non raagt Adverteert in dit Blad. 1.19 VAN Y5ENDYK'5 KOFFIE Houdt uovlbijdid^ uk THEE WONBEjn tangevolg* vu doorllnu, I I itoin«rl I gp tl M De Dui V NIELH EOmCHE COURANT foor het plaatsen van aanvra gen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annon- ceeren van aanvragen en aan biedingen van 4‘l2 °/o Pandbrieven MAGERHEID Gij behoeft niet te klagen over gal, slijm, maaglyden, trag3 ontlasting, slechte spijsverte- ring, gebrék aan eetiuelt, gevatte koude, influenza, lusteloosheid1 Koortsigheid, duizeligheid, hoofdpyn, enz., want door ’t gebruik van de Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen, zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. Ro.. 1884 Dit blad ver K> VELO-Waschmachines EEUIIJ RMCJE5 F* RENEMAN VAN DER HEIJDEN, GOUDA S3 Nuts - Avond - teekenschool TE OUÖEWATER. Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Marie Am GOEDKOOPE TREIN met „Verzekering tegen regen” x>' BERGAMBA NIEUWERE IELE BUIZENDEN LEZER. Eischt oriflineele Handmacbines vanaf 1 43.50. lectrische vanaf III- VELO Waschmachine Mij., L.Tiandbweg 53, Goud» ZENU^ aandoeningen IRVING’S’ 4? I SBHBS? [oj Veri [O) 1461 *=1 6 No. 4. Pandbrieven ff 47.000.000.- 40 GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND: -fc. o» 3 vin Rotterdam t/m. Utracht naar Ede t/m Nijmegen ■p da DINSDAIEN t/m 4 Saptamber Zie aanplak- en strooibiljetten. 1 Wat een kerkhof i men er zijn dooden r 6 C’ Koningin ei PER EL I H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda. Ons brood werd bekroond: Arnhem 1923, ’s-Bosch 1924, R’dam 1926, Dordrecht en Utrecht 1927. tmvwt. OU>Z£LIOH£iO ABONNEMEN per kwartaal 2. Franco per post Abonnementen bij onze agenten Onze bureaux i Redactie Telef. Met BALATUM weet U, waaraan U toe is. De’breedte van 183 cM. als de voordeeligste maat, de prijs van (.1.19 per El, zijn uniform doorgevoerd. Alle andere maten en prijzen betreffen imita ties, die U niets garandeeren. KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wij hébben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld: n.l. van 18 ge wone regels EEN GULDEN elke regel meer 0.12%, mits contant aan ons Bureau: MARKT SI Uiterste termijn voor ZATER DAGMORGEN 9 Zend vooral GEGARANDEERDE OPLAGE NIINSTÊNS 6000 EX. Wij maken onze en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitsmiddel In Gouda en omgeving is dan de ZATERDAG-EDHTE van de Het vredelievende cratisohe Duiitschllaru schip bouwen. In de laatst gel heeft de Duitsche re| ning te geven aan h< gen Riksdag om nieuw pantserschip o Natuurlijk is dat DuitsdhJanid’s Tweede dag heeft vele soc.-» nisten als leden. Vin uitgaaf zoo maar go Neen want het genomen tegen het democraten, democrai en communisten in. J 'nieuwe regeemig op ten en democraten, er dig dat deze todh nie zetten» dat op het bes gekomen. De socialistische ei nisters hebben tegeno partij, het Centrum e ter moeten toegeven; de samenwerking en li di|ge reigeeningscombn dan den bouw van di ryksweerministerie 2 op zijn begrooting bi brengen, welke de do pantserschip verhoogt den goedmaken. Een coalitie-reeeeri 'maar delinkenzijd binet lijdt met djt al en voor de sociaal-dei craten is het een a slissing. Ze worden cok, door hun politiek- In de bladen van 1 gestoken met Je wbe^ democraten en de so eerst verwoede Sau brave Paulussen wen kussen zaten. Feller i De communisten schr» actie op touw gezet 1 ministers die, naar d< ook nu weer de zaal hebben verraden en zü lagen dienaar van hed tarisme hebben getooi Ook in den Linkerv democratische party gemeen. Te Plauen is dering viyi de Saksis< die van oudsher b'erut lisme, een motie aai besluit van het rykskï hoon op de idealen v (Iers wordt genoemd langd, dat de partygt De BANK stelt beschikbaar in stukken van flOOO.—f500. pe Directie: Mr. A. J. S. vXfl LlRK Mr. P. R. HOORWEG^ HET BESTUUR der Nat,.Avond- teekenachool te OUDEWATER roept sollicitanten op naar de met 1 Oct. a.s. vaceerende betrekking van Liirnr ii de H. M Onderwijzers in het bezit van de hoofdacte kunnen in aanmerking komen. Lesuren Dinsdag, Woensdag, Donderdag van 6—8 van 1 Oct.—-1 April. Salaris volgens rijksregeling. Sollicitatiebrieven geen stukken, in te zenden vóór 1 September bij den Heer Secretaris, Dr. H. P. VAN PRAAG te Oudewater. 1515 27 Door BALATUM aan te schaffen geeft U blijk economisch en er niet van gediend te zijn, dat indenzelfden winkel dezelfde vloerbedekking onder verschillende namen tegen verschillende prijzen wordt verkocht, zweren Rheumatïek, aan de lever, leverstee- ;ng Alle ziekten van - - --jaren. Zelfs indien gü alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) C 1 'r ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men liidt. Schoone, volle lichaamsvormen door D. Fr STEINER's O< )STERSCHE KRACHTPIL- LEN voor Dan es. Wonderbare Bustes. Ook voor herstellenden en zwakken. Bekroond met gouden m< dailies en eere-diploma’s. In 68 weken tot, 30 pond toeneming. Gega randeerd onschadelyk. Door Artsen aanbe- voljAi. Streng? jeëel. Vele dankbetuigingen. 1 Prij* per doo s van 100 stuks 330, 200 stuks 5.50, franco thuis onher rembours of na ontvangst van postwissel. FILIAAL BURSKI, Zerolr. 21, Den Hu,. a 99 en f100. 45 Op het oog en blik onwend’en, beschen sters binneaidring< ten volle zijn schib n ep die vorst, w wend op hem geri< „Zje mij aan, mi dooden uit hun gri „Neen, Sire da die het Leven.' ze>lf dén dood' zoo nabi onze omgeving on waande.” „Eu dat is met zou dlat niét hebbe de waarheid! weten „De bediende, hop Iooh neer von snelde heen om f zoeken toen hij ontmoette, die alge bekend stond als d en in waarheid ei 1 nied'ictijnmeeöter wa tot de orde toe te voerde hem tot i Wortelboer’s Kruiden of Wortelboer’a Pillen van Jacoba Mhria Wortelboer van Oude fekela, zijt ge binnen enkele dagen weer fiiseh en opgeknapt. Probeer ze maar eenft en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overa* verkrijgbaar 60 cept. Dr. TEN CATE, Spaoiaalarta toot Spijsverteringi-,RheaMa- tiaohe *Zanawzi«ktan ia van 16 tot en ■aot 19 Augustus 1514 6 AFWKZIQ. Eandrachtswcg 65, Rotterdam. Houdt voet bij stuk, het is Uw voordeelt! met schriftelijke garantie en weigert imitatv gelijkwaardig aan Balatum zouden worden en eischt schriftelijk gegarandeerde BALATUM! Want de ervaring, welke de Balatum- fabrieken als eerste op het gebied van speciaal-vloerbedekking hebben, wordt ryet geëvenaard en het is die ervaring, die U een prima product waarborgt,. BALATUM is economisch, mooi en goedkoop, verkrijgbaar in een groote sorteering dessins, het is waterproof en gemakkelijk te ondephouden.BALATUM slaat in prijs elke andere bedrukte vloer bedekking en wordt niettemin direct bij Uw aankoop schriftelijk gegarandeerd- Verstandige menschen En juist zij alleen, Zij koopen een VELO En wringer meteen. Ook voorradig goedkoopera soorten vanaf f 25.—. I A CONTANT en IN HUUR. HOE DB VAKMAN EEN BE DRUKTE VLOERBEDEKKING t KEURTl Hl) neemt een krasproef. d. w z. hl) krast een gelijk aantal keeren met dezelfde kracht over dé ver schillende soorten vloerbedek king én kiest die. waarop het krassen den gerlngsten invloed uitoefent. - Overtuigt U op deze wijze, alvorens Uw vloer bedekking te koopen I Zenuwen doen zich te meer gelden als het I lichaam verzwakt is, - slechts een algehech versterking zal dap resultaat hebben. Irving’s Gist-Tamia* Tabletten zijn in hun uitwerking bijzonder krachtig, daar zij het bloed volkomen zuive ren en tgehecle zenuw gestel gezonden krach tig maken De vitatni- ^nen zijn bijz heilzaam Garantie. Probeci eendoog indien Uw zenuwgestel t zich met op wonderdadige wijze herstelt, betalen wij U Uw geld terug na ont vangst der ledige doos. Verkrijgbaar in doozen vss f 0.75, f 1.50 en I 2.50 bij de voornaamste Apothekers c* Drogisten iKft-uan N V ALOEM. HOLLANOSCHE HANDEL- EN INDUSTRIE Mij (AldeelinR .Yeasl Vile'l Dennewec 140 - De.i llu| GIST-TAMINt TABLETTEN I LjJ /Qjws|| JIL HOE DE VAKMAN EEN BEDRUKTE VLOER BEDEKKING KEURTf Hij buigt een stuk naa, beide kanten. Kraakt het niet dan weet hij. dat de verflaag onafscheide lijk met de massa verbonden is en daardoor waarborgen voor duurzaamheid geeft. - Keur op dezelfde wijze alvorens Uw vloerbedekking te koopen I HEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in 't aangezicht, ekzema, jeukte^ steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtide zwer“ jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking /Pijn ai nen, nieren of blaas Aambeien Ve&tóppinj de waterwegen en de blaas Het keeren der ji „u len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, de'’4—-J'- W'-J nen, bü firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, o ri'r*T'T?r>t» a lub. N kW™, brui-, ■pront» Uppna, nnro hun, wZj tnriat. klovu, buwtea, nen, ptjnHIke bloedende in oJl umbnleB penceel men met Zalf vu Juni» Maria WortalbZl Verkrtltbaar k 76 cant by de LaJ roa WartaMtoar-a AiMkelea. uur. vroeg in.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3