p I 928 FEN lagen 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIJ.E, NIEUWER- KERK a. d. IJM OUDERKERK s. d. OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, au. IDDAG Jct.na6uiir FEUILLETON. AN ALLES ETUI J I' I I Marie Antoine te. 8 Tabletten j ur genezen. it geen schadelijke zuivere medicinale g •volle ingrediënten, est vooraanstaande lelijke werklngvan it met de gastrische g kt een opgewekt en •voelen neem een of telt U friseb en op* I o helpen V bij bet No. 16839 Vrijdag 10 Augustus 1998 87e Jaargang H IIS’ lis .t*. I I D I idballonst asti :ba.M ■u ..J. I die been waren. brand ver- De loonen van het Daclt- ik (Wordt vervolgd) in mijne vertrekken tenigtrek. aan hoofdpjn.” don avond te lezen. Dat is mijn kind, onthoud dezen e spijsverte- lus te loosheid ar 't gebruik RUITMAN 30TTUM SI BEMDE tNClLLIC an de Coupe uitgeloofd, lucht! t directeur n half drie ;t Paviljoen and geven. BBU*B. Loewensteins nalatenschap. Byna 100 mitlioen gulden. Volgens die ,JDvenin(g News” heeft <1? Bankier Loewenstein ongovoer 8 millioen pond nagelaten. Ini de maand voor zijn dood heeft hjj zware verliezen1 geleden. Zijn ver mogen vóór dien tijd1 wondt geschat op 20 millioen pond sterling. In 5 minuten. -fn 3 tot 10 minuten. g 41 Tevergeefs smeekte zij hem met H.. Koningin en iriartelarea. Dr. Ante Troembitsj i,s in 1864 te Spalato geboren. Hij ja lid van den Oostenrjjkschen rijksraad geweest. Toen de oorlog uitbrak verliet hij het land en werd voorzatter van het comité voor een zelfstandig Zuid-SÜavië. Met Pasjitsj sloot hij het verdrag van Kor- foe, waaruit het huidige kbnimkrijk der Ser viërs, Kroaten en Slowenen is voortgieispro- ten. TroembitfiQ is oudminister van buiten* landsche zaken. Troembitsj behoort niet tot de boeren partij en zijn aanwijzing als Raditsj opvol ger is vermoedelijk voor die coalitie bedoe'd, waarbij Troembitsj en zijn volgelingen zich eerst onlangs hebben aangesloten. De dood van Stephan Raditsj heeft vete pennen in beweging gebracht. De Politika te Belgrado wjjdt een sympa thiek artikel aan den overledene. De boeren, zoo schrijft het blad, o.m., hadlen een onbe grensd vertrouwen in Stephan Raditsj en zjjn hem zonder aarzelen gevolgd. Hjj heeft binnen het kader van de Serviche monarchie een Kroatisoh 'boerenrepubliek willen vesti gen. De Zuid-Slavisohe gedachte, die door Pribitsjewits zoo hardnekkig werd voorge staan, werd door Raditsj als een leugen voorgesteld. In den strijd tegen den staat heeft Raditsj tenslotte het onderspit moeten delven. Hjj is evenwel gevallen in de mee- nipg zjjn doet genaden! te. zjjn. Thans zal de erkenning plaats hebben van <len grooten tegenstander. Ook de Vreme iwjjdt woonden van erken- telijkheid aan den overleden staatsman. Het Servische volk, söhrjjft het orgaan, betreurt zjjn dood evenals het Kroatische, daar de invloed van Raditsj en zjjn op de bres staan voor de «boerenbevolking ook bjj het Servi sche volk weerklank gevonden heeft. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Dorp verbrand. Tachtig huizen door nield. Een ernstige brand heeft Donderdagmhl- dag het dorp Luhe, dat ongeveer 6 it;M. van Weiden (Boven Palts) venwiijderd is, ge teisterd. Even na éénen brak waarschijnlijk tengevolge van kortsluiting brand uit in een huns in d» hoafdstraat Het vuiur breid de zich met groote snelheid unt. in korten tjjd werden 80 woonhuizen en schuren in de asoh gelegd Het geheel© dorp is zoo goed als verwoest. Tengevolge van de steeds wisselende windrichting sloegen de vlam men nu een» in dieoe dkm weer iii> die rich ting,, zoodat alle pogingen van’de in grooten getale opgekomen townriwunr om paal en perk te stellen aan het vuur, tevergeefs waren. Door de groote hitte moest men er rich tenslotte toe bepalen da meer aan den buitenkant liggende huizen te beschermen. Er kon nog niet worden vastgesteld of er menschen bjj dezen brand «ijtn omgekomen. Het opruimingswerk is in vollen gang. Zeer veel vee is in de vlammen omgekomen. De schade is uit den aard <ier zaak zeer groot. Was Stinnes Jr. medeplichtig? Aan de knoeierjjen van v. Waldow met oorlogsleeningen. Men herinnert zich, dat eenige weken ge leden de partculiere secretaris van Hugo t Stinmes Jr,, de heer von Waldow in verban i met knoeierjjen bjj het aangeven van oor- logsleeningen is gearresteerd. Hjj had groote posten, oorlogsleeningen als oud-bezit opgegeven, terwjjl naderhand bleek, dat hjj ze voor een bedrag van 250.000 mank aan de Londiensdhe beurs had gekocht. Von Waldow heeft thana volgens het Hibld. verklaard, dat Hugo Stinnes hierbij als geld schieter heeft gefungeerd. Ook het resul taat van het politie-onderzock wees reed's in die richting. Het staat niet vast of Stinnes heeft geweten waarvoor von Waldow deze 250.000 mark noodig had. Stinnes vertoeft op het oogenblik te j Muhlhein) aan de Ruhr en zal binnen enkele dagen een buiten!andsche reis ondernemen. brieven oul»«Fn verbruiken. BChe Handel* I. „YlAdT-WW" i Hnao» De domheid dringt zich op den voor- grond om gezien te worden; de wijsheid houdt zich op den achtergrond om te zien. ABONNEMBNTSPRUSi kwartaal /ut, pet n* 1? ent, mrt ZnduabM pet kwartnl fUO, par «aak t> eaat, anral vaar Va baaordM par loapar aaiihln» Fiaaea par peat par kwartaal ƒ11». «at ZndatabM Abeamnmtan worden dageigb aanrannm au oaa Burami HUUR n, OOÜIM. W eau amtaa m loopan. dee boakhaadal n da poatkutom. Om. boreua dacaWka laopaad na aaa.i AdmlalrtraUa M M te 10 tot IS minuten. In 10 tot 15 minuten ln24uren. itlsbeschrljvlngover i nuwstoringen, huld- ivatte koude, stape- i verswakklog. 1 GOOn COURANT. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Volgens bereikten uit Agram i6 het poli tiek testament van 'Raditsj feeds geopend1. Daarin wjjst deae den leider van het Kroati sche blok, dr. Troembitaj, aan. tot zjjn op volger al® leider ’van Kroatische boeren partij. Pillen - jt ge binnen i maar eens. ng. Overal De dood van Stephan Raditsj. Troembitsj tot opvolger aangewezen. menschenmenagten op die been waren. Het spreekt vanzelf dat algemeen de vraag wordt gesteld, zal de dood van Raditsj een binnenlandsche crisis, mis schien een burgeroorlog, uitlokken De feiten der toekomst kunnen deze vragen zeer wel in bevestigenden ain beantwooi- <lien. Raditsj toch wondt door de oppositie voorgesteld als het slachtoffer <l«r Belgra- doache centraliseerende politiek en nu hjj als martelaar voor de zaak der Kroaten i» gevallen züllen «lezen er waarschijnlijk niet zoo vlot voor zjjn te vinden om met de. heerschziudhtige Serviërs tot een vergelijk te geraken. De 'kansen op venzoening zou den dan ook aanmerkelijk verkleind zjjn en men neemt aan «lat de Kroatische boeren gesteund door de onafhankelijke democraten onder leiding van Pribitsjewntsj, ongetwij feld nog feller dan thans den strjjd zullen v«x>rtzetten om de banden met Belgrado zoo los mogeljjk te maken. De centralisatie is hun leuze en het doel van hun streven is een nationale vrjjheid te verwerven, die tot dusver, dank zjj de overheersching der Ser ve», meermalen leelijk in het (gedrang raakte. Raditey is* wel eens de afgod' der Kroati sche boeren genoemd en daarmee i8 waarl jjk niet te veel gezegd. Men vereerde hem op een geestdriftige, haast onsti^mfige wijze en dit niettegenstaande zjjin politieke caprio len. Raditsj toch heeft vele zwenkingen meegemaakt en was ^en man van menk- waairdige tegienstel 1 ingien. Ontkend kan niet worden dat opportunisme niet zelden lei ding gaf aan zijn dötden. Er is een tijd, ge- weest, dat juist hjj (het samenigaan van Kroaten en Serviër^ aoo natiruikkelijk mo- geljjk .bepleitte, terwjjl hjj in het laatst van zjjn teven juist voorstand er was van een scheiding, althans van autonomie «Ier deel en die den staat Zu kDSlavië vormen. En is hjj in dien loop van zjjn teven niet achtereen volgens Halbsbunger-vriend en anti-Habs- burger geweest Kwam hij het eetne ©ogen blik niet op voor een uitgebreid 'Zudd-Sla- visefh rijk, waarin zelfs de Bulgaren moes ten worden opgenomen, terwjjl hjj het andere oogenblik als die eenige oplossing een Kroatische republiek zag, aan het hoofd waarvan hjj als president zou staan? Met Moskou coquietbeert hjj’ het eene jaar en hij raakt door deae genegenheid zelfs in dfe ge vangenis; niet langen tjjd daarna is ïijj' ech ter een braaf gelieerde «Ier Zuid-Slavisc+ie regeering ter Volkenbondisvengadeaiing. Maiar wel spoedig weid het duidelijk, dat hjj op den duur met Belgrado z«oolang daar een straf centraliseerende politiek werd gevoerd niet in vrede en vriendschap kon bljj'ven samenwerken. Hiet verzet tegen de Servische „on«terd rukkers’1’ zat hem te sterk in het bloed, dan dat hjj zich gedwee ibjj de feiten neer wildle leggen en daarbij handelde hjj Het testament 'bevat vender een beroep op het Kroatische volk om na zjjn dood de orde te handhaven. Boodschappens van die b«>e- ren-democratische coalitie rjjden in auto’s het land af om die bevolking tot kalmte aan te manen. Tot dusver is het nergens tot o r< lever sto ringen gekomen. Het is békend geworden, dat de.-regeering heeft besloten deel te nemen aan de begra fenis. Zelfs zou de Koning het voornemen naar Ag,ram te gaan en aan. de begrafenis «leel te nemen. Te Agram is het overal rustig en nergens hetten incidenten plaats gehad, hoewel dos naöhts en in de ochtenduren overal groote stellig in den geest van ’t meerendeej der Kroatische boeren, !wiier parlementaire ver tegenwoordigers fonds eenigen tjjd de Skoepejtina mijden en op eigen houtje te Agram vergaderen alsof dit reeds de offi- cieele hoofdstad van een onafhankelijk Kroatië is. Met belangstelling volgt thans ieder de ontwikkeling van den politteken toestand in Zuid-Slavië welks officieete regeering voor een moeiljjk vraagstuk staat: moet zjj afzien van haar centraiiseere nd betwind, teneinde Kroatië weer voor den eenheids staat te wónnen of moet zjj' kras optreden en <lesnoodls met wapengeweld de weer spannige Kroaten mores l«oeren, wanneer deze zich tegen Belgrado blijven kanten ADUOrrBNTTKnUB. OM OMrt. «I illllrilw (tekMrad. M taMrgtaMch bBilu on ta prtja. UMduüghddHdnrtaiWh in Wft pr||. INGEZONDEN MBDEDEEUNGBNi 1-4 rtfM. flM, Wk> n<M IM» O, de voorpagina 50 booger Gewon, adrertestflta Ingeoonde» MdodtenBgtR W treri tot M gwiüiiw den prija Groote lotton eo randen worden berekeod naar plaateratanta Advertentiën kimnea worden ingezonden door teaoehenkomat ra» eoModi boctta» (Maren, Advertentiebureaus eo oom Agentes en BMoten daaae vóór do plaaMng aan bet Bureau afl» ingekoman, teneinde van egnenno vaieakera te aga 't Vlaamsche slagveld. Het bezoek der Britsche pelgrims. LONDEN. '10 Aug. IDe herdenkangshhet De herdenkingsdienst bjj de poort van Meenen te Yperen heeft een diepen indruk gemaakt op de elf duioeaid pelgrims van het Britsche legioen, aan wrqr hoofd de prins van Wales was. De 2 minuten stilte maakte xoo’n indruk op het menigte, dat de Vrou wen begonnen te snikken en «Ie mannen moeite hadden om zie hin te houden. De plechtigheid eandijgde met het voorbij trekken van de leden van het legioen langs dien prins van Wales, wat ruim een uur duurde. Sommige deelnemers liepen op krukken, anderen hadden «geen arm meer. Allen droegen medailles. De prins zag, dat lady Haig, de weduwe van den overleden veldmaarschalk met de vruawelü'ke pelgrims mee liep. De prins vroeg haar toen om bij hem op de tribune te komen. Deze spontane en harteljjke daadl van den prins wend, in het bijzonder op prijs gesteld' door de vrou wen en moeders, die zich onder de pelgrims bevonden. ENGEEAND. Engelsche Spoorweg personeel Met 2>/2 pCt. naar omlaag. De gedelegeerden van het Nationale Syn dicaat van Spoorwegpersoneel hébben na e«m lange «bespreking een> aocoord goedge keurd waarbjj de loonen met. 2% pCt ver laagd worden. OOSTENRIJK. Toeristen in gevaar. Bij een bergtocht in het steingebied. Een groep van zeven toeristen, die den vorigen Zaterdag een (bergtocht .laags den zuidelijken wand van het Dachsrteingebied ondernamen, bevindt'rich in Levensgevaar Een van hen moet reeds overleden zjjn. voertin, ai« haar die werkelijKiteici, ve koude en z<x* zelden schoone werke lijkheid doet haten. Wits dat waarlijk ue koning, de man, wiens minste berisping stet^dfe zoo scherp, zoo ironisch kiona, d«ze grijsaard, die haar zoo zaclit, zoo va derlijk te recht wees „Sire’ zeia© zij*. „Uwe Majesteit schijnt lijdend te zijn. Wilt gij nket gaan z.tten LodewijK knikte en liet zich in den aangeboden leuningstoel netervalltei. ,,Ja, ik ben ziek”, mompelde hij. Het baat niet of ik het mijzelf' ten ger wil verbergen. Ik het) tiet sedert dagen voelen naderen maar tot wan avond verzette ik er «nrij telgen. Mijn lijfarts wilde mij opdwingen, dat itieL slechts eene verkoudfcteid was. M ®n durft een koning niet te verkondigt u>, dat hij gaat sterven voegde hij pr op een toon van onbeschrijfelijke b >i- terheid bij. ,,O, Sire, maar daaraan valt imoie r» ook niet te denken”, rie«p de prins ba uit. ..Ik voel den dood nadteren, zeg iik u”, hernam hij, met iets van de ou<**e beslistheid. ..Men moet erger dan een domoor zijn, als men de- eierste aan raking van d en onverbididelijken vij and niet herkent. Ik ben een onher roepelijk veroordee-hd man. Over een uur zal ik gaan liggen, om niet w eder op te staan, en het is daaroni, dat ik tot u ben gèfcoimen. Marie Antoinette, iiij gai naar Ge verlangue toepten, inin^ en zij vieinwijjderoe zich e«n ging in nare hamer znuen lezen, hopenoe oen stom in haar bóuienate Ux be daren te brengen eer zi* zich ter ruste legde. ^iij vergat allengs den tijd htl uoeK, uiat zij m handen bfelui, boeide haar. Het schetste een geluk zooais zi; dat in het laatste jaar zoo vaak droomde, het sprak van een liefde, die zij htikl willen kennen. Zulke lec tuur wtas gevaarlijk voor haar z«j gevoeddia het wel maar zij bracht ett’ue bedjweAming, vOl zoetheid1 en wedtijoerij teven», over haar, die baar voqr het oogenblik verdoofde voorde pijn van haar nroetftevoi leven. «Op eens schrikte zij wakker. Er was aan die dcAir gerikt. Wie kon dat nog roo laat wetaen? Hare kamervrouwen hor’ zij verlof gegeven naar bed te gaan, bodewijk? Neen, hij had haar immers gezegd, dat hijj den ganschen nacht wilde dóórwerken aan een kunst slot, dat bij voor haar bestemde, of schoon zij er reeds een half dozijn bezat, waar zij noodt naar opdceek, en het haar ergerde, dat haj zijn kosóba- je uren verepilde aan nutteloos geha mer en geschroef, terwijl hij zich nog in zoovele opzictolen «moest bekwamen voor de groote taak, dfi<? hem eens wachten zou. Met ietwat gejaagde stijm riep jjit „Binnep” Maar in heU volgend! oog^n- Wik sprong zij overeind,. haar de hospitalen te bezoeken. Hij weigefrdle hardnekkig en zij zag in, dat ztij opetólijk zijne houding zou brandmerken, door er zich zoneter hem höen te begeven. Ook de kionang was bang voor de besmetting, maar poogde d‘it onder bijtende spotternijen te verbergen. Hij had zijn wil doorgedreven Jeapme VaubejmjJer wend nu ontvangen, zelfs op de gewone avonden, aan het bof, een dloorn té meer °°g ^er I'auiphinè, en op een avond, dat hij buitengewoon ontstemd scheen, ver oorloofde hij ziieh in beider bijzijn eene misplaatste aardigheid op Maria Theresia. Ottmtiddellijk stond Marie Antoinet te op. ,,Sire”, zetide zij, „Uwe Majesteit *al er aekier niet op tegen hébben, dat up «ten orempet der dieur, gevolgd uoor een page, die een candelabre met brandenoe kaarsen dïoeg, ver- toonde zich dé Koning. Hij gaf oen jongeling een wenk terug te treden, sioot de zware eikenhouten deur ach- ter zich en wendde zich toen naar de Daupnine om. Zij was hem geaderd, om nem te ontvangen, en had als al tijd een diepe buiging gemaakt; doch staarde hem dlaama sprakeloos en ontsteld aan. Was dat, dezelfde man, uiie haar slechts een paar uilen te vo ren voor de zoolveelste maail eene be leediging had aangedkuan bat Frank rijk ’s trolsche gebieder? Zijn gelaat, nai uien avond1 een lioogroode kleur had gedragen, was nu vaalbleek. Groote oukere kringen toekenden zich onder dl© koortsachtig flikkerend^ oogen af zijne knieën knikten en hij scheen op eens zoo oud geworden, dat zij, ondanks al de bit terheid harer grieven, medielijdien met hem kreog. „Ik ben blij dat gij nog op zijt”, spraj.i Lodlewijk XV met eene stem, diie zij nie<t herkende en van ver, heei ver scheen te komen. ,,lk hoopte het ha'.f, omdlat ik wist, dat gij de onver standige gewoonte höbt aangenomen, tot Haai op niet goed, wenk van een grijsaand. De boeken, in dfn nacht door jonge vrouwen ge- leizen. aijn meestal alleen geschikt haar tot een ónmogelijke droonienwereld te VER. STATEN. De Hittegolf. De hiitte£olf «ter laatste da«en heeft in den staat Illinois twaalf menschen bet teven gekost. Een orkaan over de wiemtkust van Florida. Gisteravond heeft een nieuwe hevige orkaan de Westkust van Florida geteisterd. De groote zeescheptm mogen niet uitvaren en liggen thans dn de haven. ZUID-AMERIKA. Een opstand aan de grens van Brazilië. Naar uit Buenos Aires gemeld wordt loo- pen te Asuncion hardnekkige geruchten volgens welke aan de grens tusscheai Brazi lië en Paraguay op Brazildaanwch gebied een opstand zou zjjn uitgebroken Paraguay zou onverwijld treepen naar de grens gerequireerd hebben. alb tot de eenige. d)ie niijne woordw zjal verstaan.” „Ik ben Uw)ë Majesteit zeer dank baar daarvoor zeidie de Dauphine ■ontroerd, ,,m®iar.«.." ,,Kom hier aan m^i»» voeten zitten op dat bank je, kind. Z'oo i» hel goed. Arme kleine Toinon vervolgde bij, de hand liefkoozend op hare blonde lókken leggend. ,,Ik heb u het leven vaak tot een last gemaakt, niet waar? iZidfs de verontschuldiging, étot ik het 3ond«eir opzet deed, kan ik aan ftoeren, want ik wist het teHwne wan- ®eer ik u griefde,” Laat dat vergeten rijn,, grootva <ler’, zeide zij snel, zijn hr^deiKle land in de hare nemende. „Neen, niet voordat ik uitgesproken heb Men mag niet van het bestaan scheien met dergelijke zaken op het geweten. Ik was wreed voor u en trachtte u te vernederen waar ik kön. Maar weet gij waarom.' Omdat gij de eenige „man” waart in mijne omge ving. Ja, van den aanvang af waart gij de dochter van Maria Theresia, „kening’’ der Hongaren. Ik weet niet wat sterker was in irdj, mihe bewon dering of mijn haat voor uw moed en uw’ fierheid1. Waar is Berry „In zijn werkplaats, Sire. Zal hem gaan halen?” De Koning lachte de oude ironie scheen weer een oogenblik boven te komen. BINNENLAND. De opheffing van den hooidcutiaus. c.en iMtuoriscue piecuUgneiU aan de h. M. A. jiten uiAioriscne plecntigneio heelt gjsicduii op Iwa sponierreai u«V iwjiiitaiire ^cauenue te öroua piaaisgc- Kernen. iiCi werd iverdadit, dat üe leer lingen van uen hoof'cursus voor ae laauce maal voor oenoemung tot tw&c- ue Auienani, werden voorgedragen, in het midden stonden met nuu vaam'el ut 24 gewaagde leert jagen opgestelu. ler rechterzijde van hen stenuen <te metaren van den hoofdcursus en van lie Koo. Mil. Academie en ter linker zijde alle officieren, die aan den hootd jiursus zijn veruoruien en ue gepen- Mkoneerden. De indnustar van uorjoig hut.* zich doen vertegenwootUMgen door ueUj bevelhebber der derde divisie, generaal -majoor C. A. Print». Toed de vertegenwoordiger van den minister, vergezeld van den gouver neur der Kon. Mil. Academie, gene raal-majoor Van Everaingen, op net terrein vdTHdienen, hief het mu ieL- corps der cadetten de eerste tonen van het „Wilhelmus” pan. Daarna sprak de generaal-majoor Prins ongeveer als vodgt„De win s ter draagt mij op zijn waardieenng uil te spreken voor directeur, leeraren en officieren v*n den hoofdcursus, die hun beate krachten hebben gewijd aan de opleiding der ondter-officieren tot cfllicieren. De minister gedenkt «n dankbaarheid de vete uitetekende of ficieren, die deze instelling aan 'et leger lueeft geleverd. Jie minister heeil mij voorts opgedragen de laatst ge slaagde teerlingen zijn gelukwenscheu aan te bieden Persoonlijk voeg ik de lüijne bij die van den minister.’ Htema riep die gouverneur der Kon. MM. AcaHemdei officieren en leeraren he't welkow.ii toe, waarna hij dank FRANKRIJK. k Drouhin overleden. De bekende vliegenier Drouhin, die Woensdag bjj' een vliegongeval ernstig 'ge wond werd, is overleden. Zooals men zich zal herinneren, zou Drou hin met Levine over den Oceaan vliegen, maar dat plan ging toen niet door wegens oneenigheden van den millioiMur met den vlieger, welke ruzie tot gevolg had de avonMiuriijke tocht van Levine van Parijs naar Londen. Drouhin was fcen <ler bekendste Fransche vliegers.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1