Blad. ».D.D enuiE LNDOENINGEM luwen doen zich te er gelden als het iaam verzwakt is; :hts een algeheelé sterking zal dan iltaat hebben. i 99V. klagen echte sjijsverte- uza, lusteloosheid t door ’t gebruik NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN VONDB! Sm De Duitsche Pantserkruiser Ro.. 16843 Woensdag IB Augustus 1828 67*Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen machines weg 53, Goudi leekbank >o— EEUILLETON. Marie Antoinette. che ïanaf Hl- anaf f 25.—. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. IVING'S ST-TAMIHt IBLETTEN ■i ge- (Wordt vervolgd). Koningin en martelares. IWt» CLIOHI'O iming al- hvverga- mocratie, schen n, VELO sen. n f 100 c t i e R. HOORWEG rie den met van /zoek~in te tevens. De blitae-onder- jtslag daar- te interve- worden in de gevangenis van Wandsworth apgehan- gen, de derde an die van Pentonsvilte. Waf een kerkhof is, weet men pas, als men er zijn dooden heeft rusten. .broeder gaf weinig hoop, maar beloof de het uitenstéje zullen beproeven, indien men hom, hielp-mij naar zijn klooster over te brengen, waar ik be ter kon worden verzorgd. Dit voorstel werd1 dankbaar aangewonnen. Het huis van een alleenwonend man is niet Voor krankenveJ'pleging ingericht.Dien nacht reeds1 rustte ik’ binnen de muren der oude abdij. 11e wondkoortsen maakten zich al spoedig van mij mees ter en wel op zêo hevige wijze, Hat, doen zij mij éindtethjk verliHén, ik zoo uitgeput was vaat krachten, dat men mijne bezwijming als het einde beschouwde en liet gerucht va" mijn dood zich verspreidde. Maar ik ontwaak te uit die zware verdooving en dal knret het besluit voortaain walarlijk dood voor de wereld te blijren. Deu gebe den, de ernstige woorden aan mijn ziekbed gesproken, hadden een ander nypjnsah van mij gémiaakt. Terwijl mijn vroegere kameraden niet anders ge- hxrfden of ik had in aHen eenvoud op het kloosterkerkhof begraven wiUen worden, werd ik broeder Patricius.” De faming had hem stilzwijgencbaan gehoord. Thans zeide hij op gebroken toon „Heictor de Loison. gij waart een maal een mijner dapperste officieren. ,,Afe dat zoo is, Sire, dan deed k in dfe jaren alleen mijn plicht”, klonk het nederig. „Reeds als knaalp werd gij zwahr gewond op het slagveld.” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2^0, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—5 uur. Administratie Telef. latere. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. hun portefeuilles ter beschikking zullen stellen. De socialistische ministers zullen daarover geen oogertblik denken. Zij pro- beeren hun besluit te rechtvaardigen en olie te werpen op de gdlven der algemeene ver ontwaardiging in arbeiderskringen door het pubkiceeren van een officieuze verklaring, die echter al heel weinig overtuigend klinkt.' Opnieuw komt men aanzetten met de mededeel»ng, dat het kabinet verplicht was om het 'besluit van den Rijksdag en van den ryksraad uit te voeren, en alleen had na te gaan of de tegenwoordige fiinancieele toe stand des rjjiks het bouwen van dan pantser kruiser gedoogde. Dit is natuurlijk sftechts een praatje. Het feit dat het parlement de middelen voor den bouw, van den kruiser lieeft gevoteerd, verpiicht de regeering daarom nog naet dit nu ook te doen. Aannemelijker dan de officieuze verkla ring klinkt het gerucht, dat in parlemen taire kningen de romde doet, volgens het welk het Centrum en de Duitsche Volks partij zouden hebben gedreigd uit de coali tie te zullen treden als het kabinet den bouw van den kruiser niet mocht goedkeuren. Liever buigen dan Ibarsten, hebben de roode ministers gedacht. Duitschland heeft krachtens het vredes verdrag wel is waa<r de bevoegdheid om zes gepantserd schepen te bezitten van een maximum-inhoud van 10.000 ton. Maar by cue, discussiën, (waartoe het plan van het rijksweendeipartement om nu, krachtens deze bv* «Uit «MM».. TVU* vcii wetf# pantserschip van deze afmetingen over te gaan, is er terecht op gewezen, dat het by da besprekingen over het vraagstuk der in ternationale Tjewapeningsbeperking de mo- recie positie van (Duitschland als reeds ont wapende” staat, ten zeerste moet schaden, als het nu zelf begint met nieuwen aan bouw... van een type van schepen, waarin het toch nimmer, naar de voorschriften van het vredesverdrag, met de andere groote mogendheden zal kunnen mededingen en wélks militaire (waarde voor het land dus zeer twyfelaohtig is. Tegenover de macht, waarover de zee- mogendheden beschikken, is dit schip niets waard, mag men gerust zegen, en dus zou het geld vrijwel volkomen zjjn weggewor pen, indien wij konden aannemen dat d“ Duitsche regsening en de Rijksdag zoo on- noozel zjjn als ze lijken, dif besluit als maat staf genomen. Maar dat is natuurlijk niet zoo. Dit is een begin van de vernieuwing van de geheele Duitsche vloot. Het Ryksweer- dqpartement zal ernaar streven geleidelijk alle andere oude pantserschepen te vervan gen door modernere schepen. Het regee- ringsconflict, dat nu wend vermeden, zal te Huis worut genoemd en waarin worat ver- eeniger tjjd dus toch moeten worden uitige- langd, dat de pairtygenooten in het kabinet «tochten GOIDSCHE COURANT doorUtt», indrnn, bnod-, „T* wmtarhudai P™. huid, imuZ* nrmi/Z* blowende in «a rtJ “•o*1 nwn met Maria Wortdbme h 75 ent bB da er’s Pillen - t, zjjt ge binnee r ze maar eeM» retrking. Overal Vernieuwing van de Ouitsohe vloot Het vredelievende Duitachland, het demo cratische Duitschliand gaat een pantser- schip bouwen. In de laatst gehouden kabinetszattihg heeft de Duitsche regeering besloten uittKoe- uing te geven aan het besluit van den yori- gen Rijksdag om tot den bouw van een nieuw pantserschip over te gaan. Natuurlijk is dat zoo maar niet gegaan. Duitschland’s Tweede Kamer oftewel Rijks dag heeft vele soc.-democraten en commu nisten als leden. Vinden die een dengelyke uitgaaf zoo maar goed? Neen want het beslluit werd indertijd genomen tegen het verzet van sociaal democraten, democraten, economische party en communisten in. Maar daarna is er een -nieuwe regeemig opgetreden met socialis ten en democraten, en het is wel merkwaar dig dat deze todh niet hebben kunnen door zetten, dat op het besluit zou worden terug gekomen. De socialistische en democratische mi nisters hébben tegenover de Duitsche Volks- party\ het Centrum en den Ryksweerminks- ter moeten toegeven; blijkbaar vonden zij de samenwerking en het bestaan van de hui dige regeeringscombinatie van meer bedang dan den bouw van dat schip, vooral nu het ryksweerministerie zich bereid verklaarde op zyn begrootóng beffluiinalgingen aan te brengen, welke de door den bouw van het pantserschip verhoogde uitgaven weer zou den goedmaken. Een coalitie-rageering moet 'maar de linkerzijde van het nieuwe ka binet lydt met dit al een ernstige nederlaag en voor de sociaal-democraten en de demo craten is het een zwaar te verduwen be slissing. Ze Worden daarover nog gehoond ook, door hun politieke tegenstanders. In de bladen van rechts wordt de draak gestoken met de „beginselvastheid” van de democraten en de sociaal-democraten, die eerst verwoede Sauhissen waren, maar brave Paulussen werden, zoodra ze op het kussen zaten. Feller is de critiek van links. De communisten schreeuwen en hebben een actie o«p touw gezet tegen de socialistische ministers die, naar de „Rote Fahne” zegt ook nu weer de zaak van het “proletariaat hebben verraden en zich andermaal den wil ligen dienaar van he,t kapitalisme en mili tarisme hebben getoond. Ook in den Linkervleugel van de sociaal democratische partij is ,de ontstemi gemeen. Te Plauen is Zondag in eel dering van de Saksische soeiaal-den die van oudsher berucht is om haar radica lisme, een motie aangenomen, waarin het besluit van het rijkskabinet een schandelijke hoon op de idealen van de Duitsche arbei ders wordt genoemd en waarin wordt ver- ADVERTENT1EPRUS: Uit Gouda «d omatrafcao (babooiaoda tot dan baaorgfcring) 1—5 racete L30, alka regel meer 8J5. Van buiten Gouda en den bMorgkrinc: 1-4 racete 1.55, elke regel meer RM. Advertentie in het Zatanlacnummer 21 S httalag op den prjja. Ltefdadigheido-ndvertentiln de helft van dan prha. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN: 1—4 recete 2J5, elke ragai meer M O» de voorpagina 51 ft hoogar. Gewone advertentie en ingesonden mededeeiingan bjj contract tot soar goreducoerdan prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie kunnen worden ingesonden door tneecharkomat van eollede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten au moeten daage vóór da plaataing aan hot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname venekerd te zjjn. 45 - Op het oog en blik, dat hij zich wilde omwend'en, beschenen de door de ven sters binnendringende aonmestralen ten volle zijn achildieraclitig gelaat en, nep dte vorst, wien» oog en on»fge' wend op hem gericht waren „Zje mij aan, monnik- Vtorrijaeet de doodien uit hun graf?” ,,Neen, Sire dat dleddj slechts één, dlie het Leven1 aelf was. Maar men kan dten dood' zoo nabijj zijn geweest, dftt onae omgeving ons reeds gestorven waande.” dat is met u geschied'? En ik zou dlat niét hebben gehoord Ik wil de waarheidl wéten. „De bediende, die mij zoo goed als hop loos neer vond liggen', Majesteit, sïuelde heen om een geneesheer te zoeken toen hij een vromien monnik ontmoette, die algemeen ini de stad bekend stond als de .Wonderdokter”, en in waarheid een zeer bekwaam medicijnmeester wafe gewéeét, alvorens lot de orde toe te treden. Mijn knecht voerde hem tot mij. De geestelijke belemmerd. Echter kan worden aangenomen, dat ontzettende schade aan Londen moet zjjn toegebradht en dat, als de bommen werkelijk bommen waren geweest, groote gedeelten van het centrum in puin zouden liggen. Thans blijkt dat een eucadron, hetwelk de kust by Shoreham onopgemerkt overtrok, 28 minuten later door drie lage wolken heen op Eastham nederstreek en zoogenaamd 18 bommen, eik van 230 pond, nederwierp. Gistermorgen in de vroegte was er een ontzettend gevecht in de lucht op een hoog te van niet minder dan. 17XMJ0 voet, waarbij alle deelnemers zuurstofapparaten moesten gébruiken. Werkloozen naar Canada. De Canadeesche regeeringisautoriteiten hebben het voorstel aanvaard inzake het zenden van 10.000 werklpozen naar Canada om daar te helpen aan het bmnenhaJen van den oogst. Reeds zyn 4500 man scheep ge gaan. „Dat zijn de oorlogskansen, Uwe Majesteit.” „Neen, hier was het meer Het was de vermetelheid van een kind', maar tevens de daad van een held'. Gij aocht een verlqren vaamkiel nit de vij andelijke gelederen terug te halen, en dlat volbracht gij, gansch alleen, gij een dertienjarige. Toen gij aan kwaanrt' rennen bdj d|e onzen, was hel vaandel van kogefe doorboord1, even als. uw lichaam, maar gij droogt h t, enu’ het lijf, h’rafikrijk’s eer was ge red'. En ik, FranWrijik’s koning, heb diaarvocr beloond, door u in ongena de te zenden voor een netigheid.’ „Dat geschiedde zooveel later, Sire, dat de daad uil mijn eerst0 jeugd ver geten. was.” „Zij had niet mogen vergeten wor den- Hector de Loison, wilt* gij mij vergiffenis schenken „Al walt ik te vergeven had, is lang vergeten, Sire”, antwoordde dé mon nik op ontroerenden toom. ..Maar ik dank mijn koning, dat hij zich mijner heri^nnérd heeft. Alle sporen van een grief zijn daardoor uilgdwischt.” Den volgenden morgen verlangde Lodewijk XV de laatste Sacramenten te ontvangen. „Leg mijne kameirjapioni gereed’ gebood hij aan zijn kamerdienaar. „Maar Uwe Majesteit zal daar min- detr gemaikklelïjk in liggenf’, merkte de Dauphine op, die iweder aan bet ziek bed was gezeten. FRANKRIJK. Een auto-ongeluk. Op het eiland Corsica is een auto van een hoogte van 40 ML neergestort in rivier. Van de zes inzittenden werden twee gedood en vier gewond. De ontsnapte slang. Eenige weken geileden ontsnapte uit een circus, dat te GhatMenoult in het departe ment Vienne voorstellingen gaf, een boa constructor. Alle nasporingen ten spyt van brandweerlieden, politie, burgers ene. bleef het dier onvindbaar. De (bewoners waren dooddyk verschrikt, en maar matig door de verzekering van den circuseigenaar gerust gesteld, dat het dier pas gegeten, tato en zteh. ‘De gebeurtenis was* btfna Vëlftten, toêlT Zondag twee kinderen verschrikt naar huis kwamen holten: zijl hadden den slang g*- tien! Nu is het geheele dorp weer in onnist; kinderen wonden thuis gehouden, kasten worden met angst en beven opengemaakt en ’s avonds wanneer alles izongvuldig ge sloten is, wordt eerst onder de bedden ge keken of de vluchteling zich daar niet heeft verstopt. Na een maand vasten zal het wel niet lang meer duren of het dier zal zijn aanwe zigheid eigens kenbaar maken door zich op een prooi te werpen. AMERIKA. Ontploffing in een fabriek. Minstens twaalf mehschen zyn te Ham mond ten gevolge van een ontploffing in een fabriek van sanitaire voorwerpen, om gekomen. Na de ontploffing ontstond brand, waar door het nog niet mogeliyk is het gebouw te naderen en de lijken weg te halen. IRAK. Bandieten die bung zy*** Uit Bagdad wordt giemeld, dat de post zakken, welke bij den aanval op het auto- mabielenconvoof nabij de Syrische grens ge stolen waren, intact te Damascus zyn ont- BELGIë. De nalatenschap van Loewenstein. De Belgische bladen «testen nog enkele bijzonderheden mede otver de nalatenschap van den heer Loewenstein. Loewenstein bezat toen hy stierf 260.000 aandeelen der Internationale Holding Cy., waarvan de noteering op den dag van het overiyden van den grooten bankier 215 dol lars bedroeg. Loewenstein bezat toen een fortuin van elf miMioen pond sterling. Doch de aandeelen zakten aanmerkelijk np den dood van Loewenstein. Wat niet belet dat mevr. Loewenstein nog het aanzienlyk be drag van ze» millioen pond sterling van haren man /erft Er bestaat evenweft een passief bedrag van een müllioen pond ater ling. Een bedrag van dertig procent van de totalle nalatenschap zal aan den Belgischen fiscus komen. Zoodat meivr. I-ioewenstein eigenlyk een bedrag erven zal van twee mil- lioen pond sterling of 350 miUioen frank. ENGELAND. Een drievoudig doodvonnis. Vandaag worden in Engeland drie man nen opgehangen voor denzelfiden moord Parenval Taylor, James Weaver en George Donevan. Zy werden veroordeeld wegens moord op een zekeren Fnienri Smith, die in den nacht van 14 April wend aangevallen, in een automobiel naar de duinen gébracht en beroofd. Eerst den 18den Mei overleed hy aan zijn verwondingen. De irechterlyke raadslieden van de veroondeeklen betoogden in hooger beroep dat niet was komen vast te staan, dat Taylor en Weaver den dag van den aanval in gezelschaa van den verslage- ne waren geweest, vaststorud dat had. Na Re afwijzing van, het hooger roep wendden de raadslieden zich tot minister van Bdimertlandsche Za^en verzoek om uitstel van de uitvoering het vonnis en een nieuw and» stéllen op grond van nieuwe ge minister heeft wel een nieuw p zoek gelast, doch kon in den u van geen aanleiding vinden oy nieeren. Twee der veoordeeldfei ng’s Gisl-Tamiaa iletlen zijn m hua werking bijzonder chtig, daar zij het sd volkomen zuive- en 'I geheele zenu wi lei gezondenkrach- maken Devitami- zijnbijz heilzaam alle. Probeei ccn <Jooa in Uw «nuwgestd niet öp wonderdadige herstelt, betalen wij w geld terug na ont- st der ledige doos. Tjgbaar in doozen vu 11.50 en f 2.50 bilde aamste Apothekers ce Drogisten £»<f> latft-mn ALOEM. HOl.l ANDSCHE OEL- EN INDUSTRIE MIJ Idrclmr .Yeast Vile'l ewep I4n - Deo llM| „Ik weet hoe men den Koning dei koninginnen moet ontvangen. Neen, steun mij niet kniel neder, ik be veel het.” 'Zij gehoorzaaünde bevend en kniel de naast de kleine Elisabeth neer. Bij de deux lag reeds de kamerdienaar neergebogen. Thane overschreed' een koorknaap den drempel, in^de eene hand een goudlen wierookvat, in do andere een urined dragende, welke lantste hij echter ifiet meer in bewe ging bracht, uit vrees dien iieke te hinderen. Achter ham kwam de pries ter, in dé wit(e rochet, waarover de stola afhing. Hij werd gevolgd door We prinsen van den bloede, gewapend met brandende kaarsen, die in hunne handen beefden. En toen volgde er een grootsöh tooneel. De stervende verEaimekle zijn laatste krachten en boog dé stratjiime knieön. Frankrijk’s Irotsche vorst lag in het stof gebogen voor den God. dien hij zoolang ver geten had. Hij wist dat deze daad de weinige uren, wélke hem nog op aar de overbleven, zou verkorten, maar hij had het niet beneden zich geacht anders te doen. Op de knieën ontving bij- het Heilig Sacrament daarna eerst begaven hem zijne krachten, zonk hij neder op den vloer. Enkele unett titter wa» die hertog van Berry LodèwijK XVI. Een later bericht meldt dfet de minister het vonnis todh veraiaHeiid heeft in levens lange gevangenisstraf. Groote verwoestingen in Londen. to Londen is geweftdi«e sdhaide aange- riclit.gelukkig alleen maar in theorie. ^Njprn. deze week worden, zooate wy giste- moeily'k,’" 'ten reeds méldden, liuchtmanoeiuvres ^Kvenals in de tijklens den oorlog ^publi ceerde communique’s worden de daden van de vewtedigers in een helder licht gesteldi tenwyl die van de. aanvallers worden weg gecijferd met de nonchalante mededeellng, dat de weersgesteklhdidi over het allgemeen het offensief begunstigde, daar de werking der zoeklichten door wolken §n mist werd BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een zonderling 'legaat. Te San Vicente de La Barquera in Spanje stierf dezer dagen een gewezen Spaansch officier, die de laatste 20 jaar van zyn leven in eenzaamheid iheeft idooijgebracht en alleen omging met zyn knecht en zijn dieren, voor namelijk voor vogels had de man een groote vooriiefde. Hy heeft een zonderling testa ment nagelaten. Hy vraagt te wonden be- g raven op een zoogenaamd Iburgerkerikhof, daar waar alleen misdadigers, Joden en ket ters rusten. Het testaimenft bevat voorts heel wat onvriendelijkheden aan het adres van enkele pei’soorilyidhedeni, <lie den officier in zyn leven slecht hebben behandeld, en ver- wenschirgen aan liePWres van Engeland en Frankrijk. Voor lliudtschland heeft hy yniendelyke woorden. Zyn geheeile vermo gen, ongeveer lOO.Ottö peseta’s, laat hy na aan de stad Beriynr en wel voor liefdadige doeleinden. Bovendien Laat hij 13 ons goud na als huwelijksgeschenk voor éen deugd zame jonge Duitsche, die een buïigerhuwe- lyk aangaat. De bloedverwanten van den overledene steffllen zich op 'het standpunt, dat de officier niet normaal was, toen hy het testament vfervaardigde en éi schen, dat het zal worden geannuleerd. De Spaansche bla ten verwachten echter, dat de stad Berityn voor haar rechten zal opkomen. Boot vol met dronken matrozen om geslagen. ^Uit Kiel wordt geméld» dat Maandagnacht omstreeks drie uur by den mond van de Sdhwenbina de motorboot ^Alice”, ten ge volge van overbelasting is ongeslagen. De boot, die slechts acht personen kan be- vatten, vervoerde 21 matrozen, die. evenals weest. Door het lindesdhip .jHessen” en door de havenpolitie weiden de meeste drenkelingen géborgen, doch een stokers- gezel en een scheepsbarbier zyn verdron ken. De Ljjken zyn geborgen. De bestuurder van de motorboot is gearresteerd. Groote brand bjj Hamburg. Te Wilhelmdburg hij Hamburg ontstond Maandagmiddag brand in een groote Silo van de Getreidehaus-Lagergesellschaft A.G. Het vuur verspreidde zich buitengewoon snél, doordat eenige honderden stalen hou ders met zuurstof en chemicaliën ontplof ten. Er moet alleen aan katoen voor een millioen mark verbrand zyn en de geheele schade wordt op 2 millioen geschat. In het kanaal waaraan de silo ligt, raak ten eenige schuiten met die, kaas en ter pentijn in brand. Het reddingswerk was zeer vooral door den verstikkenden rook. Ver scheidene brandweerlieden zijn gekwetst. De brand wordt aan kwaadwiMigheid ge weten. In de loods, waarin de brand is ont staan, waa n.1. Zaterdag reeds 12 baien wol veibrand. De politie vond een lucifers doosje en een halve, oigaret, waarop men een vaste brandwacht in de nabijheid van de loodsen had opgesteld. „Laat mij begaan, kindlief”, ant woordde hij «aaoht „Jerome, doe zoo- als ik o aeide leg het kleedingstuk hier op de stoel naast mik” Marie Antoinette wtribbéjde niet meer tegen. Zij bedacht hoe rieken dikwijls de illusie will«» behouden van aan staande beterschap, door kleine zaken in oude te brengen voor dien dag, 'wtarop rij weder hu;n lijdensspjonde zullen verlaten, en rij miisgunde haar grootvader dien onschuldigen troost s niet. Maar kort daarop betreurde rij hare twgevendheSd. Men had groote. van brandende waskaarsen voorriene eandelab|res in liet vertrek gebrachtde koning hart odk daartoe last gegeven, ter eere vaa liet Héilig Sacranient. Een kléin altaar tje was uit die vertrekken der overle den koningin in die riekenkaknier over gedragen en door de Dauphine met bloemen versierd. Daar weerklonk in tie gangen hetf gelui eener zachte schel Marte Antoinette ging zelve de oeuir ópenen. Toen zi^ naar het lédikant te- rugkeerde, zag rij welke bédbeling de stervende had gehad. Ondanks zijne lichaamszwakté, had hij rieb overeind gericht en thans stond hij daar, in de kamerjapon gewikkeld', zich vastkfém- mende aan een eikenhouten leuning stoel. „Grootvader”, riep dé jonge vrouw ontsteld „Stil, kind”, fluisterde de grijsaard

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1