I 1EE; C5 I I blaar m blaas KEN 3ON. anten NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 16857 Vrijdag 31 Augustus 1928 97- Jaargang I NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL WIJK, SCHOONHOVEN, GOUDA KELILLETON. Marie Antoinette. BERGAMBACHT, BERKEN WOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, - STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, «u. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen l'l ii orisweg >orten HAAR- IAANDAG en in. FERDAM. in >r De beste wijsheid is een vast besluit. te gedragen. 1 men lijdt. 5 delen voor 21 leken ontstaan t of te droog hoe om Koningin en martelares. warden medod—iingen btf contract tot war gereduceerden worden berekend naar plaatsruimte. •- 1 >r tuMcheskomM van ooliede BoeHumdo- moeten daags vóór de plaatsing aan hot re gevallen. 19 d. HOLLAND liOUISIIIE COURANT feneesmidde- j vragen aan i de Medicjj- >te Markt 7» Coryn voor de aiiscnauinig der in- en iu- i voerverbooien op huiden en beenderen. Von Schuberc en ae raadsvoorzitter Pro cope wezen op het belang, dezer conferentie en spraken de noop uit, dat de convenues spoeuig geratiiicteerd zouden worden, zoo wel Von bciuibent als Erocope biaonten oen voorzitters dier conieaenties, Colyu en Ser- ruys, dank voor hun arbeid en Procope voegde er aan toe, dat zy den sconomisohen vrede belangnylke diensten had bewezen. merika. JES in den LDF.N kunnen an uit planten- i g\j lijdt, man- een uitvoerige te zenden aan medicijnen, bij ld, die U alle ideling, met de De raad van den Voitaanbond bijei Het congres der minderheden, Ondër voorzitterschap van den Finsehen Minister van Buitenlandsche Zaken, Proco pe, is gisteren de Raad van den Volkenbond bijeengekomen. In de samenstelling van den Raad zyn verschillende veranderingen gekomen. Be halve de afwezigheid der ministers van bui tenlandsche zaken van Engeland, Duitsch- land en Frankrijk, die resp. vervanger, zyn door lord Cushendun, von Schubert en Pain Boncour, viel heden de vervanging van den Chineeschen vertegenwoordiger Tsjeng Loc door Wang King Ky op. Voorts is de ver tegenwoordiger van Columbia, Urutia, ver vangen door Restrapo. De plaats van den Roemeenschen minister van buitenlandsche zaken Tituleseu is ingenomen door Anto- biade. Ten slotte valt nog te vermelden, dat Canada dit j&ar vertegenwoordigd is door Mackenzie King en Nederland, zooals ge- woonlyk, door den minister van buitenllanil- sche zaken jhr. Beelaerts van Blokland. 1 (1 «I De Rijn wast beangstigend. De Rijnwacht opgeroepen. Door den sedert gisterenmiddag aanhou denden tegen is de Ryn op zorgwekkende wjjze gestegen. Donderdagmorgen had hy e. leekzucht Maag of zwaarten in itslag, roode enz. op elke Rheumatiek, er, leverstee- i ziekten van teekend, een aanhanger betoonde assifnilatie-theorie, waaryan de verwerke lijking zou beteekenen, dat de eigen aard van enkele tientallen millioenen personen, uie tot’ de minderheden ibehooren, te foor zou moeten gaan. Ontuaschen hebben de minderheden, zidh ook nog tot den Ameri- kaanschen staatssecretaris, den geestelijken vader van ’t naai- hem genoemde Kellogg - pact, gewend en er bij hem op aamgedron- gen de onderteekenaars van ’t anti-oorlogs- verdrag ertoe te bewegen, dat niet alleen de oorlog buiten de wet wordt gesteld, maar tevens de onderdrukking der nationa'e min derheden. bend geworden, dak de Itaiiaa-nsche HvdiuakwMau Mürnza door een hevig i noodweer is geteisterd, nel begon met hevige onweersregens, die van nagel vergezeld gingen, en veel schaue aan het te velde staand gewas be rakkenden. Daarna ontketende zich een hevige stocin, /waardoor vier fa- brieksechoorsteenenit omvergeworpen werden. De steenmassa’»s.oegen door net dak van een fabriek, waar zich nog arbeiders bevonden. Tal van ar eiders werden gedood) of gewonu. liet aantal dooden is nog niet vaslge^ - steld. Dat der gewonden moet ruim 100 bedragen. NOORWEGEN. Het wrak van een vliegtuig gevonden. Misschien dat van Guilbaud? Een los gerucht. Uit Oslo wordt gemeld, dat het blad Aftenposten aldaar gisterenmiddag van Har stad uit een telegram met de mededeel ing dat het wrak van het vliegtuig waarmede Roald Amundsen en de Fransche vlieger Guilbaud vertrokken waren om de schip breukelingen van de Italia op te sporen,, ge vonden is in de buurt der Lofoteneilanden. Volgen» nadere berichten «taait het niet vast dat het bedoelde wrak, dat van. de La tham is. Zoowel te Oslo als te Kopenhagen neemt men het noodige voorbehoud in acht en wacht nadere berichten af. VER. STATEN. Weer een vliegtuig vermint* Uitgebreide reddingspogingen. De aviateura verbrand. Uit New-York wordt gemekt, dat 48 1 staten* New-Yortc, Jersey af te zoeken naar een vliegtuig, dat Maandagmiddag uit Buffalo is vertrokken, dodh sedert vermist wordt. In dit vliegtuig bevonden zich de directeur van de Curtiss luchtvaartmaatschappij en de chef ven de vlieghaven van Buffalo. Inderdaad heeft men de^eide lykeijj een eenzame streek nafojj Pont Jarvis de kust gevonden met hun verbrand vlieg tuig Falcon, dat vroeger aan Lindbergh toebehoorde. BUITEN LANDSCH NIEUW». DUITSCHLAND. De knoeierijen met de oorlogsleed in g- stukken. Hugo Stinnes Jr. gearresteerd. Nadat gisteren Hugo Stinnes Jr. onge veer anderhalf uur door den rechter van instructie alleen over de oorlogsleer.ing- knoeierijen was verhoord!, werd zyn zich in arrest bevindende vroegere particuliere secretaris von Waldow binnengeleid en had voor den redhter van instructie een con frontatie van von Waldow met Stinnes plaats, waarbij hét voor een deel tot zeer heftige discussies tusschen beide beklaag den moet zyn gekomen. Von Waldow moet met alle zekerheid hebben verklaanl, dat Hugo Stinnes van von Waldow’s plan volkomen op de hoogte was, dat hy in de essentieele punten zelf de initiatieven heeft genomen, en vooral ver klaart von Wahjpw, dat hjj pooit in staat zou zyn geweest, de knoeiery-plannen met de oor logs leeningen te beginner, wanneer hy niet gieldelyken steun van Hugo Stinnes had gehad. Naar verluidt, moet Stinnes ten slotte ook bekend hebben, dat hy in verschillende punten van de practijken van von Waldow op de hoogte was gesteld. Stinnes heeft verder moeten toegeven, dat hij zelf in dé geheele zaak volkomen w/le hoogte 'was' en dat hem ook de zakedlvan von Waldow, welke hy zelf had gefinancierd, precies be kend waren. Von Waldow’s positie tegen over Hugo Stinnes was in de oorlogsleeniinig- zaak die van een ondergeschikte geweest. Op grond hiervan zou op voorstel van den officier van justitie dr. Ehler voot hedenmiddag een hechteniétermiyn voor von Waldow worden bepaald. De rechter van instructie heeft volgens de „Amtliche Preussische Pressedienst” be sloten, tegen Hugo Stinnes Jr. een bevel tot in hechtenisneming wegens ernstige ver denking van poging tot bedrog, uit te vaar digen. te tien uur een p«d schaal hoogte van 8.40 meter bereikt. •Uit Reichenau wordt een verdere was van 1.20 meter gemeld. De Rijn voert groote hoeveelheden puin en hout mede, wat er op wy»t, dat er groo- te lawines naar beneden zyn gekomen. Vanmorgen te zeven uur moest te Buchs de Rynwacht worden opgeroepen, om de ernstig bedreigde noodbrug naar Schaan te beveiligen. Net congres van de jpinderheden dat evenbens te Genève vergaderd, en. op welk congres ruim dertig nationale minderheden uit meer dan een dozyn staten zyn vertegen woordigd zyn geenszins geestdriutige woor den aan den Volkenbond gewijd De eerste zitting droeg, zoo verluidt, ge heel het karakter van een protestbetocging tegen dfe onvoldoende behandeling van de vraagstukken, die op de minderheden oe- trekiking hebben. Wat den Volkenbond weid verweten, was in d,e eerste plaats Lakschheid. Terwijl dit instituut bij het slui ten van ’t verdrag van Versailles op zich had genomen zym aandacht by voortduring naar het lot der minderheden te zullen laten uitgaan, verzuimde het tot dusverre door sprekende daden blyk te, geven van een wel willende gezindheid. Openly k. werd op het minderthedencongres gisteren dan ook vast gesteld, dat het aanvankelijke vertrouwen, hetwelk men in den Volkenbond koesterde, was veranderd in wantrouwen jegens een instelling, wier taak het is een einde te ma ken aan de onderdrukking der minderheden, doch d^ze ondertusschen door haar passivi teit laat voorturen. Uit vrees andere landen te ontstemmen, laten de Raadsleden elke vrijmoedige kritiek op staten, waarvan het centrale gezag ten opzichte van de minder heden buiten zyn boekje gaat achterwege. Door de verschillende sprekers is gisteren opnieuw een beroep op den Vo'ken- bond gedaan oirt zyn Ijjdelyke houding te laten varen en tegenover de mmderhedjen een standpunt in te nemen, dat beantwoordt aan de plichten, die het Geneefi^ehe insti tuut heeft tegenover de minderheden. Op het congres is de opmerking gemaakt, dat juist het negeeren van de belangen der mln- dterfieden het bedreigen van den internatio nalen vrede bevordert. Enkele bepaalde be zwaren wegien tot uiting gebrachtA.a. dat een vertrouweling van MadrjZdirecteur zou worden der afdeeling-mindei'eden van ’t Volkenlbondssecretariaat en zulks, terwyi de regeering van Primo de Rivera <je rech ten der minoriteiten met voeten treedt, zoo ms opgemakt kan worden uit haar straffe, afwijzende houding tegenover de bewoners van Catalonië. In minderheidskringen heeft het eveneens kwaad bloed gezet, dat Politis, de Grieksche vertegenwoordiging, in deifc! Volkenbondsraad zich, zonderdat van eeni- gerlei zijde daarentegen verzet werd aange- ENG>LAND. De begenadiging van drie ter dood veroordeelden. 'Men weet, flat kortgeleden drie mannen, die wegens een moord te Brighton schuldig verklaard en ter dóód veroordeeld waren, op het laatste oogenbliik van den minister van binnenlandsche zaken gratie hebben gekregen. De Daily Herald, kan nu mededeolen. wait de reden hiervan geweest is. Vier dagen voor den <ta«, die voor de rterechtste’ling bepaald was, heeft een man, die zelf on gunstige antecedenten heeft, aan de politie te Brighton medegedeeld, dat hy vast en zeker kan zeggen, dait twee van de veroor deelden op den tijd van de misdaad niet in de buurt, waar zy gepleegd werd, aanwezig geweest waren. Hij ging nog verder ioor de namen van twee anderen te noemen, die wel de hand erin gehad haidden. Scotland Yard doet nu nasporingen naar de twee lieden, due hy als medeplichtigen genoemd heeft Op zoek naar Fawcett. Redding niet meer mogeiyk? Van den Duitschen consul te Cuyaiba in d^n .stuat Maijte, Grosso, j» bericht- oatvan- gen, dat een expeditie vertrokken is om hflip te brengen aan de expeditie, die uitge zonden was om een onderzoék in te stellen naar het lot van kolonel Fawcett en zijn metgezellen. Zooals bekend, zijn van deze expeditie draadlooze telegrammen ontvan gen, waarin om hulp wordt verzocht, daar de meeste leden der expeditie door koorts zyn aangetast en de expeditie tevens »door vijandige Indianen wordt .bedreigd. De nieuwe expeditie is van Barra de Xingo ver trokken. Daar zy echter ten minste 12 ilh- gen zal noodiig hebben om de bedreigde expeditie te bereiken, vreest men, dat zij wellicht te laat zal komen. Stijgende werkloosheid in de mijnindustrie. V ier groote mijpioiuieiciieiidngeii heb ben gisteren bekend gemaakt dat zij door de stefedfe toenemende moeilijk heden iri de afzet van kolen gedwon i'.en zijn ongeveer 5000 arbeiders te Ontslaan, (tok in andere mijnen zijn nrijnweifcetfe dn kleiner aantal ontsla gen zoodat de werkloosheid in de i'ijnindustrie steedfc tottieetnt. ITALIË. Een Cycloon. Talrijke dooden en gewonden. eigens een bericht uit Milaan aan de bladen is daar gisteravond laat be moeten aija en zijne waarlijk edele ziel dreef er hem toe zich eerbiedi ger dan ooit tegenover zijne getma.in, te gedragen. Zijne gansdhe houding had iets lectórs het was alsof hij haar telkens vergiffenis wilde vragen voor de miskenning, waakmedle zijne onderdanen haar grief dien. Da hertog de Pol’ignac en zijn vrouw poogden door allerlei grappen en geestige gezegden de algemeene sta- ining vroolijk te doen schijnen, dfe winses Lahnballe had een schat van bloei:nen medegebrachtmevrouw Elisabeth ,zat aan de voeten harer schoonzuster en hield hare hand om klemd. Artois en Provence stonden te praten met den koning. Tegen den schoorsteenmantel leunde, met spot tenden glimlach op de lippen. Filips van Orleans. Niemand bemoeide zidi toet hem, want men voelde dat hij een vijand was maar zijne onbeschaamd heid was groot genoeg om hem over zijn isolement te troosten. Hij was eenvoudig gekomen om te genieten van Zijn werk. Al mocht Marib An toinette ook geen klacht laten ont snappen. al droeg zij het hoofd hoo- ger dan oodf’de blauwe kringen on der hare oogen verteldlen van een slajpelooze nacht en otn haar fraaien 'mond trilde nu en dan een krampach- tige trek. De onderlip beefde bij ^ogenblikken, als bij, een kind, diat od het punt staat in tranen uit te barsten .‘lóxi vauivciu tc^vUloev up ivc.' vUgtnotiL., uttt cue uiiarnieziii ec».c vu.- ging vour naur zou maineu, s.ooi z..j naar iri cue armen. uok LodewijK. A VI naderde haar, om naar de njanri ie Ki»ssen en, ziende aai zijne gemalin te bewogen waé ten spreien, aeiue hij „Wij Kunnen u niet dankbaar ge noeg zijn uwe afzondering te hebben verbroaen, mevrouw, om ons net voor redt van uw bijzijn te gunnen. Mo- gen%-.ij nopen, dat een uwer veie liefdewerken u tot ons voert i (at gij aan ons gedacht hebt, om daaraan peel te nemen „Neen, sire”, antweordlde zi^ met een zachten glimlach „ik ben ee<ie bnverbeterlijke bedelares, dat is waar, maar ditmaal heeft, mijne kornet een ander deel. Mijn geneesheer, een vriend, die mij reeds lang geleden (beloofde mij n/oo t die waarheid te zul len verzwijgen, heeft mij dezer dagen verwittigd, dat het einde naderde en, alvorens de grenzen der Eeuwigheid' te overschrijden, rekende ik het tot een zoeten plicht, aisdheid te nemen van mijn aardsche koningin, haar te zeggen en stervenden spreken geen vlefrtaöi meer hoe dierbaar zij is geweest aan velen in dit land, eene oude vrouw haar dikw' ils hare verborgen, weldaden heeft geze gend. dMSfcw Voor het eerst was MtfU^Antoinei menigte henvde W voortaan wevegge, die itohan slecht - De« dag zelf, nadat, dank zij de zorgen van Filips van Orleans, hon derdduizend exemplaren van dit ge schrift door Parijs waren verspreid geworden, terwijl Marie Antoinette's r.aam door het gepeupel werd ver scheurd en op de lippen der Orleanis- tiedme partij zweefde, vertoonde ito indrukwekkende Bguur van den Capu- cijfier zich voor het eerst weder in dat vorstetijk verblijf, waar hij zoo vele jaren zijner jeegd hadi doorge bracht De koningin was omgeven van eene kleme schaar van lieden, die, zonder woordl over het gebeurde te uiten, het voorrecht hadden Men ver zoeken bij haar toegOlaten te mogen worden, om haair een stil blijk van empathie te geven. Lodtewi'jk XVI had gevoeld daarbij tegenwoordig te ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gooda «n omAnte (tatooarenda tot <tao bMorgkring) 1—4 regela LM, «Uw regel moer IJ6. Van buiten Gouda on <tan «rTiirntairr 1—regtla 1A6, alko regel moor AM. Advartentün in hot Zaterdagnummer M btfaiag eg den prija. Liefdi^hei<te-adveiitantU& do helft van don pztjo. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regale UN, eiho ngoi moor M. O> de voorpagina H hoogor. Gewone advertentün en pr®a. Groote letten on ra Advortentiln kunnen worden ingezonden do< laren, Advertentiebureau! on onae agenten en-- Bureau zjjn ingetymen, teneinde van opname vonakerd te ign. W8 ztiitoenieerscuiug gebrokieau<ire oogen vulden zien,' tranen, g.v Raar langzaam over hei geiaait rolden, en met ocvende lippen stameiee zij „Ik dam u. U, gd weet niet hoe veel goeu uwei wiooraen mij doen. Prinses hiisaiuetti was eveneens over eind gerezen en ontroering van haair DMpuer en schoonzuster ziende, die hun de zwakte der markiezin deed vergpten voerde zij deze bij de hand' narnf een leuningstoel naast dien der k<in|ingin, die aan harezijde plaats nam en hare aandoening weer mees ter poogde te worden. „Ik sprak ook heden iemind, die gaarne door Uwe Majesteit ontvangen zou gorden”; hernam de oude vrouw, zich tat Mari© Antoinette keerende v.et die vrijmoedigheid, waartoe hare hooge jaren haar rechtogdeni, „wan neer u de tijd daartoe overt>lijft, me vrouw. Ik bedbel broeder Patricius”. ,,O. laat hem komen”, r ep de her tog van Orleans, verwoed over deze bfewijzert van wahrdeermg, komende van een zijde, die eene groote b|etee- ke»is aan Ae hulde schonk en tegen de miskenning van velén kon opwe gen „Wij verkeeren jufet in de ge-, schikte stemming om1 een boetpre! ik er aan te hoor en. en het zal niet onver makelijk zijn den vromien monnik weer te zien^die zich zooveel onder het ons vijandige gepeupel beweegt.” (Wordt vervolgd). ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bexorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.M). Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 81, GOUDA, hfi onze agenten en loopers, den boeknandel en de postkantoren. Onze bureaux «tjn dagelijks geopend van 0—6 uur. Administratie Telef. Inters. 82; Redactie Telef. 88. Pootretaming 48406. vp ivawiji /«lis ue aw.jignv oen oer ratigiiacs veel van up gewenUieuJ bt^ouinen ie verhezen wera ae tteur vaiu net vemen geopenu eu KQiidigae men uen naam aam van ue nuarKiez.n de Montorgel. „Wil men het paleis in een museum vpn antiquiteiten' veraudeireii brixn- ue Orleans. Marie Antoinette, me hare overige bezoekers ziftend had ontvangen, was opgestaan Zij' had de ouoei vrouw slee' ks eenmaal aan het hot gezien 'dij hare komst In frankrijk, toen ae trouwe aanhangster van het konings huis het. ondanKS haar hoogen leeftijd tot 'feaar yplicht had gerekend de joa- ge Dauplijiie te komien begroeten maar de^ptoningin had! sedert herhaal delijk van hare groote deugden en onuitpuitteliijke liefdadigheid geboord. Er was niemand, die niet van naar spiak als een heilige. Zij was thans ver in de negentig 'maar toen zij ziMttpp dein drempel va het vorstelijk vflpNr vertoonde, waa hare houding kaarerecht, ook al steun de de linkerhand; op een stokje. D£ sneeuwwitte haten en het nog altijd schoon, maar van rimpels doorgroefd gelaat, deden haar gelijken op het cudle Frankrijk, eens zoo rijk aan adeldom van ziel. En het was ook het oude Frankrijk, döt hulde kiwam bren gen ahn de betaistérde gebiedster. De kon:ngin gevoelde dat en trad De Raad besloot eerst in geheime zitting het verzoek van Hongarije tot heropening der bespreking van iheit optantengieschill met Roemenië tot vandaag aan te houden, om dat Roemenië een nota aan den Volkenbond heeft doen foekomeni, waarin de 'bevoegd heid van den Raad om van het Hongaarsche verzoek kennis te nemen, wondt betwist en waarin wordt voorgesteld, dat Hongarije en Roemenië ieder een vertegenwoordiger aan- wyizen om bij onderling overleg, zonder verdere tusschenkomst van den Volken bond, het optantengesehil te regelen. Men neemt aan, dat in den Raad ver scheiden leden tegen de heropening der be handeling van het QptantengesdhiLidjm Roemenië zelf kan van uitstel van deze quaestie alleen maar profijt trekken,'aan gezien te voorzien is, dat het na de\a.s. r^sverkiezingen, wanneer Spanje weer\n d komt en wellicht ook Venezuela zal worden, minder tegenstand zal den dan thans. ad benoemde verder den Spanjaard Aguirre Career tot chef van de minefer- hedenafdeeling van het Volken,bondssecreta- riaat, ter vervanging van Edic Colban, die aan het hoofd van de ontwapenings- afdeeling is geplaatst. In de openbare zitting werden uitsluitend enkel© minder belangrijke quaesties afge daan. Seialoja rapporteerde over de samenstel ling van het Intemaitionaail Instituut voor opvoedkundige cinematografie te Rome. De directeur van het internationaal ar beidsbureau Albert Thomas drong daarbij aan op de benoeming van niet minder dan drie leden van den beheersraad van het In ternationaal Arbeidsbureau in den beheers raad van het Instiirait te Rome deel te nemen. De Duitsche gedelegeerde Von Schubert bracht rapport uit' over de conferentie- 59 - De schrijver hield zaclii latunirlijk schuil, mdar toch geloofde de ^>mine j de „OostenrijKsche gebrandmerkt als eene juweelen had gestolen haar slachtoffer. CHINA. De spoorweg in Noord-Mandsjoer(je do«r Ja panache troepen bezet. Naar verluidt wil Japen binnenkort de hand léggen op NooreUMandsjoerye. Japan zou namelyk voornemens zijn- den oostf-Chineesahen spoorweg die Chineesch ^bezit is te bezetten. De onlusten van de vorige week hebben in Noond-Mandsjoerye een pamekachtige stemming venoonzaakt. Het geheele bedrijf van den oost-Chineeschen spoorweg is ont wricht. Men zegt dat Japan de *oost- Mongolen gewapend heeft en deze apweld tot een actie tot onafhankelijkheid. Van Ja- pansche zyde wordt verklaard dat de spoor weg bezet moet worden om het land te be schermen. onder De

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1