)BEL 1928 I op lil U issen lucht! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16841 ■JOotnaW*’. JF 22 N VLIET Marie Antoinette. GARAGE m 45 ten gratia. Colbert Costm f 47.50. I, Kleermaktr - Tel. 532. IIDDAG Maandag 13 Augustus 1928 87» Jaargang j erf oto's enz. lolland 1486 40 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen inkost 7. I een Roald D VEERTIENDE HOOFDSTUK. mi 43 (Wordt vervolgd) Om den Presidentszetel in Amerika. Hoover republikeinsch candidaat voor het presidentachap der Ver. Staten. et heerlijke i fijne krakellngn >roza beschuit vu - 10UU ,,En d“t er ge- !De tt'raarttel schen boerentleii «taande ernstige wetoqgingen werden vreesd, te Zagreb tot geen ordeverstoringen van eenige betedcenls aanleiding gegeven. Het is een grootsohe uitvaart geworden. De geheele stad^aa in rouw gehuld. In hun kasrafcterlstidl Koningin en martelares. nhem ol loom :e Au'o, ulden. ELONJE ^eg 96, Tel. 728 dj 1406 10 }8 - GOUDA. een voorwaarde, waarover t in onderhandel ing kan tre- ^erfceiijke gedaehitenwisseling u fpleveren dan vereeuwi- ing in anderen vorm. beSteliiing van den Kroati- de| Raditsj heeft, niettegen* ge- rijdballon*. 4-RUITMAN POTTUM EN BEMDE ANC1LLIC nu de Coupe ER uitgeloofd. De Duitsche regeering is voornemens in de Decemiber-vergadering van den Volken bondsraad <ie kwestie van de ontruiming van het Rijnland ter sprake te brengen. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omstreken (beboerende tot den boMifkring) 1—6 regels L30, elke regel meer 0J6. Van buiten Gouda en den bMorgfcring: 1—4 regels 146, elke regel moer D.80. Advertentün in bot Zaterdagnummer 26 btyalag op den prijs. Liefdadigheide-adveitentüta de helft van dan prjja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2J6, elke regel moor 148. Op de voorpagina 66 S> booger. Gewone advertentiën en ingeumden mededeeiingen bty contract tot «aar gereduceerden prijs. Groote letten on randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tumchwikomst van ooliedo Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan bat Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. S", directeut ran half drie het Paviljoen aland geven. ortesrinp uwste Electr. en andere ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per^week 22 cent, ovmraJjyMi de bezorging per looper geschiedt Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oia Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 wur. Administratie Telef. Inters. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. BUITENLANDSCH NIEUWS. NOORWEGEN. De „Krassin” te Stavanger binnen- geloopen. De ijsbreker „Krassin”, die zulk een be langrijk aandeel heeft gehad in de redding van Nobile’s tochtgenooten in de Noorde lijke IJszee, is te Stavanger binnengeloo- pen en de bemanning is daar met groot feestbetoon ontvangen. Een medewerker van het telegrambureau heeft den filmoperateur van de Krassin ge ïnterviewd, die hem medeileelde, dat haj 400 meter film genomen had van de groep Ma riano. De film is verzonden om ontwikkeld te worden. Daar het toestel van Sjoeknows- ki tusschen de 60 en 800 M. hoog vloog en de snelheid betrekkeljjk groot was, was het ónmogelijk met zekerheid te zeggen of er zich twee of drie menschen op het ijs be vonden. Ook de schaduwen maakten het moeilijk om scherp te onderscheiden. Ook prof. Samoïlowitsj, de leider van de expeditie op de Krassin heeft zich in een interview uitgelaten. Hij zei, dat de Italia nen ongetwijfeld alles gedaan hebben, waar toe zy bij machte waren om te zorgen, dat hun expeditie slagen zou en dat men hen niet kan beschuldigen van schuld aan de tamp. Nu het misgéioopen is, worden de Italianen van alle kanten gegispt, maar als de expeditie geslaagd was zou iedereen hen toe juichen. Omtrent de groep Malmgren* wilde Sa moïlowitsj zich niet uitlaten. Het is moeilijk zich daaromtrent een meenmg te vormen, zed hij, dus zeg ik liever niets. Samoïlowitsj gelooft, dat Amundsen nog in leven is. Wij izulien, oei hij on» onderzoek BOIIDSCHE Rt M. BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Qp het Social istisoh Congres dat Zater dag te Brussel is gehouden, heeft Vandervel- de een manifest voorgelezen, dat door de politieke commissie was opgesteLd en dat, naar hij mededeelde, aldaar met eenparig heid van stemmen, met uitzondering van de stem der Engelsolie Independant Labour Party, was aangenomen. Het manifest zegt, dat ondanks de belof ten der regeeróngen de vrede dèr were'd nog niet is verzekerd; dat het kapitalisme, aggressievar is dan ooit; dait het Kellogg- pact verminkt is door niet goed te praten voorbehouden van sommige regeeringen en nog in waarde is gekleineerd door het uit sluiten van de Sovjet-Unie; en eindelijk dat het pact een doode letter zal blijven, wan neer de arbeiders zich niet vereenigen om de politieke macht eindelijk te veroveren ter uitbreiding van het pact over de geheele wereld zonder uitzondering. In toonaangevende kringen van den Vol kenbond denkt men er anders over. Men verwacht dat de plenaire zitting van don Volkenbond door de onderteekenaars van het Kellogg-pact iin de gelegenheid zal wor den gesteld om baar standpunt ten opzichte van het Kellogg-pact te bepalen, ofschoon deze kwestie tot heden toe geen onderwerp der agenda uitmaakt. Briand zal, naar men weet het eerste het doel van het pact aan de vergadering mee- deelen; verder wordt er rekening mede ge houden dat de vergadering in aansluiting op de. verklaringen der onderteekenaars in het algemeen besluit den wensdh tot uitdruk king zal brengen van onderteekening van het pact door de gezamenlijke leden van den Volkenbond. In de aan de Volkenbandszitting vooraf gegane bijeenkomst van den Volkenbonds- raad zal de onderteekening van het pact eveneens aan diift college ter kennis worden gebracht. Volgen» de bepalingen van artikel 18 van het Volkenbonds-pact moet ook het Kellogg-pact, evenals dit is geschied met de Locamo-verdragen, door het secretariaat van den Volkenbond geregistreerd en open baar gemaakt worden, teneinde internatio naal rechtelyk bindende kracht te verkrij gen. Hoover sprak de verwachting uit, dat da immigratiewetten gewijzigd zouden wor den, waarby de moeilyixheden voor families verlicht en het schema van de nationale quota herzien zouden worden. Hoover eindigde met een lofrede op Coo lidge, wien» staatsmanskunst de historie, van de natie volgens hem zal kenmerken. naar zich toe. „Vaarwel. Marie Antoinette, mijne kleina blonde Toinon”, zeitfe hij, de tóppen op haar voorhoofd! drukkend. Herinner het u altijd, opdat gij oot- moedig zoudt blijven: als de groote \beurd?” as in rouw gehuld. tóeeding zijn de boeren uit het gansche. Land naar Zagreb opgetrok ken. Hebben de laatste twee dagen meer dan 200.000 menschen langs de baar in het boerenpaleis gedefileerd, aan de uitvaart hebben, naar gemeld wordt, ongeveer een half mi'llioen menschen deelgenomen .terwijl 30.000 kransen in den geweldigen stoet zijn meegedragen. Onder deze was een marte- laarakrans van doornen, die door boeren voor den lijkstoet werd uitgedragen. Er was ook een krans vna den koning. In een door den boerenleider Matsjek ge houden lijkrede heeft deze op Raditsj’ woor den de aandacht gevestigd dat de haat ver dwijnt en de Liefde blijft. Pribitsjenitsch, een ander redenaar, heeft gewezen op de eensgezindheid van de Kroaten en de~ Ser viërs uit de Westelijke provincies, welke eensgezindheid door niets verstoord kan worden. Hy zedde, dat Raddtsj, als hij was blijven leven, het groote ideaal zou hebben verwezenlijkt van de vereeniging der boeren van Kroatië, Servië en Slovenië en even tueel ook Bulgarije tot één groote natie van de Adriatische tot de Zwarte Zee. In verband daarmede heeft de Duitsche regeering, naar vwluidt, de groote mogend heden eerst een» over dcee aangelegenheid gepakt. Het resultaat dier voorbesprekingen blijkt niet zeer bevredigend te zijn. De Fransehe rqgeering schijnt duidelijk te verstoan te hebben gegeven, dat een vroegtijdige ontmiming slechts kan plaats hebben als een permanente internationale controle over het gedemilitariseerde gebied wordt ingesteld en ör een wijziging van h^t Dawes-plai^ in overeeiustemining met Je wenschen van Frankrijk komt. Deze beide eischen heeft België tot de zijne gemaakt en bovendien eisd$ het nog de aflossing van het bedrag van 7 mdllaard francs, dat tydens de Duitsche bezetting in België is uitge geven. De ItaliaanschA regeering zou besloten hebben, volgens publicaties van den di- plomatieken medewerker van de Daily Tele graph ,zich niet buiten dit vraagstuk te la ten houden, daar het niet slechts de bezet tingsmogendheden, doch alle geallieerde stoten aangaat. Zit de zaak zoo dan zullen die besprekingen niet veel uithalen. Een blyvende controle van de Rynland- zêne toch is Duitsohland niet den daar een dei niets anders zou ging der bezettii I ,',iVlaar Toinon is géén heilige lach te negentienjarige Provence, „alle» behalve. Ik hoorde haar onzen armen broeder van Btrry geducht de waar heid zeggen, omdat hij geen lust toon de de pokken op te doen. Heb ik ge lijk oi niet, mijn zeer waarde broeder 1 auphiljin.” „Volkomen,’, antwoordde Lodewijk, wien een bios naar tuet voorhootrt steeg. ,,al begrijp ik niet hoe gij er u op durft verheffen voor luistervink te hebben gespeetó. Marie Antoinette is voorbeeldig dapper. Ik wilde slechts dat ik haar moed bezat. Zij en die lieve Elisabeth maken ons allen be schaamd.” In de ziekenkamer heerschte eene diepe stilte. De Daupirine zat in een l(^iningsto°b, niet ver van het groote praalbedhaar vingers hielden de handen omklemd van haar schoonzus je dat, ofsdioou nog een kind, reeds door hare spotzieke jongste broeders ,,de heilige” werd genoetnd en Marie Antoinette niet alleen op haar gevaar vallen post wilde laten. De ziekö lag met de handen over liet dek te woelen. Zijn brandende oogen bleven van tijd tot tijd op de twee schoone jonge hoofden rusten en dan werd hunne uitdlrukkmg verzacht. Eens zelfs mompelde hij .,0, de vreugden, die men in het leven voorbij ziet en one zoo nabij waren.” eerste plaats wordt de eerste betaalmeester bij het economische bureau, Martin, beschul digd. De verduisteringen zijn al gedurende ge- ruimen tijd gepleegd. VER. STATEN. Noordweer. Geweldig» overstroomingen. Vele dooden. Na den hittegolf, die over de Vereenigde Staten is getrokkeri, heeft over een uit ge strekt gebied van Midden- en Oost-Florida tot aan de St. Laurensba*i een noodweer ge woed, dat vele slachtoffers heeft geëischt en een enorme schade heeft veroorzaakt. Er moeten 40 dooden zyn, terwijl de materieele schade op 3 mil Li oen dollar wordt geraamd. In Georgia hebben groote overstroomingen plaats gehad. Een hevige regenval is voor gekomen. In d» afgeloopen zestien uur is 8^4 inch regen gevallen. Op verscheidene plaatsen zijn de spoorwegen beschadigd, of schoon te voren waarschuwingen waren ge publiceerd, dat overstroomingen zouden kunnen plaats hebben. Een hevige storm welke plotseling opstak heeft in Brooklyn tal van huizen onder wa ter gezet Ook hadden verschillende dérail lementen op de spoorwegen plaats. Tenge volge daarvan werden in een voorstad van New-York 20 menschen gewond. Het Kellogg-pact. De Duitsche regeering polst over de ontruiming van het Rijnland. Raditsj' grootsche uitvaart; geen demonstraties. Bij het formeel aanvaarden zyner benoe ming tot republikeinsdh candidaat voor het presidentschap der Vereenigde Staten heeft Hoover Zaterdag te Stanford University een rede gehouden, welke draadloos is rond gezonden, waarm hy o.a. het prohubitie- stelsel de belemmering van den handel door het verbieden van den in- en uitvoer van goederen ^’huA'p aan den landbouw, ontwapening en ook dte immigratiewetten heeft besproken. Hoover heeft opnieuw bevestigd, dut hy is tegen de herziening van de Drankwet, of zelfs tegen eeiüge wijiziiging in het bestaan de regime. Vroeger werd algemeen aange nomen, dat geen party de kwestie van het drankverbod by de presidentieele verkiezin gen zou betrekken, maar Hoover’s uitdruk- kelyke verklaring maakt het volkomen dui delijk, dat het drankverbod, wellicht nog meer dan de steun aan den Landbouw de be- slisseipden factor zal zijn by de verkieaings- campagne. Hoover deelde mede, dat hy „een doelma tige uitvoering van de drankwetten voor stond” en hy voegde er aan toe, ,^iat wie er ook tot president gekozen wordt, deze steeds den pltóht zal hebben om daarvoor te zorgien”. Een groot deel van Hoover’s redevoering was voorts gewyd aan de kwestie van onder steuning van den landbouw, die hy als uiterst urgent kenschetste. Hij schetste een programma van toriefverhooging om dan landbouw dezelfde bescherming te geven als aan da -todustrieën en apr^upnk^oiver hot plan om een uitgêbreider en goedkoóper transport mogelyik te maken door federale financieel» hulp bij het stichten door de „farmers” van orgjaniinaties, die. zorgen voor de verwerking van de oog stover schotten. De RejKublikeinsche candidaat betoogde uitdrukkelijk voor religieuze verdraagzaam heid. Min of meer direct gaf hy ook een ant woord aan de buitenlanders, die in Amerika zien het begin van de eeuw van mechanisch materialisme. Onze natie, verklaarde hy, is niet een verzameling Spoorwegen, sche pen, fabrieken^ dynamo’s en statistieken. Het is een natie van menschen, van mannen, vrouwen en kinderen. Elke Amerikaan heaft het recht van een gelyke kans. Ons doel Is om in deze natie een menschel yke gemeen- schap te bouwen, niet een oeconomisch systeem. Daar de rede speciaal voor binnenlandsch gebruik bestemd is, is er niet veel sprake van de buitenlandsche betrekkingen. Noch de schuklenkwestie, noch het verdrag van Kellogg worden speciaal genoemd .Spreker zei echter, dat de .buitenlandsche politiek zou zyn „gewyd aan den vréde en de ont wapening verbonden met een vloot, ge schikt voor de nationale verdediging. niet steeds naar 't onbereikbare, of liever: zie er goed naar dan zult ge ook zien, dat gij het heel best kunt mis- SerL KEUILLETON. .Men kan zonder Ham eigen bestaan versmijten, men kan niet sterven zon der Hero. Hij is de Opperkoning, en Bossuet had geljk met uit te roepen. „Wij altoeq is groot” In diat stille vertrek, op dlat nachte- lijk uur, maakten die woorden en geweldigen indruk. De Dauptóne kon slechts weenen. Zij had dien vreese- lijken grijsaard geminacht, bijna ge haat thane, in zijne zelfvernedering, werd hij haar dierbaar, verkreeg nii Moor het eerst grootheid in Ikaire oogen en had zij zich willen werpen tus- seben den dood en hem. Löctowüjk XV richtte zich met in spanning van zijn zetel overeind. Zij bok was opgestaan en hij trok haar October en het gebied afzoeken tusschen het 1<J. O. van Spitsbergen en Frans Jozefs- land en Sjoeknowski zal verkenningsvluch ten ondernemen. W(j gaan van Noorwegen direct naar het N. 0. van Spitsbergen en zullen door straat Hinlopen gaan. Als de Ixjinanning van de Latham en de verdere opvarenden van de Italia nog in leven zyn, zullen we ze vinden 1 Volgens commissaris Oras, aan boord van de Krassin, hoopt men over 14 dagen op Spitsbergen terug te zjjn. Het noordpool-drama. Een boodschap van Amundsen? De subagent van Lloyds te Rottumeroog deelt mede, dat daar een flesch is aanige- spoeld met het volgende bericht: Latham, 1/7/28 84o 23' Oost. Amundsen. DUITSCHLAND. Malversaties in ^mbtenaatskringen. De Berlynsche justitie houdt zch sedert eenige dagen bezig met de opzienbarende, reusachtige knoeierij bij de economische af- deeting van de commandantuur te Berlyn. BJykens het nog aan den gang zyndc. onderzoek is reeds thane vasbgesteld, dat er een bedrag van 450.000 M. ontbreekt. In de „Uw grootvader is stervende.” De Dauphin liet van schrik de ge reedschappen, wejke hij in de hand hiejld1, op den grond vallen. Hij begon merkbaar te bewen. „De ziekte?” prevelde hij. „Welke ziekte?” ,,De kinderpokken?” „Dat geloof ik niet. De koning heeft twj daar juist verlaten. Hij....” ,,ls hij*bij u geweest?' riep bode wijk, onwillekeurig voor haar terug- deinzehde. ,,O, Toinon maar als luj door de besmetting is aangetast, dan is dat heel gevaarlijk voor u, voor mij,” ,,Tk vrees lutar zoo weinig, d'at ik zoo aansitondh naar zijne vertrokken zal gaan om te vragen bij hem te mo gen waken. Maar eerst moet ik jou spreken. Lodewijk. Gij toehoort te we ten wat de koning mij heeft gezegd. De prins keek hulpbehoevend rond. „Het is maar, Toinon, dat ik juist bezig ben aan het belaingrijkste deel van den arbeid*. En het vuur brandt nu pas op een goede lioogte. Ik heb er uren mede getobd. Kan het niet tot morgen waieiiten?” ,,Neen”, antwoorddle zij kortaf; kom mede Een smederij is diaartoe geen plaat#, en uw oven? Welnu, die karf uitgaan, als de koning van Frankrijk zijn einde voelt naderen en op belof ten van zijn opvolger walcht.” Onderworpen en beschaamd, volgde hij haar. BINNENLAND. Viering van den verjaardag van de Koningin-Moeder te Godesberg. .Vicu sdnrijn aan di© N. K. Urt. Op indrukwekkende wijze heeft de eigenaar van het Kiinhotoi xw. y iuuux^.^ wx» Uibdustaigg uo, offf^^MKUstuB.aMFlkui voortzetten tot eind September «3-Magin4 Rij» vertOevendte Nederlanders In ^le geflcgenneid gesteld, den verjaardag van <to Konangin-Moeder feestelijk te vieren. De uirectie had een speciaal feest diner georganiseerd met een Koning ui Emma-menu, waaraan behalve de pen siongaston ook alle andere Nederlan der konden deelnemen. Ruim 30U Ne- deriander ondier wie de minister-pre sident, jhr. mr. De Geer, met familie zaten aan. De groote eetzaal was versierd met Nederlandse!*» vlaggen en op alle ta- fcls was een bloemtversiering aange bracht in Oranjekleuren. liet muziekcorps van de Bonner hu zaren en infanterie was geëngageerd en opende de tafel m«t het Wilhel mus, dat door allen werd meegezon gen. Aan tafel heerschte een zeer geani meerde stemming en telkens als de iirtiidek een van onze nationale liede ren inzette, werd d»t door de aanwe zigen meegezongen. Na afloop van het feestdiner was er een vuurwelrk aan den Rijn met een Belgaalsche verlichting van den St. Petersberg, en ook daarbij werden LVljaiaier koknt wordt die machtigste vorst tor aarde doodarm, moet btij om het goiud van gebeden toedelen. Ont houd tu'iji dien aalmoe^ niet/’ Zij ondersteunde hem tot liij de deur had bereikt. Toen wendde hij d® uiterste inspanning aan om zijne zwakte te overwinnen. De nog altijd wachtende page mocht hem niet wan kelen zien en Marie Antoinette zag hem langzaam verdwijnen door de lan ge, sombere gang, veriicht door de kieinje, spookatehiig flikkerende kaars vlammen, voor het laatst comedie spe lende want hij schreed) voort met hoog opgeheven hoofd en vaste schre den, ofschoon telkens de hand* naar den muur uiistrekkende om steun. Zoodra hij aan haar blik onttrok ken was, snelde zij naar de werk plaats van dteu Dauphijn. Ondier andere omstandig*hdd)en zou zij in lachen zijn uitgebarsten, want hij zag er potsierlijk uitzonder jas, d« hemdsmouwen hoog opgestroopt, stond hij voor een brandenden oven te smeden, alsof zijn leven er van af hing. Zijn logge gestalte kwam al zeer onvoordelig uit in dit cowtuulm; zijn breed, bleek gelaat was 'bedekt met zweetdroppels en hij staarde de bin nontredende met open mond* aan, als of zdj een geestverschijning ware ge weest. „Gij hier?” stotterde hij. mWdten^in den nacht. Wat is Te paleize heersebto een oube- Bchriu'eiijke paniek. Men zag nu eerst hoe weinig oprechte liefdie de sterven de vorst aan zijn gevolg ingeboezemd had. De hovelingen hielden zich zoo ver mogclijk van die koninklijke ver- trekken verwi jderd). Wie slechte eenigs zins kon, vond een voorwendsel om naar eigen woning terug te kftoren de ministers zaten bleek en bevend, met wijd geopende vensters, in een afzonderlijke zaal van het slot, het oogenblik af wachtende waarop men hen ontbieden zou. De graven van Provence en Artois hadden hufi broo’er van Berry naar l*et park medegetroond cn plaagdon hem mét zijn angst, ofschoon zij zelf niet minder bang waren. ,,Men moet toch maar zeggen, dat vrouwen kranige we®ens zijn”, ver klaarde Provence, „plisalbeih en Mane Antoinette zijn niet te bewegen groot vader te verlaten.” „O”, zefcto Artois, c e zuster Eli sa be to is ook een heiligemen zal later nog nissen voor haar bouwen. Wij gewone stervelingen....” pen volgenden morgen bleek, dat I Lo to-vijk XV zijn toestond niettoern- I stig had ingezien. Hij was aangetast door de gevreesde krankheid en geneesheerep schudden somber het itfjofd'. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1