l blad. art, NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18850 67« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen - FEUILLETON. Marie Antoinette. 1 anten Da kroning wan Aohmed Zogoa tot koning wan Albanië. Donderdag 23 Augustus 1828 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. villen Si de uit- el, BUITENLANDSCH NIEUWS. men lijdt. toorten HAAR- MAANDAG en 4 zelve be- (Wordt vervolgd) een TERDAM. naar. leekzucht Maag of zwaarten in itslag, roode enz. op elke Rheumatiek, er, leverstee- j ziekten van woordde chend. idelen voor 21 ekken ontstaan Bt of te droos Koningin en martelares. 4 ire gevallen. •staties oe zijn rganen imerika. CJiES in den 2LDEN kunnen B jeneesmidde- e vragen aan n de Medicü- ote Markt 7, Uit Coblenz wordt gemeld dat de Fran- schen binnen enkele dagen een gedeelte van het bezette gebied o.a. ook Erbenheim waar het vliegveld WiesbadenMainz aangelegd wordt, aan dp Engelache autoriteiten zullen overgeven. iDe grens van d'e Engelsche zone zal dan 5 K.M. haar het westen verschoven worden.. het land betoogd te hebben, kwam hij tot het probleem <tor immigratie. Hoewel hij het volkomen eens w>s met de politiek van zyn party om de immigratie te beperken, meende hy toch dat de harde bepalingen, waardoor families gescheiden worden, ver anderd dienen te wonden en hij was ook tegen het principe om de immigratiequota te baseeven op de cijfers van de bevolking van 30 jaar geleden. Bij een nadere uiteenzetting van zijn in zichten over het drankvetbod zei Smith, dat hij eenerzyds was voor een wetgeving, waardoor elke staat zijn hoeveelheid te ver bruiken alcohol kon bepalen binnen de maxima door het congres bepaald, ander zijds meende hy, - dat de kwestie van ver andering der drankwet aan de beslissing van het volk moet worden onderworpen, dut zich zou moeten uitspreken of de bestaande condities veranderd dienen te woraen. In de rede, waarmee Al Smith zyn candi- daituur voor het presidentschap der Ver. Staten officieel aanvaardde en die draad loos <foor het heele land ie uitgezonden, heeft hy gezegd, dat hy voorstander was van wij ziging van de drankwetten. Voorts verze kerde hij onmiddellijk. aandacht te zullen schenken aan het probleem van controle der oogstoverschotten. In een aanval op <’e tegenwoordige regee- ring oefende hy critiek op de politiek der Ver. Staten tegenover Nicaragua en Mexico en beloofde hjj om krachtige stappen te doen «teneinde den oorlog buiten de wet te stellen. Smith verklaarde, dat noch hij, noch de Democratische partij voor plotselinge of ingrijpende veranderingen in de tariefsche- ma’s waren. Na het belang van de ontwik keling van de natuurlijke hulpbronnen van aak na ..Bremen” als de „Europa” toen zy van sta mpei liepen, meer dan 32 mlUioen K.G. wo gen. Steeds bestaat de mogelijkheid, dat het schip doorbreekt, nadat de eene helft reeds in het water is gegleden. Alles ging echter naar wensch. Ondanks hun enorme gewicht liepen beide schepen zonder het minste bezwaar van stapel. Geweldige hoe veelheden metaal zyn voor den bouw der beide schepen noodig geweest: zoo bijvoor beeld, alleen 50 millioen K.G. staal. Om deze hoeveelheden te transporteeren waren 3330 spoorwegwagens noodig. Voor elk der beide schepen zyn by’na vier millioen klink nagels besteed, om de stalen platen aan el kaar te klinken. Elk schip krjjgt vier schroeven, die elk 17.000 K.G. zullen wegen. Men heeft reeds uitgerekend, dat deze acht schroeven samen slechts 89.000 K.G. minder wegen dan het groote Amerikaansche Vrij heidsbeeld, dat 90 M. hoog is en 225.000 K.G. weegt. Op elk der beide schepen zullen, zooals gezegd, 3200 personen, met inbegrip van de bemanning, kunnen worden ondergebracht. Om de bevolking van deze drijvende steden tijdens den tocht over den Oceaan te voe den, zullen, voor elk schip en’voor elke reis 98.500 pond vleesch, 4300 pond koffie en 44.000 pond meel aan boord worden geno- m£h. Met dit meel zal aan boord in elec- trische ovens brood worden gebakken. De „Bremen” en de „Europa” zullen de reis van Bremen naar New-York in 6 dagen afleggen, of in één dag minder dan thans voor de reis noodig zyn. Elk schip zal vier klassen hebben en wel een eerste en een tweede klas, een derde klas voor toeris ten en een derde klas voor emigranten. Voor de veiligheid is zooveel mogelyk gezorgd. Beide schepen hebben dubbele bodems en waterdichte schotten, zoodat zy zullen kun nen bly'ven dry’ven, zelfs indien door be schadiging van den buitenwand eenige af deel ingen onder water zullen loopen. Alle reddingsbooten zyn van motors voorzien en hebben zooveel plaats, dat zy in geval van nood, alle passagiers, alsook de bemanning aan boord kunnen nemen. Vier dezer red dingsbooten zyn voorzien van draadlooze telegraphic. Dank zy een nieuw systeem kunnen alle reddingsbooten in een minimum van tyd te water worden gelaten. De beide schepen^ worden zoo geriefelijk mogeljjkingericht. Bekende Duitsche archi tecten en kunstenaars, zooals de heeren F. A. Breuhaus (Dusseldorp), Prof. Bruno Paul (Berlijn), Dr. Rudolf Alexander Schro der (Bremen), Dr. ir. Paul Hoffmann (Bre men), zullen aan deze inrichting hun me dewerking verleenen. Elk schip beschikt over een groot zonnedek, waarop naar har telust aan sport zal kunnen worden gedaan. Bovendien bevindt zich zoowel aan boord van de „Bremen” als van de „Europa” een groot zwembad. Iets nieuws is het restau rant, waarin de passagiers la carte” zul len kunnen eten. In alle keukens der beide schepen wordt alleen op electrische kachels n dus ringste haling, loorlijk ck-out. Het bezette gebied nabij Wiesbaden en Mainz. Een verkieziugsrede van Smith. eind© is, koning Achmed Zogoe aan het I hoofd staat van het koninkrijk Albanië. Verwacht wondt dat Zaterdag een groote betoogüng ter eere van Achmed' Zogoe, zal worden gehouden. Niet alleen de bevolking van de hoofdstad, maar gedelegeerden van het geiheele /and zullen er aan deelnemen. Te zelfder tyd, dlat Albanië tot koninkrijk zal worden uitgeroepen, wordt ook de vlag van het land veranderd. De adelaar op het roode veld- zal namelijk met een konings kroon worden getooid. Woorden, waar het hart in is, wekken wederklank. laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan hot Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ajjn. ADVERTENTIEPRIJSUit Gouda en omstreken ftehooMuda tot don becorgkring) 1—6 regels 1J0, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda on don bozorgkring: 1—5 regels j 1.55, elke regel meer 0.84). Advertentiin in bot Zatordagnummer 21 bijslag op den prjja Liefdadigheids-advertentiMn do helft van den prjj*. INGEZONDEN MEDEDKELLNGEN: 1—4 regels 2Ji, elke regel meer IM O> de voorpagina 52 9o booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingon htf contract tot zoor gereducoerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Eén van de gevolgen van den wereldoor log is geweest, dat verscheidene konings kronen over de straat zijn gerold en het aantal republieken in aanmerkelijke mate is toegenomen. Ondertussdhen begint het er nu hoe langer hoe meer op te lyken, dat een nieuw koningschap zal worden gecreëerd en wel in Albanië, dat reeds eerder de twijfel achtige eer heeft genoten den prins Von Wied als illuster staatshoofd te bezitten. Dat was in 1914. Maar het operettevorstje heeft niiet veel genoegen beleefd van z(jn hooge waardigheid, want •zyn koningschap heeft maar een half jaartje, van M'aart tot September, gedluurd. In laatstgenoemde maand zag hy zich genoodzaakt door de po- litieke omstandigheden daartoe genoopt, overyld de vlucht te nemen. Thans wordt zyn naam opnieuw genoemd en verluidt dat hy voornemens is verzet aan te ‘teekenen tegen het feit ,dat Achmed Zo goe, de tegenwoordige president der repu bliek Albanië, zich tot konling wil laten uit roepen. Deze laatste heeft waarlyk goede kansen om zijn aspiraties verwerkelijkt te zien en er zyn zelfs berichten, waarin reke ning wordt gehouden met de mogelijkheid, dat hij reeds a»s. Zaterdag van simpelen staatspreadtent verandert in een heuschen koning. Op 25 Augustu9 toch komt de constitu- eerende vergadering van Albanië bijeen, die zich bezig zal houder met de herziening der grond. De thans bestaande constitutie stelt zeer nadrukkelijk vast, dat dë staatsvorm, die in Albanië gehandhaafd moet worden, de republikednsche is. De voorgenomen re visie nu moet dienen om het beletsel voor Achmed Zogoe’s troonsbeklimmnig uit den weg. te ruimen. Naar het schijnt, is de ime»r- derheid van de volksvertegenwoordiging voor wyziging van den staatsvorm, zoodat Achmed Zogoe nauwelijks beducht behoeft te zyn voor een échec. Het Albaneesche persagentschap heeft trouwens den taatsten tyd zich reeds meer malen beijverd de wereld in te lichten over de gezindheid der Albaneesche bevolking- geestdriftig heeft het melding gé maakt van \olksbetoog-ingen, niet alleen in de hoofd stad Tirana, maar evenzeer in andere dee- len van het land1', ten gunste van Achmed Zogoe’s troonsbestijging. Deze manifesta ties worden uitgelegd als een bewijs van er kentelijkheid van het volk voor de diensten, door Achmed Zogoe als een redder des va derlands zyn natie bewezen. Bovendien schijnt Achmed Zogoe reeds vooraf bij de staten, die aan Albanië grenzen en eveneens by de groote mogendheden te hebben laten vragen, of deze geen bezwaar hebben tegen in Albanië. Bedenkingen hiertegen beston den blykbaar niet en zoo is het dan vrijwel zeker, dat, vóór de maand Augustus ten ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. 52 Nog voordat Marie Antoinette had kunnen antwoorden, wefcd1 do deur g&- opoiui en keek oen bekoorlijk blond mekujeahoofdi naar binnen. r’,sJ000; ik u niet?” vroeg madame f’.ilisa'beth, Lodewi^ks wier, met e^n zaobteni glimlach. „Dat doet gij nooit”, antwoordde de, koningin, haar van verrei de beide1 nandteïi toestekende. „Maar ik ben niet alleen; Thérèse van Lamibatie vergezelt mij”, hernam de prinses. ,,Lpat haar binnenkom en”, riepfliare schoonzuster uit. „Ik heb u beSden noodig.” Het lief gelaat der prinses do Lam balie werd voor een oogenblik door een wolk verdurWrd, toen zij me vrouw (te Polignao bij de Koningin jag vitten. Nieft aleen wntat dj, dat net volk met leede oogen tót zelfsi wze vriendschap aanoag; maar zij- Wwe vertrouwde de hertogin nief. Maria Thérèee de LambaUle waA een vorstin van dien,1 bloofo, door haar hu id te kortzichtig door uw overdreven ijver. Gelukkig dat hertoginnei niet onder de bevelen van die' beminnelijk ste aller grootmeeeteressen staan. Mevrouw de Lenuballe wilde ant woorden, doch Mlarte Antotoietto trad in het midden met de woorden „Het komt er weinig op aan of ik er van ‘moest weten ot nietmaar nu ik u drieën toevalligerwijze bij mij heb, zou het niet onvermakelijk wezen uwe verschillende meening te verne men omtrent hetgeen mij in deze zaak te doen staat. Gij zijt zoo uhe^nloo- pend van kerakter. Hélènel, de vrouw van die wereld, raadde mij reeds groo te gestrengheid aanwat zegt mijn lieve heilige en daarna mijn trouwe- Newfoundlander Gij zijt te verstan dig, om het elkander kwalijk te tre men van oordeel te verschillen Sproot- dus gerust onbefwijiïpeld uwemeening uit.” „Mag ik waarlüjk?’ vroeg madame El sabeth1 half beschroomd. „Gij moogt alles.” ..Maar ik bedoel, zal Uwe Mejesteit daarin/ geen oritiek op hare daden Kien Gij weet, Toinon, hoezeer ik u liefheb en bewonder.” „Ik weet, dlat gij zelfs uw vijand nW zoudt afbreken. Z«g dus vrijbuit wat gij denkt.’’ De Daily Telegraph had gemeld dat Frankryk en België voor de ontruiming van de derde, Ryinlandsche (het brugge- hooftl van Mainz) en peimanente interna tionale controle in het Rynland, de mobili- aeering van een aanzienlijk deel van de Dawea-oWigaties, en Oost Locarno tusachen Duitschland en Polen, afzaen van aanslui- bimg van Oostenrijk by Óuitschland en in- 1‘asaing van de door de voormalige Duit- sche keizerlijke negeering in België uitge geven (bankbiljetten zouden eischen. Hieromtrent schrijft de Nationalliberale Konrespondenz die in verbinding staat met minister Stresemann: „Wij houden dit be richt voor een verzinsel, omdat men te be- voegder plaatse in Frankrijk en België zeer goed weet, dat 'geen Duitsche regeering, van welke samenstelling ook, bereid zou zijin op een dergelyken grondslag ook maar te dis- cussieeren. Geen vijf minuténl” gekookt, waardoor natuurlijk een maximum aan reinheid wordt bereikt. Een failliete stad. Het stadje St Ingbert dn de Palts heeft zyn betalingen gestaakt Dit bankroet is veroorzaakt dor duistere praktijken van den wethouder van financiën, die er maar op los geleend heeft aan allerlei firma’s die reed ten tyde dier leeningen voor een bankroet stonden. De leeningen zoutten ruim zes mil lioen bedragen. De burgemeester heeft verklaard, dat al leen hulp van de Saarcommisslie hier nog redding kan brengen. De fraude met oorlogsle^ningen. Te Hamburg is de directeur van de Eisen und Stahl U uber see Gesellschaft, die tot het SUnnesconcern behoort, in hechtenjs geno men in verband met de met oorlogsleenin- gen gepleegde onregelmatigheden. De verzameling Kröller te Dusseldorp. De vermaarde verzameling schil deryen van Mevrouw Kröller'Müller is op het oogenblik ten toon gesteld in de irKunst- halle" te Dusseldop. Zy bevat meer dan 500 doeken van Nedërlandsëhe, Fransche, Bel gische en Spaansche meesters. Veel bewon derd worden voornamelijk de honderd schil derijen en vijftig teekenangen van van Goch. Voorts zyn werken tentoongesteld' van Jan Tooropi, Thom—Prikker, Renoir, Raffaeli, Jos. Israels, Paul Signao, Pablo Picasso en eenige moderne Nederlanders. De tentoonstelling zal ook in enkele Zuid- Duitsche steden worden gehouden. De Herfst der Techniek” te Berlijn. In den aanstaanden Herfst zullen een reeks belangrijke technische tentoonstellin gen te Berly'n worden georganiseerd. De voornaamste hunner vinden op volgende data plaats: Van 23 tot 28 Aiugustus: Berlynsche Meu- bel-Messe. Van 31 Augustus tot 9 September: Groote Duitsche Radio-Tentoonstelling. Van 7 tot 16 September: Internationale Bureau-Tentoonstelliiig (,JBA”). Van 7 tot 28 October: Internationale Luchtvaart-Tentooaistelling (ILA”). Van 13 tot 16 October: „Berlyn in licht”. Van 1 September tot 30 October: Ten toonstelling „Bouwen en Wonen”. Van 8 tot 18 November: Internationale Automobiel- en Motorfiets-Tentoonstelling. BELGIS. Onweer boven de Antwerpsche Kempen. Twee kinderen gedood. (Boven de Antwerpsche Kempen heeft gisteravond een geweldig ontweer gewoed. Twee kinderen uit Brecht, een zestienjarig meisje en een elfjarig broertje, die het vee gingen binnenhalen uit de wedde by hun wo ning, werden, volgens een bericht aan de N. R. Crt, door den bliksem getroffen. Het jongetje was op slag dood, het meisje liep dood olijke brandwonden op en is stervend naar het ziekenhuis overgebracht. MUIMIIE COURANT. DUITSCHLAND. „Europa” en „Bremen”. De twee nieuwe groote Duitsche stoom schepen. Onder groote belangstelling zyn op 15 en 16 Augustus j.l. de „Europa” en de „Bre men”, die thans de grootste schepen der Duitsche handelsvloot zyn, van stapel ge- loopen. Het is wel een ongekende gebeurte nis in de geschiedenis van het wereldver keer, dat in twee dagen tijde, twee voor rekening van een zelfde onderneming ge bouwde groote schepen, te water werden gelaten. Elk der beide schepen meet 46.000 ton. Zy bieden elk plaats voor 3200 per sonen. In de lente van 1929 zullen zij van Bremen uit hun eerste reis naar de Ver- eenigde Staten ondernemen. Om de beteekenis van deze gebeurtenis juist te beoordeelen, diene men er rekening mee te houden, dat Duitschland dqpr het Verdrag van Versailles vrijwel zyn geheele vloot heeft verloren. Thans, tien jaar na de onderteekening van dit Verdrag, bekleed Duitschland met een totaal van 3.8 millioen bruto reg. tonnen de vierde plaats in de wereldscheepivaart. De Duitsche vloot be draagt weer 70 van zyn sterkte in 1914. Duitschland staat thans vóór Italië en Frankryk, maar achter Engeland (20 mil lioen ton), de Vereenigde Staten»(14& mil lioen ton) en Japan (4 millioen ton). Ter wijl zich voor rekening van Engeland op 30 Juni j.l. schepen voor een totaal van 1.2 piillioen ton in bouw bevonden, lagen op hetzelfde stydstip 87 schepen met een totaal van 407.000 ton voor Duitsche rekening op stapel. By den bouw van nieuwe schepen bekleedt Duitschland de tweede plaats vóór Nederland (173.000 ton), Italië (154.000 ton), Frankryk (125.000 ton), Rusland (115.000 ton), Japan (111,000 ton), Zweden (101.000 ton) enz. Dat het te water laten van dergelijke Oceaanreuzen niet zonder gevaar’ is, zal men inzien, als men weet, dat zoowef de d.HEUDEN, Gouda uie|diaine Elisabeth glimla- Hoeveel moet gij hebben?” „Ik zal met allee tevreden zijn.” „Waarvoor is het aitmaal, Elisa- both?” klonk het iet» koeler, „Voor een armen inetseiaair. De on gelukkige viel van een steiger en is gisteren uit het hoepitaial terugge keerd, niaar nog voor weken buiten staat tot wetrken, en zijn en vrouw en kinderen zijn bkoodoloow Ik bracht Thérlse mede, omdat zij dlat gezin zelve bezocht en u de wanhoop zal kunnen sdlidlderen, welke die lieden aangegrepen heeft.” „Die man moet geruimien tijd in het ziekenhui» hebben doorgebradiit, als hij waarlijk zwaar geiowetst werd’ zeide Marie Antoinette, met licht ge fronste wenkbrauwen. „Dat is ook zoo; drie maanden. „En wie onderhield de zijnen ge diurendd d'ien tijd „Wij bedden”, antwoordde Elisa beth van Frankrijk, een weinig verte gen maiar vopr he<t oögenblik kun nen wij niet meer doen diiarotn kom ik bij u bedelen.” De koningin stond op, liep op een schrijftafeltje toe, haalde uit een der laden een met goudstukken gevulde beurs en overhandigde die aan hare schoonzuster. ,,Ik ben niet in eene stemming om iets aan het volk te gewen, maar bet welijk zelve eene Bourbon eejworden; dat zij Op een vertrouwelijken voet met de hoofden van dat huis omging, sprak dus van zelf en toch zou aj nooit den eerbied uit het oog hebben vertonen, door haar aan Frankrijk’s ge- bDediets vrrscfhiüMlgd, bleven uo Van God' gezalfden. Zij kon zich daar om niet voorstellen, hoo Helèue itolas- tron, die vrouw van zeer eenvoudige geboorte, dfie slechts aan hare schoon heid en geest te danken had gehad dat hertog Jules de Polignac iiaar huwde, overal en bij elke gelegen heid poseerde als de „vriendin der koningin”. Tbérèee’» g^eöhtheid was ev«n diep als weinig eischend maar tevens had dieze iets moe|derlijks in hare bezor"’- heid. Zij zou niets liever gewild heb ben dan haar leven lang over het ge luk van Mario Antoinette te waken, zooals een trouwe hond de woning Zijns meesters verdedigt, en deze vrouw, die de koningin alleen door haar schitterenden geest betooverde, kwam haar als eene indringster, a,s eene intrigante voor, wie het sleclus te doen was om steedk honger te klim men. „Zet u beiden neder”, hernam de vorstin, met eene poging om vroohjk te schijnen. „Gij kdnxt af» geroepen. Ik zal u aanstondb zeggen waarom inaar vertelt mij eerst waartoe gij hi kwaamt.” „Ate altijd torn tc| bedelen”, ant- geren.” „O, Toinonj”, sprak het prinsesje, haar vol liefde omhelzende. „Gij zijt veel te goed on» zoo iets te ’zeggen. Als iemand in ellende is gedompeld, beteefcent het immers niets meer ot hij als prins Of bedelaar werd gebo ren Hij lijdt, dat is hef eenige wat er voor ons op aankomt, en hot ver heugt u wel degel ijk hem te kunnen helpen.” „Neen”, spirak de koningin korta‘ zich weer in haar leuningstotH wer pend. ik kan het niet vergeten, dat hij tot datzelfde volk behoort, dat ik zoo vurig verllangd heb lief te hebben, waarvoor ik zooveel deed <in dat mij slechts met haat en smaad beloonde. Thérèse, hebt gij gelezen iwat thans weer tegen mij verschenen is „Ja, Majesteit’ antwoordde me vrouw de Lamballe, met een blos van teleursteHing, „maar ik had zoo streng verboden er u over te spreken, “at Ik met begrijp wie de onkSeschheid had.....” „Het was geen onkieschhetid, prin ses”, viel mevrouw diet PoKgnac haar driftig in de rede, „in het mnnst niet. Ik ben van oordeel dat de koningin behoort te weten wat er geschiedt, als Hare Mejesteit er zelve be trokken is „Dus deed gij het Ik had het aan stonds moeten raden.” „Ja, mijn lieve”, klonk hieCmeteen valt moeilijk u wat dan ook te wed- boosaardig lachje. „Gij zijt waarlijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1