Bla EN II (I f f I 99% lagen j spijsverte- usteloosheid >r 't gebruik ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN en blaas I i i i J Tabletten genezen. [een schadelijke èt ivere medicinale lie Ingredien vooraanstaa ijke werking net de gastrische :en opgewekt en No. 19831 iota* 1028 Woensdag 8 NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 4 EEUILLETON. Marie Antoinette. kbank hoorweg. i’ï lAUXSETEn j i |l| 1 Augüstas 1928 67« Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, 1 BUITENLANDSCH NIEUWS. buiten niet Koningin en martelares. In 5 minuten. 5 tot lOmlnnten. 10 tot IS minuten. I 10 tot IS minuten in 24 uren. i 00.- huis en 75.000 pond voor het uiitibreiden van «het Museum voor Schoene Kunsten. Sir George laat zijn Kapitaal na aan zijn kinderen na teray<lettelling van bepaalde legaten voor andere familieleden en vrien den. De berichten omtrent den toestand van Stefan liadisj, den Kroat lachen boerenlei der en de ziel van het verzet tegen het cen- traiiseerende streven van Belgrado, die de laatste dagen hoe langer hoe ongunstiger luiden, zijn nu weer fwat beter. Daar Ilaxlitsj zeer gezien ós en bovendien in verband met den aanslag in het Zuid- Slavische parlement als een martelaar wordt beschouwd, achtte men het niet ón mogelijk. dat zijn dood verstrekkende staat kundige gevolgen zou hebben, en gevreesd werd dat zijn overlijden voor zijn volgelin gen het sein zou zijn om daadwerken ijker dan tot dusver het geval was hun politieke wenschen te realiseeren. Degenen, die het hartstochtelylost een uitgebreider zelfstan digheid van Kroatië voorstaan, zoudeh zon der twijfel Raditsj dood aangrijpen aLs een welkome aanleiding om het breken met Bel grado nog nadrukkelijker te bepleiten. Trouwens Zondag heeft de jeugd te Agram (Zagreb) in aansluiting op de bidstonde voor het hertel van Raditsj reeds gemani festeerd ten gunste van Kroatië’# onafhan kelijkheid. Nieuwe verwikkelingen zouden zeker niet uitblijven. De moord op den journalist Ristowitsj door iemand, die het als aanhanger van Ra ditsj blijkbaar niet langer kon verkroppen, dat de journalist telkens opnieuw 'heftig ageerde .tegen den leider der Kroatische boerenpartij en tegen Pribitsjewitsj, het hoofd der onafhankelijke democraten, die eveneens tegen het radicale bewind te Bel grado zich keeren kan zeker reeds als een geval van wraak beschouwd worden. Te ver- nedigen is de moord op den journalist na tuurlijk niet, daar het revolverschot steeds een onbeschaafd argument is; bovendien doen bedrijvers van excessen de zaak, waar voor zy opkomen, steeds schade; doch be grijpelijk is de daad wel, wanneer men in aanmerking neemt, dat de journalist, die als slachtoffer van den aanslag viel, er nadruk- kelijk toe aanspoorde Raditsj te. vermoorden en ook andei’szins aanhoudend opruiende artikelen schreef. In heel het koninkrijk der Serviërs, Kroa- ten en Slovenen heerscht t&n geprikkelde stemming, die opnieuw haar weerspiegeling heeft gevonden dn de zeer levendige discus sies in de Skoepwjitina, waarbij regeerings- bloc en de sterk gereduceerde oppositie de Kroaten en democraten nemen niet meer aan de zitting deelalleen enkele oppositie- oneelo argrarijërs ver.toonen zich in de Skoepsjtina elkaar over «n weer ernstige verwijten naar het hoofd slingerden, zoodat de vergadering zelfs moest worden onder broken. Van grooter belang is ondertusschen, dat de verdragen van Nettuno, die met Italië zjjn gesloten en al drie jaar geleden werden onderteekend, doch tot <hisver de parlemen taire bekrachtiging moesten derven, weer in ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omrtreiuo (beboerende tot dan baaorgkrlng) 1—6 regels L80, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda an dan bexorgkring: 1—6 regels LM, elke regel meer D.80. Advertentién in het Zaterdagnummer 29 M beslag op den prijs. Liefdadigheids-advaBtentÜn de helft van den pitte- INGEZONDEN MEDEDEEL IN GEN: 1-4 regels f KM, elke regel meer Mi. O> de voorpagina M tt booger. Gewone advertentidn en ingezonden mededeeiingen btf contract tot seer gereduoeerden prjja. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Italiaansch vliegtuig op de terugreis. Een Wolff-telegrain uit Oslo houdt in dat het Italiaansche Marine-vliegtuig, dat sy stematisch deel nam aan de opsporing van overblijfselen van het verloren Fransche vliegtuig en zyn 'bemanning, van Tromsö te Bergen is aangekomen1 en vandaag de vlucht naar Italië ondernemen. Het zal intusschen nog wel eens moeten landen. ENGELAND. Chamberlains ziekte. Tijdelijk vervangen aan landsche zaken. In verband met zyn laatste ongesteldheid is Cliamberlain verplicht gedurende eenigeu' tijd volkomen rust te nemen. Hy zal aan het hoofd van het departement van buiten landse he zaken tydelyk vervangen worden1 door Lord Cushendun. Lord Cushendun zal ook Chamberlain’s plaats innemen als, hoofd van de Engelsche delegatie bij de aanstaande zittingen van den Volkenbondsraad en de Volkenbonds vergadering te Genève. RUSLAND. Tsjitsjerin wil ook het pact teekenen. Naaj- uit Moskou gemeld wordt, heeft Tsjitisjerin in een onderhoud met de pers over het verdrag van Kellogg er zyn ver wondering over uitgesproken dat men het Nader wordt gemeld dat de bemanning van de gezonken Italiaansche duikboot, om het 'leven is gekomen, doordat zich in de boot gloorgaa ontwikkelde Toen de boot zich tydens het lichtingswerk nog een 12- tal meters onder de oppervlakte bevond, hiel den de door de bemanning afgezonden sig nalen reeds op. Nobile over de resultaten der expeditie. Blykeny een Wolff-bericht uit Rome pu bliceerde de „Popolo di Roma” een inter view met Nobile, waarin deze te kennen gaf dat de expeditie hare wetenachappelyke doeleinden heeft kunnen volvoeren. De ge neraal deelde mede, dat het boek, waarin professor Malmgren aanteekeningen hield van zyn meteorologische waarnemingen, eenige dagen na het vertrek van do groep Mariano gevonden wend. Dit boek met aan teekeningen bevat een groot aantal weten schappelijke gegeven» van waarde, ook op het gebied van het aardmagnetisme. Een medaille van den Paus. dat me- Een arm, maar barmhartig mensch kan zich vaak rijk gevoelen; een gierige Croesus kan dat nooit. VER. STATEN. Het testament van een Tabaksbaron. Dezer dagen overleed Sir George Alfred Wills, presklent-coinmissari,s van de Impe rial Tobacco Company. Thans wordt zijn testament gepubliceerd, waaruit blykt dat hy bezittingen tot een waarde van tien mil lioen pond steading nallaat 120 millioen). Sir George Will^ is het tiende lid *an zyn familie, dat een bezit van meer dan een millioen pond nalaat. De Staat zal van de nalatenschap ongeveer vier millioen pond aan successierechten krygen, daar ze onder het maximumrecht van veertig pet. valt De familie Wills was bekend om haar fi lantropische neigingen en Sir George hand haafde de traditie; hy 'besteedde by zijn ie ven honderdduizenden ponden sterling voor weldadigheid, onderwijs en wetenschap pelijke doeleinden. Bristol, dat de voornaam ste zetel is van de Engelsche tabaksindus trie, profiteerde daarvan in het bijzonder'. Hij schonk 300.000 pond aan de UnóVersi- teit( 60.000 pond aan het algemeen zieken laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatoing aan tak Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname venekerd to zijn. letterdam n, Brtukbindin courant jr«Ui Een Wolff-bericht uit Rome meldt, de Paus generaal Nobile een gouden daille heeft laten overhandigen. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 81, GOUDA, b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Tolef. Inters. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. niet noodiig geacht heeft Rusland uit te noo- dtgen tot de reeds seder December van het vorig jaar loopende onderhandelingen in zako een anti-oonlogsverdrag. Dit feit wekte den schijn, dat de deelnemende mo gendheden poogden de Sovjet-regeerii^g te isoleeren. Ondank» het feit echter, dat de Sovjet- regeering nog niet uitgenoodigd was, zou zy toch een late uitnoodügmg tot ondertee- kenen van het verdrag ook nu nog uccep- teeren. In Berlynsche politieke kringen heeft deze wensch van Tsjitsjerin verbazing ge wekt; voornamelijk omdat Sovjet-Rusland met dezen wenach voor den dag komt, nadat de onderhandeldngen over de overeenkomst reeds gesloten zyn. Men acht het niet waar schijnlijk, dat Rusland iby de onderteekening van het anti-oorlogsverdrag te Parys ver tegenwoordigd zal kunnen zyn. Daarente gen kan over een latere toetreding van de sovjet-unie worden gepraat. Te Berlijn zou men een dezgelyke toetreding zeer begroe ten en een diplomatiek voorstel van Rus land zal zeker van Duiteche zijde worden ondersteund. Men stelt zich voornamelijk op het standpunt, dat de moreele waarde van de overeenkomst süyk zal worden ver minderd, indien men Rusland buiten sluit. Toen Litwinof, plaatsvervangend Russisch volkscommissaris van buitenland ache zaken, onlangs te Berlijn vertoefde, heeft men hem over deze meening jngelicht. HONGARIJE. Ernstige ontploffing. In een fort bjj Boedapest. Zea ver misten. Gistermiddag ontstond er in de munitie- bergjplaaits in het oude fort Ctrtzehi aan den rand van de stad Boekarest een ernstige ontploffing. Vierhonderd granaten van zwaar kaliber Vlogen in re lucht. Er ont stond een brand, die tengevolge van de groote hitte en het gebrek aan water moei- ly'k te blusechen was. Terwyl men met het blusschingswerk bezig was, ontstond een tweede ontploffing. Ten slotte slaagde men er in den brand meester te worden. Over het lot van zes-soldaten, die de wacht van het fort vormden, verkeert men nog in onzeker heid. Over de oorzaak van de ontploffing eveneens. De ontplofte granaten waren ver ouderd en het ministerie van oorlog had reeds gelast, dat zy onverwijld onsohadelyk gemaakt moesten worden. MEXICO. Na den moord op Obregon. De moederoverste, Maria Concepcion, die vervolgd wordt wegens beweerde aanstich ting tot den moord op Obregon, zal kunnen worden terechtgesteld wyl de Mexi- caansche wet de terdoodbrenging van vrou wen verbiedt. Het O-M. zal echter toch tegen haar de doodstraf eisohen, evenals tegen Jose de Leon Tbral, den moordenaar. Blykens een bericht uit Mexico (istad) van de Associated Press, zal een commissie van Mexicaansche bisschoppen in de Mexi- caansclie bladen een manifest publiceeren, (■(HDMIIECOIIliVÏ. rteven ontvangen bruikers. he Handel- en ,YEAST-WTB” Ma» Pillen - t ge binnen maar eene, tig. Overal beschrljvlngov «storingen, nul Ite koude, «lapc- erzwakklng. De verwikkalinga* in Zuid-SlaviB. De toestand van Raditsj vooruitgaande. het middenpunt der aandacht zyn komen te staan. Een poosje geleden is aan een spe ciale commissie uit het parlement het aan- ztfn gegeven, die zich gisteren met op één na aligemeene stemmen heeft uitgesproken ten gunste van de ratificatie, die ook door den waamemenden minister van buiten- landsche zaken werd ibefpleit, omdat, naar hy opmerkte /ie regeering hartelijke be trekkingen wenschte te. onderhouden met Italië, dat op de ratificatie der overeen komsten staat. Ook andere sprekera der re- geeringspartijen sloten zich bij dit stand punt aan, dat alleen werd 'bestreden door de agrariërs, die de opvatting huldigden, dat de overeenkomsten voor de Kroaten economische nadeelen meebrachten en bovendien niet meer geldig waren in ver band met het fetft, dat Italië <le bekende verdragen met Albanië en Zuid-Slavië heeft gesloten. De woordvoerder der agrariërs drong er dan ook op aan om óf de ratificatie achterwege te laten, óf de bekrachtiging daarvan te verschuiven tot het tydstip, w'aanxp eventueel de verzoening met de Kroaten weer een feit zou zyn geworden. Behoort deze verzoening tot de mogelijk heden? Pessimisme is op dat stuk van za ken ongetwijfeld op zyn plaats al schy'nt koning Alexander zich uit te sloven de af wijkende standpunten nader tot elkaar te brengen. De Servische nationalisten op hun beurt willen echter ook geen krimp geven en in de kringen dezer laatsten begint men hier en daar reeds ongeduldig te worden en zou men liever zien, dat de Kroaten flink werden aangepakt om hen tot rede te bren gen. Onder deae omstandigheden bestaat er voorloopig nog weinig kans op ontspanning. elen uit planten en gij lijdt, man na een uitvoerige p te zenden aan Ie medicijnen, bij ^M, die U alle andeling, met de 39 - ,,Gij moet het mij vergeven, me vrouw, «Hat ik niet eerdler in de gele genheid) was u een bezoek te brengen. M’jn tijd* wordt zoozeer in beslag ge nomen door mijn gezin, ik wijd) zoo vele mijner uren aan de opvoeding mijnde kindeken, dlat ik naast mijne overige 'bezighedien slechts zeer zelden vrij ben. Toch is het sedert lang mijn plan geweefct u te komen verzekeren met hoeveel leedwezen ik getuige ben geweest van zekere vijandige houding tegcnioveu’ u, en thans, nu hetgeen' men uw ,,onfienedle” noenit zelfs in d« schendblaadjes van het volk bespro ken wptrtit, heb ik hot geen dag, meer willen uitstellen mij van dleZm plicht te k-wiijletai.” Jettnne Dub|4rry, die in een hoekje van <ten divan leunde, bloosde van «rgetaJb. „Bedoelt Uiwe Koninklijke Hoogheid het voorval op die reoemtie?’’ „iHeilaiB, ja, mevrouw Er waren te DUITSGHLAND. Nieuwe vliegplaanen van Levine. De oceaanvlieger Charles Levine, be roemd door zyn tocht Nieuw York-Kottbus, heeft enkele‘dagen te Berlyn vertoefd in gezelschap van den bekentien bestuurder Acosta en van de rijke Amerikaansche mise Malbel Boll, die reed lang geleden den wenach heeft geuit met Ix«vine over dien Oceaan te vliegen. Alhoewel Ixmne niets los liet, is zyn plan Her toch bekend gewor den, dat hy enkdle dagen geleden met zyn twee begeleiders een bezoek heeft gebracht aan de Junkersweike te Dessau. Beweerd wondt dat ze aldaar hebben onderhandeld over den aankoop van een toestel van het zelfde type als de Bremen. Levine zou van plan zyn met Mies Boll en Acosta een tocht om de wereld te ondernemen. Miss Bohl die <le onderneming financiert, verklaarde aan Amerikaansche journalisten alleen van plan te zyn den Oceaan over te steken en dus het voorbeeld van Koeh.1 te volgen. Het gezel schap is naar Italië vertrokken. Levine wordt hier echter weklra terugverwacht, wellicht zal hy zich dan nader over zyn plannen uitlaten. ITALIë. Een duikboot overvaren. Met alle opvarenden gezonken. De duikboot F 14 voor de kustverdedigiiig is by aanvalsoefeningen ten Westen van de Brioni-eilanden (op de kust van Latrië, by Pola) b(j*het plotsel ifig boven komen voor den boeg van den torpedojager Giuseppe Missori geraakt en door dit vaartuig ge ramd. De duikboot is gezonken op 40 meter diepte. Men is dadelyk begonnen met red dingspogingen. De F 14 behoort tot de ^sommengiibili costieri”, de kustduikbooten, waaronder schepen beneden de 500 ton verstaan wor den. De booten van do klasse F hebben een waterverplaatsjng van 260 ton boven en 320 ton onder water, zy worden voortgedreven door 2 Fiat-Diesehnotoren en door 2 Savig- liano’s electrische motoren onder water. Zy zyn in de jaren T6 en ’17 op de staatswer- ven te Spezia en Sestri Ponento gebouwd. De bemanning bedraagt 31 koppen. De Miseori is een torpedobootjager van 770 ton, in 1917 by Odero te Genua gebouwd en met 71 koppen bemand. Naar Wolff meldt, is de F 14 onmiddellijk gezonken. De juiste positie van de duikboot is nog niet precies vaakgesteld. Ondertus schen verklaarde de bestuurder van een watervliegtuig, dat hy de duikboot niet ver van de ankerplaats van de kruiser „Brin disi” waarop zich admiraal Foschind bevindt had gezien. Deze is met de leiding van het reddingswerk belast. Het weer ia op het oogenblik niet erg gunstig, maar toch hebben zich reeds vier elen neem ten ot U friseb ,en op- 9 tulpen U Ml bet pen voordlat mijn woorden en die der maauien, met wie ik saineuwerk, weer klank hebben gevonden m; alle dealen des landa maar oischoon mijn hart oandeir die uoodaaikelijkheid bloedt, hot is de Dauphine, die reeds vooraf ge troffen moet wonden want als de vulkaan losbarst, zal zij koningin zijn eti mijn levensarbeid en die van <mx> vele anderen mag geen schipbreuk 'ij* den op hare populariteit.” „Die Duitscbe zou in Frankrijk be mind worden?” riep Dubarry minach tend uit ,,Ja, mevrouw, zoo wij haar laten begaan want die DuUsctae bezit alles /irat liet Fransche volk bekoort: jeugd, schoonheid, belvalligheid, geefet. De dagen, waarin men Ixxlewijk XV den Welbeminde noemde, 1 ggen ver in het verleden. Zijne gemalin, dte heilige, die zich niet wist te laten schatten, is dood de prinsiekseai zijn leelijk en sohuw. De hertogin van Berry bezit groote betqovering. Indien men haar dat niet belet, zal zij hier weldra over de harten heerschen, en vermag ik niets meer.” „Gij overdrijft schiro«nielijk”, riep de gravin spijtig uit. „ftlanr ga voort. Wat wilt gij eigenlijk „Haar gehaat maken.” „Gij?” Hoe ongeloovig klonk dat enkele woordje niet „Ja, ik, door u”, aprak de hertog rtteiig. „O, dat verandert die zaak|. Laat hoe ren of uw plan uitvoerbaar is. Zijne Mftjeeteit gehaorzaaint nog altijd uwe minste wenken. Het beste bewijs daarvoor is uwe aanwezigheid na die receptie op andere hoffeesten. „Wiensobt gij) mij ook weillieht te bet- lee^igen riep zij driftig. „Dan zou ik hier niet zijn. Lk wil u beletten mij te zeggen, dat uw in vloed zoo groot niet is aks men ver ted t.” „En ook a| was dat zoo, wat dan? „Dan zou, het u| slechts geringe moe le kosten, mevrouw, den koning over te halen tot maatregelen/, die het volk zouden hinderen, van veront waardiging vervullen. Men zal zeer goed inzien, dat Zijne Majesteit die besluiten niet uit edgens beweging neemt. I lij stelt te weinig belang meer in regeerinöizaken. om nog de lust te toonen krachtdadig ten goedle of ten kwade op te tred)en„..” „Dat alles kan walar zijn maar ik verkies nnjzelve niet nog meer gehaat te maken dan ik reeds ben. De doo3 van mevrouw de Pompadour staat mij altijd voor oogen.” „Ik vraag ook niet ven u, dat gij uw rol daar n bekend zult maken. Gij moet integendeel uitbtrooilen. wat ik ook van mijn kant zal doen, dat de Deuphine, door hare jeugd) en schoon heid. een groot överwient op haar grootvmtofr heeft verkregen. (Wordt vervolgd) duiker» ter plaatse begeven. Bovendien zyn maatregelen getroffen om lucht in de duik- booten te pompen en himr te lichten*. ,De duikboot kan zich met behiuilp van een speciaal toestel voor gelukteseinen voor duikbooten met de (buitenwereld in verbin ding stellen. De bemanning omgekomen. Een later bericht meldt dat de F 14 gis teravond is gelicht, de uit 31 perwonen be staande bemanning bleek te zyn omgeko men. veen ooggetuigen bij. Dergelijke zaken eindigen met wereldkundig te wor den. „Zoodat uien het nog noodig geoor deeld heeft het gespuis daarop te ver gasten”, riep de gravin uit. „Alsof de beleediging op zichzelve niet groot ge noeg ware geweest. O maar zij zal leteren, wie zij aldus in het aange zicht sloeg, die kleine heks. Monseig- neu|rv, ging zijl onstuimig voort, in(haar woede Sle voorzichtigheid uit he. oog verliezende, „is het waar wat ik ver moed, dal ook gij reden hebt u over de Dauphine te beklagen?” Orleans glimlachte over hare onstui migheid. Hij aarzeldie zelïa een oogen blik ir.aar w<^k gevaar kon hij, alles wel beschouwd, loopen met voor '*£11- maal openhartig te zijn? Was hij niet gekomen tot deee vrouw als tot het werktuig,dat hem het best bij zijne duistere plannen kon dienen Haar onvdntoeniijke* haat waarborgde hem haar stilzwijgen. „En gesteld' eens, dat ik minder sympathie! voor mijn sohoone nicht ge voelde?” sprak hij langzaam. „Dat ik! (bereid zou gijn haar op te offeren aan het groote doel dat ik voor oogen heb zou ik dan Op uwe medewerking mo gen rekenen?” „Onvobrwaardlelijk, Hoogheid maar waarmede heeft de hertogin u ge kwetst „Dat dteedi zij in het geheel niet gij verstaat mij verkeerd, lieve me vrouw”, antwoordde hij op dien zach te» toon, waarmede hij anderen '♦en indruk zocht te geven eener groote goed’ artigheid. „Zij is een lief kind; men kan zijne sympathieën niet beve len tot iedereen uit te gaan maar ilc moet rechtvaardig wezen en erkennen dai ik mij in mds over haar heb te beklagen. Mijn gemalin dweept zells met de Dauphine, die zich zeer 00- miunelijk tegenover haar geOoond, heeft in haar lijdenden toeutand) maair mijn blik ziet verder, wat ik vuriger wensch, dan zelfs het behoud van mijn eigen leven, het is hejt heil van Frankrijk. Het land verkeert aan den zoom van eon afgrond de schatkist is uitgeput, de grooste wanorde heerscht in alle staatszaken het arme volk, dat mij zoo dierbaar is, is diep rampzalig, het lijdt gebrek, het wordt verdruktal leen een groot© hervorming kan hel rcddlen en dlat is de schoon o taak, waiaralan ik arbeid, waartoe ik ook mij» kinderen bekwame wil.” „Een revolutie, meent gij, MonseD- neuir?” riep de jonge vrouw. „0/ maar die zal ik nooit zoeken te be vorderen. Koningen zijn toctn goedvopr iets”, voegde zij êr lachend bij. „Stel u gerust, gravin. Do naaste toekomst wordt nog niet bedreigd. Frankrijk is nog niet rijp voor’ zul^ eene herschepping Ms die, waarvan ik drootn'. Er zullen nog jaren verloo-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1