IlSStL 9 KT B II r der ihaven 12 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDE WATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx Maandag'30 Juli 1928 ■o. 18829 97" Jaargang 'E DIRECTIE. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ian H I' lant^ JT 3 in Lood, i Draadglas Marie Antoinette. I ll EEUILLETON. O» ondartaakening van het vredeapaot. l\ I 'AMSE iat 24^ 25 ’en de billijkstet te 1—4 roKoU V. it door ti naam I 80 1395 ffmann berichten ELFDE rtóOFDOTUK. (Wordt vervolgd) ‘h Koningin en martelares. steeds aan hoont du 3 niet in het wordt rijn overbi huis overwogen. d: 4 uur; 40 cent en hsoger 55 55 II ADVERTENTIEPRIJS: Ui* Gouda «n LM, «lk« regel meer LM, «Ik» wordt thane gemeld dat Mariano zich, nog d vak de .Ortta di Milano”, •ziekenhuis bevindt. "Wel irenging naar het zieken- Zap* i Zappi verliet de hiof 'begaf rich naar Upwila naar Stockholm om ÏM: overhandigen en vergif POLEN. Lodz getroffen door een ramp. In den nacht van Zaterdag op Zondag is in het centrum van Lodz een groote berg plaats met geweldige hoeveelheden vaten Oelukkig hij, die de zonnestralen leerde opvangen, welke altijd nog door den mist en den nevel van het verdriet doordringen. De uitlevering van Duitschers aan Frankrijk. tot tolk van hen, die heftig ontstemd zyn over Frankryks houding en dat de nationa listen de gelegenheid vooral aangrepen .om te stoken, behoeft geen hetoog. Terwijl ech ter de tburgerlijke linksche pers op waardi ge wyze den Franschen stap kritiseert .be schouwen de conservatieven in Duitschland het uitleveringsverzoek, dat door de regee- ring-Hermonn Mülier in beginsel wordt in- gefwilhgid, als een wfelkome gelegenheid om tegen de regeering onder sociaal-dmocrati- sche leiding zoo krachtig mogel'ijk te agee- ren. De nationalistiscne pers gewaagt van een nieuwe smaad, het DuliÜsche volk aan gedaan en is van oordeel1, dat het volstrekt indruischt tegen den geest van Locarno de uitlevering der Duitsphers te eischen. Ook d|a linksche burgerlijke pers is deze opvat ting toegedaan en meent evenens, dat de be zetting thans een onmogelyk ding is gewor den, maar zy gaat niet zoover als dte.natio nalisten, die nu. wenScher, <lat Duitschlands vertegenwoordiger, de minister van buiten- landsche zaken, Streseman,, op 27 Augustus niet naar Parijs zal gaan om itet pact van Kellogg te onderteekenen en dat het uitle veringsverzoek zoo bot mogelyk van de hand zal wonden gewezen. BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De Italia-ramp. Een interview met generaal No- bilé. Mariano nog in het Zieken huis te Narvik. Da „Times’’-corix^pondent te Stockholm seint aan zyn blad d.d. 27 dezer: Generaal Nobile’s trein, die ook de leden der Zweedschen hulpexpeditie v<ervoert, rijdt thans door Zweden. Op elk station langs die gevolgde route stond het volk opgehoopt, toen die trein voorbijkwam. Te Kiruiwa warjen 3000 nieuwsgierigen, toen de Zweden en Italianen lUitstegen om het stationsrestaurant binnen 'te gaan. De generaal was geenszins een gebroken man. Nobile izelf merkte op, dat het eenige „tgöbrokene’ aan hem zyn rechterbeen was. ,jDit is signor Ceccioni, die men voor dood had verklaard”, zei de generaal glim lachend, terwijl hy op een langen, zwaarge- bouwden man wees, iets beneden den mid delbaren leeftijd. Deze haft sneeuwwit haar als gevolg van hetgeen hy op het Poolijs doorstaan had. Signor Ceccioni had een voet in wit velband en noemde d'at zijn „souvenir". De Zweden noemde die generaal pmacht- kertelq, en hy, weide niet te weten, hoe hen te dlanken. Zweden mag trotsch zijn op \yn vliegers. De generaal uitte zijn diepsben dank voor DUITSCHLAND. Een moord opgehelderd. Tien maanden geleden i» de confiseur Wilhelm Ijeifkeh te Munster vermoord. De verdenking vied dadelyk op een neef van den vermoorde, den 21-jarigen schrijnwer ker Hans Leifkes, die op den avond van den moord in gezelschap van het slachtoffer was gezien. De verdachte wend in hechtenis genomen, doch ontkende allies en toen hij' weer op vrije voeten was gesteld, week hij uit naar Ne derland. Eenigen tijd gieteden, is hy echter naai- Duitschland teruggekeerd en verleden Zondag wejd hij by een pascontrole te Ber lijn aangehouden en na&r «Münster ovengje- bracht, waar hy thans het misdrijf heeft 'bekend. Hy had van zijn neef Wilhelm 30 M. ge beend en toen deze hem 'het g|ekl terugvroeg was er ruzie ontstaan en had hy Wilhelm zoolang geslagen tot deze bewusteloos op den grond lag. Pas dan volgenden dag had hy gehoord dlat de man dood was. De „Monte Cervantes” gerepareerd. Naar het W. B. uit Moskou meldt, hebben de duikers van den ijsbreker „Krassin” bet lek in d£ „Mönte Cervantes” gedicht. Uit het ruim van'dat schip de een voefr diep water gepompt. t F ABONNEMENTSPRIJS! ptt kw»taM 136, pv WMk 17 cent, met Zendgebied per kwartaal ZOO, per WMk 22 cent, overal waar da baMlftak par looper padtledt Franco par poet par kwartaal 1.14, met ZondacAlad 3.80. Abonnementen worden dagelUka aanganomen aan ou Baraan: MARKT il, GOUDA, by on» agenten en loopers, dan boekaamial an da postkantoren. Onae bomaux agn dagelijks geopend van our. Administratie Tolef. Inters. 82; Bedactle Teleg. 88. Postrekening 4840). - -4- - Den volgenden morgen gat de to ning last hot juiste anoint slachtoffers voor de kroonprinses te verwijgen maar rij was te Mbnmder, om niet 1390 15 sprak de waarheid. iffflgiroep te Krylbo en la en vandaar per auto jMalmgtren’s kompan te slag uit te 'brengen van het gebeurde aan Holmgren's moeder, die in d* voorstad Appelviken woont, waanbij hy haar tevens een zakboek, horlogeketting en andere .souveniersi die op de „Cita” ach tergebleven wamvi, overhandigde. Twee utfV lang bleef Zappi hy mevrouw Mialmgren. H|j overhandigde mevrouw Malmgren onder meer een bouquet anjers, haar door Nobite gezonden, evenals een potje kasbloe men van hemzelf. Een ring, dien Malmgren eveneens aan zijn moeder wilde zenden, had Zappi hem, daar de handen van «|en Zweed te gezwollen waren, met kunnen aftrekken. Volgens Zappi heeft Malmgien by, den tocht over het ys te veel van zichzelf ge vergd. Hy was van begin af aan zeer zwak, zoodat zjjn beiide Italiaansche begeleiders alle bagage en proviand moesten dragen. Ten slotte was Malmgren volkomen urtge- pnt. Hy vo|elde toen zyn einde naderen en verzocht zyn beide kamehadlen hem te ver laten, daar h)y nog slechts een uur te leven had. Hy legde zich ip een eeriilgszins be schutte sneeuv^iolte, om voor altijd in te slapen. Hy wilde geen eten hebben daar hy vreetede dat daardoor tyn lijden slechte ver lengd zou worden. pogingen om hem te bepraten, waren, vergeefsdh. Nadat de ster vend^ hun een laatsten groet en zyn kom pas voor zyn moeder had tgegeven, 'gingen de beide Italianen verder. Eerst een maand later ,toen zij reeds alle hoop hadden opgegeven, was plotseling de Russische vlieger verschenen, die ten slotte hun redding bewerkstelligde. \De 5»egen hem £erichte aanklachten, zdb zeïde Zappi, hadden hem pynlyk getroffen, maar hy was overtuigd, dat hy binnen niet al te langen tyd van al deze beschuldigin gen geztüverd zou worden. Een familielid verklaarde na Zappi’s be zoek, dat deze in ieder opzicht een eerlyken indruk had gemaakt en dat zoowel mevrouw Malmgren als hyzelf, van de waarheid van het meegedeelde overtuigd waren. Zappi sprak echter zeer slecht Engelsch en dat was misschien ook een van de redenen, waardoor zooveel misvetetanden tusschen Zappi en de Russen waren ontstaan. Mevrouw Malmgren zelf verklaarde later eveneens, volkomen bevredigd te zyn door de verklaring van Zappi. Zappi verliet Stockholm gisteravond en voegde zich vandaag weer by zfcn kamera den, waarna de geheele groep hedenmorgen te Kopenhagen de reis aanvaardde om Dins dag te Rome aan te. komen. nen hadden bygedragen. In tegfensteMing met anxlo-e dat het vuurwerk opnieuw dood en verderf zou aanbrengen en wilde vluchitan. De worsteling werd van oogenoiik tot oogenbiik heviger. Lui de jahumerkreten begonnen tot e ven ters vaa het paleis op tè> stijgen ne- paard aan een gebrul vfün woede Vrou|wen en kinderen werden onder (ten voet getreden. Het was een schouwspel, dat zeib^ de motedigsten deed yerbleken, en sprakeloos, met van angsL opengesperde oogen, staar de hef bruidje aan, tot op eens ?lle^ duister werd voor haar blik en zij be wusteloos ineen zonk. Toen men haar wedler bij kennis ffiad gebracht en zij zich het gebeurde ïierhjperde, begon te klappertanden en vroeg met bekende stem „Is het voorbij „Ja, ja”, verzekerde eene hofdame die aan hare zijde stondl, om haar ge rust te stellen, ofschoon de jarhmer kreten nog altijd aanhielden. Degenm, die vróuw en kinderen vermisten, zochten thans hunne doo- den. De gekwetsten waren nog ni°t weggedragen. Maar in het vertrek, waar men de Dauphine had heenge voerd', ving men de klaagtonen van daarbuiten gelukkigerwijze niet op. „Loükewijk”, zedde Marie Antoinette, fc'di overeind zettende, tot den prins, die haar geen oogenblik had verlaten, »>gij spreekt altijd* waarheid, heeft “I mij gezegd. AAtwoord mijik aanstonds te bemerken dlat uren iets voor haar verblorgen hield,' en onder vroeg den vijftienjaren graaf van Pro vence, haar schoonbroeder, op zoo han dige wijze, da. rij die volle waarheid vernam Het feest, tewharer eere ge vierd, had honderden het leven ge kost. En terwijj üj daarover ontroostbaar was en tot eiken prijs de nagelaten betrekkingen wiMe bezoeken, smeek te de Dauphijn slechts van dat voor nemen af ie zien, er zelfs geen wooró van op te werpen tegenover zijn groot vader, die haar nooit' een diergelijken a .stap veroorlooven zou. „Hij is de "koning zeide LlodOwijk, wiens gelaat een groote droefheid te kennen gaf, „en de leden van yjn hu's zijp hem daarotn) gehoorzaamheid schuldig.” s Marie Antoinette was tel zeer «te- woon aaïi de autoriteit, door keizerin Maria Theresia over heel hare omge ving uiitgeoefend, om daartegen iets je wiliep inbrengen maar hare moeder had niemand ooit belet goed te'doen, en het volk een blijk Mn medegevoel te geven, scheen rxx» natuurlijk dat rij moeite had zich ditmaal aat: den vor stelijk en wil te onkHerwerpen. „Wat zullen die alrme liefden van mij denken?” riep rij uit. benzine, spiritus en olie ontploft^ Door de buitengewoon heftige explosies, die een ton lang duurden, ontstond in de stad een giroote paniek. Ln een omtrek vam 2 K.M. werdwi van aide huizen alle ramen vermekL Onge veer honderd huiaoen werijan meer of min der emstg beschacLgd. Het aantal dboden en ijwatargewonden kon tot dusver niet worden vastgestjeUl. Het moet eahtor aanaienlyk zym. ENGELAND. Engelsche Zomergenoegens. ,De z<. hittegolf is thans vooróy, althans voor het oogenbliik, doch het ils wellicht toch nog de moeite waard, 'jiekiing te maken van een nieuwe wyze, waarop een aantal Engel- schen hebben getracht, door die periode van benauwenis heen te komen. ’a Avonds trok ken geregeld een aantal ondtarnemende Lon- denaars, natuurlyk jongelui, naar een klein eilandjte in de Theems. Oratgigs Island ge naamd, dat ligt in de buurt van Hampton Court. Daar gebruikten zy het avondmaal en bleven er verder <len geheelen avond om zoo tegen middernacht in de Theems te gaan zwfemmen. Nacht aan nacht kon men de laatste dagen in de Theems vele jonge man nen en jonge vrouwen zich aan dit verfris- schende genoegen zien oveng|erven. RUSLAND. Wien behooren de landgoederen in Finland van de familie Romanof Het Fineche gerechthef zal eerstdaags de actie in behandeling nemen, ingesteld door Groothertogin Xen*a, ce zuster van den. vermoorden Tsaar Nicolaas, waarby zy aan spraak maakt op de zich ih Oost-Finland .bevindende landgoederen, die in 1822 voor de kéuzerlyke familie door Alexander IH zyn aangekocht. De b'ovjetregeeriing heeft ze tot eigendom van den Ruaaischen staat verklaaaxl. Het Hof heeft nu te haaUnsm, of volgens de Finsche wet, de particuliere eigendom men der familie Romanof konde-n worden genationaliseerd. Aangeajen tot die goedleren o-a. feen groot sanatorium en vruchtbaar land behooren, zijn er zefer grpote geldelyke belangen mee gemoeid. VER. STATEN. Reusachtige graanbrand in den Staat Washington. Een streek vun 125.000 H.A. ver woest In de vruchtbare streek <ler Eureka-Flats op een afstand van 50 K-M- van Walla Walla in <len staat Washington heeft een brand, welke twaalf uren aanhield dertien waren huizen en vele honderden acres weiland en rypend koren vernield. De brand verwoestte een gebied van 50 K.M. lang en 25 K.M. breed. Naar gemeld wordt, brak de brand uit naby het spoorwegstation Jfttalia. Bonder* den boepen, waren den geheeten nacht op de been om de vlammen te ibestrydem De koren schelven by het station Abkins konden door het opwerpen van xlUmmen.- wonden gered. De waarde van de vendelde tarwe alleen wordt op meer dan 100.000 dollar geschat. OOSTENRIJK. De dochter van Arthur Schnitzler om het keven gekomen. De eenige, met een Italiaansch officier getrouwde 12-jarige dochten- van den beken nen Weenschen schrijver Arthur Schnitzler, heeft te1 Venetië een «loodeliyk ongeluk ge had met het paardrijden. De wanhopige va der ging mat een vliegtuig naar Venetië^ maar kwam te laat. Schnitzler heeft nog een zoon die aks too- neelspeler te B^riijw leeft. Bela Ki|n uitgezet. Het blad de „Stuntte” deelt mexje, datt de uitzetting van Hela Ktin in den afgeloopen nacht heeft plaats gehad De man, die »ü-n been afhakte. **taEmil Marek behoeft zyn straftijd niet geheel uit te zitten. Naar de bladen m(ededeelen, heeft de bondspresident den ingenieur Emil Marek bekend zyn verzekeringsbedrog J hy’ hakte zichzelf een been af, nadat hy het grootste gedeelte van zy®1 kerkerstraf van 7 maanden had geboet, begenadigd. FRANKRIJK. Een nieuwe Oceaanvlucht vam Levine. De Amerikaansche vneger Levine is met Bart Acoste, die heit vorig jaaa- met Byrd over den Oceaan vloog, te Havre aangeko men. Zy> begaven zich naar de badplaats Deauville. Het verluidt dat Levine voorne mens is den Oceaan van oost naar west over te vliqgen. *w'il nlles w«ten. Zijn er gekwetste» (Maas ja.” Zij«)e stem was ge heel toonloos. ,.Eq...- ook doode»?;’ „Ik vrees het.” „O, laat die arme menschen het pa-; leis binnenbreïigen. G^pw, gauw ik ben weer geheel beter en ik zal ze verzorgen. Maar ga dan toch. Zij kun nen doodbloeden, .als men ze onver bonden naar huis vervoert.’’ De hertog van Berry boog het hoofd op (le borst. „Ik ben |jier geen meester”, was al wat hij zeide. /Marie Antoinette blikte h«tn zwij gend aan. Toen sloeg zij op eens de handen voor het gelaat enj barstte in tranen uit. „Op mijn huwelijksfeest”-, snikte zij. „En men wil niet eens <M ik zal helpen. Beneden voor de hekken van het paleis lagen honderden dergene», die naar zpo kort te -voren hadden toege- juickt,1 met den dood te kampeii, of reeds ontzield ter neefc*. Haar zon was in bloed! opgegaan, in Ibloed zou zij eenmaal wegrink«n. 33 Zij beschouwdie Item veel meer Voor ee<) toekomstiigen speelmakker, van wien rij niet eens wist of hij wel half Mo aardig als haar broeder Jozefzou aijn. „Men kan ze niet tellen. Zouden al die menschen nu\ gedukkig zijn en van de nieuwe Daupmne houden „Zij moeten u laifer allen loeren zegenen, Marie Antatoflke.” „Ik wild© dait ik sftr buiteto mocht gaan, in plaats van hier alls een opge prikte kapel te blijven. Gij ook niet, Lodleiwijk? Stel u voor, met ons bei- dien, zoo vrij als vogels in dé lucht ons dioor de menigte te bewegen en, zonder herkend' te worden, jMHsi te hïfeteren naar wat die go^^Fmen- ®cheh zeiden.’’ gij dan in het geheel niet bang voor die pijlen?” vroeg hij verbaasd. „Bang ik ben bang vöor niets. De «2»6rin onk niet. Zij zeide mij altijd, dat men hooger moest klimmen dan alle gevaren, en mijn moeder weet Mies.” (lOllMHKOl IHM. 1 om*Mk* (MmxmoiI» tak «ia taMrxklta(): 1-^ regeh LM, «U» regel iomt 0J5. Van buiten Gouda «n dm bMoiflkriag: 1-4 ngda LM, «U» regel meer 0M. Advertentiin ia het Zatordagnummer MB b&Bi&g op dan prtja. Liefdadigbeida-advertentiin de helft van don prija. INGEZONDEN MEDEDBËLINGÉNt 1—4 regela iM, elke regel meer Mg. 0» de voorpagina 5fi booger. Gewone advertentito en ingebonden mfdedeeiingoci bg contract tat soar gerwBooerdea prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatKuimte. Advertentiün kunnen worden ingezonden door tuaochênkomrt van ooliedo Duekhande- laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daage vóór do plaataing aan hot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. De hertog va» Berry* antwoordde niet. Zijn hand Omklemde kra’m/pacb- tig haar arm. „Wat is er?” fluisterde zij haastig. „Hebt gij niet gerieui, dat er een vuurpijl op die toeschouwers nederdaal de „Ik1? Neen, ik keek naiar u. O, Lo dewijk, gij moet gefljjk hebben. Zie d£e opschudding eetfe. Kan mw de arme menschien niet gerust gaan stel len Zondtejr zijn antwoord! af te wadi ton snelde zij op deb koning to»e. „Sire, Sire”, riep zij. „Wilt "ij geen bevel geve|n, ddt de lakeien naar het volk gaan oin het toe te roepen rustig te rijn? Er zullen ongelukken gebeuren als men zich zoo blijft ver dringen.” „Gekheid, kindlief”, zeide Lode- wijk XV met een' bitter lachje. „Ze riillen spoedig tot bedaren komen. Gij gtet thans hoe spoedig mijne onderda nen het hoofd verlieoein. Keer tot den Dauphijn terug; uwe plaats fe heden avond bij hetn.” Toen zij zich) weer bij <ten kroon prins voegdfe, was loodkleurig. Zijn oogen waren niet van het Jrama ondier het gedrang afgewend'. Men vocht daar thans als roofdieren, om rich een doortocht te baneg. Do pijl, die sleclués een enkele persoon getról- fen had. was het sein geworden tot een algemeen© paniek. Men geloofd^ Naar uit Washington wordt gemeld, is op de persconferentie in het departement van buitenlandsche zak|en <len journalisten medegedeeld, dat Kellog|g terstond na de onderteekening van het pact tot uitbanning van dien oorlog uit Parijs zat vertrekken en geen besprekingen over andere vraagstuk ken als de ontruiming van het Rynland, de hemening van het Daweeplan of het vraag stuk der intaygeall leerde «druïden zal voe ren. De ontruiming van het Rynland is een Europeesch vraagstuk, terwijl de kwestie der betalingen voor <1^ schadevergoeding of de regeling der intergeallüpietrdte oorlogs- sohulden, met het pact niets uitstaande heb ben. Mevr. Kellogg begeleidt haar man naar Parijs en het echtpaar keert met de eerste boot, die na de ondeiteekeninig vertrekken zal, naar N|aw York terug. Indertijd hebben enkele overmoedige jonge Duitschens, die daarmee blijkbaar wil den te kennen geven, dat het voortduren der RijnJand-bezetting hun niet beviel, van het officierscasino der bezettingstroepen te Zwprbrücken de Fransche vlag weggerukt. Dit was waarllyk geen eerbiedige daad, maar de straffen, die de Fransche krijgs raad te Landau dén schuldigen oplegde, was onredelyk zwaar: de irallhamels wjarden tot verscheidene jaren gevangenisstraf veróor- deedd. Den iDuitscliers lukte het echter uit d|e handen der Franschen te bly’ven, doah nu hebben de bettettingsoverheden aan het Duiitsdhe rijk «gevraagd de daders uit te lé- veren. De regeerlng-Hiermann. Müller is daardoor in een jnoeilyk parket geraakt: volgens de Duitsdhe wetgeving mogen Duit- schers niet aan een vreemd|e mogendheid worden uitgeJeverd, maar er bestaat ook zooiets als de Rynlandovei-eenkomst en krachtens de ibejpaldngen daarvan is Duitsch land verplicht aan de verlangens der Fran- sche aiutoritditen te voldoen. De regeering te Berlyn heeft dan ook al te kennen gege ven, dat zy niet in stryd met de Rynlandwer- eenkomst aal handelen. OndertussHien hoopt zy echter, dat de Franödhen niet op de uitlevering aulleni blijven staan. De rijks- commissaris van het bezette. g|abied heeft daarom zich in verbinding gesteld met de bezettingsauoriiteiten, klaariblykelytk met het doel te «trachten het Fransche verzoek inigtfrokken te kry’gen. Ook vender schyrten er'-tusschen de Fransche en Duritsche auto riteiten onctarhandelingien te zyn ingeleid, om zoo mogelyk het incident uit de wereld te helpen1, want het kan niet worden ont kend, dat het uitleveringsverzoek in Duitsch land algemeen verontwaardiging heeft ge wekt en ongfetwyfeM zal het zeer schade lijk zyn voor de Duitsch-Fiansche «betrek- „v„ kingien, wanneer men van ./Fransche zydfe allen, diie tot rAding van hem en zyn man- vasthoud a^n <lie«n eósch. De Duitadhe pens maakt zich natuurlijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1