LKEN 'OON. Ï9'|» "J. >E NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ara dagen ite spijsverte- lusteloosheid oor 't gebruik en blaas No. 18838 87" Jaargang NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. kbank i EEUILLETON. achines Dinsdag 7?Augustus 1828 ig 53, Gouda 1 vinif fU- if f 88.-. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPBLLE, Dit blad verschijnt dagelijks op Zon- en Feestdagen Marie Antoinette VT - 4 •aclet H.L. 1 HOORWEG. irogisten. i Haag. I Koningin en martelares. 38 u :n LO pop ken, (Wordt vervolgd) 40 roor lijke •rd. 00— Overal 1317 40 ver- dat maar BUITENLANDSCH NIEUWS. Pillen - zijt ge binnen ze maareenfi, king. d. Het bloed bevat spieren, zenuwen 2.40 p. H.L. 12.20 f 1.50 (illlIkSIHE (UI II IM de SANGUINOSE int. 12 flesschen 21. 1317 40 In de school des levens is het moeilijk een diploma te verkrijgen van voldoende kennis. een boosaardig aapje, d|at haar gelief koosd gezelschap wafel. Indien de Dauphine op dat oogen- blik de uitdrukking van haar gelaat had kunnen zien, zou zij, ondanks al haar moed, gesijdjdetd1 hebben, zulk een woesten haat velrtolktm hare trek ken- Guillauime Dubarry, die haar lijder- Rotterdam inn, Breukband»» irljscounmt 9rJ“’ ABONNEMENTSPRIJS. kwutuü 2.25, per wMk 11 cent, met Zondngebled per kwartMl f IM, per week 21 cent, «vend weer 4e beeorxing per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oua Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zjjn dageljjks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Inters. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. J ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstrekso fbehoarende tot den besorgkring) 1—6 regels LBO, elke regel meer 125. Van buiten Gouda en den bezorgkrtog: 1—5 regels L55, elks regel meer R80. Advertentita in bot Zateidagnummer 28 M bjjsiag op den prjjs. Liefdadigheide-adverteutiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1-4 regels 2J6, elk» regel meer IM O» de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiün en ingezonden mededelingen bij contract tot ster gereduceerden prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door twaarhenkomst van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan bot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Idelen uit planten den gij lijdt, man om een uitvoerige op te zenden aan de medicijnen, bij DAM, die V alle ‘handeling, met de en. DUITSCHLAND. Nieuwe beschuldigingen tegen den Gevelkli m*er Kassner. Het is thans aan liet iidht gekomen, dat de Berlijnsohe gavelfclimnier Paul Kassner heel wat meer op zijn kerfstok heeft, dan aanvankelijk gemeend wend. Kassner ia door de voortdurende strenge bewaking na zjjn arrestatie zeer zenuwachtig geworden, zoodat zjjn verdediger een onderzoek naar zjjn geestestoestand heeft gevraagd. Kass ner zou reeds als sehodljongen in 1913 en 1914 in observatie genomen zjjn. Het onderzoek nadtr zijn inbraken, welke hjj in de voornaamste internationale bad plaatsen deed, is thans gesloten. Zjjln voor- naamsten slag heeft hjj jn een der hotels te Scheveningen geslagen, waar hjj een groo- ten voorraad kostbaarheden en een chèque van een Amerikaanachen gast buitmaakte. De argwaan werd gewekt, toen hjj1 in Ber lijn in een café een kellnei- met deze chèque betalen wilde. Het bleek, dat de onderteekf- ning van de chèque valech was en een nauw keurig onderzoek stelde vast, dat deze door Kassner vervalscht was. Vierder wordt hij verdacht van roof van de kas van den Berljjnschen dierentuin. In October 1927 werd in het Eden-hotel te Ber lijn een groote diefstal gepleegd. De politie weild gewaar, <lat Kassner’s moeder aan zjjn broer in een brief schreef, dat .Tante Morkel ruzie had gehad met een andere vrouw en daarbij gevallen was”. De politie kwam er achter, dat „tante Morkel’ een kin- ilemaam was van Paul Kassner. Kaïssners moeder werd gearresteerd en zij bekende, dat een haar onbekerrie man haar had mee gedeeld, dat haar zoon Paul bij een ipbraak in het Edenhotel uit de tweede étage geval len was. Kassner ontkent echter alles. Bovendien wordt hjj verdacht in tal van Belgische plaatsen en in Zwitserland en Frankrijk inbraken te hébben gepleegd. Noodweer. Groote schade, vooral in Beieren. Zaterdagavond ig liet Noorden van Beie ren door een hevig noodweer geteisterd, dat overal ontzaglijke schade heeft aangericht. Daar het telefonische en -telegrafische verkeer voor een groot gedeelte gestoord is, kan de omvang van den ramp nog niet ten volle worden ovenzien, doch het is zeker, dat deze in de mdllioenen Hoopt. Vooral heft gebied van Bamberg is zeer geteisterd. Hier woedde Zaterdagavond eerst een hevig onweer, 'gevolgd door een windhoos, die ongeveer 6 minuten duurde. In het volkspark wend de nieuwe feesthal geheel vernield. Bjj de haven weiden alle loodsen en opslagplaatsen vernield. Bij het abattoir werd een gat van 15 meter breedte in een steenen muur geslagen. Het spoorwegverkeer werd, doordien spoorwegwagens door den wind wenden op genomen en uit de rails werden geworpen, geruimen tjjd stopgezet. Tal van telefoon- - SERVIë. Weer een politieke moord. Een Servisch journalist vermoord te Agram. In Servië is een nieuwe politieke misdaad gepleegd. Ditmaal was het een Kroaat, die naar de wapens greep. Zondagochtend is Wlad’a Ristowitsj, die hoofdredacteur van het Jedinstwo (Eendracht) uit Belgrado te Agram op altraat doodgeschoten door een Kroatischen spoorwegarbeider. Het blad Jalinstiwo, dat einde Mei voor het eerst is (verschenen, had enkele dagen voor den aanslag in de Skoepsjtina een arti kel opgenomen, door Ristowitsj ondertee- kend. dat Raditsj en Pribijewitsj dienden te worden doodgeschoten, opdat de rust in het land zou worden hersteld. Na den aanslag van den 20sten Juni had het blad den moord verdedigd en zjjn veldtocht tegen de Kroa tischen leiders voortgezet. Enkele dagen ge leden nog schreef het blad: ,JJe Kroatische dames zullen weldra gelegenheid hebben het graf van Pribitsjewitsj met bloemen te tooien”. Dit artikel had te Agram groote opgewondenheid verwekt. Toch begaf Risto- witjs zich naar Agram ter regeling van per soonlijke zaken. Zaterdagavond kreeg hjj in een restaurant twist met ee.n paar andere gasten, men. werd! handgemeen en Ristowitsj werd tot bloedens toe afgeranseld. Hij moest het lokaal ontvluchten en zich door een politieagent naar een ziekenhuis laten brengen om zich te laten verbinden. De ge neesheer constateerde dat de wonden van Ristowitsj niet ernstig waren, waarop hjj om twee uur 'a nachts het ziekenhuis kon verlaten. Een agent in burgerkleeren zou hem naar zjjn woning vergezellen. Nauwe lijks had Ristowitsj echter helt ziekenhuis verlaten, toen een man op hem toetrad en hem met vier revolverschoten neerlegde. De De Damphinie ging voort geen acht acht op haar te geven zij wab daar bij oiiiringcil van de élite dier groote wereld, vrouwen van aa^aien, op wier eigen leven niets aan te merken viel eai rife er prijs op stelden de konin gin van morgen te bewijzen hoezeer zij haar hoog gevoél van eigenwaarde wisten te sdhaiton, Op deze wijze ontstonden er tw-ee zeer afgescheiden coterieum! aan het hof. Er vielen noodt bepaalde vijande lijkheden voor, zoodat de koning niet tusschenbeide kon. tredenmaat de kloof gaapte roet den dag wijder en m®n behoefde d>e jonge hertogin yan Berry, slechts aan te zien, wanneer hare vijandin aanwezig was, om zeker te zijn, dat niets ter wereld dien af grond ooit zou kunnen overbruggen. 7,Ik moet mij wreken”, mompelde Jeanne Dubarry op een morgen, toen geruimen. tijd' schijnbaar verstrooid °P een divan had liggen spelen met De Japansch-Chineesch moeilijkheden hebben al meermallen onze aanklacht op^e- eisoht. Het was ondertusscfhen steeds ifioei- Ijjk uit te maken, of Japan territoriale ver overingen in China wilde maken dan wél er zich toe beperken economische „verworven heden” te handhaven en uit te breiden. In dit velband loont het stellig kennis te ma ken met het interview., dalt dr. Solf, de Duitsche gezant te Tokio heeft toegestaan aan een red. der Voss. Zeitung, over wien de ondervraaigidle over de ontwikkeling van China en Japans houding <liaar tegenover opmerkte, dat het misschien voor den ver tegenwoordiger van Duitschland makkelij ker is over de toestanden in Ghana openlijk en zonder voohbéhoud te spréken dan voor de vertegenwoordigers vdh verscheidene andere landen. Duiitschlanid aldus Solf heeft voor de nationale beweging in China, welks positie in velerlei opzicht overeen- Ij af galave rd. >5. Tel. 498 M 1444 De agenda voor de a.s. vergadering van den Raad van den Volkenbond js verschenen. Dertig punten staan er op de Ijjst, waar-1 van echter slechts één politieke quaestie, nl. het Poolsch-Litausche vraagstuk. Onder de andere punten zjjn van belang verschillende minderhedenquaesties in Opper-Silezië en de minderhedenquaestie door de Litausche rtgeering ter sprake gébracht in de Decem- bcrzitti'ng van verleden jaar inzake de be handeling der Litausche inwoners van het Wil nagebied, waarvoor toen een commissie van drie raadsleden is benoemd, onder wie minister Beelaerts, welke thans rapport zal uitbrengen. Verder zal weer Over het Vol- kenbondspaleis worden beraadslaagd; en zal de Raad de rapporten, van verschil lende commissies en comité’s, zooale de mandatencommissie, het economische en het finantieele comité en dat inzake de in- tellectueele samenwerking moeten goedkeu ren, evenals diverse, altjjd weerkeerende rapporten inzake de vestiging van Bulgaar- sche, Armeensche en Grieksche vluchtelin gen. Ten slotte wordt de Raad in kennis ge bracht met de resultaten der internationale conferentie tot afochaffinig der in- en uit voerverboden en. de huiden- en beenderen conferentie. Al deze quaesties zullen niet veel span ning teweeg brengen en snel worden afge daan, behalve de Poolsch-Litausche quaes tie, die in verband met de houding van Li- tauen, welke niet zeer tegemoetkomend is sinds de vorige raadszitting, zooals uit de onmogeljjke Litausche voorstellen aan Po len is gebleken, zeer iitteressant belooft te worden. Zooals men weet, is minister Beelaerts aangewezen rapport uit te brengen over den stand der directe onderhandelingen Uis- schen beide partijen volgens de door den Raad in de jongste zitting aangegeven me thode. moordenaar bleef doorschieten zoodat ook de agent door twee en een voorbijganger door een kogel werden getroffen. iDe moor denaar ging tenslotte aan den haal, doch kon weldra worden gevat. Hjj verklaarde met voorbedachten rade te hebben gehan deld, daar Ristowitsj in zjjn blad steeds de Serviërs had opgehitst tot het vermoorden van de Kroatische leiders. Naar Belga nog meldt, is Jozef Koenjitsj de naam van den moordenaar. ZWEDEN. Verloving van een neef van Koning Gustaaf met een Amerikaansche. Graaf Folke (Bernadotte, de xoon van prins Bernadotte van Zweden, heeft zich verloofd met Esther Mawille uit New York. De 22-jarige bruid is de dochter van een Aanerikaansch koopman van Fransche af stamming. De jongelieden leerden elkander in de lente te Nizza kennen toen Folke Ber nadotte aldaar een tjjdlang de gast was van zjjn oom koning Gustaaf van Zweden. ZWITSERLAND. Onweders, regen, hagel. Sedert Zaterdagavond woeden in Noord- Tirol hevige onweders met izwaren regenval en slaghagel. Het landgoed! Danielhofin na- bjj Ininstorucflc wend door inslaan vgn den blikem geheel in de aseh gelegd. In het bovendeel van het ibeneden-lnntal en het Brixental heeft dte hagel vele aan plantingen verwoest, terwijl hier en daar de te velde staande .gewassen geheel verloren gingen. In het boven-Inntal is de weg op den Arl berg door een berginstorting voor het ver keer versperd. Het spoorwegitraject over den Arlbergpag werd Zondag vroeg even eens over een afstand van circa 25 meter versperd, zoodat het verkeer gedurende een 8-tal uren geen voortgang kon vinden. Eerst nadat men dynamiet gebruikt had, was de stagnatie opgeheven. Hagelstormen. Uit verschilüende deelen van Zwitserland, in ’t bijizander het Oosten, worden hevige hagelbuien gemeld, die speciaal aan de wijn bergen veel schade hebben toegebracht. De hagelstormen hebben in ’t bjjzonder in het Töpdal gewoed. In de streek van Arbon en Noggwil brak bovendien een ontweer los. In dé katholieke kerk te Arbon werden, 150 ruiten vernield,. Voorts was deze stad de heele nacht in ’t donker door schade aan het electrisch litóh't. A ufo-on gel uk. Bjj Fjderis in het Zwitsersehe kanton Grauwbunderland is een auto met 7 ingeze tenen bjj een bocht van den weg in een ra vijn gestort. Er zijjn d«ie dóodén, een zwaar en twee lichtgewonden. Een kind is onge deerd gebleven. Het ongeval is vermoedeljjk ontstaan doordat de remmen weigerden. VER. STATEN. Een geschenk van Miss Earhart voor Byrtl. Misa Amelia Earhart, die uitdrukkeljjk verklaard had, dat ze noch om roem, nocli weten, dat hij ook nu nog niet tot Itten stap over zou Zijn gegaan, indien hij er niet iets mede beoogdje. Orleans doet niets -zonder doei. „Ziou gij dan deoken dat...” Hier werd hun geupreK a>’ge*broken door een lakei, die dien hertog van Orleans aandieinde. Het tweetal wis selde nbg een snellen ölik en dé be zoeker trad binnen, een man beneden de middelbare lengte, met een breed, plat, vaailkleurig gelaat, dat een zeke re gelijkenis met dat van den Dau- phiijpi aanbood1, maar dien, adieldonnva ziel iitófe op diens trekken en in dien blik afgespiegeld. De mond van den hertog werd door een 'onaangenamen zenuwtrek verwrongen Hij poogde reeds in die dagen de oogen telkens hemelwaarts te slaan, als iemand die z jn hulp van boven de bergen ver wacht tegen de snoodheid der wereld; maar zijne vijanden, en hij had er velé, verzekerden, dat dit slechts een schijnheilige pose was. Hij groette mevrouw Dubarry zeer hoffelijk, maar toch met eén zekere jrtijflheid, en scheen zich verlidht te ge- voelen, toen haar echtgenoot hem zijl veromschuldigingen aenixxxi, zich voor een vroeger gemaakt afspraak te moe ten verwijderen. Na plaats genomen te hebben in dén hem aangeboden leuningstoel, zeddé hij aanstond^ vertrouwen der menigte te verwerven en wien het evenmin als u onaange naem zou zijn, indien het Franscne volle praises Marie Antoinette Zoo grof beleedigde, dat zij op zekeren morgen tcrugKeetrde naar haar vaderland.’ ,,Wie is d,e man?’ riep de gravin uit. „Noem hem sppedig „Dezelfde, dlie u voor hedenmorgen zijn bezoek (heeft aangekondigd, „Hertog Filips van Orleans? Gij zijt krankzinnig. Hij is een prins van den bloede.” „Juist en daarom verbeeldt hij zich Hat het nooit kwaad kan zich een warm plaatsje in het hart van het volk te veijcekerenniet| uit liefde, versta, mij wel”, lachte Dubairry we derom. „Ik verdenk hetn stetK, de smaken van dien braven Mink o te deelen. Maar.. er kon wel een» een revoluitietje o (bersten na den dood van lAxlewijk XV en ais men dan naar een anderen koning zodht dan Berry ou Zijne broeders... dan kon m|en nooit weten.” ..Het is onzin, herliaiad ik u.” „En kunt gij mij wellicht vertellen waar.oe die goedé hertog ui op een maal opaoefct De jonge vrouw wierp hem een ver pletterenden blik toe. „Dat vorderde de gewone beleefd heid. Het verwondert mij slechts dat hij niet eerder gekomen is.” „Juist, lieve. Hij is vrij laat daar mede en ik ken helm' genoeg om te [1.40 p. H.L. ri.65 p. ,,Zou gij dan een middel weten?” riep ziji uit, op eens overeind gaande zitbaji. „Misschien maar laat dien afschu- welijken aap wegbrengen Ik geloof dat hij het eetnige levende wezen is, waaraan gij hecht, dat leelijke, kleine mormel, dat iedereen tracht te bijten. „Daarom jutfst vind ik hem zoo aar dig, en gij hebt u ook1 niet over hem te beklagen alleen tegen burgerlie den keert zijn woede aicth. Minko i<* een arisiocraat, zooals rijn meesteres. De edelwan wierp haar een spotten; den blik toe. Het vermaakte hem ar- tijd te zien, welk een moeite zij zich gaï hare eenvoudige géboorte té doen vergeten. „Jammer genoeg voor u”, zéide hij op sarcastisctien toon, „want het is juist het volk dia; u wreken moet.” „Heit gepeupel, dat mij nitet vuil en steen en hawerpt als het mij herkent?” gilde zij bijna. „Zijt gij krankzinnig Guillaume, dat gij u verbeeldt, dat ik het ooit tot bondgenoot zou willen Hij lachte ongeloovig. Als het u op de hertogin van Ber ry -wreken kan, zult gij u wel niet al te kieskeurig betoenen malar stel u gerust, s*choone aristocrate, indien mijn plan uwe hoOge goedkeuring weg draagt, zult gij te doen hebben met een lusschenpersoonwant ik vrees zeer, dat het volk zou weigeren een zaak van u te dienen. Er is echter iemand, die zijn best doet zich het 11 ijk tot secretaris diende en sclirijftafel eenige voor lialar gekomen brieven beantwoordde, keek glimla chend van zijn orbeidl op. Hij was die type van een dier lie- ,den, die, na geweigerd te hebben aan derlijk werk hun brood' te danken, tot allerlei hulpmiikideiein1 hun toevlucht genomen hebben, om aan geld te ko men en daarbij hun geweten en eer gevoel hebben verspeeld. „Is het weer de Dauphine, die van dat beminnelijk verlangen ver vult?” vroeg hij. „En wie zou net anders zijn?” riep zij kregelig. „Ik haat haar, zooals ik niemand in mijn gansche leven heb verfoeid ik verafsduuw haar om het geen zij mij heeft aangedaan, en meer nog omdat ik niets tegen haar map Gaf zij slechts aanleiding, twen over haar kon fluisteren. zij houdt zich ais een voorbeeldige en schijnt gelukkig met haar dik- I, dominien Berry.” „Gij vrouwen geeft den moed altijd veel te gauw op”, spotte haar echtge noot. D« a. a. zitting van dan Valkenband. Wat wil Japan in China. komt met die van Duitschland, steels op rechte isymipathie gekoesterd en een sterk nationaal vereenigd, ondeliijtk en bloeiend Ghiina steeds van harte gewenscht; de Duit- sche sympathie is des te openhartiger, en natuurlijker, omdat geen bélangen, die te gen elkaar indruisöhen, deze .genegenheid in den weg staan. Wat de houding van Ja,pan tegenover Chi na ibetreft, gaf de geïnterviewde als zijn meenmg te kennen, dat zij. in wezen lijkt op die van Duitschlaind en hiervan slechts in zooverre verschilt, dat Jatpan op grond van zyn historische (betrekkingen en krachtens de verdragen zeer belangrijk privilegiën ge niet, die het van levensbelang acht en die het niet zoo maar ten gunste van de nieuwe nationalistische regeering wi] laten varen, zood-ang het niet ie overtuigd vain de stabi liteit dezer laatste. Om déze 'belangen te waarborgen en te beschermen heeft Japan zoo nu en dan, wanneer er geen vaste regec- ritng in China bestond en er burgeroorlog heerschte zoowel in den tyd!, dat Sjide- hara minister van buiitenlajidsche zaken was, als thans, nu baron Tanaka deeen post bekleedt troepen naar China gestuurd. Daaauit heeft een deel van de Westerche pers, de Duitsche niet uitgezonderd, de ge volgtrekking gemaakt, dait Japan de poli tiek van de 21 eischen voortaet, territoriaal bezit in China wil verwerven, of zelfs het erop aanstuurt geheel China tin zijn macht te brengen. Japan heeft echter steeds, wan neer de deabetreffendte aanleiding niet meer bestond, zjjn troepen weer terug getrokken. Ook thans is het grootste deel van de troe pen, die naar Sjantoeng waren gezonden, reedls naar Japan teruggekeerd. Japan aldus dir. Solf streeft sinds de conferentie van Washington slechte econo mische doeleinden na, <laar het China als grondstoffengebied en markt niet missen kan. Het ideaal van Japan is dé politiek van nauwe economische samenwerking in het belang van beide partijen. Duitschland dat ook het gewicht heeft te torsen van ongelijke verdragen, kan, naar dr. Solf voorts opmerkte, het beste begrij pen, dat de eerste eisch van het vereenigd China de opheffing der hinderlijke verdra gen is. Ook in Japan toont men daarvoor begrip te bezitten, maar men kant er zich tegen, dat de vitale belangen, in China van daag of morgen beroofd wonden van hun huidigen, volgens de verdragen vastgestel- den grondslag. Baron Tanaka heeft meer mallen verklaard, dat Japan bereid is van gedlachten te wisselen over de verdragen' en bij dr. Solf staat het vast, dat deze onder- handeliingen, wanneer zij wortlen gevoerd met een Chinesche regeeningi, die stevig in den zadel zit, zullen leiden tot een veigelijk, daar 'beide iregeeringen een even groot be lang hebben bij het sluiten van een accooixl. en telegraaflijnen werden vernield, zoodat de verbindingen op het oognblik nog niet her steld rijn. Ook in de outle stad is veel schade aange richt. Van tallooze huizen werden de <iaken af gerukt. Verscheidene groote fabrieks- schoorsteenen zjjn vernield. De schade te Bamberg alleen beloopt et telijke millioenen mark. Buiten d)e stad ,op het vlakke veld is de oogst door hagelslag geheel vemiéldk Voor al vruchtboomen hebben zeer geleden. 351 personen werden gewond. De plaatsjes Hirscheid, Gaustadt en Hall stadt zjjn vooral ernstig geteisterd. Bij Gau stadt werd van een der gebouwen der steenfabriek Lessing het dak afgerukt en een groote fabrieksschoorsteen omver ge worpen. Het bedrijf moest worden stilgezet. Een uit ijzer en beton ópgetrokken brug over de Rednitz werd gedeeltelijk wegge slagen. Ook in het gebied van Anspach en Co burg heeft helt noodweer gewoed. Overal zjjn gébotuiwen en huizen beschadigd, boomen ontworteld of geknakt en de oogst ver nield.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1