Blad. 1 3P 'H 991,1 NOEN LEZEIS opmerkzaam dat publiciteitsmiddel ngeving is dan de EDITIE van de NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN O.D. MoJi6845 Vrijdag 17 Augustus 1928 67e Jaargang E COÖHHT Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon* en Feestdagen lekbank REUILLETON. I- i Miarie Antoinette. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, 8TOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I i Kellogg’s Anti-Ooriogsverdrag i VERKOOP f veer UaandMölagM* i.- R. HOORWEG Ik 47 YMFMENDE hoofdstuk. (Wordt vervolgd) O BULDEH eer 0.12%, mits ons Behandel anderen, gelijk gij wenscht behandeld te worden. In zaro auor tsen van aanvra- dingen van ERSONEEL voor het annon- invragen en aan- MARKT 81 ajjn voor ZATER* IN 9 uur. Elisabeth toon, f 100.— Koningin en martelares. O.».±55O tomUu» onze GOIIISUIE COURANT. ;ht ver- i op de ak dan <le be- lij zu>t ngstige ide ge- kink- luenza. uiue, urn Kellogg terpresident. il van de 169 s.enr 1 VERHUUR i voor deze soort een speciaal tarief n.l. van 18 ge- Naar uit Tokio wordt gemeld is thans de Keizerlijke bekrachtiging verkregen op de terugtrekking van de Japansche zesde divi sie uit Sjantoeng. De eerste troepenafdee- lingen zulten' 20 Aug. te Tingtao scheep gaan en de overigen zullen tegen midden September Sjantoeng verlaten hebben. Er is echter kans dat de Japansche derde divisie nog onbepaalden tyd in Sjantoeng blijft. Dit valt af te leiden uit het feit, dat het dept, van oorlog te Tokio besloten heeft genie-troepen naar Sjantoeng te zenden om daar winterkazernes te bouwen. Ohina moet nu van zijn kant ook iets doen. Vandaar dat de Chineesche gezant te Tokio gisteravond een bezoek gebracht heeft aan ihet Japansche departement van Buitenlandsche Zaken om te verklaren, dat de regeering van Nanking bereid is, de medewerking van de opzegging der verdra gen met Japan in te trekken en een aanvang te maken met geregelde herzieningsbespre- kingen inzake deze verdragen. Naar Uit Belgrado wordt gemeldt, heeft de Servische regeering by het internatio naal hof in den Haag een aanklacht tegen Hongarije ingediend. In 1920 was de stad Fünfkrichen een tijd lang onder Servisch beheer. De staat verstrekte de stad een lee- ning van 4 millioen dinar, welke de Hon- gaarsche regeering thans weigert te erken nen. ABONNKMBKITiPRUSt per kwartaal /UB, per week 17 cent, net Zondagsblad per kwartaal /LM. per week 22 een», overal waar do bezorging per looper geochiedb France per post per kwartaal ƒ8.15, mat Zondagsblad /3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA* BQ onze agentes en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaus rijn dagelQks geopend mm wn.| Administratie TaL ink Kt Indien ooit eene votatin met strui kelblokken te kampen had, oni naar plicht te volbrengen, dan was het dit negentienjarige kind1, dat van dag lot dag meer van de overtuiging werd doordrongen alleen op eigen Krachten te kunnen rekenen. Lodiewijk X'V had sedert jaren niet meer geregeerd, al leen besluiten genomen, Item door in triganten afgeperst, en die zander on derscheid nieuwe rampen voor het volk hadden beteekendi. Opdat niemand' hem daarbij in den weg zou st«an, had hij zich omtslagen van alle ern stige, vertrouwbare raadslieden. De mannen van talent die het wèl met Frankrijk meenden, hadden zich te ruggetrokken op hunne landgoederen, of leefden vergeten te Parijs. Marie Antoinette kende hunne waarde niet. Wafir moest zij bekwame denaren vinden, wier streven belangeloos en edel zou zijn? ral vroeg in. EERDE OPLAGE I 6000 EX. delen, wat ik nooit heb geleerd1; moet ik vertrouwen inboezemen, ik; die elf geen zelfvertrouwen bezit. 0 Troinon, en hier richtte hij zich weer op onder e*w plotee.inge opzwelling van hoop, ..er zou misschien uitkomst zijn to vinden....” „WaaT?” vroeg zij haastig. De Fransche ministers, die met vacantie zijn, moeten terugkomen, en zorgen 23 Augustus in Parjjis te zyn. De Matin, die in den regel goed is ingelicht, vertelt erbij dat deze -oproeping in tegenstelling is met het aanvankelijk voornemen. Men zou zoo zeggen dat er dus een nieuw element moet zijn opgedoken, dat de zaken in een ander licht stelt. Het blad deelt mede, dat Poin care den ministers mededeelingen zal doen over zeer belangrijke kwesties; en opdat men niet zou gaan denken dat er over de Franseh-Engeksche vloot overeenkomst zal worden gesproken, voegt men er ter verdui delijking bij dat de onderteekening van hét Kellogg-verdrag besproken zal worden, en de bijeenkomst van den Volkenbond. Wat natuurlijk tot gevolg heeft dat men toch eenige twijfel in zich voelt opkomen. Want het zou wel eens kunnen zijn dat de inhoud van die Engelsch-Fransche vlootovereen- komst heelomaal niet klopte met het Kel logg-verdrag. Dit zal ook wel de reden zijn waarom de publicatie van deze marine- overeenkomst gedurende e$n zekeren tijd wordt uitgesteld. Als reden wordt opgege ven dat men de buitenlandsche regeering, aan wie de inhoud van deze overeenkomst werd medegedeeld, in de geladenheid wil stellen haar meening daaromtrent te uiten, maar dit lijkt lichtelijk naief, want de over eenkomst is er. Wat voor reden zou er voor een buitenlandsche mogendheid zijn haar meening erover te zeggen? De Russische Prawda schrijft: het ver- drag-Kellogg is nog niet eens onderteekend en nu reeds zoekt Engeland in Europa bondgenooten om tegenover het verdrag een anti-Kellogg-verdrag te stellen. Het blad noemt de toenadering van het Fransche en Engelsche imperialisme zeer veel beteeke- nend en ryk aan mogelijke gevolgen; een vuistslag in het gezicht van het pacifisme. De Leningradnaja Prawda ziet er een ver jonging van de entente in: „de eerste en tente leidde tot den wereldoorlog. De nieu we entente beteekènt ongetwijfeld een stap voorwaarts, n.l. de voorbereiding van een tweeden imperiailistischen wereldoorlog.” Men behoeft het zoo somber nog niet te zien, om toch te concludeeren, dat het Kel- logg-pact en de vlootovereenkomst twee heel tegenstrijdige dingen zyn. Wat nu de onderteekening van het eerste betreft, Lord Citóhendun, die als plaatsver vanger van den minister van buitenlandsche zaken, sir Austen Chamberlain, het vredes- pact op 27 Augustus te Parijs zal ondertee- kenen, zal na afloop naar Genève vertrek ken om daar deel te nemen aan de bijeen komsten van den Volkenbondsraad en de Volkenbondsvergadering. De hoofden der legaties voor de Vol den. wier roeping het schijnt in troe bel water te visschen. Zooals men brandstichters vindt wier eenig doel het is gebruik te maken van de algemeene verwarring, om het in vuur staande huis binnen te slui pen en ie plunderen, zoo ook hoopten tal van lieden eene revolutie te be werken, om geld of hooge posten te bemachtigen. ®r wartjn ook mannen, die handeldien uit een persoonlijken *1 Een bitter woord zweefde tiaar reeds op de lippen, toen zij zich plotseling harej heilige voomtuenieus herin lerdc en beschermend zijne hand greep. „Wij zullen elkander steunen, sprak zij zaclit. „Kom hier bij mij zitten, bodewijk. Uwi grootvader heeft veel met mij gesproken op zijn ster! bad iiüj laat u een ernstige Laak na wij «boeten samen zoeken naar de midde len die le vervuilen. „Ja liefste, dat zullen wij zeker doen maar etelrst later zullen wij dat bespréken en ik reken vooraf op uwe hulp, want ik voel mij als een paBtx* ginnend ruiter, die voor het eerst de nttünege verlaat. Ik zoek naar steun, om niet in den zaldei te wankelen Voor heden ben ik te afgemat oumnij hog met zulke aangrijpende zaken be zig te houden. Ik heb last gegeven «lat men een stevig maal gereed zou maken mijn broeder» zullen met ons aanzitten, en Ik kwam u daartoe af helen.” „Vergeef mij, maair ik ga liever tot oij chai’teibi is oen hoaderoial per sonun, tol (terug gezinnen behoorenu, vcirgiltigU tengevolge van hel eten van vlcesch, 'dat blijkbaar bedorven moet zijn geureest, iweei der siachloilers zijn stervend, Hel pareet heeft ueu bezoek gebracht aan den vleesciiwüi- Kel waar het bedorven vleesch werd verkocht. lel van wetenschap- lenstelling, dat de n doodt en de huid n proeSlacon tal U ,,Gij zijl onverstandig maar ik wil en wrok, zooals Sylvain Norbert, en ein- dielijk een kleine schare ideaui&len, droomende van vrijheid, van volksge luk. Die allen droegen zor^ de bedoe lingen dea konings bij de wtwOiende massa verdacht te manen. De een oe- v eerde diat Lodewijk slecht» dut offer bracht om zijne onderdanen de oogen te doen sluiten voor latere eischen,. Een ander vemkiaardie, dat hij zeer rijk was, dat hij zich om zulk eene beuzejing niet behoefde te bewomme ren én ziidi gemakkel jk de weelde kor. veroorloven eene schijnheilige rol te spelen. Anderen wederom verze kerden, dat zijn besluit alleen te dan ken was aan den trots rijner gemalin. 1 e Oostenrijksdie was te hoogmoedig tot het aannemOn van een geschenk. Zij haatte land en voilk en wilde geen van beiden ies te danken hebben. inarjB nam nex hwwu. nwr zijn voor En zoo spoedii vond ai die laêter ganger gepleegd, te lang de gemoede- ingang, dat toen het jonge vorstenpaar rejn verbitterd, te lang vrijheid van zich voor het eerst wreder in het pu- handetlen gelaen aan de avonturiers, bliek vertoomdo. de boudin?, welke de die men vooral in Frankrijk zal vin- menigte tegenover hen aannam, ver ,ia« «wwvrjn/r Hoi in nedeTeïid koud, oj> enkele plaatsen zelfs dreigend was. Zullen zij mij dan nooit liefheb ben? jammerde Lodewijk vol op rechte droefheid, toen zaj van '*ien tocht ten palewze waren wedergekeerd Marie Antoinette legde die hand op Zijn schouder Ook haar hart bloedde; maar zij gevoelde diat zij moedig moest blijven wilde niet alles verloren zijn. |BH gaat ntet in een enkelen dag Een Fransoho Ministerread. Engolseh-Fransohe Vloot-owereenkomat. Japan en China. kenbondsvergadering uit Canada, Australië, I Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika zullen ook naar Parys gaan om daar voor hun resp. landen het pact te onderteekenen. De Canadeesche premier Mackenzie King heeft meegedeeld, dat hy naar Parys gaat qm het verdrag te teekenen. Hy heeft pas sage genomen op het s.s. He de France, dat Zaterdag uit New-Yoric vertrekt, reist met dezelfde boot. Behalve door de reeds genoemde landen zal het pact ook worden geteekend door de Ver. Staten, België, Italië, Japan, Duitschland, Polen en Tsjecho-Slowakye. sprak zij met zachien nadruk. ,,Er is daartoe te veel onrecht gepleegd- Men moet u nog teeren vertrouwen, da.i zal de liefde volgen. Eéne daad iö daartoe niet genoeg. Bedenk slechis hoe men nog allerwege gebukt gaat onder de las.en. door vroeger wanbe heer opgelegd.. Hij liet zich moedeloos op een sofa neervallen en verborg het gelaat in de handen. ..De taak is te zwaar mompelde hij ,,men moet er reuzenschouders voor hebben.” ..Neen, slechts *en vasten wil. En heb ik dien riep hij dl’ haar hulpbehoevend aanziende ,Wie zou mij dien hebben geschonken? Al wat ik als knaap droomde, werd als be- spotteiijk gebrandmerkt. Ik werd tot heden toe als een onmondig kind be handeld en op eenmaal moet ik han- gcteuen te tnrenien voor rekening van d* Llqyd gebouwd werd, eveneeuadea miiau» u«r stad «roeg. u«t wa» toen getooid met liet wapen uer stad, uit wapen kan liiaifc het symooet zijn van ue Duiteche scheepvaart, die uu zijn wedergeboorte vier». (Jok ui moeiiijwe tijden De *t de nuitscne scheepvaaii Dei vertrouwen ui ue vuiteche toe hornet niet verloren, i.e rijkspresvleut hoopte, dat het nieuwe sciiup inntsch lanu heeiiter zal verouiaen met ue staten aan de overzijde van die zee Aan toet e.nde vtyi zijn rede greep n.ikspresident von Hindenburg de ge reedstaande flesch champagne enslin- geixte deze met vaste hand legenden boeg vani het schip. Langzaam en sta tig kwam daarop de Bremen in be weging. En hei was toch zulk een steun van buiten al, dien zij had. te zoeken zij ziag liet dagelijks tot naar wanhoop in, De jonge koning had haar met volle instemming aangehoord, de laat ste weifechen zijns grootvader beant woordden volkomen aan de zijne; hij wae van de beste beaoeling*m ver vuld nraar zooura het er op aan kwam eene schrede in die richting te doen, had hij eten ijzeren hand noodig om hem tot bandeken te dwingen. Het eenige, wat zij zondier niojjite van hem verkreeg, was. dat hij zou aizien van de aanzienlijke som, welke den Franschen koningen ter eere van hunne troonsbestijging werd g<sdhon ken, en ware zulk eene daad twintig jaar vroeger bekend geworden van een Vorst, zij zou zeker bet hart van het volk voor hem hebben gewonnen Thans had het kwaad, door zijn voor üene ontploffingen volgden. De schade wordt op ongexeer 1 millioen kronen geschat. Ef ztfn geen slachtoffers te betreuren. Staking ij» de Britsch-Indische textielindustrie. Uit Bomoay meldt men, dat de onderhan- delingen tusschen de patroons en de werk lieden, waaraan ook een Lid. der regeering deelnam, qiet tot een belegging van de langdurige staking hebben geleid. De conferentie was het eens geworden over de benoeming eener commissie van drie leden die een onderzoek naar het geschil zou instellen, maar de patroons eischten lat de werklieden dadeiyk den arbeid zouden hervatten, hetgeen ny weigerden. De sta king duurt al zes niaanden en omvat 15G000 man, verdeeld over 180 fabrieken. uuip voor vreemdelingen. Op het Gard du Nord. Een groot aanUl vreemdelingen, uat ue rramscijie hmuzuBta.» bu-4ue.»i, iieuii soms moeite om zich te orienteereu ip -iez groene stad, bij geihrea aan Ken nis van het transen. Om aan dut be zwaar teg«toi<oet tp komen, heeft de prefect van poiiti^te thaappe ui het -audl du Nord efifi 'Informati f-kiosk la ten 'zeden me’, het opschrilt „Prefec lure de police, reusejgnemeints gra aiits”. c In deze kiosk te etn bjureau onder- g bracht, waar eenige agenten, de i uilsche, Epgetecitoei en Itadalanscbe talen machtig, aan toeriston de ge vraagde inlichtingen geven omtrent hot ds, tarieven van taxi s enz. enz. BELG1E. De nieuwe Kami libbaut met 13] men gekozen. ue Kaïu/er ueeic gisteren in de m- eaiure voor lue. presiuiutm, omsiaan uoor het ontslag van den s’ocialisa- schen president, Brunet, tiet katholie- i,e Vlaamsche kamernd1 voor ender- nonde, L'ibbauit, reeds ondervoorzitter der kamer, met 131 van de Ibü uit- gebrachte* stammen gekozen,, under iuiu applaus van ue meerderheid ging h^baut den voorzitterszetel innemen, waarna hij dooi- de Kamer staande werd aangehoonl. Hij prees zijn voor ganger, die één der groote figuren zal blijden» van de Belgische parlementte r<j geschiedenis en verder spoorde hij de Kaïmer aan steeds blijk te geven van methode en ludht en aldus de kri tiek, welke door sommigen op bet par.einetnterteme wordt geoefend! lol zwijgen te rengen. Waar d®ze rede alleen in de Fran&che taal werd ge- hpudfein. riep de Vlaaimsdi nationale afgevaardigde voor Brussel, üeclercq uit „Voor de Vlamingen hetzelfde wij hebbel nu eens een Vlaming als voorzitter.” Massa-vergiftiging. Te Leva! Trahegniers, oen gemeente ADVEirrENTIEFRUBi UK GotmK «Mtrafem (tihnirwta ta> Ata l—rgtataah L—5 regels L80, elke regel meer 0l2& Van bulten Gouda dta baaargintngi 1—5 regels L55. elks regel meer f OM. A<Hertent«n te bat N bijslag op den prijs. IJefdadigheido-adTertantita de helft wa daa prija. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN» 1-4 ragtea /lOt, Mho W* teaar fOf da voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiïn en Ingesondoi ■adailaaltegw Ml aaatrMt te» aaar gmÉMMr den prijs Groote letten cd randen worden berekend naar plaatanfante Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaochenkanat vaa sotteda taafcteat delaren. Advertentiebureaus en onze Agentea aa moetea daagn vMr da plaaMng aan het Bureau rijn ingekomen, teneinde vna epaante vanekaro tl i*n BU1TENLANDSCH MIEUWS. FRANKRIJK. Brand te Grenoble. Vijf dooden. Uit Gtenoble wordt gemeld, dat de blik sem daar in een electrische geleiding is ge slagen^ waardoor izes huizen in brand ge raakten. Vyf menschen hebben het leven verloren. Voor een millioen verbrand. Wolf meldt uit Oslo, dat een brand de loods van de wapenfabriek te Kongaberg, met de groote voorraden kolen, cokes en an dere brandstoffen heeft vernield. Verschei- 24 auto's verbrand. Een groote autogurage ie Knooke aan Zee is geheel in viaimauen opge gaan. Alleen door itet krachtig ingrij pen van de brauulweer van Brugge, Heist en BJangenbeirge konden een betendepdl groot hotel en een winkel gebouw waarvan de daken reeds vuur gevat beidden, behouden blijven. 24 autos; töebehooirend aan te Knocke verblijvende badgasten, zijn geheel verbrandt De schade bedraagt onge- andlerhali milli'oen. VER. ölAikN. Aan dén grond geloopen. de naioijnieiu! van snap 8an La- (Uaiitomiu) is depostooot „tou rnet 2o0 personen aan boor<i, aan den grond geloopen. Verschillen de schepen zijn onuerwag om nulp .e bieden. t^en latli*r berteiil rnefldn, dat alle passagiers veilig van boord zijn ge naaid. ie bemanning is aan boord!ge bleven in de hoop, dat het schip spoe- uig weer viot zaï komen. Oceaanviiegers. De vlieger Ben Hassell is in gezel schap van zijn vriend! Parker f rauier le Kockiora (Illinois) opgesiegen om naar Cockrane (Ontario) te vliegen waarvandaan hij via Groenland «n een tusscbenlandihg te Reykjavik1 naar S.ocnholy» zal prooeerep. te vliegen- DUITSCHLAND. President Hindenburg doopt de „Bremen”. KijKspremdMM von Hindenburg neelt gisteren te Bremen de dooprede ge houden van het s.s- Breinen van de boordduilsche Lloyd De president werd op het station verwelkomd door den president ven de Noordduitsche Lloyd, dr. Heinecke en de beide di recteuren, generaal! ^timmig en Giü»- sel, alsmed0 door de hoogste Oiver- heidspersondn. Nadat Von Hindenburg een compag nie van de kustwacht, voor net sta tion, geinsipe>ctp’erdl had, begaf hij zich naar die woning van dr. H«inecke, waar geluncht werd. De staxl was rijk versierd en zag er levendig en feestelijk uit. Het tram-, auto en voetgangersverkeer was ge weldig. Voor het station en in de süraten werd Hindenburg harWijk toe gejuicht. Alvorens het schip te water werd gelateh, liieftdl de rijkspresidient een korte r«de, waarin- h j er aan herin nerde dat het eerste schip, dat 70 jaar »ci4i klonk het op moedeloos*n „het kind was zoo bedroefddat ik vrees dat zij niet zal slapen, heb geen honger. 11.; ntii» -- u - - o - ui niet dwingen. Tbt later dus hij verwijderde zich met een goedhar tige» glimlach. „Eten, altijd: eten mompelde de koningin toen luij verdiwenen was. „0 Ctod, geef mij kracht voor beiden. SERVIë. SpoorwegongeiuxKen ui Servië. 1UU oouu<-ii en senqpueii; «o xagons verspuin-era; een locouionet ge sprongen. Uit bei^ruiuo «vorak genMd.1, aat op ii't trujeut itisj-cs-wUp oui-oruiag»iuu>- uag ten gevuuge vuil Ifct ure&eu iau uui rau, e>cii saieiuvan is aatispuoru eu van de helling van ue spoorbaan ge- vclieu lo warmis we>.uOti verspild- itru v olgpim ue «urne fcrioueu zijn n eer dian 100 personen gedood oi zwaar gewond. volgens ue laatste ber.dhtenzijn reeds twiutjg dooden en cterug zwaar gowon- uOii geborgen waaer wordt gemeld, dat op die Ser vische spoorw ege|ii m d|e raatete 24 uur nog een anuer ernstig ongeiua te vopr gevallen. i>e stoomketel van uen lo comotief van den sneltrein Belgrado- aisj is ontpKXt toen men, een nieuwe soort kolen prooeierue. De macnmist en een noo^gepiaavst spoorwegambte naair werden gedood, twee beaiubt?n levensgevaarlijk gewond. PERZlë. In de toppen der boomen. Le oGirrespoumont van de Chicago Tribune te leneran meldt, dat daar bekend te geworuen, dat het stadje Nur in ue rerzusebe Ma-zadieran door oversiroouiingeii| na hevige regens weg- gespoeld te. Er moeien veel diooden zijn, waarbij een groot aantal kinde ren Ook veel zee ging verloren. Hoe erg de ovdrstrooniiingen waren moge blijken uit het feit, dat men na net w egloopen van het water in de 'op pen der boomen del kadavers van koeien en aciiapen vond, speciaal in de groote notenooomen aan d« oever, van de Cavzin-rivier. CHINA. Voorwereldlijk monster ontdekt. Uit Peking wordt gemeld, dat de Ameri- kaansche natuur-bistorische expeditie, die onder leiding van Roy Chapman Andrews

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1