De Olympische Spelen. LAATSTE BERICHTEN. Beurs vso Amsterdam. braaht aan den minister en zijn ver- Eén voor één legdlen hierna, terwijl 'de gouverneur het vaandel in die and hiedd, de leerlingen op het vaandel de belofte at, H erna spepidé het} corps weer het „Wilhelmus' waarna de leer' ngeu defileerden voor den verte- genwoordligeir van den minister van Oorlog. L)e plechtigheid was hiermede ge ëindigd. Vanldaiag bij de overbrenging van ihet vajeindel naar Doorwerth zal de gouverneur \èrgezeld zijn door luit. Alnekinder en.' enkele andere militaire autoriteiten. Van de 24 bot tweède-luitenant be vorderde l'eerlingen zijn er 12 infart teri© hier f© lande, tien infanterie Ned.-Indië en twee administratie Ned.- Indië. Belastingverlaging te Arnhem. Gunstiger financieéle' toestand. De omtwerp-getneeutetoégrooiting voor Arnhem voor .1029 is in dovetrgade- r'ngen van B. en W. behandeld en door dit college n zij® geheel goed gekeurd!, zoodat het ontwerp met be geleidende nota medio Augustus aan de Raadsleden aal iword/en verzonden. In dieze nieuwe begrooting laait de financieel^ toestand' der gemeente zich gunstiger aanzien dbn in de laatste jaren het geval was. Wij'Vernemen dan ook, diat in begroot ing rekening wordt gehouden rivet een belastingverlaging. B. en W. hebben namelijk het voornemen om voor te stellen het heffirngsperoentage van die gemèéntelijke belasting naar het inkomen overdie gemeentelijke belasting naar het inkomen over het belastingjaar 1929—30 te verlagen van 4 tot 3% Define verlaging b)eteekent voor de (se-m/eente een vermindering van In komsten van ongeveer f 180.000 des jaafrs. Commissaris der Koningin in N.-Brabant. Naar wij vernemen komt E. H. J. batron van Voorst tót Voorst, burge meester van Ubbergeu. z©er ernstig in aanmerking voor Het vejrvu.len dor door het overLijden van zijn. vader, A. E. J. baron vain Voorst tot Voorst, ontstane vadalture' van commissaris der Koningin in de provincie Noord-Bra bant. Baron van Vooirst tot Voorst is jaar oud*. Nederland-Bel gië. De Standaard betoogt daf nieuwe stappen van België dienen uit te gaan. 'In een optweirkelijke driestar schrijtt De StaïDdfiörd De vraiag van dé verhouding Neder land!-Be lgië begint van lieverlede weer dé aömdJaichit te trekken. Minister Beelaerts deed uitkomen, diat hij de hoop koetsterde nog voor het scheiden van de mairkt met een n1©uw verdTag tusscheai beide landen te komen. En zijn Belgische ambtge noot hiefld een maand geleden in het Belgische Pariamen/t een rede, waarin hij van «enig ongeduWi deed blijken, dat zulk een nieuw verdrag nog maar steeds op zich deed) wachten. liet zou hiet makkelijk zijn om ie willen staande houden, dat laatstbe doelde rede van groote® tact getuigde, terwijl men toch juist van dien lieer Hymians een bijzonder tactvollb behan deling van deze aangelegenheid ver wachten mocht. Het was immers minister llymans die in 1920 de totstandkoming van een overeeftikoiDst dééd aifspringen door z jn eisch omtrent de Wielingen'. Het wals H/mans die enkele jaren later dit punt liet rusten en tot onder teek ening van het verdrag overging De maai die thans ietwat aam onge duld bleek te lijdien, behoorde, naar onze meening, ni:et over het h"oo/fd' te zien dat hij reed» in 1920 een rol heelt ^gespeeld in de kwestie van het verdrag ;,een rol die enkel© jaren ver traging tan gevolge bad!. Maar dal is ten slo.te maar een kwestie van goe den smaak. Gewichtiger is de vraag of het Belgische standpunt op zichzelf juist is. Of de oplossing van Neder- landsohffli kamt moet komen, dan wei of België met nieuwe proposities vooi het voetlicht dient te verschijnen. Wij hellen tot die laatste meening over, maar komen daardoor te staan tegenover het, standpunt door ministei llymans ingenomen. Wij hebben de kat de bel niet aan gebonden wij hebben slechts onszelf bereid verklaard, oni mee te werken aan de herneming der tralotaten var 1839. Onze meening over het verworpen verdrag is bekend en 'ie meening is onveranderd gebleven Maar dit ver dra? heeft nu eenmaal niet de ver aischte goedkeuring der Staten-Gene raai kunnen verwerven en daarmee is tie zaak weer i» een geheel nieuw sta diutri gekoiflCn. Gebleven is onze be reidwilligheid om in te werken aai de hér/ien'ng der verdragen van 1839, maar een verlangen, een begeerte is dit onver/S ids niet. Wij zouden ook content zijn indien allee bij het oude gebleven ware. Vaar daaruit volgt dan ook logisch, dat nieuwe stappen om tot een verge lijk te komen, niet van ons doch van België dienen uit te gaan en dit ^u»i inachtneming van de gronden die r in Nederland toe geleld hebben om het verdrag, dat in 1924 tusschen bei de reoeteringetl tot stend kwam, niet te aanvaarden. i Onze taak is dan om welwillend af te wachten met welke voorstellen Bel gië thans komen zal Van ongeduld, kan bij om geen sprake zijn, maar voor ongeduld bij Béjgiö bestaat evëu- knin grond, -want bet is België zelf. dab o.i. met nieuwe voorstellen voor d>en dag behoort te komen. Dat behoeven in eerste instantie piet volledig uitge werkte voorstellen te jn, bet schijnt voldoende dat België aanvangt m®t ge 'annuleerde grondslagen voor verdere onderhandelingen kenbaar te maken. Indien deze voor Nederland te aan vaarden zouden zijn, kan die uitwer king ervan gemeenschappelijk plaats vindien. Tholens nieuwe brug. v op haar plaats. Gisteren is de nieuwe brug over de Eendracht bij Tholen op haar plaats gezet. C^vienaifi bij het arriveere® van de brug was er zeer veel belangstel ling. Te ongeveer half elf weid de vlag geheschen, ten teeken <llat brug was vastgesteld. De werkzaamhe den werden geleid door architect Kui per van Ameteirdtomi. Hei leggen van dfc brug had een gunstig verloop. Uitvoer van Tuinbouwproducten. De exportwaarde oveT de eerste 5 maanden van Uit jaar ove*trof die van t vorige i/iar in hetzelfde t.jdvak aan merkelijk, n 1. 2V/a mdttioen tegenover 18.7 mtiUioen. Juni heeft edvter teleur stelling gébracht, want de uifrvjoerwaar de beproeg n.l. f 11.102.000 tegenover t 11.559-000 in 1927. De oorzaak tlaar- va ligt voornamelijk in de vroege aardappelen daarvan Kadi dé export nu oen walarde van f 1 027.000, tegen f 2.796.000 n 't vérige jaar. Voor on ze teelten werd er alleen aan kom kommers minder ontvangen, namebjks f 2.G05.000 tegen f 2.638.000. Van alle andere artikelen wa® echter de uitvoer dit jaar in Juni hoOger. Bloemkool f 1.188.000 tegen f 1.068.000, Salade f 423 000 tegen f 327.000, Tomaten f 3.560.000 tegen .f 2.579.000. Peen 848.000 tegen f 712.000, div. groen en f 276.000 tegen f 177.000. Nationale Landstormdag 1928. De Minister van Oorlog heelt 20-000 Oranae-ariuibfandeni uit 's Rijkk k leading magazijn te Amsterdam beschikbaar gesteld c*i| te dienen als ondierschei- dingstoeken voor die Vrijwilliger» van den Bij/zonderen VrijwiULge® Land storm, die op 27 September a,s. aan den Nlationailen. Landstonnidag te 's-Gra venhage zullen deelnemen. Heit is te verwachten, d«4 dit aafrtal deelnemers minstens zal worden be reikt. Reedfe tliains hebben zich 16170 vrij willigers/opgegeven om gebruik te ma len van de voér dien dag getroffen, regeling vm het treinvervoer, n.l. uit de provinciën Friesland 2118, Gronin gen 964, Drenthe 494, Overijssel 931, Geldlerlandi 1885. Utrecht 695, Nooru- Hollamd 1784, Zuid-Jol land' 2654, Zee land 1497, Noord-Brabant 1985 en Lim burg 1163. Ook uit de Vrijwillige Landstorm korpsen „Mofcardienst", „Vaartuigen diembt", Luchtwachtdienst" e» „Spoor wegdienst", wordt belangrijke .deelna me verwacht. Het Landstormkorps „MotordSenst" zal in de colonne deelnemen met 100 automobielen1 en 80 motorrijwielen. Maatxegefle® zijn getfoffen, waardoor de gelegenheid om zich voor deelite ming op te geven, nog getruimen tijd blijft bestaan. In tegenstelling met g©ruohten,-\yel ke de r on die hebben gedaan, als zou den de kosten van die-zen National en Landstormdag worden gediragen door fiet Rijk, kan nog worden meegedeeld ldot de reiskosten wérden bestreden uil de reiskassen, welke door dé ^laat- sieiijke Afdeel ing en reeds lang „ijn gevormd terwijl voor de organisatie kosten vear dien dag de Gewestelijk^ Commission belangrijke bijdragen heb ben bijeengebracht, welk» meerdere ook reedis hebben gestort. GEMENGDE BERICHTEN. De roeitocht ZiirichRotterdam door leden van de „Pontoniersfahverein Ziirich". Onder veel belan/gstedJing zijn Zater dagmiddag 4 Augustus 29 ledlen der Bontonjiierfahjrverein Zürioh, deelne miers aan bovengenoemde' roeitocht, afgevaren. 1 'e weersomstandigheden waren goed De tocht s tot op 7 Augustus geheel volgens het prograsmrha verloopeti. Zondagmiddag 5 Augustus werd Bazel bereikt en1 in den avk>nd) van dien '(ag Straatsburg. Op 6 Augustus werd hel 149 K.M. lange Rijntralject Straatsburg —Worms afgelegd en op 7 Augustus d.a.v. zijn die Zwitsersdie pontonniers b4et friss-dien moed! aan het trajeci WormsBoppard begonnen. De gezondheidataestaiid der roeiers was u!tintin end. 91 aagt men eT in het vastgestelde programma geheel te volgen, dan kun nietn die Zwitsersche pontonniers Vr\j dagmorgen 10 Augustus tusscheo 10 u en 10 u. 30 te I^bith wordleti verwacht Dit is inderdaad geschied want beden morgen, zijn zij aldaair gearriveerd- Zij zijn daalr door den kapitein der pontonniers C. A. Hartmans, na mens de inspectie der genie en na mens de NederlandBdhe pontonniers, begroet, en zonden onn 6 uurf 's avonds te Wijk bij Duurstede aankomen e»i aldaar overnachten. De benzineprijs Een nieuwe veThoofing van den prijs hier te lande. Nadat in het buitenland de er dagen reeds èen verhooging van den bënz' - nepriis was afgekondigd, heeft'thans ook het verkoopikiantoor van oe Ko- ninklijle-Shell-produCteai, de Bataaf- sohe Import Maatschappij (voorheen N.V. Aoetylené), te 's-Gravenhage, be kend gemaakt, dat mét ingang van 9 Adgustue, de prijs v£|n autoline-Shell van f 18 per 100 L. (waairop de prijs met ingang van 25 M«i j.l. was vast gesteld) tot f 20 per 100 liter, gele verd in 10 liter-bussen "of ex-t|ény.ine pomp, is verhoogd. De Ncmijto. D© Nenijto is Woensdag bezocht door niet minder dan 30.841 betalen de bezoekers, waardoor bet bezoek cijfer 's gestegen tot 814.893. Ernstige brand te Zaandam. ledeoimaftit hoedt een zwarebrand gewoed! in Vie opslagplaatsen van oud metaal, gelegen aan dien Zuiddijk te genover het Skagérak te Zaandam Het vuur greep zoo snel om a'.oh heen zoodftt men vreesde datoo.v de huizen aan de Zuiddijk zouden worden aan getast. Bijna al hr t 'nta eriaal van de Ztmn- landsdve brandweer werd in dienst gesteld van hef .b!usschingswérk. dal tot vroeg in den morgen duurde. De geheel e opslagplaats die 60 M. breed en 50 M. diej» is wt*<l door hel vuur vomiekt Het belendend woon huis van den eigenahr A. Fo^Vh b£cof gespaard. Verzekering dekt de sdmde. Elecfrische tien geboden. 1. Werk nooit aan voorwerpen of kidingeai (inzetten van stoppen, repa- reeren van snoeren e. d.). zoolang de lioodhdiakelaar Is ingeschakeld. 2. Vul nooit «en melkkoker, water ketel of dergelijk toestel, terwijl het ingeschakeld is. 3. 9chenk nooit uit een waterketel, melkkoker of dergelijk toestel, terwijl het ingeschakeld" is. 4. Gebruik nooit snoeren, coniHCi- stoppen of andere efeotrische appara ten, die niet g^lieef in "ordé zijn. 5. Wanneer ge ook maar de minste prikkeling of schok gevoelt bij het hanteerm van een electrisch toestel, die u doet vermoeden, dat hét appa raat ondér spanning staat, waarschuw dan uw electricnen, opdat deze het toesel kan nazien. 6. Raak bij het in en uitsdiroeven van eén gloeilamp noodt aan dé meta len luils van de lamp en kom. bij het "insteken v"an een' Conteetstop nooit aan de pennen. - 7. Alls ge nieuwe» branders' in een straalkachel wilt zétten, overtuig u dan dat de contaotstop uit de contacthus is gehaald, dus héi geheele instrument stroomdoos is. 8. Raak -nooit onder spanning staan de geleider» aan en wees vooral in vochtige Omgeving (kelder, badkamer d.) voorz'chtig met eleetrisdhe toe>- stellen of lejdiingen. 9. Draag zorg bij het schoonmaken, vlooral met natté dioeken, niet in de nabijheid van eléctr'.séhe toeetellen ie komen. 10. Komi vooral nooit aan onder strotam staande toestellen of blanke geleidingen, terwijl ge met de hand oi een-ig lichaamsdeel in contact zijt met de aardlëiding van uw radio-toestel, net de water- of gasleiding of met het .elefoontoeetel. De ontwerp-Gemeentebegrooting voor Amsterdam. B. en W. van Amsterdlam hebben dein Raad' aangeboden) de dipor hen-op gemaakte begrootiipg van inkomsten en uitgaven voor hét' jaar 1929. Aan dé mmorie van toelichting ont- leenen wij, diat hiet eindcijfer van de begrqoting is f 113.940963, dat is f 7.881.248 hooger dan dat van de be- grooiling 1928 Eén stijging of daling van het einddijfer heeft echter weinig betéekemis. Diinioai is het b.v. met een bedrag van f 5.734.000 verhoogd dloor dl© toevallig© oinetandrglieid, uat bij hét sluiten van dien dien». 1927 ge- noeintdl bedrag nog meer moet worden uitgegeven dan ontvangen en dbarom als oorreotie op den om'tvangstpiost we. genp- het batig slot van dén dienst 1927 in uitga'af moet wördien gesteld. Voor rent® van géitiJleetiingen is than» geraalmd f 15.190.000 tegen f 14.770.000 voor 1928, dierhalve thans meer f 420.000. Voor rente van nieuw te sluiten leerlingen is rond' f 700.000 uitgetrokken, waarbij reeds rekening is gehouden met conversie van die 6 pet. geldleeaiing van 8 Januari 1924, welke van 1 Januari a.s. af voor ver vroegde aflossing in aanmerking komt. Het nadeélig saldo van het hoofd stuk openbare veiligheid is in totaal f 144.478 hooger. Het hoofdstuk volksgezondheid ver toont ©en nadeéiig saldo van f 232.381. Het saldo van het hoofdstuk volks huisvesting id f 18Ö.825 nodeetiger dan voor 1928. Het nadeelig saldo voor openbare wérken is thans f 320,331 hooger dan voor 1928. Hét hoofdstuk1 belastingen wijst «en hooger voatd'eelig saldo aan van f 1.489.703, het hoofdstuk bedrijven een saldo van f 1.955.388 voordeeli- ger dan dé raming voor 1928. De begroot ing is sluitend" gemaakt door dien post inkomstenbelasting voor- loopög te verhoogen met f 3.500.000, eventueel aan het reservéfonds te ont trekken. Het tekort is f 3.200.000 lager dan vörig jaat. B. eft W. achten ondanks dit den fioantieelen toéstandl niet normaal RADIONIEUWS. Programma voor beden. Hilversum 6 u. Muziek. 8.05 „Van mond! tot mond (revue) 10.30 Persberichten, dansmuziek. Huizen 5 u. Conoért. 7 u. Gramooon. 7.35 V.P.R.O. LUCHTVAART. Door de lucht naar Weat-Imdië. Vertrek omatreekg Maart a.s. De heer v. Weerden Poelman als leider; luit. Van Onlangg als tweede bestuurder. Zooalti bekend, wordit een vlucht voorbereid van Nederland naar West- Indo, 'waarvoor de plannen zijn ont worpen ''bar den reserve luitenant- vlieger J. van Onlangs en wa'arvan de uit voering wondt voorbereid dpor hel Comité-V lieg tocht Nederland—In dit!, an saiiueJiwerking met de 'Vereeni- ging „ÜQst en Wést Mem beoogt met diezen vliegtocht niet in do éérst© plaats een sportieve daad, doch wil deze ondérnettmjig veeleer bescliouwvi ziem als een groot ii aatscliappelijik en nationaal belaiig Uat ér op gertoht is de banden tus schen oins land eai de "West-Indische koloniën te versterken, mede in ver band met die in de laatste jaren toe- neuiénde beieékem s van Ouracao en Suriname, terwijl het evenzeer van gewicht is dat onze koloniën in West- lnüiü w orden opgenomen in het lucht verkeer iu en onu de Caraibische Zee en de Golf van México. Ook voor het postvervoer is een toekomstige ver- biuding door de lucht met oaze West van beteekenis. Verder ligt liet in dé bedoeling om van uit het vliegtuig luchtfoto'si te tuoen maken vair het binnenlomdi van Surina me, welke beiangrijke gegevens kun nen opleveren. Volgens het door den heer Van On langs ontworpen plan wordt de vlucht ondernomen 'in vij" étappes en wei als volgt Van Ams.erdam af Rotterdam uaar Casablanca via Parijs, Bordeaux, Ma drid, Tanger, Rabat, pl.n». 2400 K.M. Van Casablanca maar Daikar via Mo- gadof, Agadir, Port Ëtienne, 9t. Louis pi-m. 3000 K.M. V an Dakar naar Pernaanbuco (Fort Nata.) over zee pl.m. 3200 K.G Van Pernambuco naar -Paramaribo (Sur.name) langs de N.0. kust van Zuid-Amerika, pl.in. 3000 K.M. Van Paramaribo naar Willemstad (Curacao) vla Georgetown en Caracas, pl.m. 2000 K.M. Totaal afstand pl'.m. 13.600 K.fl. In 5 'vliegdagen of 6 a 7 reisdagen; dénkt mén Ouracao te kmnneii berei ken. De gemiddélde kruilssnelheidl van het te gebruiken vliegtuig 125 KAl. per uur aannemende (wat laag is. en er rekening medé houdend© diat op dé verschillende trajecten de jwindi zoo goed als overal „mee zal zijn, wordt als gemiddelde vliégsnelheid1 aangeno men 150 K.M. per uur. Het is de bedoeling olri de vlucht te ondernemen w Februari of Maart 1929 (of op zn laatst in Aprill, daar de weersgesteldheid in déze maanden de gunstigste is etn men dan op een sta biele weersgesteldheid en op stabiele winden kan rekenen, diank zij ""m Noord-Oost passaat. De rooi te naar huis word't niet door die lucht "fge legd per schip keert men naar ons land terug. Als leider van den vliegtocht treedt op dé heer Van Weerden Poelman, reeds bekend om zijn kranige viucnt naar Ooet-indië, terwijl ails tweede be*- stuurder zal fungeer en de ontwerper, uie heer Van Onlangs voorts gaan mede een mécanicieai en waarscmpi- lijk een radio-telegraist. Het s die oedoeling ttefl tocht te ondernemen in ©en 3-idotorig FoKke'r- vliegtuig typ© F VII. De mede te voe ren benainievloorraai'i zal bedragen 3400 L. voldoende vopr ongeveer 32^ uur vliegen, di.w.z. voor een afstsnd van ongeveer 4100 K.M. wanneer de vlieg^neflhéid' 125 K.M. per uur en van ongeveer 4900 K.M wanneer de vliegsnellheiH 150 K M. per uur zal bedrage®. Er is dus ruim- voldoende „ovér' op alle trajecten, vooral om dat de aangenomen snelheden van 125, resp. 150 KXM. per uur sterk aan den vOorziohtigen kant blijven. Het Departement van Koloniën heeft een geldelijke 'bijdrage in d© kosten toegezegd, het hoofdbestuur dér Pos terijen en Telegrafie heeft een zeker bedrag gegarandeerd, de gouverne menten van Suriname e® Curacao züllen een subsidie geven evenals de Amsterdatnsche K. van K. en ook uit industrieele, bank- en handelskringen zijn bedragen tot dekking der kosteu toegezegd. Op déze wj.jsze ia een vrij aardig sonv bijeengebracht, doch het bedrag er van n-an. f 40.000 is niet voldoende, diaar f 60^000 noodig is. Daarom doet het comité „Vliegtocht NedJerland-Indië" e® dl© viréeniging „Oost en West" eé® krachtig beroep op hét publiek om1 door bijdragen het beftoodiigde bedrag aan te vullen en hetwelslagen dér plannen te veTze keren, die ook in omae West met groo- te sympathie en ingenomenheid zijn ontvangen. Ten slotte kunne® wij nog mededelen, dat dé aanleg tan vlieg velden op Curacao eh Paramaribo in voorbereiding is. STADSNIEUWS. GOUIDA, 10 Aug. '1Ö28. Gemeenteraad. Dj Gemeente raadsvergadering welke aan vankelijk was bepaald op Woensdag lö Au gustus zal, daar dde dag een R.K. feestdag is, nu wonden gehouden op Donderdag it, Augustus a .8. Aanleg en verhuur voetbalterreinen. B. en W. schrijven tki. 7 Augustus aan den Raad: Lenigen, tijd geletlcn bereikte het Jidi van ons College, dat met de afdeeling publieke werken belast is, van één dWr allhier be staande voetbailvereenigingen het verzoek onj Van de Gemeente een stuik grond te mo gen huren voor het aanleggen van een voetbalveld, omdat zjj het op prgs zou stel len niet langer op een veld, gelogen buiten de Gemeente, te moeten bljjven doorspelen. Dat verzoek liep parallel met een plan van genoemden wethouder, die in studie had ge nomen om in Gouda een groot gemeen/teijjk sportterrein te brengen, waarin athletiek- organiisaties, voetbalclubs en andere spor.- vereenigingen konden worden onderge- bracht. Tegenover deze eerst aanvragviulo vereeniging had dan ook het standpunt kunnen worden ingenomen om voortoopig tot zoolang er sprake van een gemeenteljjk sportterrein zou zgm te wadhten. Evenwel ibJeejc uit een verzoek aan ons College, dat eek andere alhier gevestig-k v oetbaW er een i giihg binnen den kortst moge- lyken tijd haar térrean zou verliezen, waar om de wethouder het qp prjj,s stelde, niet maahtiging van ons College, zonder op een gemeentelijk sportterrein vooruit te. loopen overleg te kunnen plegen met meerdere voetbalverenigingen om daarna te kunnen beoordeeJeru, in hoeverre de ge meente in deze een taak zou kunnen vervul len. Teneinde voor de toekomstplannen reeds de ibaan te 'effenen, achtte de Wethouder hei n.l. alleszins gewenacht ook te trachten de nog huiten de Gemeente spelende, voetbal- vereenigingen binnen die grenzen der stud te verzamelen. iDe hem bekend gewowbn omstandigheid, <lat tie 'V. V. „Gouda" dit jaar haar contract met den eigenaar van haar speeldveld moest vernieuwen, was hem voorts een gereede aanlleieling te bevorde ren, dat drie voetbalverenigingen nj. „D.O.N.K.", „G-S.V." en „Gouda", met hem in gemeenschappelijk overleg zouden treden over de mogelijkheid, dat van gemeente wege voor speelvelden zoude kunnen wor den gezorgd. Tegen dit overleghad ons Coillege geen bezwaar. By de conferenties, die hierop volgden, bleek den wethouder, d"at hulp en vlugg." afdoening dezer materie zeer noodzakelijk was; dat voou- de genoemde vereenigingen buitengewoon groote belangen op het spel stonden, deels omdat izjji dreigden zonder speelveld te geraken, deels omdat overgang in een hoogere klasse zwaardere ejschen «an het thans in (gebruik zijnd speelveld c.a. giing stellen. Onomwonden verklaarden de vertegenwoordigers echter, <lat huh vereerï- gingen met bij machte waren zelf den aanleg van behoorlijke voetbalterreinen ter 'hand le nemen of te financieren. Hierop volgde be sprekingen in ons College, dat in izgn ge heel «p 'het standpunt stond., dat zoo «enigs zins mogelijik *de siport moest worden ge steund. Het oog viel op een bij uitstek gunstig gelegen terrain van <le Gemeente en bij de voorbesprekingen met Burgemeester en Wethouder», die hierop volgden, iwerdea aan de hand' van de aan dje speelvelden te stellen eiaohen enkede cgfers genoemd, nJ. als huren van 4&0.Ö00.en 760.—, respectievelijk te betal'en door de voetbal- vereenigingen DXLN.K., GJSjV., en „Gouda" waarmede een voor de Gemeente niet te kostbare exploitatie van gemelde terreinen zou zjjn te vericrggieni. De vereenigingen verklaarden zich .bereid) tegen die huren mei de Gemeente te contractieeren. Op ons ver» zoek heeft de dienst van Gemeentewerken met den grootst mogelijjken spoed defini tieve plannen ontworpen voor het in orde brengen van de landerijen gelegen langs den Graaf Florisw|ig en den Bodegraafschen straatweg in dén polder Bloemendaal en ge vormd door de kadastrale perceeLen ge meente Gouda sectie I nos. 341, 346, 360, 34Ö, 504, 347, 309, 340 en 602. By hst over leg, dat daarvoor telkens met de (belang hebbende vereenigingen plaats vond, bleek dat de aanleg van een behoorlijk voetbal veld wel belangrgk meer 'kosten met zich, zou brengen dan aanvankelijk was ge raamd. De plannen konden echter de volle in stemming verwerven van dén heer Boeljon, Hoofd-consul van den Nederlandschen Voetbalbond, met wien de wethouder van Publieke werken ziéh in verbinding stelde en die zdoh verheugd toondé over dezen gang van zaken en voor de uitvoering der plannen eeruige ze$r nuttige en dankbaa? aanvaarde wenken gaf. Nadat in ons College wa^ vastgesteld, welk standpunt te dezer zake zou worden ingenomen, riep de wethouder van Publiek» werken de besturen van de drie belangheb bende vereenigingen bijeen. Hun wera medegedeeld, hoe de terreinen zouden ^vor" den aangelegd en welke offers voor d» exploitatie der gereedgemaakte voetbalvel den door de vereenigingen in den vorm van huur zouden moeten worden gebracht. Ten gevolge van de zwaardfecre eiaohen vond een atgging der geraamde kosten glaats dientengevolge werden de aanvankelijk uit getrokken huren verhoogd tot respectieve lijk 500.—, 000.— éti f 900.—-. Aan/van-) keljjk scheen het bestuur der ViV. Goudsf deze huurverhoogang een onovéifcomelg* bezwaar te achten, doch na onderling over leg verklaarde dat Bestuur in te stemmen met de houding van de Besturen der beidé andere vereenigingen, welke, dankbaafl voor de met Zooveel voortvarendheid v8rt, g«' aangebo veraoch- men den ten te willen bevorderen, meest mogelgken spoed tot daadwerkelijke aanvang der worden over- De in deze geboden spoed1 noodzaakt ons Collage, tijdens-de vacantiemaand met dit l te komen. Wil er sprake zjjn van' ie evontueél van gemeentewege gestelde voetbalvelden, dan zal de vlugst magalgke afdoening van deze zaak eisoh zijn. Wg achten het om verschillende redenen aht, dat de voetbalvereenigingen ia,r speelvelden i gelegen. De v wethouder van gelegenheid mag igebruikt worden Zooals Uw iRaad bekend is, kocht de Ge meente indertijd de bovenvermelde percee- len aan, ten behoeve van dien bouw van wo ningen door de Woningbouwvereeniging ,(Ona Ideaal", welk© bouwplannen geen doorgang konden vinden. Sinds ia dit terrein als grasland verpacht en bracht een zeer geringe 'huur op, welke geen aanspraak mag maken op rentever goeding. Een oogenbtik is er sprake ge weest vain verkoop van een gedeelte van deizen grond voor bouwterrein voor een prijs van 6.Wanneer dit terrein in zijn geheel voor bouswterreni bestemd zou wor den zouden de zich thans daarin bevindende slootten gedempt moeten wordea Ook voor het aanleggen van voetbalvelden is bet no# dg, dat die slooten worden gedempt Waffitif het geenszins de bedoeling kan zg'n deze gronden blijvend als grasland te verpachten zal dus het dempen der slooten de waarde van den grond blijvend verhoogen. In tus schen zal deze demping, wanneer zij thans wordt ter hand genomen, iets meer kosten dan wanneer daartoe geleidelijk ware over gegaan. Bg de becijfering van de kosten van het in gereedheid brengen van het terrein hebben wg oorspronkelijk met allé werk zaamheden rekening gehouden Voor het dempen dér slooten en het afschutten der terreinen, zal naar'raming "benoodigd zijn een bedrag van rond 30.9100inclusief 16% winst en risico. Voor het ophoogen en verbeteren der ter reinen de drainage en het maken van brug gen, wordt geraamd inclusief 15% winst en risico rond 27.760.Alzoo in totaal een bedrag van rond 48.650.—. Hieibg la ge rekend op gebruik van kleihoudenden grond voor de opbooging van het geheele terrein Gebleken is, dat met goedkoopere grond kan worden opgehoogd en dat niet de ge heele oppervlakte .behoort te worden opge hoogd en afgerond, doch dat alleen de speelvelden dde bewerking behoeven te on de.ngaan. Daaromheen kan met koolasch- ophooging worden Volstaiam Daardoor wordt een besparing verkregen van rond 0900.—, wimrt en riaico ijnbegu-epen, zqo- dat de totaalkostem den zullen bedragen ca 41.700.—. D© exploitatie van de voetbalvelden atel- len wij ons als volgt voor: iDe schutting kan zich naar onze meening zeer goed zelf dekkeni, wanneer ze als roclamev lakte wordt veipacht Wij izouden dit van gemeentewege willen ter hand nemen en waar de kosten van de schutting zullen (bedragen rond 7j560.— winst en risico inbegrepen, zou door de ver- ewiigmgen moeten wordek opgebraeht de rente van 41.700.—verminderd met 7.550.of van 34.1!50e-. De vereenigingen 2(j«t bereid de votgenrie buren te betalen: 900.— f «00.— en 600 ia totaal 2.000.Doordat die thans buiten Gouda spelende vereenigtngem geen belas ting op de vermakelyJoheden opbrengen, zal straks een stijging van dien post met ruim l.OOO- te verwachten zifn. Ttsgenover deze inkomsten van ruim 3.000 per jaar l 1.000.—, welke :en worden «re opbrengst zal zgn: ruim 2.000.— of 5.8 By deze be rekening ja de waarde van den grond even wel buiten beschouwing gelaten. Dit hebben wg gedaan, omdat doe waarde bltfft, ook wanne©r d© groote aportparkplanmen tot uitvoering zullen kunnen komen en wel, hetzg als gronden daarvoor, hebzjj als bouw terrein. Want al gaat ons College van de veronderstelling uit, dét de voetbalvereeni- smgen de eerste jaren aldaar haar speel velden zullen behouden, de mogelijkheid dat stadsuitbreiding of anderzinis tot verhui zing zullen kunnen dwingen, mogen wg niet wegcijferen. Mocht dat na verloop van een 5-tal jaren bgyoorbeéld reeds noodig blijken, dan za! het gevolg van de uitvoering van deze plan nen hierop neerkomen, dat de bouwterrei nen met het uitgegeven bedrag worden be last en dat zal beteekenen, dot de girohd' on geveer 1. per M2 duurder is geworden, hen groot beswaar zal dat voor dtem gun- gelogen ®ron<l naar onze meening niet bonnen z(jn. TO de voor. Uw vengaderng tar inzage Wiegde plannen zal D kunnen blijken dat »e termnen worden verdeeld in 4 aföéelin- wtl, n.1. een kampeerterrein, 2 speelvelden voor de V. V. „Gouda" en één speelveld' voor «k 'teverenigingen ,GÜ.V." e„ ^D.O. ™-n. Wp stelüen on« voor met do veweni- ™«en op gezonden basis overeenkomsten M te kunnen stoitw», welke aan de beoefe- Ïï,8 d€Ber ln linac wneel zpUen tegemoetkomen. De houdin gen, welke de besturen der betrokken' Voet- Wvèreemgingen bjj de laatst gehouden tnï 5 aannamen, geven ohs de oVer- wng, dat door ons dat doel zal kunnen »Men bereikt; om. zullen aan den a«<e voTÜ? I001, 81,6 wreenigingen <le velden ^oefening ter bescMddne worden ge- het vorenstaande moge Uw vergade- ring gebleken zijp, dat de risico's welke de gemeente bij de uitvoering van deze plan nen loopen zal, niet zoo groot zgp, dat zjji te zwaar moeten wérden geacht in verhouding tot de oultureele en social© belangen, welke ey er mede izal kunnen dienen. Wg aarzelen dan ook niet Uiw Hood' voor <te stellen te bedluiiitjen: a. tot uitvoering van de bg'igevoegde plannen tot het maken, van voetbalvelden op de gemeentelijke gronden aan den Graaf Floriswqg en dten Bodegraafschen straat weg, kadastraal "bekend in gemeente Gouda ceetie I nos. 341, 346, 350, 349, 504, 347, 339, 340 en 502; b.«r fe>t beschikbaarstelling van een be drag van 41.7KM) voor de uitvoering der onder a 'bedoelde plannen, te dekken door gteldleening. c. aan ons,College machtiging te geven pm de aldus verkregen voetbalvelden te verhuren aan die voetbalvereenigingen „Gouda", „GuS.V." en D.O.N.K. voor den huurprijs van resp. 900.600. 500.en onder de nader door ons College te stellen voorwaarden. Blgkenis mededeelipg van haar Voonzitter kan de commissie van bijstand in het beheer der Gemeentewerken izidh met deze plan nen veneenigen, terwijl wij U voor de be handeling van dit voorstel hopen te kunnen mededeelen het advies der commissie van (bijstand in het beheer der Gerrieente- /inancdën. Vergunning Hinderwet. Burgemeester en Wethouders brengen ter kermis dat zij' vergunning hebben verleend aan die Bataafsehe Petroleum Maatschappij te 'e Gravenhage en hare rechtverkrijgen den tot 'het oprichten van een opslagplaats voor aardolieproducten in 4 tanks en in va ten en /blókken en het iplaatsen van 3 elec- trisohe pompen a 1 en 1 a 2 P.K. en eenifee toestellen op d© perceelen plaatselijk ge merkt Rotterdamsche Dijk kadastraal be kend gemeente Gouda sectie (F Nos. 1018 en 1019. Da Bakker in de St. Jan. Men meldt ons: Ds. D. Bakker predikant te Amsterdam, Voorganger van de Vrgizinnlg Hervormden aldaar, hoopt Zondag 12 Augustus 1928 des avonds 6 uur voor te gaan in de Groote of St. Janstoeric. Veroordeeld. De Rechtbank te Rotterdam heeft veroor deeld G. M. G. gedetineerd en recidivist we gens oplichting tweemaal gepleegd van een tweetal weduwen te Gouda en te Capelle a. d. IJssel tot 2 jaar gervangenlsstraf. Een mandje boter ontvreemd. Uit het boterhuis is gisterenmorgen een mandje met een inhoud van 4% kilo boter, vermoedelijk ontvreemd. Een aanrijding. Door de autobus Goudar—Krimpen a. d. IJssel is op de Lange Tiendeweg een man aangereden, die een paar kastdeuren droeg. De man zelf bekwam hoegenaamd geen letsel, de deuren werden nogal gehavend. Een electrische booglamp beschadigd. Op den Fluweelensingel is een der elec trische booglampen door de autobus Gouda- Krimpen a. d. IJssel, by het uitwijken aan gereden met het gevolg dat de paal afknap te. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Deelname concours. De Eerste Goudsche Mondharmonica- vereeniging „Excelsior", directeur de heer G. J. Bouman, zal deelnemen aan het groot Nationaal Concours, uitgeschreven door de Accordeon-vereeniging „Excelsior" te Rot terdam, hetwelk aldaar zal worden gehou den op 2 December e.k. Bezoek Duitsche studenten. Ppocies om half tien stonden gisteren morgen een zestal Goudsche studenten aan het station om hun studjiegenooten uit Bre men en omgeving af te halen. De eene trein na den anderen kwam aan zonder dat het verwachte gezelschap er uit kwam. Beslo ten werd >toen maar 's middag» zelf het zoo prachtig in elkaar gezette, programma af te weiken. Omdertusschen was bericht binnen geko men dot te één uur de studenten zouden arriiveeren 'en dus kon de voorgenomen ex cursie nog door gaan. In d© eerst© plaats werd Ibezooht de „Pla- teelfabniek Zuid-Holland". Rondgeleid door den heer Hoyng /werden de bezoekers van- all© bijzonderheden op d© hoogte .gebracht Zoowel dit fbedrgf al» de showrooms genoo- ten zeer veel belangstelling. Daarna was de heer v. Zuilen zoo vrien delijk met het gezelschap de toren te be klimmen. In de Duitsche taal heeft ook onze heiaardier alle ibijzondenhedien over het carillon verklaard. Vooral het mooie weer werkte mede dat van Gouda in vogelvlucht zeer genoten werd. Toen de St. Janskerk! De heer Lens die wel .geen Duatsoh, maar toch zeer duidelijk Nederlandsch sprak deed hen door zijn voor treffelijke uitleg dubbel van de glazen ge- UIT DEN OMTREK. Na het eten (de Duitsche studenten heb ben zich aangewend alleen 's morgen» en 's avonds voor dien inwendigen. mensob te zorgen/) ving de voorgenomen, tocht naar de Plassen aan. Na een boottochtje verwel komde hen de Voorzitter van de „Roei- en Zei'lvereemging" de heer Valckervier de Greeve en bood verversahingen aan. Nadat' .zij nog e©nige van die aardige Duitsche „Wanderideder" ten gehoore gebracht had- de^i en enkele reidansen haddeq uitgevoerd wandelde het gezelschap in den mooien laten avond weer naar Gouda terug. Een zeer aardige attentie van hen was dat zy heden morgen aan den student die eich den meeste moeite had getroost een aubade brachten waarna zij in marschtermjo naar Rotterdam trokken. BERGAMBACHT. Inbraak in „de Concurrent." Alhier is ingebroken in het kantoor van de N.V. Stoomtimmemfabniek „De Concur rent". De dief of dieven hebben de brand kast geforceerd, doch al hun moerite was te vergeefs, daar al het daarin aanwezige geld den vorigen avond door den directeur was medegenomen. Ook is denzelfden nacht in gebroken in het kantoor van de giraanimaal- derlj van den BoereniboWd, doch Ook daar is niets ontvreemd. Door de politie wordt een onderzoek naar de daders ingesteld, terwyl foto'» van de vingerafdrukken zijn ge maakt. OUDERKERK a. 4 IJSSEL. Examens. Te Utrecht is geslaagd' voor )iet examen Fransch l.o. die h/eer E. Moenc alhier. SCHOONHOVEN. Te 's Gravenhage is geslaagd voor het examen Hoogduitach M. O., Mej. W. Hooy- kaais. REEUWÏJX. Voor het examen hoofdakte ia te Den Haag geslaagd de heer P. Stigter," alhier.. HAASTRECHT. Burgerlijke Stand. 'Door Burgemeester en Wethoudérs Is aan de afd. Haastrecht dér My\ tot Nut van 't Algemeen vergunning verleend, tot het verbouwen der Naai- en Breiischool. ZWEMMEN. Arne Borg verslagen. Marie Baron tweede. i'é 100 niete/r rugywieimi»eri voor hoeren werd gisteren gewonnen door Kojaic (Ve|n Staten) in 1 min. 82 sec., nieuw Oiy|irfl>is<jh record.2. Lanier |(\'©i\ blaten) 1 min. 10 sec. ;'3. Wyatt (Vér. State®) 1 man. 12 ueio. Marie Baron tweede. In aiyatige spanning had het Ne. clenla/iiKleoh© deel van het publiek den juart van dé 200 mie/te* solioolslag „liet nufliiowar van Marie Baronverbeid. Wat aou er gebeuren? Een eerste plaats bleek, geulen het zweniméïi van tilde Schrader in de laatst» dagen, virij problematiek. Het ging dius tus scih^n Lotte Mühe, Lilse Jacobson en Marie Baron. ,H»t werd- een aaboone raoe. Vol apaniting en verrassing. Aanvankelijk zag het er voor Marie niet zoo best uit. Zij lag iets achitcy bij Mühe en Soit/rader, die op haar beurt en tot haar verwondering die Deense he Else Jaoobson voor zicih hiadlden. Bij het eeaBt© keerpunt kwam er lijn in den strijd). Hiide Sdirader ging Votoraan, Mühe e® Jaoobson keerden gelijk; Marie Baron w*as met ei©ni zeer gering verschil vierde. Het volle zwem stadion leek wel oen heksenkeuken. Onder ontzagwekkend gekrijsch kroop Karj© ten slotte In den eandlspurt langs haar Duitsche rivale héén. Zij kon toen Hiide Schradler niet meer berei- kejn die was te véél voor. Onder oor- verdeojyend geraas tikte Marietje als tweed© aan.... een verrichting, die toch nog heel eervol i». De uitslag van dieze finale wae 1. Jttlde Schradietr (lMlscihlandD 3 mm. '12.6 sec. 2. Marie Baron (Nederland) 3 min. 15.2 sec. 3. Lotte Mühe, 3 min. 17.6 sed. Else Jacobson wérd vierde, Brila Hazelius (Zwedén vijfde en de Ame- rikaansdi.e mejj. Hoffindnn zesde. Een groote verrassing. Zorilla slaat Anie Borgt De volgende rinjafe, die der 400 M. vrije slag, is er een géwordén, die niet spoedig vergeten zal wérden. Men had het eigenlijk in theorie al zoo'n beetje uitgemaakt. Arne Borg zon eer ste worden, Oharitou tweede en Zo rilla óf Crabbe derde. De Argentijn Zorilla heeft echter voor een groote verrassing gézorgdi en ®u pas laten zien wat hij kon. De kitslajg luidJt1 Zorilla (Argen tinië) 5 miin. 1.6 sec., nieuw Olym pisch record2, Chariton (Australië) 5 min. 3.6 seo. 3. Airné Borg (Zwe den) 5 min. 4.6 sec. De estafette 4 x 100 meter. Over 4 maal 100 m«k.er startten* de Nedierlandkche dame» teaauueii met De- nemarkéfi, Zuidi-Afrika en de Vereen. Stilten. Van onze ploeg startte Eva Smits liét eerst en de> positie na 50 inetJir was 1. Vetreenigdé Staten', Neder land, 3. Zuid-AW'a, 4. I»en©marken. De Zuid-Afrikaansdie zette er edhtor alles op en bij 100 meter lag Zuid Afrika iets voor. Ev§ Smits hield'dap per vol «n zij kwaim slechts even achr ter de Zuid-A'rikaansdie aan. Amen- ka was intusschén reeds ver uitgeloo- ïen, zoodat d© str.jd alleen tusschen Nederland e® Zuitd- Afrika ging, daar 1 'enenrarken reedfe vrij ver achter lag. Truu» Baumëistér, onze tweede dame, haalde al dadélijik een stuk op, en aam het eind van haar baan was zij reeds twee meter voor. Marié Vier- dlag, dlie als dlerdle startte, vergrootte) den voorsprong, waarna Marie Braun kalmpjes iton het laats/te baantje zwom Van den botaaltijd ontzer estafette kan riog wel een fliruk stuk/ al. De uitslag was 1. Aimerika 4 min. 55 6 sec. (nieuw Olympisch record), 2. Nederland 5 min. 8.8 aew., 3. Zuid- Afrika 17.2 sec. Denemarken werd na»t geplaatst. De tweede serie bracht ©enige strijd" tusschen1 Engeland1 en Di^itschland, welk© ten voordeel© van d» Engel- öcheai, die het ook nogal kalm aanleg den, batist werd. 1. EJngelandi 5 min. 6.6 se*2. Duijtsdhland 5 m. 19 sec 3. Frankrijk 5 min. 42.4 a©c. De Nederlandsche dames gymna- stiekploeg wint den eersten prijs. ia ue gyjmiiaatieMiwedetrijden oenoal ue die «euexlannscne diamesploeg, wpi- i»o gisteren /reeo» aan oen Kop ging, eéu spreKenu© ©rerwuinuig op naim en hiigelaiiu. l>e itaiiaansohe ua«nes bleken gevaarlijk© tegenstandsters, maar vermochten tocli niét d© aot- lanusoh© in punten Lal t© benaderen. De Lngelsohe names bleven ver ach ter. Aangezien net weer llollandsclie ineisj«e zijn, die voor een zege van one rood-wit-blauw hebben geédrgd, mogen wij hieur w©l eve® extra ver- ineltjen, diat Holland 317.25 punten had Italië 299 punten, Engeland 2oö.25 p., Hongarije 25Ö.50 punteai en Frankrijk 244.00 punten. Met ae heiere® gaat b»t minder goed, om niet te zeggen «leobt. Zij heiboen tot nu toe werk vertooïid, dat ons w einug iioop geelt qp een goed© plaat sing in don landenwedstrijü, en wan neer Ho, land in die totale klasseer ing nog een beiioorlijke plaals zal inne men, dam is dat in hoofdzaak aan de djam,é» te danken, die gisteren zoo kranig de Hollendsch© vlag aan den middelstem mast deden gaan. De Zeilwedstrijden Holland wint in de 6 meter klasse, 2e in de 8 metef klasse. De zeilwedstrijden zijn gisteren b< eindigd, heiaas zondlor een zoo dnnig gehoopte Nederlamdsche zege. In ©e zqs meter klasse werd Holland, nie' eens geplaatst, terwijl wij ons in de acht meter klasse met een tweeden prijs tevreden stellen. In de 6 meter klasse werd Denemajrketn in dieze laat ste race eerst, gevólgd! door Amerika, Ëöthland, België, Holland en Zweden in deze volgérdle. De totale uitslag was daardoor, dat Noorwegen Olympisch kampioen werd, I>©qemark©n tweede en Estibliand derde. De 8 niéteir klasse, waiarin Hollan'1 zulk een mooie kans op hot Olympisch kampioeinisohiap had", zag echter de ~ege Frankrijk, diat in deze laatste race eerste werd voor Zweden en Neder land'. 1 )aardoor won Frankrijk den eersten prijs, Holland' dkan tweede® prijs en Zweden te® slotte dien der den prijs. In den 12 voets jollenwedstrijd had Zweden reeds de® len, Noorwegen den 2en en Finland die® 3en prijs ver overd. De schermw«dstryden. Op schermgebied iis dé beslissing gevallen in den land en wedstrijd op degen. Hongarije, Itaflië, Duitschland en Polen wisten z ch in dietn eindstrijd te plaatse®, en het was te voorzien, dat d© strijd om het Olympisch kam pioenschap zou gaan üusschen Honga rije en Italië. Hongarije werd eerste, Italië tweede en Pole® derde. In het boksgebouw is den gamschen dag weer lustig gebtakst e® er viel weer een Hollandsdh suoce» te notee- ren. Een groote toevalligheid was wei, dat Prins Hendrik juist een b©zo©K aan het kraohtsportgebouw bracht toen de Hollander Miljon van ee® En- gelschman wop. De ruiterwedstrijden. Bij de ruiterwedstrijdén werd luite nant Pahud de Mortanges eerste. De sluitingsplechtigheid. Na het einde van het springcon cours zal Zondag a.s. die uitreiking der prijzen voor elk land plaats heb ben. De eerste prijaèn zullen worden ov erhandigd door Z. K. H. Prins Hen drik, de tweed© door den president van h»t C.I.O., baron de Baillet La- tour ejn de darde prijzen door den voorzitter van het Nedierl. Olympisch Göinité, baron Schi'mlmelpemninck van der Oye. 1 e delegaties van elk land rvllen zich., in sport dostuum, opstel len voor hun reap, prijswimmers, voor de Ko ninklijke tribun©. De sluiting zal va® de ©eretribune af worden aangekondigd dtoor dien pre sident va® het Intern. Olympisch Co mité. ONZE KOLONIËN. Eruptie en aardbeving. Zes dorpen vernield. Duizend slacht offers. Oploopend Zeewater. Een officieel telegram van den resident van Batavia die zich aan boord' van die Merel bevindt en gedateerd 8 Augustus, verzan den via Koepang-radio meldt volgen» Aneta dat in den nacht van 4 qp 5 Aug. omstreeks middernacht de Rokatinda-lberg op het eiland Paloeweh, ten noorden va» Flores, vuur begon te spuwen Wat met een uitbar sting gepaaid ging. Het gevolg was dat de Zuid-Westelijke helft van Paloeweh met zes dorpen grondig door het vuur vernaeJd werd. Het aantal menschen dat hierbij omgeko men ,is, wordt op één duizend' geschat en het aantal peronen, dat door vallende eruptie- steenen gewond werd, globaal op zeshon derd. 'De aard van de gewonden is echter licht Waarfjahynlyk als een gevolg van do aardbeving, die met de eruptie (gepaard ging, liep het zeewa/ter aan allé zyden van het eiland ongeveer vyf meter op. Volgens inlichtingen, die de hoofden verstrekken, was de temperatuur van het water zeer warm. Van de menschen, die in zee gevlucht zijn, is een aantal verdronken, maar het is onbe kend hoeveel. Het deel van dé bevolking dat nog overblijft, bedraagt ongeveer vyf dui zend zielen. De stemming is kalm. De door den resident meegevoerde levensmiddelen zijn met die welke aanwezig waren, voarloo- pig voldoende om in de levensbehoeften van de bevolking te vooróen. Negen handels prauwen, die van Oelobew vertrokken wa ren, moeten veggaan sym. Het lot van de bemanning is onbekend. Een prauw is op Noord-WestiPaloeweh gestrand Bk» opva renden waren nog aan boonL De wal van Flores, recht ten Zuiden van Paloeweh, moet geteisterd ayn. De resident zal aich daarheen begeven om den toestand op te nemen. ELECTRICITE1T EN VOLKSWELVAART. Welk een invloed eleotriciteit heelt op de bevordering van de industrie, blykt ujt het jaarverslag over "27 van de Prov. Noord- Brabantsche Electr. My. te 's Hertogen- boach. In 1927 werden in d© centrale h2.126.000 K.W.U. meer opgewekt dan in heit vorige jaar, torwyi aan qe afnemers rond 10.000.000 K.W.U. meer werden afgeleverd dan in 1926. Verreweg het grootste gedeelte der elec trische eneagi© wordt afgenomen door de industrie. Uift de vergrooting van het debiet mag derhalve een* gestadige ontwikkeling van de industrie in de provincie worden af geleid, hetgeen voor de welvaart der bevol king van zeer groot ibelang nty^prorden Op het 10.000 volt-kafcelnet werden in 1927 rechtstreeks aangesloten dé installa ties van 17 nieuwe groot-afnemers. Bij ver schillende reed® langer aangesloten afne mers viel een be^ngrytke vermeerdering der afneming te consbateeren De levering van de voor Qe iu*uwe aan sluitingen en voor uitbreiding van hét vér magen der instaande, aansluitingen benoo- digde kabel» en transformatoren kon voor verreweg heit grootste gedeelte aan de Ne- derlandsche industrie worden opgedragen, evenals van de voor uitbreiding der capaci teit van de .56 K.V.-onderstatiotis banoo- di/gde transformatoren. In 1927 werden 11 gemeentelijke netten overgenomen, erwyl in dat jaar in 3 gemeenten voor rekening der Mij. netten werden gebouwd, welke door de My. ook worden geëxploiteerd. In totaal zyn nu 64 gemeentelijk© netten eigendom der My., waarvan er 58 van de verschillende gemeenten zyn overgenomen. DitAADLOOZE DIENST. De Koningin en Prinses naar Bussum. h M. de K0®ingin en de Prina"» zij® hedenmorgen om Kwart voor fce- ven per auto bij de „Geoische Béér te Bussum aangekonriie©, waar het Ko- nvniklijk gezelschap is opgewacht door Wurgen (.etst er De Bcrdös, d.» per auto naar de gren» zijner gemeente wa» gereden en zjch bij de, uit drie auto s t>e»t(a«nden stoet, heelt aangesloten. 1 Koningin en de Prinses begaven rich vandaar naar het viaidiupt, waarna langs het rijwielpad naar de renbaan b.j Craailo gewandeld is, teneinde de verrichtingen van d» Olyun/pisohe rui ters gad» te slaain. Om Kwart voor 8 is het Koninklijk gezelschap per auto via Hilversum naar böeetaijk terugge keerd!. Polen doet niet mee. WARSCHAU, 10 Aug. Naar die bla- diejn melde® zal Polen ni»t deelnemen aan do bijeenkomst der Bahiswhe sta ten, diie Vrijdag te Re/val aanvangt. wisselaueusen. Aug. 16 Aug. Officiéél. Londen 12.10% 12.10% Beriyn 59.42% 59.38% Pau-y» 9.74% 9.74% Brussel 34.68 34.66% Zwitserland 48.00 48.00 W eeoen 36.17% 35.20 Kopenhagen 66.55 66.57 Stockholm 66.77% 66.7?% Oslo 66.55 66.57% New York 2.49% 2.49% Niet officieel Praag 7.39 7.39 Madrid, 41.66 !ll.W Milaan 13.04 13.04 Prolongatie 4 'li" Beursoverzicht. Le handel had) op d© Amsterdam- sche effectenbeurs weinig te beteeke- hen Op de J nd u»tri erfdeel ing hadden de PbuUpsaandteelen van, aanbjo-d te iijdeïif De kunstzijde-a andieel en e® Van Herkels wapen prijshoudend, Voor mijnwaorden bfestond/ een vaste steu» ming, die v.n. tot ultdruisking kwam in hei koersverloop van Boet ons. Van de petroleiünwaarde® werden Koninklijken druk verhandeld, en daarbij legde® die «veoeetus ee® vaste houding aan den dag. R ubheraandeelen lagen bij kleine oiiize'ten eerder iets gedrukter in de markt. Tabakken werdén m©eretid"eels op een weinig veranderd niveau verhan deld. MARKTBERICHTEN. Kaasmarkt Alphen a. d. Rijn. Augustus. Aangevoerd 52 wagens. Met ryksmerk: le soort 54—59, 2e soort 4853. Hande( vlug. RADIO-TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwachting Zwakke tot matige, zuid-Westelijke tot zuidoostelijke wind Licht tot zwaar bewolkt. Later waar schijnlijk regen. Mogelijk onweer.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2