SS-H5a Gemeenteraad van Gouda. BINNENLANDt LAATSTE BERICHTEN. Beurs van Amsterdam. r.aefx) ringen gedaan heeft in Mongolië medegedeeld heeft, dat zij het fossiel van een kolossaal onbekend monster heeft ont dekt Andrews schatte, dat de kop van het monster alileen levend 181 kilo heeft gewo gen. ENG KL AND. Luchtaanvallen op Londen. De luchtmanoeuvres boven Londen zijn nog niet geëindigd; maar reeds kan wbrden gezegd, dat de aanvallen van Oostland, on danks zware verliezen, groot succes hebben gehad en dat verscheidene deelen van Lon den, theoretisch althans, zijn vernield. Een groote overwinning is door de Westlandsche verdedigers behaald op het eskader zooge naamde Vossen, dat zijn uiterst snelle bom menwerpers. Het eskader werd uiteenge slagen en vernietigd. Churchill's landhuis te Westerham werd theoretisch in de asch gelegd. Volgens een deskundige, wiens verklaring door de Star gepubliceerd wordt, is het re sultaat van de luchtaanvallen op Londen een sprekende demonstratie voor de mo gendheden op het continent, dat Londen overgeleverd is aan d6 aanvallen en ver nietiging uit de lucht. Een vliegtuig, dat deelnam aan de lucht manoeuvres, is te Richmond omlaag gestort, nadat het in brand was geraakt. Het toe stel was geheel vernield, maar de bestuur der wist er met een valscherm uit te sprin gen en kwam ongedeerd op een dak neer. Een gröot»bombardeer-vl iegtud g heeft een noodlanding -gedaan' bij Grays in Essex door het onüégfrlmatig werken van den motor. De bestutffdefe en waarnemer bleven ongedeerd. Gisteravond was het weer gunstig voor een bombardement. De wolken hingen laag, zoo dat de aanvallende vliegtuigen tegen waar- neming beschermd werden. Borstbeeld van de Koningin. De beeldlöoufwer, Failise heeft aan het Departement van Biiwiemiaiuiscihe Za ken en Landbouw een door hem ont worpen fronzen borstbeeld van li M ue Koningin aangeboden. Minister Kan sprak zijn groote be wondering uit over dit kunstwerk en lieert den lieer Falise in een eigen naradiig schrijven aijn groote erkenle lijk heul betuigd voor dlit geschenk, dat tn de hal van hei Departement \.ordt geplaatst. Spoorwegpersoneel vraagt een gratificatie Naar aanleiding vair de gunstige be- d ri-jfsuji tken isteai der |N odier llandsche Spoorwegen heeft de Centirato Raad van Spoor en Tramwegpersoneel t><J den personeelraad een verzoek inge diend', OU11- laags dezen weg een door de directie zeil te bepalen gratnicatie te verkrijgen. Volgens edressanten kan het toch niet worden ontkend, dat in het algemeen genomen, het perso neel tot de goedie resultaten het zijne hoeft biigedlragen. De pèrsoneelraad heeft dit verzoek reeds in welwillende overweging ge nomen Een onverbeterlijke. 45 maal veroordeeld. De 49-jarige J. R., dip reeds 4o thoat was veroarUeew, meest voor diei- s,allen, hail op ld Juli 'in Snuara op twee plaatsen waschgoed gestolen, liet U M. bij d -recncbaiw te Alaastnciii Het conflict aan de Koninklijke Weef- goedcrenfahriek te Hengelo. In verband met een gehouden ver nadering der stakende arbeidsters oil de Weetgoed-Ktrettiabriek heett de heer Lettebo°r, leider der stakende arbeid sters, medegedjeeld, dat deze zonder iiilrdkklng van die loonsverlaging den arbeid in geiem geval -/.uilen hervaten en dsn die ovnters der stakende arbeid- sters zich unaailom achter hen plaat sen. Zij sullen dan ook op de Zater dag te houden conferentie met dei BijhsbeiuidUelaar, den heer H. A. v Vsselsteyn, in geen geval een bemid delingsvoorstel aanvaarden. He heer l.etLeljoer -sewle voorts dat de patroons bond, die de organisatiebesturen lot een bekprèklng uitgönoodigd' bad, de uitsluiting zeker bad kunnen voor. men. Haar dit thans niet is geschied vervracht hij, dat, indien men mot spoedtig een oplossing vindt, een uit sluiting over geheel Twente niet on mogelijk zal zijn. Volgens den inter Letteb|oer is hei bestuur van den Federatieven Tex lielarbeidersbond dte meening Jnza te diii conflict toegedalan, d!at m«n elke loonsverlaging moet tegengaan. Even wel geeft aflj er de voorkeur aan om orsanhatar'scli op te treden bij 10011- acties rite Federatie heelt nioch in ue staking noch in d» uitsluiting eenig lid van haar organisatie 'betrokken Zil staat er dus practisoh geheel but ten. doch geeft aan dte' stotende ar beidsters alteon leiding. De heer Le - teboer zal de Federatie op de te hou den conferentie uitoefen ritlksbemid c laar vertegenwoordig». V oor de bij hel gameentebeotuur aangek-raagde ver gunning tot het houden ven een col- We heeft iiott fot op heden geen anl- woord ontvangen. Vnn (ie slakende arbeidsters zijn er twee georganiseerd' bii De Eendracht IS tw« hü den K.K. T<brtif.rt«h dershond. Zij ontvangen echter geen steun vam hun organisaties Een oer stakende arbeidsters, den 'Neutrallen Toxtie arbei.CTsbo ort-angt haar, reglementaire bondsu.t- ^Zitterdfigmiddag. na aflo"P t,,ar ferertlie met den rijksbomidldetaar zul ten ite stakende arbeidsters w«er ver- paleren. CFMENDDF. BERICHTEN. In vriikeid gesteld. Hedenmorgen is de te Maastricht m vom-löopage bewaring gedolde 'X adhe piloot (iespar van de te Heerlen verongelukte vliegmachine weer tn vrijheid fïebteld. oischle thans twee jaar gevangenis straf tegen hem. Uraind dour hooibroci. 1 oor Itooi broei is gisteravond brand ouU>latum in een schuur, staande aan de Pol in voormalig Spaarndaim, thans gemefenie Haarleko. De vlammen gre pen snel om zdch heen en bedreigden ook het aangrenzende woonhuis. De iii 'Spaarndam gevestigde 'orand'weer wist echter te voorkomen, dlat h^t huis in de vlammen opging, hoewel bei ernstige brand- eai waterschade be kwam. De schuur brandde gettoel uit. Kenige H«ar geborgen wagens, alsme de een groote partij hooi, gingen ver loren. Lenige levende have en een automobiel ltondieu gered worden. l)e schade wordt gedeeltelijk door verze kering gedekt. Het dok voor Singapore op reis. Van 3 tot 7 Augustus trok het 'tok voor Singapore, gesleept door de Ne- derlandsdhe sleepboot on van de firma Smit. door het Kanaal van 9uez. De doortocht duurdte dus vier dagen. De doorvaart van heit normale scheepsver keer weM niet onbeduidend opont houd gehandhaafde Tweemiaall in die vier dagen werd het dok vastgelegd, li.1. te Timwaih n te Kabrel. Lord Inchape. de president vain de P. and 0. So eepvaairtmaatbchappij, heelt aan de Times een brief geschreven, waar in hij zijn diep® bewondering uitdrukt voor het werk. Hij zegt, dat de ver vulling van deze taak, op de wijze als is geschied, zonder hapering, zon der beschadiging van de Kanaaloe(vers Uon sleepers tot eer strekt. Hij wijst op de hachelijkheid1 van zulk een on dterneming, het manoeuvTeeretn van enorm© logge massa's in een mauwen en winderigen waterweg. Brandbare waar. In de chemische fabriek v°n Gebr Mamger in de Lelies,raat te Delft ge raakte Donderciagrmiddlag een sntoltke tel met. een inhoud van 1200 L. brand bare vloeistof, liars en carbolineum in brand. De pol ifci o-brand', weer ver blikte het vuur door met een grooten waterstraal den [luchttoevoer af to slui ten 1 oor &il snel an krachtig ingrij pftn f.vard een ramp voorkomen. aanslag op de Zeister tram. Iü deni nacnt van Woensdag op i onderdag j.l. heeft men getracht de Zeifeitersdue tram, die vürtreut onv 11.50 uit ütrecld te «toen ontsporen, door bij het „Fon De Bilt' twee ijzeren nagels tor dikte van 2.8 c.M. en lang 10 c.M. divvairs ovdr die tramrails te SDe"traiii reed» met gewone siieiheid over do versperring neen en, vloog gelukkig niet uit die rails. Was bet doel bereikt, dan zouden di® gevolg te overzien zijn geweest. Ue trambestuurder, conducteur en oen -„-tal passagiers waren: zeer oni daan door den geweldigen 'schok. Nadat de ijzeren nagels waren weg senonA'n reed na-u vorder en ter o.,;te van .Steynenburg" ontmoette uien diezelfde onaangename gewaar worcing; ook daar waren twee ijze ren nagels dwar» over de tramrails gelegd van dezelfde lengte, dikte '2.9 c M. en ook hierover rc''d die tram Ivmu zonder stoom». Direct heeft die trambestuurder de Lolilie te De Bilt dit feit rondgedeeld en in samenwerking met de Utrecht- sche recherche trachten beide de sa- hoteur(s) op ie sporen tie ijzeren re gels zijn in beslag genomen. Ite tramrails werd- op de p'aatsen waar de nagels waren neergelegd licht beschadigd. Ongeluk bij schieten in de Harskamp. 11 isteróchitend is bij het schieten roet zware mitrailleurs op vliegluigen met rookspoormunitie in de legerplaats bij llarakaimp cle btxlem uit een huls ge- slagen» en de patroontrekker van net wanen vernield. Door die groote »s- snannina vloog deze tot de machine en tromden miHcicnaOldaat W. v Bu selaar. van liet 22e regiment iniantc rie. afkomstig uit het dorp Harskamp, in do rechterborst. Het heete stukje staal drong door d® kleediimg die{J in bmUie soldaat bloedde hevig, ton dokter bleek niet Ie te »Tin. onmiddellijk w«rd naar detcger- plaats getelefoneerd, vanwaar binnen mkete minuten de ziekenauto aan- r™.," Nadat men een voorloopig ver^ band had gelegd werd de gewonde onmiddellijk naar hel hospitaal te Vrnhem veTVO^rdi. Verdronken. C, isterroiddlag ongeveer vijf uur te Miidrecht een 8-jorig zoontje van den heer IM. <te W. in ^«^ewa-kt oosemblik te water gerankt en ver dronken. »e gisteravond gehouden openbare ver gadering van den Gemeenteraad werd bg afwezigheid van .burgemeester Gaarlandt, gepresideerd door den locosburgemeester, wethouder Donker. Van de 21 leden wuren afwezig i, n-l. Mevr. Riesz en de heeren Mr. de Wiet Wg- nen, Dr. Hoffman, Koemans, Verkerk, van Wijnen en Overhand. De Gemeente-Secretaris, de heer G. J. J, Pot was, weder aanwezig. Do notulen van ue veigadenng van d April (middag- en avomlzitung) werden ge arresteerd, die vsn 4, 11 en 12 April, 14, iö, 24 en 26 Mei, la en ló Juni, 11 en 23 Jun Zitting van Donderdag 16 Aug., des namiddags 8 uur. Mededeelingen. Burgemeester en Wethouders deelen den iiaad mede: dat de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bg beschikking van 1 Augustus 1.1., No. 6367, aid. L. U. A. liet bedrag van het voorschot op de Rgksögdra- ge, bedoeld in Art. 4 van net Kou. Besluit van 22 October 1»23 (S. 48S) over het ^aar 1628 voor de openbare school voor buitel.- gewoon lager onderwijs heeft vastgesteld op 4776.—. r dat de Commissaris der Koningin by be schikking van 31 Juli 1.1. A no. 65C (le afd.) aan den heer E. G. üaariamlt, burgemeester dezer gemeente, verlof heelt verleend om zich van 6 t/m U Augustus 'l'J28 buiten de gemeente op te houden. dat Gedeputeerde Staten by schryven d.d. 9/13 JuLi 1.1. B no. 7696/5Ü (3e aid.) G. S. no. 124 hunne beslissihg hebben vexduagd het raadsbesluit d.d. 14 Mei 1928 tot vast stelling der beheer^verordening Markt dat Gedeputeerde Staten by schreven d.d 9/10 Juli 1.1. B no. 7120 (3e afd.) G. S. no 88 hebben goedgekeurd liet raadsbesluit dat 13 Juni 1928 tot verkoop van grond aan de fa. E. Sanders. dat Gedeputeerde Staten by schryven d.d. 9/20 Juli 1.1. B no. 7450/12 (3e afd.) G. S- no. 292 hebben goedgekeurd het raadsbe sluit d.d. 23 Januari 1028 tot wijziging der begrooting dienst 1927. dat Gedeputeerde Staten by schryven d.d. 17/26 Juli 1.1. B no. 7567/12 (3e aid.) G. S. no. 306 hebben goedgekeurd het ran besluit d.d. 1)5 Juni 19128 tot wyzigmg der begrooting, dienst 1027. dat Gedeputeerde Staten by schry ven d.d. 23/30 Juli 1.L B no. 8066/52 (3e afd.) G. S. no. 288 hebben goedgekeurd de raadsbeslui ten d.d. 12 Juli 1928 tot verhuur van grond aan W. L. A. Koudgs en tot aankoop van het perceel aan het Botterdamsche Veer no. 3 van Mej. E. M. P. C. Wolffraat. dat Gedeputeerde Staten bg sohrgven d.d. 23 Juli/4 Augustus 1.1. B n°. 7231/23 (3e afd.) G. S. ne. 292 hebben goedgekeurd de besluiten tot wijziging der stroomleverings- lereenkómst met de gemeente Bodegraven, dat Gedeputeerde Staten bobben besloten bij beschikking van 23 Juni 1928, G. S. no. 261, met ongegrond verklaring van de ge vraagde voorziening, de onbewoonbaar ver klaring van de woning Walesteeg no. 6 te handhaven, terwijl die vbn de woningen Slappertlel nos. 6, 7, 8, Hl, 13, 16 en 17 is dat Gedeputeerde Staten hebben besloten bij beschikking van 30 Juli 1928, G. S. no. 166 met ongegrond veitclaring van de ge vraagde voorzieningen de onbewoonbaar verklaring van de woningen Wijde Poort nes. >i 10, 14, 16 en 18 en van de woningen PaAdiis nos. 10, 12, 14 en 16 te hand- ^dat Gedeputeerde Staten bij schrijven van 30 Juli/7 Augustus 1628 B no. 8162/12 (3e afd.) G. S. no. 106 hebben goedgekeurd 2 raadsbesluiten van 12 Juli 1926 tot wijziging der gemeentebegrooting 1927. dat Gedeputeerde Staten bg sohrgven van 21 Juli 1928 B no. 8(119/55 (3e afd.) heb- ben toegózoiulen een uittreksel uit het Ko ninklijk besluit van 2 Juli j.l., no. 164, waar bij sfoetlgekeurd werd de raadsbesluiten van •14 Mei j.L tot vaststelling van een nieuwe verordening op de heffing van haven- en bruggeld en van een wgtagmg der verorJe- ndtïg op de heffing van sluisgeld voor bet schutten door het Mootdrechtsche Verlaat. dat Gedeputeerde Staten bg schrgveu van 6/9 Augustus 1928 B no. 2740 (2e aid.) G. S. no. 136 hebben goedgekeurd het raad. besluit van 23 Juli 1928 tot verlenging van den termijn van ontruiming tot IDee®?1^ a.s. voor 21 nog bewoonde onbewoonbaar verklaarde woningen. Alle voor kennisgeving aangenomen. ininplfHifiim stukken. Behalve de aan de orde gestelde stukken Z"van deiTheer W. J. -Dercksen H.M.zn. een schrijven waarbij hij ontslag neemt wegens vertrdk uit de gemeente als lid van het Bur- gerlijjk Armbestuur. Voor kennisgeving aangenomen. Van de gewestelijke landstorm-commis sie, onderafdeling van de Nationale Land storm-Commissie, een verzoek om beschik baarstelling van een bedrag uit do gemeen tekas voor de viering van het tienjarig be staan van den Bijzonderen VrdwdJtaen landstorm op 27 September a.s. te s-C,ra- Het u onmogelijk voor 2300.— te maken wat hier ia neergezet. Het gedane verzoek acht spr. billijk. Daarom zou spr. een prae- advies wenschen. Wethouder VAN STAAiL (bA.) segt dat de beslissing in doze is by B. en W. Het Koninklijk besluit laat hier geen hei-taxatie toe. Spr. is bet ook niet eens met deae taxa tie. Maar men moet rekening houden dat iemand in staat van faillissement kan gera ken en naar die omstandigheden moet men taxeeren. Zoowel op formeele als practische gronden acht spr. het noodzakelijk deze aan gelegenheid voor kennisgeving aan te ne men. De heer FOKKERS (s.d.) acht de waar deering naar een mogelijk faillissement niet juist. Dat had dan te voren moeten worden medegedeeld. Spr. wyst voor de waarde op ue andere woningen (van Kool en Beekman) in die omgeving, welke in publieke veiling zijn gebracht. Spr. verzoekt in elk geval schriftelijke mededeeling op grond waarvan geen bertaxatie geschiedt. De heer VAN iDANTZIG (s.d.) steunt het betoog van den heer Fokkers en het verzoek om prae-advies van B. en W. in deze. Het voorstel van den heer Fokker» wordt ondersteund en zonder stemming aangeno- "^Wethouder VAN STAAL (s.d.) herhaalt dat het noodzakelijk is de hypotheekgevmg te doen beoordeelen naar de hoogste eiscnen, zooals door particulieren ook geschiedt. Spr. hoopt dat ook na het prae-advies de Raad zal erkennen dat geen hertaxatie mogelyk ,S'iDe VOORZITTER doet alsnog mededee uiig van het ingekomen adres van de Alg. I'atroonsvereeniging inzake de inrichting van een sportpark aan den Graaf Florisweg (Dit adres is reeds gepubliceerd). Het adres zal bjj het betreffende punt be handeld worden. Benoeming bestuursleden Openbare Leeszaal. Benoemd wonden de héei-en J. J. Doele- (r.k.), W. Hoonhout (r.k.), Mevr. G. ,.V i v T» J_ iu, I mahktBERICHTEN. Kaasmarkt Alphen a. d. Win- 16 Aue. Aangevoerd 43 rragens. Prg- iennwt r.ni. le art. f 55-68, idem 2a art 52—54, zware 61. Handel matig. I RATlin-TKI.FGttAI'teCH WKKBB1-.ic«.HT Hoogste stand 768.2 te Bruut. Laagste stand 752.9 te Farma. Verwachting: Zwakke tot ™tge I N.W. tot Z.W. wind, zwaar tot halfbewc Waarschijnlijk nog regenbuien m het Noo den, in het Zuiden weinig of geen regen. Iets warmer. ?In handen van 6. en W. om advies. iDe heer FOKKERS (s.d.) hoopt dat B. en W. geen gelden voor deze zaak zullen be schikbaar stellen. Spr. kan niet instemmen met den inhoud van de aanvrage, waarin gezegd wordt dat dat instituut heeft een preventieve werking. Spr. noemt het een >n- stiuut dat allee* door de bijzondere soldyen ^VOORZITTER zegt dat dit een zaak is van principieelen aard, waarover ook an dere meeningen bestaan. Van deiTbeer"J^Souten, bouwonderae- ««1, om berscbatting der 99 bouwvoorsohot wend toeg^egtl, omler er- band van tweede hypotheek. r* heer FOKKERS (s.d.) meent dat er is om het verzoek tot hertaxatie teweigeren Spr. is v-^^^dte van StaalJoosten (s.d.), B. de Mink (s-d) en P D Muylwyk (ar.). De VOORZITTER deelt mede dat het de bedoeling is van B. en W. dat uit deze leden een tweetal wordt opgenomen in het dage lyksch bestuur der Vereeniginig Openbare 1 leeszaal. Provinciaal Wegenplan. Het voorstel tot het verleenen van een bijdrage in de jaarlyksche onder houdskosten van wegen in verband met de uitvoering van het provinciaal wegenplan. Kosten 2475.— per jaar. De heer MUY1LWIJK (a.r.) drukt zyn be vreemding uit over de tweeledige toepas sing der kosten b.v. van Bergambacht er Gouda. Gaama zal spr. daaromtrent inlich tingen ontvangen. De heer KAMiPHUIlZEiN (c.h.) vindt het bedrag voor de gemeente zeker van belang, maar de toestand oer wegen is zoodanig, dat deze uitgaaf zeker noodig is. Wethouder VAN STIAlAJL (s.d.) zegt dat dh zaak zeer eenvoudig is. Bergambacht valt buiten het nieuwe tracé. Daaronder vallen alleen Gouda en Schoonhoven. De VOORZITTER wijst er nog op dat dit nieuwe tracé is in 't belang van het door gaand verkeer vooraj voor de marktbezoe ken van Gouda. De heer MUYLWIJK (a.r.) merkt op dat de redeneering wel kan opgaan voor Berg ambacht, maar niet voor Stolwijk, dat wel degelijk aan dien weg l'igt. Wethouder VAN STAAL (s.d.) meent dat aan deze wegen reeds wordt betaald door den Krimipenerwaaid, zoodat dit waar- schynljjk het motief, zal zyn geweest van Ged. Staten om die gemeenten nu ook nog eens niet •apart te laten .betalen -Dan zou den de ingezetenen tweemaal hun deel moe ten bydragen. Het voorstel wordt z.h.s. aangenomen. Het voorstel tot het vaststellen van een bebouwingsplan voor het O.N.A.- Voetbalterrein voor bebouwing arbeiderswoningen. (De heeren G. van der Horst en G. J. van Wingerden zullen hier bouwen 177 arbei derswoningen, in gesloten 'bebouwing, in een stratenplan waarbij de straten li2 M. breed iziullen zijn. De gemeente betaalt de helft der riolee- ringskosten (totaalkosten van het bouwrijp maken 50.185.—). iDe heer KAMPHUIZEN (c.h.) vraagt wie de onkosten betaalt der rioleering. Wethouder VAN STAAL (s.d.) zegt dat de helft wordt betaald door de bouwers en de helft door de 'gemeente. iHet aandeel voor de gemeente zal door geldleening worden gevonden. Het voorstel wordt z. h. st. aangenomen. Het voorstel tot aanleg en verhuur van voetbalterreinen aan drie verenigin gen (aan den Graaf Florisweg). iH'ierby komt tevens in behandeling het adres der Patroonavereeniging. De heer MIDDELWEKRiD (r.k.) staat wel sympathiek tegenover deze zaak, maar spr. heeft wel be&waren tegen de wyze waarop dit voorstel <len Raad bereikt, als ook de financieele zyde van dit voorstel. De financieele opzet geeft den indruk dat de gemeente Gouda er wèl bjj zou vftren om tegen de gestelde huurprijzen het ter rem aan de voetbalclubs uit te geven. Spr. becij fert dat dit terrein aan de gemeente per jaar kost 4676.—. Daartegenover staat een opbrengst aan huur 2000.en een be lasting van 1000.— zoodat de gemeen te er jaarlijks 1076.— op toelegt Het ware juister geweest den financieelen opizet in dezen geest te vermelden. Spr, vraagt voor de toekomst een duidelijker omschrijving. Deze financieele opzet is niet zakelijk. De heer POLET (a.r.) fHiciteert B. en W. dat deze met dit voorstel komen want daar uit moet blijken dat er nog geld is in de •gemeentelijke schatkist, Spr. herinnert aan de uitspraak van den heer Heykoop dat het verstand overboord wordt gezet en maar aan den pruimenboom wordt geschud. /Spr. wijst er op dat in dit voorstel wordt gesproken van een zaak van sociale en cul- tureele beteekenis. Spr. weet dat de sport verschillende goede eigenschappen bevor dert, maar spr. meent dat dit hier niet hij te pas komt. Spr. haalt aan een uitspraak van Ds. Wisse, en van een interview in de Sportkroniek, waarin geweien wordt op de overdrijving en de bevordering van ledig heid van geest, in 't algemeen de ontaar ding van de sport Spr. voert deze uitspra ken aan omdat het voorstel berust op de sociale en culturede beteekenis van de sport iDe heer VAN VLIET (s.d.) wijst op de opening van de Olympiade door Dr. de Visser! De heer MlDDELWlElERD (rk.): Dat is toch ook geen boerenjongen! De heer FOLET (a.r.) zegt dat Dr. ue Visser een geheel apart standpunt inneemt Spr. wyst er op dat de schaduwzijde van de sport is de Zondagaontheiliging die door de sport plaats heeft Dit is echter niet alleen de reden waarom spr. zich tegen het voor stel verklaart Spr. meent dat deze zaak ge makkelijk kan worden overgelaten aan het particulier initiatief. Vooral voor een vereeniging als D.O.N.K. meent spr. dat deze in R.K. kringen genoeg steun zal kunnen vinden om te verkrijger», wat zij wil. In Engeland wordt niet op Zondag ge speeld, daar wordt door tal van geestelijken de sport beoefend. Hier is het den orthodox- protestant onmogelijk door dat de Zondag voor de sport wordt gebezigd. .De heer MUYUWJJK (a.r.) vraagt naai het standpunt van B. en W. over het adres der Patroonsvereeniging. Sipr. wyst op de financieele bezwaren. De toestand der schuttingen op het bestaande sportterrein doet spr. niet veel verwachten voor de opbrengst van het nieuwe terrein. De financieele verhoudingen met de vereeni- gingen, die aan den Graaf Florisweg zullen spelen, acht spr. geheel anders dan de opzei met de vereen. OJ4.A. Ook wyst spr. op de beteekenis van het terrein als bouwterrein, spr. acht dit voorstel schade voor de ge meente. De heer FOKKBRiS (s.d.) dankt B. en W. voor het indienen van deze plannen. Hier mede wordt aan een programpunt van d$ S.D.A.P. voldaan, waaraan door vroeger» gemeentebesturen nooit medewerking is -erleend. Spr. meent allereerst dat de buiten Gouda spelende club binnen Gouda moest worden gebracht. Ook de andere vereenigingen heb ben een goed speelveld noodig. Spr. keurt evenzeer als wie ook alle overdrijving in de sport af. Men moet zich niet alleen bepalen by sport, maar ook bijl andera dingen. iHet groote bezwaar is de keuze van dit terrein aan den hoek Bodegraafschen straat weg. Spr. zou gaarne het land met de volks tuintjes hebben zien aangewezen, maar het in gereedheid brengen daarvan kost daar dit land gescheurd is, veel meer. Voor het bebouwingsplan acht spr. het gekozen ter rein geen bezwaar. Daar zouden alleen betere woningen kunnen komen en daaraan is hier geen behoefte. Voor een 5-tal jaren kan die bouw wel worden opgeschort. Er was geen andere keuze te doen, zoodat spr. het voor stel steunen zal. Zoolang de arbeidersklasse geen anderen dag heeft om té spelen dan de Zondag, zal spelen op dien dag noodzakelijk blij ven. De Zaterdagmiddag is onvoldoende; dan zou er een geheelen vrijen Zaterdag moeten komen. De héer KAMPHUIZEN (c.h.) kan niet anders zien dan dat deze izaak de gemeente 40.000.kost, daar dit geld in elk geval weggegooid is. Dit offer acht spr. de zaak niet waard. Spr. zou ook gaarne zien dat, als het terrein er toch komen moet, dat het terrein aan de andere zijde, waar de volks tuintjes zijn, zou worden genomen. Voor de kosten en exploitatie van de schutting is spr. zeer bang. De heer VAN DANTZIG (s.d.) verklaart zich voor dit voorstel, maar spr. vindt het jammer dat d i t terrein hienvoor is aange wezen, daar dit voor bouwterrein zeker goed is. Dat spr. er voor zal stemmen zit alleen in het feit dat er geen andere keuze overblijft en er nu moet worden beslist. Wethouder SANDERS (s.d.) zegt dat particulieren niet medewerken om de voet balclubs tegen behoorlijken prys een goed terrein te verschaffen. 'Dus doet de ge meente het. Spr. bespreekt het argument van de Zon- dagson-thei Liging door de wedstrijden op Zondag. In Engeland nemen de predikanten vaak een vooraanstaande plaats in de sport- beweging in. Spr. is eveneens tegen exces sen. In 1910 verscheen er reeds een brochure van den heer Jacques Samson waaruit blijkt dat toen reeds niet alles sport werd genoemd wat zich als zoodanig aandient. De voetbalsport, die alléén een winter sport is, beoogt een algemeene lichamelijke ontwikkeling. Waar de vereenigingen tien tallen jaren vergeefs gepoogd hebben goede voettbalterreinen te verkrijgen, is deze zaak zeker urgent, Gouda staat in deze achteraan. Hoewel spr. de voorkeur izou geven aan een ander terrein, heeft hi| aan dit voorstel medegewerkt, omdat er geen beter is. Het is een taak van de gemeenschap om, al moet het een offer kosten, aan deze zaak van socialen en cultureelen aard »ijn medewer king te verleenen. De VOORZITTER wij'st er op dat het Dag. bestuur eveneens liever de keuze op een ander terrein zou hebben bepaald. ■Er ia een groot rioleeringsplah in wording dat over het terrein moet komen, maar waar dit nog geruimen tijd zal vorderen, heeft net Dag. bestuur besloten daar voor eemge jaren het voetbalterrein te maken. Het voor stel is unaniem van B. en W. gekomen om dat het hier geldt een algemeen belang. Wethouder VAN STAAL (s.d.) zegt dat ue bezwaren zyn van principieelen en van practischen aard. Allereerst zegt spr. dat ware elders een goed terrein te vinden geweest, dit erdert zou worden aangewezen. Echter spr. ge®n te kennen dat dit terrein zeker door hem naar voren fijn gebracht en ook in de toe komst acht spr, dit 'terrein het daarvoor aangewezene. Spr, noemt de opmerkingen van den neer Middelweerd qverdreven. Spr. wijst er op dat in het voorstel is vastgelegd dat a waarde van dit terrein buiten rekening 1 geflaton, ^pr. erkent dat wanneer de waardewerft gerekend van het geheele terrein 63246 M2., dan ia inderdaad de zaak zoo dat de ge meente op deze terreinen toelegt per J»® max. 2000.dat aan de sportbonden wordt geschonken. Echter spr. 'is van oorueei dat de belastingopbrengst grpoter dan 1000.—. Voort? komen als inkom sten ook de vertering van de bezoekers de meerdere wedstrijden, welke bedrag met i aan te duiden. Spr. noemt het wijs belenl van B. en W. in deze tegenover de verwaar- loozing in vroegere ;aren. Spr. bestrydt de bezwaren door de Alg. r'atroonsvereenuging ingediend, liat bestuur neeit spr. medegedeeld dat wanneer het eerste gedeelte van liet terrein voor bouw terrein kan blyven, hun adres niet zou woi- gezonden. Daaraan heelt spr. zich niet ge stoord. Spr. wjjst er op dat reeds eenmaal dooi jen voorgenomen volkswoningbouw dit ter rein is onttrokken. De heeren, dia nu ati'e»- seeren zyn er de oorzaak van dat die wo ningbouw met tot stand is gek mieu. Toen hebuen zij' zich daarin verheugd, rsu ver- neugi spr. zich er in uat nu dit terrein voor üe voetbalsport behouden i8 gebleven. De schutting van liet sportterrein is in derdaad een ontsiering, „üiymjua" moet "zeker die schutting laten in orde brengen. De gemeente zal wel zorgen Uat de. Benut ting van het nieuwe terrein met een eerste klas reclame wordt ibeschildeid, daarvoor zal spr. wel zorgen. In een uitvoerig betoog zet spr. de heer Van Staal de waarde dier ïeclame daarvan uiteen. De overheid werkt niet mede aan de op voering der gronopiytzen. Spr. erkent dat, ueze grond nu niet cle waarde krygt die ruen uaarvoor anders zou geven. Maar het gemeentebestuur wi,oe van particulieren één terrein koopen, waarvoor rancypryzen zyn gevraagd en daar is het gemeentebe stuur niet op ingegaan, iot de geboden pry zen wil het gemeentebestuur nog koopen. net nu gekozen terrein wordt nu aan de heeren oer i'atroonsvereeniging met afge daan, voor e».niet en voor geen j lu. per M2. Spr. bestrydt thans het principieeie stand punt door uen heer Dol et aangevoerd inzake üe sport. Aan a.r.-zyde zyn tai van voor- en tegenstanders. Dat biykt uil ,het aa\-maand mud e.a. De meening ten aanzien van „Donkach', bpr. naet juist. Ala men by particulieren moet komen k* men.nog met maar. Spr. is van oordeel uat meer uai» m der bu i gei y ueze zaak gaarne tot stand ziet komen, tiet us nu eenmaai zoo uat tegenstanders voor leze zaak moeten meebetalen, zooais ook omgekeerd geschiedt. Dit terrein dient ook dm de atnletieksporl Le steunen, door er een smteibaan van i'/s tneter op aan le leggen. De tyd zal leeren oi in de toekomst een groot sportpaik als spr. ziet, imancieel voor de gemeente mog<-- iyk is. Voor t> jaien moeten deze terrömen nu in elk geval voor de clubs worden vast gelegd. De heer MULJILWIJK (a.r.) vraagt oi B. en W. hebben nagegaan ox ei- niet een ander terrein beschikbaar is n.!. by het Koode Dorp. De VOORZITTER zegt dat over dat ter rein hedenavond een voorstel is ingekomen. De heer POLET (a.r.) repliceert en handhaaft zyn vraag oi het met mogelijk is dat particulieren deze zaak ter hond nemen. Spr. vindt het treurig dat daarvoor met voldoende belangstelling is. De heer MIDDELWEERD (r.k.) wyst er op dat juist Donk is opgericht om de exces sen in üe sport te weren. De gemeente mag zich wel een financieel offer getroosten. De vOORZt'iTlER merkt nog op dat de door Wethouder Van Staal genoemde pry- zen van 5.— en 10.— voor diens persoon lyike rekening blyveji. De discussie wordt gesloten en het voor stel wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 3 tegen» (Tegen de heeren Kamp huizen, Polet en Muylwyk). Het voorstel tot verhuur van voetbalter- ïem aan de voetbalvereeniging O.N.A, (Deze verhuur betreft een terrein van 17600 M2 gelegen langs de Walvisstraat (Korte Akkeren) voor J 900.huur per jaar) De heer FOKKERS (s.d.) verzoekt aan O.N.A. kenbaar te maken aan de Walvisch straat een groene heg te brengen voor af schutting. Het voorstel wordt zonder stemming aan genomen. Het voorstel betreffende de elecfrici- teitsvoorziening voor „de Meye". Aangenomen. Het voorstel tot aankoop van grond van de heenen de Mozaaz lman.s en Roos. (2.60.40 H.A. en 104320 M2. aan de Nieuwe Gouwe voor te samen 14872.Aangenomen. Het voorstel tot verkoop van grond aan de firma Slegt. (De verkoop betreft li560 M2. grond aan ue Constantyn Huygenakade a 4.26 per M2 Aangenomen. Het voorstel tot verkoop van grond aan den heer J. Schouten. f (De verkoop betreft 3475 M2 grond be- hoorende tot het bebouwingsplap Korte Ak keren-Zuid a 4.26 per M2. De heer VAN VLIET (s.d.) vraagt of het de bedoeling is dat door den heer Schouten weer zulke woningen worden gebouwd, als waarover zoovele klachten zijn gekomen. Spr. vraagt rekening hiermede te houden. De VOOORZITTEIt deelt mede dat ern stig toezicht zal worden geoefend door Bouw- en Woningtoezicht. Af- en overschrijvingen dienst 1928. Goedgekeurd. Een adres van den Bestuurdersbond inzake de steunregeling. De VOORZITTER deelt nog mede dat ia - ingekomen een adres van de Goudsche Be- stuurdersborui en de Chr. Bestuurbdersbond inzake de Bteunregel'ng. De" VOORZITTER stelt voor hierover door B. en W. praeadvies te doen brengen. Webhouder HEtERKENS (r.k.) 'betoogt dat dit advie8 in de eerstvolgende verrade- ring zal worden uitgebracht, daar ojJPbi zoo» spoedige raadsvergadering niet was ge rekend. 'De heer VAN VLIET (s.d.) merkt op dat het usance is dat een adres eerst ter visie wordt gelegd, alvorens praeadvies wordt uitgebracht. Rondvraag. De gebakkraam op he* Veérstal. De heer POLET stelt ,B. en W. de vol gende vragen: le. Is het B. en W. ibekendi, dat er reeds Iferuimen tyd onder de aan den Veerstal al hier gevestigde winkeliers ontstemming heerscht ten aanzien van het feit, dat aldaar een z.g.n. Hollandsche gebakkraam stand plaats heeft? 2e. Is het Uw College voorts bekend, dat bedoelde kraam geleidelijk is uitgebreid tot een verkoopgelegenheid van verschillende consumptie-artikelen/? 3e. I8 Uw College niet van door het voorgaande een oneerlijke concur- rentie wordt geschapen ten opzichte van de genoemde winkeliers, welke laat3ten moeten voldoen aan velerlei wettel yke voorschrif ten, verordeningen etc. terwyl voor inrich tingen als bedoeld hiervoor in ruime mate compensatie wordt verleend? 4e. Zyn B. en W. bereid een onderzoek ter plaatse in te stellen, teneinde te trach ten door aanwijzing van een andere stand plaats of anderszins, tot een voor beide par tyen bevredigende oplossing te geraken? Spreker licht deze vragen nader toe. De VOORZITTER zegt dat een adrey van bewoners is ingekomen en dat deze zaak wordt onderzocht. iDe veigadering wordt daarop te haii' elf gesloten. STADSNIEUWS. GOUDA, 17 Augustus 1927. Raadsvergadering in vacantictyd. De Raad heeft gisteren een openbare ver gadering gehouden, waarin van de 21 ieden er niet minder dan 7 afwezig waren. 't Is vacantietyd! Nieuwe Sportterreinen. De Gemeenteraad besloot gisterenavond tot het inrichten van niexrwe Sportterreinen aan den Graaf Florisweg en aan de Waivis- straat. Het terrein aan den Graaf Floris weg wordt voor .5 jaar in huur afgestaan aan de voetbalclubs D.O.N.K., G. S. V. en „Gouda", resp. voor 450.600.en J 750.per jaar; het terrein aan de Wal visstraat wordt verhuurd aan de voetbal club O.N.A. voor 900 per jaar. Voor verdere bijzonderheden zie men het Kaadsverslag in dit nummer. Nieuwe wegen rondom Gouda. De .Raad beslobt gisteren tot liet verlee nen van een jaarlyksche bydrage van 2475 in de onderhoudskosten van wegen rondom Gouda, voor zoover die verband houden met de uitvoering van het provinciaal wegen plan. Een nieuw complex arbeiderswoningen in de Korte Akkeren. Krachtens gisteren door den Laad geno men besluit is aan de bouwondernemers G. v. d. Horst en G. J. van Winkerden vergun ning verleend tot den bouw van 177 arbei derswoningen en aanleg van straten en rio leering op het aan de Pr. Hendrikstraat ge legen terrein waar de voetbalclub O. N. A. haar wedstrijden houdt. Geen spreekuur. De Wethouder van Financiën en Open bare Werken, de heer K. R. van Staal, is verhinderd a.s. Dinsdag spreekuur le hou den. Kleine Kerk. Men deelt ons mere dat Zohdug den 19 Augustus 1928, voormiddags 10 uur in de Kleine Kerk a.d. Peperstraat hoopt voor te gaan de candidaat b. d. Heiligen Dienst J. van Rossum alhier, met het onderwerp „de Vrouw van Lot". Kapperszaak in Kort-Haarlem. Wie in eenigen tyd zijn schreden niet heeft gericht naar het stadsdeel „Kort- Haarlem", kent het daar byna niet meer. Zoo is het daar «i die oongeying uitgebreid en bebouwd en bijna... J>ew»ond. Met die stratenaanleg en uitbreiding doet zich de behoefte aan allerlei zaken aldaar zich sterk gevoelen. Dit heeft ook de heer Ver douw o.m. ibewogen om in dat stadsdeel een kapperszaak op te richten en wel in een hoekhuis aan het Pretoriaplein No. 2. De heer Verdouw heeft ons zyn etablisse ment laten zien en het moet gezegd dat deze zaak up to date is, zoowel wat inrich ting als een hygiënische behandeling aan gaat. Het ziet er keurig en gezellig uit. Voor goede vakkundige bediening zal wor den gezorgd. Aan deze kapperszaak is tevens verbon den een winkel van parfumerieën e-d. arti kelen. Nieuw Bloemenmagazijn. Het pand Korte Tiendeweg 9 vlak bij de Markt, heeft weder haar bestemming van vroeger herkregen. De heer P. J. Backers oud-Gouwenaar is n. voornemens daarin ten bloemerazaak te openen. Vandaag reeds troftöen we in zijn maga zijn een zeer fijne collectie bloemen aan die hun weelde tentoonspreidden. Postduivenwedvlucht. Op Zondag 12 Augustus is door den Alg. Verz. Bond een liefdadigheidsconcours van uit Mons gehouden ten bate van de T. B. C. en Neutrale Kindervoeding. Voor dit doel was byeen gebracht door verschillende goedgunstige stadgenooten ruim 100 eere- prijzen. Het Bestuur brengt langs dezen weg zijn oprechten dank aan hen, die het concours aantrekkelijk hebben gemaakt door het schenken van eere-pryzen. Er werd door 74E duiven aan dit concours deelgenomen Voor dit concours waren mede uitgeloofd 4 stoelen en 2 fauteuils; het batig saldo hiervan is eveneens bestemd voor beide bovengenoemde vereenigingen, hiervoor waren geteekend 602 duiven. De duiven werden in vryheidgesteld 's morgens 9 uur 5 minuten. De af te leggen afstand bedroeg 181 K.M. De duiven maak ten een snelheid van 90 K.M. per uur. De Prijsuitreiking zal plaats hebben op Dinsdag 21 Augustus 's avonds 8 uur in het café Nationaal van den heer B. J. Vliet, Markt. Het Bestuur verwacht een groote op komst van belangstellende by deze prys- uitreiking. UIT DEN OMTREK. BERKENWOUDE. Gemeenteraad. Vergadering van den Raad der gem. Ber- kenwoude op 16 Aug. 1928, des n.ih. 7% u. Voorzitter, tevens Secr. den heer M. Gau- tier, Burgemeester. Aanwezig alle leden. Dé Voorzitter opent de vergadering sn leest de notulen van de vorige vergadering voor, welke onveranderd worden goedge keurd. Mededeelingen. Tot gemeenteveldwachter van Berken- woude is door den heer Comm. der Konin gin benoemd den heer C. de Krijger, agent van politie te Gouda. l>e spuiten in den Achterbroek en Ber- kenwoude zullen geprobeerd worden, waar voor vrijwilligers zullen worden opgeroe pen. Een pomp is geslagen op het schoolplein welke aan de eischen voldoet. Ingekomen stukken. Drie door Ged. Staten goedgekeurde raadsbesluiten, welke op voorstel van B. en W. den "ontvanger ter afwerking zullen worden ter 'hand gesteld. Goedgekeurd. Verzoek van K. Markus alhier, om den prys van de krachtstroom van het gem. Elec. Bedrijf voor hem van 12 p 10 ct. te brengen. De Vorzitter zegt dat hiertegen geen be zwaar is, wijl hy advies heeft Ingewonnen bij den Heer Dijkers en deze adviseert ge- ^noemd verzoek «toe te staan onder voor waarde dat de minimum verbruik van stroom 12000 K.W.U. moet zijn en er een klokmeter geplaatét zal worden. De heer de Groot vraagt of alle afne mers die voorwaarde kunnen aangaan en het dan schriftelijk moeten indienen. De Voorzitter zegt dat er wel niet meer zullen zyn. De heer Oudenes vraagt of er nog winst voor de gemeente in zal zitten. De Voorzitter antwoordt "bevestigend. Verzoek van G. van Erk om ontheffing van het leggen van een waterput by zijn nieuw .gebouwde woning. De Voorzitter zegt dat hy met van Erk deze zaak besproken heeft en adviseert een jaar uitstel te verleenen onder voorwaarde dat voor Aug. 1928 deze put gereed zal zyn Wordt aldus besloten. Van het gem. bestuur van Gouda inge komen een declaratie van schoolgelden van de Ambachtschool. Wordt besloten na wij ziging van de begrooting deze te voldoen. Schrijven van den Minister van Onder wijs, dat by den Bank van Ned. Gem. zal worden ingehouden 250,63 wegens ver schuldigde bijdrage H.B.S. te Gouda. Voor kennisgeving aangenomen. Vérzoek van de Politievakschool te Hil versum om steun voor genoemde school. B. en W. stellen voor hierop afwijzend te beschikken, zooals reeds meermalen is ge daan. De Raad besluit zijn eens genomen standpunt te handhaven. De Voorzitter leest de beschikking van Ged. Staten voor op het beroep van het bestuur van de Byz. school op Geref. grond slag, op het door genoemd bestuur gedaan verzoek voor den bouw van een bijzondere school in tegenstelling van het genomen raadsbesluit om afwijzend daarop te be schikken gegrond is verklaard en het ge meentebestuur aangezegd wordt zyn mede werking aan de uitvoering te verleenen. B. en W. stellen voor in beroep te gaan bij den Kroon. De Voorzitter zejpl^ttat de rapporten van den Hoofdinspecjiror en der Inspecteur La ger Onderwijs het standpunt van den Raad deelen. De heer de Jong zegt er voor te zyn om het in de hoogste instantie uit te werken. De heer de Groot zegt de verantwoording foor de verslechting van het onderwijs wat er uit voortvloeit, niet op zich te kunnen nemen. De heer Ooms houdt zich buiten stem ming. De heer Suyker zegt bij zijn principe te blijven. Na stemming blijkt het voorstel van B. en W. aangenomen te zyn met 5 stemmen voor, 1 blanco van den heer Oom?, 1 tegen van den heer Suijker. Ingekomen is een verzoek van het Be stuur van de Byz. School op Geref. grond slag, om het in aanbouw zijnde nieflwe schoollokaal aan de O. L. School in te rich ten voor Bijz. School. B. en W. stellen voor afwijzend op dit verzoek te beschikken, waar de Raad zich voor hooger beroep heeft uitgesproken. De heer de Jong zegt, op dit ver.ïoek niet te kunnen ingaan. De heer de Groot is van oordeel dat men moet wachten tot een beslissing gevallen is. De heer de Jong stelt voor het adres voor kennisgeving aan te nemen. Hy vindt dat het schoolbestuur wel wat vooruitloopt. De heer Rehorst vindt het erg voorbarig. Na stemming blijkt het voorstel van B. en W. te zijn aangenomen met 5 stemmen voor, 1 tegen, den heer Luyker en 1 blanco, den heer Cloms. B. en W. bieden hierop de Gemeentareke- ning 1027 aan. Tot commissie van onder zoek wyst de Voorzitter aan de geheele Raad, met uitzondering van de wethouders. Benoeming opzichter begraafplaats. B. en W. stellen voor te benoemen den heer C. de Krijger, nieüw benoemd gem. veldwachter. De heer C. de Krijger wordt met algemeene stemmen benoemd. Benoeming gemeente-bode. Ook hiervoor stellen B. en W. den heer C. de Krijger voor. Eveneens met algemeene Remmen benoemd. B. en W. stellen voor den pensioengrond slag voor den gemeente-bode te stellen op 16.en die voor opzichter van dte be graafplaats op 35.Aldus besloten. By de rondvraag vraagt den heer M. de Jong Cz. wanneer de kinderen, die nu vry zijn gegeven, na de vacantia weer naar school kunnen. De Voorzitter zegt dat door het te laat aankomen van de steenen, het'welk de schjuld is van den aannemer van het werk, de kin deren van de eerste klassen verlof is moe ten worden verleend tot a.f j. Maandag. Het geheele werk wordt over e^n maand geheel opgeleverd. Niets meer te behandelen zijnde sluit da Voorzitter de vergadering. BOSKOOP. Een vrachtauto geraakte bij het achter- uitzetten op de overscheping in den liam, in de Gouwe. Met veel moeite werd het ge vaarte gelicht. Persoonlijke ongelukken hadden met plaats; de chauffeur was tqdig van den wagen gesprongen. Donderdagavond geraakte het 5-jarig dochtertje van den bcomkweekersknecht J. G. alhier in een sloot naby de woning. Toen het ongeval werd bemerkt en de kleine op gehaald, waren helaas de levensgeesten ge- HAAST RECHT. By beschikking van den Minister van Oorlog is aan den dienstplichtige der lich ting 1924, G. J. van den IJssel met ingang van 1 October a.s. voor goed vrijstelling van den dienstplicht verleend wegens kost winnerschap. Bij het uitwijken voor een ander voer tuig op de Hoogstraat is de autobus der E. H. A. O. tegen het zonnescherm voor de slagerij van den heer Eegdeman gereden, waarbij het scherm vernield werd. NIEUWKOOP. Door een groot aantal eigenaren en ge - iruikers van land in den Polder Nieuwkoop is een adres gezonden aan den Minister van Waterstaat, woarin met klem van redenen wordt aangedrongen om den nieuw t.e ma ken Rijksweg AmsterdamRotterdam om enby Nieuwkoop te projecteeren langs de plassen door den Polder Nieuwkoop Noorden en niet langs den ringdijk van den Polder Nieuwkoop. Als voornaamste motief wordt aange voerd, dat op 4 K.M. afstand alleen in dien Polder niet minder dan 3 gevaarlijke over wegen zuilen komen, wat een groot be zwaar zal opleveren voor het verkeer over den Rijksweg, doch wat voor het verkeer over de polderwegen een onverdraaglyken toestand moet scheppen en een ramp moet worden geacht voor het bedrijf en parti culier leven in dien Polder, omdat letterlijk alle vervoer daarlangs moet plaats hebben. OUDERKERK a. d. IJSSEL. Het Bestuur der Oranje-Ver. „Oranje- Nassau" stelt zich voor, den verjaardag van H.M. de Koningin ook dit jaar weder fees telijk te herdenken. Hedenavond wordt een vergadering be legd, waarna het programma, nader zal worden bekend gemaakt. WADDINXVEEN. Bijna doodgeslagen. In de woning van H. aan de Jan Dorre- kenskade te Waddinxveen ontstond een ernstige vechtpartij tusschen den vader en zyn 21-jarigen zoon, aldus de Tel. Beide mannen takelden elkaar geducht toe, maar ten leste behield de in staat van dronken schap verkeerende jongen de overhand. Hij mishandelde zyn vader ernstig en trachtte hem de keel dicht te knijpen. Op het hevige gegil der huisgenooten snelde daarop veel publiek de woning bin nen. Allen keerden zich tegen den jongen onverlaat, die het huis uitgesleept werd en buiten op ongenadige wyze werd afgeran seld. De woedende menigte wist van geen ophouden en sloeg maar door. Het was voor den zoon, die byna doodgeslagen zou zyn, gelukkig, dat de politie ter plaatse ver scheen en hem in bescherming nam. Onder grooten toeloop van vola, dat de grootste verwenschingen uitte, is de veelbelovende jongeling daarop door de politie naar het arrestantenlokaal geleid en daar opgeslo ten. De bytyds bevryde vader bleek er nog vry goed te zyn afgekomen. Tegen den zoon is proces-verbaal opgemaakt. 6.20 Orkeeteoneert. 7.20 Orkeötconcert. 9.20 „Ein Sorn«n«rabeiid up 'n 01- dienburger Lann". Muziek eo zang. aarna cabaret. Bruseel 509 M. 6.50 Triocouc»rt. 8.35 -10.35 Orkeetconcert. RADIONIEUWS. Programma voer heden. hilversmun 10/1 M. t>00— /.lu LinermuoieK djooir het A V.R.U.-kwartet. t» lo .-uaiQöa'uatimg van Ret ivurnaus te dcnevetn.ngein. beeitoaveitooiiic rt door het Kesiaentiei»afn.est. 10.aM--ll.u0 iauteunuja cDoor led Staves and his jandi n het Casino Schevening m. t Lindenhout-Tak cello, cor ifuuzen I9o0 M. 7.40 Mdvr- S. v viool. Mevr. H. Lemaire, piano. 7.50 Lezjig door Dr. H. F. Proost tots- oven* lbs n 8 Bouwirxeesteir Solness fc.15 Mevr. S- v. 't Lindenhout-Tak, v ooi. Mevr. H. Adema, cello. Cor I.e. i.ai.-e, piano. 8 30 ..Bouwmeester Solness", too- ne ->lspe(l in 3 bedr. van H. Ibsen, door hal Vereenjgd Toneel (Dir. Verkade en Verbeek), Amsterdam. Daveiitry 1600 M. 6.20 Orkestcomcert. 7.05 Orkestconoert. 7.35 Grieg's pianomuziek. 7.50 „Thé Mai/or of Casterbridge' hoorspel '/an John. Drinkwater. 9.20 Weirken van Alec Rowley, ge speeld door don componist. 10 10 Concert. Hilda Blake, sopraan Ifet Victor Olof .Sextet. 11.05 Een verrassing. 11.20—12.20 Dansmuziek. Parijs Radio-Paris" 1750 M. 8.50—11.20 Concert. Kamermuziek Mile. J. Manceau, zangeres. Hr. rou sinou ranger. Orkest. iMitgeuberg 469 M. G 20—7.15 Militair-orkest, concert. 8.35 GevarioörtJ' prograimima K. K5 nig—Jöken, soubrette. K. Jökeb, tenor R Grünewald, cither. L. Grünwaid, altcitheir. E. Kühne, declamatie. W Briluer. begeleiding. Daarna tot 12.20 i amsmuziek. Zeesen 1250 M. 10.50-12-50 Dansmuziek van Stut gart. Halmburg 395 M. DftAADI.OOZE DIENST. Zware regenval in Rusland. KOWMÜ, 17 Aug. Volgens berichten uit mohkou hebben de in d«u Zuide lijken Oeral v abend© regenbuien vele rivieren doen overatroomen, waardoor groote schade werd aangericht, flui- zen en bruggen werden weggespoeld Vele personen moeien hierbij om het leven zijm-gpkomeo. Branden in Siberië. KOWNO, 17 Aug. Naar uit Moskou gemeW wordt woedden reeds twee weken lang geweldige boechbranden over een afstand van ongeveer 100 M. in de nabijheid van bet Baikal- meer (Siberië). Alle pogingen, om den brand le blusscben, zijn tot dusverre vergeefech geweest. Zwaar weer aan de Oostewrijksche grens. fha^G, 1/ Aug. In neei Süd-Mab- ren, uiaondexnatUi de plaatsen aan de Oostenrijkse*]* grens, zijp door hevige onweoera geteisterd. In de omgeving van Inairn, waar een storm van ork aansterk te woedde, werden groote verwoestingen aange richt, doordat de Qaisen van de huizen afgerukt en de boonnen ontworteld werden Kleine nagenoeg opgedroog de beekjes veranderden in woeste, bruischende stroomen, die zich met geweld een weg dloc(r de velden zoen ten. Telefoon- en telegraafverbindin gen werden overal verbroken, de stra ten overstroomd. Uit niet minder n plaatsen in Stidi-Miihren wordt me«- diing gemaakt van anweders, waarbij door den bliksem brand werdi veroor aaakt. Deze anweders verergeren nog het lot ctor reeds zwaar bezochte be volking, die dit jaar toch reeds van vorst, droogte en noodiweer te lijden heeft gehad. Hollandsche en Belgische visschera. ZEEBRUGGE, 17 Aug. De Belgische vis schera protesteeren tegen den toevloed van Nederlandsche viaschere, inzonderheid te gen den verkoop van te jonge garnalen, die te koop worden aangeboden als meststof. In enkele dagen tyds werden 2000 K.G. ver kocht. Men vreest minder aangename ver wikkelingen, indien de autoriteiten niet spoedig ingrijpen. Gasvergiftiging. BRUSSEL, 17 Aug. In een hotel is heden een. Hollander, genaamd J. oud 25 jaar, door gasvergiftiging om het leven gekomen. Een onderzode vvordit ingesteld. Ruw weer in Italië. «- MILAAN, 17 Aug. Hevige wind en regenatormen hebben in den omtrek groote schade aangericht. Boomon zijn ontworteld ©ft op het Mueoodo-kerkhof werden vejLe marmeren graftomben verwoest Hoteldiefstal. MUNGHEN, 17 Aug. Een Engelsoh «jplomaat °n zijn moeder zijn in e«n lotel alhier het slachiofier ge >v or uen van een dief. Deze had voor het ple gen van aijn daadi <to avonduren uit gekozen, toen de kamerbewoners zich in een theater bevonden. Hij opende cte kamerdeur^i met valsohe stoute Is, doorzocht de aanwezige koffers en ont vreemde een aantal juweelen tot een gezamenlijke waarde van 89.000 MK. Naar Amerika. De heer Jan Van Riemsdijk is van plar. 17 Sept. a.s. met zyn gezelschap, mevr. van Riemsdijk, Nice Hildebrand en n.r. Rombout van Riemsdijk naar Amerika te vertrekken, teneinde daar aanvang October te debutee- ren op Broadway, in één der theateTS der Keith Circuit. Overleden. BELGRADO, 17 Aug. Hedennacht zijn de twee zoogenaamde spoorwegbeambten van liet spoorwegongeluk op de baan Belgrado Nitsj aan de gevolgen overleden. WISSELKOERSEN. 16 Aug. It Aug. Officieel. Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New-York 12.10*/* 59.42 9.74 12.10% i'59.46% 9.74% 34.69 48.02% 36.17% 66.55 66.77% 66.55 2.497* Praag Madrid Milaan 48.01 35.20 66.55 66.75 66.55 2.49% Niet officieel. 7.89% 7.39% 41.54 41.56 13.04% 18.04% Beursoveraicht. üe beurs bad' heden een opgewekt vet-loop. Kunsteijde-aandeelen waren aangeboden. Enka waren bij openinj wat lager, doch verh(oterd»n nadien eenigazine. Tabakken waren good prlahoudfend. Rubberwaarden bewo- - (jen zicfol ee» weinl onder de koersen van gisteren. Scheepvaabteandleelen waren niet veel veranderd', certifica ten Margarine Unie waren iets lager. De Amerikaamche aldeeling droeg een opgewekt karakter. Ooiimons en Milwankee hooger. Aandeeien Kon. petroleum kondén ai«b aanvankelijk vrij goed hand-haven, dtocb liepen la tei in koer» terug.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2