M m m um mm mwm m m m Vreemdelingenbezoek in de Hoofdstad- VACANTIE-GENEUGtEN V dsels voor dé Jeugd. r 'Wk m m m m S 13 m m Drukte in Hotels, Cafè't en in het Stadion, aan het Centraal Station en in de haven. Al is het gedurende de Olympische Spe len druk geweest in Amsterdam, en al is er veel geld verteerd, toch biyken de ver wachtingen daaromtrent te hoog gespannen te zyn geweest. Het verblijf der vreemde lingen schijnt meer voordeel te hebben op gebracht aan de café's dan aaiWe Jiotels. In Hotels. De meest bekende hotels hebben in an dere jaren in het zomerseizoen ook alle be schikbare kamers bezet gehad, zoodat de Olympische Spelen voor hen weinig extra voordeel hebben,,opgebracht. In andere ja ren kwamen meer Amerikanen. De reisbureaux waarmede deze hotels relaties hebben, hadden dit jaar him touristen, juist in verband met de groqte drukte te Amster dam, niet naar Holland laten reizen, doch hen om ons land heen naar andere Euro- peesche steden gevoerd. In sommige steden in Duitschland heeft men zelfs het publiek gewaarschuwd, niet naar Amsterdam te gaan. Sommige hotelhouders betreurden het, ilat de Sepelen in het drukke seizoen gehou den werden. In zekeren zin heeft het him eenig nadeel opgeleverd. Zoo verklaarde de directie van het Amstelhotei dat verschil lende kamers onvoordeelig bezet waren, doordat sommige gasten meer kamers per persoon noodig hadden. Verder heeft men de leden der buitenlandsche Olympische Comité's en vele deelnemers tegen geredu ceerde pryzen onder de logeergasten gehad. Er is in dat opzicht eenige invloed uitge oefend door gemeente- en 3port-autoritei ten. Dan heeft men kamers vrij moeten hou den tegen een bepaalden datum voor fami lies, die echter pas veel later kwamen op dagen. Het aantal nationaliteiten, dat in de ver schillende hotels gelogeerd heeft, .was van grooter verscheidenheid dan in vroegere jaren. Men kon een 26-tal verschillende na tionaliteiten in de hotels aantreffen. Overi gens was het moeilyk cyfers te geven. De meeste hotels waren reeds van den aanvang der tweede periode af uitverkocht geweest. Ongetwijfeld is het een goede reclame ge weest voor onzen naam in het buitenland. In Café's. Voor het café-bedrijf is het ongetwijfeld veel gunstiger geweest. Er waren dagten dat reeds van vier uur af diners besteld werden tot tien uur 's avonds toe. Vele be paalde nationaliteiten hadden in een of ander café hun tehuis of „stamm-tisch" ge vonden en kwamen er dagelijks bijeen. Zoo kwamen de Zwitsers in „Parkzicht", Finnen en Zweden in „Trianon", Portugeezen en Spanjaarden in Suisse", Duitschers in „Schiller", enz. Sommige directies schatten de drukte op 50 meer dan normaal. Het eerste gedeelte was voor velen een teleurstelling, het tweede gedeelte heeft daarentegen alles weer goedgemaakt, vooral voor de café's in het centrum van de stad. Niettegenstaande deze drukte hebben ech ter slechts weinig café's gebruik gemaakt van de vergunning om tot twee uur 1 's nachts open te blijven en zoo dat al ge beurde, bleef het gewoonlijk slechts beperkt tot Zaterdag- en Zondagnacht. De vrees, welke men vóór de Spelen koesterde, dat er Ï-inig logies zou zijn voor de bui/ten- rs, werd niet bewaarheid. In het Stadion, heer P. A. v. d. Wolk, Directeur van ■"Heck's lunchrooms, die tijdens de Spelen speciaal zijn aandacht heeft gewijd aan de organisatie der buffetten op het Stadion terrein vertelde daaromtrent aan de Tel.: Het publiek heeft er geen idèe van met welke moeilijkheden men te kampen heeft. Er zijn zoovele factoren, die invloed hebben op het bedrijf. Daar is b.v. het weer. Is het erg warm, dan gebruiken de mensohen veel meer dranken en ijs, dan bij het koude weer, hetwelk wy meestal gehad hebben. Wy hadden gerekend op veel ijsverbruik en daarom onze eigen machines meegenomen. In een oogenblik kunnen wij honderden van die bekertjes met ijs, welke hier gevent worden, produceeren. Wij hadden 500.000 van die bekertjes in voorraad, maar ik zal blij zyn, als ik de 100.000 Mal. Tot en met 9 Aug. heeftAnen aan diverse dranken verteerd: 50.000 Alesschen tijdens de eerste, 54.000 tijdens ie tweede periode, en aan bier uit het vat resp. 13.500 en 11.000 Liter, terwijl ongeveer 150.000 be kertjes limonade verbruikt zyn. Men moet op allerlei verrassingen be dacht zijn. Ik had byv. een vrachtautodienst ingesteld om de duizenden broodjes naar de verschillende buffetten snel te distribuee- ren, toen plotseling de wagen eenvoudig buiten het terrein werd gezet, hoewel alles van te voren met het N.O.C. duidelyk was afgesproken. Maar er zyn soms te veel... bazen geweest, merkte de heer v.d. Wolk op, en dat heeft vaak tot moeilijkheden aanleiding gegeven. Onze organisatie moest zeer soepel zyn; wy hebben, «loor het inrichten van express- buffetten, waar men tegen eenheidsprijzen (een kwartje) op bons alles krijgen kon, ge tracht zooveel mogelijk aan de stormaan vallen van het publiek weerstand te bieden Tydens de voetbalwedstrijden werden sommige matches in het oude Stadion ge speeld, terwijl een uur later een match in het Stadion begon. Dan kwamen de massa's in looppas het Stadion en onze lunchroom binnenstormen en wilde men in drie kwar tier tyds warm eten genuttigd hebben. Hoe wel wij 800 man personeel en de modern ste machines in de keuken hebben, was het ivet altijd doenlijk de honderden irenschen zoo snel te helpen. Dergelijke intens-drukke momenten duurden gewoonlijk zeer kort. Dan werden groote hoeveelheden voedsel verorberd. Op sommige dagen verkochten wy 10.000 broodjes, op andere weer minder dan 1000. Wy hebben ruim 44.000 stuks schotels en borden gebruikt. Aan Bi en gebakjes werden in de beide perioden verkocht, resp. 34.000 en titi.000, aan heele brooden en cakes 1700 en 2300; aan verscli vleesch 8400 en 13.000 biefstukken en co te- let ten; hoewel de tweede periodte in duur de helft was van de eerste en er tijdens de voetbalwedstrijden veel meer publiek was, kwamen in het laatste gedeelte meer bezoe kers van betere standing, die meqf verteer den. De cyfers wyzen het duidelijk.aan, uit gezonderd by den verkoop van melk: hier van is resp. 4000 en 3600 L. verbruikt. Aan den verkoop van knackworstjes kan men «zien dat er in de tweede periode meer Duit schers voor een langer bezoek kwamen. Er werden n.l. resp. 2W0 en 9300 stuks ver kocht. De duizenden Duitschers, die voor een voet balmatch kwamen, verdwenen onmiddellijk na de match naar de stad, zoodat wy daar weinig van gemerkt hebben. Verder is verbruikt: ham 582 en 897 K.G. eieren 10.700 en 14.500 stuks, blikjes groen ten 1600 en 2000; vruchten in blik C80 en 320; snoepgoed (biscuits, bonbons, toffees, enz.) 24.700 en 08.500 stuks, boter 350 en 500 K.G. Over het algemeen is het voor ons echter een teleurstelling geweest, aldus eindigde de heer v. d. Wolk; door verschillende maatregelen, o.a. het plotseling verzetten van wedstrijden werd het soms moeilyk ons bedrijf efficient te laten werken. Wy heb ben geen moeiten en kosten gespaard. Maar de consumptie binnen het Stadion is erg tegengevallen. Wy moesten altijd onmiddel lijk klaar staan om aan de groote vraag naar spijs en dranken, in korte oogenblik- ken gecomprimeerd, te voldoen, maar na de wedstrijden verdween men weer onmiddel lijk naar de stad. Aan het Centrkal-Station. Dat er tydens het Olympisch gebeuren heel wat te verhapstukken is geweest aan het Centraal Station, zal ieder begrijpen. Want niet alleen brachten de gewone trei nen en de extra's tienduizenden aan. Er was ook nog liet levensmiddelenvraagstuk voor de sterk aangewassen bevolking van Amsterdam in die dagen. Het vervoer van vee, van consumptieartikelen enz. ver toonde een sterk stygende lyn en het mee- rendeel van wat bestemd was voor Amster dams maag, kwam per trein aan. Chef Muller verbelde, dat men dag en nacht op de brug (seinhuis-kap) was om alles te regelen. Wanneer elke trein nu maar precies deed, wat van hem blijkens het spoorboekje verwacht wordt, was het niet zoo erg. Doch door het hoogfrequente verkeer ontstond vertraging, ook van bui tenlandsche treinen. Er werden tal van extra-treinen ingelegd en de gewone trei nen waren alle versterkt. Zoo liepen er Zon dag 30 extra-treinen en er was geen trein aan het Amsterdamsche station of hy was versterkt. Meermalen waren er treinen van zestig assen. Het zou niet zoo lastig geweest zyn, al dus de chef, als we maar precies hadden geweten hoe laat de groote stroom men- schen kwam, dien we verwerken moesten. Dat wisten we bijna nooit. Op den Sluitings dag der Olympische Spelen bijvoorbeeld was ons gezegd, dat om vyf uur het Stadion zou leegstroomen. We hadden du%om 5.30 den stroom van tienduizenden verwacht. Deze barstte echter om tegen achten los. Men komt voor gekke dingen te staan. Daar komt bijvoorbeeld een lange trein met 1000 Duitschers binnen. De reizigers moe ten eten: de restaurateur moet het hun ver schaffen. De zalen zyn alle vol. Er is nog één middel en de chef moet daarover na tuurlijk beslissen. Ik geef myn'toestem ming en van alle kanten worden tafels naar het eerste penjon gesleept. Lange ryen vul len het eerste perron, dat in een restaura tie is herschapen. De keuken produceert 1000 diners. Ziehier een der netelige mo menten het station betreffende. Ik had hier een Hongaarsch ingenieur, die my den spo- renstaat van het station-West te Boedapest liet zien. Honderd treinen per dag. Het was een vel papier zoo groot als mijn arm. Toen liet ik de onze van 't Centraal Station zien. Een tafellaken! En de Hongaar geloofde het aanvanke lijk niet: acht-honderd-vyftig treinen per dag in deze drukte en onder normale om standigheden 800. Het wemelde letterlijk van treinen, extra-treinen, goederentreinen en losse machines. We hebben hier 120 extra-personenryfuigen staan. Dat is onze reserve. Ze vlogen letterlijk weg! En nu moet ik u zeggen, dat het met die electrische treinen prachtig werken is Geen rangeeren met machines: de bestuur der loopt eenvoudig naar het achterste ry- tuig en de trein kan weer vertrekken. Tusschen de Olympiade-drukte hadden wy natuurlijk ook^og rekening te houden met de gewone vacantie-drukte, die onder normale omstandigheden al een zeer bijzon dere factor geweest zou zyn. Ditmaal was de groote trek naar de Oostelijke landen en deze brachten weer enorme quaafta terug als Olympiade-bezoekers. De Duitsche trei nen puilden letterlyk uit: er waren firma's "die een special en trein hadden gecharterd. Bijvoorbeeld het warenhuis van Tletó.' Allen zyn vervoerd, niemand is achterge bleven. Voor ieder was een plaats, voor de Zweedsche prinsen, zoowel als voor den be scheiden Duitschen trekvogel, die met z'n Rücksack op een koopje naar Amsterdam kwam. Wij hadden alle loketten open, alle uit en ingangen. De perrons zagen zwart, het personeel werd met vragen overstelpt. Ik heb hier spoorwegmenschen gehad uit alle landen. Zy waren vol extase niet alléén over het technisch werk hier op dit station, doch ook over het voorkomende en beleefde op treden van het spoorwegpersoneel. Een ambtenaar uit Leipzig had tevoren al ge zegd: dat loopt daar mis in dat kleine land je. Gelukkig is er niets misgeloopen. Er is hier geen wiel buiten de rais geweest, geen ruit gebroken. Het aantal vervoerde reizi gers is natuuriyk voorloopig niet na te gaan. Pas na 16 Augustus is een luwte in zicht. Doch zooals we het tydens de Olympische Spelen hebben gehad, zullen we het voor eerst wel niet rneèr krygen. In de haven. Zeer druk is het geweest in de haven. In totaal hebben Amsterdam bezocht 46 groote jachten en vèr over de honderd kleinere jachten van binnen-r en buitenlandsche ver- eenigingen. Verder werd de haven aange daan door zeven vreemde en tien Neder- landsche oorlogschepen. Dan kwamen er zeven toeristen-schepen, waaronder zeer groote, en één hatelschip. Dit alles heeft een groote drukte veroor zaakt, daar het gewone scheepvaartverkeer door moest gaan. Over de ligplaatsen waren de buitenlanders zeer tevreden. Alle vreem delingen kregen boekjes over de haven van Amsterdam. Als men weet, dat er heele ladingen le vensmiddelen aan boord werden gebracht, en het transport vaak over het water moest gaan, neeft een en ander wel belangrijke voordeelen Voor de leveranciers gebracht, om niet te vergeten het vele, dat noodig was voor de diners en de vele feestelyk- heden aan boord der toeristenschepen en op de „Gelria". Het socialistische congres en de ontwapening. Eenzijdigheid bedenkelijkheid. „De Volkskrant" schryft: Het internationaal socialistisch congres te Brussel heeft een motie inzake de ontwa pening aangenomen. „Inzake" is het best wat men er van zeggen kan. Wy aanvaarden onmiddellyk, dat alle te Brussel bijeengekomen sociaal-democraten oprecht den vrede wenschen en den oorlog verafschuwen. Ook, dat zy naar algemeene ontwapening streven voor alle landen, zon der onderscheid te maken tusschen over- Maar dan is men feitelyk ook uitgepraat. Immers de verklaring in de resolutie, door den heer Albarda verdedigd, dat afge zien van de actie voor een internationale wapenings-conferentie de socialisti sche partyen zich moeten inspannen, opdat iedere staat afzonderlyk zjjn bewapening afsahaffe of vermindere, is een wassen neus. Is dit er voor speciaal Nederlandsch ge bruik in gezet? Want welke sociaal-demo craat in Frankryk, in België, in Polen en a.ndere landen denkt er aan, op eenzy- dige afschaffing van alle bewapening aan te dringen? Waarom heeft men van de gelegenheid dat men te Brussel byeen was, geen ge bruik gemaakt om partygenoot Piérard op heldering te vragen omtrent zyn uitlating, dat by een dreigend conflict met Duitsch land het Belgische leger Nederlandsch Lim burg had te bezetten? In de resolutie wordt ook gezegd, dat alle arbeiderspartyen den plicht hebben een wet te doen aannemen, waardoor de moge lijkheid van een mobilisatie is uitgesloten voordat een internationaal conflict aar. den Volkenbond is onderworpen. De krachtigste zölfs de meest revolutionnaire druk der massa zou op iedere regeering moeten wor den uitgeoefend, die in geval van een inter nationaal conflict zou w#geren zich te onderwerpen. Dat alles klinkt manhaftig. Maar men is er niet mee. De Engelsdhe Independent Labour-party vond het zwak uitgedrukt. Er ontbreekt aan, meende ze, dat alle georganiseerde ar beiders in ieder geval de mobilisatie van ieder leger dienen te beletten; er ontbreekt ook aan de totstandkoming van een inter nationale organisatie met het doel een anti- mobilisatieplan gereed te maken. Inderdaad: de sociaaldemocratie is niet overal even machtig. Ze kan 't voor het zeggen willen hebben, maar ze heeft het niet voor het zeggen, dat in alle landen zal gelukken, de mobilisatie te verhinderen. Wat zal er gebeuren, als in het eene- land de mobilisatie wordt lamgeslagen, in het andere voortgang heeft? Men kan en mag de mobilisatie alleen be letten, als men zekerheid van slagen over de geheele linie heeft. Die zekerheid is er niet; veeleer hééft men zekerheid van niet zullen slagen, wat de verwarring en ellende in geval van een conflict nog zou vergroo- ten. Het ontwapeningsvraagstuk is alleen op te lossen in den zin van wederzydschheid en gelyktydigheid. Alle eenzydigheid hier is nog bedenkeiyker dan niets te doen. BUITENLANDSCHE NIEUWS. BRONCHITIS - Httst - Asthma Snelle verlichting en genezing door nieu we geneesmiddelen uit plantenextracten, blykend uit volgend attest: „Ik ben met Uw boliandoting sedert 6 dagen begonnen, ik hoest minder, haal vryer adem en voel iny krachtiger. Toch ben ik zeer ernstig uangetast. want ik heb myn beroep op last van 3 genees- heeren moeten opgeven. De minste bewe ging was my venboden, dotfh in die vyf dagen ben ik een geheel ander mensch geworden. „A. D., te Seraing (België)". Vraagt circulaire met bewyaen aan den uitvinder dtezer geneesmiddelen zelf, den dokter in de medicijnen G. DAMMAN, aan de firma J. H. 1. SNABAUé (afd. P 85) Groote Markt 7, Rotterdam. VERZOEKE DEJC1EKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN, want er is een speciale brochure voor elke ziekte. BELGIë. Hoteldieven. In één week zyrt vreemde gasten in ver schillende hotels te Ostende voor Pen waar de van ongeveer 200.000 gulden bestolen. De politie denkt, dat een internationoilel bende hier haar slag geslagen heeft 1 Te Antwerpen is een Rus gearresteerd, Lipski genaamd, een man van 21 jaar. die bekend heeft juweeien gestolen te heblen, die toebehooren aan een ryke Amerikaan- sche uit het Royal Palace Hotel te Ostende; het gestolene, een paarlenhalsketting en ringen, is ruim honderdduizend gulden waard. Lipski had zichzelf veiborgen 'n do: tuin van het hotel, van waaruit hy de ven sters der versohi.lende kamers in het oog kon houden. Aan het raam van een kamer cp de eerste verdieping zag hy een dame staan, die juweeien aan had. Hy bleef Jen geheel en nacht in den tuin staan en toen in den morgen het raam geopend werd, zag hy, dat de dame uitging. Na een half uur klom hy naar het raam langs een gootpijp en stal de juweeien. De Antwerpscho politie spoorde het ver- bi yf van den man op en vond de juwe-ilen verbolgen onder een matras. Behalve de paarlenhulsketting en de ringen vond zij i.og tal van andere kostbaarheden, te zanicn een waarde van 800.000 gulden uitmakende. Lipski bekende, maar weigerde de namen van zyn medeplichtigen te noemen. DUITSCHLAND. Auto-ongeluk. Gistermorgen is op de groote auto-ren baan by Berlijn de auto van den technischen directeur van de Siemens-Schuékert Werke te Maagdenburg, dr. Baldamus over dun kop geslagen. Dr. Baldamus werd gedood, de andere drie inzittenden zyn zwaar go- wond. FRANKRIJK. De Bank van Leening als safe. De verschillende kantoren van het Crédit Municipal, de Parysche Bank van Leening helbben het deze welken buitengewoon druk. Tal van vacantiegangers brenger, er hun kostbaarste dingen heen voor den tyd, dat zy aan zee of in de bosschen ver van Parijs hun vacantie vieren. Velen van hen haboen inderdaad geld noodig om de vacantie- ütgaven te ibestryiden, muar het is opmer kelijk hoeveel menschen in goede doen zich ais klanten by de pandjeshuizen vervoegen, mensohen die werkelyk geeti geld noodig hebben voor de extra uitgaven van hvlti vacantie. Wat daarvan de reden is? Vrees voor die ven. Men is bang dat tyldens de afwezigheid dieven hun slag zullen slaan en uit de hui zen mee zullen nemen, wat van hun gading is. Daarom brengen de eigenaars en vooral eigenaressen van kostbare gouden sieraden en juweeien hun blkit naar de Bank van Leening, die ze niet alleen veilig voor hen bewaart, maar nog een duitje toegeet't. Is di vacantie weer voorbij, dan komen de eigenaars hun zaakjes inlossen. Behalve sieraden worden ook schilderijen, auto's en motorfietsen ondergebracht; het aantal auto's is izelfs zoo groot dat het Crédit Municipal een ruimte heeft moeten huren om een groot aantal auto's onder te brengen. In zyn eigen ruimte kar. het „slechts" 200 auto's opbergen. Het prachtige weer heeft de uittocht uit Parijs niet alleen vervroegd, maar ook ge maakt, dat een ieder die bet maar eenigs- zms dom kan, Parys in deze heele dagen heeft verlaten. In tyden hebben ae spoor wegen liet niet zoo druk gehad. Reeds "maan den van te voren z^jn plaatsen in den trein gereserveerd en de dienst op de spoorwegen •is verdrievoudigd. Al moge Parys dan ook leeg en verlaten zijn van Parijzeiiaars, bun plaatsen zijn daarentegen ingenomen door vreemde loe risten, iLe bij honderden Klankrijks hoofd stad komen bezoeken. Het gevaarlyke Corsica. De heer W. C. J. Cambier van Nooten te Amsterdam schryft aan de N.R.Ct. naar aanleiding van het relaas der aanranding van mejuffrouw Jansen op Corsica. Mej. J. besluit haar droevig verhani met de moraal: „lk raad iedereen af, naar C. te gaan... het is t e gevaarlyk". Na een drieniaandeiykseh venblyf op het eiland zou ik het wel even voor de Corsica- nen willen opnemen. Niet dat ik beweren wil na zoo'n korten tyd de bevolking die ons zóó vreemd is, te begrypen, maar de waarschuwing van uiej. Jansen konn my (hoewel door haar schrik begrypelyk), toch wet wat overdreven voor. Een Hollandsche dame die er eer: jaar g.woond heeft, schreef my op myn verzoek om inlichtingen: „ik kan u nog zeggen, dat het overal veilig is, en men ook al* vrouw alleen zich overal kan wagen". Hierop ver trouwend heb ik dan ook rustig overal zit ten teekenen en de eenzaamste wandelin gen gemaakt zonder eenige onaangename ondervinding. Slechts eens na zeven weken, had ik in Corte een minder aangename ont moeting met een waarschynlyk abnormalen jongen. Sinds dien tyd was ik wat voorzich tiger, ook op raad van een gendarme, „ora- 'dat er wel eens een enkelen keer een ban diet langs kon komen".(!) Gewoonlijk Zondags, en op warme dagen soms ook 's avonds zyn de mannen wel onder den invloed van den wy'n. Een jong meisje zou ik er liever ndet alleen laten rei zen, maar in welk zuidelyk land kan lat feitelyk zonder gevaar? In Bastia en Ajaccio schynen wtel apachen ie zyn, maar hoe is het in onze steden omgeving 7 Sinds de overval op het Bussum- sche station kan men zelfs niet zeggen, dat het hier minder melodramatisch toe gaat. Landloopers, de schrik van onze dyken en eenzame wegen .ontbreken,er geheel. Natuuriyk weet men, zooals overal m de eenzaamheid, altyd eenig gevaar te loopen, maar t is myn overtuiging, generalisee ren moet men niet. Die „ruwe kerels die voor niets staan" bemoeien zich gewoonlyk niet -met de vreemdelingen, maur i-oms ondervindt men groote vriendschappelijk heid van hen. Mejuffrouw J.. die natuurlijk geheel van streek was, schynt niet gereaiiseenl ;e heli ben, dat twee Corsicanen tezamen geen- Frunsch, doch Corsicaansch sprek'.n; écu ('.er twee moet dus stellig een Kranschman geweest zyn. Het is natuuriyk een afschu welijke gdberfrtenis geweest, maai on. zoo'n uitzonderingsgeval de veiligheid van een streek te beoordeelen is m.i. we! wal onke motiveerd. Aanranding van een Amerikaansche dame. Een Amerikaansche dame is in haar hotel te Parys Dinsdagnacht door een inbreker aangevallen. OnuAiur 's nachts werd zy wakker, doordat de inbreker, die onopge merkt in haar kamer was binnengedrongen, poogde haar een prop in den mond te stop pen. Ze verzette zich uit alle macht en be gon'te gillen. Daarop sloeg de dief haar herhaalde malen en probeerde haar te wor gen. Daar haar kamer op de eerste verdieping was, dicht by de slaapkamer van den por tier, werd deze wakker en snelde toe. De dief koos lüerop het hazenpad, achtervolgd door den portier, die hem op den hoek van de straat wist te grypen. Het bleek een 21-jarige FranscHman te zyn, die vlak naast i het hotel woonde. De dame bleek gelukkig slechts lichte verwondingen te hebben op- geloopen en de dief had niets kunnen stelen. ENGELAND. Spoorweg en autobus. De Engelsche spoorwegmaatschappijen, wier reizigeravervoer, vooral op weekends, zeer ernstig te lyden heeft door de concur rentie van autobussen en andere transjfort- middelen en die een tarievenoorlog de transportmaatschappyen hebben thans te beginnen i hun weekends-tarief geldig i vyf dagen van Vrydag tot Dinsdag en het minimumtarief van 5 shilling op een halve kroon teruggebracht en allerlei nieuwe fa ciliteiten verleend. De transportmaatschap pyen zyn echter van oordeel, dat dit te laat in het seizoen komt om hen ernstig te be- nadeelen. ITALIË. De Paus en de vrouwen. Naar aanleiding»van de aflezing van een decreet over de heldhaftigheid en deugden van de eerwaardige Pauline Frassinetti heeft de paius over het moderne feminisme gezegd, dat speciaal de vrouw, die aange trokken wordt door het vrouwelyke ideaal, en het voorbeeld van de heiligen en het on derricht van de kerk het juiste antwoord zal vinden op haar aspiraties. Hy betreurde het, dat zoovele vrouwen thans alle schaamte schynen verloren te hebben en verklaarde bedroefd te zyn, dat de ydeLheid zich heeft meester gemaakt van de vrouwen, zoowel van de wereldsohen als die zeggen katholiek te willen zyn. sn andere transpbrt- arievenoorlog >yen zyn begonnen en met 24 Augustus eldig gemaakt De schat van de Elisabethville. Begin Augustus werd uit Lorient bericht, dat het ltaliaansche duikers gelukt was uit het wrak van het stoomschip Elisabethville, dat tydens den oorlog tot zinken werd ge bracht, een kist met diamanten en edel- steenen ter waarde van vyftig millioen te voorschyn te halen. Dit blytkt heelemaal niet waar te z'yn. De koffer werd inderdaad opgehaald, maar be vatte slechts... een kleine som Belgisch en Engelsch geld. Bovendien blykt de waarde van de dia manten, die met de Elisabethville vergin gen, zeer overdreven te zyn. De Standaard heeft een bestuurslid van de maatschappij Torminière, de Komgoniaatschappy, aan wie de diamanten toebehoorden, den heer de Wispelaire, over deze zaak geïnterviewd en kwam het volgende te weten: „Deze zaak was reeds lang by ons ver geten, aldus de heer de Wispelaire, toen verleden jaar berichten in de wereld wer den gezonden over een poging om naar een grooten schat diamanten aan boord van de gezonken Elisabethville te zoeken. Wy heb ben toen oude papieren doorsnuffeld en be vonden, dat onze zending slechts bestond uit 12.000 karaat, alle kleine steentjes, op dat oogenblik een waarde vertegenwoordi gend van 20.000 pond sterling, thans mis schien 2L000 pond sterling waard, wat in Belgische franken tegen de huidigen koers omgezet een som uitmaakt van ongeveer 3.675.000 frank. En dit is de beruchte schat, waarover reeds zooveel geschreven is in de Belgische, Fransche, Engelsche en ltaliaan sche pers. Ik weet niet wie de berichten in de wereld stuurde, maar tot dusver werden door geen enkel persvertegenwoordiger in lichtingen aan onze maatschappy gevraagd. De heer De Wispelaire deelde verder mee dat de diamanten verzekerd werden door den heer Albert Lejeune, uit Antwerpen, die als makelaar optrad voor rekening van verscheidene maatschappy en. Wie het ber gingswerk is begonnen, kon hy niet zeg gen. Wellicht bestaat er een overeenkomst tusschen de verzekeringsmaatschappyen en de ltaliaansche sloep Artiglio, die vermoe- delyk, nadat de peilingen de juiste liggb* van het wrak hadden aangegeven, hoopte met kleins onkosten de diamanten te kun- DEKZWABBEREN AAN"!BOORD I nen opduiken. Het werk schiet echter niet op en waarschynlyk zullen de onkosten niet gedekt worden. Op de vraag hoeveel kistjes er met de Elisabethville verzonden werden, antwoord de de heer De Wispelaire: „12.000 karaat zal in 4 of 6 kistjes kunnen ondergebracht worden." AMERIKA. Demsey ten tooneele. v Het gaat Jack Demsey byzonder goed op net- tooneel en hy vergeet heeiemaai dat hy eens wereldkampioen bokser is geweest. Toen men hem nog eens vroeg, of hy nim mer meer in den fboksring zou verschijnen, was het antwoord: „O, jk heb wel 53.000.000 plannen en één er van is om weer te gaan bokken. Op het oogenblik is er echter geen sprake van. Maar je kunt niet weten, wat er op een goeden dag nog eens gaat gebeuren. Wanneer het tuoneel mij geeft, wat ik er van verwacht, is er met de minste kans op myn terugkeer in den boksring." „Het zal onigetwyfeld goed gaan, moe ligt zijn vrouw hem aan. Maar Jack heeft één ding, dat hem geweldig hindert en hy uit zich als volgt: „lk begin nu pas goed te realiseeren, wat ik in myn leven heb gemast, n.l. een goede opvoeding. Indien ik een betere ontwikke ling had verkregen, izou Jk gemakkelijker uit myn woorden kunnen komen. Het meest voel ik my aangetrokken tot die passages, waar ik myn hart in (bokserstermen kan luchten." Den hongerdood gestorven. Het lot van den Engel schen ontdekkings reiziger John Hornby, een der beste ken ners van het Canadeesche achterland, en zyn beide neven, die met hun drieën twee jaar geleden verdwenen waren, is thans op gehelderd. In een hut in de barre streek ten Westen van de Hudsonbaai heeft men do lyken van het drietal gevonden. De ontdekkingsreizigers hadden een tocht van 1300 K.M. van Fort Resolution naar de Hudsonbaai ondernomen. Daar zy niet op den verwachten tyd waren aangekomen, werden sinds December j.l. nasporingen ge daan. Men heeft nu de mannen op 500 K.M. van hun doel doodgehongerd gevonden. ZWEDEN. Een uitvinding in het belang der Zuivel-industrie. Een. assistent-professor van het Karo- linska-instituut te Stockholm heeft onlangs een niéuwe methode voor bloedonderzoek bekend gemaakt, waarvan men groote ver wachtingen voor de toekomst heeft. Een jonge dokter, in de stad Mund R. Lundgren, heeft het onderzoek in deze richting voort- gazet en daartoe een bijzonder centrifuge- apparaat geconstrueerd. By deze proefne mingen ontdekte hy, dat dit nieuwe appa raat ook uitstekende diensten als separator voor room kam doen en het vet van de melk met behulp van dit apparaat veel beter af gescheiden kan worden dan met de be staande separators. Men verwacht, dat het nieuwe apparaat voor de zuivelindustrie van groote beteekenis zal bHjven. Bepaling der positie op Zee. Een ingenieur te Gothenburg, Grafström. heeft een nieuw toestel uitgevonden1, dat den koers van een schip op zee automatisch registreert en op een kaart aangeeft. Het toestel wordt in verbinding gébracht met het gyroscoopkompas en den log en teekent dan met wiskundige nauwkeurigheid op de zeekaart de bewegingen van het schip op, waardoor officieren en passagiers in staat zyn om ieder oogenblik de juiste positie van het Bohip te kunnen vaststellen. SPANJE. Boschbranden. Dorpen en boerderyen verwoest. Ernstige boschbranden zyn uitgebroken in Gerona, waar een gebied van acht by vyf mylen door het vuur is aangetast. Veje dor pen en een groot aantal boerderyen \zyn door de vlammen geïsoleerd of verwnqst.y>e inwonLrs vluchtten in paniek. Alle pogingen om heVvuur te stuiten waren tot nu toe tovergeeJ^jh. RUSLAND. "X Achteruitgang der productie. Een aantal communistische leddehg van verschillende trusts geven de laatste dqgen in de sovjetpers inlichtingen over 'den 'qn- rustbarenden achteruitgang der productie gedurende de laatste maanden. De voorzitter van den Zuid-Ruissischen staaltrust, Joe- gostal, beschuldigt hoofdzakelijk de aflei ders en geeft o.m. de volgende bijzonderhe den: In April stonden gedeelten van fabrl achttien keer stil wegens bedryfsstorii waardoor byna 7000 ton materiaal verb ging» in Juni bedroeg het aantal storingerj 28 en gingen daardoor 32.000 ton verloren. Ge- deeltelyk hebben by zulke storingen ook de arbeiders schuld. Volgens de Russische wet ten krijgen n.1. de arbeiders hun loon uit betaald ook gedurende den tyd, dat zy niet kunnen werken door bedryfsstoringen, ter- wyl als loom geldt het gemiddeld verdiende over de laatste drie «maanden. Het is dus vooir de arbeiders voordeelig zich eenige maanden flink in te spannen en een hoog gemiddelde te halen, om daarna den tyd, dat zy niets te doen hebben. Aldus de com munistische directeur. Een ander nadeel is het geweldige ver loop, dat in de hand gewerkt wordt door een andere bepaling, waarby de arbeider na 5^ maand werk recht heeft op twee weken ver lof en op het loon van twee wéken, indien hy ontslag neemt zonder verlof gehad te hébben. Dientengevolge zyn er in een maand tijds op de mijnen te Stalino 1j5 maal het aantal werkzame arbeiders aangenomen. De ongehoorzaamheid der arbeiders neemt ernstige vormen aan. In eem myn, waarin 6 pet. mynga,s geconstateerd was, en de ingenieur den toegang verboden had, zijn de mynwerkers op eigen initiatief gaan werken, omdat de kool er zacht was, en men derihaLve hooge productie en hoog loon kom bereiken. Uit het Koezmetsk-bassin, komen berichten dat de arbeiders er vergaderingen beleggen om te beslissen of ze de voor schriften der technici en administratie zul len opvolgen. De schryver dringt aan op een krachtig ingrijpen van regeerimgs- en party organen, om deze ongewenschte toestanden nomid- dellyk den kop in te drukken. Ratten en dolle honden. Te St. Petersburg heersoht volgen? de Krasnaja Gazeta een rattenplaag. Niet alleen in de kelders en magazynen, ook in de woningen en op straat vertoonen de die ren zich. Een verdelgingsactie op groote schaal zal worden op touiw gezet. In den omtrek van Moskou loopen, vol gens de sovjet-bladen, heele troepen dolle honden rond, die reeds een groot aantal mensohen gebeten hebben. Een aantal hun ner is overleden. De graancampagne. Uit Moskou womdt aan het „Berl. Tage- blatt" gemeld, dalt het met de graancam pagne in Sovjet-RuslaMd nog niet beter gaat. In Juli leverden de boeren slechts 89.000 ton graan af tegen 360.000 ton in Juni Van officieele Sovjet-Russische ayde wordt er op «gewezen, dat dit hoofdzakelijk een ge volg is van de misoogsten in Zuid-Oekrajine en in Koeban. De correspondent van het ,Beri. Tag." voegt er echter aan toe, dat de boeren hun graan liever verkoopen aam particuliere handelaars, die 30 tot 40 pet.] meer betalen dan de irikioopbureaux van de Sovjet-regeering. Officieel wordt thans toegegeven, dat de invoer van buitenlandsch graan noodzake lijk is om te voorzien in de behoefte van zaaizaad eqlter voormi^iTjng vanXiërsclïillen-, de streken '|net levensmlddelen/jl^i de Rus-' sisqhe havena is reéds 200.000 Hon buiten-' graan aangevoerd, •n de graancampagne piet voldoenfle oplevert om althans detW behoeften groote steden tq dekken,*;?al de re- drastische er de boéren.' Vliegtochten Nederland-lndië. LUCHTPOST. De fg. Diirectefr vaiti het Post- en Tele graafkantoor te Gouda maakt blekend, dat: 1. In de maanden September en October a.s. 5 vliegtuigen van Nederland naar Ned.- Indië zullen worden uitgevoerd. De vlieg- otigen zullen van Amsterdam Schiphol ver trekken op 13, 20, 27 September, 4 wt 11 October a.s. des morgens te 6 uur. 2. De gelegenheid wordt opengesteld om met vorenbedoelde vliegtuigen gewone en aangeteekende luchtpostcorrespondentie (met uitsondering van stukken met aange geven waarde) te verzenden voor Britsch- lndië, Birma, Siam, Straits-Settlements, Nederlandsch-Indië en verder gelegen lan den (China, Japan, Australië, enz.). De correspondentie zal door Amsterdam C.S. worden opgenomen in brievénmalen voor Karachi, Calcutta, Rangoon, Bangkok, Me- dan, Palembang en Batavia. Verwacht wordt, dat deze plaatsen worden bereikt op de in onderstaande tabel aangegeven data. Van Amsterdam Schiphol 13 Sept., te Ka rachi 17 Sept., te Rangoon 21 Sept., te Bangkok 22 Sept., te Medan 23 Sept., te Palembang 24 Sept., te Batavia 25 Sept. Van Amsterdam Schiphol 20 Sept., te Ka rachi 24 Sept., te Rangoon 28 Sept., te Bangkok 29 Sept., te Medan 30 Sept., te Palembang 1 Oct. te Batavia 2 Oct. Van Amsterdam Schiphol 27 Sept., te Ka rachi 1 Oct., te Rangoon 5 Oct., te Bang kok 6 Oct., te Medan 7 Oct., te Palembang 8 Oct., te Batavia 9 Oct. Van Amsterdam Schiphol 4 Oct., te Ka rachi 8 Oct., te Rangoon 12 Oct., te Bang kok 13 Oct., te Medan 14 Oct., te Palem bang 15 Oct., te Batavia 16 Oct. Van Amsterdam Schiphol 11 Oct., te Ka rachi 15 Oct., te Rangoon 19 Oct., te Bang kok 20 Oct., te Medan 21 Oct., te Palembang 22 Oct., te Batavia 23 Oct. Alleen het vijfde vliegtuigzal naar Ne derland terugkeeren; het vertrek uit Bata via zal plaats vinden één week na aankomst aldaar, derhalve vermoedeiyk omstreeks 1 November a.s. 3. Het voor de ondenwerpeli^ie lucht- posteorrespdhdentie boven de gewone por ten en rechten verschuldigde luchtrecht be draagt: voor briefkaarten en postwissels 40 cent per stuk; voor brieven en andere stukken 75 cent per 20 gram of gedeelte van 20 gram. 4. Vorenbedoeld luchtrecht moet wordan verantwoord door middel van byzondere luchtpostzegels, welke met ingang van 20 Augustus a.s. by de kantoren der posteryen worden verkrijgbaar gesteld. 5. De Luchtpostzegels van 40 cent bedra gen de beeltenis van den lsten luitenant- vlieger G. A. Koppen, die van ^5 cent de beeltenis van den vlieger A. N. J. Thomas sen Thuessink van der Hoop. Gouda, 16 Augustus 1928. De fg. Directeur voornoemd, STiiLEN. Invloed van de tariefsverlagingen. De diensten der Posteryen, Telegrafie en Telefonie «hebben over de afgeloopen maand Juli opgebracht respectieveiyk 4.257.872,2 669.815 en 5.174.740 tegen 4.510.204, 584.960 en 4.783.920 over dezelfde maand van het vorige jaar. In totaal bedroeg de opbrengst over de eerste zeven maanden van 1928 resp. ondergi ••«•('.'(chili rden .ingeW begin van 1 LAND- E. «Volvette Ó^udsoHe nsi op' boerderyf') t mogejyl Jet kaasmnkén op'jfflu rderyen in Zuid-Holland én De bereiding i kaas! op' Is het boerderyen Utrecht te beperken tot één berei ding per dag? In theorie wel, maar in de practyk zal het niet mee vallen. Onlangs hebben de heeren prof. ir. B. v. d. Burg, hoogleeraar in de zuivelbereiding van de Landbouw-Hoogeschool te Wagpnin- gen, ir. C. A. Koppejan en K. G. Staal een rapport uitgebracht, getiteld: Voortgezotte onderzoekingen in verband met de berei ding van volvette kaas op de boerdery. In dit rapport kwamen zy o.a. tot de vo geilde conclusie, welke zy uit hunne proefnemin gen van de laatste jaren meenden te mo gen trekken: „dat het voor de boerdery in het geheel niet noodig is, dat er 's morgens en 's avonds kaas gemaakt wordt. Als men de melk zindelyk wint en behandelt, de avondmelk na het melken zorgvuldig af koelt en tot den volgenden morgen koel be waart, kan ze gerust met de morgenmelk samen verwerkt worden. Door dozen maat regel in te voeren, zou men zich een massa onnoodig werk op de boerdery kunnen be sparen." In het weekblad De Boerdery onderwerpt de heer (C.) S(iewertsen) deze, vooi de Zuid-Hollandsche en Utrecht sche kaasboe ren en (vooral) -boerinnen zoo'n aantrek- kelyk perspectief openende conclusie aan oen critische beschouwing. Kan inderdaad, zoo vraagt hy, zonder overwegend bezwaar üe voorvaderlyke bedryfsvorm vaarwel ge zegd worden en het tweemaal daags kaas maken geheel vervangen worden door wat ir. de wandeling genoemd wordt het dag kaas-maken Om deze vraag te kunnen be antwoorden gaat hy na, wat de rapportours. oor het eenmaal kaasmaken noodig ach ten. Op de noodzakelykheid van zindelyk mel ken leggen ze nadruk. Het is dan ook zeer tiannemelyk dat deze factor by het eenmaal daags kazen van nog grooter belang is dan wanneer versche melk wordt verkaasd. De vervulling van dezen eisch kan, vo'gens den heer S., zonder bezwaar met meer aandacht worden nagestreefd dan thans veelal ge schiedt. Voor het zoo spoedig en zoo d|ep mogeiyk afkoelen der avondmelk zyn op éprreweg de meeBte boederyen de beschikbar^ hulpmid delen echter geheel onvoldoende. Zal men in den zomer, wanneer het vafkielen de meeste zorg vereischt, met redelyke kans op een goed product werken, dan is het jn het algemeen noodzakeiyk, dat men be schikt over nortonwater. Zy die dit missen tde meerderheid) zouden dus een norton- ii stallatie moeten laten aanbrenger.. Dit beteekent dat behalve een watergevende wel een bassin gemaakt moet worden, waarin de kannen met avondmelk in welwater van pl.m. 12 13 gr. C. te koelen gezet kunnen worden. Voorts zouden by het overgaan tot het eenmaal daags kazen op zeer vele, zoo niet e'le boerderyen nieuw moeten worden aan geschaft: een kaastobbe, meer kaasvaton en een kaaspers, daar dit gereedschap vrijewl overaj.,bprekend is op tweemaal daags ka- Uit het vorenstaande volgt, dat wijziging van den bedryfsvorm in welhaast alle ge- wallen een uitgaaf zou vorderen, welke op eenige honderden guldens is te stel ley. Over dc rentabiliteit van deze uitgaaf zullen de meeningaii -«Éteaiüoopen; iy dia ovar vol doende personeel beschikken maar dit rijn er niet velen suilen rich nog een paar maal bedenken; doch er syn anderen, die de gemakken, welke een flinke uitgaaf voor eenmaal kan opleveren, hooger zullen waardeeren dan het benoodigdo kaap itaal. Al is het eenmaal daags kazen dus prak tisch en technisch zeer wel moge>yk, er kannen zich nog andere beswaren viurdoen. in de eerste plaats moet rekening wor den gehouden het in ae volvette dag miss te gurandeerep vetgehalte in de droge stof van 48 pet., dstt is dus 2 pet. meer dan u, de ondere volvette kaas. Wm u volgens ..onderzoekingen vaij het Kaascontroiestution /.uid-iloiland het Vetgehalte dor avondkaas gemiddeld 2 pet. Hooger dan dat der ïror- genkaas, hetgeen jh*t mogelyk maakt om by tweemaal daags kazen 1 pet. meer (dm 47 pet.) te garandeeren; doch 47 pet. is nog niet 48 pet. en: de laatste loodjes wegen het zwaarst. Met cyfers als die betreftende het vetgehalte in de dagkaas, aan ae boer dery der LandbouW-Hoogeschooi te NV age ringen gemaakt ten behoeve van de proef nemingen weike in het bovengenoemd* rap port zyn verwerkt, voor oogen, moet rnen, aldus de heer S., wei een geboren optimist zyn om in een vetgafantie vs^i 48 pet. niet een overwegend bezwaar +e zien. En in de tweede plaats ryst de vraag: Is er verschil «fii de hoedanigheid, den paid of de kwaliteit van het zuivel, indien versche dan wel half-versche melk wordt yerwerift Uit de beoordeeling der in het rapport be doelde kazen (ciagkazen) trekt He héeri S. de conclurie, dat'ondanks de ongetwijfeld vakjeundige winnipg, behandeling en iit- weièing der meik«|rnéér met afwykingoijr te kaïiipen viel; dan öp menige gewone kaas- Loérdery, wiar dn melk wordt, vaak «onder bepaalak testryding van het „los". Wel leze meening: sleets óp gloh dingen instedr Icgtye waarnel log niet qnjuisl 1 réden oi iderdaad opport geineipo ■ting reQhtvaai van ^uitstel lerdery iq.' het -eemaal |l i. frijn of ék\ van dé bedryfsvoi te zyn grootere oppervlakkige les te nemen. Oplossingen van de raadsels Van vorige week. Dé klok. 2. Onkruid, want het vergaat niet. 8. Een theegezelschap. 4. Een naald. 5. De honger. De prijs kon ditmaal niet worden toege wezen. Nieuwe raadsels. 1. Hoe heette Jan van der Plas Toen hy een kleine jongen was? 2. Wat staat precies midden in Amster dam? 3. Wat is 's nachts open, by dag met men schel) leed gevuld? 4- Men ziet my gaarne boven ieder huis, Maar er in noemt men my een kruisj 6. Welke trommelsagers trommelen met hun neus? 6. Op vier en twintig beanen loopt hef vlug, maar als t naar huis gaat loopt, het op zyn rug. Oplossingen inzenden aan de redactie van de Goudsche Courant, Markt 31, Gouda. tstecte van op nauw amöttungjen/ doend et onjuist) te gijn. D< Ki verwerkt id del en tot swaar steunt ia ondervm ieu, cf ke in net foor de DAM RUBRIEK Onder redactie van de Damclub „Gouda", Secretaris K. Tiendeweg 23, lokaal der club Markt 40. Probleem No. 575. i i i m Zwart schyven op: 3, 11/14, 19, 21, 23, 24, 26, S Wit schyven op: 22, 28, 31, I 39/42, 44, 47. Probleem No. 576. 35, 87, Zwart schyven op: 2, 8/10, 12/16, 30, 36. Wit schyven op: 17, 20/24, 27, 28, 31, 36, 43/45. Oplossing van Probleem No. 571. Wit speelt: 8938, 40—34,41—87,4440, 50 17, 26 1. Oplossing van Probleem No. 572. Wit speelt: 3430,40 20,3842,39 28, 35—30, 43—39, 49 7, 47—42, 48—48, 45 5, 6—10.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 2