E,lW I p 3 t 1 KEN □ON. NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht? berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer* kerk a. d. u, OUDERKERK a. <L U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, «na 4-- - No. 16856 Donderdag230CAugustuaVi928 6 7 Jaar gang tabletten I ft \ttarie Antoinette. genezen, j I 8 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon* en Feestdagen buftaa Gaod» ■ai/UI Og den •l.ij 550 or De tot 15 minuten. FEUILLETON. -r dXtSETEH (Wordt vrtrvolgdi W <e tb nau wte dn cfcreu- f panden vergade- <j rieksch-orthodoxe vereenigd voor een klaring over een V De Duitsche ilieiheq idienen, by het zereemgmgsco.- ber te Swansea zeven jnJerd, kunnen wy in volkomen oprechtheid van hart en verstand den wensch uitspreken, dat Zy moge regeeren tot in lengte van dagen, en voor ons moge blijven het symbool van eenheid, saamhoorigheid en rustige kracht. Aan H. M. de Koningin onze eerbiedige en dankbare gelukwenschen op dit feest van Nederlandl even ontvangen ruikers. Handel* en EAST-V1TE” 160. GOlDSC IIE COURANT. Koningin en martelares. z ABONNKMSNTSPlUJSt per kwartaal /MB, per weak 17 eant, bmC ToadageWad per kwartaal flM, per week 22 eaot, overal waar da bezorging per looper geanhtedfc Franca per poet per kwartaal /MB. aart Zondagablad flM. Abonnementen worden dagelijk» aangenomen aan «aa Bureaus MARKT M, QOUBA. bQ oase agenten ea loepen, den boekhandel aa da postkantoren. Onso bureau aQa dageltfk» geopend ven 6-6 war.i Admintatntta Tal brt. O de lan be ult nci|iviigicb uvi nci Het departement van Buitenl. Zaken te Washington deelt mede, dat l'eru en LJber.u oiiicieel toegetreden zyn töt het anu-ooi- logsveidrag. Denemarken en Bolivia deel den aan de Ver. Staten hun voornemen mee om toe te treden. Niët-oiticieele benchteai uit Havana meiden, <lat do ministerraad het verdrag .reeds goedgekeurd heelt, doch dit besluit moet nog door het congres gerauiiceerd worden, vóór het van kracht wordt. paint van Versailles zou ontmoeten, neeus was de schemering ingevallen, Doen Kohan ontroerd naderde en van vrouw, die hem in een heel (ton ner prieeltje opwaohtte, vernam boe zij op hem rekende, om een collier aan te koopen, waiarvoor zij eerst la ter liet geiu, vier mailioen franken, zou kunnen geven. Rohan, was tot dit «oei door (toeans gekozen, omdat hil wis» oat de prins bij het volk bemind wa« en zelf te weinig bezat om ae gewaand koningin met een voorschot te helpen. Alle» slaagde uitnemeno Kohan onderhandelde m«t de juwc- liens mevrouw de la Motte beloond hem met veelbelovende handdrukken voor zijne moetite en venfiween met ae kostblar sieraad naar Engeland en toen, op den voor de betaling vastg“ stelde» dikum, de koningin vol ver- ontwaatdjging ontkende ooit iets van ce zaak te hebben geweten, werd Po- han in hechtenis genomen en volgde et een proces, dat duidelijk hare on schuld wees, maar tod) haar naam op aller lippen bracht. Het volk was verwoed dat men den geliefde» prinS de Rohan had durven gevangen ne men en er verscheen een schandelijk s'maftdschrift dat openlijk Marie An toinette aanklaagde van opi chterij. BUITENLANDSCH KIEUW». DULIBLHLAMJ. De (loethe-pijj» van Frankfurt 1928 voor Prof. Albert Schweitzer. Gisteren is, naar de „Voasische Zeitung bericht, te Frankfurt a. M. in een plechtige zitting van het gemeentebestuur de the-Preis” dezer stad voor dat jaar uitge reikt aan prof. dir. Albert Schweitzer we gens zyn verdiensten voor het Duitsche cultuurleven. Deze onderscheiding is verle- liet voorstel eisciht, dat alle Staten, <iie lid van den Volkenbond zyn, hun overeenstem ming met de bepalingen van het Volken- bondstatuut en een algemeene werekj- lechtbank zullen aannaarden. Het voorstel roept de kerken op om haar zedelyken in vloed, samen met den Volkenbond en de eigen regeeringen aan te wenden, opdat deze zoo spoedig mogeiyk de internationale overeenkomsten zullen sluiten, die hiervoor en voor de ontwapening vereisoht zyn. Deze motie wend met algemeene stemmen op één na aangenomen. Voor het eerst hebben vertegenwoordi gers van het contineittgte en Amerikaan- sohe protestantisme, van kle Engel sche, de de/ HMSsidkenken zich moenschappeljjke ver- jg van wereldpolitiek. he heeft zich unaniem met deze verklaring vereenigd. De eisch eener volledige ontwapening, die van Neder- landsche zijde gesteld werd, ia opgegeven. De verklaring bepaalt zich tot dien eisch van een beperkte ontwapening, zooals het VoLkenbwi»dsvevdrag voorziet. mi nij nau ^oord gehouden. Filips van Orleans had niet stnge- z ten. se ert hij verblind werd dopr ue beloken eener kroon, die Reut zoo lang onbereikbaar liadl toegeschcnen, ook al zdu hij voor geen misdaad 10- luggekieunsd zajn om, naar te bematli- tigen. Gehuwd met Adelaide de Bout boor— Penthièvre, eien dier rijkste prin- ^c'ssen ter wereld, wier leven hij on- besidu'ij* ijiK rampzalig had gemaakt, ontbraJ het hem, niet aan geld om toi fcijli doelwit te geraken e», buitendien nog gesteund door groote sommen uih l ingeland, greep hij zelfe de kostbaar ste iiuddeien daartoe aan. Het was hem ter oore gekomen, dat een avon- turie/ster, Jeanne de te Motte, die be- w eerde een afstammeting der Valois te asijn. en met haar echtgenoot in groote geldverlegenheid leefde een soort speelhuis te Parijs opgezet bes bende, wat uiteriijk betrof veel opoe koningin geleek en hij* maakte daar an gebruik om Marie Antoinette m het verderf te storten. Na zich de medewerking van Jean ne ‘de la Motte te hebben verzekerd, liet hij e der voorneamste edele van dien tijd, den pri..s de Rohan, die °en ygelukkige neiging voor de sthoone blonde vorstin koesterde, een geheimzinnige boodschap toekomen, dat zijn gebiedster hem om een gunst te vragen had e» hem» daartoe dien zelfden avond in een prieeltje ip eien Een vliegramp in de V. S. Ze vein personen omgekomen. vooraanstaande Britsche pohtucus MacCallum Scott &n iznjn echtgenoote zyn inderdaad om het leven gekomen tydena een vluchtvan Victoria (Br. Columbia) naar Seattle. De af te leggen afstand bedroeg slechts 80 myl, doch van de machine wts voor üe uiepere belangen der natie, dan ia ue invloed daarvan werkdadig, en is het Konuigbciiup voor ons geen mystiek begrip, waarüit macht en gezag van zeiven uitstra len, doch wisselt zyn beteekenis, en daar mede onze eerbied en waardeenng, naar de persoon, die de taak vervult. Daarom ijt Koningin Wilhelmina voor ons het geluk kigste voorbeeld der monarchie en daarom Kelloas’s Vredaspaot of hot verdrag van Parijs. Het (congres der kerken voor den vrede. .i l-x T....-X—i vervat in het anti-oorloghpact, aanpreea en dat in de toespraak heeiemaal geen sprake was van de reserves, waarmee de Europee- sche diplomatie in de voorafgaande nota- wassehiig getracht heeft het verdrag te ^perivreerem”. Biiand vo klaarde o.a.: „Voor den eersten keer is in een piechtge acte, waarby de eer der grooue mogendheden bethikken is, die alle een moeilijk verleden achter den rug hebben, de oorlog als instrument der natio nale politiek veroordeeld, d.w.z. in een meer speelzieken en gedachten vorm: de egoïsti sche, de gewilde oorlog. Een dergeiyke oor log, die vroeger als een uitvloeisel van 't goddelijk recht gold en in de internatio nale ethiek als een voorrecht der soeverei niteit voortleefde, wordt eindelyk van rechts wege beroofd van wat zyn grootste gevaar vormde: zijn legithniteit”. Dit aldus toe kent de Fr. Ztg. aan is indeidaad een voortreffelyke ondenstreeping der Wee, strekkende tot buiten-d&^wet-stedling van den oórlog. En de Enansche minister schroomde ook niet de logische gevolgtrek king te maken, ddt vooufeMui elke overtreder van de in het pact vervatte bepalingen zich bloot stelt aartTde zekere verloochening en de waarschynlyke vyandschap van zyn medecontractaniten. Het instituut van den oorlog wondt zoodoende direct by den wor tel aangevat, zoodar er niet langer slechts sprake is van een defensieve organisatie vegen den geesel van den oorlog. „In de plaats van de orde door geweld moet de rechtsorde komen; dat is de taak der toekomst”. Deze zin aan ’t slot van Bri- and’s betoog kenmerkt het werkprogram, waaraan de volkeren zich van nu af aan moeten wtyden. Dus niet weer" bondgenoot schappen, die op geweld steunen, die den oorlog met oorlog bewtryden, maar een ste vig georganiseerd recht ter verhindering van den oorlog, In deze richting, zoo eindigt de. Fr. Ztg-, heeft Duitschland nagestreefd, sinds het tot den Volkenbond toetrad, in deze richting kan de Geneefsche bond met medewerking van Frankrijk of wanneer d« Franschen dit willen, op initiatief van F rankrijk den vruchtbaarsten arbeid ver richten tot welzjjn der menschiheid. ACHT1ENDE HOOFDSTUK. 6 Broeder Patricius had, nietiege.ii staande het verzoek der prinses e L>« verjaardag ▼an H. M. de Koningin. Morgen, 31 Augustus herdenkt H. M. Ko ningin Wilhelmina wederom Haren ge boortedag. ihe dag is een dag van feest! Een feestviering tot herdenking, dat Ko- f ningin Wilhedmina wederom een jaar over Nederland heeft mogen regeeren, behoeft geen verklaring. Zy ig zoover m waarheid de Landsvrouwe, zoo innig verbonden aan ons nationaal be sef, dat de blyheid van ons volk om het bezit van deze Souvereine in haar volle levens- en arbeidskracht, een vanzeifsheid is. Een ontbinding in alle factoren, welke leiden tot dat gevoed, van aanhan kelijkheid, van dankbare waardeering, zou de beteekenis van het geheel verzwakken. Waarom op den voorgrond te stellen de in werking op ons gemoed van de historische herinneringen aan haar roemrijke voorvade ren en het doorluchtig Oranje-geslacht; de bekoring der persoonlijke waardigheid en gratie, of de waardeering voor de dagelyk- sche toewijding aan de volkszaak? Waarom te ontleden onzen eerbied voor haar zelf verloochening en moed; onze erkenning dat zy ons atlen een voorbeeld is in. ernst van levensopvatting en door een soberheid, die toch nimmer het vorstelijke schaadde; ons besef dat zy het is, die bovenal den Neder- landschen naam hoog houdt in de wereld? Al die eigenschappen, het karakter en het leven worden het beeld der Koningin,-en wy kunnen niet zeggen om welke zy ons het liefste is. Beter is het dan ook, al deze motieven te doen samenvloeien tot een glanzend geheel van dankbaar bewustzijn en dezen dag te aanvaarden, zooals onze kinderen dit doen, die liefde voor het Vader land en voor de Koningin gevoelen als een zelfde gedachte en zich verblijden in het nationaal gebeuren. Theorieën over de waarde van het ko ningschap missen beteekenis, zoolang geen critiek de waarde kan aantasten van deze Koningin, die naar welken regeeringsyorm ook, voor ons steeds zal zyn ons Staats hoofd by uitnemendheid, en die ons blijvend den Waarborg biedt, dat ook in deze en ko mende tijden van wisselend politieke stroo- mingen onze gedachten zich vry zullen kun nen uitleven en de grondslagen van ons volksbestaan niet zullen worden aangetast. Dat weten wij, en dat verwachten wy van onze Koningin, en voorail daarom diragen wij den wensch voor haar behoud en haar geluk in het hart. Daarin ligt geen overschatting van haar invloed op ons staatkundig leven, die intusschen veel gewichtiger is dan veel al wordt vermoed, want elk kabinet, hoezeer zelf verantwoordelijk, moet het oordeel in winnen van de Kroon en de juistheid van elk voorgenomen plan rechtvaardigen. Wan neer het gezag der Kroon in handen is van een wys staatshoofd met hooge opvatting van izedelykheid en recht, een toetssteen 1 y, -■! De wereld houdt er van het schitte rende zwart te maken en het verhevene neer te halen in het stof. lamballe, niet kunnen besiuiten naar Versailles te gaan en zich tevreden gesteld naar te beloven altijd bereid te zijn haar bij te staian met zip-: raadgevingen, inddefi diaze van eenig nut Konden worden geacht Hij (Jeeu haar inzien, hoe wefinig hij door zijne togenwdord. gheid zou kunnen v^irdn- dejretn aan <le jamwnerltjke apathie des konings, of de pogingen der vorstir, in Onschuldige vermaken vergetetlheidi te zoeke. ..Laat mij u slechts één ding bid den”, had hij geoegd. op het oogen- blik dat zij alscheid van hem nam, blijf, wat er ook gebeuren moge, aan «Ie jijde van Hare Majesteit. De dag zal aanbreken, waarop zij behoefte zal hebben aan hiare trouwe' vri«nden, loe natuurlijk het ook is. dat zij ze miskent, in «’eze dagen van algemee- ne verwarring, nu onze vorsten vetijks meer kunnen uitlmnken, wiv vriend vijand is Breekt Ooit het cnweder over hipne hoofden los, 'tan zal reen oo*' mij bij hen zien.” Otot 15 minuten in 24 uren. eschrijvingovcr storingen, nukl- j e koude, stapc- rzwakküig. 1 w.tnp au net verraau aan net .liclu te -biein^en, zucht uiuiw ui ae oastiue. oe uuunniK liet een soort genreim iiopreui. „Gij ziet wat het in onze dagen tost zyi pl out te doen hernaim ae pr natls somber. „De koiiang offer,, U zijn gebrek aan unenechenKennis, ne goeden aan do boozen op. hij weet HmJI uit te maken wie vriend ot vijand is en luistert naar dengeen, die "el best de kunst verstaat hem te tasten in zijne zwakke zijdie. Diemellden avond naderde de hertog i. ijl lachen" tol Zijne Majesteit zeggende P „Ik ga vréde sluiten met map schoone, maat, al te lichtgelowige nicht van Lambal'1 ie waarop die koning goedkeurenc' knikte Mij editor flajsterde Orleans toe „Herinner u dezen dag, Thérèae. Gij zult er voor boeten, dnt zweer ik h, en duur ook. Ik waarschuw u mij voortaan niet rust te laten. Zoo niet, dan zal ik zonder genade zip.” Zie daar de man, een duivei onder het masker van goddhartóghwid. Gij be grijpt wat de koningin, die hem door ziet, van JSem heeft te duchten „De koning niet minder vrees ik.” „Neen, maar ik hebl hein gewar sienuwd. en ik beef slechts voor Hare 'Majesteit riep mevrouw die Lamballe uit. ..Er zi>i 'rógenblikken. waarop ik in verzoeking kom toi mijzelve te zeg gen Lodtewijk XVI heeft zijn lot ver diend. door zijn gemis aan eenig ka- Op het wereldcongres voor vrede en vriendschap te Praag' is na een debat van vier dagen de met spanning verwachte resolutie over de ontwapening ingediend. ra-tter. u, broeuitr, keer tot de Konin gin weer, spoor haar aan nog ettn n aal al haar- invloed/ op haar gemaal te gebruis en.... zeil voorgMpugm te zip. 58 Betl bolekte ballingschap was de cewiige uitweg ik had mij zelfs ver oarlOQfd den koning dit middiel aan ■■'e hand te doen, (lij ként u voorstel kil wat er in mij qmging, toejfcdcs avonds op de kleine receptie der ko- DdHgin, Zijne Majesteit plotselling bin nentrad1, leunende op den arm van liiilippe, en hem toelachende alsof deze» het vaderland' had gered. Ik ver nam Jlater. dat Lodewijk XVI hem zich'had ontboden en dat de hertog hörn overtuigd bad slechts het slacht al'ér te zijn geweest van zijn 'secre taris. een ondankbare, die hem zoo zeer. haatte, dht hij .dat gansche stu «ell had opgemaakt, om zijn meester in het ongeluk te Storten. De koning geloofde deze leugen, hoe doürschij nend hij ook wezen mochthij z ekt U’aiis „zijn goeden neef van Orleans te bfewijzen h «zeer het hem berouw de ook slechte een uur aan hem te lebben kunnen twijfelen en... de eer lijke man, die zijne broodwinning weg ADTBRTDnTKPRUBi <M Grata ca HiltTihiB (tabMMBÉa M «Mi 1—4 regel» LM, •Ik» regal maar 0J6. Va» buftaa Gania éaa banaiglatagi lr-4 regel» LM, aft» regel maar /OM. Adrertentfta te bat SalariagMMatt M bijslag op dan prjj* Uefdaztighelda-advartantiiB da kalft «BB ten pafta, INGEZONDEN MEDEDERLINGENi L-4 Ngtea flM, afc» da voorpagina 50 beoger. Gewono advertentNta tageaondoa aaadaMtagaa 00 oaateMt tel boot gMtaaMte den prfja Groote letten ea randen worden berekend naar gteotanriaata Advertentiën kunnen worden tngeaondaa door teaoehenkanot van aeteMte taMktaaa* dolaren. Advertentiebureau aa oom Agaaten aa moeten daag» oMr da gteatatag aan hot Bureau sjjn ingekomon, tenahwio van agaaoM vonakaM te ate» Het spreekt vanaeif dat Kellogg’s vrede» pact in de Duitsche pers is besproken. Be langwekkend is het kermis te nemen van het oordeel van een leidend blad al« de Frank furter Zeitung dat opmerkt, dat Briand het verdrag „het pact van Parijs” heètt ge noemd. Daar wan num geen bezwaar tegen hebben aegt het blad, deze benaming kan een diepen zin hebben. Een andere ver- dragsarbeid is met den naam der Fiansche hoofdstad verbonden: devredesverdragen, die den overwonnen landen na den oorlog door de zegevierende mogendheden opge drongen werden, de vredesverdragen, dje het aanzijn gaven aan een ongelukkig Euro pa. Daarom moge de benaming „pact van Parys" beteekemen, dat van nu af aan een nieuw tydperk intreedt, dat de oude instru menten van den haat in elk geval in geeste lijk opzicht worden vervangen door een re gime van eendracht Briand heeft in de toespraak, die hy hieJd als voorzitter der vergadering van onder- teékenende staten, ook woorden van welwil lendheid gewyd aan den Duitschen minister van buitenlandsche zaken. Hij heeft van Stresemann/’s uitnemende geest en moed ge sproken en de verdiensten van den Duit schen staatsman met betrekking tot den vrede erkend. De Duitsche openbare moe ring, aldus de Fr. Ztg., aanvaardt deze com plimenten met dank: zy rijn verdiend en zyn tegelijk ook een compliment \oor het Duitsche volk, dat achter' de vredesjXriitiek van zyn minister van buitenlandsche zgken staat Briand’s rede trok echter ook in ander opricht de aandacht Zy werd niet voor den vuist weg uitgesproken, maar lag in den vorm van één manuscript voor hem. Het was dus een document, dat zorgvuldig werl voorbereid en in elk opzicht de verantiwoor- delyke opvattingen van de Quai d’Oraay weergeeft. Van bizonder belang is het, dat de rede onvoouwaardelyk de denkbeelden, den jaar voor het eerst verleend, en wel aan wrawil den bekenden dichter Stefan Georfte; d;t jaar is hij dus aan den beroemden theoloog, medicus, zendeling en organist ten dee' ge vallen. De Oberbürgermeister dr. Land- mann reikte den prijs, die 10.000 mark be draagt, uit; 's avonds gaf prof. Schweitzer pubdiekelyk uiting aan zyn erkentelijkheid door in de St. Lucaskerk ter plaatse, voor een zeer groot gehoor, een orgelconcert te geven. Naar men weet is Goethe op 28 Augustus 1740 te Frankfurt geboren. BELGIë. De terugkeer van den koning en de w koningin. Uit Brussel wordt gemeld dat met koortsi ge haast gewerkt wordt aan de versiering der hoofdstraten en lanen, te Antwerpen en te Brussel, met het <x>g op de ontvangst, bij hun terugkeer uit de Kongo-koionie, morgen, van het Belgische koningspaar. Overal worden masten geplant, reusachtige eere- poorten opgericht, wapenschilden en vlag gen ter versiering aangebracht. Een der mailböoten van den diejtet OstendeDover, de „Ville de Liège’’, «.tl Vrijdagochtend het Antwerpsche collége van B. en W., de kamerleden en senatoren en andere autoriteiten aan boord nemen en i.aar de Nederlandsche grens brengen. De een schadelijke vere medicinale le ingrediënten, vooraanstaande ke working van et de gastrische mj opgewekt en k! Jen neem een of U friseb én op- 8 cipen U bij bet t In 5 minuten, f I tot 10 minuten. prinsen ,de hoidigmtarussen en ue «eden ut» regeering zuhen insenepen op ue „Argus en, vergezeld van de jachten van de „Ant werp Motor Club’, koyai ïachi cmlx' en andere Antiweiipsche zeil- en roeivereenigin- gen, eveneens naar de verzamelplaats, by Bath, varen. Verder zullen verscheidene mi litaire escadriijea en vliegtuigen van de „Sabena” de Congaboot ^Anversville”, van de Nederlandsche grens af tot 'boven dc Antwerpsche liaven vergezellen en bloemen werpen op de bmig van het sciup. By het buuiénvaren van de Kruisschan''- slms wordt een bronzen gedenkplaat ont huld, dragende het opschrift: „Op 31 Augus- 1928 is de Kruisschansshiis ingehuldigd ge wonden door H-H. ALM. de Koning en de Koningin der Belgen, zich aan boord bevin dend van de „Anversville", op de terugreis van Congo”. Op hetzelfde oogenblik zal de Brabanyonne worden gespeeld, de triomf- klok „Carolus” wonden gjeluid en een salvo van 101 schoten gelost. De aankomst te Brussel zal rond 3 uur plaats hebben. De feesten, te Antiwerpen, worden Zater dag en Zondag voortgezet met concerten, illuminatie, enz. BNGKLAND. Het verval der vakvereenigingen. Een achteruitgang van 3 nuliioen leden in zeven jaar. iBlykens het rapport, dat de algemeene vakvereenugingsraad zal zestiende jaarlykache v gres, diat den 3den Sept geopend wordt, js het aantal leden il jaren tyds met bijna 3 mülioen vt >1 Vaat een hrieianeve aan campagne, waarby horiderdduizeni lairtfc verspreid, honderdduizendei /uitgegeven; en tallooze openbare ringen en conferenties belegd wer< De vermindering wondt ditmaal) voorna melijk toegeschreven aan het gedwonger. uittreden van de bonden van bèambcen in l'y-ksdiemst doch hierdoor wordt de achter uitgang niet in zijn geheel verklaard. Dat duurt nu reeds acht jaren voort, 't Eene jaar bedraagt hij meer 5tan tadf millioen; 'n ander jaar neemt men een licht herstel waar, dat evenwel weder door een aanzien lijke daling gevolgd wordt. In^02O bedroeg het aantal leden 6.981.750 en 4.1Ö3.904. Dit jaar zaï het onge- ,ye§r^4.000j(XX> bedragen, zoodat ei- bijna 3.000.000 leden minter zullen zyn dan voor zeéjgjaren. Wén poogt het verval ook te verklaren met de industriecle depressie en de stakir- gen. a •i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1