Os Olympische Spelen. LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. den motor raakte de wagen in brand. Een deel der inzittenden .Hap schedelbreuken sleutoibeenfracburen en gebroken ribben op. De organisator van den tocht, dr. Denvry, werd zwaar /gewond. De chauffeur vent slechts licht /gewond. BINNENLAND. De 70stè verjaardag vain de Koningin-Moeder. De deelneming uan het Bloemencorso. Hot Hiaagsch Comité voor Volksfee»- ion 'böriöht, dlat dé dctetajeiidng aan] het Bloemencorso titans zoodanig blijkt te zjn, dat een uitgebreid.® stoet met veel afwisseling zal kunnen worden sainengeBtedd. Lr is een groep ruiters met taanden» in den stoet, oie door de muziek van de veld-artillerie zal woyrdfen geopender zijn groepen particuliere dutoauobiekn, groepen pi aailwagen» uit Handel en Nijvcr- neid, er -zijn inuziekvesreetiigingen i« den stoet, terwujl, ook tal van ouder- wetsohe Yiqer buigen zullen meerijden. Vanaf twee» versierde vrachtwagens zullen 24 ijange dames, in het wit ge kleed, 40.000 rozen uitstrooien langs dén weg, dien de stoet u. ©rot. De /dfanöjeju van de Bruiloft van Klo ris on Roosje zullen op h§t .Malieveld1 wérden uitgevoerd, voor de tribune, waarop de getioodigden plaats nemen. Terugreis van de Koningin. De koningin en prinses Juliana pas seerden gisteren Oslo op de terugreis naar Nederland'. Zij brachten den da-* in de Noarsche hoofdstad door, waar de koning en koningin van Noor we gen haar to lunchen uitgepoodigd had den op hun buitenhuis op Bygdö- Na een wandeling door de stad be gaven do vorstelijke gasten zicli weer naar het station om de reis naar Ne derland yoort te zetten De Koningin .terug in 't la,nd. H. M. de Koningin en prinses Ju- liaito koeren morgen uit Noorwegen hier te lande terug. De konuwUijhe familie arriveert dee morgéns met den D-tiein van 8.47 te Aauérstoort en ver trekt vandaiar naak Soeétdijk. Een borstbeeld van de Koningin onthuld. In tegenwoordigheid van minister Waszink. lil tegenwoordigheid van dien nulnis- ler van Onderwijs, Kunsten) en Weten schappen, mp- Waszink, van den heer P. Vtsser, chef vaai do afd. Kunsten en Weteinsohappen bij dat departe ment en van dien beeldhouwer Aug, Faïise hoeft gistermiddag te Amster dam de onthul ling plaats' gehad van hei dkxxr dezen beeldhouwer vervaar-^ dig de borstbeeld) vuil H. M. de Konin- gin. Het borstbeetkl is geplaatst inde liaJ van het gebouw van de departe menten van Ondawvljs. Kunsten en Wetenschappen eji van Arbeid', Han del en Nijverheid aiam hot Beauidén- hout. d i H. M - de Koningin. Avondfeest te Amsterdam, 8 Aug. H. M. de Koningin Wilhetmina is voornémens 6 Augustus a.s. i» den hoofdstad te komen, ailwaar haar een eereniaaltijd1 zal worden aangeboden. Het avondfeest is bepaald op 8 Aug. 1 >e Koningin ia voornemens in de loop. van 9 Aug- Amsterdam te verlaten. Of zij bezoeken zal ontvangen, is nog niet bekend. Aartshertog Albert van Habsburg in Den Haag. Zondag is in den ilaag aangekomen aartshertog Albert van Habsburg, pre sident vaw d® Hougaarsühe Kinder- schutzliga, dié zooals gemtto is den dank van het Hongaarsche volk aan Nederland! komt overbrengen, voor het vele, dat ons land voor de verzor ging der Hongaarsche kinderen gedaan heeft. f i j i Aartshertog Albert is tijdens zijn verblijf in den Haiag, die gast van den Hongaarsohen gezant, dien heer vou Rudnay. Hij is voorneméns tegen 10 Augustus ons landl weer te verlaten. TWEEDE KAMER. Schuldplichtigheid van Surinaam- sche landbouwondernemingen. .Ingediend is een tsontwerp tot ophe fing van die op Surinalatmsche land bouwjonwerneiïriflgen rustende schukL ptiditigheid bedoeld in art 1 der wot van 'Ï5 Juli 1912. Het nieuwe vrouwelijke Kamerlid. Haar loopbaan. Mevrouw Ilendrika Willwlmina Be- nerdino van 1 tall ie—van Emtoden, die benoemd is to> lid! der Weedie Kamer als opvolgsiter van mr. Van Aalten, is gehuwdl 'iuet prof. dr L. vain ltallie, hoogleeraar in d!e arteendj'böreidikunde te Leiden. Zij werd 22 Oct. 1870 te Anifctefdtoro geboren In haar jeugd legde zij' zich vooral toe op litteratuur en kunst. Toen dé vrouwenbeweging opkwam begaf zij zich! ook op het ter rein der politiek en sloot zich dade lijk bij deze beweging aan, waarvan zij later een der voorvechters is ge worden. Verscheiden© jaren is zi.' lid geweest van hét bestuur der Vereem- ging voor Vrouwenkiesrecht van Sept. 1921 tot Sept. 1927, in wetk jaar dj niet werd herkoaeau wfls zij lid van den Leidschen genreenteraadZij is l d der Provinciale Staten van Zuid Holland en was géduretide enkele ja ren voorzitster van de afdeel ing I .ei- den van dm Vrijzinnig UeHiKwrahscben Boiirl. Krishnamurti in ons land. tn het Sterkamp te Ommen (O.), dat van 2 tot 10 Augustus a.s. ipi.ro. 2500 deelnemers aan het zevende intern, ccau'res van' de orde van de Ster zal lier bergen, wolrdt op Zondag 5 Aug. &.a. te hailf 3 een openbare voordracht gegeven door het hoofd der orde, de heer J. K riahnajmjrti. Het publiek heeft opdien dag tót het kalmip en de bij eenkomst koeteloos toegang. Zijn kinderen die K*"*n kouwen dragen, voegzaam gekleed 1 Deze vragen zullen Burgemeester en Wethouders van oorburg Reuben te beantwoorden. Ze is gesteld door het lid van den gemeenteraad den heer C. J. v. Bor- rendam, wiens zoontje met nog anoe- re leerlingen de toegang tot opep- oare school A is geweigerU, toen zi] tijdenb de warme dagen van de vori ge w«efc* in genoemiae school versche uen en de voeten alleen door schoe nen waren bedekt. llet hoofd dér school was van mee- ning, dat de voegzaamheid1 of althans de landelijkheid net dragen van kou sen gebiedt, doch die ouders der Kin- déren blijken) van andere opvatting te zaju. Thans zal officieel warden uitge maakt aan wiens kant het recht is. Om tot déze uitspraak te komen heelt die heer Van Boirredam die volgende schriftelijke vragen die van een foto vergezeld gaan aan het Colle ge van B. en W. gesteld 1. Zijn B. en W. van oordeel, dai het al oi niet dmaigen van kousen, voor al bij kindieren een maatstaf kan zijn voor de voegzaamheid der kieeding 2. Zoo ja, zijn B. en W. dan van oordeel, dat die op bijgevoegde foto afgebeelde 7-jarige jongen, die geen kousen draagt, niet voiegzaam gekleed is? 3. Zoo ja, zijn B. en W. dan bereid de normen aan te geven die zij voor voegaaaiiiïheid der kleediing stellen 4. Zoo neen, zijn 3. en W, dlan be reid nader te motiveer en hun goed keuring van liet besluit van het tioo.d kier openbare school aan de Vliet- straat, die den op de foto afgebee1- den 7-jarigén leerling den; toegang tot de school ontzegde, omdat hij, ten ge volge van het niet dragen van kou sen, niet voegzaam gekleed zou zijn. 5. Zijn B. en W. bereid! mede te doelen, op grond van welke bepaling het schoolhoofd bevoegd is e©n leer ling, wegens het volgens zijn meening niet voegzaam gekleed zijn, dbn toe gang tot de school te weigeren. 6. Achten B. en W. het niet nood zakelijk de in artikel 8 dér instruct)© voor het onderwijzend personeel Ke- doelde voegzaamheid dier MeediiuK na der te definieeren. f 7. Zijn B. en W. bereid jrtkatrege len te treffen om tp voorkomen dieft een leerling ten gevolge ivaln ^céu persoon lijk inzicht van een schOolhoofdi be treffende db voegzaamheid der kiee ding, van ouderwijs verstoken blijft. Het rijk en de gcmccmtenoanciën. Naar het „Weekbihcti voor Gemeen tebelangen', orgaan) der vereeniging van Ned. Gemeenten, meldt, heeft het bestuur dézer, vereeniging ten gevoigo van db besprekingen der jaiarvergade ruig aan den Ministerraad! een brief gezonden omtrent db gemeeutef in an cien. Wij onjjftenen aan dizen brief het volgende De algemeen© ledenvergadbjrimg van onze vereeniging gehouden op 4 Juli j.l te Dordrecht, heeft er bij stilge staan, dat de gemeenten bij het be sturen! harer hfuishoudtiug in toenemen de male ouder ernstige iinancieele moeilijkhiedén hebben te lijden en dat een aantal van htiar zelfs voor vol 1 strekt onvermijdelijke uitgaven tot een aanmerkelijk deel waarvan het Rijk haar trouwens verplicht heeft de vereischte middelen niet of niet an ders zunneoi vinden dam door het hef fen van ondragelijke belastingen met alle daaruit voortvloeiende ongeweuec" te gevolgen als het wegtrekken, van gegoeden, e.d. Zich rekenschap gevende van de oorzaken daarvan, kende zij aan een tweetal eene zeer bijzondere beteek e- nls toe, en wel to. het ongeivijzigd blijven van de bestaande regeling in zake de financi- eele verhouding tusschen Rijk en ge- n. toen ten, welker onhoudbaarheid door de Regeering om niet verder terug to gaan in 1921 is erkend door de instelling van eén Staatscommissie niet db' opdracht een herzfiepjiig dier r geling voor te bereiden 2q. zekere leenden in de bfcstaande wettelijke regeling van het plaatselijk belastingstelsel. Op be die punten gééft hec adres ^ei\ uitvoerige toelichting, waarna het ver zoekt, dat van Rijkswege tegqnover gemeenten een beleid worde gevoerd, waarbij roet rechtmatige beiaifgeai van dezen 'wordt rekening gehouden en dat voorzieningen mogen werden ge troffen, als waarop in den bi.el gezin speeld. Nieuwe rij tuinen bij de N«d. Spoerwegen. I)e directie dér Ned. Spoorwegen heeft een aantal nieuwp wagons laten bouwen, die ontworpen zijn door de oonstructiebureaux der 9poorwegeu. leze wagens zijn bestemd om teloo- pon op de spoorwegeïi van vrijwel alle landen van hel vasteland van i-^urona en zijn in twee soorten ge bouwd rijtuigen le.,en 2e klasse en rijtuigen 8e klasse. Melde mfet het oog op ovenlueele spoorwiegongevalleo ajn rij geheet geconstrueerd van ijaer n tegenstelling met het ortdte materiaal dat in hootdaaak van hout is. 'Getracht is d© inrichting delf rijtui gen zoo eenvoudig on tod» zoo gerit-- lelijK mogelijk te roaisen. ue beklee- tung dér eerste Klasse is vau trijp ui oez© i.tasse is tuascnon de twee zit plaatsen eon ueerklaphaiar tafeitje aan- getwaentde waiwbeKleoddng oer «wé®'*© klasse is van fiDor, tetrwiji in a© défd© klasse ook arm- en boofo-. 1.-uiimgen zijn Zij zijn bekleed met Kunstleer. De wagons zijn, opdat ze op int§r- nationaae trajecten zullen dienst doeu voorzien/ van eieotrischei verlichting, stoom- en electrisohe verwarming en fcovendien hébben zé verschillende iemaiystenDen. 1 wagens rijden zeer vast en zijn een goed© reclame voor de Ned. in dustrie, want vian deze 15 nieuwe wa gens zijn er 9 gebouwdi bij Werkspoor en 6 bij d© firma B°yne». In een van dé volgende dagen zuiden zij in dienst genomen wxwdén. Een nachtvergadering van den Amaterdamschen Raad. De loonregeling. Vrijdagnacht* heeft de gemeenteraad van Aiusveraaffi verganeru to, half vier om liet debat te eindigen o;er -e loonen van liét gemééntepexsoneel. Alle ingediende voorstellen werden tenslotte verworpen en de nota van B. en W. aangenoiiiién met 24 tegen 21 stommen. In deze nota wordt goedkeuring ge vraagd voor bÊsténdiging der s taris- sen en loonen van anibtenaren, en werklieden tot Juli 1930 en de vacau- tietaesdagen te bepalen op dezelfde bediragen vöbf die jaren 1929 en 1930. Voorts zal in' het vervolg het loon vau den volwassen werkman op 23-jarigeu leeftijd ingaan inplant» van op 21-j°- rigen leeifijd. Een school zal worden opgericht voor jeugdige werklieden voor vak- en algemeen vormend on der w ijs. Recht voor den ambtenaar? Een wetsontwerp ingediend. Een wetsontwerp is mg.tKeml tot rege ling van dien rechtstoestand van ambtena- miorie van. toe- ït ontwerp uiit- »p ambtenaren wier dicnetbe- h©t publieke i-echt wordt be- een ambtenaar meent, dat een iBien genomen bestuit, venrichte ng of uitgesproken weigering atrÜ'dt ter /zakje toepasselijke wettelijke iriften, zal hij zich tot den amibte- jchlter kunnjen wenden. In /beginsel teeds beroep op dfien rechter open. D» bun-gelijke rechter wordt intusschen adeen uitgeschakeld, voor zoover de conflic ten ambtenaren in pitbliekrechfeiijke dienst betrekking betreffen. Alle pensoHer., wier relatbi© tot deri Staat of ©en <*penbaar lichaam door dé bepalingen omtrent het ar beidscontract iil het B. W. beheerscht wordt, bljjven aan de rechtsmacht van den burger lijken rechter onderworpen. In één opzicht is d»e rechtsmacht van tien nieuwen ambte naren-rechter beperkt. Reeds hebben de onderscheiden Pensioenwetten de ifscht- spnaak in penioenzaken geleigeld. Voor zoover in deze geschillen een beroep op den reohteir is toegelaten, woidlt het voor den Centra Len Raad van Baroej» gebracht. Van tie kennisneming van cüeraïa kwesties d'ient tie rtrewv)3 rechter zicJi derhalve te onthou den. De rechtsmacht van tien specialen pen sioenrechter sluit die van den aLgemeenen Ten /behoeve van êe rechtspraak in amb tenarenzaken maakt het ontwerp van de diensten van de Raden van Beroep en den Central/en Raad, gebruik. Aan den laatsten Raad wordlt eenvoudig de «echtispraak .in hooger of eenig beroep opgedragen. Als in eersten aftnleg oordcelendle redhtqrs schept het ontwero de Ambtciiaijenigeirechten, die, overigens met de aangevoerde Raden van Beroep identiek, ten aanzien van tie met d|en voarziifbter in het gericht «ittlng hebbende ltden op anderie w^ze dan deze Ratten zfjn samengesteld. Zij, die actief deelnemen aan of die in tfienst zijn van tie ambtenarenbe- Het ontwerp laat deze lokale en Rjjks- instanties als scheidsgerechten en commis sies voor ambtenaren geschil len om stand en lpat ook volkomen vrijheid m|etterti>d nog .De regeling van het proces l>enust op overeenkomstige gedachten, als in de proef houdend gdblelflen. Beroepswelt zijn neerge legd. Het proces je een door den rechter geleid ?n beheeraeht ontjeiraoek. De partijen missen de bevoegdheid een deel der tie be handelen zaak,, aan het ondersoek van dien rechter te onttrekken. De C. H. Conferentie te Lunteren. 1 tweed© dag der c.-h. conferentie te Lunleren werd in den morgen en den,middag gewijd aan de» bespreking van het onderwerp Vrijhandel en bescherming, in verbdnd met de belangen van land- en tuin bouw. Dit onderwerp werd ingeleid door A. A. van Rh4jn, Nederiandsch verte genwoordiger bij hét Internationaal Landbouw Instituut te Roane Er zijn aldus spreke^ in ons land weinig pur-sang protectiomisteu meer. Algemeen wordt hulde aan den vrijhandel gebracht. Alleen zijn er ve len. die alléén van vrijhandel willen wpttemi, als die internationaal wordt toegepast Tot hen betiooren ook de voorstanders van actieve handelspoli tiek. 9pr. ging daarna in het kort den toestarid in landbouw, veeteelt en tuinbouw na. Daarna.' sprak zendlngsdirector Crocn- ïiielin over De toekomst van Indië. De derde dag was s morgens ge- vijd aan de bespreking van ti vraag stuk viaai de Iinancieele verhouding tus- schen rijk en gemeenten. Dit onderwérp wérd ingeleid door den hoer Van Boeyen, lidi van Gede puteerde Staten van Zuid-Holland' n van de staa/aoojmnisele ter zake. Spr. merkt op, dat de oplossing van nei vraagstuK met alleen eén Kwestie van recht is, maar ook een beantwoording moet zijn van de vraag of de gemeen telijke zelfwerkzaamheid iets voor ons vols geweest is en zijn moet6en be Je.'.«vraag. Het gaai bij die oplos sing feitelijK en in die eerste plaats erom, of ai of niet tuét het geaecen- tra liseerdé bestuur sstelsél gebroken /.al wdrden. Het huidige bestfuurssielsel acht spr. zulke edgeaisüliappen te bézdtten (waar van doelmatigheid dej hoofdzaak is) out land en volk bleiide daardoor ge baat worden, zooals ook het zelfbe stuur der geliifeenten en proviinOLën. voor die centrale overheid van het meeste) gewicht is. Avonds sprak de heer Snoeck Henkéman», iidi van do Tweede Ka mer, over „de nationale beteewenis dier sociale verzekering". j e laatste dag was gewijd aan de bespreking van het onderwerp De Zondagswet en de gemeentelijke overheid. wejk onderwérp werd! ingeleid door 1115. dir. N. G. Veldhoeni, predikant te Voorburg. Spr. betoogde, dat bij die geaneentJé- ffijke regeling niet alleen de rusit maar wel degelijk ook de Zondagsheiliging doel moet zijn. Door die vele parti- eele regelingen tot verzekering van dien rustdag, is te véél de nadruk ge vallen op die sociale zijde van het vraagstuk. Bovendien wordt door de ruist van enkelen de arbeid van an deren zwaarder. Zondagsrust en Zon dagsheiliging mogen onderscheiden wor dien, ninunjer gescheiden. De over heid heeft wel degelijk tot taak de sbeeriö loeiuejmende oolhedliging tegen te galan, ten bate van on»'JVolksleven. II ie (overheid is geen! zedemeester, toch heeft zij er rekening mede te houden, dat ook de wet haaT paedagogische waardie heeft. Bovendien geve zij bet voorbeeld en aanzien van haar amb tenaren. Voorts ligt hier aldus spr. een taak voer die Kerk, voor onze chr.- hiist. jongeren, om h m invloed aan t© wenden op het gebiied1 der sport en voor ieder om zijn vrijheid zoo te ge briuiken,, dlat ingeogenheid voorbeeld1 voor het volk wordt. In de discussie had die spreker nog gelegenheid! té doen opmerken, van, wélke groote beteékenis hét gezin is als correctie tegen, de ontheiliging van den Zondag doior de sport tn op de grooté verantwoordelijkheid in dit verband! van diet Ouders. Slpr. verdui delijkte zijn/ opmerkingen over de taak van de overheid! met te zéggen, dat deze tot taak heeft dé sfeer te schep pen, waarin de Zondagsheiliging zoo goed mogelijk kan zijn. Na dezé discussie werd dé öonferen ti© gestoten mét een slotwoord van den Unie-voorzitter, mr. Schokking, waarin hij gewaagde van het welsla gen der conferentie, en woorden sprak vain dank jegens allen, die z'ch op een of andere wijze jegens de conte- rentié verdienstelijk liaddep gemaakt GEMENGDE BERICHTEN. Een ernstige aanvaring pp de Wester-Schelde. Een Fransch stoomschip zwaar beschadigd. Gj^leJ*eni zijn op de Wester-Schelde, ter hoogte van Yiissingen, twee zee schepen inet elkaar in aanvaring ge komen. Een Engelsoh stoomschip waar van de naam1 nog niet bekend is, is met den boeg tegen hét vgn Aiitwer- pen koméhde Fransche slooauschip Ya- lou gevaren. De Yalou werd ter hoog te van ruim III getrolïen Er ontstond een groot gat, waardoor het water naar binneu stroomde. Om zinken te voorkomen, is het schip onder den Zuidlwal aan dgn grond gezet. Het voorschip staiat voor een gedeelte on der water. Het Engelsen© stoomschip heeft, naar men meedeelde, sol ade aan den boeg; de piek maaki water. De aanvaring is geschied ter hoogte van Cadfcand in de Wielingen Het Engelsche stoomschip was die Bedar- erng, welke op r©s was naar Antwer pen. f)e> Bedarcrag heeft Je Yalou aan stuurboordiziide geraakt, ter hoogte van ruin* III De Yalou. is zwaar be schadigd aan den grond gezet. De Be darcrag, dCe eveneens scnade kreeg, kon ©venwel de reis naar Antwerpen voortzetten. Veldwachter wegens knevelarij gearresteerd. Op het voetbalveld van M.V.V. is naar .,Vaz Dia©" meldt de. 40-jarige gemeenteveldwachter van Gronsveldl H. gearresteerd', verdacht vain kneve larij. Hij had een zekeren M. te ver staan gegeven, dat detab door betaling van f 10 van een bekeuring zou kub- men vrijloppen. M. hadl hem éen biljet van f 10 gegeven, docht het nummer genoteerd en déedi ajangifte bij de kecherche. Bij het verhoor bekende de veldwachter. Hét geld! was evenwel reedis gewisseld en groptendeéls uit gegeven. De man werd ter beschik king van de justitie gesteld. Op dit vergrijp staat eén straf van ton hoog ste zes jaar. i -i 1 Juweelen uit een hotelkamer Waarde bijna 30.0ÜZT* Een Engelsch echtpaar, dat ki Amstet-hoM logeerde, ontdekte avond 'bij den terugkeer in het hotel dait te hunnen nadeéle uit hun aparte men ten voor een bötfkag van 25 i 30.000 gulden aan juweelen was om vreenucf, dfe tégen de gewoonte met In. die safé, déch iru ©en kaitnérkast ren geborgen. D© politie stelt een on derzoek Jn. „01ympiade"-zpkkenrollH-B aan het wtri In het Stadion-Restaurant. Een ti jdelijk te Amsterdam verblij- vénde buiitén/landlsch journalist i» m een restaurant van het Nieuw© Statf!on een porteféidlle inhoudende f 810 2000 franca. 1 en een cheque groot 1710 y©n ontroldi. Kind verbrand. T oor hei omtrekken vam een ketel kokend waiter kreeg te Waalwijk een kindije \-an dien ledérhandtelaar Ucr. man zoodlanig© brancfwamcLein, dat het atun de gevolgen» ig overleden Het was 11 miaandiefi oud. Een aantal wagens van een kolentrein ontspoord. Hedlenmorgen is door tot nu toe on- bekieaudé|! oorzaak nabij het station Roermoindl van eeni uit dé richting Venlo koméndle kolentrein een vijftal wagens ontspoord en gekanteld De materieel© schade is nogal be langrijk. In het geheel liepen acht wagons een defect op Het personen- en goedierenverifeer ondervond hierdoor eenige 'stagnahe. ►Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. IJsvergiftiging in Amsterdam. Vijf kinderen in een ziekenhui«i- genomen. In dé Imdöache buurt in Amsterdlm heeft zich een, groot aantal ziekege- vallen vooiged'aan onder Kinderen. Het ouwjkpoak dat ingesteld vrerJ Joor den*en*eentelijke Geneeskundi ge en Geaondhéidsdienst heeft uitge wezen dat d'e kinderen ij© geconsu meerd hadden, afkomstig uit een klein winkeltje in de buurt, Bij tal van patientjes dledien zich, doms heftigel sjysnptométi voor van maag en darmistoornissen, alsmede koores. In totaal z.jn 50 A 60 lioh>e geval- leai ter kennis van den dienst geko men Yijif kindéren waren ernstiger ziek zij zijn ter verpleging in het Wibhelminagasthuis opgenomen. Hun toestand echter geeft geen aadileiding tot buitengewone ongieftiusthéid. Het ij» uit het winkeltje wordt door den dienst 'onderztocht het was, w- slond na het bekend werdén der lei ten in beslag génomien. Het moet door een of anderen b°- oillöndrager geinfecléerd geworden lijn Wie de persoon ip, hd©roftntr©nit be staat natuurlijk nog geen zekerheid. Drama op zee. Omgeslagen zeilboot op de Zuider zee. Drie slachtoffers. Vrijdagmiddag tegen zéven uur zijn dri© jolige imeaischem uit Zwolie weg- gezeild in een sloep/je, dé Magdal Het lag in de bedoeling! langs de kust naar Amsterdam te valrén. Het waren H Waalyer, 25 jaar, teekenaar bij ge- meentewerkén, neet' van den beken den voeloaiWer, B. Hoetkstra, 21 jaar, hoefsuiid en J. A. E. Epkemia, 29 jaar timmerman. De beidé eersten wa>r«o opgehiuwid, dé laatst© gehuwd en va der van een kind. 1 )e Maigda is een sloep van 4 meter lang eq vrij zwaar getuigd/, voor nee beslist te zwaiar. Oorspronkelijk z»tt ook luediegaam H. Padberg, maar d«e kon Zaterdag geen vrij krijgen. Hij zou daarom het gezelschop Zondag- nïiddiag bij dé Oranjetelu)izen ontmoe ten. Pad'b|org was daar op tijd, maar dc Magdla veradhieeh niét Gistermid dag ging hij diaiaropn op ondlerzoek uit doch het eenige wat meat van dé Mag- da gezietn had', was, dat ze Zaterdag om drié uur vam Kampen, naar ne® was vertflokken. Gister morgen waren dé visschers W. J. en R. L. van Harderwijk met de Hk 77 aan het visachien tussöhen Half- derwijk en Elburg, toén zij omstreek» 500 M. uit dien wal een stuk zseil den zijkant van een boot boven water zagen uitsteken. Toén zij erbij kwamien bleek het te zijn hét si»oepie Magda, dat op zijn zijkant l»g .,0 borsthoog water. Tot hun onhetting ontdekten zij bij het overeind trekken van de sloeg daarin het lijk van jongménsch, dat met zijn voet besknew zat tusscheni het tuig en een bank va® de boot. Zij brachten het lijk over aiaii boort van de Hk 77, pompten dia'sloep le«g en bmohten dleze naar Harderwijk. D® sloep was volledig getjuigdi, terwijl touwen blijkbaar dioör een niet erva ren zeiler waren vastgemaakt. Te Har derwijk wérd gisteravond het lijk 2®" identificeérdl als diat van H. Waaler. Vermoedelijk is biet ongeluk g> beurd omstreeks elf uur gistennorg©^ tijdens een zwairé onweersbui, boven dlat d«el van de Zuiderzee woedidle. Ook het horloge van den drenkeuw is aittil blijven staan op half fowg Ook wijst het erop, dlat hét ortgeW» gebeurd moet zijn» door een ge windvlaag, daar men geen zéu^J gereefd hadl. Ofschoon dadelijk ee» onderzoek is ingeeteld) naar dé "jeD ondiere opvarenden, heeftj men niet kunnen vinden. Het is dlus WJP* volkomen zeker, dat ook dezen wr omgek caueti'. STADSNIEUWS. GOUDA, 81 JU& '1028. Minister Kan bezoekt de Kaasmarkt in Bodegraven, de Reeuwijksche Plassen en Kaaspakhuizen in Gouda. De Minister van BinnenJandsche Zaken en Landbouw, Z. Exc. Mr. J. B. Kan, heeft heden een bezoek gebracht aan de Kaaa- N markt te Bodegraven, de Reeuwjjksche Pias sen en de Kaaspakhuizen der Coöp. Produ centen Handelsvereendging en van de N.V. Kaashandel-Maatschappij „Gouda" alhier. Minister Kan ie altijd vroeg bjj de hand. Vanmorgen vertrok Zijne Excellentie, Ver gezeld van dhr. Ir. P. Huisman, Secretaris van de Holl .Maatschappij van Landbouw ipet den trein te 7.27 van den Haag: naar Leiden, van waar de heeren K. Kuiper uit Oostwwud en W. Boer, uit /Bodcjgraven (ten Minister per auto afhaalden, teneinde hem naar Bodegraven te brengen om op uitnoodi- ging van de afd. van de Holl. Mij. van Land bouw een kijikje te nemen op deze belang rijke Kaasmarkt van Zuid-Holland. De Minister, die reeds voor het aanvangs- unr der Kaasmarkt te Bodegraven arriveer de werd daar ontvangen door den burge meester, Mr. S. C. van Dabben de Bruin en den heer J. Beyen, voorzitter der Vereeil. v. Kaashandelaren aldaar. Na bezichtiging der Kaasmarkt begaf het gezelschap zich naar de boerderij van den heer W. Boer, om het zwart-bont vee te aan schouwen en vervolgens naar de boerderij van den heer A. Hoogendoorn, waar het mooie zwartblaar vee aan den Minister werd getoond. Te half twaalf vertrok de Minister van Bodegraiven naar Reeirwijlk. Gold het doel van het bezoek alleen Bodegraven en Gouda, nu op weg daarheen de Reeuwijksche Plas sen moesten worden gepasseerd, had de Mi nister er prijs op gesteld ook deze Plassen, waarover zooveel geschreven is in verband met de geopperde plannen tot droogmaking, daarmede uit eigen aanschouwing, ook ken nis te maken. De Coöp. Producenten Handelsvereeniging te Gouda, directeur de heer A. van Wijnen, heeft deze gelegenheid aangegrepen den' Minister te Reeuwijk te ontvangen, waar- voot medewerking en gastvrijheid werd ver leend door de Roei- en Zeilvereeniging „Gouda", die het Clubhuis voor deze ont vangst ter beschikking stelde. De heeren A. van Wijhen en P. van Wijnen, ontvingen daar als vertegenwoordigers van de Coöp. Producenten Handelsvereeniging met den heer H. N. Valckenier de Greeve, voorzitter van de Roei- en Zeilvereeniging „Gouda", den Minister, waarbij ook als gasten waren genoodigd de burgemeesters van Goud» en Reeruwijk. Laiatatgenoemdte kon wegens af wezigheid van deze uitnoodiging geen ge bruik maken. Het is bekend dat Minister Kan een groot liefhebber is van zwemmen. Van de pracht- gd^genheaidl( om zich in dé, pJ asisen te yer- frisschen maakte de Minister dan ook gaarne gebruik. Minister Kan en Burgemeester Gaarlandt doken fluks te water en versche nen na te hebben gezwommen weer in het Clubhuis, waar de Coöp. Producenten Han delsvereeniging hare gasten aan een noen maal vereenigde. Aan tafel werd de Minister met een wel komstwoord door den heer Valckenier de Greeve als voorzitter der Roei- en Zeilver eeniging begroet, waarbij deze er zyn vreug de over uitsprak dat deze minister den wensch te kennen had gegeven de Plassen te zien. Spr. uitte de hoop dat dit eerste be zoek ook door andere zou worden gevolgd. Na de Lunch ging het gezelschap in drie gereedliggende zeilbooten de Plassen op. Het was uitnemend weer geworden; de regen was opgehouden en het zonnetje bescheen het wijde watervlak en straalde over het frissche landschap aan de boorden. De Minister was verrukt over het prach tige natuur-tafereel dat hij aanschouwde en over de heerlijke tocht op den grooten plas. Na terugkomst aan het Clubhuis ver trok het gezelschap in auto's weer naar Gouda. Het eerst werd een bezoek ge bracht aan die kaaspakhuiizen van de N.V. Kaashandel Mij. "Gouidja* waar den Minfeter de groote stapelplaatsen van kaas en de fabricage van korstlooze kaas werden getoond. Vervolgens begaf het gezelschap zich naar die Coöp. Producenten HarwLels- vereeniging, iwelke groote inrichtingen mede <k>or dien Minister met belangstelling werden bezichtigd Het lag in de bedoeling van den Minister te 4.56 van Gouda per trein naar den Haag terug te keeren. De Reeuwijksche Plassen. Woensdag 1 Aug. zal ten Raadhuize te Reeuwijk een bespreking plaats hebben tusschen het /bestuur van den RJK, Land- en Tukibouwbond in het Diocees Haarlem en het lid der Prov. Staten, Dr. A. C. A. Hoff man over de plannen tot droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwyksche Plassen. De Kermis. Onder die gebruikelijke IbeLa/ngistetling is gisteren de kermis begonnen, nadat al dagen van tja voren jong en oud zich had verheugd op dPfcingen die komen zouden. Het weer waa gisteren zeer goed, awodat er alle kans leek te bestaan, dlat men zich op de Goud- soha kermis amuseereu zou. Iiutendadd irf daarvoor weer gelegenheid genoeg. Doch al is de gelegenheid er, dat wül nog niet zeg- g«n, dat er een druk gebruik van gemaakt wordt, 't Komt ons voor, dart het gister avond op de kermisterreinen, op de Markt en op de Nie^ve Maakt nog niet de drukte was welke we ons van de vroegere kermde her inneren. Misschien omdat bet de eerste avond was, misschien ook oandat men hier de kat eerst eens uit den iboom kijken wil. De verschillende inrichtingen zelve hebben wker den eersten avond al alles gedaan oan het publiek te trekken. Dol is weer het ge- rocngel van klanken, geluiden, hannoniarfi en onharmonisch, waarvan de kermisbezoe ker toch elk jaar weer even kennis neemt. Op onze Goudsohe kemfta is het gemakke lijk zich te oriënteeren, omdat van jaar tot jaar dezelfde inrichtingen soms wel iets in uiterlijk maar niet in wezen ver schillend dezelfde plaatsen innemen. We hebben hier het oog op de inrichtingen waar wat te zien is, waar wat draait en die waar wat te eten ia Deze laatste aym, in flinke getale tegenwoordig en wie de kermis met leege maag verlaat, wyte het zich zeken. Tot de inrichtingen, iwaer aard en in houd geen oogenbhk te gissen Laat behoort zeker de Stoomoaroussei, vermaak voor jong en oud, waar men zich in deinende en schommelende beweging en draaiende na tuurlijk temidden van een zee van Licht en onder de steeds door klinkende tonen van het orgel kan amueeeren. Gister avond was er by wy'ae van reclame vrjj entree, waarvan druk gebruik gemaakt werd en dat naar we meenen wel een .goede introductie zal zjjn vcoor de komende ker misdagen. De stoomcaaxHiösel ia nu een maal een centrum, dat niet wordt overge slagen. Een byzondene en voor Gouda qjeuwe attractie, origineel gevonden ia de zg. Ca ter Pillar, zooals de naam zegt een rups waarvan de geledingen (bestaan uit wagens, die over ralilis loopen. Deae Carter Pillar 'krygt pa» dan het voorkomen van een reus achtige, zich op eöht rupsachtige manier voortbewegende rups, wanneer plotseling een /scherm over de wagens met hun men schel ijken inhoud neerslaat en de inzitten den daardoor aan het oog der omstanders onttrekt. Een andere inrichting, die in het oog valt is de 'Bubble Road, gebr. Hommer- son's Wembliy-attract ie. Aan den buiten kant is al te caien, dut men deze inrichting binnentredende, zich heeft voor te /bereiden op bewegingen van et-nugsziins ongewonen aard. Een reusachtige glijbaan mot fllinke helling voert oa de bezoekers en bezoek sters naar een .beweeglijken bodlem, waar behoorlijk door elkaar geschut wordten, waaiiby men ten slotte op dè beenen terecht komt, een en ander onder d|e muziek van Hommeraoni's Saxophone .Band De Bubble Road. In dleze inrichting kan men met een gezelschap veel genoegen hébben. Voorts is er op d© Markt leen /theater, waar in die MfU'mmiiie van Baroda optreedt,, die met naalden doorstföken wordt zonder een spier van het gelaat te vertrekken,, wart haar als „mummie"*ook niet passen zou. Behalve de interessante mummie is er ook nog te. zien een dameshoofd, de Vampyr, dlat spreekt iemand die vuur in den, mond neemt, bl'oot- voets in een bak met glasscherven springt» over Scherpe sabels klimt, kortom een man met onkwetsbare, ongevoelige voetzolen. Dan wordt in dit theater gedaan aan hyp nose en memotechniek of wat het wezen mag, heel interessant. Hoe of wat het hs, dlat is natuurlijk het geheim. Een dame raadt de kaarten dbor 'het publiek getrokken enz. enz. Een attractie die behoort op de kermis, waar voor elk wat 'wils1 moet zijn. Vermelden we nog dat op die Nieuwe Markt een plaats hebben gevonden Vermolen'3 Expres en Vermolen's Vroolijke rad', die op hun manier amusement bledien en waarvan by een drukker kermisbezoek om de komende diagen wel fffiinfc gebruik gemaakt zal' wor den. Bij al het hier genoemde dien© nog te worden vermeld, d&t het Maikbpielin zoo menige gelegenheid bevat waar de inwen dige menseh versterkt kan worden pof fertjes, wafels of waar men zijn geluk kan beproeven mgt vissehen of het werpen van ringen of en dat is de attractie voor de jeugd' waar men 't ryiden te paard of per rywiel kan genieter, van de genoegens van de oud-Vaderlandsche draaimolen, in modleirne .Verschijning. .En dan de kraam niet te veigeten, waar het speelgoed in verscheidlenheid vac* aard, vorm en kleur de jeugd weet te trekken. Een mooie inrichting is die van Stuvé, nou- gatfahrakant, waar het er keurig uitziet. Een inrichting, die zich zelf aanbeveelt. Het etablissement de Paris ie er ais specialiteit in poffertjes,, wefala en beignets - met con cert van een Italiaanseh damesorkest. Pof fertjes met muziek voor velen een dub bele attractie. Vermelden we nog dat er als gewoonlyk een .groote danainirichting is waar the Blue Jacket's zich met Succes doen hoaren. Herinneren we nog ten over vloede aan de attracties gedurende de ker misdagen, die Revue van Henri ter Hall ern het Variété Faveur. Waarlijk er is op de kermis gelegenheid te over zich te amuses- ren, elk naar zijn aard en verlangen. Hopen we voor allen, dat het weer goed blyft Dit geldt speciaal ook voor die inrichtin gen welke genoegens bidden, die aan de openlucht bloot staan al« de Lucht schom mels, de zweefmolen, ue schiettent enz., die ook op dleze kermis een door velen gewaar d/eerden attractie vormen. Het Speenhoff-ensemble. Het Speenhoff-ensemble heeft gisteren avond een voorstelling gegeven in de Schouwburgtent bij de Nieuwe. Veemarkt. Was het omdat do tont wat achteraf staat of omdat men Speènhoff liever hoort in een ander milieu. veel .publiek was er niet opgekomen om naar den echten HoUand- echen didhter-zanger te komen luisteren. De helft der plaatsen was onbezet. Dat was jammer, want Speenhoff ver dient groote r belangstelling. Hij was ook gisteren in talryke liedjes weer de echt het leven zoo steak aanvoelende artiest, die tot de ziel van het volk in zangerige taal spreekt. Wat Speenhoff £af was goed en luid applaus mocht hy dan ook verwerven. Zooals steeds stond Mevr. Speenhoff haar Koos krachtig ter zijde en haar sentimen- teele liedekens troffen ook thans als alt yd. Het tweede Speenhoff-duo, gaf mede een aardig repertoire ten beste, dat er vlot in ging op dezen eersten kermisavond. Wy brengen gaarne den wensch door Speenhoff gewit nog een ander maal door Gouda te worden geëngageerd, tot het Goud- sche publiek over. Een jubileum. Virydag 3 Augustus os. herdenkt Mejuf frouw J. C. M. Sib bes dbn dag waarop zy voor 26 jaren in dienst trad als winkeljuf frouw by de firma L. I'. Hoogendyk alhier. Het zal de jubilnrease op dien gedenkdag zeker niet aan bewijzen /van belangstelling ontbreken. Aanbesteding. Doox de N.V. Aannemen My. vJi. Zanen en Verstoep alhier is by de heden te Utrecht gehouden aanbesteding vocfr het leggen van een tweede spoor op het baan vak HeerenveenLeeuwarden met bijko mende werken het laagste ingeschreven voor een bedrag van 007000. Aanrijding. Hedenmiddag had op den Kleiweg een aanryding plaats tuaschen den heer G. V., die per rywiel was en wilde uitwijken voor een fietser, die uit de Kleiwegstraat kwam, en de motorryder A. K. Het voorwiel van de fiets van V. werd beschadigd. De politie heeft de zaak in ondersoek. Het verkeer op de» Bleekerssingel. Vanaf heden wordt het verkeer door Boe lekade en Bleekerssingel in één richting geleid. By het begin der Boelekade, naby de Spoorstraat staat een gjroöte paal in natio nale kleuren geverfd met een rood bord, waarop is vermeld, dat de inry is verboden voor alle motorrijtuigen en daaronder een blauw bord, waarop staat dat de inry voor handwagens en alle ry- en voertuigen verbo den is. Aan het einde van de Bleekerssingel, naby de Karnemelksloot staan dezelfde bor den. Alleen missen wy aan deze paal het zoo nuttige bordje, dait de richting naar Utrecht aangaf. Ten gerieve van het door gaand verkeer zou 't weer aanbrengen van deze riéhtingswyzer zeer wenschelyk zijn, herhaaldelyk sloegen vroeger doorgaande reizigers, die zich per auto in de richting Utrecht begeven op dit punt den verkeer den weg in en reden de Karnemelksloot op. Een vraag: is de maximum-snelheid van 12 KM op de Bleekerssingel afgeschaft? Wedvlucht postduiven. De PostihiLvenvereeanging „De Zlwalu/m" hLeld Zondag 29 Juli oen wedvlucht uit Vil voorde, afstand 122.4 K.M. De pryzen werden als volgt behaald/: A. A. Slobbe le, 6e, 2e, l*6e, 30e en 37e prijs; A. van Leeuwen 2e, 7e, 14e, 17ei, .31e, 36« en 40e prijs; G. Sdhwttelanr 3e, 11e, 12e, 16e, 20e, 24e m 28e prijs; A. Eist 4e, 32e en 41e prijs; P- KuHk 5e, 18©, 26e en 26e prye; F. Leys 8e en 38 prijs; J. C. Eilers 10e prijs; A. H. A. Tok 13e en 39e prijs; A. Pluim 19e /prijs; Ghr. Couka 21e, 22e, 27e en 42e prys; W. Houtman 23e en 33ë prys; G. Visser 29e prijs; J. Krebs 34e prijs; ID. C. Brem 36e prys. De pastduitvenwereenigjing „Dè Zwaluw" hield een wedlvlucht uit Bordeaux, afstand 888.1 K.M. De duiven werden gelost Zater dagmiddag 1 uur. De pryzen werden als volgt behaald: P. KuLik le en 8e ptjje; A. van Leeuwen 2e en 14e prys; W. Hourtman 3e pnys; A. JL A. Tok 4e en 16© prijs; P. van Leeuwen 5e prijs; J. C. Eilers 6e, lóe, 13e en 16e en 1ste overdaiif; J. J. de Jong 7e prys; K. van Gro ningen 11; D. C. Brem 12e prys. De eerste duif bereikte het hok Zondag middag 16.43j67 uur, de laaterte duif Woens dagmiddag 18.30 uur. Agenda. lederen Woensdag, des avonds te 8 uur, in Sociëteit „Vredefeest" Schaakclub „Mess®- maker", Clubavond. UIT DEN OMTREK. BERKENWOUDE. Ged. Staten vah Zuid-Holland. De schoolkwestie. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland behandel/dien gistermiddag «en beroep van het bestuur d©r „Vereeniging tot hert ver strekken van lager omlenwys op Gerefor meerden Grondslag" te Berioenwoudle tegen 's Roads beslissing, waarbij de gelden voor stichting eener bijzondere school werden geweigerd Rapporteur was de heer Th. Heukels. Op 7 Januari 1228 had| die vereeniging een ver zoek ingediend om overeenkomstig art 72 dr L. O.-wet gelden te mogen ontvangen voor een bijtzondere school, op^te richten dicht by de openbare school te Berkenwoude By de aanvrage wend eeil lyist overgelegd, waaruit zou blyken, dat de school door 40 leerlingen zou worden /bezocht. Daarbij was gebruik gemaakt van een wijziging, ge bracht in de 2e alinea van 11, volgens welke kinderen mogen wonden medegeteld, die een gelijksoortige School zoudeiwerle- ten in een andere gemeente, dlan die, waarin de nieuwe school zou Worden gesticht. De heer J. Versluie refereerde zich na mens heit .bestuur der schoolwereenaging aan de schriftelijke stukken. Namens het ge meentebestuur voerde het woord de heer W. v. Diesen, administrateur van „Volksonder- wys" die de motieven van dient raad nader verdedigde. Spr. waa va" meening, dart het bestuur van de appel loerende vereeniging zeer goed de bedoeling der wet moest werten, tenzij n*n wat hij niet wilde onderstellen geen middel te slecht vond om tot het doel te geraken. De heer C. de Jong, lid van het schoolbe stuur merkte x*og op, dart Paulus toch ook listen /gebruikte om de raetiedten te vangen. Het was het bestuur niet rte doen om hert tijdelijke, maar om het eeuwige Woord!. Gods onder de kinderen te brengen. De besLissing van Gedeputeerde Staten zal later volgen. Voor de vacant zijnde betrekking van ge meente-veldwachter alhier hebben yich zestig sollicitanten aangemeld. In de U. gehouden vergadering van de gemeenteraad is besloten tot het instellen van een gemeentewapen. BODEGRAVEN. Voor het examen handwerken 1. o. slaag de Mejuffrouw H. v. d. Hee alhier. GOUDERAK. Te Rotterdam ia geslaagd voor het exa men handwerken L o. Mejuffrouw H. v. d. Hee, alhier. Te Rotterdam is geslaagd voor het examen handwerker 1. o. Mejuffrouw W. M. Broer, alhier. WAARDER. Vonnis vernietigd. De Hooge Raad heeft by Arrest van 25 Juni 1928, vernietigd het vonnis gewezen tegen v. d. W. te Waarder door de Arrondis- sements-Rechtbank te Rotterdam d.d. 3 April j.l. inzake overtreding der Jachtwet. De Athletiekwedstryden. Demi finales 10U meter hardloopen. Hou ben uitgeschakeld. Uister middag vingen de aithietxek- weüafcrijden aan n*et dé démi-finale» van do 100 M. hardtoqpea. De beste 3 van elke demi-finale ko men in de beslissing. 1« demi-finale 100 M. heeren: 1. H. Mttooaaist©r (Amerika) in 10.6 sec.; 2. P. William» (Canada) 3, W. B. Leng (Zuü/d-AJrik©) 4. itoubeu (Duitactv land); 5 Braoey (Amerika); 6. J, Pl- na (Argentinië). De tweede démi-finale 100 M. boe ren had tot ifitnlag 1. Londen (Engelanjd) 10.6 aec.; 2. Lammer» (Duitachlamd); 3. F. Wijboff (Am.); 4. J Fitzpatriok (Canada);, 5. IJ. Russel (Alt*.); 6. Cert» (DiMtadi- land). Het was een buitengewoon span nend© race na een valsohe stmrt goed' göloopen. In de fima'1© kamén dlus 2 Amerika. 1 I>uitsdhl©ndl. 1. Engev land- 1 Canada. 100 Meter hardloopen voor dames. Nedlerl. record mej. Nedie Grooaa (13.1 sec.). Er werd geloopen in 9 serie». De beide earsbaankjomiefideti van ©Ik© se ri© komen in dé halve beslissing. 1© serie 1. A. lleldmainn (Duitech- l/Bindj)/ 13 8éc.); 2. E. F. Robpnooii (Aus trale) 2e serieE. Steinberg (Dndrtecti- laaidl) 12.8 séc.; 2. M. Waahbuns (Ame rika!);, 3. J, H. Grooa» (Holland). Onae vertegenwoordigster hééft dapper ge- loopen, maar bleef niet 2 roeter ach terstand dérdé. 3e serie 1. K. Hitomp (Japan) 12.8 »ec.; 2. F. Bell (Camaidla). 4© serie 1. H. Junker (Duitech- Lamd) 12.8 se».; 2 E. Cartrighi, (Ame rika). 5e aecrie 1. G. Gagneuix (Frank- Jtijk) 13 sec.; 2. M. E, Sundberg (Zwe- dén) @e serie 1. H. Schmidrt (Duitech- land) 12 8 seo.; 2. M. R. Olark (Zuii- Afrika). Mej. Brieller (Hollandj) bracht het in deze serie tort dér 4de plaats. 7e serie 1. F. Roeeuleld! (Canada) 12.6 aec. 2. E. Robinson (Vér. Sta ten). 1>© eerste start ini deze serie kou voor Nederland totaal mislukt zijn indien de starter niet teruggeschoten liad. Mej. Angenend (Holland) bleef n.l. eerst staam, en begon pa» daarna te loopen D© tweedie start was beter, doch mej. Angenend kon hét niet bol werken. Geen wonder, want in deze serie werd' d© be»te tijd van alle se rie» gemaakt. 8e serie i. M. Cook in 12 8 aec. 2. N. Wolsom. m i D© laatste der 4 NéderlandBohe deel nemer» startte hier E. ter Horst. Ze startte zéér slecht, liep bijna njaast N. Wilson, maar had onvoldoend© kracht om te spurten. Zij eindigde als zeer goede derde, juist onvoldoende om geplaatst te worden. 9e serie 1. Cook in 12.6 sec. 2. M. Ridideau 400 Meter hordenloop finale. De uitslag luidt 1. LordJ Burghley (Engeland). 5 m. 3 2/1Ü sec. 2. E Rincg (Ver. Staten); 3. M. Taylor (Ver Staten) 4. S Pat terson (Zweden), 800 Meter hardloopen heeren demi finale. D© 3 besten van elk der 3 demi finale» koenen in de beslissing. De uitslag luidt le demi-finale 1. E'- Fuller (Ver. Stalen) in 1 min. 53 6/10 sec. 2. D. G. R. Lowe (Engejand)3. P Keller (Frankrijk) 2 demi-finale 1. E. Byhlem (Zwe den) in 1 min. 55 /10 s©». 2. R. Wat- sbn (Ver. Staten) 3 H. Engelhardt (Duitschland). MARKTBERICHTEN. Rotterdamsche Veemarkt. 31 Juli. Aangevoerd 198 paarden, 44 veu lens. 927 magere runderen, 704 vette runderen, 316 nuohter© kalveren, 248 lette kalveren, 244 schapen of lam ineren, 93 biggen, 3 bokken of geiten, 1 ezel, 180 graskalvéreni, 19 overloo- pörs. Vette koeien le ttw. 5153, 2e kw. 45r-48, 3e kw.°32—36. Ossen le kw. 50—51, 2© kw. 44—46, 3e kw 41. Stieren le kw. 44—46, 2e kw. 40, 8e kw. 36. Kalvpren- le kw. 70—75, 2e kw. 6062% 3© kfcv;. 50-55 Kalf- koeieo 200—410, M©,kkoeien 200—420, Stieren 400—540. Pinken 100—150, Vaarzen 170—225, Werkpaarden 200 —800, Slactotpaardeti 100—170, Vaar zen 75—120, Biggen 9—14, Graekat- 'veren 20—70 Handel to graakalverw» flauw, petje- houden. Koeten en oasen tamelijk vlugg© handiet, ruim prijshoudend. Stieren iet» b©.©re handel, prijzen vo rige week Dinsdag. Vette kalveren redelijke haaidéi, prijzen van giste ren konden makkelijk bedongen wor den Prijzen melkkoeien stationair. Paardqn gedrukte hond©!, nauwelijks prijshoudend Nuchtere kalveren prij zen hooger. Overloopt** kalme han del Kaasmarkt Bodegravm. 31 Juli. Aangeroerd:499 partijéa, w.v. 473 en. r.m., 22142 «tuks, 177136 K.G. Priced le srt. ro. r ro. 54—57, 2e kw. m. r.m. 48—52, zwaardere tot 60,. z. r.m. 4550. Handel matig. RADIONIEUWS. Programma voor heden. Hilvermim 6 u. 1 Omroeporkest. 8 u. 1. Kon. MB. Kapel. 10 u. 80 Persberichten, Huizen: - 6 u. Dmerrauziek. 7 u. 46. K.R.O.-lezing. 8 u. Concertavond (Betaald). Daventrj: 7 u. 6. Gramofoart. 8 u. 5. Vandevitte. 9 66. Trio. 11 u. 6. Dansmuziek. DRAADI.OOZE DIENST.' Nobtié op zyn rei* naar huia. MUNutiKN, 31 Juli. Nobile heeftop «ijn, doorreis gedurende enkel© oogen- biiKken uuitsohe en bmteauand- scb persvertegenwoordiger» te woord gestaan in zijn wagon, up dé vragen gaj hij zeer gereearvéegd© antwoor den. Op hert oogenbiik yan het inter view (tocht hij slechts, zo© aed hij, aan ©en moment, u.m dat hij bmn©n 24 uur aijn dochtertje zou Kunnen om- - helden. Aan ©en verslaggever verklaarde Zappi, wacht u nog aléchts een paar Hogen, dén zail men meer te weten ko men. Men aai mij dan gelooven en niet dié dloüe geruchten. De leening San Pauk» ruim overteekend. Naar wy vernemen is by de inschrijving bp de 6 leeninjj Sao Faulo gisteren ge houden voor een zoodanig bedrag ingeschre ven dat by de toeWyzing een belangrijke re ductie zal moeten plaats hebben. De plechtige uitvaart van het atoffeljjk overschot van Baron van Voorst, tof Voorat. DEN BOSCH, 31 Juli. Heden had ailhler dé plechtige uitvaart van Baron vah Vbokst, commissar ia Ber Koningin in Noord-Brabant, plaat». In d© kathedjral© kérk van St. Jan had omf hialf elf de ptechJge rouw dienst plaats. Onder de aanwezigen ■ronkten we o m. op Z. K. HL de Ptrins tier Nederlanden ©n den "Kamerheer in bititcog. dienst jhr. mr. v. d. Poll, als vertegertiwoardtiger van H. M. ae Koningin. Verder luit.-gen. Baron van Voorat tot Voorst, voorz) van de Eer ste Kamer, en jhr. mr. Ruys de Bee^ renbrouck, vöorz. van dé Twéedé K-- mer. Na afloop van den rouwdienst vorm de zich een indlrukwekkea»dle stoet. In d© gemeente Vugt werd! het stoffelijk overschot bijgezet in d© familiekelder. Molen bij Hazerswoudc afgebrand. Hedtenmkidag is d'e borvenmolen. in den Ziui)d-polder, staamle aan de spoorlyn Leidten —Woerden 'geheel afgebrand. De brand is vermoedelijk ontstaan door vonken uit een pa»see rende Locomotief. WISSELKOERSEN. 30 Jul j 31 Juli Londen Officieel^ mim» 12jG8 Berlijn 59.36 V» 59.38% Pary» 9.78% 8.74 Brussel 34.61 34.611% Zwitserland 47.88% 47.90 Weenen 35.10 36.10 Kopenhagen 66 40 66.40 Stockholm 6666 66.55 Oslo 66.40 66.40 New-Yodi 2.46% 2.4 Niet-officieek Praag 7.36 7M Hadrid 40.92% 40.94 Milaan 13.02 '18.02 Beursoverzicht. De affaire Qp de Amsterdarr*che effec tenbeurs had heden hoegenaaand geen uit- hreiding. Wederom echter wisten sommige industrie papieren een flinke belangstelling te trek ken. In Margarine Unie vonden ruime om zetten plaats, en tegolykertyd annonceer den dfie enkele procenten. De Philips-aanritee- len werden wederom liooger genoteerd. Op die mijnofdeeding vormde aóch een groote hoek in Boe ton die zich op een verhoogd niveau plaatsten. Redjang Leboyg» daarentegen golden wat lager. Rubberwaarden hadden een zeer be perkte markt en werden hier en daar een kleinigheid lager genoteerd. Tabakken wa ren by geringe omzetten niet noemenswaar dig veranderd- Suikea-aandetSen trokken ge ringe-attentie. H.V.A.'s werden eerder wat lager afgedaan. Enkele minder courante soorten waren aan £nig aanbod ooderhe- v%. De scheepvaart atdeehng lag verlaten. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting. Matige tot «wakke Z.-W. tot N.-W. wind, betrokken tot zwaar bewolkt, later opkla rend, aanvankelijk waarschijnlijk regen buien, iets boetèr.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1