Blad. I I j 'ara a! NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Planten Japan en China Engelands invloed. ■o. 168421 1 '‘Dinsdag 14 Augustus 1928 67» Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i FEUILLETON. ii Marie Antoinette. •I BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. luwzwakte muwhoofiipyn; maag en; dat allés komt van evoeren moeten, zijn i. Van daar dan die spoedige vermoeid- i een ziwaar lyden; en gt de zenuwen te ver- kten men lijdt. zouden 50 14| be- Den Haag. eiken MAANDAG en t meewillen? ■i gaf de (Wordt vervolgd) ROTTERDAM, eigenaar. aort-prestatie» Daartoe zijn talingsorganen haar i op R, Amerika. DDELTJES in den ERSTELDEN kunnen Kellogg, de Amerikaansdhe staatssecre taris, gaat Zaterdag naar Parijs om zijn verdrag te rien onderteekenen. Waarsdhyn- lijik aal voor Duitschland Stresemann naar de Franöche hoofdstad gaan. 12 f lessehen 21.—. isten. Koningin en martelares. Rotterdam ouian. Braukhnhi prijscourant gratia sni »|J lende soorten HAAR- eeren. en middelen voor 21 kale plekken ontstaan te vet of te droog iet behoorlijk lig knock-out. ren tot de uit ban ïdmiddel, en ken smaak na en. moeten dut de geringste e ademhaling, Dezer dagen stierf in Engeland de poes van een oude dame. Dart, komt hier ook voor. Doch deze Engelsche poes begint pais na haar dood interessant te worden. Want wat gebeurde De dame wildé de poes zelf met begraven en deed het lyk van het beest in een koffertje om het elders heen te bren gen. Toen zy met haar koffertje door een park wandelde kiwam haar een jongmensch op zy en bood haar aay, het koffertje voor haar te dragen. Ziy nam na eenige aarzeling het aanbod aan. Op e.en gegeven oogenblik echter zette de man Ihet met het koffertje op een loepen en verdween. Wat zal deee ondernemende jonge man opgekeken hebben, toen hij de buit uit het koffertje wilde laden en zag, dat het slechts een kattenkadavar bevatte! Intuaschen ook Engelland heeft zijn zongen, en wel in eigen huis. Men is n.1. heelemaal niet tevreden in de Engelsche deelnemen het Rtfïi- Cn met gebrek irtenis politieke aJe Manchester oofóartókel en heit blad minister van Oorlog op rt gehandeld, dient men geven, dat hij te ver ïs V de minister van Bui tem er zijn goedkeuring tende partij, dient duidelijk te worden uit gesproken dat zij eveneens bereid is, aan manoeuvres der andere party deel te nemen. Anders moet de samenwerking tusschen de Fransche en Britsclu: troepen by militaire oefeningen den indrink wekken, dat Enge land weer tot het oude stelsel terugkeert, waarvan men geloofde dat het door Locar no was teruyde gesteld. Het is zeer te be treuren dat het parlement niet by een is en dat Chamiberlaan ziek i» en door een mi nister wordt vervangen, wiens bekwaam heid tot oordeelen geen vertrouwen kan wek ken. Het geval draagt ertoe by den indruk te versterken, dat een verandering in de Engelsche buitenJandyche poütiek is inge treden en dat Engeland tot zijn oude metho de der geheime politiek terugkeert.” Voor den betrokken minister is dit niet vriéndelijk. Maar een minister moet iets kunnen verdragen. Wat uw oog bezeert verwijdert gij haastiglijk, maar als er iets is dat knaagt aan uw ziel, stelt gij de genezing uit van jaar tot jaar. <-d> ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—8 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48406. rechtmatige belangen niet voorkomen. Wang voegde er aan boe, dat de troepen van de divisie, welke by het betreurens- waandige incident betrokken was, ontbonden waren en dat afdoendé staippen waren ge nomen voor het bestraffen der schuldige soldaten en andere personen. De nationalis tische regeering beloofde volledige schade loosstelling te zuMen geven voor het berok kende letsel aan het personeel van het Brit sche consulaat^ voor de schade aan de con- sulaatseigendiowmen en voor het Letsel en de matenieele schade, berokkend aan de Britsche onderdanen te Nanking. Voor dit doeÖ stelde de nationalistische regeering voor, een gemengde Chineesch-'Britsehe commissie te vormen, welke een onderzoek naar een en ander zou Instellen en de scha deloosstelling zou moeten beramen. Dat is geen onaardig resultaat van de En gelsche diplomatie en het verklaart veel. (iOlHSIUE COURANT. Ook van een ander land had Engeland schadeloosstelling geëischt, n.1. van Mexico. Het vraagt een mi LI teen p. st. ter vergoe ding van schade, welke door Engelsche on derdanen in Mexico tusschen November 1910 en Mei 1920 geleden is. Deze eisch zal in een spedale commssie ondenzodht wor den, welke op 22 Aug. zal bijeenkomen. Ar temus Jones zal Engeland vertegenwoordi gen!; Mexico zal door een jurist vertegen woordigd zijn en tot neutrale voorzitter van de commissie is mr. Zimmerman gekozen, die er voonlocpig werk aan heeft. Het werk der commissie waarwehynilijk na een eer ste zitting verdaagd worden en later in Washington en 'in den (Haag worden voort gezet. een ander liotei werden <le juweeien van twee Oostenryksche «lames gestolen en jJ- Zaterdag heerschte groote opschudding over de verdiwynang van juweeien^ ter waar de van 1.3O0XMM) francs, die aan een Engel- sche dame behoorden. Tot deze kteinoodflën behoorden verscheidene kostbare ringen. De politie van Antwerpen werd er van verwittigd, dat rich in een logement aldaar een persoon bevond, die in het bezit van een groote hoeveelheid juweeien was. De man, een Pool, werd onmxkiellyk gear resteerd en spoedig bekende hij nn een hotel te Ostende juweeien te hebben gestolen. Hy had voor een waande van 300.000 francs in zyn bezit. Men veronderstelt, dat men hier met een lud eener bende te doen heeft. zoo gij tl nu lö uitkop ut voelt om hem te ontvangetn.” „Wadteteo? Hij?” riep de koning. „Ik lig slechte te wachten op hem. Laat Item dadelijk, zonder uitstel ko men eu ga zelf naar uwe vertrekken terug, mi^n kind ga slapen en dlroo- men van edeler dingen, dan die gij hier aanhooren zoudt.” „Belooft Uwe Majesteit mij te laten roepen, zoodrai zij weer alleen is ,-Ja, Toinon, maar al te gaarne Gij zijl mijn laatste zonnestraal.” De Dauphine beigaf zich nalar het vertrek, waar de unoiwik wachtte. Vol eerbied1 zag zij den asceet aan van wiens welsprekendheid en groote vjroomheid zij zoo vaak had gehoord. Wat was hij uitgeteerd en hoe rustig straalden zijne groote oogen haar te gen, hoe reusaichtig scheen zijn ge stalte onder het grove, bruine boete kleed; „Ik dank u zoo spoedig gekomen te zijn”, zeide zij met een diepen groet. „Mijn arme grootvader verlang de zoozeer naar u Mijn moeder heelt mij vroeger veel van tf gesproken, zoodot gij geen vreemde meer voor m'j zijt. Ik bid u, tracht den koning rot n»t te brengen.” „Niet ik kan dat doen, mevrouw sprak Broeder Patricius zachit maar indien de liooge zieke dat wil, zal ik er life* Zijne IMaJjesteft om bidden.” Zij antwoordde slechts door hem te vdnbeke.A haar te volgen, gebood den oudere gevalle#, dekte. e, Bleekzucht litis Maag of lust, zwaarten in i (uitslag, rood, sten enz. op elke Rheumatielt, e lever, leverstee- Alle ziekten van de geneesmidde- ■en te vragen aan tor in de Medicij- Groote Markt 7 Het kan ook zijn, en het is zelfs heel waarschyihlyk, dat Engeland eerst de kluit jes uit de pap heeft gehaald, en tot zyn vniendielyike houding jegens China eerst na eenijgie bespreking is gekomen. Want dr. Wang, den nationalistiisdhen mi nister van Buiterilandische Zaken te Nan king heeft het oprechte leedwezen Ier na tionalistische regeering te kennen gegeven over de beleediginigen en onrechtmatige be handelingen, welke officieele vertegenwoor digers van de Britsche regeering verleden jaar Maart te Nanking hebben ondergaan alsmede over <le schade, berokkend aan de. eigendommen van het BritSdhe consulaat, de mishandeling van Britsche onderdanen en de hun berokkende materieele schade. Hoewel uit het onderzoek bleek, dat zy uitsluitend waren aangesticht dxxjr commu nisten en vóórdat <le nationalistische regee ring te Nanking gevormd! was, heeft deze niettemin de verantwoordelykheid daarvoor aanvaard. Met het uitroeien van de commu nisten en hun slechten invloed heeft de na tionalistische regeering uitdrukkelijk op zich genomen, er voor te zorgen, dat in de toekomst diergelijke gewelddadigheden of agitatie tegen Britsche onderdanen en hun ZWITBERLAND. Motorboot in brand. Op het Bodenmeer is een motorboot, die tal van passagiers aan boord had, in brand geraakt. Onder de passagiers brak een pa niek uit en er ontstond op de linkerhelft van de boot zoo’n gedrang, chat verscheidene personen in het water vielen. De meeaten konden door .te hulp schieten de booten worden gered, doch men vreest, dat enkele passagiers verdronken xyn. De mototboot zelf slaagde er in, Meersburg te bereiken. wijs afwezig, om elders l« preeken? „Laat men desnoods renboden uit zenden, on» lietti' te lualem, als hij zich ergens in Frankrijk luavindt. Men hiaaste zich. Mijne dagen zijn geteld en ik moet rust vinden.” Hij had gelijk en iedereen wist het thans. De dood nad<Tde>. De pokken wiMieln niet uitkorneoi «n die lijder was daardoor aan een hevige koorts ten ppooi, die hoewel de koning zijn volle helderheid van geeet behield, noodlottig dreigde te worden. Tot zijn teleurstelling velrtelde men hem een uur later, dal die monnik naar Méréville, een. kleine plaats niet ver 'van Etampes, was vertrokken. Men luaid echter, op last dier Da*upljiine, een reiskoets daarheen gezonden om hem tonder verwijl naar het koninklijk pa les te voeren. Heel dien nadut, vdrliep onder zacht gekreun en korte, driftige uitroepen. Een oogenblik kwalm de slaap den zieke verkwikken. Maar nog wierp de arnibrekende dageraad slechte een grauwe schemering door de vensters, (oen men de van vermoeienis inge- sluinnerde kroonprinses zachtjes kwam wekken Zij hield thans alleen met een trou wen kamerdienaar de wacht. In een oogwenk wafc zij uit 1 leuningstoel overeind en trad zij de legerstede toe. SHref’, zeikte zij, ,,de monnik is aangekomen maar hij kan wachten, DU1TSCHLAND. Hevige storm jn Zukl-DuitSchland. Uit Straatsburg wordt gemeld dat hevige stormen, gepaard gaande met onweer, in de omgeving grttote schade hebben aangertdbt. Op vele plaatsen zijn de wegen versperd door omgevallen boomen en telegraafpalen. Zeven huizen en elf schuren zyn door den bliksem getroffen en afgebrand. Aan den oogst en den veestapel is groote schade toe gebracht. Een gezin uitgestorven. Het uit zes leden bestaande mynwerkers- gezan SChirok .uit Osterfcki te in korten tijd door een aaneenschakeling van tragisdhe omstandigheden volkomen uitgestorven. Vader en zoon vonden eenogen tyd gele den in een mijn door valllend gesteente den dood. De tweede 18-jarige zoon kwam kort daarop iby een hyschongeluk om het leven. Eenige weken geleden was de jongste aoon van het gezin spoorloos verdwenen. Na langdurige nasporingen werd zijn lyk uit de Roer opgehaaikL Blykbaar is hy na het ver laten der my,n door de duisternis in de Roer geraakt. Van het gezin bleven slechts nqg moeder en dodhter over. De dochter stond op het punt zich met een mijnwerker te verloven. De vreeselijke slagen hebben moeder en dochter zoo getroffen, dat zy ibeiden in den Ry n sprongen en verdronken. Boot om geslagen. Gisternacht is by Kiel «P de beneden- Schwentóne de motorbot Alice” ten ge volge van overbelasting gekapseisd. Zy had 21 passagiers aan bord, die evenals de boots man aangeschoten moeten zyn geweest. Marie Antoinette. „Gij w'ordt sdiilVe- rend gewroken, Toinon. Voor zulV.e vrouwen verraadt men zijn duurste plichten.” En met driftig gebfear veirscheurde hij den brief. De Dauphine wi,erp hem een blik vol zaloht verwijt toe. „Gij moet u rustig houden, groot vader gij weet, de lijfarteten hebben dat zoo ernstig He vol en.” „De lïjlfairteeii zijn dwazen. Laat hen eerst het stilzwijgen opleggen aan wat er omgaat in een menschelijke ziel, als zj] zich» ter verantwooinding hootrt oproepen •van hare doden.” ,,Zfd ik wiellicht nog om uw biecht vader zendon, Sire?” „Npen. 'Ik heb hem reeds van mor gen hier gehad”, mompelde dekbmng „maar die man verstaat mij niet. In plaats van mij te helpen, maakt hij mij boos iriet zijne antwoorden. Toi non, er is één man, van wien men mij meermalen h.e*e,'t gesproken, rfp ednige dien ik zou wenschien te zien, als hij waarlijk is wat men van hem zegt. Alleen heiligen kunnen groote zondaars verstaan. Hebt gij ooit van hem gehoord Broeder Patricius.” ,,O, zekér”, riep Marie Antoinette^ uit „Kort voor mijn huwelijk wa& hij te Weenen, en liet mijn moeder hern M ta:ch ontbieden. Zij vond’ geen woor den genoeg van lof over hem. Ik kan aanstondls laten vernemen of hij zich te Parijs bevindt. Hij is, helaas, dik- Britsoha Cavalerie en manoeuvrea ia het Rijalaatf een ondeelbare nationale eenheid” schouwde en Japan slechts ecQtwmisChe voorrechten en voorrechten qp Ihet gebied der verkeerapolitiek in Manidspoerye kon toestaan. Klaarblijkelijk: op larirvies van En- geland en Amenika weigerde de opvolger van 'l'sjang Tso Lan in. Moekden elke vernieu- wiinjg der verdragen met Japan en leidde onderhandelingen in met de Chineesche na tionalistische regeering. De Japanische imperialisten, roerden zich echter. Zij noopten het kabinet te Tokio een verklaring af te leggen waarin erop werd gewezen, dat Japan „in ’t belang van den vrede in Oost-Axaië” geen politieke overeen komsten van Mandsjoenye met andere re- geenngen dan die van Japan kon gedoogen. Deze aankondiging was o'lie in (hét vuur, wend in heel de AngehSaksische wereld «ip- gevat als de aanmatiging eener Japanwche hegemonie in Oost-Azië en heeft tot een on- middellyke, nadrukkeliyke gecombineerde Engelsch-Amerikaansche tusschen kornet aanleiding gegeven. Na zal het Japansche kabinet in den ver volge met betrekking tot rechtstreeksdhe onder'handdlingen tusschen Nanking en Moekelen niet slechts onzijdigheid in acht nemen, maar bovendien een bijzoiulere terugfhoudendheiid ibetrachten. Engeland heeft weer eens gezegevierd), de Japansche imperialisten hebben een ernstige nederlaag geleden. 'Dengehyke dingen nu komen in de politiek ook voor. Daar heeft men Japan, dat in het verdeelde Ohina in troebel water ging visschen. Vermoedelyk heeft het een kat in den zak vervoerd. Want plot seling gaat het zyn politiek wijzi gen. De Japansche premier, baron Tanaka wil in den vervolge buiten de tbesprekingen tusschen Nanking en Moeteden, waarvan het doel te Mandsjoerye binnen de nationalisti sche invloedssfeer te brengen, blijven. Japan heeft niet langer de bedoeling de éénwording der regeeringen van Moeteden en Nanking te beletten. Aan deze koeroveranderlng te een en an der voorafgegaan; en het is Engeland ge weest, die deze frontverandering heeft 'ge suggereerd. Op 5 Augustus keurde het J'a- pansdhe kabinet een scherpe nota aan de nationalistische regeering te Nanking goed, die den Woensdag daarop werd overhandigd en waarin Japan veaklaarde, dat het geen genoegen kon nemen met de opzegging der Japaixsch-GhimeesChe verdragen. Deze nota, die door de Engelsche pers in overeenstem ming met de openbare meening in Amerika werd gekenschetst als een uitdagend ultima tum, werd van Engelsche zyde. met de ver klaring beantwoord, dat men het met de nationalistische regeering eens was gewor den over de genoegdoening, door Ohina te verschaffen in verband met de bekende in cidenten van Nanking. Op deze wyze nam Engeland tegenover China, evenals Ame rika al eerder had gedaan1 al was het alleen maar omdat het Japan niet ver trouwt een vriéndelijke houding aan. Terwyl de Japansche resident te Moek elen, Hayasji, eerst zoo welwillend moge- lyk tradhtte de afzonderlijke verdragen, die Japan met Tsjang Tso Lin had gesloten, te vernieuwen, verklaarde Chamberlain in zyn jongste groote rede in het Lagerhuis, dat Engeland steed's Manutejoerye en China ais pers dat Britsche cavalerie zal aan de Fransche manoeuvre^ifi land. Heeft men hier te aan takt, of heeft deze gé beteekenis? vraagt d«y ui Guaa’dian in een h zegt: „Wanneer de eigen initiatief heel hem te verstaan JÉ gegaan. Wannei landsche Zakt er zyn goedkeuring aan heeft gehecht^ moet hy tegenover het volk daarvoor zyn overwegingen bekend maken. Wat thans is gebeurd is op het oogenblik buitengewoon moeilyk te begrijpen en wel om twee redenen: 1. omdat de bezetting van het Rijnland bij de samenkomst vami den Raad van den Volkenbond zeker aan de orde komt, is het vooral gefwenscht alles te ver mijden, wat vei’bittening kan teweegbren gen; 2. te Locamo heeft Engeland' beloofd, Frankrijk tegen Duitschland te helpen, doch pok Duitschland tegen Frankrijk te bescher men. Indien thans Britsche troepen deelne men aan manoeuvres van een verdragklui- kamérdienaar naar een aangrenzend vertrek te g»an, en een oogtublik la tei waren koning en monnik alleen. Lodewijl XV braohit eenige woorden van claiink uit en voegde er bij „Het dialglicbt heeft nog niet veel 10 beduiden. Vergeef mij, broeder, maar neem de lamp op en laat mij uwe tirekiken zien.” Broeder Pafricius scheen een secon de te aarzeien. Toen antwoordde hij zacht „Mijn gelaat heeft hier niets te be duiden, SPre. Ik ben slecbts een kloos- st er ling, aooals er bij duizenden zijn, zonder naam, zonder persoonlijkheid. Het is inmuers aüleen de levende God. op wien het aankomt „Zooals gij wilt, Broeder gaf de zieke toe, onmiddellijk de kracht ge voelende, welke er van dien man uit ging. „Niels zal mdj te veel zijn, zoo gij mij vrede kunt schenken. Ik heb reed» gdbiecht; maar er is geen rust gekomen. Hoor tmij aan.” Lang, heel lang bleef de monnik op de knieün voor de lijdienssponde Lig gen. beurtelings toeluisterende, den koning toesprekende en mei hem bid dende. En ten slotte kiwam de zoo vurig verlangde rust. H«t was reedt klaarlichte <la’ ge worden, toen hij eindelijk opstond om heen te gaan. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omMraiuo (Wworanda tot den bMorgteth<): 1—6 regela L30, elke ngel meer 0^6. Van buiten Gouda en den bezorgfcrln<: 1—4 regels L66, elke regel meer 0.80. AdTertontiln in bet Zetcrdagnununer 21 M bijslag 0® den prijs. Liefdadigheide-adveitentiin de helft ean den prija. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: J—4 regels W. elke regel meer IM O| de voorpagina 60 ft booger. Gewone advertentito en ingezonden mededeeiingen b# contract tot seer gereduceerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaataraimte. Advertentita kunnen worden ingezonden door tnsocbënkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan bat Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. 44 - Maar meie&tai sprak er eene onbe schrijfelijke onrust uit zijn lilik. Op een gegéveti oogenbj ik vroeg aj: „Zijn, er geen1 brieven vdor inij ge- koméft? Particuliere brieven bedoel ik.” Elisa/beth van Bourbon sprang open ging een zilvoren biad’ halen, dat op leen tafel stond en| -waarop eenige brie ven rustten. Eén dlaarvan was van eqn sterk pprfunv dlotogrtrokklen en droeg een groot zegel met reuisaditi ge gravenkroon. De koning nami hiem op en gaf zijn kleSjutochtertje een wenk, dot zij het blad met die overi ge brieven kon wegnemen. Mei inspanning las hij den korten inhoud. Toen hij daarm-edle gereed was gekomen, lachte hij spottend „Gravin Dulharry schrijft nrij, dat zij plotseling dioor een zware verKoud- heid is aangetast, d)ie hare dagep in gevaar zou brengen, indfien zij zich buitenshuis waagde”, zeide hij tot BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIE. Opnieuw ves ringt roepen voor Luik. De forten opnieuw bewapend Naar de correspondent van de N. R. Crt. te Brussel meldt zuilen de forten van Pon- ttese^ Bairchon, Evegnée, Fléron, Embourg en Boncelles, in <le onmixidell'yike omgeving van Luik, binnenkort van barakken worden vooralen bestemd voor de troepen van het nieuw opgeridhte regiment vestóng-aïtille- rie. Deze artilleristen ayn thans reeds ge- recruteerd in de provincie Luik. Ook te reeds een begin gemaakt met het plaatsen van be tonnen platformen voor verdragende kanon nen in deze gedeeltelijk herstelde forten die, zooals bekend, dn Augustus 1914, een be langrijke rol hebben gespeeld. De terugkeer van het vorstelijke paar. Voorbereiding van een triomfante- lijk onthaal. De correspondent van de N. B. Ort. te Brussel meldt dat het gemeentebestuur van de hoofdstam! besloten heeft koning Albert en koningin Elisabeth, by hun terugkeer uit Congo-kolonie, 31 dezer, op triomfantelyke wjjtze te ontvangen. Al de vereemigingen der ihooftistad, met uitzondering \’an deze welke een politieke kleur hebben dit ver moede) ijk ten einde een amnestiebetooging van de zy'de der Vlamingen te voorkomen worden verzocht rich, met hare vaandels op den d'oortocht van den koninklijken stoet te bevinden. Juweelendieven. Twee dames uit Antwerpen zyn te Osten de van haar juweeien, <lie zy in een kast in haar hotelkamer hadden opgeborgen, be roofd. Deze juweeien hadden een waande van meer dan een half miiHioen francs. In

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1