Drinkt IJsselstijn's liieuw RootT, P.J. l8vet&Zonen WEGENS 1UUTIE 1928 Dames en Kinderkousen en Heerensokken j L. BRUNS üoog Azijn Adverteert in dit Blad Boekbinderij va» Burk 1 Haverkamp 1 Btzisl hitrwr tut spetialt tlilijis. Abotoneert* Lf op dit blad. |)M ti0D»S€UË FR VIT HA ND KL H. M. de Koningin-Moeder. Deze week bijzoqder voordeelige aanbiedingen!! Laat in de vacantia Uw Schoolboeken enz. inbinden Goudsche Dienstverrichting v •-> GOUDSCHE COURANT - ZATERDAG 28 JULI 1928 - TWEEDE BLAD WISKUNDE - M. J. VAN VLIET 4V 6, 7, en 8 Aug. H. v. d. POOL Joh. Bel| Gemeente Lichtfabrieken - Gouda Kennisgeving aan Gas- en Stroomverbruikers S| De Avonturen van Abbie Slof |S Turfmarkt hoek Gouwe. jb\!£,ooRnE26E5MAN &-v d HEia Schouwburg-Bioscoop - Gouda TOM HET CIRCUS WONDER DE RACE NAAR HET GELUK Je adres voor Gerookte Paling. VOOE JDTZ KBB1HS voorhanden GEMBER en SUCADEKOEK, Fotografie „MODERN" - Markt 33 - Gouda SCHILDERSBEDRIJF A. HOLLANDER' - GOUWE 22 Turfmarkt i 1 - Telef. 344 - .Gouda 1858 - 2 Augustus - 1928. Bemeentewerken van Gouda BURGEMEESTER en WET HOUDERS van GOUDA zullen op Dinsdag, 7 Augustus 1928, dei na middags 2 uur ten Gemeentehuize in hef openbaar trachten aan te besteden Het maken van een vaste brug over de Fluweelensingelgracht, te Gouda. Bestek, teekening en inschrijvings- biljet zijn vanaf Maandag 30 Juli a.s. verkrijgbaar ten bureele Gemeentewer ken, Turfmarkt 48, tegen betaling van f 10.- Bestek en teekening kunnen, mits in ongeschonden staat worden teruggeno men tegen betaling van f5. GOUDA, 25 Juli. 1928. Burgemeester en Wethouders 37 voornoemd. lessen aangeboden, op zeer billijke voor waarden, voor leerlingen H. B. S. en Gymnasium, voor candidaten BOUWKUN DIG OPZICHTER, en*, door P. S. DAUVILLIER. 751 10 BJdARTENSSINGEL 12. DAMES heeft U reeds kennis gemaakt met mijn eigen gebakken BOTERKOEK i 22 cent per ons Neemt U eens proef. S. FRENK - Turfmarkt 18 SCHILDERS VERFHANDEL Oosthaven 65Gouda t Telefoon 280. EIKEN WASBEITSEN tsiss so W ATERBE1TSEN Vraagt steads het heerlijke Krentenbrood, de fijne krakelingen •n de voedzame broze beschuit van BROENENDAAL 32 B0U0A NIEUW BESSENSAP van Rok. SO ct. per fleech 28 ct. per flesch J.C.FICKWEILER Tel. 549 ZAL DE ZAAK OP BESLOTEN ZIJN Gelieve hiermede rekening te houden Ream 107 1351 SCHOENMAKERIJ 20 Qa niet op reis zondes* een bus BOOGAERDT's SIROOP WAFELEN ol een pakje GOUD- SCHE SPRITS mede te nemen. Eiken dag versch verkrijgbaar. H. P. HBRFST Jr. LANGE TIENDEWEG 4J TELEF. 777 GOUDA Radio Elactr. Techn. Bureau Blauwetragt 12 Tel. 66 H-BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Oqs brood werd bekroond: Arnhem H2S, 's-Bosch 1924, E'dem W2S, Dordrecht en Utrecht 1S27. Afd. Boekhouding. - 1360 50 In verband met de verloven van het personeel der Afd. Boek houding en de afwezigheid van vele Gas- en Stroomverbruikers in de m'aand Augustus heeft de Commissie van Bijstand in het beheer der Gemeente Lichtfabrieken besloten in de maand Augustus a.s. gaen opneming van meteratanden, en inning van Gas- en Stroomgelden te doen plaatsvindens uitge zonderd bij electriciteits-grootverbruikers en muntgasverbruikers. In de maand September zal dus het verbruik over 2 maanden nl. Juli en Augustus, worden opgenomen en verrekend. SOCIËTEIT „OWS GENOEGEN" GOUDA. Van WOENSDAG 1 tot en met ZATERDAG 4 Augustus half acht mmaamÊÊÊmmmÊiÊi—mmm opvoering van Henri ter Hali's Nieuwste Revue Prijzen der plaatsen: f2.75, leden f2.25, M.75, leden f 1.35, Galerij f 0.90 plus belasting en auteursrechten. ZATERDAG 4 Augustus 2 uur De Nieuwe Kinder-Revue Prijzen der plaat9ejifl.25, f 0.75, en f0.30 plus belasting eil auteursrechten. Zie voor bijzonderheden de Reclamebiljetten. IN De nieuwste kleuren Macco, Fill d'Ecosse, Waschzijde én Wol met zijde - li Moeders, vertelt Uwen dochters niet van v lil de narigheden.die U vroegethij Uw inmaak jl hebt ondervonden. I I Vertelt liever, dat er tegenwoordig een i azijn in den handel is, waarbij Uw inmaak I nooit meer bederft. Dit is de bekende Boog Inmaakkruidenazijn. U kunt hem koud opgieten. J t Prijs 40 cent per groote flesch. Fa De Wed. HERMAN DRAVEFJAN, HAARLEM 11111 fabrikante e INI 1100 MAANDAG en DINSDAG dus SLECHTS TWEE DAGEN GROOT KERMIS PROGRAMMA! Twee buitengewone Hoofdnummers - - TOM MIX in Groot circusdrama vol^Joed en kleur! Als tweede Hoofdnuibqjer MONTYB BANKS ip 1354 40 Een dolle oerkomische auto-sensatieklucht LACHEN GIEREN BRULLEN ■RATIS FiETSENSTALUHB Tmging mar p»nomn van «llnn luftljd Bij dezen bericht ik mijne cliënteele, dat ik mijn zaak in wl*Oh en fl|n fruit hed.n heb ovargsbrachl in het vernieuwde naar de eischen des tijds verbouwde pand KUIPERSTRAAT 40 Hij hoopt ook daar, evenals voorheen, voor een nette en zorgvuldige be diening zorg te dragen. Met aanbeveling, fa. T. SCHARLEMAN, In Ylsch en fijn fruit. TAARTEN en KLEIN GEBAK DIVERSE SOORTEN KOEK EN BANKET Alles vervaardigd van prima grondstoffen en beslist natuurboter. T- "VBiESBTTZESG- Brood-, Koek- en Banketbakkerij 1365 30 V SPIERINGSTRAAT. Te lef. 287 GOUDA Kleiweg 39 1198 60_ Wij garandearen U prima uitvoering an billijke prijzen. ■HM—boven d. Firm. T. Zaal naast Hotst „Da Zalm". Zes bruine kaarten met groote foto f 2.50 Reclamekaarten, 6 stukst'-- Groepen en Busten, iets hooger wmatimammm—mmmm Maken van Reproduclies, naar oude en verbleekte lolo's. Ruime collectie lijsten. firma Wad. A. Rietveld. LANOE TENDEWEO 27 BLAUWE DRUIVEN, PERZIKEN. VERSCHE AARDBEIEN. MEIKERSEN. AALBESSEN. SINAASAPPELEN, CITRÓENEN, in voorraad TAFELPEREN, TAFELAPPELEN, TOMATEN. BANANEN, NIEUWE VIJGEN, STUDENTENHAVER VRUCHTEN IN BLIK, VRUCHTEN IN GLAS TELEF 313 I Góed werk Billijke prljsen Telefoon ^TB =s= Zeer inefje verhuizingen met auto-verhuiswagens van en naar aHe plaatsen. Transport van Piano's, Orgels, Brandkasten, enz?, enz. ALTIJD ONDER GARANTIE. Goedkoope prijzen. Zeer nette behandeling. Beleefd aanbevelend. L. N. POLDEBVAART. H. M. de Koningin-M&eder bezoekt de Boskoupsche Bloemententoonstelling te Qoutta in April 1921, waar H. Af. werd rondgeleid door den heer H. van Straat en van Nes. met hare tegenwoordigheid opg^juisterd eïi hoe Ls niet telkenmale gebleken, dat de Koningin-Moeder, ondanks dat zij geen openbare functie meer vervulde, leefde en bleef leven in de harten van ons volk. Dat dankt zy ongetwijfeld aan de weldadigheid, die zij uitoefent; weldadigheid, die geheel haar aandacht heeft. Dat dankt zij> aan de belangstelling voor liefdadigheid, die zy toont, telkenmale wanneer dit maar moge lijk is. Maar zjj danikt het wel het meest aan geheel haar persoonlijkheid, die er een Ls van toewijding en genegenheid. Vraag het aan degenen, die de Koningin-Moeder by eenige gelegenheid hebben mogen ontvan gen, en ge kult altijd weer datzelfde hoo- ren, dat het een genot en een genoegen is haar rond te leiden, omdat by haar d<f be langstelling intens is en ondanks eey over laden programma intens blijft, omdat zy leeft in hetgeen zy ziet. Het leven van die KorónginMoedet sedert lj>01 rustig verhopen. Des winters bewoont zy haar paleis in het Voorhout te 's-Gravenhagedes urmen vertoeft zy te En juist deze eigen wil, deze eigen be langstelling maken de banden tueschen haar en het Nederiandsche volk zoo nauw en doen ook in die kringen, die het monarchaal be ginsel als zoodanig niet zyn toegedaan, op dagen als die van 2 Augustus 1928 en 7 Januari 1929 een blyk van erkentelijkheid gaan naar deze Vrouw, niet slechts hoog geplaatst door de beschikkingen van het lot, maar hoog geplaatst naar ziel en naar geest. Eerbiedigend den wensch van H. M. de Koningin-Moeder zal de gedenkdag van 2 Aug. in Gouda niet met openbaar feestbe toon worden herdbcht. Daarvoor is 7 Ja nuari 1929 aangewezen. Maar geheel onop gemerkt mag deze dag toch niet voorbij gaan Hollandi's driekleur moge Donderdag 2 Aug. verkondigen het heugelijk feit van den 70en jaardag van onzer Vorstinne hoog gewaardeerde Moeder, die door ieder Neder lander groote hoogachting wordt toegedra gen. Op dien feestdag Donderdag 2 Augus tus de \4aggerc uit! H. M. Emma, Koningin-Weduwe der Nederlanden, Prinses van Waldeck-Pyrmont. Een dubbele feestdag, gelijk de Koningin- Moeder op het punt staat te herdenken, mag een zeldzaamheid heeten. Dubbele feestdag dan ook, die niet geheel gelijktijdig valt. Op 2 Augustus 1928 bereikt zy den zeventig jarigen leeftijd, en op 7 Januari 1929 zal het een halve eeuw geleden zyn, dat Haar huwelijk met Koning Willem III in de Slot kapel te AroLsen werd voltrokken, en Haar tot Nederiandsche maakte. Het spreekt van zelf, dat uit algemeen oogpunt deze laatste feestdag de verreweg meest belangrijke is, en begrijpelijk is daarom de wensch, door de Konimgin-Moeder zelve geuit, dat open- mede men zich overal in Nederland opmaakt reeds dadelijk dien 70sten verjaardag te her denken, een mijlpaal nu eenmaal geacht in het leven van eiken man en elke vrouw, die dezen leeftijd mag bereiken, spreekt boek- deelen, en ontneemt daaraan iets van het meer particulier karakter, dat een dergelijke feestdag voor minder hoog geplaatsten in zich bergt. Die spontane belangstelling en toewijding is begrijpelijk. Want, hoezeer de weg van de Koningin-Moeder in Nederlanfl niet over rozen is gegaan, hoezeer zy moeilijkheden heeft moeten oplossen van groote beteeke nis" van Haar persoonlijkheid is zooveel zonneschijn, zooveel echte en eerlijke warm te uitgegaan, dat deze van den aanvang af geleefd heeft in de harten van het Neder iandsche volk. Nauwelijks had zy den voet* op Nederlandischen bodem gezet, of Prins Hendrïly die een zoo groote plaats in Ne derland innam, kwam onverwacht te over lijden, en nog was het jaar 1879 niet ten einde of uit Parijs kwam de ontroerende tij ding, dat de Prins van Oranje was gestor ven. Wel bleef den Koning nog zijn zoon Alexander over, mar men kende zyn zwak ke gezondheid en men voorspelde hem geen lang leven. Door als jong meisje de hand te reiken aan Koning Willem Ilf, Verlevendig de de toenmalige Prinses Emma van WaL- deok-Pyrmont de in Nederland byna gestor- Prinses Emma van WaldeckPyrmont, de jeugdige bruid van Koning Willem III 1879. ven hoop; ontnam zij aan de bepalingen in de Grondwet betreffende de troonopvolging, ingewikkeld als zy waren, een gropt deel van haar beteekenis. En toen den 31 Augus tus 1880 Prinses Wilhelmina werd geboren, was er feest in Den Haag en feest door het f^heele land, ongeacht, dat men wellicht liever een mannelijk troonopvolger had ge- wenscht. De beteekenis van de geboorte van dit Koningskind werd verre buiten de gren zen van ons land erkend,-en kwam in nog helderder licht te staan, toen nauwelijks vier jaren later, de Koning nog eens den zwaren gang naar Delft Bad te gaan om ook Prins Alexander te begraven. Inderdaad, de ver killing, die zich, tengevolge van de omstan digheden, om ons Vorstenhuis had voltrok ken, werd door de verschijning, van Koningin Emma weggevaagd. Wie herinnert zich niet den indruk, dien zy maakte by haar intrede te Ja Gravenhage, bij haar officieele ont vangst te Amsterdam. Het is begrijpelijk, dat zy zich, gemakkelijker wellicht dan een Prinses, opgevoed aan een groot en pr^alvol Hof, by ons kon thuis gevoelen. De Oranje'a die den Koning,skroon hebben gedragen, h< ben nooit vergeten, dat hun voorvadei Stadhouders waren, die zich by vóorto dienaren van de Staten-Generaal, vertegen woordigers van de natie, noemden. Zy ht ben den Koninklijken luister, waar nood niet geschuwd, maar van een praalryk Hof heeft men ten onzent nooit kunnen sprek en zulk een praalryk Hof zou ook, geheel andere dan by Zuidelijke volken, by ons geen 'Mpn mag aannemen, dat de verbintenis tusschen Koning Willem III en Prinses Em ma van WaldeckPyrmont ook in Puitsch- land, en zeker in Waldeck, met groote be langstelling en ingenomenheid werd gezien. Op 1 October 1878 verscheen het bijzonder nummer van d| Staatscourant, waarin de Koning mededeling van zyn voornemen deed. Koningin Emma was in den kring dér Waldeck's eenvoudig opgevoed; men zou Haar ook in dat opzicht kunnen vergelijken met Carmen Sylva; de begaafde latere Ko ningin van Roemenië, Jmar als Prinses von Wied na verwant, welk verwantschap ook in het uiterlijk is terug te vinden. Zij heeft reeds vroeg de weldadigheid en liefdadig heid verraden, die haar zooveel rozen heeft doen strooien op het pad van adderen. Van het leven van Koningin £mma aan de zyde van Koning Willem III valt uiteraard niet veel te zeggen. Een groot deel van dien tijd werd in beslag genomen <k>or de zorg voor en de opvoeding van Konlflgin Wilhel- Nauwelyks tien jaren getrouwd, bleek wel, dat de Koningin een nog moeilijker taak zou hebben te vervul-len. In de zitting van de Tweede Kamer van 26 Maart 1^889 moest Regeering ertoe overgaan om de grondwet telijke voorgeschreven mededeeling te doi dat de Ministers, in Raad vergaderd, d Koning buiten staat hadden bevonden de Regeering waar te nemen. Aan het, door het advies van den Raad van State bekrachtigd beslyit, behoefde echter toen geen uitvoe ring pe worden gegeven» aangezien een tij delijke, onverwachte verbetering in den ge zondheidstoestand van den Koning zich voordeed, die tengevolge had dat de reeds in het Groothertogdom Luxemburg opgetre den Regent, Hertog Adolf van Nassau, weer spoedig naar zyn Nassausche bezittingen terugkeerde. Maar tpch, op 29 October 1890 moest wel tot eene beslissing in den aan vankelijk gedachten zin worden overgegaan. Koningin Emma werd tot Koningin-Regen- tes benoemt!; nauwelijks had zü, op So Nov. d.a.v. het Regentschap aanvaard, of de Ko ning kwam, op 23 NVember, te overlijden, en tegengevolge daarvan had reeds op 9 December 1890 haar beëediging ais 'Regen bes en Voogdes gelijktijdig plaats. Het wa ren sombere plechtigheden, die zich voltrok ken en de jonge Koningin, die uiteraard de ernst des levens reeds had leeren kenne tooiyie zich door de waardigheid, waarmede zy in die dagen optrad, geheel voor haar moeilijke taak -berekend. Er moet Warmte geklonken hebben in de stem van den Presi dent der .Eerste Kamer, die op sobere, maar De groote tact, die de Koningin-Moeder toonde, kwam ook op andere wijze duidelijk tot uiting, Toen op 31 Augustus 1898 Koningin Wil helmina het Koninklijk gezag iïi handen nam, kende geheel haar volk haar, zeldzaam waren degenen onder het volk, die niet de gelegenheid hadden gehad haar zelfs van aangezicht tot aangezicht te leeren kennen. Reeds dadelijk, bij het eerste openbaar be zoek aan de hoofdstad, dat van 26 tot 29 Mei 1891 werd gebracht, trad de kleine Koningin in het openbaar op bij de eerste steenleg ging van het naar haar genoemde gasthuis. Volgende jaren werden gewijd niet hechts aan reizen naar het buitenland en aan be zoeken van vreemde Vorsten, maar in de alleerate plaats aan bezoeken aan verschil lende deelen van Nederland. In het buitenland vertoonden de Konin- ginnep zich vele malen; uitstapjes naar be- kendtf mooie gedeelten werden ondernomen; bezoeken werden gebracht aan Duitschland, Engeland, Frankrijk, en elders, doch overal met den eenvoud, die nu eenmaal een ken merk is van Nederland. Men denke over de regelingen, die in^ille deze gevallen te tref fen zyn, niet gering. Wie de officieele taal der staatsstukken weet te beluisteren, zal zich in de procla matie van 31 Augustus 1898 van Koningin Wilhelmina herinneren de wel zeer bijzon dere jsinsnede, gewijd aan haar Moeder en aan de wijze waarop deze haar moeilijke taak had volbracht, zal het verklaarbaar vinden, dat niet dadelijk de band tusschen Moeder en Dochter in het openbaar werd doorgesneden, en dat beiden samen bleven wonen, totdat het oogenbdik naderde, waar op de Koningin zich een geihaal had geko zen. Zoo betrok de Koningin-Moeder, die by ons te lande nimmer de Koningin-Weduwe welsprekende wijze de Grondwettelijke for- maliteitein voltrok, bij die gelegenheid op zyn sohouders gelegd. Warmte, die werd in gegeven door het bewustzijn, dat Koningin- 'Erama zou zyn een goede Regentes, van wie het Nederiandsche volk met dankbaarheid heeft afscheid genomen. En inderdaad, die verwachtingen, zy zijn tenslotte vervuld. Van 23 November 1890 tot 31 Augustus 1898, nog niet tenvolle acht jaren heeft Koningin Emma het Regent schap gevoerd, maar zjj heeft een onuit- wischbaren indruk in Nederland achtergela ten. Al reeds dadelijk daarom, wjjl zjj met een zeldzame tact en een nog sprekender fjjn gevoel zichzelve, waar mogelijk, op den uchtergrond plaatste, en telken male deed gevoelen, dat zjj daar stond als plaatsver vangster van de jonge Kbningin, niet als Koningin zelve. Wanneer de omstandighe den het maar eenigszins mogelijk maakten, kwam zjj niet alleen, maar steeds vergezeld van Koningin Wilhelmina, en ook dan, wan neer de leeftjjd vanKoningin Wilhelmina het noodzakelijk maakte, dat zy afwezig was, liet de Koningin-Regentes steeds door schemeren, dat zjj zich als bewaarster van het Koninklijk gezag, niets als uitoefenster daarvan beschouwde. Zjj kreeg in de acht ja ren, die verliepen moeilijke staatkundige vraagstukken op te lossen; zjj werd ge plaatst voor zuiver constitutioneele verhou dingen, die haar, dochter van Duitsch Vor stendom, na met Pruisen verwant, wel vreemd moeten hebben geleken. In die jaren toch is gestreden de felle strjjd om het kies recht; zyn Tak's voorstellen verworpen, en zyn Ministeriën als die van RoëU en Pierson opgetreden. In die jaren ook begon zich het democratisch beginsel baan te breken, en dit geschiedde hier te lande, gelijk het wel over- H. Af. Koningin Emma en Prinses Wilbehmija, J.88%, at geschied is, niet da#4i£&!af harde éh bit tere woorden van weerszijden waren geval len en vrienden, die bestemd schenen voor het leven vrienden te blijven, van elkander waren verwijderd. De Koningin-Regentes is in alle die omstandigheden den eenig juiaten weg, den zuiver constitutioneelen, gegaan. Wie ook over het Regentschap van onze tegenwoordige Koningin-Moeder schrijft, en tot welke party*hy of zjj behoort, doet dit met de volledige erkenning, dat de constitu tioneele beginselen door haar zyn in acht genomen, en dat lykt gemakkelijker dan liet is. Het kwam daarbij1 waarlyk niet steeds op zuiver positieve be ien aan. Het zrI haar niet altjjd ge makkelijk gevallen zal haar eigen over beste wjjze om dezaop Koningin, die zodgÊ d begrippen in het oog hield, vait-niet anders to verwachten. Maar welke meening zy moge hebben gehad, het is naar buiten niet gebleken, en eigenlijk tast de openbare mee ning te dien aanzien nog steeds in het duister. Soestdjjk, en telken ja re reist xy eenige we ken in het buitenland. Dat rustige leven werd in 1904 onderbroken, toen de natie met walde vergeten, dat het 25 /aren geleden was, dat zy ons land betrad. Het teekent de Koningin-Moeder, dat zy drt nationaal geschenk, destyds voor huur byeengebvacht, bestemde ter verbetering en uitbrewang van het op haar Landgoed Uranje-Nassau-Uoixi gestichte Sanatorium, een sanatorium dat nog steeds haar veile belangstelling en heide en toewyding geniet. Trouwens, ge heel de stryd tegen deze vo.ksziekte, die tuberculose heet, wordt door haar met be langstelling gadegeslagen. En zooals het is up dut gubied, ia net ejgenlyk ovemj. Waar belangstelling valt te coonen, bijjft de Ko ningin-Moeder niet achter, met omdat zy op zich den plicht dier belangstelling voelt rupten, maar omdat zy die belangstelling heeft. Het is bekend dat zy een groote oorkeur heeft voor muziek en neut aaeen de orkesten onder leiding van Mengelberg en Viotta, thans Van Anrooy, mogen zich in haar veelvuldig bezoek verheugen; nietf slechts een Vereeniging als de Vereenlging voor Kamermuziek, met haar select pro gramma mag haar jaarlijks enkele malen als gast in haar mididen begroeten, maar ook muzikale uitingen van eiken aard geme ten <iie belangstelling. Doch daartoe be perkt deze zich niet. De Koningin-Moeder woont heel wat too nee Ivoor stel ngen bjj; wetenschappelijke voordrachten van den meeat luiteenloopenden aa«i hebben haar ais toehoorderes, en bezoeken aan tentoonstel lingen op verschillend gebied zyn zeker niet zeldzaam. Zoo blyft zjj, toch steeds de posi tie op den achtergrond damenieml, die zjj als Koningin-Moeder wensdhrt te behouden, leven te midden van ons, en is eenig natio naal gebeuren moeilijk denkbaar zonder dat men haar daarbjj ziet. Men zou het leven van haar, die achter eenvolgens voor ons was Koningin Emma, de Koningin-Regentes en de Koningin-Moe der, reeds nu kunnen noemen een rjjk ge zegend leven. Reeds nu, want indien or één wensch is, die in aller harten leeft op 2 Augustus 1928, en zoo straks op 7 Januari 1929, dan is het wel deze, dat de Koningin- Moeder nog lang in ons midden zal mogen Wijven vertoeven, en dat wjj nog vele malen haar belangstelling voor aangelegenheden van nationalen en anderen aard, zullen mo gen gadeslaan. Maar reeds nu kan men van haar leven zeggen, dat het was rjjk geze gend, niet alleen omdat zjj veel heeft ont vangen, want dat heeft zjj inderdaad, maar ook omdat zjj de kunst heeft weten te ver staan veel te geven. In den tegenwoordigen tijd, waarin de verhoudingen tusschen Vor sten en volken zoo geheel anders zjjn dan in de dagen, dat Koningin-Emma geboren werd, behoort er niet alleen tact en toe om vorstelijke belangstelling zoodanig te toornen, dat deze gewaardeerd en als be langstelling gevoeld wordt. Er behoort daar toe vooral de belangstelling zelve, die zich ondanks alle ceremonieel en alle formalitei ten, baanbreekt. En dat is het wel, wat tel kenmale van de daden van ae Koningin- Moeder in het openbaar en in het particu liere leven kan worden getuigd; men gevoelt dat wat ®y doet, gedaan wordt uit eigen wil, uit eigen belangstelling, en niet gedaan wordt, omdat het van haar als Koningin- Moeder nu eenmaal wordt verwacht. H. Af. Emma, 0... der Nederlanden, 1890. heeft geheeten, geljjk de Grondwet haar of ficieel aanduidt, eerst in het laatst van 1900 haar Paleis in het Lange Voorhout, het sta tige heerenhuis, dat tevoren Prins Hendrik tot verblyf had gestrekt. Het is wel eigen aardig, dat de Koningin-Moeder thans be woont de beide huizen, tevoren bewoond door Prins Hendrik, waarheen even vele gevoe lens van'toewijding en hartelijkheid zjjn ge gaan als jegens haar. Het paleis te Soest- djjk, voortgekomen uit de eenvoudige be zittingen, die Koning-Stadhouder Willem III er zich kocht, tot paleis gerestaureerd om als nationaal geschenk te dienen aan den lateren Koning Willem II wegens diens held haftig gedrag in den Belgischen veldtocht tegen Napoleon, was al evenzeer als voor de Koningin-Moeder een geliefd punt van verblyf voor Prins Hendrik. Geljjk deze er veelvuldige plannen ten behoeve der Neder iandsche natie heeft uitgewerkt, is daar ook ten bate van weldadigheid en liefdadigheid veel beslist in de kamers van de Koningin- Moeder. Soestdjjk is een mooi ep ook naar het uiterlijk voornaam paleis, maar die het be treedt, vindt er de intimiteit terug, die ook de woning van de Koningin-Moeder te 's-Gravenhage zoo alleszins kenmerkt. Men vindt daar tal van herinneringen aan de Koningen uit het Huis der Oranje'^; herin neringen, die schaarséher zjjn in het paleis aan het Voorhout, waar het persoonlijk le ven der hooge bewoonster geheel den boven toon voert Sedert zjj als Koningin-Moeder i optrad, is zjj in het openbaar leven op den achtergrond getreden. Maar èn de Koningin èn da natie hebben nimmer gedoogd, dat bij eenig« openbare plechtigheid van groot be lang Ae Koninklijke familie zou verschijnen zondér haar. Het was de Koningin-Moeder, die hp 6 September 1923 ,toen het juist een kwirteeuw geleden was, dat haar dochter werd gekroond, achter de ramen van het PaUeis op den Dam de komst der Koninklijke familie verwachtte; het was de Koningin- Moeder, die aanwezig was telkenmale, wan- deer een nationaal feest stond te worden devierd. Hoe menig bezoek aan Amsterdam Van het Vorstelijk echtpaar heeft zjj ni^t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1