Blad. I II :rheid unsvormen door D. D» ÏRSCHE KRACHTPIL* Vonder bare Bustes. Ook •n zwakken. Bekroond bs en eere-diploma’s. 11 pond toeneming. G®!** jk. Door Artsen aa»> Vele dankbetuiginK®”' n 100 slaks 3.50, 201 thuis onder remboart n postwissel. i NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDER^K, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONÖOVENi, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen No. 10838 87«Jaargang - ,-g EEUILLETON. M' Marie Antoinette. sa elvraagstuk Donderdag 8 Auguatu» 1828 g maakt. genezen. ten aan- i iSli DEHT1ENDE HOOFDSTUK. (Wordt vervolgd) Koningin en martelares. f e dagen etten in rmt zich infectie’» BUITENLANDSCH NIEUWS. ENGELAND. Aan Slater is 6000 pond sterling schadevergoeding aangeboden. Naar vernomen wondt, hééft de Britsche regeerin-g Oscar Slater, die destijds tot le- Zeeatr. 21, Den B*» ft BINNENLAND. Invoerrecht op thee. De Kamer van Koophandel, en h- briek»n voor Anisterdti'm heelt afin den minister van Financiën een adres gezonden inzake het invoerrecht op thee, aan welk adres wij het volgende ontleenen Om te komen tot een herstel van ons budgetair evenwicht weird inder tijd besloten tot vergoeding van bet invoerrecht op thee van f 0.25—10.75 per K..G., welk laatste cijfer, berekend ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de besorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Inters. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. De Russische volikscommiss^ris kan het niet verkroppen dat men de unie van sovjet republieken heeft getpasseerd. Uit dit feit maakt hy alleirlei boosaardige gevolgtrek kingen en als wy hem wel begrijpen, wil hy met zyn verklaringen doen uitkomen, dat het doel van het pact is de omsingélings- politiek, die tegen Rusland gericht zou zyn, een nog volmaakter karakter tegeven. Zelfs gaat hy in ayn verdachtmakingen zoo ver, dat hy beweert, dat de staten, waar de bouigeoise nog de lakens uitdeelt, gezamen lijk een oorlog tegen Rusland, organiseeren. Dat zyn merkwaardige beschuldigingen, doch deze uitingen zyn overigens niet nieuw omdat de officieel© woordvoerders van Rus land reeds by verschillende andere gelegen heden zich in soortgelijken zin hebben uit gelaten. Inderdaad: Rusland is niet uitgenoodigd om zyn adhaesie te betuigen met het ver drag van den Amerikaansehen minister van buitenlandsche zaken, Kellogg, en zoo op het eerste gezicht heeft het er dan ook den schyn van, dat men tegenover Rusland in verzuim is geweest. Tsjitsjerin verliest in middels uit het oog, dat het verdrag, voort gekomen uit Fransch-Amerikaansche on- derhandeiingen, pas naderhand aan enkele groote mogendheden werd voorgelegd, op dat deze er rich eventueel by izouden kun nen aansluiten. Nog later had, daar Frank- lyk desbetreffend® wenschen uitte een uit breiding plaats tot die staten, met wie Frankrijk bizonder hartelyte betrekkingen onderhoudt Overigens heeft de Russische volkscom missaris van buitenlandsche zaken zich niet tot insinuaties bepaald, maar te kennen ge geven, dat Rusland er nog steeds voor te vinden is eveneens het pact te teekenen. Die bereidheid treedt waarlyk wel wat laat aan den dag en het is ook nog niet heelemaal duidelyk, of zy betrekking heeft op het pact in zijn tegenwoordige» vorm. Tsjitsjerin toch schijnt als zyn opvatting te kennen héb ben gegeven, dat het verdrag, zooals het er nu uitziet aan herziening onderworpen dient te worden: de voorbehouden, die het behelst, wil hy1 blijkbaar geschrapt zien, tarwyl z.i. tevens gestipuleerd moet worden, dat algemeene ontwapening plicht der sta ten is. Wanneer echter aan deze voonwaar- den zou worden voldaan, zou het pact weer geheel ondersteboven worden gegooid en daarmee kunnen de staten, die het pact zul len teekenen, zich niet vereenigen. Desnoods zouden zy misschien nog bereid zijn Rus- lands deelneming als een feit te aanvaarden mits Rul and onvoorwaardelijk zich bij de overeenkomsten aansluit en zelfs Amerika, ofschoon dit Rusland niet heeft erkend, zou vermoedeljjk zijn bezwaren tegen de Russi sche onderteekening laten vallen. Doch men wil niet voor 'Russische eischen zwichten, heuvel Op op Uw Met den Kroatische» leider Stefan Ra- dits is er niet alleen een zeer merkwaardige figuur uit de Europeesche politiek verdwe nen, maar verdwijnt zeer waarschijnlijk ook de laatste hoop op een Groot-Servisch ge centraliseerd ryk. Raditsj’s politieke macht steunde op de boeren, die zelf in heel Europa hun sociale en economische situatie versterkt hadden gedurende den oorlog. De Kroatische boe ren stonden daarenboven ook vroeger reeds heel wat hooger dan hun Servische stand- genooten en toen de uitslag van den oorlog Kroaten en Serviërs «laaiby als de kern reisde hy vrij algemeery dat de andere demo cratische boerenpartijen qp den Balkan zich voor het sovjetregiem zouden uitspreken. Het jaar daarop edhter had hy zich met de regeering verzoend en reisde hij als offi cieel afgevaardigde van. Zuad-Slavië naar Genève om de vergadering aldaar by te wonen. - Een volkomen onzelfzuchtige dienaar van de zaak, die hij voorstond is hy" zeer waar schijnlijk niet geweest. - De verzoening met 'Belgrado kon niet blyvend zyn. De tegenstellingen waren te scherp en Raditsj zelf bevond zich weer zeer spoedig in de oppositie en, moest scherper dan ooit den strijd tegert de centralisten voeren. Hy werd gearresteerd, zwierf ge durende eendige tyd als baling in het bui tenland, keerde ten slotte terug, niet alleen naar zyn land, maai- ooi» naar de Skoepts- jina, het Zuid-Slavisdbq parlement, waar hy meer dan ooit een belangrijke, ja een be slissende rol speelde. Bij de laatste verkiezingen werd van de zijde der regeering alijft gedaan wat moge lijk was om de Kroatische party een neder laag te doen tijden. Het kwam tot een feilen haat tusschen Serviërs en Kroaten en deze laatste» werden steeds meer gesteund door al de andere minderheden in den Zuid-Sla- vischen staat. Een geregeld parlementair leven was ónmogelijk en het revolverschot van den Servische» democraat, aan de ge volgen waarvan Raditsj thans overleden is, was ben slotte het laatste gebaar in een sinds weken durende» niets meer ontzien de» strijd tusschen de vijandige vglks- deelen. Of de Kroaten na het overlijden van hun leider er nog ooit toe zullen te brengen zjjn toch nog overleg te plegen met de overige Zuid Slaven mag betwijfeld wonden. Vooreerst kan men slechts constateeren dat iedere oplossing door den dood van Stefan Raditsj moeilyker geworden is. De politieke malaise op den Balkan is er nog grooter dóór geworden. eS'Syrjjdt Va/s vanieH jrijscourant aan Dedomsvaart. Kellogg’* Vredespaot. Lord Cushendun zal voor Engeland teekenen. Stefan Raditsj, de leider der Kroatische boeren party overleden. vooral niet, nadat Tsjitsjerin de oprecht heid van ’t verdrag in zyn huidigen vorm zoo onverbiddellijk heeft gegispt. Ontkend kan intusschen niet worden, dat Rusland s verlangen inzake ontwapening niet onrede- lyk ia, omdat daardoor stellig een belang rijke oorlogsfactor zou wonden uitgescha keld. ,,Ch|ois£ud”, mompelde) de gravin. „Hm, dat zal zoo gemakkelijk niel gaan. Ook: die koning is zeer aan hem gehecht.” „Indfien gij dien maatregel werke lijk wilt om u op dei Dauphine Le wreken dan behoeft gij eenvoudig de een of andiere onbeleefdheid van den hertog uit te lokken, wat van einankl .met zijn strenge bjeginselen licht verkregen worden kan. „Goed. diofeeui zal vallen. Ik houd niet van vrome lieden, zooals hij. Zij behooren njet meer thuis in dezen tijd. Dat is dus één d&ng. En verder?” „Gij zult don hertog van Aiguilion in zijn plaats doen kiezen.” „Een allerliefste losbol”, lachte Du- barry, „maar ads minister....” „Hoe minder hii voor zijn hoogen post geschikt is, hoe meer geld hij uit ’s lands schatkist néémt, om u in den schoot te werpen, hoe beter.” „Waarlijk Tot hiidrtoe zijn uwe middeletn verre van onaangenaam. Is Mat Mltfc?” „Neen. Eén zaak heb ik vain u te vragen, die u heel wat overredings kracht koeten zal. Gij moet de parle menten laten afedhaffen.” „Wat veirtelt gij mij daar Dat ’s ónmogelijk,” „Onimogeli.ik is u niets, als gij het van den koning te Verkrijgen hebt”, sprak de hertog bedalald. „War het is iets, dat het heelé land in opschudding zal brengen.” Sa kracht zou hebben gekregen en... gaf hij andermaal blijken van bloohartig- heid alleen. Geslingerd tusschen zoovele tegen strijdige gevoelens, zou iVlarie Antoi nette niets liever hébben gewenscht dan eene verstrooiing te zoeken in liefdewerken onder het volk doch haar grootvaider verbood' haar dit ten strengste, zéodra hij van hare eerste poging in die richting vernomen had, hem op spottende wijtoe door Jeanne Dubarry overgebracht, en, toen zij meer en meer blijken van haat van datzeïfde volk ontving, trachtte zij haar leed te vergeten in de vele ver maken, 'welke men aan dat wufte hof genoot Zij, die haar op een afstand gadesloegen, waanden haar even licht zinnig als de overigen zij vermoed •den weinig hoe vaak zij naar de nroe- diervleugelen terüghunkerde, in al de bals en tooneelvoorstéllingen, welke zij bijwoonde, slechts naar .ets zocht, dat d© kwellende leegte in haar ge moed' zou kunnen aanvullen Er brak eeno epidemie van kinder- pokken, de meest gevréefede ziekte dder dagen, te Parijs uit. De hertog van Berry joeg zijne jonge gemalin vaak een blos van schaaonte naar de wangen door rijn overdréven an^st. Bijna vier jaren waren na dien '*ag ver’oopen en het komplat was in alle opzichten geslaagd. De beminde mi nister was gevallen en in volslagen ongenade geraakt, de parlementen wa ren gebannen uit Lodierwijk’s rijk; de nieuwe minister hielp ’e lands kas le digen in handen van Jeanne Dubarry en de beide eerste feiten werden aan „den klimmenden invloed” der Dau phine toegesohnevén. terwijl rij in waarheid voortdurend te kampen ha'1 ve mensch, die baby •hts één vraagstuk ödselkwestie i> at de hulp van Kindermeel de beste veiwtand- .ers en verpleegster. «tenbodeje aan Co. WESTZAANj ten wil. 40 - 1 Jat Maria Theresia daarvan gebruik maakt om haar voor te schrijven wat zij van den koning eischen moet; dat het Oostenrijk alleen te 'loeai is, om Frankrijk te verzwakken en zich daar na van liet land meester te maken kortonr, dat wat gij van Lodewijl XV verkrijgt moét aan de kroonprins toe- geschreven worden.” Mevrouw Dubarry docht een poosje °a, toen begon zij hartelijk te lachen. „Het denkbeeld is waarlijk nog zoo kwaad niet”, verklaarde rij, „en zoo schrander, dat het verdient te slagen. En welke rijn de dingen diel ik' eischen moet?” „Allereerst moeit de herjog van Clwriseiur in ongenade vallen en rijn portefeuille verliezen sprak Orleans langzaam' en met nadiruk'. „Die minis ter is bemind bij het volk want hij is een braaf mensch, die, ondanks alle moeilijkheden, steeds hiet goede ^wekt door te dlrijven. De menigte zal verwoed zijn over rijn aftreden.” Naar riit Agram gemekt wordt had er zich gisteravond rond ■zeven uur een aan merkelijke verbetering voorgedaan in den toestand van Raditsj zoodat artsen en fami lieleden zich van het ziekbed verwijderden. Tegren 9 uur echter werd de toestand plot seling veel slechter en spoedig daarop trad de dood in. venslange gevangenisstiaf veroordeeld werd, doch achteraf onschuldig bleek, een bedrag van 6000 pond sterling ala schade vergoeding aangeboden. Klater heeft met deze schadevergoeding genoegen genomen. HONGARIJE. Een slachtoffer van een vegetarische vrouw Rauwe peen en knolraap voor de lunch. Een ambtenaar te Debreczin heeft voor het plaatselyke hof voor echtscheidingen een verhaal opgedischt van de tekortkomin gen van zyn vrouw op culinair gebied. Zy had hem de volgende lunch ten bureele doen bestellen: twee rauwe Wortelen, een halve rauwe meloen, twee knolrapen mitsgaders tien dadels. Voor het hof kwam het aan 'het licht dat mevrouw Bela Kovacs in 1926 volgelinge werd van professor Biazerdy, een verwoed vegetariër. Sindsdien moest vader Kovacs met zyn driejarig kind de levensregelen van Biczerdy volgen. Daanby kwam nog, dat hij buiten zijn afkeer voor peen en meloen, ook nog de hatelijkheden en schimpscheuten van zyn medeambtenaren kreeg te slikken. Hij trachtte kortgeleden zyn vrouw over te halen iets voor hem te koken, al was het maar een ei. Hij vroeg gekookt voedsel wat dan ook als liet maar niet rauw was! Het eemge antwoord was, dat professor Bicaerdy niet toeliet, dat er iets door warm te bezoedeld werd, alvorens het te eten. Om haar woorden kracht bij te zetten „verkocht zy al haar kookgerei in het huis aan een 'lorrenkoopman voor een appel pn een ei” ge tuigd© de hongerige echtgenoot. ITALlë. De ramp van de F 14. De duikboot F 14 is onder groot rouwbe toon d© haven van Pola binnengeslieept. Met betrekking tot de oorzaak der ramp wordt nog gemeld, dat de duikboot met in gehaalde periscoop voer, op het oogenblik dat zy door de schroef van <ien torpedojager „Muasori” werd «getroffen. Het laatste klopsignaal, dat opgevangen werd, luidde: „Wijj zyn verloren”. In geheel Triest heerscht rouw over de ernstige ramp, die de Italiaansche marine getroffen heeft. Overal waaien de vlaggen halfstok. De 'bladen wyden lange artikelen aan de op zoo ongelukkige wytze om het leven gekomen bemanning. over den muUienprijs van toee over de laatste jaren, neerkomit op een recht van 4u 50 van de waarde vjan het productsedert dien werd ue 'lariefwei herzien, waarin, als normaal liet recht bij den invoer te heffen, op werd gesteld.' Up zichzelf beschouwd, reed», staan deze percentages in eeai volstrexte wanverhouding. En bepaald niet te verdedigen komt het ons voor om een der belangrijkste productei uk Nedar- landsdi-lnoio, zoouis tnee, bij den in voer hier te Lande te belasten met een percentage, waarvan in de Tariefwel nauwelijks een voorbeeld is te vinden slechts „geheinimWrielen worden bij den invoer aan een recht van 50 onderworpen. in de onderhavige materie isvoo-ts een vergelijking met Engeland van oe- teekenis, omdat d'e Engelsche thee- markt de belangrijkste is, en de Ne- deriandsche markt toch reeds groote moeite heeft zidh tegenover haar te handhaven. In Engeland nu, wordt een K.ü. Java-thee met f 0.44 belast, welk recht naar Engelsche opvattingen reedfe zeer hoog is immers, het ligt in het sys teem van het Engelsché tarief, om een beperkt aantal artikelen z/wnar te be- la ten en onder die artikelen behoort ook thee. En dit recht .van f 0.44 geldt dan slechts alleen voor thee van vreemden oorsprong het invoerrecht vodr Btritschf-Indiflcbe th«Pën bedraagt nog circa 1% cent per £.G- minder. Dit dtfferentieele recht op thee ip Engeland! bemoeilijkt uiteraard de con currentie van Ja)va-theet met Britse’ - Indische thee daar te lande in de gevolgen, welke onze theemarkt daar van ondervindt, zoude reeds vooreen belangrijk gedeelte kunnen worden tegemoetgekomen indlien, door ons in voerrecht teirug te brengen tot meer nonmule hoogte, het verbruik van Je- va-theo hier te lande thans 1/6 ge deelte van den jaarlijkschen oogst zal kunnen toenemen. Want dat door een verlagen van bet invoerrecht de consumptie zal toenemen, schijnt ons voor geen tegenspraak vatbaar, ook al kunnen daarvoor geen cijfers t n bewijze worden geleverd. Een verge lijking met Engeland is echter ook in dit verteld leerzaam. Het jaarlijksdhe verbruik in Enge land per hoofd) van de bevolking be draagt 8 Ilollandsche ponden, tegen 2l/2* pond in ons land). En al zijn r omstandigheden, welke het niet waar- dhijjilij/k maken, dat hét verbruik hier te lande kan worden opgevoerd tot °enzelfde hoogte als in Engeland, wij zijn toch overtuigd, dat h«* thans be staande véfrjchil voor een belangrijk gedeelte kan worden overbrugd. Men hoort alletnwege klachten over De onnadenkende zegt: „dat zal ik nooit doen”; de wijze zegt: „dat hoop ik nooit te doen". van den heelen Zuid-^avischen stóm'de leidende, ja de overhecrschertde rol wilden pelen, kwam het al vrj) spoedig uiitüxgen van oribehag'en. Zoo had men züjh in Kroa tië de nationale bevry^ng niet vooiigestold. Het vele bijzondere, daft men in eeuwen van afzondering der stamgenooten verkregen had, wilde men behouden. Kroatië en ayn hoofdstad kwamen spéedig in varaeï tegen den centralisatiegeest ivaa Belgrado en de boerenleider Raditsj werd een nationale held De politiek, welke hy gevólgd heeft, is er eene van wel eens woftderlyk opportunisme geweest Het eene jadr réisde hy naar Moskou en vreesde n de Kroatische boeren GOlIlkSCIIEOHKAVT. 1—5 regels L55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zatórdagnommer 28 M btjalag op den prijs. Uefda^heids-adTertentiifa da helft van dan pHJa. INGEZONDEN MEDEDEELLNGENs 1-4 refab 2J5, eUw regel meer IM O» de voorpagina 5fl hooger. W Gewone advertentiën en ingezonden mededeetingen bty contract tot saer gereduceerdan prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaacheakomat van aoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bat Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Met betrekking tot de benoeming van lond Cushendun tot plaatsvervanger van sir Austen Chamberlain wordt nader medege deeld, dat de koning zijn goedkeuring ge hecht heeft aan een ridcteverlof van twee maanden voor den minister van buiten landsche zaken, en dat lord Oushendun op 27 Augustus voor Engeland te Parijs het Kel logg pact zal onderteekenen. Of Minister Stresemann te Parijs zal ko men is nog met bekend. Zyn gezondheidstoestand laat te wen- sóhen over en zal ook hem wellicht geen reis naar Parys veroorloven1. Anderzijds wordt in politieke kringen te Berlyn ver klaard dat hij zich slechts naar Parys zou willen begeven, indien de kwestie van de ontruiming van het Rijnland daar ter sprake aou komen' in de conferentie, <|ie op den onderteekeninigsdag wordt ibelegd. Kel logg heeft intusschen zooals Ibekend is doen weten, dat hij zich tijdens zjjn verblijf te Parijs niet met dengelyke kwesties zal in laten. Bliykens iberteten uit Parijs heeft de Fransche Regeering in opdracht van de Amerikaanslöhe regeering j-1. Dinsdag de uitnoodigingen om het Kelloggpact te Pa rys te kunnen onderteekenen aan de 14 sta ten verzonden. De antwoorden worden in het laatst van deze week te Parijs verwacht. „Ik wensdi niote atadörs.... Ook dat zal de Dauphine hébben gedaan. Meer vraag ik voojrloopig atieft van uw in vloed!. Ik geloof ook dat het genoee zal wezen.” Orleans stond op en maakt© zich ge reed té vertrekken. „^aat gij reedis been vroeg de favoriete, de handen ondier het hoofd vouwende. „Ik heb in lang niet zoo ve©i vermaalk gevonden in een ge sprek. Gij aijt een voortreffelijk sa menzweerder. Indien de onbeschaam de kleine prinses geen bloedige tra nen tengevolge van al deze plannen starten zal. dan bén ik mijaelve niet meer Houdt gij nog niet een middel tje over Ik krijg pletaier in de zaak. „Neen”, antwoordde hij kortaf, „het is voor heden voldoende. Uw dienaar, mevrouw. Ik hoop u later Weer te zien.M met een stille vijandschap ven de zijde des konings. Zij was niet meer het laiebende, of schoon zoo dappere kind van voor heen. Hare schoonheid had zich ont wikkeld tot die eener teere, maar bloeiende roos. De onafgebroken ver- ner’eringen, waaraan Lodewijk XV haar zocht te onderwerpen, hadden haar iets hooghartigs gegeven, dat haar voorheen niet eigen was ge weest maar zij, die tot op den bo dem barer ziel doordrongen, wisten hoe warm haar hart klopte, hoegaa'r- ne zij ieder om rich heen gelukkig zou hebben gerien. I >e Dauphijn aanbad haar, en zij ‘i De jongeling, wiens leven zoo arm aan teedeirheid was geweest meende dlat zij hem liefhad. Zij was voorbeel dig tegenover hem, altijd bereid zijne op beschroontendon toon uitgesproken wenschen op te volgen, overal vertoon de rij zich aan zijne rijde maar het was haar onmogelijk heto dat gevoel toe te dragen, waarvan zii zelfs in het armzalige Frankrijk zulke treffen de voorbeelden voor oogetn had. Zijne zachtmoedigheid en vroomheid waren haar l:efrij betwonderde rijne onbe dorvenheid telkens en telkens op nieuw nam rij rich voofr hem warmer gehechtheid toe te dragenmaar dan deed zich weer de een of andere ge legenheid voor, wokke redelijken moed van hem vorderde, hoopt© rij,opnieuw dat hij met d« jaren etege geest-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1