Sparrow Uijwielen iubeam Kinderwaaens Yelo Naaimachines uil Meisje Amandel- en Boterkoekjes en Gebakjes. - J. VAN DER BEEK. VANYfiENDYK'5 KOFFIE en THEE; 5t (Inbli) Orgttaptliig In d. Broot. of St. Jansk.rk to loudo op VRIJDAO 31 AUGUSTUS n.m 7 uur door den Heer HENRI C. J. DE MAN. Abonneert U op dit blad? WMiucbimi Mij. a 99‘|21. Wat helpen, goed getrainde spieren GOUDA I - D.O.N.K. I 3 om den 3en en 4en prijs Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit planten extracten. Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gij lijdt, man nen of vrouwen, acute of chronische ziekten, aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte, of alleen den naam daarvan, op te zenden aar den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de medicijnen, bij G. S. V. I - OLYMPIA I om don Ion en 2en prijs 'VI ALLE DRUKWERKEN NIEUV ^A. BRINKMAN ZOON. Genezing door de Planten vaji alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen. DE WREKENDE VUIST kleurig sensationeel filmwerk uit het land der prairie en eenzaamheid. Reiziger. 4’|2 °/o Pandbrieven No. 1685 Commissie voor Openbare Feesten - Gouda uur n.m. OOuda Dit blad vers FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN, GOU a «ontant eo in Huur. Lange Tiendeweg 54, GOUDA. BERGAMBAl NIEUWERKJ VOETBALWEDSTRIJDEN Marie Art Grootste sorteering Utrechtsche Hypotheekbank UTR8CHT Eind wedstr I |den op VRIJDAO 31 AUGUSTUS op het Sportterrein aan de Graaf Florisweg Echt barnsteen Sigaren n Sigirettmpijpen Aanbevelend, \7 RMJE5 3." uur n.m. im 15.0 Schouwburg Bloacoop 1817 IS Da ra «1 4 een i#ua Aanbevelend, Korte Groenendaal 15 Pandbrieven f 47.000.000.- 1630 8 voor 40 - t 3. hart niet meewillen? 5 i'iiil 4 Prijzen: Ie prijsZilveren Beker. 2e prijs; Geëmailleerd Kruis. 3eprijs: Verguld Zilveren Medaille. 4e prijs: Zilveren Medaille,5e prijs: Bron zen Medaille. BIJ alle Apothekers en Drogisten verkrijgbaar 45 en 65 Cts. voor den Handel, Vereenigin<en én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd. f der Goudsche Clubs Koningin en i Verkoopdepflt Mevrouw TREUB, Krugerlaan 22, ZOEKT een dag en nacht In plaats van kaarten. Verloofd: H. J. HEIJ en G. J. VAN BURK. Rotterdam, Maaskade 138a Gouda, Kleiweg 39 Geen ontvangdag. Getrouwd: C. KüPPERS en GREETH DE RAAD. “S Utrecht, 30 Augustus 1928. De beste wijsheid i KEUILL De BANK stelt beschikbaar: en f100. Spoorstraat 3 Telef. 760 Msclallls. Pijzen der plaatsen: 50 cent en 10 cent. Leden en Donateus van „Olympia” vrijen toegang. onder De L. BINSEMDIJK Kleiweg 87 - Telef. 517 ABONNEMENT per kwartaal 2.» Franco per post p< Abonnementen v bjj onze agenten e Onze bureaux zj Redactie Telef. 88. „CKINOFLOOR" bezit ruim 600 KERSTLIEDEN /an verschillende soorten HAAR ZIEKTEN. Beleefd verzoek deze te controleeren. „CKINOFLOOR” bestaat uit 54 soorten middelen voor 21 soorten haarziekten, zooals uitvallen, ronde kale plekken ontstaan in korten tyd zonder zweren, zwerende plekken, haarpijn, te vet of te droog haar enz. INLICHTINGEN KOSTELOOS ook SCHRIFTELIJR, eiken MAANDAG en DINSDAG van 10—3 en 6—8 uur. D1ERGAARDESINGEL 91 b/d WEST-KRUISKADE, ROTTERDAM. C. ROMEIN Sr., Haarkundig Spec. Eenig eigenaar. M. Snabilié (Afd. S 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM, die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling, met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten. Keel en strottenhoofd moeten du« worden ontzien, want de geringste verkoudheid" bemoeilijkt de ademhaling, En wie zijn longen niet behoorlijk kan volpompen is spoedig knock-out. Wybert-Tabletten behooren tot de uit rusting van den sportsman ten eerste als voorbehoedmiddel, ten tweede tegen dorst en ten derde om den leelijken smaak na het rooken weg te nemen. zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard. BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in ’t aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee- nen, nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterweigen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan /den uitvinder dezer behandeling, G. DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bjj firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. MeV gelieve precies aan te geven aan welke riekten men UjdL als longen en Hoofdvoorwaarde bij sport-prestaties is een goede ademhaling. Daartoe zijn gezonde, krachtige ademhalingsorganen vereischte. Programma ad 50 cfs verkrijgbaar bij Boekhandel J. DE VEN. Wijdstraat 4. F. BIJLSMA’a Boekhandel L. Tiendeweg en aan de Kosterswoning. 1623 14 Ondér voorzitterseh Minóster van Buitenla pe, is gisteren de Raa bijeengekomen. In de samenstelling verschillende verandei halve de afwezigheid tenlandsche zaken va land en Frankrijk, dit door lord Cushendun, Boncour, viel heden di Chineeschen vertegen^ door Wang King Ky tagenwoordiger van C vangen door Reptrapc Roemeenschen miniate zaken Titulescu is inj niade. Ten slotte valt Canada dit j&ar vèrta Mackenzie King en woordijk, door den mh sche zaken jhr. Beelau De Raad besloot eei het verzoek van Hm der bespreking van ihe Roemenië tot vandaag dat Roemenië een nota heeft doen joökomen, heid van den Raad om verzoek kennis te near waarin wordt vooigest Roemenië ieder een ve wjjaen om bij ondetrld verdere tusschemkoms bond, het optantengest Men neemt aan, dat scheiden leden tegen d handeling van het Roemenië zelf kan va quaestie alleen maar gezien te voorzien i raadsverkiezingen, war ~aad komt en wc m zal wonden, rr Inden dan thans Raad benoemde Aguirre Career tot ch hedenafdeeling van het riaat, ter vervanging die aan het hoofd vu afdeeling is geplaatst. In de openbare aittir enkele minder belangni «taan. Seialoja rapporteerde ling van het Intemaiti opvoedkundige cinemat De directeur van he beidsbureau Albert Tl aan op de benoeming drie leden van den beh ternationaal Arbeidsbu) raad van het InstnNMt nemen. De Duitsche gedeleg bracht rapport uit* ov Vanat Vrijdag a.s. een schitter^id drama van de zee n.l. DE MATROZENBRUID een spel van liefde en avonturen in de haven In de hoofdrollen George O’ Brien en Loi» Wilson ALS EXTRA FILMBUCK JONES In Toegang voor personen boven 14 jaar. Verwacht de groote Russische film DE LAATSTE DAGEN VAN ST PETERSBURG!!! Een goed ervaren en ingevoerd Reiziger in alle soorten van KAAS en wonende te Heerlen VRAAGT vertegenwoordiging eener degelijke firma, op provisie- basis. Br. onder No. 1607 bureau Goudsche Courant, Markt 31. 12 Methode Dr. DELOS PARKER, Amerika. Er worden HONDERDEN HAARMIDDELTJES in den handel gebracht, maar BEWIJZEN VAN HERSTELDEN kunnen niet worden getoond. in stukken van f1000.—f500. De Di r et tie Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG. GRASSIER VOOR ZUID HOLLAND Heden overleed,, tot onze diepe droefheid, onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder NEELTJE BOTH Weduwe van P. SANDERS, in den ouderdom van, 73 jaar. Gouda, 29 Aug. 1Ö28. Karnemelksloot 32. Wed. T. J. SWANENBÜRG— SANDERS en Kinderen. Wed. J. SANDERS— DEN OUTBR en Kinderen. De begrafenis zal plaats hebben a-s. Zaterdag, des namiddags 2 yur vanaf het Sterfhuis, 59 De sciirijver hi«l< schuil, maar toch gÉ menigte hei»de «as voortaan gebrai >*0vefeg«, die juweel Rohan sl^chtV’ Imar D«n dag zelf, uac zorgen, van. ï'ilipe vi derdduizend exempts schrift door Parijs geworden, terwijl N r-a*im door het gepi echeurd en op de lip tische partij zweeft •odrukwekkiendle !ïgu djïler zich voor het dat vorstHijk verMij vefle jaren zi'iner jei bracht 1 .ï?0 koningin was kleme schaar van li (ien woordl over het het voorrecht h« zoeken bij haar toq worden, om haar e< ’’ynipathie te geven had gevoeld daarbij

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3