RESS nis is. )alsem. nfahriek JDA. HANDEL I. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKEN WO UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ■o. 16835 Maandag 6 Augustus 1828 67* Jaargang )antzig Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen rkt 18 collectie lijsten. EEUILLETON. Marie Antoinette. enezen door rbal len straat 31 Gouda LISSEEREN rvaardigen van )PEN Iel| I ihn. Bureau I TIIELEH 4 een prapa- over C. de Min Bern- Koningin en martelares. TELEF 313 37 een Voltaire en Rousseau gearbeid.” >erden—Utrecht. Markt, Tel. 677. on 4279. BROER GOUDA I 1438 40 1380 40 laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hot Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname venekord te rijn. ■I „D( Zilm". f2.50 fl- EN BOLDING ingei 154. R IK, AS - Tel. 66 I E KONING Gouda, tekroond: 924, R'dam 1926, •cht 1927. uze Apotheek VERHOEK Utrecht 1ATST I HAAG Id* 32A 71976 tegen Kanker, - Suikerziekte reuken - Dauw- ndere ziekten, in 9 tot 2 uur. SLOTEN. BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. De Britsche pelgrimstocht naar België en Noord- Frankr ij k. Het was Zatendag 14 jaair geleden, dat Engeland aan Dulltschland den oorlog ver klaarde. Den geheelen nacht waren stoom schepen ’bezig met het Ibrengen van de 11.000 bedevaartgangers over het Kanaal naar het vasteland. Het bezoek vond plaats onder de auspiciën van het Britsche Legioen. De prins van Wales vertrekt morgen uit Londen om aan de pelgrimstocht deel te ne men. Wellicht zal hy de reis per vliegtuig doen. Na te hebben deelgenomen aan de her denking te Ryssel op Dinsdag zal de prins Woensdag per auto naar IJlperen gaan om zich aan te sluiten by de Jbetooging by de Meesrienpoont in IJperen. De plechtige inwijding van die poort ge schiedt door den tot aartsbisschop van Can- teiAwiry benoemden aartsbisschop van York. De prins zal plaats nemen vóór de vernielde lakenhal; en de elfduizend Britsche bezoe kers Builen langs hem defileeren. De weduwe van Hinchliffe. De weduwe van den vlieger Hinchliffe, die bij zijn poging om met Elsie Mackay den Atlantischen Oceaan van Oost naar West over te vliegen, om het leven is gekomen., heeft de mededeeling ontvangen, dat zy waarschyinlyk vryiwel die heele tienduizend •pond sterling zal ontvangen, welke burg graaf Inchcape, miss lEMie's vader, voor ITALlë. Het Noordpool-drama. Het onderzoek inzake de catastrofe. Mussolini is Zaterdag te Rome terugge keerd in verband met het onderzoek inzake ue Noord pool -expeditie van generaal Nobi le. De duce ontbood generaal Balbe, den on dersecretaris voor de Luchtvaart, en ver volgens admiraal Siriarub, den ondersecre taris van d® vloot, die hem het rapport gaf, dat hy van Zappi had ontvangen- Dit rapport is de nauwkeurige ibesclwy- ving van ieder tietail van den tragischen tocht over het ys, waarbij Majmgiren het leven verloor. Het rapport van Zappi is vergezeld van een, schrijven van Mariano, die verklaart, dat het alleen te danken was aan het weer standsvermogen en de wilskracht van Zappi,' dat zy niet alle drie omgekomen 'Zijn. De stemming in Rome is veel kalmer ge worden, nu de overlevenden teruggekeerd, zyn. Biagi en Ceccioni Iblyven de helden van de geredde 'groep in de oogen. van het volk. Ceccione is onderzocht door een genees heer, die vond, dat hy snel vooruitging. VER. STATEN. Nieuwe Hittegolf. Talrijke slachoffers. Het Oosten der Vereenagde Staten wordt op het oogenblik door een nieuiwe hittegolf bezocht. In de straten van New-York is gis teren volgeng het politiebericht iedere 5 mi nuten een persoon door de hitte bevangen. Tal van personen zijn aan de gevolgen van een zonnesteek overleden. POLEN. De Oceaanvliegera in zee gestort. Doop een Duitsch schip aan boord genomen. De Poolache vliegers Iibzikoweki en Kuibe- da die vanuit Parys een oceaanvlucht onder namen, hadden Zaterdag onder de beste condities het Fransche territoor verlaten tusschen de golf van Loriënt en de 'golf van Moxtbihan, dus via de Bnetonache zuidkust. Daarna hoorde men niets meer, totdat „Port Hunter” seinde, van het stoomschip „Aztee” bericht ontvangen te hebben, dat Vrydag morgen op 44 graden 2 minuten NJB. en 24 graden 8 minuten W.L. een tweedekker zyn weg kruiste onder een hoek van 75 graden, De ontmoeting had des morgens te 2.40 uur Greenwiehtyd plaats. Het vliegtuig ver dween boven de wateren. Alles scheen wel aan boord. Nadien hoorde men niets meer, totdat thans geseind wordt dat liet vliegtuig met de Poolsche vliegers gistermiddag om 4 uur 40 min. in den Atlantischen Oceaan ig neer gestort. Het vliegtuig was gereel vernield; de vliegers echter zijn gered door het stoom- chip „Samos” van de iDuitsche Levantlinie. Zy bevinden zich than3 in goeden welstand aan boord van dit schip, dat op weg is naar re Portugeesche haven Ledxoes. /De directie van de Deutsche I^evantlinie te Hamburg heeft inmiddels een draadloos telegram van tien kapitein der Samos” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zc per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. Wanneer de mensch rijp is voor zijn ondergang, kan hem een stroohalm ver nietigen, evengoed als een bliksemstraal. gij uiw wederom tot slavernij vervallens mocht, omdat de dag diet algenieene bevrij- dmg moet gloirön. Aan de kotast van dfien dag hébben roede mannen als 80UDSCHE COURANT. Zwijg over uw Voltaire”, riep Mo rin driiüg, „den vriend van Frederik den Groote, den bewoinideraar van la Pompadour. „Ik z»1£ ken geen ander levensdoel meer hernam Norbert, zonder zich een oogwenk uiit het veldl te laten slaan „Al mijn vrije uren zijn daar aan gewijd, be groote menigte kan wel klagen, wel inzien dat zij schan delijk verdrukt wordtmaar nooit, tenzij men haar opzweept, zal zij in verzet treden. Men gelooft zich ai een held, ais men een. der vorstelijke ka rossen een 1 ‘J even gauw weer door de wordt weggeiwflssdiieu.. Eeuwen tirannie deden die fierheid! van het volk inslapen. Men moet ze wakker schudden, om hen iweder tot rn^nhen te maken. Bloed! alleen kan het gele den onrecht wreken. „Bloed”, mompelde Auguste Morin. „Ja, dat is het juist. Ik ken de Fran- schen. Als men ze eeais ontketent, zul len zij in tijgers veranderen. O, Nor bert, bedenk vooraf wat gij doet.” „Alsof ik dat niet gedaan had” -iep Sfylvain uit. „Het zijn tijgers, die ik verlang. Ik kan niets beginnen met geVoelsweZens, die terug zouden denu- zen bij de eerste smeekbede van. schoone vrouwenlippen, het hulpge schrei van kinderen. Gij ziet mij ont steld aan, Morin, en vindt mij önmen- schelijk. Dat ben ik ook maar wie hebben het mij gemaakt? Eens vroeo HONGARIJE. Een vorstelijke nalatenschap. De academie van wetenschappen universeel erfgenaam. De eenige dagen geleden te Weenen over leden graaf Frana Vigayzo heeft in zyn tes tament bepaald, dat ayn gehetle roerend en onroerend .bezit, dat op vele millioenen pengo wordt geschat, en uit een grondbezit van 15.000 HA. eenige sloten en waarde volle kunstvoorwerpen bestaat aan de Hon- gaarsche academie van wetenschappen toe valt. De academie wordt verplicht 40 pet van de jaarlijksche opbrengst der nalatenschap naar eigen goeddunken voor Hongaarsche doeleinden te (gebruiken; 32 pet. ia bestemd voor een monografie, welke de geschiedenis van de familie van den overledene behan delt. Bepaalde «bedragen moeten tenslotte ver deeld worden. ZWITSERLAND. Gletscher-ongeval. In een 30 meter diepe gletscher* spleet gevallen en bevroren. Zaterdag stortte op de Kanderfirn in het Gasterental byi Kandersteeg beneden de 2906 meter hooger Mutthorrihütte de 31- jarige schilder Johan Dullinger uit Aalburg in een dertig meter diepe gletscherspleet, waar hij overheen had willen springen. Hij ig daarin bevroren. Hevige brand. Electrische leiding van de Lausanne lijn gesmolten. •x-ü «V» lltv-ax HBLJXDV? W U1U. XICl W ÖS UJÜ1 handjevol vutil nawerpt, dat bJovelingeu, dde haar als zijn! eigen- moor H/vw Ho atnikrw>Ahta rjqj,,. beschouwde. Den saletjonker heb ik gedood. Tu^chm hei hof en mij ■jrioet nog afgerekend1 worden, en die afreken/iiüg zal bloedig zijn, dat zweer ik u.” Sylvain haalde met een wanhopu» gebaar de schouders op. „Alleen intriganten weten van haar rnadut gebruik te maken onschuldige zieltjes ais mijn kleine Yvonne ver- dwijnen... Ik heb haar nooit weerge vonden, hoe ik ook zocht; zij is naar alle waarschijnlijkheid ten onderge gaan in schande, zij, het reinste) schep sdltje rUat ooit öp aarde leiefde. En haar vadter, verleden maand hieb ik gestaan bij zijn doödsbedi. Indien ik nog had kunnen biddien, zofu ik God gedankt hebben, zich ten slotte over 'hem te hebben ontfermd. Zijn kind was al wat hem hier beneden over bleef. Haar ongeluk kostte hem het De koning zal niet «duwig leven en de toekomstige koningin scheen ons anHere tijden te beloven.” „Gij lueblt gezien wat gij van hare „diefde te vernachten hadt”, klonk fret, honend. „Op haar eigen huwelijks feest werden honderden gedood1, nog andere lionde|nden zieltogend neerge worpen, en waar is uw Engel dér Barmhartigheid gebleven Rustig in haar paleis, voortgeniefteside van nare weelde, onverschillig voor degenen, die zich hadden laten betooveren door haar öomediespel.” De gekwetste zuöhte dliep. ,,Zij was d^ Hoop, die tot ons kwam”, prevelde hij. „Waarosm moch ten w*ij die niet behouden?” „Waarom lierhaalde Sylvain, met vlammende oogen. ,,0mdnt gij niet hen, die door de ramp, welke zyn dochter getroffen heeft, benadeeld,- zyn, beschikbaar stelde. Tot hen, die vender aanspraak op schade- vengoeding maken, behooren een paar leve ranciers en een fotograaf, doch het totaal bedrag, dat zy te vorderen hebben, schynt de honderd pond niet te boven te gaan. De vliegtocht van- Kapitein Courtney. (Kapitein Courtnes heeft aan de „Stav” per radio het verhall gedaan van liet won derlijk einde van zijn Oceaanivliucht. Na langen tijd tegen een feilen regen- storm te hebben geyloeigen, wns het toestel eindelek in een kairper atmosfeer gekomen, en Courtney begon reeds in verband met het voortreffelijk werken van de motoren ver trouwen te krygen, dat hy Newfoundland zou bereikpn, toen hij, op een hoogte van 450 Meter plotseling het versdlirjkkelyikste schouwspel van heej zijin vliegerscarnière zag. Achterom kykend, zoo seint hy, ver steende ik bijna, toen ik den achtersten mo tor omringd door, vlammen zag weaken, die zich, terwijl ik keek, naar achteren begon nen uit te breiden tot reusachtige steekvlam De vlammen streken over de plaats, bezet door El'wood Hosmer, oneen passagier, ver voorinj staart en roer. Pierce, de mecanicien, snelde naar de ma chines om den benzine-toevoer af te snijden. Intusschen stelde ik talie motoren af en liet het toestel recht vooruit door de duisternis dalen. Nadat de machine een gevaarlijke daling had verricht op de ruwe golven, wachtten kapitein Courtney eft zyn metgezellen, do mecanicien Pierce, de marconist Gilmour- en Elwood Hosmer, de zoon van een Canailee- sehen millionnair, een kwartier ilang op een ontploffing, die evenwel niet kwam. Na de daling stegen die vlammen recht de hoogte in en streken vrijwel langs het ibenzine- reservoir, zoodat het gevaar voor een ont ploffing bijna onvermijdelijk scheen. Niet temin 'konden door middel van het aan boord aanwezige brandbluscliapparaat de vlammen bedwongen worden. Hierna begon de marconist zyn S.OJS.-sei nen uit te zenden. Eveneens werd getracht, rooksignalen te geven, doch hiermee moes ten de schipbreukelingen spoedig ophouden, omdat het toestel hierdoor bijina opnieuw in brand gevlogen was. De vliegboot kwam ongeveer 2 uur Woensdagmoigen op den Oceaan neer, maar eerst om 7 uur ’s avonds werden de inzitten den opgepikt. Gedurende die 17 verschrik kelijke uren dreef het toestel byna 56 K.M. van de oorspronfcelyke poéitie af. Zeeziek, door het voortdurende rollen van het toestel, wadhtten de vliegers op redding. Toen ten slotte Gilmour uitriep, dat er een schip in zicht was, noemde ik hem een leugenaar, seint Courtrtey. Niettemin keek ik uit en ik zag het mooiste was ik ooit gezien heb. Ik zag de „Minnewaska”, die naar ons toe stoomde. Kapitein Courtney en zyn metgezellen, die allen ongedeerd zyn góbleven, zyn thans Te Freiburg is Vrydagavond het schiyt- tersgebouw in braiul geraakt. In een half uur was heel het gebouw een zee van vlammen. Al ’t mogelijke wordt ge daan om de aangrenzende huizen te behou den. De electrische leiding van de lijn Bern Lausanne is tengevolge van de groote hitte gesmolten. Mien hoort voortdurend ontploffingen van geweerpatronen. Bij het iblusschingswerk zyn twee brand weermannen gewond. tooverbeeldl der kleine Dauphine ge bannen, jntaar tevena de gemoederen tegen haan verbitterd. Meai, vergeeft nliet aan een neergetuimiekll ideaal. De f>rtnses was in tal van oogen een hui chelaarster geworden, die slechts lief de had voorgewend' om niet het arme volk te spelen En zoo een kind reeds die hedllooze kunst verstond, wat viel er dlan niet van de vrouw te duchten. Teirwijl Norbert aildus aondfer eeni- gen persoonlijken wrok tegen Marie Antoinette en slechte vervuld van net dienkbeeld: ,J Iet doel heiligt de mid delen”, de lieldle tot de kleine, on schuldige prinses in het hart der natid trachtte te dooden, had de Dauphine een nog gevaarlijken vijandin verkre gen in melvroujw Dubarry. Ofschoon de koning op allerlei wijze de houding zijner kleindochter had pogen goed te maken, kon die daad zelve niet worden uitgerwischt. De avonturiejBter was vernederd1 gewor den ten aanzien, van het gansdie hot. Dat was een feit, dal’: zij nimmer zou vergeten, noch vergeven. Het was haar niet voldoende, dat Lodewijk XV haar seriletrt op affle hoffeesten noodiigde» haar met z»o in het oog vallende voor komiendheid behandéldel, dat tal van hovelingen, in de hoop ’s vors’en gunst daairdoor te verwerven, haar met op lettendheden overstelpten, z!j «revoelde dat hare positie in dien kring valsch bleef. (Wordt vervolgd) ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n amMnjwo (Wworetuto tot dan bMorgkrinff): 1—6 regete LBO, elke reigel meer 0^5. Van buiten Gouda en dan bazoigkring: 1—i regela L55, elke regel meer 0.80. Advartentüjn in bet Zaterdagnummer 20 M byaiag op den prys. Liefdadigheids-adTertentiën da helft van den prü*. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2Jt, elke regel meer 040. Qp de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiin en ingezonden mededelingen bR contract tot aaer gereduceerden - prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaataraimto. Rusland bezit nog steeds niet het talent aich in de wereld populair te maken. Dat behoeft niet te veribazen: zelfs in de landen, met wie het betrekkingen heeft aange- knoopt'/kanj het niet nalaten ganda te voeren, waarvan het revolutio naire karakter maar al te nadrukkelyk aan den dag treedt en die het erop aanstuurt de grondvesten der z.g. burgerlijke staten te ondermollen. Nu zeigt men te Moskou wel, dat het de derde Internationale is, die zich met de propaganda bezig houdt en dat deze niet van de sovjetregeering uitgaat, maar dit Zyn onnoozele uitvluchten: voor iedereen is het duidelijk, dat de derde Internationale en de sovjetregeering identiek zyn. Vooral En geland heeft voortdurend zich beklaagd over de hardnekkigheid, waarmee Russische propagandisten de -landsgebieden, waar Groot-Brittannie biaondere belangen had, systematisch bemerkten. Trouwens: ook in Engeland zelf Heten de communisten zich niet onbetuigd en het gevolg van een en ander is geweest, dat de regeering-Baldwin met Rusland heeft gebroken. Frankryk onderhield tot dusver iets min der onprettige relaties met sovjet-tRusland, dat het dan ook officieel heeft erkend. Het ligt echter nog versch in elks geheugen, dat de Russen zich ook in Frankrijk misdroegen en o.a. de militairen ophitsten. De gezant Rakofski ging indertyd buiten zyn boekje zoodat Frankrijk eisdhte, dat hij terugge roepen zou worden en vervangen door een „gematigder” persoonlijkheid, hetgeen dan ook geschiedde. Nadien hoonde men niet zooveel meer van moeilijkheden en de nieuwe. Russische gezant te Pkryis scheen izich behoorlijk te gedragen. Thans echter valt er echter te beschikken over berichten, waaruit valt af te leiden, dat Frankrijk misschien zyn verhouding tot Rusland zal herzien. Wat is de reden, hier van? Wy kunnen in dit verband) slechts en kele vermoedens uiten. Zooals men zich her innert, heeft onlangs te Moskou het zg. „Schachty-proces plaats gehad; buitenland- sche ingenieurs en technici werden er o.a. van beschuldigd deelgenomen te hebben aan een economische contra—revolutie. In den loop van het proces wend ook meermalen Frankrijk verweten de hand te hebben ge had in de actie dergenen, die Ruslands eco nomische weeibaarheid wilden aantasten.... Bovendien schynt men te Parijg de opvat ting te huldigen, dat Rusland geenszins een onzydige houding aanneemt met betrekking tot het tusschen Polen en Litauen gerezen geschil en voortdurend tegen Warschau stookt Hieifby komt nog, dat officaeuse ver tegenwoordigers van Rusland in Frankrijk zelf ook weer een al te actieve rol spelen in de communistische beweging. Parysche berichten behelzen nu, dat een en ander voor Frankryk aanleiding is de verhouding tot Moskou aan een1 herziening te onderwerpen. Sommige berichten reppen zelfis van de eventualiteit eener verbreking Oa Fransah-Ruaaisoha batrakkingan, der Fransdh-Russische relaties. In elk geval neemt men aan, dat de tegenwoordige ge zant te Moskou, Herbette, zal worden ver vangen. De vraag die onmiddellyk rijst, is deze: zyn hier Engelsche invloeden in het spel Uitgesloten behoeft dit geenszins te wor den geacht Chamberlain, Engelands minis ter van buitenlandsche zaken, heeft onlangs de wereld verrast met de nog ai opzienba rende mededeel ing, dat er ee.n Britsch- Franseh vlootvergelijk tot stand is geko men. Het heeft er nu allen schyn van dat dit compromis niet op zich izelf staat, doch dat het samengaan van Frankrijk en Enge land op uitgebreider terrein een nieuwe fac tor zal worden in de wereldpolitiek der beide staten. Onimogeliyk is het daarom geenszins, dat de Fransch-^Biritsche samen werking tevens de noodzaak meebrengt, dat beide staten één-lyn itrekken tegenover Mos kou en dat Groot->Britannië van ^Frankryk gedaan heeft weten te krylgen, dat dit land tichigaat aansluiten bij de afwijzende en koelp houding, <He Engeland reeds sinds ge- ruimen tyd tegenover de unie der sovjet republieken aanneemt. Merkwaardig in dit velband is dan ook, dat een' nrieuwe, zeer Fransch gezinde Britsche gezant, n.i. Tyr rell, zyn geloofsbrieven aan president Dou- raergue heeft overhandigd. aan boord van de „Minnewaska” op yyeg naar New York. BELGIE. Het 20ste wereldcongres voor Esperanto. 1500 Congressisten. Antwerpen staat in het teeken van het esperanto. Op dë Keiserlei, vlak by de groote statie, prykt een eereboogln de kleu ren der Esperantisten met hun welkomst groet „Bonvenon”. Overal in de straten hoort men de wereldtaal. tEr zyn niet minder dan 1500 congressis ten uit 35 verschillende landen. Engeland is hetsterkst vertegenwoordigd: Nederland is gekomen met een delegatie van 120 .koppen. Op de universitaire week zuiden 110 ver schillende sprekers het onderwerp behan delen: „Het water en de Zeevaart”. Voorts bevat heit programma, dat een geheele week loopt, tal van feestelijk heden. verstand. En die man had ineegehol- pen Frankrijks roem te vereeuwigen; hijj w,as onze Etienne Monron. Ziet gij, vriend’’, ging Sylvain onstuimig voort, „er zijn dagen, waarop ik mijzelf af vraag of de slag”, die luetn vernietig de, ook mij niet waanzinnig heeft ge^ maakt, zoo stormt ^n bruist het in mijn hersenen. Maar ik zal eenmaal tot kalmte komen, eenmaal, als zulke misdaden ónmogelijk geworden rijn als wij ze hebban dloen boeten voor al de door het volle vergoten tranen, dje lieden, die» than)t om ena© smarten lachen, zich, baden in goud, terwijl duizenden onzer verhongeren of ge kromd gaan,1 onder slavenarbeid. Frank rijk moet he,t voorbeeld geven aan de natiën, zijne boeien verbreken, vrij worden onder de vrijen. Daaraan werk ik, daaraan schenkenj ook anderen reeds hun beste kractueh. Wilt gij achterblijver, een afvallige rijn?” „Neen, neen. Ik? zal u volgen in den strijd”, verzekerde Augusie Morin, „als ik ten minst© in leven mag blij ven.” „Gij rijt reeds veel beter dan gis teren, te oordeelen naar uw uiterlijk. Dus, broeder, ik reken in de toekomst op u. Zorg er voor hier weer bij krachten te komen en keer daiama als een man tot ons terug, uwe vrienden met u voerende.” Sylvain verliet daarop het hospitaal, voldaan over het daalr volbrachte werk Niet alleen had bij uit alldr hart het ik niets anders van aarde otf hemel t-an, het rec^t gelukkig te a>jn en pei' lUKhig te maken. Mijn eischen waren leven met een gezin, het leven van zoo gering geen rijkdom, geen weel de, alleen het hoog noiodige om te een eenvoudig buirger. Had ik dat doei mogen bereiken, het meisje, -‘at ik liefhad, mijne woning biunenvoe- ren, ik zou tot mijn aood toe waar schijnlijk eenj zachtmoedig menscih, een werKe^el, een braaf huisvader zijn geiweestmaar op een dag ontvoerde mijne bruid. Het was een der stalknechts dOun van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1