ireau IANT rant jorbij I illing G T. III I’ No.16853 Maandag’’27PJIugustus 1928 JEMEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen itelling! ti ÏLAME FEUILLETON. de ijn an de 5 ct. p. ons 0 ct. p. ons 0 ct. p. ons 8 ct. p ons 0 ct. p. ons iCTRO- rOREN (1SCHE tACHT 'IES Marie Antoinette. [elipli. 120 >or je- en pekt vil 7' 87» Jaargang 1 ‘TOCHT i aard- BU1TENLANDSCH NIEUWS. pro- a vroeg die oude vrouw te zal. (Wordt vervolgd) hel van tien Lady een bid- ij zelden Koningin en martelares. ISTUS lieren varen 4 1600 flo et terrein ende Rij. ÏNENG- e r v a 11) 1QUE| ar gevolg 10R U be- a - Wat zourit gij er van denken, inuien zij L. VER, BTATHN. Een treinramp in New-York. Vele (iooden en gewouiden. Vrijdagavond is een trein van der. onder- groiKtechen spoorweg in hot stauon Timesa- quare te New-Vork ontspoord. By deze ontsporing werden ongeveer 100 personen gewond, van wie velen ernstig. 23 menschen werden gedood'. De gederailleer de trein wa« dichubezet en een ooggetuige venlclaart, dat zklh in elk der staien wagons ongeveer 200 reizigers bevonden. De trein reed vry snel het station binnen, toen de Minister Stresemann te Parijs, Een enthousiaste ontvangst. Het is voldoende, zoo zegt Stresemann in zijn communiqué, het principe te begrijpen, dat aan het verdrag ten grondslag ligt, om de buitengewone heteekeniis te verstaan van ue iJiitetrnatuonale daad, die mengen zal wor sen verricht. Indlien er al scepticisme wordt getoond omtrent deze gebeurtenis, die nog te zeer in het tegenw<x>rdige ligt om juist beoor deeld te worden, de geschiedenis zal dn-ae duad op hare waande schatten. Met het slui ten van het verdrag is de wereld vrede niet definitief geconsolideerd', doch uk ben er van overtuigd, «Hat het een rtieuwe basis vomnt, welke met den goeden wul van alle naties er toe zal bijdragen, dat een wereld tol stand komt, waarin die oorlog, een der ver- sdhrikkeJykste geesels der mensehheid, niet langer bestaan zal. Het Duitsche volk heeft dien vasten wil, energiek en actief meute te wenken aan het bereiken van dit ideaal. Ik gevoel de nood zakelijkheid, om dit nog eens en met meer nadruk hier in Parijs te zeggen on hieraan toe te voegen, dat die pediitiek van de Duit sche negeering een solödle basis vindt >n de houding van het Duitsche volk. Het is een belangrijk feit, dat het sluiten van zulk een veudrag voor dien eersten keer sedert vele jaren een Duitsch minister van Buitenilandache iZakien naar Patrijs brengt. Het as vaak herhaald1, «int de sleutel van dfen vrede in Europa tot op zekere hoogte ligt in de betrekkingen tusschen Frankrijk en Duitschland. leder weet, <lat zelfs na Locarno zekere moeilijkheden <le verdere verinniging dezer betrekkingen nog verzwaren, doch wij weten eveneens, dat die moeillijkhenten niet van zoodaniigen aard zijn, dat daardoor een eind zou komen aan de politiek van de ver antwoordelijke staatslieden. Deze moeilijk heden kunnen overwonnen warden en moe ten daarom overwonnen warden. Ik wil mij gelukkig pryizeni, als de onderteekening van een nieuw vredesverdrag te Parijs den ver deren vooruitgang in iltetze richting zal be gunstigen. tot hem ging Broeder Petricims schudde droefgeet* tig het hoofd- ,.Gij stelt u de menschen nog altijd ve«l te goed! voor tante aeide mj, hoar een blik vol vernedering toe werpend ,.Een heldor verstand ziet hel kwaad in. maar eedr warm klop pendi hart weigert aan kwaden ‘e looven. Ja. indien Sylvian Norbert nog de jongeling was, die eenmaal voor mij trpd en, verblind door wanhoop, een moordaanslag kon plegen, die ook later sdedits gehoor gaf aan eigen wrok, om tegen heel een klasse oor log te voeren, dén zou ik u toeroe pen uw plan is goed). Al moet een arm vrouwenhart ook bloeden, laat Yv otnne voor dien man treden en hem zegden wat degenen, die hij hare beu len waant, voor haar hebben gedaan, want dan zou hero, ondanks alles een zekere woeste grootheid °igen zijn. zou hij verstaan wat hij misdeed en ook willen hersteaien. door op .e bouwen wat hij vernielde. Maar Nor bert heeft heft voorbeeld gevolgd van verreweg de meefeten dier maatschap pelijke hervormers. Misschien om de laatste fluisterstemmen van liet gewe- te«i tot zwijgen te brengen, verkeert hij thans gewoonlijk onder den m noodzaakt, is, ditmaal na te laten persoon lijk contact te zoeken met vrienden en bui- tendandaohe correspondenten. Men is maar eens jong; dit wordt zoo dikwijls gezegd, daarom verbeuzel uw tijd niet, en zorg en voor dat ge steeds, zonder zelfverwijt, op uw jeugd kunt terug zien. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.8Q. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT SI, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Telef. 83. Postrekening 48400. t J® n uegeiKic wagon ojMJ*p<x>iu*i en Cogrn een zwaren stalen pulaar m t lumuen -an den tunnel werd geslingtam. ue stroom weru unnuudenyK vtafaroaen. De passagiers, u>>e door een paniek werden bevangen, guluen ui net plotselinge duister, de deuren «ter cou pe s weiden opengeworpeai en veten violen naar buiten, v'erscnenwene wagon» werden m elkaar geschoven en het station trilde onder den schok. Het ongeluk gebeurde juist op het «Irukke uur. Vroiuven vielen in zwum» men hooide hysterische kreten, en daar tuaachen het ge-> kerm van de gewonden. Sommigen wisten uit de wagens te komen door de ruiten te verbryaelen. Naar vermoed wordt, zijn velen op ite rails en onder die volgende wagens ge komen. Ooggetuigen zeulen, dat <Jbo.r de kracht van de botsing hot ontspoorde rijtuig tegen een pilaar in de tunnel in tweeen brak en daardpor losgerukt wendi van de wagen» er voor.'De voorste helft werd nog een 60 nje- ter voortgesleurd, terwyil de achterste helft door dp twee volgende wagens lp elkaar ge drukt werd. Van alle kanten werd dadelijk huip geboden. Passagiers uit een u.vderen trein, die juist aankwam, waaronder kapi tein By,rd, de bekende vlieger en poolondter- zoeker, snelden toe om de gewonden t» hel- men. Deze werden naar 5 ziekenhuizen ge bracht, waar zjj door een honderdtal dolvers werden onderzocht. Het ongeluk heeft groote ozitetektema ge baard. Het station Timessquare Ligt aan een hoofddijn van de Seventh Avenue. Doot het uitschakelen van den electri- schen stroom wend riet ondergrond^ he ver keer in geheel West Side tot stilstand ge bracht ALBANIë. Achmed Zogoe nog geen koning in Albanië. Zaterdag is de Albaneesche Nationale Vergadering geopend, waarna de voormali ge president van den Senaat, Pandel 1 Evanghela, by acclamatie tot voorzitter der NaionaJe Vergadering gekozen werd. Vervolgens werd de boodschap van den staatspresident, Achmed Zogoe bey, voorge lezen, die onder levendiger! bijval door de afgevaardigden werd aangehoord. Nadat zjj dien eed haden af gelegd, besloten de volks vertegenwoordigers een commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven in te stellen. De zjttring, die met groote plechtigheid plaats vond en door het geheele corps diplo matique tverd bygewoond, werd' daarna tot heden verdaagd. CHINA. Het herstel van China. Aanleg van verkeerswegen. Volgens de Daily Epress is een groot syndicaat gevormd voor den wederopbouw van het verwoeste gebied in China Het ka pitaal moet ruim L5.ÖOÜ.OOO bedragen. Tot het syndicaat behooren o.a. verschillen de soheepveairt- en textuelandei-nemingen. Een ander syndicaat onder leidting van een groote firma in de machinenijveiiheid onder van mujn uiKonnen weg', antwoordde >.ij e^nvoudlig. ,.eai ik ken minsten» ne- Ken peiTwouieu, uie nelzetlidie üöeo, zou (.uL no?' te rejnesnepi ue groote sommen jiiarlijks door anderen weggesohontaen reiemd en niet zeer eervol \w ue cianKbaarlDeiai vain het nienschelijk hart uat mep li»$Bah)en ai het geschreeuw over onze ondeugden, nooit ^ens een enkele® kreet hoort opgaan, aie uit roept „Er mogen lonten begaan zijn, er zij v^el ai te keuren, maar de rijke loden van dezen tijd hebbjen toch zonder aarzelen hun goed voor ons veil gehad de eeuw dier verkwisting i* üOa. dje dier edelmoedigheid ge weest. ..Indiien stervelingen vergeten, God herinnert aidh sprak die monnik zacht i aarboven vindt «Ike liefdedaad’weer klank. Hij verwijdierde zifch een oogenbl k later en keerde naar zijn klooster te rug. Op weg dlaarfieen k,wam hij langs oude kerk van Saint Germain Auxenrois. waar een® eene Catnari- n;« de MedScis had neergeknieid Dat i.leine. steeds in scheiinerdlonker ge builde godsgebouw oefende een groote macht op zijne riet uit. Zij vond) diaar vredle. zotoals nergeps anders. Het was daar zoo stil diat het tot een anderen tijd scheen te behooren Ook nu, dat hnj er binnenging om enkele oogen- blikken met God alleen door te bren gen. »n den uitersten strijd dier da gen te vergeten, bevond zich daar hartig er, over hem te zwijgen zij mloesl' hem vergeten maar wij mogen haar met sparen, indie® grooier uaiigen ons nopen te spreken 55 - Broeder Patricias boog eerbiedig het, 'hooM. Het wak schoon, die bijna tach tigjarige vrouw nog zoo heldhaftig te v oden ün hare liefde tot wat haar heel bet leven heilig was geweest. Jk ook voorzie wat het zijn zal. als eenmieial diie zee van ellende over Frankrijk losbreekt biernam zij. Men zal nieft alleen het koningshuis onwer werpen, ook de aftaren zullen wprden ne0rgeiha|a(ld alley zed bandedoorheid Mondeo. O, nrijp zoon, somtijds, in oogepblikken van ontmioiediging, meen ik te lang te hebben geleefd het valt mij zoo zwaar alles wat mij dier baar was bedreigd! te zien, maar die oogenbltkken gaan voorbij het is thahs dé tijdt ndet aan zwakheid toe te geven wij moeten handden. Ook Yvonne is daartoe bereid. Zij weet wel te waar nog niet welk eene ro: de bruidiegom harer eerst© jeugd in dit alles speeltik vond bet barm ADVBRTKNTIKPRUS: Uit Gouda on «matrak» (Wwaranda tot dra bamnskrinc): 1—6 regels L30, elka regel meer k25. Van buiten Gouda en dra bexorgkriag; 1—6 regel* 1.65, elke regel meer HM Advertentiin in bet Zatantagnummer M btyaiag op den prjja. Uefdadigheids-adveitratiin de helft van dra pr|ja. INGEZONDEN MEDEDKELINGEN: 1—4 regels 2J6, elke regel meer IM Oy de voorpagina 60 ft hooger. Gewone advertentiën ra ingeionden mededeeiingra bty contract tot neer gereduceerdra prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertenti&n kunnen worden ingezonden door hMerhênkomet van aoliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan W Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Hy gaMt déze Week op reis. Üir Austen Lnamtieiuain, de minister van buiteiilaiulscne Zaken, vertrekt Dondenuag met net passagiersschip „Oucoma uil Li verpool voor een gezoruiheulsreis via fanamakanaad naai de W es (.Kust Noord-Ameiuka. Hy zal ongeveer weken uH Engeland afWeaig zyn. Cliamterlain eai ziyn twee jongste kinderen zullen hem vergezellen. Ghaanberlam zal jii den Stolen Oceaan van Balbao naar San 1 rhncisco met het stoomschip „President Adams reiacn. Na een korte vacantie in Californië zal het gezelschap naar Vancou ver vertrekken. Het zali over land via Ca nada naar Montreal terugkeeren. Levine te Crojdon aangekomen. De Ameiikaansche tnillnonair Levine is Zaterdagavond met die Junker-eeiuiiekker Queen Diamonds, waaaiin hy zal trachten im westal’ijke richtang den Atlantischen Oceaan over te vliegen, te Croydon aangekomen. Levine wenschte geen medemededeeling te doen omtrent zijn vertrek. ZWITSERLAND. Tentoonstelling vam vrouwenarbeid. Te Bern is Zaterdag de eerste Zwitaer- sche tentoonstelling van vrouwenarbeid ge opend. De openingsplechtigheid begon des mor- vloed van drank, leidt hjj een losban dig leven, hij, ai© zoo luidie het nol van liolitziningheid aaniklaagt. Het beekl van het kuUstenaiaredochtertjö met d© eine kinderziel moet ».°(lert lang bij hem zujn uingewischt of nij zou getracht liebben hare nagedachte nis waardig te bliljve». Tot zulk n man kan men een onschuldig meisje 111e. veterem.' „Neietn. gij hebt gedijd ik wist dut niet’ prevelde mevrouw de Montor- gel. Nog een, hall uur bleef hij net haar spreken, toen stond hij op orni weder verder te gaan. ..Nu al vroeg die oude vrouw te leuTgeötetó. „Ik heb hedtn nog veel te verrich tengaf hij ten antwooqd. „Buiten dien geloof ik u in u schrijfwerk te heb»jen gestoord. „O. dal grootboek, zooals Yvonne hel noemt' ziedldle zij glimlhchemdl. kan wjadbten|. Niemvamd, düe er oiuidr lijden aal. Ik schrijf er alleen de namen en adressen in op dargenen, aan wie ik hulp verstrek en die sommen, welke aan ben besteed wotrdetn, om zeker te zitfll, diat de een niiiet meer dlan d© an der ontvangt De toelage wordt bere kend naar het aantal hoofdén in een gezin. ..Gij zajt onuitputtelijk rn weldoen, diat w«et ik.” ..Sedert dé nood zoo hoog gestegen is in ons land, geef ik acht tienden BELG1E. De bliksem in een Belgisch klooster geslagen. in het dorpje 'Liidonck in Brabant is Za- tea-daginacht de bliksem m het klooster oei 'Ursuiiinen geslagen. Dientengevolge ou»t- stond op de tweede verdieping brand, <kie a- spoedig groote afmetingen aannam. De zusteis trachtten yog hert vuur te biusschen, doch het bleek vergeefsch. De alarmklok lu kilde en van alle kanten snelden de dorpe lingen toe, zonder evenwel iets abloende te kunnen uitrichten. De brandweier van Leuven en die van Wychmael wenden te hulp geroepen. Spoe dig bestreed nu een groot aantal brandspui- gen met de opvoering in tegenwoondugheiu van de geneeue riwiteersche iTsgeermg en vrywel aud leden van het dipiomatantRoJT^s, o.w. zich ook de N edermndsene gezant ntr. Doude van 1 foostwyk bevond, van het feest spel, uitgevoerd door dames uit de 22 Zwit- sersche Kantons m haai* nationale kleeder- d rechten. Nadat hierna de presidente vam het vrou- werjjikie organisatie-comitó de tentoonstel ling had overgedragen aan den president van Zwiitsenand), den he©r Sehulithess, wenachte deze in een rede, vol groote waar- deering voor den doof de Ziwiteea-sohe vrou wen verluchten ailbeid, de tentoonstelling in neam van het Zwitsersche volk veel succes toe. De heer Schulthess kon echter niet na laten te verklaven, dat de Zwitsersche re giering, ondanks de waardeerimg voor dón arbeid dier vrouw in het huishouden en op maatschappelijk gebied, nog steeds van oor deel ja, dat haar geen politieke rechten moe ten worden toegiekerd. Vervolgeno deden een vrouwenkoor en eer. vrouwenorkest, beide onder leiding eener vrouwelyke dirigemlte, zich hooren, waarna de genood igden met president Schulthess aan het hoofd de tentoonstelling bezichtigden. Deze beslaat een oppervlakte van 100.000 vierk. meter en wil in de eerste plaats aan het Zwiteersche volk laten zien, wat die Zwitsersahe vrouw dóet, zoowel in het huishouden, i*n het bedirijf, als in het openbare leven, terWyi zy1 vender een les wil geven aan de jonge Zwitsersche vrouw in de keuze van haar iberoep. Na een gemeenschappelijk dejeunei wend des middags de door duizenden personen tygewoonde historische optocht gehouden met tal van praalwagens en historische vrouwelyke loleederdrachten, die een aardig beeld gaf van wait de Zwitsersche vrouw in het verleden deed en wat thans haar arbeid, zoowel te huis als in het maatschappelijke leven is. Hedenavond wordt de stad Bern ge- illuimmeend. De tentoonstelling zal tot 30 Sept geopend bliyven. X'KAAKKlJh. Gevolgen van een aardschok. •Volgens het „Jouinal heeft de bevjing in Algiers vier «iooden geëuscht riet- zedde biad weet te meiden, dat ten. gevolge van de aardbeving aan den, rechteroever var, de nvuer <le Sjeim tairyke bronnen, zyn gaan vloeien, waarvan verscheidiene petroleuni opleveren. Duiteohlanda Minister van Buitenland- sche Zaken, Dr. Sliesemami is Zateidag nüüdlag te drie uur te Tarys aangeKomem Minister Stresemann, uwe er na de ver moeiende reus van ongeveer twintig uur verrassend goed iritzaïg, werd na een korte verwelkoming door <ke Kransohe autoritei ten door de leden van het Duitsche gezant- scliap en de Duitsche kolome hartefyk be groet. Vooridig't’igaa.n door verscheidene po- litie-agenten, die mot moeite een weg baan den door de upgepakte menigte begat Stre semann zidh, terwyl het magnenmmliiicht overal opflitste, .met zyn gevolg naar den uitgang. Nauwelijks had tie minister de hall betre den, of de menigte, die slechts met groote moeite door ile politie teruggehouden kon worden, hield spontaan een demonstratie voor Stresemann en den vrede. „Vive Stre- semanml” Vive la paix’.” weerkionk telkens weer. Ook op het groote plain voor het station, dat ryk meit vlaggen was veisiord, had zich lang voor de aankomst van, den trein een ontzaglijke menigte verzameld; de poiaitlie slaagde er ternauwernood in, het veikeer gaande te houden. Men bracht Stiesemann geestdriftige ovaties, het cordon der politie werd verbro ken en onder geestdriftig hoera-geroep drong het publiek naar den auto van <len Duitschen gezant, waarin Stresemann en de gezant Von Hoesch hadden plaats genomen. Het was den chauffeur van den auto bijna onmogeliyk zich een Weg door de aan wezigen te banen, due onder voortdurend geroep van „l./eve Stresemann!” „Leve de vrede!” den auto bleven omringen. De minister begaf zich allereerst naar het Elysée, waar hy zich in de lyat der bezoe kers van <len president Liet inschrijven. Daarna begaf Stresemann zich naar het Amerikaansche igezantechap om ook by Kellogg zyn kaartje af te geven, tost daarna reed de auto naar het Duitsche ge zantschap. Des avonds om zes uur bracht die Duit sche staatsman een bezoek aan Minister Briand. Zondagmorgen stbnd op het gramma het bezoek aan Poincaré. Aan liet feestbanket, dat Kellogg des avonds in het Amerikaansche gezantschap aanbood nam Stresemann geen deel. De eenige oflficieede plechtigheid, dae hy zal byiwonen, is het diner, dat Briaind in aan sluiting aan de onderteekening van het pact aan dien Quad d'Orsay aambdedt en waarvoor tweehonderd personen zijn uitgenoodigd. OnmiddeliLyk na zyn aankomst aan de Duitsche anibaasade heeft de Minister een communiqué uitgegeven. Hierin geeft hy er zijn leediwezen over te kennen, dlat hy ge- fiOÏBSCHE COMTT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. ten de vuurzee, doch men kon niet voorko men, dat die vlammen op de naburige kapel oversloegen. Ten slotte moest ook de Brui;- selsche brandweer woerden gealarmeerd. Juist nadat deze gftarrfveerd was, stortte een deel van het in vlammen staahde gebouw in, waaidoor vier brandweerlieden uit Brus sel werden gewond. Twee hunner verkeer den in zulk een errtótigen toestand, dat zij gisterochtend naar het ziekenhuis moesten worden m ergelbracht. {Tevens liep ook een brandweerman uit Lèuven verwondingen op- Eerst Zaterdagmorgen slaagde men er in den brand te biusschen. Het groote klooster, de sacristy en de. ingang van de kapel zijn door het vuur vemidd. DUITSCHLAND. De spoorwegtarieven. Inwerkingtreding der verhooging op 1 October. Volgen® tie Berlynsche bladen zal de ver- hooging der spoorwegtarieven op 1 Oct a.s. in werking treden. D»goederentarieven zul len met gemiddeld 11 worden verhoogd. In het personenverkeer aal de verhooging wparschynllyk worden gecombineenl met de invoering van het twee-klassenstelsel, d.wA. de eerste en de vierde jclasse zullen worden afgeschaft, zoodat alleen de -tweede en derde overblyven. xA. meuwe Zappeini. Laiex-Uag js ie x i wui-uuisnaion uie eet sic Uur o tuoivx'vn m «ww tatvuiwv ouiup gemonreeiu. in tiem loop uor vo,gei«xe vttuoK zuaen tue oveutuge im»UM en gemoiuree»u wouUMi, waarna men meixie vuüing uéi oai ions zal begpmnen. hum GELAND, cnamberlain. nagenoeg niémand twéé vrouwen la gen nwergeKnield in de zajkapelletjea, Mat wa® alles. Bi/; net scneunierliciitidci roode godblampjie® kon men haar zelis ternauwernood «xidrirydietideaj 1 e iiKMWiik wierp zich op stoel neer en bad zooal® hij gebeden had. Zel«ien ook had hij daar aan meer behonW1 gevoeld. Toen hij zich tegen w.l «n dauk weer aan die plek moeat ontrukken, merkte hij met op, dat een vrouw? lijke gestalte aan den ingang stond te wadi ten. Eerst bij het doopen zijner vingers jsn* den wilwaterbak zag hij baar, want een zachte stetn deed hem Opkijken. 0 Broedier, ik ben aoo blij u te zien", sprak d£ sten» „Ik meende reeds u te herkennen, maar was niet zeker van nijn zaak. Het is God, die mij hierheen Zond." ..Mevrouw de LarabeMej zeHde d-‘ monnik, eerbied^ voor hfialr buigen de. Hij bewonderde hahr karakter on verdeeld. Prnses Elisabeth en zij kwamen hen» altijd voor als de be sclierm-engelen van dien Frausehe» troon, aan wier voorbede allee i het te danken w«s. dlat de wankelende zetel van den heiligen Lodewijk nog niet was omgestort.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1