I i KEN OON. t blad. d lanten H NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. lagen ■0. 16854 Dinsdag' 28 Augustus 1828 87» Jaargang wi, JEEUILLETON. Marie Antoinette. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen n men lijdt. 12 fl. 81.— braken i'oincare :e willen ot de uit' Wel, •en Haag. oor jke ird. >ehoorlijk nock-out. >restaties irtoe zijn 'sorganen Wat het pact zelve ibetraft, het bepaalt niets meer of inwuler «ten dut de onder tee- nuwzwakte. i degel yk verster- icht toegepast bij oeders, bijklier- t alle die gevallen ijk en gelewldijt »1 voor alle geval- Koningin en martelares. lere gevallen, een sod leent. V handel i| niet, titeire wi ■n| concilie zyn eei den du» geringste omhaling, jyeenkomst werd geopend met eèn an Mliniister Bniand, die op welspre- geweten der volken, gezuiverd van natio naal egoïsme, zoekt opredhteiijk de rustige gebieden, waar de menschel ijke broeder schap zich kan uiten in dien harteklop zelf. Alle valken hier verbegenweoadiigd hebben hl den jongsten oorlog hun bloed op irat slagveld geplengd. ik stel u voor aan ad onze tlooden uit den grooten oorlog d’e ge beurtenissen op te dragen, waaraan wij ons thans gaan wyden. Daarop ving de plechtige onderteekeni ng van de in het midden «ter zaal op een fraai bewerkte tafel gedeponeerde, kh leder ge bonden acte aan. Op uibnoodiging van B riant! was de Duit- sche rij kfWnini ster van buitenlandsehe za ken, dr. Stresemann, de eerste der staats lieden, die die acte met een gouden pen onderteekende. Nadat hij onder een gespan nen stilte der aanwezigen aan de tafel had plaats genomen en zijn handteekeniing ge plaatst luuh, klaterde plotseling het applaus op, dat in kracht toenam toen de minister zich weer naar zijn zetel begaf. De ver tegenwoordigers der overige tot de onder- teekening van het Pact uitgenoodigde sta ten plaatsten hierna in alphabetssche volg orde hun handteekening. Bij deze plechtig heid oogstten vooral Brianid en Kellogg veel bijval. In aansluiting op «leze plechtigheid vodg- de een receptie m de qp feestelyke wijze versierde vertrekken van het Ministerie van Buutenlandadhe Zaken, waarbij d* aanwezi gen nog geruiimen tijd' au groepjes met elkaar bleven praten. Dr. Stresemann keer de <ta<Wk m de offfidieele plechtigheid pi dien Quaa «VOnsa naar het gebouw van het Duitsohe gezantschap terug. Toen zijn auto wegreed, werd hij enthousiast door de <Tub- zenden, die zioh voor het gebouw van het ministerie verzameld hadden, toegejuiché. De plechtigheid, die ongeveer een uur ge duurd had en tengevolge van de groote reflectoren onder een buitengewone hitte plaats vond, bleek dr. Stresemann zichtbaar te hebben vermoeid. Het slot van den htetorischen dag vorm de het banket dat de Fransche Minister van Buitenlandsche Zaken op het Quai d’Orsay aanbood. AUe 14 ondlenteekenaars van het Pact, de ambassadeurs en gezanten van de deelnemende landen, Minister-iP resident, Poincaré enz. waren aanwezig. Op de verschillende naties en hunne staatshoofden werdén toasten uitgebracht, evenals op de uitvoering van het Pact. Het banket was een der schitterendste gebeurtenissen welke te Parys ooit plaats hadl Na het diner had een. diplomatieke ont vangst plaats. smaak na geneesmidde- te vragen aan in de Medicjj- oote Markt 7, Menigeen, die op zijn kinderen, met hun vroo lijke oogen en jonge harten ziet, bedenke, dat het niet voldoende is hun ie zeggen, dat ze deugdzaam wezen moe ten, maar dat men het hun ook gemakke lijk moet maken. (lOrikMHE (01 RA M. oorlog als middel, om internationale ge schillen uit den weg te runnen, in den ban te doen. Tot wapengeweld zal men met meer zijn toevlucht nemen als instrument der nationale politiek in de onderlinge rela ties der mogendheden. Wanneer men alles ietterlyk opvat, behoorde krachtens het poet de oorlog van nu ff aan tot het verle den te behooren. Wie echter aldus conclu deert, rekent buiten d«» waard: ten eerste sluiten lang niet alle mogendheden der we reld), al zyn het er vele, zkh by het pact aan, en tisi tweede wondt de beteekenis van het pact zoo niet volkomen te niet gedaan, dan toch aanmeikelyk verkleind door de pream bule, de begeleidende nota’s en de reserves, die sommige staten hébben gemaakt. Vandaar <lan ook, «lat een defensieve oor log ook onder de bepalingen van Kdblogg’s anti-oorlogapact geoorloofd blyft; verweer tegen een aanrander beteekent geen schen nis van de clausules. Bovendien behoudt Amerika zich het recht voor, hierby een be roep boende op de Monroeleer, naar eigen goedvinden tusschenbeilde te komen, wan neer het van oordeel is, dat zyn levensbe langen in 't gedrang raken. Levenslang is een rekbaar begrip en zoo zullen de Veree- nigde Staten zeer fnisch en vroolyk door kunnen gaan met hun -interventie-politiek in Nicaragua, waar nog steeds «Ie „rebellen,” leider Sanriiino wordt beüreden. Ook in an dere .gebieden zal daar kan men van op aan Amerika niet aarzelen in te grijpen, wanneer die fraaie „vitale felangen" zulks meebrengen. Amerika, «Lwja. zijn indus- trieelen en geldmannen, die financieel ge ïnteresseerd zyn by «te toestand m Zuid- Amerika, zal te izyner tüd ook daar inter- vuniawen met soMaterfW “wapens, al» daar iets mocht voorvallen, wat den Vereendgden Staten niet naar den zin is. En heeft Engeland zich tenslotte ook niet de vrije hand1 voorbehoud en met betrekking tot die gebieden, waar het op zyn beurt vitale belangen heeft? De veiligheid en het weloiyn van ’t Briteche (imperium zyn alleen gegarandeerd, wanneer zyn verbindingen ten volle verzekemd zyn. Vandaar lat Enge land met zyn .reserves voor den <iag kwam, om desnoods zijn kanonnen te laten dreu nen, wanneer het zulks nooddig acht om voor zyn levensbelangen op te komen, lictay in Egiypte, dat Engeland zooveel hoofdbrekens kost, hetzij in ander gebied. Kellogg heeft tegen het Briteche voorbehoud geen bezwaar gemaakt, omdiat Amerika zich feiteïyk op' een Monroe-leer beroept, die veel overeen komt met die Emgeteche Monroe leer. Uit het bovenstaande volgt, dat oorlogen nog zeer wel mogelyk zyn, aJ.i^ het pact van Kellogg, eerlang van kracht. Terecht as ook tegen het pact van Kellogg het bezwaar gemaakt, dat het geen sancties Ifehelst; tegen staten, diie het verdrag schen den, zullen krachtens het pact geen straf maatregelen worden genomen. Het pact van Kellogg heeft echter een zekere niet te onderschatten moreele betee- :te. Bleekzucht Maag of zwaarten in uitslag, roode i enz. op elke Rheumatiek, ver, leverstee- le ziekten van e spysverte usteloosheid >r ’t gebruik Pillen - it ge binnen maar eena, ng. Overal BUITENLANDSCH NIEUWS, DUITSCHLAND. Door den trein vermorzeld. Een Duitsch vliegster verongelukt. De Duitsche vliegster mevrouw Helene Zepis is gisteren op het station Hasserode in den Harz op verschrikkelijke w|jze om het leven gekomen. Zij bracht een vriendin naar den trein, bleef even zitten praten en bemeikte het signaal van vertrek i-iet. Zij trachtte daarop uit den reeds in beweging zijnde trein te springen, en kwam onder de ■Wielen. Toen de trein tot stilstand was ge bracht, bleken hoofd, armen en. beenen van den romp gescheiden. Grooté steenen gevonden op een spoorweglyn. l*e bladen meidlen uit Lamberg aan tie Warth*1, dat timcben de station» 'empellwi en Staitfetde op den spoor weg verscheidene groote steenen ge vonden zijn De spoorwegdirectie heeft op de aanhouding van den dader een I e loaning gezet. FRANKRIJK. Auto-ongeluk. Vier slachtoffers. Tengevolge van hat breken van het stuur is eg by St. Ebenme een auto 60 M. ditp ia een afgrond gestort- De vier inzittenden werden zóó ernstig gjewond, «lat er geen hoop op hun behoud bestaat. opnieuw uespieaingen «ussenen en Dr. Htresemann. 'oigeos eeji teuegraui aan een «e; Beriipmciie Diadien uil Pari|^ had Poin care maandag n.in oij ae mee op bet Qu i d Ursay opnieuw een bespreking ni.oi (ten o ui ismen Minister van bui lt nlanusche zaken Dr. btreeemann, v.eiUe ongeveer 20 inmiuten duurue. iwenogg zui uiOigcii vcriaieó. oUM*saecreuu iti ivciiugg Zul v»uciis uaft^nKJigen te o uur uu rarija Ver- ireKaeji en zien naar jiavre oegeven. aar zaï zich aan nooru van ueu omerikaanadnea, Kruisee ,,uetro»t in- sdtepen naar iJumin, ENG LAND. Een Lagerhuiscano«laat verdwenen. Vermoedelyk met een Vliegmachine verongelukt. Aieixanioer MacualiiMUi Soott, de Ar- 1 eiaerecanuidiaai voor Aberdeensiiire- J- atn, en zijn vrauw waren beiden aan noord van bet vliegtuig, dat Zaterdag (Ctodua in BritedteColumbia verliet en .vaarvan sindsdien niete meer is ver 56 - „Zijt gij vrij Kan ik u spreken? hernam de prineee. .,lk 'zou reeds ge- trautu hebben u m uw klooster op te zoeken, indien men mij niet gezegd had dat gij weer uitlandüg waart. ,,Dat wan eeu veirgisöing mevrouw, dijn overste is van meening, dat thans alle krachten aan het ongelukkige Frankrijk moeten worden gewijd.-’ „O, hoeder heeft hij daarom treilt gelijk. Maar iwaar en wanneer kan ik spreken? Er is haast Ibij”, zeido de grootmeesteres gejaagd. ,.Bij mij pan huis is niet geraden. Ondejrhoori g6*! praten zoo licht.’’ ..(her een uur, zloo u dat schikt, m onfc klooster. Ik zal zorgdragen, dat Mij niet gestoord worden. Ik zal er zijn Héb dank voor uwe bereidwilFighelkl.- En met een vriendefi jken groet trpd op een der zijkapellen toe. ADVERTENTIEPRIJS: Vit Gouda «n onwtniMD (Wworande tot dan bMorgkxinc): 1—4 reeela LBO, elk* regel meer 8J6. Van buiten Gouda en den beiorgkring: 1—4 regel* L56, elke regel meer 0J4. Advertentifa in het Zaterdagnumm*r 28 btyeiag op den pitje. Uefdadigheids-edvaitentiin d* helft van den pr|je. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regete 2Ji, elk» reg^ meer MA. O» de voorpagina 5* fe hooger. Gewone advertentie en ingezonden pededeeiingen 14 contract tot wer geredueeerden prfja. Groote letten en randen worden berekend naar plaataraimte. laren, Advertentiebureaus en onxe agenten on moeten daags vóór d* plaatsing aan hot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zfjn. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks agngenbmen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Hat vredespaot van Kellogg. Een redevoering van Briand. Gisterenmiikilag te Vier uur heeft in de Salon d Horloge te Parys de onderteekening van het Kellogg-pact plaats gehud. Om I 3 uur begon dé plechtige zitting, waaitlwj de Fransche regeering, het corps «lipJomatique en> vel® genoodiigden aanwezig waren De rede kende wijze uiting gad aan de dankbaarheid van allen, tegenover Kellogg, Cliairiberlain en Sttesemann, wier oauvermoei<ie kracht.s- inspantiing, loyaliteit en toewiyding ten aaiF zien vivn de zaak des vredles hy verheenlijk te. Brijaikl betoogde, dat de gebeurtenis een Nieuwen datum aangeeft m de geschiedenis der inpnsclilraid. Voor dteri eersten keer is op eeni algemeen, volstrekt plan een verdrag w aarachtig gewijd aan de vestiging zeif van den vrede, waardoor een nieuw recht wordt ingewijd, k»s van ailIe politieke gebeurlijkhe den. Het steunt op premissen in plaats van lies. He-t pact van Parijs kan en moet i watmuchtig verdrag van eensgezind heids De bijzondere verdragen, voortgjeko- men u t Locarno en bestemd om den poli- vrede te waarborgen in een bepaald gedoelt|e van Europa, konden geen aan spraak, maken op het karakter van unïver- saliteiit geljjk dat van het pact Bnian«l zong sterk den lof van het werk van den Volkenbond, een machtige instel ling, die nut zou trekken uit het pact en het rt aligemeane herverzekering ver foor het eerst wordt by een plechtige kg, <kie de eer der groote naties ge- veUce aite een zwaïrem tijd van poli- prstelingen achter zich hebben, de oorlog zondér vooihehoud afgeweten voor zoover hij een instrument is van nationale politiek: d.w.z. in zyn meest-specifieken en meest-gjeduchten vonm: dan zelfzuchtigen, wAkekenirigen oorlog. In dén vervolge on wettig verklaard, wordt hy buiten de wet gesteld. Hy stelde dien overtreder, die dit loochent, bloot aan de waarschijnlijke' vijandschap van alle contractanten. De in stelling van den oorlog wordt aldus recht streeks in ihaar wortej aangetast. Bewryd van een dergeliyk servituut, zullen de ondér- teekena&rs zich er langzamerhand aan ge wennen niet meer het begrip prestige en de rationale belangen te vereenigen met ge weld. Dit psychologische feit zal bytiragen tot een wertkelyke stalhilasatie van «ten vre de. De tallooze moreele adhiaesiebetuigingen der staten., niet slechts van de onderteeko- uaars, geven re«ltn te meenen, dat het pact op veel grooteir schaal dan schijnt de be langstelling der menschheid heeft. Het pact wekt in de wereM een sterioe hoop. Het zal onae heilige placht zyn, zoo besloot Briand, voortaan al het mogelijke en noodlge te doen, opdat deze hoop niet wordt teieurge- I steld. I Het is thans een gedenkwaardig uur. Het kenende mogendheden zich verplichten den kenus en het kan er toe bijdragen oen men taliteit aan te leweeken, die den oorlog ver afschuwt als besdechtingmiridél by inter nationale geschillen. Het verdrag heeft een remmende werking en zal stellig oorlogen in bepaalde omstandigheden kunnen tegen houden of uitstelden. En dat is reeds eer. winst, als is het een kleine. iteii aur lüier uevonu zaj zteiu ui ue nuaate, iiauwAaij.vtii spteeg- KUmer tier capucijuvrs. wau<ten waren wil ge^aiat, up uua uuvlije sto-den eeiiige leeiipve uwiujet, on Hier eew groot m uciiixt een viertal mat ten stoeile»! om een wilgewutbuurae ia lei voltooiden het geileed; piaar da r- op lede de btMnje»iwter met Zij aonu op een der zxxeis neer en Luurdie strak voor zich uit met moegeweeai 10 oogen. naar opende zich ue deur en de hooge, magere gehalte van Broeder Patriciu» trad op itaar toe. ,,De overste heeft gelast geen an dere beooekers Her toe te laten me- viouw zöidie hij, „gij kunt dus vrij uit spreken. Beluisteren kan men ons niet. Ik nam deze voorzorgen, omdat ik veronderstedde, diat gij hier voor ernstige dingen kwaïaimit. ..Zeer ernstig riep de prinses uit. 0, Broedler, ik kom u smeeken op (ïén vroeger genomen besluit terug te komen en andermaal onae lieve ,or- stin met uw raad bij te staan. ..,Mag ik weten, of het Hare Majes- ,beit zelve is, die dat verlangen *e kennen gaf. prinses?” vroeg demon nik. haar doordringend aanziende Een vluchtige blos steeg mevrouw de Lambaile naar het gelaat. „Neen.. dat wel niet. De konin gin sprak dien wensch niet in mijn bijzijn uitmaar ik. die haar zoo goed ken, w«et ook hoezeer zij u waairoeert, uwe woorden op pnjs utel- 1 l „Dat is niet voldoende, mevrouw antwourudie ue sloosteriing zacht. „Ia nu'in zonder eenige bitternem, maar diepbedroefd), afscheid van onze ge- eerhieidigde vorstin. Mijne superieuren kennen mijne gevoelens en hebben nnj vrijheid vaai handelen geschonken .0 deze zaak maar meer dan ooit is het d^ plicht van den dienaar Godb dag en nacht op zijn post te staan en ik mag een tijd), die aan zoo gewichtige aangelegeanlHxten toebefooort, niet ver spillen aan het geven van raad, d.e toch niet zal worden opgevolgd. „Dan mopt gij mij helpen een an der redmiddel té vinden, Broeder ging uievrouw <te Lamballe gejaagd voort. „O, van u alleen verwacht i'“ hulp. De koningin is dmgewen van de grootste gevaren.’ ,,Ik weet dat, mevrouw. Het volk wordt van alle zijden tegen haar op gehitst. Nooit was Frankrijk onrecht vaardiger dan in deze dagen. Ik vrees telkens, dlat den een of anderen dag als Hare Majesteit zich in het open baar ver toont, eene misdadüge hand zich tot haar'zal opheffen.” „Die angst maakt zich ook dikwijls van mij meester en toch.... was het nog slechts het volk <®at haalr vijandig wate. ik zou minder voor de koningin beven maar hare gekaiarlijlftrte tegen standers schuilen aan het bof zelf iimuen. net vliegtuig was op weg naar aeatUe, Cleans oü mijl von Vic toria. Matx alium vernet Enge land op 2ö Juli, tegelijk met Kanmay AmeDonaiu, voor een bezoek, aan Ca n?f,a, ueels voor vacantje, dieels om materiaal te verzamelen voor een boek over „Lenaverhpizing «1 Boeciwouw Hij werd in October terugvwwacht rüj wap liberaal afgevaardigde van 1010 tot 1922 voor Bridgeton (Glas gow), waar hij in <Wl jaar door Max von werd verslagen. In 1924 ging hij over naar de iVbeidersparttj Hij was di. eenige algeivaardiigde, die Russisch lende Hij heeft verscheidene boeken geschreven waaronder één over Chur chili, wiens secretaris hij geweetit is. GRIEKENLAND. De toenemende opidemie. Een crediet van 15 mtllioen. De jjehalmzannige koorts-epwtentie begint langzamerhand «ran gevaar lyken omvang aan te nemen. Tot dusver gehikte het niet «Ie oorzaak van dfc ztekte op l© sporen of een werkzaam middel tot beetryiling te vin den. VenÉzeloH heeft peraoonlyk de leiding in handen genomen van de hulpverleening. Dageljjks houdt hjj conferenties met de bevoegde autoriteiten. De epidemie grijpt in het leger op schrikbarende wijze om zich heen. De hospitalen ayn dientengevolge overval; aiïtertei hulpgebouwen worden in alleryi tot ziekenhuis ongericht. De opkomst van «Ie nieuwe lachting is urtgesteld. De gemeentebesturen hebben, groote hoe veelheden gecondenseerde medk en citroenen opgekocht, welke gratis ter beschikking van de bevolking wontei gesteld. De burgemeester van Athene en Piraeus hebben een proclamatie uitgevaardigd, waarbij die bevolking wordt aangespoord tot het betrachten van de grootst mogelykt* reinheid. Vooral personen), die aan chronische kwalen lyden, worden aangetast door de nieuwe ziekte. De regeering verzekert, dat alle maat regelen zijn getroffen als voorgeschreven zjjn by het optreden van groote épidémieën ails cholera en pest DE BALKAN. Albanië een Koninkrijk. De houding der mogendheden. „ttuir iu pouucae aruigeu venuiut liueu *e aoego ölavisioiue regeenug oeu otiduigtiebpeuiueu Europeiescue mogenu lieUoii meaegeueoiu, üat tegen au iroonwtteötijg.ng van. Achkinedi Zogoe ..iet geprute,stöerd zal worden. Zou ujj zich eenter ux xoning aer Aiboneezeu lalyn ui troepen, dan zou de Joe^o BWiscbe reg(te|rjig daartegen zeker prptejdeeren, daar Joego-ülavié zeh verscheï tene hamkhdkteuzenden mge- zetonen van Aloaneesché nationaliteit bêstf. De groote nnigmdhedieu moeten dit tKxiveoi goedihedd zich onder dal koe le uiterhjk verbergt, boe onze Konin gin m staat is tot ue eck-lsie uaneji, koe teergevoelig zij 10 waarheid 1». „Hef aoet goed u aioua te hooien spreken., mevrouw antwoordde -4e nioonuk, getrijiHen utoor den gloed, clien zij in hare woorden legde, „en waar iemand ais de pnuseh de Lam tjalle zulk een oordeel ui tor eng t, daar twijfel ik er geen oogenblik aan. of zij heeft gelijk. Trouwens, ik versta ten„ volle, dat de droevige toestaud, waarm zij zoowel het hof als Frank rijk vond. Hare Majesteit verboden zie* van hare beminnelijkste zijde te laten kennen ik begrijp het gevoel, '’at hoer aanspoort zettfs hare welda den te verbergen, ateof het even zoo véle misdadten walren. O, dat ik (ten blinddoek voor de, oogen van het volk ko. wégscheuren. Het is niet het volk alleen, herhaal ik u”, verklaarde Thérèse de Laro- balle met kracht. Maar waar schuilen dan hare an de re vijanden „ZJj heeft er van verschillenden aard lieden, die haar geen -kwaad willen, maar haar door eigen Hfhtzm- nigheidii overhalen tot vermaken waar aan de koningin van Frankrijk onde- de tijdsoinstandigheilein geen deel zou moeten nemen hiertoe behooren de broeders des konings en mevrouw de Pclignac. (Wordt vervoifé) „x-at was nuij luut beKondl mom pelde haiir toehoorder. „Men moet uaartoe ook zelf jn d«n kimig leven, er voor tuur end de intri gues gadeslaan hernam mevrouw de Lambariei op bitteren toon. .,0. Wat nen dan to aanschouw en krijgt, in onze dagen, is zoo weerzinwekkend, dat ik reedb lang voor altijd naar mijn afgelegen landgoed zjou zijn gevlucht, indien ik ertoe had kunnen bestuiten de koningin te verlatenmaar zelfs al gebood! mnjp, plicht mij met aan fi&re fciijde te Wijven, <ton nog zou mijn hart het dloen. „Onze gebiedster mag zich gelukkig redenen zooveel trouw te hebben ont moet.’ „Niemand verdient het zoozeer be mind te worden als zij’’, riep de prin ses vol vuur uit. „Men moet haar van or hl end tot avond, jaar op jaar. heb ben gerfen. om haar naar waard# te schatten. Toen Mabie Antoinette naar Frankrijk kwam. w®s zij een bekoor lijk kind, dat net anders vroeg dan ons allen, boog en laag geplaatst, lief te hébben, dat geloofdte dat er geen andere slechte mensduen dan struik rodvers leefden. Zij werd' spoedig uit dien diroom wakker geschud Alleen door fierheid kon zij hare eigen gaarde redden Dat schonk haar dat hooghartige, waardoor men haar zoo dikwerf verkeerd beoordeelt. Maar wie mag dkxMdringen tot haar hart, weet

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1