4 1 p en blaas IDEM IEZEIS ipmerkzaam dat ubliciteitsmiddel igeving is dan de DITIE van de NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. UM OUDERKERK i U, OUDE WATER, REE UW IJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx COURANT Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen I fl!j Marie Antoinette. If KEL'ILLETOK No. 18833 Vrijdag 3 Augustus 1928 67e1 Jaargang ADV KRTKRl UlPKUBt ÜH Geoda MT f«M Oa VERKOOP PER, VERHUUR aan BUITENLANDSCH NIEUWS. 4 in Mbnte 37 (Wordt vervolgd) V sen van aanvra- in gen van OTTERDAM. genaar. ver- p de dan s be- zult rtige ge- ink- nza. ÏRSONEEL ■oor het annon- ivragen en aan- voor deze soort m speciaal tarief 1. van 18 ge- 1ARKT St jn voor ZATER- 9 uur. 'e soorten HAAR- ».n. middelen voor 21 i plekken ontstaan vet of te droog nog me te nze iULDEN sr 0.12%, mits is En haar blik richtte rich reeds van verre op Maine Antoinette Koningin en martelares. Amerika. SLTJES in den STELDEN kunnen ABONNEMENTSPRUBi par kwartaal /X2B. per week 17 cent, mat Zondagsblad par kwartaal flM, per week 22 ©ent, overal waar do bezorging per looper Franco por poot per kwartaal /LIB. met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau! MARKT Q, GOUDA* MJ onze agenten en loopers, den boekhandel m de postkantoren. Onze bureaux aga dagelflks geopend vee 8—41 nur-j Administratie T< tak tt in MAANDAG en von som van len voor zyn naam komen was. Het lbo ndeiL ing tanen* trad zy jn, "die geld willen arde-ofïicieren, op en” waarbij het te nauw genomen «naai tot 3% jaar roordeeld. een d vroeg in. ERDE OPLAGE 6000 EX. ADVERTKNTIEPRUBi UK Gouda ee enwtraksa (hohn reende tot dan tomrgtllBgh 1—1 regels L80, elke regel meer f 0-25. Van hulton Gouda en dan benorgkringi 1—5 regels L55, elke regel meer 0.80. Advertenties in he* ZaterdagsssuMr M bijslag op den prijs. Llefdadigheide-advertontiön do helft van den prtfs. INGEZONDEN MEDEDRELINGEN! 1-4 regete 8.00, riks -- do voorpagina 50 booger. Gewone advertenttSn en Ingezonden mededeehngen bfl eoutraet tot secr iwrodnooar den prfja Groote letton en randen worden berekend naar plaatoruimto. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuaeehenkomst van «oMede hoekha» dolaren. Advertentiebureaus en onze Agenten ca moeten daags vóór da plaatatag aaa bet Bureau rijn ingekomen, teneinde van opname vanakerd te iQte ongekende pracht zijn, bekende Duitsche kunstenaar nebben er hun medewerking aan verleend. Eik der beide schepen zal beschik ken over sport- en speelplaatsen, over een turnzaal met radio-mechanische toestellen en over een zwembad. Een nieuwigheid’aan Ixxird is het restaurant, waarin de reizigers voor een betrekkelyk lagen prys eten, zoodat zy niet langer op d'hote zullen zyn aangewezen. Op elk der beide schepen zullen 3200 pas sagiers kunnen worden ondeigebracht. Het technische personeel is bijna dubbel zoo groot als aan boord van de „Columbus". In de lente van 1029 zullen beide schepen voor de eerste maal den Oèeaan oversteken. De reis van Bremen naar New York zal dagen duren. De kunst, om het gebeurde te onthou den, is moeilijk, doch ze is te leeren. De kunst om te vergeten is moeilijker en zeldzamer; zy moet aangeboren zijn. kunnen de table leien uit planten den gij lijdt, man- cn een uitvoerige ip te zenden aan de medicijnen, bU AM, die U alle landeling, met de Gill 1MIIE COURANT. Oa Kroaten in Zuid-Slavië. Een eigen parlement. zich door de Serven te laten overheerschen, maar alleen daartoe bereid waren, teneinde de politieke eenheid van Zuid-Slaivië te be vorderen. In den loop der laatste tien jaren heeft Servië echter voortdurend naar de hegemonie .gestreefd en de belangen der overige landsdeelen volkomen verwaar loosde Uit dezen hoofde streeft de oppositie thans naar een nieuwe staatsorganisatie, die éllen nationaliteiten volstrekt gelijke rechten waarborgt. Er worden nog ver scheidene maatregelen aangekondigd, die alle ten doel hébben om binnen een federa tief verband de algeheel e gelij krachtigheid der nationaliteiten individueel te waarbor gen. Afgewacht moet nu worden, of Bdlgrado de oppositie voorloopig haar gang zal laten gaan, <lan wel, of de negeering-Korosetsj thans maatregelen zal nemen om haar ge zag te handhaven. „Welk een kind nog”, dacht zij s|M)ttend ,,mec sclrouders en armen, als stokje». Haar zal ijk spoedig ge noeg onder mijne macht krijgen en, als d« koning ooit sterft, i» mijn rijk aan het hof van rijn opvolger geves tigd.” „Gravin George» Duberry werd er luid afgek ondigd. let hart van den 1 lauphijn klopte hevig de koning boog zich lachen'1 naar zijne kleindochter toe de ge- hikzoekster maakte buiging, on na olgbaar van bevalligheid. Maar een siddering van hoop liep door de toe schouwer» Marie Antoinette, die men nog slechts als een beminnelijk kin? had be&dïouwd. leunde trötocb in haar hoogen. vergulden armstoel achterover en hield zich als had) zdj den groet niet gerieft Zij keurde diie vrouw zelfs R«en blik waardig „Stel u gerust lachte de officier, „rij is vertrokkien, in here woede haar met diamanten bezette waaier in ver scheidene stukken brekend', die rij tegen den vloer wierp), De lalkeienl haastten zich de versiniadle fragmenten op te rapen, dat begrijpt gij. Een on verwacht buitenkansje voor hen Eindelijk was die ..cour’ afgëloopien en trok het hof zich terug in d!e groo te. zaal welke naar de particuliere vertrekken Zijner Majesteit voerde. Hier gekomen keerde Lodewijk XV zich tot de Dauphine en ^ija beven den kleinzoon. XVtolg mij”, sprak hij kortaf. M^jrie Antoinette gehooraaaïnde met fier ojigeheveti hodfe en onversaagd uitdrukkingde hertog van Berry diaamitegen zag er meelijwekkend uit. .0 Toinon”. fluisterde hij verwij tend Zij wierp hem een ondoorgronde!ij ken blik toe. „Ik! houd van den uitroep van Frans I <bij Pavia”, pr velde zij: Als de eer nttiar gered is, vrees ik nfets’ Zii bevonden zich nu in e«ne stu deerkamer des konings Driftig <jaf hij Lodetwijk een wenk d« dieur te slui- verstomd voor haar staan. Sedert meer dan veertig jaar waagde niemand bet rijn wil te weerstreven, legde hij t volk de zwaarste lastei^, den adel de diepste vernederingen op, zonder dat ie and ooit luide zijn wrevel durfde uiten, en her was e«n kind, dat hem het hoofd bood. Hij bewonderde en iiaatte tiaar tevens om die ongehoor de vermetelhendi. In zijn binnenste bad hij steeds de slaven geminacht, over wier nek hij zoo lang was getreden. >)e klein# l>auphine boezemde hem op eenmaal eerb ed in, al zou hij haar voor hare stoutmoedighe d dben bbe- ten en haar die nooit vergeven ..Gij zou verdienen dat ik u heden naar Weenen terugzond. vrouw”, zoide hij eindieflijk. des toomiger. waar hij de ooge-n voor haar fieren blik had moeten neerslaan. „Gij brengt al te slechte manieren me* de aan ons hof.” ..Ik herhaal Uwe Majesteit, dat i*< bereid ben ie gaan", verklaarde h°t prinsesje. ..Wij hebben geen Vauber- niers en Poissonfc om ons ma nu eren te leeren.” ,-.O, Marie Antoinette”, riep de troonopvolger uit. zeg diet dlait gij ver trekken wilt.” De koning koerde zich haastig to zijn kleinzoon. Te Belgrado, de oiticieeie hooldstad van den staat der derven, Kroaten en Slavenen, die gewoonliVK Zuiwi-alaivue wordt genoemui, i8 na de zitting van 20 Juni, toen enke.e oppositieleden werden vermoord, de üKoep- sjuna voor het eerst weer btfeenigetooinen. Het was geen diuK bezochte veiigadering, want de oppositie, die beetaait uit de Kroa tische boeren onder leiding van Stephan Raditsj en de onaihankeu^ike demakraten, wier hooid l’Piibitsjewitsj is, schitterden door atwezagheid; de zitting duurde maar kort en ging ten teeken van rouw, taulks m verband met den jongsten 'Moedigen aan slag, uiteen. Het belangrijkste der bijeen komst was misschien het feit, dat de moord ten scherpste van rageerings-aijde werd vei- «oideeld. De oppositie in Zuid-Slavië stelt zich ech ter met een dergeHjk gebaar der regeenng- Korosetsj niet tevreden en heeft, na het ge beurde van 29 Jum, er met tien meeaten na druk op aangedrongen, dat het parlement zou worden ontbonden en nieuwe verkiezin gen zouden worden uitgeschreven. Met deze verlangens is geen rekening gehouden. In tegendeel: wed trad het kabinet-Woekitaje- witsj a£, maar de samenstelling der nieuwe regeering te. Belgrado is vrijwel onveran derd gebleven, daar de radicailen nog steeds den boventoon voeren. De dreigementen der oppositie zijn niet ernstig opgevat en men krjjgt den indruk, dat men te Belgrado met vuur speelt; tegemoetkomendheid, ten einde den politieken storm te doen beda ren, ia niet in het maast betracht. De oppositie tracht aich. nu zalf recht te erschaffen. Zij houdt zich niet Jechts verre van het pari ment te Belgrado, maar is gisteren tot een zeer belangrijken stap overgegaan; aij heeft een eigen parlement uit Agram (Zagreb) gevormd, hetwelk gis teren, op denoelfden dag dus dat de Skoep- sjtina vergaderde, ig bijeengekomen. Bij deze gelegenheid zijn zeer belangrijke be sluiten genomen, die lijnrecht ingaan tegen den centraliseeranden koers, dien men van den beginne af aan te Belgrado heeft inge slagen. De besluiten, die door het oppositie- parlement zijn genomen, waren vervat in een motie, welke groote instemming vond. De Skoepsjtina ,die gisteren voor het eerst weer te Belgrado vergaderde, wordt geken schetst als een rompparlment, welks beslui ten, met name op financieel gebied, niet- bindend worden verklaard voor de landdee- len, bewoond door de oppositie. M.a.w.de competentie van het partement te Belgrado geldt niet meer voor di Kroaten en* degenen die met hen zich tegen de officieele regee- ring verzetten. In de motie wordt er tevens de nadruk op gelegd, dat, toen aan den staat der Serven, Kroaten en Slovenen 't aanzijn werd gegeven, de Kroaten eniz. hun zelf standigheid op geschiedkundig, staatkundig en nationaal gebied niet lieten varen, oip ±550 irioaf. haar niet zal sparen. „Zijne Majesteit is krankzinnig, dat hij zulk een weaen toe keft staan' zich hier te vertoönen Het verbaast mij slechts, dat zij in hare grenzenlooze onbe»chaanidhei|d niet is wederge keerd.' „Stel Ir. FRANKRIJK. Weer een treinramp. Zes dooden. Een ernstig spoorwegongeluk heeft by Le Mans plaats gehad. By het binnenkomen van den, sneltrein van Pary» naar St. Brieux sprongen de locomotief en tender van dezen tram uit de rails en sloegen om. Drie post wagens en een reizigerswagon werden in elkaar geschoven. Er zyn 6 personen gedood en 11 gewond. De materieele schade is zeer belangryk. (V. D. meldt, dat onder de slachtoffers zich geen buitenlanders be vinden). gette, <Iiie onlanigia ia overleden, slecht» 86 pond sterling, of in Nederlandsche geld uit gedrukt even duizend gulden, heeft nagela ten. Een Engjelsch iblad toekent by de vermefl- ding van dit feit aan, dat, indien mrs. I’ank hurst haar bekwaamheden ten eigen bate had aangewend, oy stellig een groot kapi taal had kunnen vergaren, doch zy wijdde zich aan den, strijd voor het vrouwenkies recht, waarbjj zy haar gezondheid offerde. VER. STATEN. Een merkwaardig testament. Millionair vermaakt 5 dollar zijn weduwe. De vroeg'ere compagnon van Camegie, de millionair Peacock, heeft buiten zijn ver scheidene millioenen ook een zeer meric- waardig testament achtergelaten. xVolgens deze laatste wilsbeschiklai^r kry^rt zyn weduwe vyf dollar, ^uit motie ven, wHjce zij wel kent" en ook omdat hyi tijdiens ayïKgeheeie leven zeer mild voor haar heeft gezorgd. Peacock laat vijiTkinderen na. Twee zoons en twee dochters krijgen ieder honderd dol lar, de laatste dochter krjjgt 25.000 dollar per jaar tot zij dertig jaar ia Dan krijgt zy de beschikking over het geheele reuzenver mogen, buiten enkele kleine legaten, welke Peacock heeft vermaakt. MEXICO. De moord op Obregon. Het proces tegen Torai aangevangen, y Uit New York wordt aan de „Times" ge- meld, dat het proces tegen Torai, den moor denaar van Obregon, reed» is begonnen in het gemeentehuis van San Angel, op enkele j honderden meters afstand van het restau- I rant, waar de moord werd gepleegd. Hy weigerde den bystand van een advocaat, doch <ie rechtbank, dóe wondt voorgezeten door Don Alonzo Mendoza, voegde hem twee plaatselijke advocaten toe te atyner verdediging. De meestbelangryke verkla ring, die Torai deed in antwoord op de vraag van den rechter, wie hem tot den moord gedreven had, was: „Rechtstreeks niemand; indirect da Madre Conchita”, waarmede hij de moeder-overste bedoelde van het Espirito Santoklooster. Torai ver klaarde <Lat zy hem had gezegd d# de gods dienstvervolgingen in Mexico zouden voort duren tenzij d'it kon worden verholpen door den dood van Obregon, president Calles en patriarch Perez. Torai deelde mede dat hy niet van plan was geweest den president o<f Perez te vermoorden en herhaalde zyn ver klaring dat hy nooit tegenover niemand ook maar het geringste had losgelaten van zyn voornemen om Obregon te dooden. De moeder-overste ondervraagd ont kende dat zy aan de misdaad medeplichtig was. of <lat zij ook maar op eenige wijze in vloed op Torai had uitgeoefend. Later ver klaarde zy tegenover journalisten dat God <ken dood van Obregon moet hebben gewild, anders zou God de misdaad ndet liehben toe gelaten, en zeide verdter dat rndien zij ver- Z j hoorcite hem stalinpvoe.en, maar bleef oogemchijnilijk onverstoorbaar. ..Bijzonder vriéndelijk voor mevr. Dubarry te zijn gaf rij met heldere stem een antwoord. „Ongelufckigerwij i/o wist ik toen niet wie die dame was Toen ik hei vernan» ben ik heel ge nadig geweiest, doar luaar eenvoudig niet te willen zien. Ik liact haar de dew kunnen laten wijzen.” ..Gij In mijn paleis*? bulderde de Vorst ,,Hef was de Dauphirte van Frank rijk die ontving, en eisdien kon dat men ailleen vrouwen tot haar zou voe ren, ovfer wier bijzijn ri j zich niet be hoefde te schamen.” „Gij vergeet uzeBve, Koninklijke Hoogheid1.” ..Integendeel. Sireterwijl ik rij afvroeg of eene Firansdie prinses deze haa- aangedane befeedfiging zou ver dragen, herinnerde ik mij het land van waar ik kom. Gefjn onzer aarts hertoginnen zou zich aan zoo iets on derwerpen. Lievej dan nogmaals iets dlergelij’te ondergaan, keer ik tot mi jne moeder terug.” Een oogenblik bleef de despoot als ten en zich, met vuurrood gelaat, tot Manie Aiwoinetie koerende, riep hij uit „i enkt gij, dat ik het voorgevalle ne dulden zal Zullen, zuigelingen rich voortaan tegen mijn koninkl.jken wil verbetten Wat hadi gij mij be loofd, mevrouw Zj hoordie hem stalmpvoe.en, Carlo way „Pussie Uihf. zooals haar meis jesnaam luidt, een JiakeiKk- verschynmg aan de speeltafel. In Londen huwde zy baron Fischel Treuberg, doch zy weidende de 1250 pond sterling te be en! titel, zooals uvereep huwelyk werd daarna o Toen haar schoonheid] op als agent voor pers^ voorschieten aan jonge] „gemakkelijke voorwaai met de eerlijkheid niet i werd, zoodat rij zelfs e gevangenisstraf werd i Na den oorlog vorrikde izjj een maat schappij tot exploitatie "van speelbanken in de Duitse he badplaatsen» 7iij weigert pertinent Iets omtrent haar aanvaller mede te deden. Twee gebroeders plegen gelijktijdig zelfmoord. Te Brussel en te Luxemburg. Naar de corr. van de N. R. Ct. te Brussel meldt heeft een 33-jarige ingenieur, van l.uxemburgsche afkomst, zekere Bernard W. Dinsdag, in zijn kantoor aan het Martela renplein, zelfmoord gepleegd door rich een kogel door het hoofd te jagen. Uit het eerste onderzoek blykt, dat dé ongelukkige den laatsten tijd groote verliezen had geleden op de Beurs. Tenwy.1 een poiitieoflficier de familie te Luxemburg op de hoogte bracht van het ge beurde, werd hem van uit deze stad mede gedeeld dat de broeder ,v<n den ingenieur zich denzelfden ochtend aldaar, op dezelfde wijze, het leven had benomen. Arnim noemde, Dinsdagavond eenige revol- I p® nieuwe schepen vj!P iten Nortl-Deiitwhen De „Europa" en de „Bremen” loo- pen van stapel. Aan de „Bremen” en aan de ,*Europa”, de beide nieuwe stoomschepen, dóe voor reke ning van den „Norddeutscljen Lloyd” wor den gebouwd, wordt thans de laatste hand gelegd. De „Europa” zal vermoedelijk op 15 Augustus op de scheepswerf van Blohm en Voas te Hamburg van stapel Ipopen, terwjjl de „Bremen” twee dagen later in de stad, wier naam het schip zal dragen, te water zal worden gelaten. De doop van de .Bremen" zal door Rykspresident von Hindenburg worden voltrokken, teiwfjl de „Europa” door dr. Schürman, den Amerikaanschen ambassadeur te Berlyn, zal worden ge doopt. Om het van stapel loopen van de „Euro pa” mogelijk te maken, moet eerst de vaar geul in de werfhaven van Blohm en Voss worden verdiept. De „Europa” is namelijk hef grootste schip, dat ooit door de bekende firma wend gebouwd. Zoowel de „Europa", als de .Bremen" zullen elk 46.000 bruto register ton groot zijn en hiermede met niet minder dan 14.000 ton de „Columbus”, het tegenwoordige grootste schip van de Duit- sche handelsvloot overtreffen. De inrichting der beide schepen zal van „Miövromw", fluiöteirde Lodtefwijk XV verwoed „G‘ij vorgeet uwe plichten. ,,Ik ?l” vroeg rij, zich geheel tot hem wesidleirudJe, terwijl la Dubarry een oog wenk wachtte en toen. piurperrtxMi zelfs omidieir luaar blanketsel, verder trad, om door de tegennojvergesteide fleur te verdwijnen. ,,Ik meende juist, diat ik mijn ui-erste best had gedaan 0, flaar is die lieve mevrouw de Pour- talè» en weejr keerde zij rich tot bene voor haar buigende en stak haar de hand toe. „Het is altijd! een vreug de u weer te zien gun ons (fie dik wijl.” Een oogenblik hief die kon ng zich half overeind, ate wilde hij de zaal verlaten maar hij zag gelu,zkig noa bijtijd» in, dat hij daardoor de recep tie tot een einde zou hebben gebracht en de nog niett voorgestel den zwaar zou hebben befleedigd. Geen woord ontsnapte echter rneteb aan zijn opeen- geklönude tandem Zijn» gelaait was dreigender dan men het ooit had ge zien. „Arme kleine Dauphine fluisterde een schitterende jonge kolonel tot zijn buurvrouw de markiezin de Morte- mart. Zij heeft een onverzoenliike vij andin gamaakt. „Zeg liever, dat rij op eens tal van vrienden won”, zeide de malrkjezin* vol warmte ..Zij heeft niet alleen rich iadve. maar ons allen gewroken over de beleediging ons aangedaan. „Wat niet wegneemt dat de koning DU1T8CHLAND. Een geheimzinnige schietpartij. Een kleermakersdochtér, die baro nes werd. Te Berlyn heeft zich weer een drama af gespeeld, waarover een geheimzinnig waas hangjt. Ln haar woning in de Grünewalld- strasse is n.l. op de 57-jaiige gescheidene barones von Fischel door een ongeveer 40- jarig persoon, waarmede zy reeds geruimen tyd in kennis was en die zich graaf von verschoten gelost, welke haar bewusteloos deden neerstorten. Reeds de vorige week had de z.g. graaf op 'n nacht in dié woning van de barones een scène gehad, waarbij hij de huisdeur in trapte. De door de andere bewoners te hulp geroepen politie moest echter onverrichter- zake terugkeeren, daar de vrouw verklaar de zich niet bedreigd te achten. In de laatste dagen kwam het herhaalde- lijk tot heftige twisten, zoodat tenslotte <le barones von Fischel als persoonlijke be schermer in huis nam een zeeman en bokser den 26-jarigen Alfred Hein. Toen nu de z.g. graaf von Arnim in haar woning verscheen en ’t meubilair wildé ver nielen, wie<p Hein zich op den woesteling. Deze trok echter een revolver en de schoten troffen zoowel de barones als Hein. Béiden zyn naar het ziekenhuis overgebiachL Men hoopt belden in het leven te kunnen houden. I De dader ia gevlucht en tot nog toe is geen spoor van hem gevonden. Deze barones von Fischel heeft een zeer romarttdscnen levensloop aphter den rug. Zy is de dochter1 van een kleermaker. Door haar schoonheid werd zy qpgemerkt en voortgeholpen, zoodat ze het tot rykdom en luxe bracht. Eerst te Baden-Baden, later ENGELAND. De vlieger Courtney en zjjn begeleider gered. Het bericht dat Kapitein Courtney op 500 my len afstand van de Azoren in volle zee had moeten dalen liad groote ongerustheid gewekt, vooral toen bekend werd dat de te hulp gesnelde booten, de „Cearie", de „Cel tic” van de White Star 1/yn, en de „Presi dent Hays” van de iDoMarlyn geen spoor van het Vliegtuig hadden gevonden, ook op draadlooze oproqpen kapitein Courtney geen antwoord gaf. Blijkens een radiogram van het s.s. Min- newaska wenden Courtney en zyn begelei ders te 16 uud uur M. E. T. gered. Zy ma ken liet goed. e Rustands schulden. Uit Londen wondt aan de „Voésüsche Zei- tung" gemeld, dat de aldaar gevestigde Russische banken van de Sovjefaregeermg machtiging hebben ontvangen, te Londen stappen te doen om tot een degelipg der oude Russische schulden tegenover Enge land te geraken. Men heeft, naar de corres pondent verklaart, in de Cyty d|en indruk, dat de Sovjets bereid rijn zooveel mogelijk toe te geven, ten einde tot een definitieve regeling der onderhavige aangelegenheid te komen. Naar men meerA, neemt die Sovjet- rageering dit standpunt in|, .teneinde credïe- ten te Londen te verkrygen. Het testament van Mrs. Pankhurst. In armoede gestorven. Officieel is vastgesteld, dat mrs. Pank- taal had kunftenhurst, de lakende suffra-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1