Burgerwoonhuis Splendid G. VAN DEN BEIS &c?iïcl Omnecrl II ip til Blad Berijd. GAZELLE-RIJWIELEN Fa. J. Slegt van Hoorn en .T. v. Vliet) Een Nieuwe Ooplog. PREDIKBEURTEN. LAATSTE BERICHTEN. Echt barnsteen Sigirin en Sigarettenpijpen 1.1. OPSTELTEN, Tiliph. 120 Drogisterij „Iel Groene Kruis" Ridder van Catsweg 18, naar KEIZERSTRAAT 52-54 »7 GEBR. KiMPHUIZEN. ■BSOBBBNo. 410.HBH Een ernstige vraag aan hen, wien 't aangaat. Zoekt U een huwelijk? PostadresJOH. F. P. DE CAES - Uitgever - Postbus 8 - Bilthoven, (Utr.) De FORD-DEALER voor Gouda en Omstreken bericht hiermede dat de bouw van het nieuwe Ford-Magazijn aan den KLEIWEG No. 20, hoek Nieuwsteeg zijn voh tooiïng nadert en binnenkort de OPENING van het Nieuwe Magazijn zal plaats hebben. In dit nieuwe magazijn zullen bij de opening aanwezig zijn de NIEUWE MODELLEN vellen friach krantenpapier. Papieren zak ken, luchtdicht geplakt, kan men zelve maken of ook klaar koapen. Ipplaats van motteaiklsten kan men lin nen zakken (gemankt van oudé lakens) ne men, waarin <le in het krantenpapier gehulde wollen kleedingstukkcn vry oipgehangen worden. Japonnen en mantels, die men eventueel nog noodig heeft, moeten minstens om de 14 dagen witgieiboirste.ld en een poosje aan de lucht en nog .beter nan de zon worden blootgesteld. Ook is het aan te bevelen, de in de kast hangende kleeren dagelijks even te schudden dat is al voldoende om de mot even ta storen, want zij houdt van absolute rast b(j 'het eieren leggen. Natuurlijk worden ook de bekleed" meu bels gedurende het warme jaargetijde gron dig geborsteld, zoo nu én dan uitgeklopt en ook van onderen schoon gehouden worden. In de hoeken, waar de mot by voorkeur haar broedplaats vestigt, schuift men een zakje mottenpoeder. Krantenpapier' als bescherming tegen motten moet friach zyn, dus nog sterk naar drukinkt ruiken. Andere afweermiddeltjes zijn kamfer, napihtaline of formaline, hetgeen men in kasten en laden legt (voorzichtig met 't oog op vlekken). Verscheidene in den handel gebrachte middelitjes zijn eveneens goed, evenzoo gastooten witte peper. Het bestrij ken der kanten van kasten en laden met terpentyn-olie, is eveneens aan te bevelen. Ook echt Dalmatisch insecten poeder ia een goed middel tegen de motten. Tegen einde Juli houdt gelukkig de hoofdzweren- en vermenagvu ldi gi ngstijd maar men. kan van een eigenleken motten- vryert t(jd niet meer spreken; in huizen met centrale verwarming in het gelwc] niet. Hier is het zoowel voor (le mot als voor andere onwelkome diertjes altijd zomer. Daarom moet men ook eigenlijk hot ge heele jaar <loor op zijn hoede zijn'. Zij.n|on- danks alle vojMjzichtiigheid de motton in ile bekleede meoBbls gedrongen, neem dan sterke azyn en maak die heet op oen spiri tuskoker. Mot de damp hiervan maakt men de motten onschadelijk. Het meubelstuk moet in oude doeken gehuld worden, waar na tie dampen er ongeveer een half uur op moeten inwerken. Op dezelfde wijze kan men door motten geteisterde, matrassen be handelen. Men herhaalt deze eenvoudige behande ling, totdat geen rupsje meer te zien Is. Bij pluchemoubels helpt ook drenkeA met petroleum, maar moet ze later goed luch ten, zoodat de reuk er .geheel uittrekt. Wie wollen verstelgoed laat slingeren, winter schoenen vergeet op te bergen, niet op de viltstukjes onder de meubels let, enz. enz. geeft den motten .gemakkelijk gelegen heid zich daar te nestelen. Groote zjiwfelijk- heid ig in ieder geval een doelmatig aflweei- middel tegen de motten. De strijd kan heelo- maa] niet omvattend genoeig zijn, indien men zich géheel voor motten wil vrijwaren! „Gevonden Voorwerpen" Ceolidgn en de Vrede* Er is ter wereld altijd wel de een of an dere plaats waar het oorlog is. Soms hoort men ervan, en soms is het zoover weg en voor de wereld in die mate onbeteekenend, dat men er niets van gewaar wordt. Zoo komt nu uit Moékou het bericht, dat Suvjet-Mongolië aan den staat Barga den oorlog heeft verklaard, om dezen te dwin gen zich weer by Mongolië aan te sluiten. Mongoolsche roode cavalerie, welke door Ruseen is geoefend, is over de grens ge trokken, heeft twee stations aan den Oost- Chineeschen spoorweg bezet en de baan op gebroken. Menigeen zal niet weten waar de staat Barga ligt. De N. R. Crt. geeft bij het be richt deze toelichting: De oostelijke grens van Mongolië als geografisch gebied (dus niet van de huidige sovjet-republiek, welke, wel te verstaan, geen deel uitmaakt van de sovjetunie, waarmee zij slechts door een vriendschapsverdrag verbonden is) loopt langs de Daloinor, door den grooten Kin- gun, naar de stad Tsitsikar aan de Monni, vandaar tot Hoelan aan de Soengari, en vervolgens lAngs deze rivier weer derwaarts tot de Sjara-Moeren. Het eigenlijke Mon golië dringt dus diep in Mantsjoerye bin nen. Op 46 gr. 19 min. N.B. ligt aan de Soengari de stad Barga-sjin en dit is dan het gebied der Bargoeten, die zich in 1912 losmaakten van China en zich aansloten bij het nieuwe gebied van den Loetoektoe van Oerga, dat zich zoo. even een meer naar Rusland georiënteerde onafhankelijkheid vun China had weten te verwerven. Sinds dien werd Barga uit naam van den Ijoetoek- toe van Oerga door een te Chailair zetelen den Boergoetschen amban bestuurd. De in storting van het Russische tsarenrijk had tot gevolg dat China zijn invloed in Mon golië trachtte te herstellen, maar in 1921 stelden de sovjettroepen een nieuwe regee- ring te Oerga in, welke in naam onafhanke- 1 ijk, inwerkelykheid steeds onder den in vloed van Moskou is blijven staan. In 1924 werd een verdrag tusschen Rus land en China geslpten, waarbij Rusland Buiten-Mongolië als een deel van China er kende en erin toestemde zijn troepen daar vandaan terug te trekken. In 1925 was deze maatregel voltooid, maar ook toen bleef de invloed van Rusland in Buiten-Mongolië vorrtide een bevriende Sovjetrepubliek, wel ker oostelijke grens echter niet verder reikt dan den grooten Chin-gan. De regéèring te Orega schijnt au het oogenblik gekomen te achten om de grenzen van het land uit te zetten en weer verder oostwaarts in Mant- sjoerye door te dringen. Heel veel zullen we van dezen oorlog niet Soms komt één of ander vooral de men- schen nog weer eens herinneren aan de ver schrikkingen van den krijg. 2oo hebben schepen van de Baltische vloot in de Ko- porja-bocht het wrak van de in 1919 in den grond geboorde Engelsche onderzeeboot L 5b gevonden. Men heeft het wrak naar Kroonstad gesleept, waar het in het dok is opgenomen. De geraamten van leden van de bemanning, welke veertig koppen telde, zijn erin gevonden. Uit £ngeland kwam naar aanleiding van dit bericht de mededeeling dat de admirali teit nog over geen officieel bericht over de borging van de duikboot L 55 beschikt. De Lngelsche marine wist tot dusver niet hoe de L 55, die sinds 12 Juni 1919 met alle 41 opvarenden vermist werd, verloren was ge gaan. Men vermoedde, dat het schip op een myn was geloopen. Volgens aanteekeningen van de Russische admiraliteit echter hebben Russische tor pedojagers op of om 4 Juni 1919 in de Ka- porskibaai een duikboot, die getracht had hen te torpedeeren, in den grond geboord. Zouden er nog wel meer van deze na- oorlogsche resten ergens verborgen tig- De Herald Tribune mledt uit Superior (Wiscontin): Naar verluidt overweegt pre sident Coolidge een nieuwe proclamatie tot het land, waarin hy zal opkomen voor het Kellogg-pact. Deze proclamatie zal open baar worden gemaakt op den dag der onder- teekening van het verdrag. Deze oproep wordt beschouwd als een aanwijzing ervoor, dat de Amerikaansche legeering in overeenstemming met de uitlatingen van Coolidge, op j.l, Woensdag, in zyn rede tot het Amerikaansche Legioen, bepaaldelijk de verdiensten van hun anti- oorlogapolitiek wilde in het licht Perzië meent het beter te weten: het gaat een vloot bouwen. Natuurlijk een kleintje. Maar toch... een vloot. De Chicago Tribune verneemt uit Teheran dat Perzië by een E.igelsche werf den eersten Perzischen tor- pedobootvernieler besteld heeft. De regee- ring wil binnen vijf jaar vyf torpedoboot- veinielcrs en een kruiser laten bouwen. De ollicieren daarvoor zullen by de italiaan- .sche marine worden opgeleid. BUITENLANDSCH NIEUWS. i ENGELAND. Treint otsing. Do pMésagierstrein vun Cambridge naar Lauden is gistaroelceuKl hij 11 u- thau op ecu kruispunt niet een lorry in botsing 'gekomen De staker van do locomobiel en de madi' nist van de lor ry zijn gedood1, de machinist van 'e locomotief zwaar gerwond1. De trein is ontspoord' en enkelei pas sagiers hebben kwetsuren opigeloopen. Een gevaarlijk vkk. Ridardio Sacco, de honger kunstenaar gaf te Soul hemd een demonstratie in liet langdurig vasten. Hij lag in een veryjegeldie glazen k st de dtenian«tra- tie zou 58 dagen ddren. Totdat opeen» ae öontro eors bemerkten, dat Sacco in zijn glazen kis/t was flauwgevallen Spoedig kwamen er dokters opdagen, die hein t'won 'en voedsel te nuttigen. )>rr,t wo'" orde Sicco. maar toen Tien werd dte F'cl ij ge-naak;, ,-lrt bij dan nog naar een paar uur te loven hal, zwichtte' Mi ;orr hei onvermijdelijke DHITSCHLAND. Ongeluk in een mijn. Wolff mei*4 uil Ltedhjen In Stiermar ken, dat daar gisterochtend vroe ia ren der mi-non een liftkooi n ue dup le gestort is. Vier 'mijnwerkers aim ongebotroen twee zvnnr gewond MTAUEN. ïïii kon liet heter. Een Bril schel ndikr trad onlangs op in een circus te Ivofno. de hoofdstad van Litawo. Hij was bezig met zi|n kindeken, die per voejrfcuig naar ©ft» bijzöndter© school worden gebracht. Ned. Jaorhlurs. De plaat voor dofeö jaarbeur» is ver vaardigd naar een ontwerp van ir. Louis Raeangeketre. Tegen een achter grond van rood on wit de kleuren van TT tr echt teekent zich de groote figuur at van een Memmus, bove» d« stad van dien Dom. Prins Hendrik op Walcheren. Prins Hendrik hooft gisteren incog nito een bbaoek aan Wai.-hvrPn ge bracht. Domdierdagavond Mvnm hij mot het jacht van een zijner bekenden tc Veler© aan aan boord werd over nacht. Gisteren word met een parti culiere fïiito een bezoek aa-.i verschil- lendle plaatsen op het eiland gebracht met Vlissingen tot slot. Daar -.verd een bezoek gebraehl t>ij den buree- ttk ester, waarna de Prins /tch neer aan boordt begaf van het inmiddels naar VUssimgen gekomen 'acht GEMENGDE DERTGHTEN nituii een Uu .imwieruiUiiii r ar tuin me, n u' liter uud uit vun gezelscuap, piaaisgenointOn, In een ravijn gestort. Vier gewonden. in ow omgeving van uiieriaken m, l m UMpdi«UiUi ui/e. i ctil auie-uiigciuiv piaats geluiüi, wuamij een vicruu i\e- enauoers weru geleuen vertrokken cor etu ui^vrou' upto, waarin nog do en oen oaiue Deens, naaüen Zwitsetrlaöü. i.uaeni net mien uen oigeai auto aoii- ttr en nuurd© een unuecren, om daar- u.iee over interlaken en Aigle den loclw naar Genève voort te zetten. Even voor IntenuKen, nadut de Brü- nig-pa» reeds gepasseerd was, moest bij een bruggetje gestopt warden voor ee-n a u(o, oie van dien anderen kant kwpnu. iustedle voorzichtig te passiee- leii reeid dezg wagon regelrecht op uen auto met Nederlander» in, met bet aeivalg, diat deze tegen en door de bi ugleiuniing werd gedrukt en onderst boven in een rai.ijn van verscheidene meters diepte stortte. Weldra toege schoten hulp bevond, dat zuster Beets er liet ergst aan toe was zij had een ernstige bekkenfactuur bekomen. Van mevr.' Fortuin werden twee ribben gekneusd die heer Fortuin, die onder den wagen lag, had hevig bloedende .Mandiën aan arm en oor; de heer Oud, ce vader van hei Tweede Kamerlid, Kwam er met enkele schrammen af. De gewonden zijn in het ziekenhuis te Interlaken opgenomen, waar de kwetsuren van den heer Fortuin wer den gehecht. (Tel.) tlueveei uiei er ui ry*« in uie juli-uneveniig vuu liet .viaaiul- 'sclirivi van het centraal Bureau voor ae Statistieu is opgenonuon ae statis- Liea-1927 van het Dinnenlandsdi ver bruik van bier en; den afzet der brou- w erijen. liet totale binnentondacbi verbruik van bier was 'blijkens de cijfers in 1927 (1.928.000 li, L.) ongeveer geiijk jian dat van 1920 (1.930.000 fcl.L.); verbruik per Woofu der bevolking liep eemigszins telrug. Hierbij zij opgemerkt dat die aampT' van 1927 zeer regenach tig was. Doordat die estporl van bier opaiieujwi vooruitging, vertoont de to tale aazet der brauwerijeoi eetnigesüj- gmg. laKir-toeren toen er iemand van liet publiek opstond en uitriep wal gij leunt, kaïn ik ook en mee/ nog Dit gezegd hebbendie liep hij naar de open ruimte in het middien, nam een mes uit dien zak en stak zich hen staal in de borst, llfy viel neer in een bloed plas. De toeschouwers, denkende dat zi, den een of anderen truc aan schouwden, begonnen te applaudtssee- ren. Maar spoediig kwam met» tot het besef dat men hiejr met een poging tot zelfmoord1 te doen had, die maar at te goed geslaagd bleek. In dien zyk van den doode vond men een briefje van dein volgenden Inhoud „Het was mijn verslaafdheid aan cocaine welke .mij tot zelfmoord' heeft gebracht. Laat ('ai een les zijn voor een ieder" BINNENLAND. Ter voorkoming van veitras'-ej. van D-treinen. Meermalen is liet voorgekomen, dat ie I I-treinen vertraging ondervonden, omdat reizigers, dlie plaatsen bespro ken luidden, deze plaatsen niet zoo spoedig konden vinden. Daarom zul len van heden af de nummers van be sproken plaatsen, behalve in die rij tuigen ook buiten op die richtingabor- den worden aangegeven. Onkosten van de L. O.'wet. \leu scthrijft aan de N. R. De Lagerondlerwijswot 1920 brengt voor die gemeenten velerlei onkosten mee. Ter illustratie moge dienen dat de gemeente Schoonebeek (Dr.) teder ju-ar pl.nn. f 2500 moet betalen voor RADIONIEUWS. voor heden. Hilversum, 1071 M. 8.00 Achtste V.A.R.A.-zomeravondpro- gramma door het V.A.R.A.-kwartet. 10,3014.45. Aansluiting van de Cinema Royal te Amsterdam. Orkest ondev leiding van Hugo de Groot. Huizen, 1870 M. 7.45—8.15 Spreker Dr. A. C. A. Hoffman: N ieu w-Malthusianisme. 8.158.20 Spreker namens de Reisver. „Rotala" ,over de K. R. O.-Rome-reis. Daventry, 1600 M. 8.05 Vioolrecital door Albert Sammons. E. Lush, piano. 8.35 Variété. Het Parkington-kwartet en solisten. Parijs „ltadio-Parys", 1750 M. 4.05—6.05 Dansmuziek. 8.5011.20 Concert. Orkest en solisten. Daarna dansmuziek door de jazzband Ra dio-Paris. Langenberg, 469 M. 6.2017.15 Orkestconcert. 8.35 Vroolyke avond. Werag-orkest met medewerking van vocale en instrumentale solisten. Daarna tot 1.20 's nachts Dans muziek. Zondag 19 Aug. Hiiveisum, 1060 M. 10.30 V.P.R.O. Dienst iu de Bemon atranfteche kerk te A'daare. Voorgang sier MeL As. A. Fr ©vel 3.00 Aajnsluiting van het Kurhaua tc Scheveningen- l'ilzenddng van hel Maltinee-Canoert te geven dbor het Re- sidteait;e4jirkeht o. 1. v. Ignaz Neumark Solist Leopold Muenrer (pianoj*. 6.00—7.45 Vooravond-Concert door hel A.V.R.O.-kwartet o.l.v. Dick Groe- veldi. Sodjst Jacqueb Leopold van i\ Imbergein (vi ooi) 8.15 Aansluiting van het Kurhaus te Scheven'«gen. Uitzending van het Jo- Ivann SHrauss-Comoeirt te göven door hot Remidientiie-orkeat p. 1. van Prof. (iborg Schn^ovoigt. Huizen, 340.9 M. (na 6 uur 1780 M.) 8.30—9.30 N.C-R.V. Morgenwijding o. 1. v- Joh. de Heer, met medew. in den samenzang van mevr. de Heer. onderwerpNiets nieuw» onder do zon ü.00—12.00 k.K.U. Dienst in de kerk van het „li. [jari van Jezus te Uüv«- U'rUout na 8st. nnsaa voor mannen- steiiuneU „AU Aj/ajorcin: Uwi Giorluuu van J. tl. B. dolnijver». KOor a. 1. v e .v. .V.orteais, t'. Jansen, organist. 2.00—4.00 K.K.ü. (oncert mej. li B. v. d. Bergh-Leuizier, sOprean. Moj. K- Btendeld, pdamoi. J. Ubexstedn, cello. 4.00—5.00 Iv.R.U. Ziekenuurtje met iredow. vaJi Pasjoor L. J. Willenbafg Bloenieudual. Muziek en zang. 5.50 N.C.R.V. Dieitet in dte kerk der Vrij Evanig. Gent. te Hilversum. Voor gangers Ds. W. D. Linthout en l>». W. F. Waarciienbui-g. 8.15 K.R.O. Concert. 1. F. L. ded- vert, tenor Hot K.R.O.-orkest o. 1. v. Miarten van die En<je. Daventry 16UU M. en Londen, 2 I, O, 361.4 M. 4.28 Octet: Vier liederen van Grieg. 4.45 Octet Fragmenten uit „La Bo hème", Puccini. 5 20 Kerkdienst voor Kinderen, 5.55 Liedieren uit die Bijbel. No. VI. Darvidi'a danklied. 6.05 Raoh-cantate „Lordi Jehus Christ l'h,ou Fountain Pure". 8.10 Kerkdienst. Klokkenspel van 8i Mary's Abbey. 10.38 Orkest Gavotte uit „Le Tem ple de la Glodre", Ramoiau. Ballotmu- ziiek Uit „Orphieuh (ilück. 10.50 Epiloog. Radio-Par(js, 1750 M. 12.20 Reiligieuse causerie door Pèro I ena Daarna Religieus concert. 1.05 Concert door liet Albert Loca- lehi-Orkest. 4.50 ÖpnsnvuEiek door de Jazzband Grand Vatel. 8.50 Concert o L v. Eug'ne Bigoi, in. m, v. Mile Korotneva, zang. Lu- cienne Radisse. vioJmicel. Daarna Persberichten. Brussel, 508.5 M. 5.20 Dansmuziek door die orkesten van heit Paflais de danse St. Söuveur. Brussel. 6.20 Kindermatineei. 6.50 Katmermuziek. 8.35 Concert door het omroep-orkest ri:et med^w. van de heeren Rubeau rn d© Lil. 10.05 Lichte tmizieik met inedlew. van Hamy, pianist-Couinpaniet Langenberg, 468.8 M. 8 35—8.55 Luit- en guitóarles (3). door 011/ Wirto-Koort. 9 20—9.25 Kkukkongeilui van de Tri nitats-kork Ketuleni. 9 20—10.20 Morgenwijding. Koor van de Heinrich Schtitz-Kreis. TJit dte Ev Stahlkirdhe op dei ..Pressal". 1.20—2.50 Concert dbor het Fhilhar- monisch Bandonium^-orktest ..Rheinland 06", o 1. v. M. Philiup. 4.50—6.20 CoiDcterf. 8.20 Volksconcert door het Wera"- orkest o 1. v. Hr. Ktihn. Hansen, so praan. iTolwe, bariton. Sohneidlerhan. viool. SPORT EN WEDSTRIJDEN. VOETBAL. Lr wordt morgen een begin geuiaaat n.ei de voetbuivy viastrijaen lussenen de i .uyictóolio eu'ubs, diie georgminiseerG zijn door de Loiniii'issie van Upenbare-iees- len Gouua. i<© eerste ro<ide worut morgen, ae Lweeoe 26 Auig. en ue tmale op lvoningLnneteey.1 gespeeld. (W dezo wedstriide«i zullen slagen, moeiten we aiwacoten. Feit is, dal ver schillende deelnemeaide vereeniginiien niet voüediig uilkomeai Morgen nioet Gouda ook ie Rotterdam spolen en daar het hietr gaat tegen de sterkste club van Nederland, gaan de rood- witten zoo sterk mogelijk' naar Rotter dam. Dat in het Bloemendaal, waar bo vengenoemdte wedstrijden worden ge speeld', geen verrassingen zullen val len. is niet uitgesloten. De eerste rondte luidt: G.S.V.-o. N.A. en D.O..N.K-—Gouda, resp. aan vangende één en drie uur. In Rotterdam speelt Gouda voor net tegen' Fea jen oord'. De w in komt in den ar va nSpar to— Exteeilsior, welke wedstrijdten ook op dtezöni diag plaats vinden We wenschea» Gouda veel succes toe. ATHLETIEK. Wedstrijden oin den N. Z. H.- Beker. Mocgeumiddlag aanvang 2 uur wor den ileiddng ven den tioudhcheni Athte tiek Kring op hiet O.N.A.-terrein de jaariijkuohe wedstrijden gehouden om den wisselbeker van dien Nieuwe Zuid llo41a»i)dter, welke het vorig jaar ge wonnen is dloor die vereeniging T H. Ü.R., Gouderaik, met 98% punt. Aan die wedstrijden wordt alleen deelgenomen doOr ledten van vereeni- gingein aangesloten b'j den Goudschen Mhletiek fkring. Deze krijgen dius op dezen speoialeoi G.A.K.-dëig gelegen- heiid zich ook op andltire nuan'mers dan van de competitie met elkaar te meten liet vorige jaiair werd' de grondslag gelegd! voor de«e wedstrijden, die toen reedis een groot succes zajn ge wordlen. Ook dte puiblieko belangstel ling was, dank zij het uitnemend- weer, zeer bevredigend on ondlanks dte concurrentie van voetbal eni ztwem- ^»en hoopt dte G.A K. ook nu weer op een flink belette tribune, watit niets a.etrkt meier bemoedig end. De te verwerken 10-kamp bestaat uil de nummer» Ilardiloopen ion 400 en 1500 M. Springen verspringen z. u., slokversprlngeai, Iioogspringen WerpediSpeerwerpen, diacusvcr tpen, kogeistootteii, Lstalette 4 X 100 M. De punten telling is gelijk aan die van don 'Prins lleindiriK-bekeir. Dei deelname aan de ^Verschillende nummers is bevredligeindl, dte beste krachten zullen kondier twijfel me* alle energie om de eerste plaat» strij den en imogelijk is er een vereeni ging. die den beker aan T.H O R. ai- liamdig wil nrnkein. Winnen de Goud», rukkers ook nu weer den N. Z.-H.- beker, dan (wordt deze diefinitiet ejgen dom. en zal dus later om een tweede 'xeuiplaar gekaapt wordten. ZondaK 19 Augustus 1928. GOUDA. Remonstr. Kerk, 10% u. v.m. D®. Houtgast van Alkmaar. St. Janskerk, 6 u. n.m. Ds. G. Goossen, em. pred., 's-Gravenhage. Kleine Kerk, 10 u. v.m. J. v. Rossum, cand. t d. H. D. Onderwerp: De vrouw van Lot. Luthersche Kerk, 10 u. v.m. De hoer Bakker uit Njjimegen. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 u. v.m. en BH u. n.m. Ds. van Hejjningen van Ter Aar. Ver. Calvy'n, Nieuwe Zaal, Turfmarkt 142, 10 u. v.m. en 5% u. n.m. Ds. Enkelaar te Ouderkerk a. d. IJsel. AMMKRSTOL. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Hugenholtz. Evangelisatie, 10 u. v.m. en 6.30 n.m. de heer J. Jansen, van Rotterdam. BERGAMBACHT. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Dekking. BOSKOOP. Ned. Herv. Kerk, 10.15 u. v.m. Ds. P. J. Los van Haarlem. Ned. Herv. (Geref.) Evangelisatie, 9H u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. J. D. van Hof van Wilnis. „Salvatori", 9% u. v.m. en 6 u. n.m. Ds. Johs. Ke(jne van Wageninffen. GOUDERAK. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Leenmans. 7 u. n.m. Ds. Bartlema uit Zeist. HAASTRECHT. Ned. Herv. Kerk, 10% u. v.m. Ds. A Land stra. MO ERGA FELLE. Ned. Herv. Kerk, 10 u." v.m. Leeskerk. 3 u. njn. Ds. Dekker van Bleiswyk. MOORDRECHT. Ned. Herv. Keric, 10% u. v.m. Dr. P. Glas uit Boskoop. Geref. Kerk, 10 u. v.m. Ds. van der Shiijs. Bevestiging van Ds. Kalkman. OUDERKERK a. d. IJSSEL Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. De heer A. de Redelijkheid. 7 u. n.m. Ds. Dekking te Bergambacht. NIEUWERKERK a. d. IJSSEL. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. Wesseldjjk, ,uit Sluipwijk. 7 vu n.m. Ds. Voorsteegh uit Gouda. OUDEWATER. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. en 7 u. n.m. Ds. Bruin te Bergschenhoek. REEUWIJK Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Ds. van der Eist. SCHOONHOVEN. Ned. Herv. Kerk, 10% u. v.m. Mej. Da. A. A. van Royen, collecte voor het Orgel fonds. STOLWIJK. 10% u. v.m. Ds. Kanis. Evangelisatie, 9% u. van. Ds. Bartlema uit Zeist. 6% u. n.m. De heer C. A. de Vries, g. o. WADDINXVEEN. Ned. Herv. Kerk, 10 u. v.m. Leeskerk. 6% u. p.m. Ds. v. Eist te Reeuwjjk. MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Tuinieravereenlging „Gouda en Omatreken". 17 Aug. Tomaten A 3.906.60, id. B 3.70-4.60, id. C 2.90—4.80, 'd. CC 1j50—3.00; Koimkem ners le srt. 1.80— 2.90; 2e srt. 0.70—1-20; Gele komkommer? Jo srt. 3.00—3.90 2e srt. 2.10—3.30; Bloemkool le srt. 11.00—20.00 2e srt. ö.oo—14.00; 3e srt. 1.00—0.00; Roode kLol 7.00—10.00; Sav. kool 6.00—8.00; Siiyboonen 18.00—29.00; Stokprmcessen ii9.00-26.00; Stamprincessen .7.00— 22.00; Pronkboonen 9.00-^14 OuS pek- boonen 14.00—15.00; Feen 5 24—7.70; Poslffein 6.50—10.00; Krops'a J 2.20- 4.90; Andijvie 1.60-^3.00, Kroten 2.60- 4.00; Spinazie 5.80-9.70; Uien 7.30- &.30; Eieren 7.00—7.50. or- r." DKAADI.OOZE DIENST. Kellogg naar Dublin. LONiDEN, 18 Aug. De Amerikaansche gezant te Dublin bevestigde gisteren dat Kellogg een bezoek aan Dublin zal brengen. Noodweer in den omtrek van Milaan. MILAAN 17 Aug. Hevige winden en re gens-tor men hebben in den omtrek groote schade aangericht. Tal van boomen werden ontworteld en op het kerkhof werden vel# marmeren graftombes verwoest. 0 Een ernstig vliegongeluk. Drie dooden. LONiDEN, 17 Aug. Twee militaire vlieg tuigen zijn boven Digby in Lincolnshire met elkaar in botsing gekomen, waarbij drie mi litaire vliegers het leven verloren. Dit ongeluk brengt het aantal gedoode militaire vliegers voor dit jaar <*P 1927 werden er 55 gedood en in 1926 niet minder dan 85. De Goudtche Melkinrichting Turf singel, Uvart U ttMdt veartref- ftlljka malk van gacantrolaard vaa. STADSNIEUWS. GOUDA, 18 Aug. 1928. Stedelijke Zweminrichting. Bovengenoemde inrichting werd in het tydvak van 14 tot en met 31 Mei bezocht uoor 527 dame» en 1170 heeren; totaal 1697 bezoekers. In de maand Juli bezochten 13354 bezoe kers het bad n.l. 6638 dames en 6816 ihee- ier«, terwyi in de maand Juli 27423 bezoe kart. een bad namen, t.w. 10686 dumes en |g737 heeren. In totaal is dus de inrichting vanaf de opening op 14 Mei tot einde Juli bezocht door 42474 bezoekers. Vee- en KaastentoonsteMing. 'Naar het zich laat aanzien zal 'e op 20 Sept. a.s. te houden tentoonstel.ing Gouda een belangwekkende ge beu i cenit, op landbouw- en veeteelt gebied wordeji. Het aantal en de kwaliteit der 'nzendin- gen z(jn boven elke verwachting. Vooral voor de rubriek Geregistreerd Vee kwamen vun alle zyden groote opgaven Li-men. Zoa kan o.m. van de Controle en Fokvereeniging te Hoornaar een groote inzending worden eerwacht, terwyi eveneens mededeeling ge werd van meer dan 200 inzendingen uit Alphen a. d. Rijn, Bodegraven, Liuschoten e. a. Ook de Kaas-expositie belooft een goe< beeld te geven van het prima product, dat in deze streek wondt gemaakt en waaraan Gouda voor een goed deel zijn bekendheid c.ankt. Bij voldoende deelname za! in tien namid dag op het marktplein een Ringrydery met 't ilbury's om geldprijzen voor heeren en luxe prijzen voor dames worden gehouden, tetrwij! een muziekcorp:) dit Oud-Uol- 'andsehe vermaak zal opluisteren. Na afloop daarvan zal -een ro s'.r't met muziek door de stad worden geh meen Ongetwyfeld zullen uien vlag velen uit d n uit den omtrek zich opmaken om ueze be langrijke expositie te bezoeken. Concert van Excelsior in het Houtmansplantsoc i. Het concert der Gemengde Zangvereeni- ging Excelsior jnet haar onderafdeeling Jeugdkoor, zal thans naverkregen vergun ning van Burgemeester en Wel houders: P<aats hebben op Maandag 20 Augustus in bet Houtmansplantsocii. Aanvang 7% uur Tegen geringen j>ry8 zijm no£ enkele pro gramma's verkrijgbaar bij de Ieder. Schouwburg-Bioscoop. De eerste hoofdfilm van het nvog-amma, dat deze week in de Schouwburg-l ioscoop draait, is de bekende rolprent „De ge hei mei van het Zwarte 'Werelddeel", een film, waarin het leven var: de Dai een primitieve •olksstam in het hart van Afrika is vastge legd. In hoeverre deze film, wat bel reft .ie opnamen, op de betiteling wetenschappelijk aanspraak kan maken is moeilijk te beoon .ieeleiiv 't is wel waaraohyr.lyk, jat de op namen inderdaad Oorspronkelijk zijn. 'En daarom is het jammer, dat de tekst niet hioger peil staat. Hierdoor zou em loipreni i-ttn inderdaad groota beteekenis voor de volksontwikkeling zjju verkregen. Men moei (leze film gezien hebben om te kunnen be grypen hoe 't mogelijk is, dat men by na anderhalf uur in spanning de verschil lende tafereelen uit het leven duzer wilde volks: staimmen, hun dansen, spelen, jacht, etc., volgen kan zonder zich ook maar eon enke oogenblik te verveien. Want, var. oen be paalde handeling, die als een roo Ie draad, (.oor het geheel loopt, is hier geen sprake, 't is een 'boeiende aaneenschakel i ng van allerlei opnamen, die eerst door langdurig verblyf in het zwarte werelddeel zyn ver kregen. Te betreuren is het echter o.i. dat plaats is verleend aan opnamen van de walgelijke en achamielyke jacht van blan ken op de vrijwel weerlooze nyl paarden, ('.ie als er niet wordit ingegrepen, dank zy (Ie zegeningen van onze beschaving ten ondergang zyn gedoemd. Gelukkig leeren we die zegeningen in deze film ook van een andere zijde kennen, n.l. in de bestrijding der slaapziekte, die dooi* de verschillende regeeringen met kracht is ter hand geno wen, tot heil van de zwarte bevolkmg. Het tweede hoofdnummer is een bewer king van „Der Demütige und die Sangerin", een roman van Felix Hollander, on ler den titel „Voor het voetlicht". L.'i Dagover, Han Mierendorf en Marger»te Kupper ver vullen er de hoofdroten in en wy aarzelen met te zeggen dat het spe! van Li' Dagover subliem was. Op inderdaad zeer byzondere wylza heeft ze een creatie gegeven van de roi van het jeugdige zangeresje, dat na harden stryd en een wereld vol tegenspoed en verdriet haar schoone doel bereikt. Wy willen niet onvermeld laten, dat het strijkje, in het byizonder by het eerste hoofd nummer, een voortreffelijke muzikale t'ustratie gaf. De predikantsvacature in de Ned. Herv. kerk. Door de afd. Gouda van den Gem. Bond is naar de Goudiaihe Post meldt; het "olgende verzoek aan den Kerke-aad der Ned. Herv. Gemeente te Gouda verzonden: Eerwaarde Heeren, Ondergeteekenlden, bestuursleden en gees tv ei-wanten van oen Geref. Bond, aller belijdende leden van de Ned. Herv. Gemeen te alhier, komen andermaal met onderstaand verzoek tot uw geacht College. Vernomen hebbende het bedanken van 'Ds. Rutgers te Katwijk vaor het beroep naar cöze gemeente, verwachtende dat ue Kerice- raad voortgaat met het beroepingswerk om te voorzien in de a.s. vacature Ds J. Bön- 8"er, verzoeken bovengenoemde^ nogma»b dat uw geacht College rekening wil houden met het Geref. deel onzer Kerk, en m deze vacature zal beroepen een Geref. Predikant opdat de gemeente wederom in zijn geheel ai» ten tyde van Da. J. G. Deur zal kunne»' opgaan naar de kerk oruzer vaderen. Gaarne h het Bestuur der Afd. Gouda bereid uw geacht College een viertal namen voor te dragen van Geref. Predikanten, opdut daar uit de Kerkeraad een eventueel beroep uit- 'brenge. Ook zijn wij gaarne bereid met uw geacl College een onderhoud te hébben o\er deze aangelegenheid met tcTzydeleggir.g van alle eeten en menschel ijke hartstochten. Geve de Heere, dat ook deze aangelegen heid tot eere Zytis Naams en tot heil dei- Gemeente moge leiden. Gaarne irw goedgunstig en bereidwillig antwoord tegemoet ziende., enz. enz. Geen vrij/innig Predikant meer. Aan den Algenieeneii Kerkeraad der Ned, Herv. Gemeente alliier is het volgende rekest gezonden: „Eerwaarde lieeren, Door dezen verzoeken wy Uw gewaar deerde aandacht voor het volgende: van ver schillende zijden zyn stemmen opgegaan om Uw collegie te verzoeken in de bestaan de predikantsvacature te beroepen Ds. VVestmyse van Drachten. Door leden der gemeente die zich tot een comité vereen igd iieibben, is met l^men ge werkt om handteekeiiingen van lidmaten en belangstellenden te verzamelen én uit by gevoegde lijsten, die wy hiermede Uw ge- uclit ooilege aanhieden, blykt dat zeer vele gemeente-leden en belangstellenden hier mede hun volkomen sympathie betuigd heb ben. Wij vertrouwen dat deze stukken Uw volle aandacht zullen genieten en dat Uw geacht college nog eens ernstig .zal oyerwe- gen de vraag ol' het beroepen vin een pre dikant van dezelfde richting ais die reeds in het college van predikanten vertegen woordigd is, in het belang der geheele ge meente of van een bepaalde groep in de gemeente is. En wy hopen dat Uiw geacht college, ir het besef van de groote verantwoordelyk heid die op haar rust om de belangen der geheele gemeente te behartigen, gehoor zal geven aan het venzoek van een zoo groot aantal lidmaten en Ds. Westmiyse za! be roepen, een predikant, die by een groot deel der gemeente in hoog aanzien staat en die ongetwyfeld vele aan de kerk vervteemden weer tot de kerk zal brongen." Naar wy vernemen waren de bygevoeg- de lysten geteekend door 338 lidmaten en bovendien door zeer vele belangstellenden. De Kerkeraad heeft echter dit rekest ter zyde gelegd en toezegging van beroep uit gebracht op een rechtzinnig predikant, Ds. C. J. Schweitzer te Workum. In ons Raadsverslag hebben wy den heer Van Vliet een opmerking doen maken over dep woningbouw van den heer Schouten. Het blykt ons dat deze opmerking is ge maakt door den heer Prevo. Thalia-Bioscoop. Hoot Gibson is eer. lilmacteur, tie zyn eerste verschynen aan den tilmslerienheme. ai lang achter den rug heelt maar zich op zyn piaats aan dien liemei weet te handha ven. In zoowat alle slokken, waarin we hem zagen optreden is hy de ridderlijke held, de Cow-boy zonder vrees of blaam. Vandaar isochien dat hy een 'beetje penant r^nd^ kykt. Maar een heid is dat wel geoor loofd. In ^de cow-boykevmis", een vrooiijk Wild-West verhaal treedt hy op als kam pioen in het ryden op ossen, op wide paai- dtn en in het beschermen van een hulpe- ooze jonge dame, die h\j' uit de handen van zyn duivelschen tegenstander weet te be vryden. De ooltfkend me zelf een goed oogje had op het ontvoerde meisje Het gaat er op de cow-boykermis zeer lustig toe, maar zal Hoot Gibson zich in zyn volle kracht kun nen vertoonen, dan moet er meer aan de hand zyn dan vroolyk kermisspel. Dat er meer aan de hand; is, daarvoor zoigt de tegenstander Pinto Pete, die het in alles tegenover Bucky (Hoot Gibson) meet al leggen. Zooals gezegd, Hoot G'bson is de held die bewonderi.ig wekt. Het tweede hoofdnummer heef „Eed linke jongen". „Link" is een leelijk woord dat intusschen burgen echt ve-kregen iohytit te hebben. Inderdaad is Linker Sloom een „gehaaide knuL" die dank zy zyn on- nandigheid als bediende in een confectie- tel tot hoogere connecties komt, dan voor hem als winkelbediende waren wegge- egd. Zyn geluk ligt biykbaar in de kennis making met een memoer die van zyn vrouw wil scheiden, maar die sinds de ocheidings.- aaravrage in- zoo goeuen doen gekomen ls dat zyn nog wettige wederhelft hem niet loslaten. Er zyn eenige by zonder e ma chinaties noodig om ten slotte de scheiding toch uitgesproken te krijgen. En -- by die machinaties speelt „do linke" met /yn be minde een voorname en zeer vroolyke en ermakelyke rol. De beide hier vermelde numimers vormen samen een zeer goed programma, dat nog wordt aangevuld mot eenig nieuws van eigen en van vreemden bodem, benevens met een komisch stukje „H<">g en droog". Bur gelijke Stand. GEBOREN, 15 Augustus: Petronella Ma- riu, d. v. P. H. Mayenburg en A. Sassen, Haastrecht. 16 Aug.: Eimert Dirk, z. v. J. Doel and en C. H. Poot, Minderbroederstraat 14. Wil lem, z.v. A. Kaptein en G. M. Kreeuwen, Keizerstraat 88. Petronella Adriana, d. v. H. van Soest en A. van Vliet. 17 Aug.: Arie, z. v. J. Dortland en E. de Zeeuw, Tuinstraat 36. Marguretha Jo hanna Maria, d. v. C. J. Kalmeyer en E. W. M. de Knoop, St. Josephstraat 32. ONDERTROUWD, 16 Aug.: C. Oostveen en D. E. Goris. L. Jonkman en B. HH. Starreveld. N. J. van der Wouden en A. C. IJpelaar. A. de Bruin en C. M. van den Hondel. J. H. G. Smith en A. S. de haan. A. O. Slop en G. van Heek. Apotheken. De apotheek van den heer F. A. Dee W. Haven is tot en met 24 Augustus bene vens den daarop (Volgenden ntcht geopend na 8 uur des avonds (des avonds echter alleen voor recepten). Medische Dienst. Vanaf hedenmiddag tot Zondagavond kan men zich voor medische hulp wenden tot de doktoren de Boef- en Ervers. UIT DEN OMTREK. BERKEN WOU DE. De Gemengde Zangyereen. „Nieuw Leveir" alhier behanioe Donderdag j.l. op het Groot Nat? Gpmcours te 1 'ernne.- (Utrecht) met 265 punten een 2e prys ir. de afd. Uimuntendheid. GOUDERAK. Gisteravond is wederom de spuit gepro beerd in tegenwoordigheid van Gouderak'* autoriteiten. Wederom bleek dat de spuit zeer onvoldoende water geel't, met 12 man aan de pomp gaat het nog maar heel zwaar, zoodat by. e.v. brand 24 man gereed zal moeten zyn. Hoe die te vinden? l)a Goude- raksche arbeiders moeten bynt allen elders gaan werken, zoodat aan deze geen verplich ting kan worden opgelegd. OUDEWATER. Biologische tentoonstelling. De Ornithologische Club De Tureluurs te Oudewater houdt in een gymnastieklokaal van een der scholen een «tentoonstelling op natuur-historisch gebied, die veel interes sante dingen laat zien. Vooral trekt de aan dacht een belangwekkende en leerzame in zending van den Plantenziektenkundigen kundigen Dienst te Wageningen. Maar ook krygt de bezoeker, die door een der bestuurslede» wordt ingelicht, een diep respect voor de nooit versagende toewyding langstelling van velen, die in dit kleine stadje tot uiting komen. Wét hier geheel belangeloos wordt verricht is op dit gebied ongetwyfeld een unicum in ons land. Deze tentoonstelling/duurt tot en met Za terdag. STOLWIJK. lieden (Zaterdag) avond zal door de Ath- letiekvereeniging S.S.S. alhier een open lucht uitvoering gegeven worden met mede werking van den Harmonie alhier. Burgerlyke Stand. GEBOREN: Jacoba Huigrina, dochter v. H. Voorsluis en van J. T. H. Bol; Margje Maria, dochter van M. Bogaard en van N. M. van der Hee; Marrigje Maria, dochter v. C. P. Honkoop en van M. Bdrger; Jan Adrianius, zoon van M. Both en van A. P. van Dam; Elsje, dochter van P. A. Bol en van W. C. van Egmond; Cornelia, dochter van A. de Mik en van G. van Wyngaarden; Aryntje, dochter van W. Molenaar en van K. Stoppelenburg; Nepltje, dochter van A. ppelenburg en van J. J. Streefland; Pie- ter Neelus, zoon van W. Both en van J. C. Kool. GEHUWD: L. Loot, oud 30 jaar met A. J. C. Veldkamp, oud 29 jaar. OVERLEDEN: Jaantje Kühn, oud 85 j. weduwe van B. van Elzen. Jacob Ver doold, oud 89 j. weduwnaar van A. van Oostrom. ADVERTENTIëN. iIj nuun op prettigen stand. Huurprijs billyk. Adres: BURG. MARTIENSSINGEL 138. Aanbelend, L. BINNENDIJK Kleiweg 87 - Telef. 517 Filne Vleuchwaren,Roomboter Kus en Eieren. Kalfsrollads Wlldpastal Qabr. Roastbaaf Servalaatworit Gerokte Tong 45 ct. p. ona 40 ct. p. ona 40 ct. p. ona 38 et. p. ons 70 ct. p. ona een onfeilbaar middel tegen likdoorna en eelt. De echte alleen verkrijgbaar a 35 cent per flacon in Kleiweg 91 Tel. 317 Gouda VERHUISD van EXPEDITEUR Auto-, Ophaal- an Baataldianat Vertegenwoordiger derfa. J.LAUMEN en Co. Expediteurs, te Venlo lilt inrlen gibakjes I uil pir stuk lagkeluerlen 22 per ini Bolerkoekjei 31 pir «et Ecblt Goudlelie krill 25 pir eet Prima UeoiegM 411 per liek 10 1546 Agent: N. NOORDEGRAAF - Kleiweg 12 GOUDA m Boalakada 113 Timmer-, Metsel- en Aannemersbedrijf is aangesloten aan het Talafoonnat onder Aan dit adres zijn nog TE KOOP 9 modern/ingerichte woningen tegen billijken prijs. Te bouwen aan de Co^ltantijn Huijgenskade. Indien bevestigend, neemt dan eexiB een abonnement op onae moderne uitganre „DE TIJDGEEST" Deze serieus® Gids bevat wekelijks vele honderdtallen uitiioodigir^ren tot kennis making en is als 't ware de magneet voor elkeen, die raar een DOORDACHT huwéljyk streeft. De itdieaile methode Tan ONZEN tyd, zoowel voor Dames als Heeren voor oud of jong van alle rangen, standen en gezindten uit de maatschappy. Deze uitgave omvat nliet alleen ons' 'land en Indië, maar ook België en eerstdaags te/ens 't aangren zend deel van Duitsahilanrt. De abonnementsprijs bedraagt per kwartaal: Voor het Binnenland 5. Voor het Buitenland 7.50 by vooruitbetaling te voldoen door storting of overschrijving op onae postrekening 9"8291 t-n. van den uitgever Joh. F. P. de Cae8 te IJtreoht. Het abonnement kan élke week ingaan. Losse nummeaia 0Ü0 (ook in postzegels). Iedere abonné(e) wordt o.a. (tydstip naar éigen keuze) „KOSTELOOS" tot plaatsing van een annonce in vermelden Gids, hetiwéïk, wellicht ten overvloede verklaard, onder absolute discretie gesdhiedt. Onae Gids, staande in het teeken van ernst en goede trouw, wordt in blanco couvert en steeds als brief (gefrankeerd met 16 cents postzegel) verzonden. Men gelieve by de beoordeeling van den abonnementsprijs hiermede en voorts met de faciliteiten der ev. te plaatsen edgen-advertefities enz. rekening te houden. Deze specifieke Huwelykagids, uniek in ons land en waarin tevens worden opge nomen alle overeenstemmende advertenties, circuleerende in de vooraanstaande Biinnen- en Ruitentandwche Dagbladen, voorziet door recommandatie in een steeds groeiende belangstelling en ja maddeierwyi aangewezen voor alle kringen, niet het minst voor den middenstand. „DE TIJDGEEST" bevat vervolgens een bijvoegsel (zeer doeltreffend voor den handel), vermeldende alle IN ONDERTROUW zynde (volledige) adressen. Dezle universeéle uitgave, verschynende des Woensdags, draagt het kenmerk van onzen tyd, vandaar hare benaming „DE TIJDGEEST". Voorheen Met men zich leiden door 'n idéé fixetoen kón over het algemeen genomen niet maikkelyk werden gebroken met allerhande onzegbare vooroordeelen. Thans noemt men het een doel bewust streven naar een PASSEND huwelyk, harmonieerend en beantwoordend aan ontwikkeling, gezindte en stand. De misopvattingen, welke oudtyds golden zyn als by tooverslag verdwenen! Tempora nïfttantur nos et mutamur in ffis. En terecht. Heden ten dage letten ontelbare Dames en Heeren op de byzondere gelegenheden, welke zich geregeld en in ruime mate in onzen Güds voordoen, teneinde 'n passende party te engageeren. Duizenden huwelijken werden middel® dezen weg gesloten en meestal door het spel tfer „TOEVALLIGE" omstandigheden. Immers, er zyn van die MOGELIJKHEDEN", welke feitelyk pas doordringen, zoo daarvan heel toevallig en onverwachts wondt kennisgenomen en voorzeker zal het verwyzen naar onzen Gids, via dit advertentie, voor menigeen zooveel beteekenen als 'n „GEOPENBAARDE MOGELIJKHEID"! Welaan. Gaat evenals de duizenden die voorgingen eenvoudig ook hierin met Uw tyd mee en bestelt nog heden een abonnement. Do* hot nu I Hot v*p«ch*n*n numinar wacht U11 Ter voorkoming van misverstand worden belanghebbenden en belangstellenden met nadruk erop gewezen, dat ons yitgeverskantoor absoluut géén bemiddeling verstrekt en evenmin zg. huwelykébureaux in verbinding heeft. Wy bepalen ons enkel en alleen tot de UITGAVE van om. genoemden Huwelyksgids en zorgen daarby voor aange- teekende doornen/ding van alle binnenkomend® correspondentie. Hiervoor kan men, ook by verdere briefwisseling, ten onzen kantore domicilie houden. De geïnteresseerde Lezer en Lezeresse voorall, gevoelt aanstond® onze volkomsn neutral* houding. Losse numimers luRbsluitend aan ons adres verkrijgbaar oa ontvangst van 50 cent (ook in postzegels). Beleefd verzoek om by correspondentie steeds porto voor antwoord by te voegen. 1595 i?o THE UNIVERSAL CAR THE UNIVERSAL CAR Steeds Krooten voorraad FORD-ONDERDEELEN. Ooed ingerichte Auto-herstelplaats. BANDEN van gunstig bekende merken. Aanbevelend, J. L. HULLEMAN

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 4