I n "I. ii tl w "j 4 r r Ril GOUDA EN OMSTREKEN HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, 1 1 I LEZEIS >rkzaam dat liteitsmiddel ing ia dan de NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR jH No. 18855 WoensdagV29 Augustus 1888 87* Jaargang DURANT Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen r bank -'f I EEUIKLETON. F inten BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Marie Antoinette. RKOOP be zeer 30RWEG. I t i vrofx» van aanvra- n van iONEEL het annon- gen en aan- RHUUR 1 deze soort eciaal tarief in 18 ge- DEN 0.12%, mitt neesmidde- vragen aan de Medicü- e Markt 7» FIKT SI >or ZATER- lur. VER. STATEN. De vliegers Hassell en Cramer. Nog geen nieuws. De gouverneur van Groenland heeft naar j gevallen. 1672 80 HEIIDEN, Gouda ij IE van de 'age hare ook; in republikeinsche kringen treurd. 57 'k heb getracht Hare Majesteit gen. tien te waarschuwen, heeft mij slechte verdacht roeg in. E OPLAGE 00 EX Ü011MHE I0II1AM OOSTENRIJK. Onweer in Noord-Tirol. Een station onder de modder begraven. De spoorwegdirectie te Innsbruck deelt mede, dat gisteravond tegen half 10 een^ zwaar onweer is uitgebroken boven het stad je Reppen in Tirol. Het statóonsemplaca- ment te Rappen werd door slik uit beken met een 2 M. dikke laag modder over een lengte van 150 M. bedekt. Het verkeer op de lijn ReppenImst moest stop gezet wor den. Het Zwitsersohe sneltreinverkeer werd over Duitsohland geleid. Van een uitgaan den goederentrein te Roppen werden 17 wa gens ingemodderd en 7 werden omverge worpen. Gewond is niemand. De schade is aanzienlijk. FRANKRIJK. Een dejeuner. Ontvangsten te Rambouillet en op het stadhuis. Suffragettes te Ram bouillet. President Doumergue heeft gistermiddag op het kasteel Rambouillet een déjeuner aangeboden aan veertien van de onderteeke- naars van het anti-ooriogsverdrag. Strese- mann had zich laten verontschuldigen we gens tzyn ziekte. Behalve de onderteeke- naars zaten de gezanten van de landen, die het eerst geteekend hebben, munsters on andere hoogwaandigheadsbekteedera aan. Om 3 uur waren <ie gasten vertrokken. Tijdens het déjeuner hadden een twaalftal suffragettes, één Fransahe en verder Ame- rikaansche, Engelsche en Xtaliaansche, ge tracht het kasteel binnen te dringen, wat hun natuurlijk belet werd. Vier hunner wil den niet naar rede luisteren en werden daar om op het stadhuis opgesloten, totdat het déjeuner afigeloopen was. Op het Parjjsêhe istadhuds is ’s middags een schitterende receptie gehouden ter eere van de onderteekenende landen. De pres’- dent had zich bij deee ontvangst laten ver tegenwoordigen. ENGELAND. De Prins van Wales naar Oost-Afrika. De prins van Wales zal, vergezeld door zijn broeder, den hertog van Glouchcster, moagen Londen verlaten in verband met zijn reis naar Oost-Afrika, die qp 6 Septem ber begint. Naar vernomen wondt, aal geen bepaalde route worden gevolgd. De prinsen zullen de reis van Egypte uit maken. Na hun reis door Oost-Afrika zullen zy Noordelijk Rodesda bezoeken en vandaar naar Kaapstad gaan, vanwaar zy per sehip naar Engeland zullen terugkeeren. Men verwacht, dat de reizigers in het begin van Januari te Londen terug zulten zyjr Het huwelijk is een vaandel dat slechts opgewekt kan gedragen worden door hen, die samen goed in den pas loopen. die de dictator van eenstgenoemden staat, minister-'presadent Woldemaras, aan neemt, is ten leste Polen zoozeer gaan verdrieten, dat dit land maar besloten heeft de nota- wisseling niet langer voort te zetten, aan gezien Litauen er, naar men te Warschau van nieemng is, om te doen is ernstige on- derhandelingen te saboteeien. Ondertuaschen blijft de spanning tusschen beide staten bestaan, hetgeen nu niet be paald bevorderlijk: is voor den vrede. Maar moge er thans een einde zijn gekomen aan de wisseling van nota’s, die Litauen gele genheid bood zyn standpunt tegenover de wereld qp al dan niet-tendentieuse wijze, uiteen te zetten, nochtans laat Woldemaras niet na steeds opnieuw met I.itauen’s eisdhen voor den dag te komen. Dit is ook Zondag jJ. weer gebleken, toen in Oetena eenvergadering werd gehouden van boeren uit Oost-Litauèn. Er moeten een tienduizend personen aanwezig zijn geweest, onder wie zich behalve Woldemaras <jok de ministers va oorlog, landbouw en onderwijs bevonden De Litausche dictator heeft tie gelegenheid aangegrepen een rede te houden, die een uur lang duurde en waarin hij o.a. de op merking maakte, dat de Poolsche legionai- ren hun bijeenkomst te Wiilna onlangs had den besloten met deni kreet: „Wij willen Kof no (de tegenwoordige Litausche hoofd stad) hebben.” De Litauers, aldus Wolde- maras, beantwoordden daten roep met Wilna (dat Polen den Litauers heeft onttutseldi) voor zich op te eischen. Woldemaras g&- bnuikte overigens nog al krasse en rhetheri- fiche uitdrukkingen, daar bij verklaarde, dat niet vergeten modht wxyden, dat „bijna een derde deel van het Litausche gebied hijgde in de klauwen van den witten adelaar". Maar dit wais volgens hem nog geen reden om te versagen, omdat er nog een groote macht in de wereld bestond: recht en ge rechtigheid. Dat Polen een inval zou wagen, achtte Woldemaras niet waarschijnlijk: de macht der wapenen was z.i. na den wereld oorlog wankel geworden; grooter beteeke- nds moet tegenwoordig worden gehecht aan heit streven naar welvaart. Daar Litauen ech ter een bburman heeft, die aldus Wolde- maras gewoon is aich te voeden met wat de arbeid van vreemde handen oplevert, diende elke boer ook tegelijkertijd breeder te zijn om het erfdeel der vaderen te ver dedigen. De Litaueos en toen roerde Wol demaras het voornaamste chapiter aan zouden te Wilna, ondanks alle intimidatie binnentrekken, ómdat alleeh hun de stad be hoorde. Maar deze intocht zou niet geschie den1 om daar de Litausche vlag naast de Poolsche te zien wapperen. Alleen in Wiilna aldus Woldemaras, kan een oolsche gezant warden ontvangen. H(j merkte ook op, dat in Litauen heel de bevolking eensgezind de politiek der regeering met betrekking tot ekzucht - Maag of waarten in slag, rood§ nz. op elke heumatrék, leverstee- riekten van 4 Hat toezicht op de wapenfabrioage. Critiek van Prof. Rutgers. Eindelooze moeilijkheden tusschen Polen en Litauen. Gisteren is te Genève de speciale com- miissie tot opstelling van een ontworpcon- ventie voor de controle qp den wapenaan- maak onder presidium van graat Bernstorff in tweede zitting bijeengekomen. In zijn openingsrede wees Bernstorff er op, dat de commissie reeds tot een voor allen aanne melijk resultaat is gekomen en dat men den weldra bijeenkomenden Raad van der. Volkenbond nog deze week rapport kar uitbrengen. Het gaat thans nog slechts om de bytegging van eendge meeningsverschil- len. Nederland is in deze commissie vertegen woordigd door prof. Rutgers en majoor Van Voorst tot Voorst. By de opening .Ier zit ting deed de Japan.sche gedelegeerde Sato mededeeling, dat Japan niet langer vast houdt aan het standpunt, dat de conventie de staatsfabrücage onaangeroerd moet 'aten. HiieFbyi sloten Engeland en Italië zich aan Tijdens de lezing eener ontwerp-conven- tiie was er meeningsverschil over de publi citeit inzake gefabriceerd oorlogsipateriaal. Behalve Nederland spraken de Ver. Sta ten en Canada zich vóór het beginsel van volledige openbaarmaking uit. Naast Frankrijk en Nederland verklaar den Engeland, Japan, Cuba en Polen zich te kunnen vereenigen met het voorstel der genoemden tekst naar jlen Raad en Ver gadering te verwijzen. Vermeld dient nog te worden,, dat de heer Rutgers wees op het gevaar, dat de con ventie op de wapenhandel,controle van 1925, -t. waarin een ruimere redactie voor <l|e bepa Hng intz&ke de openbaarmaking is opgenó- men, niet geratificeerd zal worden, wanneer de fabriceerende Handen aan een minder in grijpende controle wonden onderworpen. De heer Rutgers deed voorts de mededee ling, dat deze conventie zoo juist door de beide kamers geratificeerd is en dat de overhandiging van de ratificatie-oorkonde aan het Volkenbondssecretariaat op han den is. Een Nederlandsch amendement, dat ten doel had ook de wapenen, die door het in ternationaal recht verftMxlen zijn, onder de controle der conventie te brengen, wen’, aangenomen. De delegaties van Engeland, Duitisehland en Italië opperden bezwaren tegen het bren gen der fabricage van vliegtuigen onder de conventie, zulks in verband met de moeilijk heid, die er .bestaat om onderscheid te ma- keh tusschen den aanmaak van vliegtuigen voor militaire en voor civiele doeleinden. Daairentegen pleitten Frankryk, Japan en Polen vóór de controle op de vliegtuigen- fabricage. Koningin en martelares. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de Iwzoiging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Rureau: MARKT 31, GOUDA b|j onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIE. Verschrikkelijke misdaad te Eeck>en. Een meisje aangerand. In dei. laten avond van Zaterdag is in het viiyte veld te Eeckeren by Antwerpen een verschrikkelyke misdaad ontdekt. Het dróe- en-twintigjarig meisje, Maria, dochter van den gepensioimeerden spoorwegbeambte Jansens te Eeckeren, wa<s des avonds nog laat van huis gegaan om gras te snijden. Zij góng weg in de richting van het gehucht Langeniberg, aldaar zij tenminste het laat ste is gezien. Toen zy niet in de ouderlijke woning terugkeertfe, werden de huisgenoten ongerust. De vader en eenige bereidwillige buren begaven zich op weg om haar te zoe ken. Men zocht eerst vruchteloos, tot men eensklaps op het lichaam van het meisje stootte, <liat alis ontzield op den grond lag. Zy lag circa 25 meter opzij van den weg in een aardappelenveld. Afschuwelyk echter was (|e toestand waarin men haar aantrof. Geheel van bloed doonclrenkt, vol kiervingen over het lichaam, de kleederen volmaakt in wanorde, lag zy bewusteloos qp den grond. De bodem rondom toonde talrijke sporen van hevig gevecht, dat zich hier had afge- speeld. Verschdlendle aardappelstruiken la gen uitgetrókken en vertreden. Daar het flink geregend had, waren de sporen al eenigszins vager geworden. Het meisje werd bygebracht, doch er was niets uit haar te krijgen dan een pijmlljk rochelen. Aange zien zij blijkbaar venschrkikkelyk leed durf de men haar ook niet op een wagen vervoe ren; tenslotte bracht men haar op een krui wagen naar huis. Oogenblikkeljjk werd de politie gewaar schuwd alsmedle eenjge doktoren uit den omtrek. Zy onderzochten haar en bevonden een© menigte verwondingen; het meisje verkeert in levensgevaarlijk em toestand. Aangezien ay niet ondervraagd kon worden, tast men volkomen in het duister. De ver wondingen schijnen met een sikkel te zyn toegebracht. Sporen aan de keel wezen er „(.eloolt gij waarlijk, dlat ik zoo iets zou hebben venftHiiud? vroeg zij. „En>... heeft het niet geholpen ,,Het heeft alles nog erger gemaakt. ..Erger? Dat ia haast ondenkbaar. Wat kan er ernstiger wezen dan dit mompelde Loison versdagen. ..Oordeel si echts. Ik zocht mijn ko- ninkdij^en neef in zijne werkplaats êp want Lodiewijk XVI smeedt en timmert voort, terwijl Frankrijk nog slechts met inspanmiig van alle krach ten te redden .ou zijn’ hernam de anders zoo ziachtmoedjige vrouw met eindelooze bitterheid. Zal ik dan ooit eens een uurtje vrij zijn?’’ was zijn antwoord, toen hem zeide, dat ik kwam voor niets iminder dan hoog verraadi ..Maar, andankb zijn wenseh. daar mede tod den volgenden mo^en te vrachten, als hij weer aan aljorewee riiigszlaken zou gaan, hield ik niet op met smeeken tot hij zich gewonnen paf en in het eerste oogenblik was hij als vemiet:gd. zonk hij op een stoel neer, het voorhoofd bedekt met "ngstzweot Daarna veraocht hij mij letm alleen te laten; hij moest naden ken. zjeiide hij Ik gehoorzaamde, niet andlprs denkende of wij zouden ver nemen. dat de hertog van Orleans voor peruimen tijd ..wegens gerondhefdsre denen” naar Italië of elders gin®. (Wordt vervolgd) niiijn neef, door welk een brandenden dorst hij verteerd wordt, zelf over dit lam-, te regeeren. ,,.\laar al verdween die koning, üe daupliijn en diens ooms zouden blij- v*a leven riep de monnik. „Luister. Ik wil u een geheim toe- vertrouiwen, dat u beter zal doen ver- ötajan Doe giroot het gevaar is, dat van alle zijden dreigt. Er is een verbor gen, politiek genootschap, waarvan de Loöfuzetel in Engelandi gevestigd is. .Men droomt er daarginds van, weer (aïais en andere groote Fransche h«- vensteden te bemachtigen. Dat zou echter moeilijk zijn, zoolang cnlen geen hooggeplaatst verrader in het lana zpIi had en daarom heeft men den l-ertog van (Means in stilte laten aan- b’edeni hem op den troon te helpen in geval hier eene omwenteling plaat» boa. Hem werden in ruil voor dien di nst slechts enkele voorwaarden ge s-iclldiafstand te doen van Galais, Marseille, Toulon, Havre «q Brest In plaats nu van de aifaezamten als mis dadigers te verjagen, nam hij hun f.ahbod aan. trad hij tot het genoot schap toe en werkt sedert die onlus ten in de hand. Alleen de koningin beeft zijn spel dootrzien en hem dat durven vclrwijlenda)t vergeeft hij tiaar niet.” „Dat zou afgrijselijk zijn, als g!j u niet vergist. Een prins van Frankrijk landsverrader.” zou gij waarlijk niet optreden kunnen in mijn plaats, om veel te voorkomen, wat eene verkeerde meening omtrent de koningin kon geven „Ik zou aanstondfe ja willen zeggen, ndevrouw, nu ik de zoo gegronde den van uwe beeorgdbeid ken, maar ik vreesHoe het ook zij, u sprak ook van kwaadwillige vijanden aan het hof. Het zou wellicht niet ónmo gelijk zijn die koning te bejwiegen die te vetr-wijderen.” ,.Die personen kunnen niet van het bof worden- verdreven, omdat het prinsen van den bfloedte ijn. De ko ningin heeft geen onverzoeniijker vij- aiAd dan eau hertog van Orleans.' ..Prins Philippe?’ vroeg de mon nik ongelooivig. ,X3ij dienkt waarschijnlijk dal ik overdrijf’', klonk het bitter. ..Wie zou gelooven. dat de lichtzinnige, maar ogenschijnlijk zoo goedhartige hertog iemand eenig kwaad zou toewenschen? Niemand, die hem niet van heel nabij kent Hij draagt een masker, even goed als de koningin dat van Hare Majesteit vrirhiergf slechts dteugden, het zijne de laagste hartBtixhten.” ..Aangenomen zelfs dlat gij gelijk haM,' waarom zou hij haa|r ha-fen „Die haat is niet tegen Malrie An toinette. maar tegen die koningin van Frankrijk, die moeder van den klei nen Dauphöjn gericht O. gij weet niet wat er schuilt in het binnenste van ,.Ja, om koning te worden. Hier hebt gij een brief, die bewijst dat ik met overdrijf. Hij werd mij overhan digd. door den secretaris van, den her tog, die hem vond m meende zulk ten document aan een dètr getrouwen der kroon te moeten geven. Hij is van den president van net genootschap zeil." Broeder Patrichis verbleekte onder bet lezen van het schrijven, dat hem gren twijfel o»verljet. De voorzitter spoorde zijn .„Broeder van Orleans” aan tfeen middelen onbeproefd te la ten eene revolutie tot stand te bren gen. Hij kon daartoe zelfs over een aanzienlijke som beschikken en hem zelf wachtte een gaöllvrije ontvangst aan gene zi:j<He- van het Kanaal, tot he einde der troebelen. Wilde hij echter in Frankrijk blijven tijdens de urenvan het gevaar dan zou dit de gemeenschappelijke zaak slechts **e- xorderen. het succes verhaasten;- D© koning. die koningin en die overige prinsen moesten worden overgehaald bij het uitbreken der eers:e onlusten de vlucht te nemen. Daamai zou Enge land handelend optreden en hem tot koning dloen uitroepen. .Afaar Zijde Maa-e&terit irioet onmiH- dellijk in kennis worden gestelid van deze bladzijden”, riep de monnik uit. (Mevrouw de Laimbelle boog het hoofd. Een traan ontsnapte aan hare oogen eveneens op, dat pogimig gedaan was omi haar te wurgen. Het Antwerpsche parket, dat spoedig eveneens was ontboden, was nqg terzelfder avond ter plaatse. Het onder zoek deed' eeniga voetsporen vinden, als mede eenige plassen bloed'. In het gewas wend even venter ook <ie sikkel gevonden, waarmee kennelijk de misdaad is begaan. Op laet van de justitie is het meiaje naar de Sint V meentius klirtiek te Antwerpen vervoerd. Haar toestand- is zeer bedenkelijk. Failliet. Uit Antwerpen saint B. T. A., dat de Hol- landsohe tkiamantl’inna Teppelt Bernstein haar betalingen heeft gestaakt. Verscheiden Antwei-psche huizen Zyti door dit faillisse ment getroffen. DUITSCHLAND. Ernstige mijnontploffing. Twee dooden, drie gewonden. Gistermorgen heeft in de myn „Wilhel mina Viktoria.’te Gelsenkirchen-Hessler een ernstige ontploffing plaats gehad, waar dóór twee arbeiders werden gedood en drie ernstig gewond. In het groote in aanibouw zijnde ketelhuis van een schacht wanden op het oogenblik groote waterreservoirs machinaal geverfd. Gedurende dezen arbeid had plotseling een hevige ontploffing plaats, waardoor het gixxxte waterreservoir totaal verwoest werd. Vijf aich in de nabijheid bevindende arbei ders werden getroffen. Een der arbeiders bleef op de plaats dood Liggen. Een tweede arbeider werd «oo ernstig gewond, dat hy spoedig aan de gevolgen overleed. Drie andere arbeiders werden meneens ernstig gewond. De ontploffing, die tot vei' in de omgeving werd gehoond, had zoo’n kracht, dat de be tonnen bedekking van het ketelhuis totaal weggeslagen werd. In de omgeving werden alle vensterruiten verwoest. De oorzaak van de ontploffing is tot nu toe niet bekend. De in het ketelhuis opgestelde machines zyn ernstig beschadigd. Een Berljjnsch advocaat verdwenen. Naar berichten uit Berlijn melden, is/de Beriyinsche advocaat Julihis Meyer vydwe- nen. Hy heeft Berlyn verlaten, zonde/ op te geven, waarheen hij zich begaf. js ge bleken, dat hij aan zdjïii cliënten^/oabehoo- rende gelden verduisterd heeft l^aarschijri- lyk ia hy het slachtoffer van zjpi speelzucht geworden. Vqn Hindenburg's bezoek aan Silezië. De afdeeling Breslau van de ryksbanier heeft gisteravond met vrijwel algemeene stemmen besloten bij het officieele bezoek van President Hindenburg aan Sileaië, geen deel te nemen aan de ontvangst, daar von Hindenburg eerelid van de Stahlhelm is en aan de bijeenkomst der frontsoldaten te Qppeln een telegram heeft gezonden, waar mede de rijksbaniej- zich niet kan vereeni- gen. Het besluit van <je ryksbanier wordt le- doch zij u van jaloezae en mij voor em deel vriendschap onttrokken. ..Hij wilt toch niet zeggen, dat hjij m ongenade gezellen zijt?' vnxx> Broedler Patriciu» ontsteld. „Niet gehdel en al. Ik word nog in de omgeving dier koningin geduld, Maar ik heb allen invloed verloren. Mevrouw de Polignac heeft van h/R- fc en ik slechts een voorbijgaande ont stemming geiooftte, een war^ verwij dering gemaakt. Hare Majesteit heeft daarin geen schuld'de wreede mis kenning, door haar in ons land on '‘ervonden, maakte haar achterdochtig begrijpt daarna hoe gemakkeiijk et is haar aan iesmandb goede bedloe- lingen te doen twijfelen. Mij echter jjjrdt he< bang om' het hart, ate ik bekend, dat zij vootrtaan geheel on al aonder steun zal staan 0, Broeder, ADVERTENTUEPRUS: Uit Goud* «n ontartew (hMwoMnd* tot d» bMorgkrinc) 1—5 regel* L38, elke regel meer >Jfi. Va* buiten Gouda en dan besorgkring: 1—5 regel* L55, elke regel meer 0 J9. Adrartentitn in het Zaterdagnununer 28 btiaiag op den prij*. Liefdadigheid*-a<teejrtmti*n de helft van dan prtfa. INGEZONDEN MEDEDJ8ÈLINGEN: 1—4 reg*l* KM, elke regel meer M. Op de voorpagina M hooger. Gewone advertentiin an ingezonden mededeeiingaa bty contract tot sear gereduceerdan prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaataraimte. Advertentün kunnen worden ingezonden door tuaachênkomst van soliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan he* Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname varsekerd te ztfn. Talrijk zijn voortdurend de berichten, die ervan gewagen, dat het tusschen Litauen en Polen nqg steeds niet botert. De houding, Wilna steunt Maar ddze geest is volgens hem ook levendig aan gene zijde dór demar catielijn, waar allen ernaar streven geleide- lykftVeg het oogenblik der hereeniging n^der by te brengen. Het tydstip, waarop diyzou geschieden, achtte Woldemaras niet f van het grootste belang, maar slechts de om standigheid, dat deze hereeniigiqg u ber- h a u p t een feit zou worden. Momenteel is men, naar Woldemaras verklaarde, ook in liet buitenland ervan overtuigd, dat de kwestie van Wiilna nog nfet voorgoed is ga- regekl; vroeger of later zal men toch tot deze regeling moeten ovengaan. Tegen deze Litautwshe politiek, zoo besloot Woldemaras, kan niemand eenige bedenking hebben, om dat het een politiek is van vrede en gerech tigheid. Men ziet dus: de Litausche dictator blijft eischen, <lat Wilna té eeniger tijd aan Li tauen zal worden heigeven.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1