i EN .1 0 KEN I OON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BBRKENWOUDK, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER KERK «.(LU. OUDERKERK <L U., OUDEWATKR, REBUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, «u No. 16851 67e\laargang Vrijdag 24 Augustus 1928 l I FEUILLETON. ■j ir;"' I Marie Antoinette. 'I hauw hen I 1 I’ I Tabletten r genezen. geen schadelijke ilvere medicinale g alle ingrediënten, t vooraanstaande 5 lijke werking van mei de gastrische g een opgewekt «n q oelen neem een of I U frisch en op- fi betpen U bet Sj tnS minuten, g nBtotlOmionten. g 10 tot 15 minuten. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BM RM Of TU'j 1 12 11.. »!.- ïji Haag. Ij tl interefeseetrt mij ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. fljmeekle (Wordt vervolgd). LH JB t Er bestaat een wijze van groeten, die zich niet noemenswaardig van een oor vijg onderscheidt. re Unie met groote vrijmoedigheid aan de Volkenbond voor een herziening der betref fende bepalingen opkomen. Het bureau der Unie moet dit program op krachtige wijze ter hand nemen, en den Volkenbond dien overeenkomstige voorstellen doen. Koningin en martelares. zoo ur aan (.OIIISCIIE COURANT. ïl F’d ri t brs van buitenland- Voljcenibor.dbvtrga- heeft Stresetiann ABONNEMKNT8PRUB1 per kwartaal /W5. par waak 17 cent, me* Zondagsblad per kwartaal /IK. per week 22 eest, overal waar de bezorging per looper gaoehiedk Franco per poot per kwartaal ƒ8.15. awt Zondagsblad ƒ8.80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau) MARKT 81, GOUDA. bQ ease agenten as loopara, das boekhandel as do postkantoren Onsa bureau ztJ» dagelijks geopesd van 5—4 «ur.| Administratie Td. tot B voor een groot deel van bekende menschen. Deze 'papieren had Bethke klaarbljjkeltfk in slaapwagens der groote sneltreinei. gesto len. Men vond verder een drukmachine, waarmede hij zijn eigen reiskaartjes eerste klasse en zijn sluapwagenbiljetten drukte. Een aantal dezer kaartjes en biljetten lag eveneens in de koffers. In een anderen Isrf- fer vond men voorts een uitvoerige brief wisseling, die Bethke met niet minder dan 3i <lames had gevoerd, en waaruit duidelijk bleek, dat hij ook aU huwelijkszwendelaar werkzaam was geweest. BELGIE. Lejour door een val gedood. De bekende Belgische wielrenner Lejour w op de Staduonbaan te Frankfort a/M. bij het trainen ach/ter een motor gevallen. Hy liep een schedelbreuk op en is korten tyd later overleden. VER. STATEN. Nieuws van Hassel en Cramer. Gezien op 63.05 N.B. en 50.41 DJ..? De gouverneur van Groenland heeft naar Kopenhagen geseind, dat volgens betrouw bare inlichtingen het vliegtuig Greater Rockford met Hassel en Cramer aan boord Zondagavond gezien is op 68.05 N.B. en 50.41 graad OuL. Het vliegtuig vloog in OosteLijke richting. De aangegeven plaats is dicht by de Z.-Oostkust van Groen'and en er zijn twee vaartuigen vertrokken om dj omgeving ter aangeduide plaatse af te zoe ken. ADVERTENTIEPRIJS) Uit Goods u omstreken (briMxrada tri ria Haargkxtagh 1—4 regels /L80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouds au den bmirgki frigl 1—4 regels L56, elke regel meer 0.80. Advertentüs in tori ZatordsgauaMMr M 4 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiSD do helft van deu prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN) 1—4 regels ƒ105. «Dm de voorpagina 50 booger. Gewone advertentie» en ingezonden modedeelingen bfl Matrad tri zeer pn*MM» den pr(ja Groote letten en renden worden berekend nssr plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMchenkomat van aoüede boette»* dolaren, Advertentiebureau en onze Agenten en moeten daag* vóór dn plaabrinf aan het Bureau zijn ingekomen. teneinde van opname verzekerd t» B&t BUITENLANDSCH NIEUWS. DU1TSCHLAND. Het conflict ii\, de kledingindustrie. Uitsluiting in het geheele Rijk. De werkgeversbond rn het Duitsche hee- renkleedingbedrijf besloot over het geheele Rijk de uitsluiting af te kondigen, ingaande 27 Augustus. Moeraskoortsen op een schip. Op een met bananen geladen schip, dat van de Canarische eilanden te Nantes is aangekomen, is de bemanning van veertien koppen door moeraskoorts aangetast. Een der leden der bemanning is onderweg over leden. over uw aller woortten na te denken. Of ik echter iets van dit aide» opvol gen zal Ik weet liet niet. Een soort verstijving is over mij gekomen. Ik heb zoo ernstig naar del lotsverbeie ring des Volks gestreeld in. de eerste jaren van onze troonsbestijging, vurig gelradvt tranen te drogen, moede ie verzachten, een eind luxxtelooze rampen te maken, en wat is daarop het antwoord geweest? Wan trouwen, haat, beleedigingen zonder maan» of tal. Ik moet nadenken over hetgeen mij thans te dloen staat, of wol werkeloos de gebeurtenissen af te wachten, of wel. nog eenmaal, maar zonder geestdrift, den koning ter zijde te staan. Verlaat mij thans; ik ben moede.’’ luwzwakte. degelijk verster- cht toegepast bij ►edters, bij klier- alle die gevallen k en geleidelijk I voor alle geval- 'I ENGELAND. .Een moderne foltering. Het jonge meisje, Helène Adéle, dat Woensdag te Clerkenwell aan een «eer lang kruisverhoor werd onderworpen in een rechtzaak tegen twee politieagenten, is Don derdagmiddag in Oxfordstreet in elkaar ge zakt en naar een hospitaal vervoerd. Een verdwenen rector. Van den rector van Doddinghurst (Kent) ds. Franklin Hutschinson is sinds 25 Juli niets meer vernomen, toen hij schijnbaar voor een vacantiereis naar Ierland gmg. Donderdag is een afscheidsbrief openbaar gemaakt, waarin hy aan een collega schrijft dat hy van zyn geluk beroofd was door een schurk en dat zyn hart door overwerken was gebroken. Hy voelde, dat hy van geen verder nut is voor de Kerk, de school en de wereld en hy had besloten haar da.tiom te verlaten. De bemanning van de L 55. De admiraliteit heeft gisteren beraad slaagd over de weigering der Russische re geering om een Engelsch oorlogsschip te Kroonstad toe te Laten om de overblijfse len der 40 koppen van de L 55 af te halen. Vandaag zal een antwoord naar Moskou verzonden worden. Naar verluidt zal de Engelsche regeering niet verder aandrin gen op haar eerstfen wensch. Waarschijnlijk zal een Engelsch koop vaardijschip met de droeve taak belast wor den. liet hoofd gebogen over een register, vol namen en cijteirs. 'Zoodra zij hem zag, stond dte oude vrouwi op en sloot Item in de armen. Zij had hem in de laatste jairen lief- gekregen als haar zoon „Is Yvonne niet thuis?’ vroeg Loi- son. zoodra zij tegenover elkander wa ren gezeten. ..Neen. Zij is weer uit voior hare ziekenbezoeken. Gij weet, zij leest den lieden voor en bidlt met hen. als zij dat ten minste willen toeiaten. Het is de grootste vreugdle in haar bestaan ..Hindert het gemis bairer armen haar daarbij niet?’ „O, zij weet zidt heel handig te bedienen van de haken, die deze moe ten vervangen. Het ie wonderbaar koevele! zij dalarmedfe uitrichten kan He» k:nd is voorbeeldig. Nooit uit zij eene klacht, ofschoon hare jeugd toch verwoest werd; ;t altijd schijnt zij even gelaten. Ik kan mij niet herinneren ooit een woord van ongedkjld of moe deloosheid van haar te hebben ge hoord.” ,.Ja. zij heeft die zware beiproevin? heldhaftig doorstaan”, gaf broeder Pa’ tricius ontroerd ten antwoord, en net was een slag voor het leven, dat nog zooveel beloften voor haar inhieln. Broeder tricius wist sedert lang, dal zijne bezoeken vreugde en zonne schijn brachten in de woning der mar kiezin de Montorgel. Toch kwam hij er slechte zelden, want zijn vele be zigheden lieten hem' niet toe aan eigen genoegen* te denken, hoe onschuldig dan ook van aardlmiaa|r heden was hij in den onntrek geroepen en daar hij een uur overhield, eer hij zich weer naar zijn klooster moest bleven gin? hij dtaar aanschellen. Hij trad de kamer binnen, waar de mark ezin zich' meestal ophield, en vond haftr aan hare secretaire zitten, Kleven ontvangen irbrulkers. :he Handel- en „YEAST-V1TE” Haas» eau nooit vuur worai gezi- in. ivan men net met begrijpen, dial ue ouüers, me liujn geen uroou hehiiA'in te geven soms in hunne vertwijfeling onze weelde verw ensduen Liefste. ,,uat zegt mij alles nog niet wat uoen zoudt gi mijne plaats.' Het prinsesje hief tiet engeilacihiw gelaat met een onbefochrijfeHjK edele uitdrukking tot haar op. ,,Ik zou mij al hei overbodige ont zeggen, oiuii liet bedrag daarvan onder de armen te verdeelen zeide zij op een toon vol ernst. „O, Marie Anto - nette, als het volk dait zag, zou het begrijpen en overwonnen ziljn. Eene koningin van Frankrijk, die vrijwillig arm werd om hare onderdanen bij te staan, dat is liet wat men in dfeze da gen zou behoeven. „Dwaasheid. Elisabeth”, mompelde de jonge vorstin. „Het volk zog het niet willen zien, er moedwillig de oogen voor sluiten. „Dan nog zou God) er niet blind) voor zijn”, antwoordde de prinses zach>,.en er u zeker voor zegenen. Eetn oogenbiik was> die Koningin nier'' baar geroerd daarop Keerde zij zich tot de prinses de Lamiballe. „Komaan”, zeide zij, met eene »po- ging tot scherts, „ziedaa'r twee he melsbreed uitemlnopende adviezen onverbiddelijke strengheid! en heil ge armoede. Laat thans uw raad hooren, Thérèse. „Geduld «n liefde Uwe Majesteit 100 jaar of in de toekomst te noemen, <Lie niet onder één van onxe voorbeelctën valt. Bomhard legde speciaal den nadruk op het Engelsche voorbehoud, dat hy interpreteer de als een „daim” cm oorlog als instru ment van politiek be gebruiken in bepaalde niet genoemde streken van de wereld. Het is twyfelatóhibig of de abstract aan genomen psychoHogasche uitwerking van de uitbanning van. den oorlog zal opwegen tegen de positieve wettelijke sanctie. Ais het verdrag geratificeerd wordt, zal de toets van ®yn nuttigheid <te uitwerking op <le beperking der bewapeningen zyn. In de gisteren te Berlijn gehouden verste plenaire zitting der interparlementaire Unie heeft ook de Netterlandsefte eud-minister inr. Heemskerk het woord gevoerd. Wat de onitwapeniingalcwestie aangaat, beoordeelde spreker tien toestand pessimis tisch. De deelneming der Sovjets aan de ontwapesringsbesprekingen behoeft, aldus spreker, niet als een bewys te worden be schouwd, dat tie regeering der Bovjet-Unie ook intlertlaad den eerlijken wil bezit, tot ontwapening te komen. Tastbare resulitaiten zal men, zoo vervolg de spreker, nauwelyks met het propageeren van radicale ontwapening bereiken. Doel matiger is, in de eerste plaats naar vermin dering tier bewapeningen te streven. Er zal reette veel bereikt zyn, indhn de staten niet langer oorlogen voeren tegen de bevolkin gen, doch slechts tegen tie legers en. v'ot.m. De oorzaak voor het bestaande oorlogsge vaar is gelegen in het feit, dat de Eur^pee- sche toestanden door de vredesverdragen van 1&19 op onbevredigende wy«e geregele zyn. In dit opzicht kan de Interparlementai- Er komt allicht iets goeds uit voort. Stre- stniann zal l’oincaiv spreken, en dat ook een ding van beteekenun a’ moet men daar van niet verwachten tlafc onmitUteUyk het Rynland zal worden onèruimd. T Nu zoo weinig miniat sc he «aken de vodgencte tiering «uilen 'bijwonen, plotseling bemerkt tihitjhy heelemaal niet tikker is, en ónmogelijk naar Genève kan gaan. In deftiigen vorm, gegoten, heet het dat de geneesheeren, tüejconsult h?bben ge houden over zijfti gczonidheitistoestanu den minister geraden 'hebben^ na de ondertedke- ning van het anti-oorlog^verdrag weder een vry langdurig verlof te nemen. Naar de Voss. Ztg. meldt zouden de geneesheer en 't liefst willen, dat Sfcresemann eenige maanden naar Egypte ging. Er slaat niet bij vermeld of hen. kameel- rijden verboden is. Trouwens, tlian zijn er altijd nog' de kleine ezeltjes, de bourriquots, die wat lager bij den gï«ntl zijn en geen verhooging van de ruggegraat hébben. Waanschynlijk zal dir. Muller, de rijks- kanselder, in de plaats van Stresemann naar Genève gaan. antwoordde de toegeöproKene mei vochtige oogem. „Het volk had grip Vf®, die wij niet loochenen kunnen, grieven, dlie langer dan een <teuw de naiiei kwelden men kon niet ver wachten. dm het die in eaikeie jaren Lijds vergeten zal. Het geslacht van heden te opgegroeid ondMr de tranen' en vergeefeohe janwijierkiacihten der verdrukten nog klinkt dat gekerm in hunne ooren voort. O, mevrouw, heb gediuld met degenen, die u zooschan de»tijk miskennen, eene moeder waoht op den afgedwaalden zoon, d'.e haar eenmaal vol ondankbaarheid en wre vel verliet, wetende dat hij vroeg of laat berouwvol zal wederkefiren. Zij blijft hem liefhebben,, ondanks alles. Doe dat ook met de Franeche natie. Liefde overwint in l«et eind'. Toon haar, dat zij uw hart bezit, toon het haar door uwe daden, dlooruwewoor den, door u|»v glimlach, en ga vbort den koning aan te sporen nieuwe be sluiten te nemen tot bevordering van algemeone welvaart, tot afschaffing der oudte mfsbruiken' en ten slotte zal men u Dennen) zooals gij aijt. Imat bij voor beeld vdor aUtijd de Bastille verdwij nen did sombere müren zijn van bloed1 doorweekt. Zij blijven zidi thans verheffen als een monument van vroe ger despotisme... Laat...” „Genoeg, gefnoeg’’, riep Marie An toinette lachend. „Gij zoudt niet op houden met uwe goede wenken Wel nu. ik ben thans ingelichft en beloof u 110 tot 15 minuten In24 uren. 8, 9 sbeschri]vlDgOver T .wateringen, nuld- ilte koude, slapc- 2, reuwakking- 1 richt biimen dat het stoomschip „Ile do France”, met Kellogg aan boord, vanmor gen in de vroegte te Havre is aangekomen. Gisteren, toen de Mauritius, zooals wjj dem naam van het schip zouden vertalen, te Plymouth binnenliep, werd dé Amcrikaan- sche staatssecretaris door den burgemeester welkom in Europa geheeten. Wat een aar dige attentie was. Gasteren is, in verband met de ondertee- koning van heit verdrag, de Fransche mi nisterraad op het EUysóe bijeen geweest onder voorzitterschap van Dvumeigue, Poincaré was reeds Amoeger op den dag uit Sampiignies, waar hij het parlementaire rece.y doorbrengt, te Parijs aangekomen en ook <fe andere ministers hadden hun vacan- ties onderbroken, om de zitting by te wo nen, zoodat het .kabinet voltallig aunwerz g was. De bijeenkomst duurde ongeveer drte uren. De organisatie van de plechtigheid der onderteekening schynt n.l. eenige moei lijkheid opgeleverd te hebberj. Duitacnland in het Fransch „AHemagne", zal in dt eer ste plaats teekenen. Onmiddellijk na Duótschland is de beurt aan de Ver. Staten. Frankryk gaat rechtstreeks aan Engelar<{ vooraf dat als .jGrande Bretagne" wordt aangeduid, hoewel het volgens het Ameri- kaansebe precedent „Angleterre” moest zjjn. Het verdrag wordt aangedJuid a’s „al gemeen handvest van afzien van den 00r- logf'Mien weet, dat de plechtigheid Maan dagmiddag 3 uur zal plaats hebben in de zaal van het departement van buitenland- sche zaken, waar in tolö de voltaPi.se zit tingen van de vredesconferentie geteuden werden. Zij heet „salie de l’Horloge”, naar liet groote uurwerk op den schoorsteen. I’i de zaal is ook in *20 het vredesverdrag van Versailles door de betrokkenen bekr.«.*htig<l. De vertegenwoordigems vaK de 15 landen, die Maandag het handjvepC zullen ordertee- kenen, nemen plaats aag een hoefyzervormi- ge tafel. In het mid.l/n zal de tekst op een klein tafeltje worden keergelegd. Briand zal die zitting openen mJt een korte toespraak. Alle geaccrediteerde I gezanten zullen tot de plechtigheid uitgenood igd worden Men <h nkt, dat Kellogg en Stresetpann ook iets zullen zeggen. De bedoeling is in een aan grenzende zaal zooveel mogelyk menschen van de plechtigheid getuige te laten zijn. In het algemeen wil de overheid aan de oi-der- teekening en aan de komst van Kellogg zoo veel mogelyk teister bijv.etten. Men hoopt, <lat vele particulieren de Franscbe en Aine- rikaansche vlag zullen uitsteken. De open- bare gebouwen ziyn hiermede begonnen. Verder zullen de stadia van de plechtigheid op de film en. in, de gramofoon worden vast gelegd. De bedoeling is onder anderen een sprekendé film hiervan te ontwerpen. Met 53 .,1-a/t geeietirift te afschuiwelijik'', ver klamlla de jonge pirin&efe„löoiuder twijfel i^t werk van iemand, die door •hgcnsipioied liet verstand heeft verlo ren....” »,0, de schrijver interefeseert mij n:ertklonk bet ijskoud „ga verder Mevrouw Elisabeth stond op, kniel de bij hare sdhoancrtister neder en sliaeg de arioeai om haar hals. JPodmon, liefste Toinon zij. „wordt niet boos Gij kunt u niet, zooals ik in de woningen der ar.nen bewegen en van nabij hunne) ellende zien. Zij kennén mij niet onder mijn waren naam, ik bfcn altijd eenvoudig geld eed, als ik tot hen ga, en zij den ken er dus niet aan mij iets te ver- oergen O, gij maaH u geen voorstel ling van wat ik te aanschouwen krijg: vtiak zes, zeven kindefc-en in lompen °p een bos ströo in een vadhitigen kei d***. of wel op een vliering onder een gebroken venstertje, waar des win ters hagel en sneeuw btenendringen Natuuirihk is er weer iertiand die kond betoogei) dat het verdrag van Kellogg pre cies het tegenovergestelde tot resultaat heeft van. wat het beoogt: d.w^z. den oorlog buiten! de wet te stellen. Welnuj heeft prof Edwin Borchard, hooglearaair in het nter- nationaal recht aan de Yale-unaversiteit. ta N&w-York in een rede gezegd', het vendrag van Kellogg stelt den oorlog niet buiten de wet, hitegeiMei(4, geeft er een w&ttelijke sanctie aan. Volgens Pj|af. Borchard maakt nel ve^ <jrag van Kellogg, hoewel het geen toetre ding tot den Volkenbond meebrengt, de Ver. Staten «00 vast gebonden aan Je be slissingen die dé Volkenbond zal nemer, dat het maar beter zou zijn om lidi van den bond te worden, of om verplichtende arbi trage- en verzoeningsverdragen te sluiten. Als het verdaag alleen kon worden be schouwd, zou het volgens Borclard nog kunnen beteekenen, wat het beweert te zyn, maar men heeft rekening te houden niet de aanvullende verklaringen van Kellogg en vooral van Chamber lain. Het oorspronkelijke voorstel van onvocr- waardefijke verwerping van den oorlog is nu veranderd door het Fransclie en Engel sche voorbehoud en mi is het niet meer een buiten de wet stelling van den oorlog, nog een afwijzing, maar feitelijk en wettelijk is het een speciale sanctie gewordetti van alle oorlogen, die in de voorbehouden en kwalifi caties genoemd worden. Ziet men naar deze voohbehoudens, dan vindt men: oord ogen voor zelfverdediging, oorlogen onder sanctie van het Volkenibondsverdiriig er. van de ver dragen van Locarno en oorlogen -»n<k-r sanctie van de Fransche allianitie-v^ixlragem. Het is moellyk, om één oorlog uit de laatste D» plechtigheid in de Salie d’Horloge* Critisk op Kellogg*» verdrag Interparlementaire Unie. Zoo juist komt, radio-telegrafisch, .et be- 1 wacht nu het initiatief van de Ver. Staten <^ht ‘hinmon jint. hoi ct-nomankin iio An a£ om andere landen tot de onderteeke- ning uit te noodigen. Waa/rsohy'nlyk zal de heeje plechtigheid diaadloos worden uitgezonden. Na de onderteekening van het pact zullen ue gevolmachtigden des avonds een banket bijwonen. Voorts zal een diplomuiekc re ceptie plaats hebben aan den Quaj d’Orsay, terwijl de diplomaten ook zyn genoodigd op een diner op de Amerikaansche ambassade. President Douipeigue biedt den gedelegeer den een lunch aan te Rambouillet; een re ceptae ten stadhuize zal Dinsdagmiddag ly’st van officieele plechtigheden berfluiten. De gevol machtigden zu llen gedurende hun verblyf te Parijs, persoonlijk worden ontvangen door Poincaré. Met een speoialen trein vertrekt Kellogg van Havre naar Parijs. Vanmiddag ko nt hy in de Fransche hoofdstad aan, waar hem waarschijnlijk een enthousiaste ontvangst jyacht Daar zyn die Franschen nooit Karig mee. Levine’s plannen. I<evine heeft een Junkervliegtuig gekocht van het type W. 33, dat door hem „Koning der Luchten” is gedoopt. Vandaag zou hy ermede naar Ierland vliegen, waarby het toestel door den aviateur Acosta zal wor den bestuurd. Levine is waarschijnlijk voornemens te trachten, met het vliegtuig de vlucht naar Amerika in Westelijke richting te volbren gen, Jen einde de eerste te zyn, die dit tra- jest zoowel in de richting West-Oost als in de richting Oost-Wfest zal hebben afgelegd. Eigenaars van bioscopen. Op het congres van binnen- en buiten- landsche bioscoqp-eigenaars te Berlijn js na korte besprekingen, in beginsel besloten rot stichting van een internationale organi satie van bioscoop-eigenaren over te gaan. Op voorstel van den leader der Fransche delegatie, Brécillon, zullen 3 bureaux ge vestigd worden en wel te Berlyn, Londen en Parys, die zich met de internationale be langen van de bioscoop-eigenaren zullen be zighouden. De pantserkruiser. De afdeeling Dusseldorp van de Duitsche soicaal-democratische party heeft eveneens een motie aangenomen, waarin de houding van de sociaaldemocratische leaen in het rykskabinet afgekeurd wordt. Een veelomvattend man. De Berlynsche politie zoekt zekeren Wil helm Bethke, die zich aan een groot aantal verduisteringen en knoeierijen schynt te hebben schuldig gemaakt. Bethke had te Berlyn een kamer gehuurd, die hy tot groo te verbazing van zyn hospita zelf schoon maakte, daar Ihy niemand in de kamer wil de toelaten. Vaak was hy op reis, maar steeds keerde hij terug. Tden hy nu onlangs langer wegbleef dan gewoonlijk waarschuw de de hospita de politie, die in de kamer verschillende koffers ontdekte. In een daar van bevonden zich voornamelijk passen, tegitimatiepapieren en banklegitimaties,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1