J -1 I 9'1. Si dan 6000 gezinnen in Gouda en Omgeving Deze Courant komt in meer H LEZEIS srkzaam dat nteitsmiddel ng is dan de IE van de NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN I J I I No. 10858 Zaterdag I September 1028 bank NIEUWERKERK, OUDERKERK, OU DEWATER, REEUW UK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* EERSTE BLAD. 1 FEUILLETON. Maria Antoinette. nten 67* Jaargang BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, <M» □ORWEG. vv uuvu, dudduiwitdit, ijuoavvr, uwi/junaix, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Dit nummer bestaat uit twee Naden. RKOOP H - die met hun 'F en Ijjdt. (Wordt rervolgd) ■'M van aanvra- n van DKN J.12%, mits iONEEL het annon- ^en en aan- RHUUR 1 deze soort eciaal tarief m 18 ge- kzucht Maag of vaarten in lag, roode z. op elke teumatiek, leverstee- lekten van Koningin en martelares. •kt ai or ZATER- ur. gevallen, leesmidde- ragen aan le Medfcji- i Markt 7, I.- BRIEVEN UIT DE HOFSTAD. CMXXIV. Wij hebben een paar aspiranit-jubiiarissen in ons midden die even herdacht moeten worden. Ze zyn wel van zeer verschillend karakter; de ééne stelde zich ten d->.*l de verdediging des vaderlands, de andere die der opvoeding van de 'burgers tot gemeen schapszin. De laatste de coöperatieve winkelver- eenigiing Eigen Hulp die haar halve eeuv.- feest viert. Groot is indertijd de strijd om r o e g in. OPLAGE 00 EX. Zij zijn niet allen vrij, ketens spotten. bepaalde tarieven winst wordt gemaakt, dan is de meest voor de hand liggende be- drjjfspolitiek, de tarieven te verlagen. Min der juist, maar toch in sommige gevallen te verdedigen, is het storten van die winst in de algemeene kas. In het eerste geval komt zij aan de verbruikers, in het tweede aan alle burgers, afgezien van het gebruik, dat zy van de overheidsdiensten maken, ten goede. De minst te verdedigen maat regel echter is wel de winst te gebruiken, om eene uitdeeling te houden onder het personeel, alsof de overheidsbedrijven en waren om winst te maken ten behoeve van hen, die in deze bedrijven werkzaam zijn. Er is alleen eene mogelijkheid, die deze uitdeeling- zou rechtvaardigen. Zij bestaat hierin, dat de loonen te laag zyn, in ver houding tot het algemeene loonpeil. Men zal echter moeilijk kunnen beweren, dat dit thans het geval is. Eer het omgekeerde doet zich voor, getuige het groote aantal gegadigden voor een baantje bij de spoor wegen. De conclusie, waartoe wy komen, Is dan ook deze, dat, zoo het spoorwegbedrijf winst maakt, deze winst in de eerste plaats behoort te worden aangewend ten behoeve van het reizend publiek door verbetering van het verkeer en verlaging der tarieven. Hoezeer detoe nog altijd veel te hoog»zijn, bewijst wel de prijs voor eene vacantie- kaart 3de klasse, die thans 5.bedraagt en voor den oorlog 2. Naast de beperkte verbindingen die er bestaan, is de prijspolitiek niet minder te laken, daar zij de intense bevordering van het verkeer volkomen uitsluit. Welnu, het geschikte oogenblik, om aan deze klachten tegemoet te komen, is thans, nu de bedrijfsuitkomsten verbeteren, aan gebroken. Laten wij hopen, dat de Directie en de Nederlandsche Regeering dit inzien en zich niet door het personeel verder laten voeren op het hellend vlak, waarop zij zich helaas in de eerste jaren na den oorlog hebben laten brengen. zeven gulden neerleggen kan om deze fmt- senmaakster te bekijken, gesteld is. We geneeren ons voor den Haag, maar gelukkig is het maar een klei» groepje dat in deze vermaken genoegen vindt HAGENAAR. Averachtscha loon- on prijspolitiek bij do spoorwegen. De Nederlandsche Spoorwegen schijnen thans weer betere financiëele uitkomsten op te leveren dan eenige jaren geleden het geval was. Dit heeft den Centralen Raad van Spoor- en Tramwegpersoneel aanleiding gegeven by den personeelraad een verzoek in te dienen, om te bewerken, dat aan het spoorwegpersoneel een gratificatie wordt uitgekeerd. Dit verzoek wordt hiermede ge motiveerd, dat, in het algemeen genomen, het personeel tot de goede resultaten het zy'ne heeft bijgedragen. De personeelraad zoo kan men verder in de bladen lezen heeft dit verzoek in welwillende over weging genomen. Op zichzelf beschouwd, ligt er iets goeds ten grondslag aan het denkbeeld, het per soneel te doen deelen in de uitkomsten van het bedrijf. Toch zijn er omstandigheden, die er toe leiden in dit -geval met de toe passing van dit denkbeeld voorzichtig te zjjn. Als de spoorwegdirectie op het ver zoek ingaat, begeeft zij zich o. i. nog ver der op het hellend vlak, waarop men zich in de jaren na den oorlog ten aanzien van de salarieering van het overheide- en semi- overheidspersoneel heeft begeven. Het gaat hier om het beginsel, dat ten grondslag moet liggen aan de belooning van het overheidspersoneel en wel inzon derheid aan die van het personeel in de overheidsbedrijven. Het eenige juiste be ginsel in dezen is o. i. dit, dat de loonen zich moeten aansluiten aan die, welke on- dpr de vrye werking van vraag en aanbod in de particuliere bedrijven ontstaan, of met andere woorden, dat zij hoog genoeg zyn, om goed personeel te krijgen, maar ook niet hooger, al willen wy daarbij niet met een goud schaaltje werken. Stelt men de loonen belangrijk hooger, dan dient men daarmede allerminst de democratie. Men geeft eenvoudig een douceurtje aan som mige groepen van werknemers ten koste van andere, die het in vele gevallen even zeer noodig hebben. De op bovenstaande wyze vastgestelde loonen en de normale rente van het aan gewende kapitaal behooren voorts de prij zen der diensten te bepalen, welke de over heidsbedrijven aan de burgers bewijzen. Winst behoort een overheidsbedrijf, wel be schouwd, niet te maken. Blykt het, dat by ÖOUDSCHE COURANT ONZE VOEDING. Het gebruik van Wittebrood en van rechten bereid van fijne witte bloem wordt vaak door velen ontraden en veelal houdt men een pleidooi voor brood van fijnge malen volkoijenmeel of van grof meel. Zulk brood is echter toch niet voor alia menschen geschikt; by bepaalde ziekten, met name van de spijsverteringsorganen, wordt het slecht verdragen, alaook door menschen met een zwakke maa*g enz. „An derzijds is het niet aan twtffeiondemhevig zegt Prof. Fassben Jer dat het bij geduld en volharding mogelijk ia, de spijsverte ringsorganen er aan te wennen ook van zwaar verteerbare voedingsmiddelen meer profyt te trekken en ook volkorenbrood te verdragen, terwijl door een dieet, dat de in gewanden wil paren, de prikkelbaarheid en de traagheid van de darmen maar verergerd worden. Dat bevestigen alle dokters, die zich met de diëettiek (hier: gezondheidsver zorging) by n.aag- en darmziekten bezig houden. Dit kan echter ook iedereen beves tigen uat eigen ervaring, die van huis uit met zwakke spjjsv erteiringsorganen uitge rust i>.” In sommago gevallen schynt de „West- faalsche Pumpernickel” tot de volkoren- roggebroodsoorten te behooren. In '/weden schynt men een soort roggebrood te bak ken, dat aan het fldeaal van goed brood be antwoordt. Ook kan <lat onbeperkt lang goed blyiven; de boeren bakken telkens een hoeveelheid- voor een heel jaar tegelijk! Todh moet noch de smaak, noch de waarde daaronder lyden. Het bestaat uit plakken van 4 5 c.M. dik, die heelemaal tot konst worden verbakken. Daardoor is goed kau wen nootzakelijk, wat in elk opzicht een gunrtigen invloed uitoefent op de spy .-.ver tering en het nuttig effect van het brood. Wat brood en andere spijzen van tarwe aangaat, moge worden opgemerkt, dat harde tarwe veel meer eiwit bevat dan zachte. Griesmeel van harde tarwe verdient dus verre de voorkeur boven dat van zachte, terwyl het maar weinig duurder is. Een zeer goede graansoort ia voorts de haver, waar nog geen gebruik genoeg van wordt gemaakt. Goed bereide havurvoe- dingsmiddelen bevatten zesmaal zooveel vet als witte tarwebloem en zyn zeer ryk aan lecithine (een vetachtige, phosphorus be vattende stof), natuurlijke voedingsuouten en vitaminen. Ook wordt wel beweerd, dat men ook de havervoedingsmiddelen gemak- 60 Maar indien Filips zich verbeeldde, dat de oude vrouw te vroom was om nare vrienden te verdedig en. of wel te zeer gebogen ouder den last der jairen om nog een antwoord te vinden, dlan veirgiste hij zich. Er was een pijn de stilte ontstaanLodewijk XVI beet zioh op de lippefn, ziebaelf uün achtende omdat hij niéts te zegftn vond Marie Antoinette zweeg alleen uil vrees te scherp te worden. De spanning duurde echter niet lang. Me vrouw de Montorged hief fier het hoofd (,P. blikte Orleans onversaagd in de oogen en zeide langham „Broeder Ptatridus zou inderdaad heel wa.t te vertellen hebben. Mon seigneur. indien hij dat verkoos. Wat hi] bovenal onder heit volk zoekt te bestrijden is de noodlottige invloed van het geheim genootschap, in Enge- and, wertozaam, en waarbij enkel landsverraders hier zich hebben aan gesloten. met het doei Frankrijk in net verderf te storten, het werk van Jeanne d'Arc ongedaan te maken.” ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omstreken (beboerende tot den besorgfcring) 1—6 regels L80, elke regel meer 0J& Van buiten Gouda sadan beaeagkring: 1-6 regels L56, elke regel moer 0.80. Advertentie in bet ZaUftiagnummar M flt o, do voorpagina M hoogov. Gewone advertentie en ingezonden mededeelingen btj contract tot zeer gereducoerden prijs- Groote letters on randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentün kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau en onze agenten an moeten daags vóór do plantmg aan bot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sjjn. zamen aard; hy ia te vinden in het Neder- landache leger. Aan het einde van dit janrj zal het een eeuw geleden zijn dat het z.g. keurcorps der grenadiers ©n jagers werd, apgericht ter vervanging van het beroeps-: legertje Zwitsers dat ons land to dien <lagj had Een eeuw van wisselende gebeurtenissen^ De jaren 30 en 31 gaven heldendaden te| zien, ddarna bleef het by gewapende vrede.. Er behoort eenigen moed toe om in den| tegenwoordigen tyd een jubileum ais uit te vieren. Den ganschen zomer door zyn cd hier ter stede congressen gehouden voor de| ontjwajpenang en ongetwijfeld zit de actrel daarvoor heel sterk in veler gemoederen^ vooral van die jongeren. Op zijn best vindt} men een leger nog een noodzakelyk kwaad een kwaad noemt men het stellig en aar. dt^ noodzakelijkheid twijfelen al vele duizenden^ Onder die omstandigheden een dergelijk jubileum te vieren, is een durf. Bovendien is het corps zelf niet meer wat het vroeger was.-■■Het mist zyn huia »®derö de Oranje-kazeme in vlammen opging; be-l langstelling ervoor is uiterst matig en de bekoring van»het corps is allang weg. Du muziek ervan is het voornaamste dat nog bleef en aan die muziek is dan ook het too-j neelspel ontleend dat de eerste luitenant den Hertog voor het eeuwfeest sameaistelde. Nu en ^an trekt de muziek door de Haag- sche straten waanschyniyk wel om de burj gery nog wat sympathie voor het leger iu te „blazen” maar heel hard wil dat met. Dq liefhebberij om vrywillig dienst te nemen 13 tot een minimum gedaald ook ai als gevolg van de algemeene actie «tegen alles waj leger en vloot is» De groote kracht waarmede de bestrijd ders dier actie zich te weer stellen, bewijst wel hoe men den invloed daarvan vreestj Het publiek is niet zoo mal, dat het dit nde^ merkt. Wat onlangs in de Tweede Kamer i» voorgevallen by de behandeling van de uienstpliehtwet heeft velen doen zien dat het met ons leger een eigenaardigen weg opgaat. mnuddeis, uat een historisch oogpunt i< net aardig het jubileum van üe Ka remmer* en Jagens ie vieren, t is misschien de ;aai- see maai dat ze iets te vieren iusbOen. Van dit keurcorps nog even naar Jose phine Baker is maar een stapje. Na de aam vankelyke opkammery van ueze julirouw begint nft toen de kritiek los te komen en uit zich het verzet tegen deze dwaze onzin van iemand die iedereen in het ootje meent te kunnen nemen. Het zou ons niet verwon deren of het is spoedig uit met deze wilde grimassen van deze namaak-kunstenares. Een deel der menschen keert er zich met weerzin af. Het is wel een bewijs hoe treu rig het eugenlyk nog met de geestelijke ontf wikkeling van het publiek, zelfs dat deel dat n (üHauein w>aren maar.... zij geleKen verUaziend veel op uw neefvoor dien beKeering.” „Uwé Hoogheid hieeft gelijk in hare opmerking, dat er familietrekken zijn, aan alle Loison s eigen' sprak de »ude vrouw/ thans, met een kalmte, al‘een door hare anders zoo zachte oogen weersproken, „maar het Aal Hare Majesteit wellicht vervelen mij Oude herinneringen te hooreai opha- le®i’ voegde zij er bftj, zich met eene buig ng toü Marie Antoinette w endena. Integendeel, mevrouw antwoord- le de koningin met haar Ue'sten glim lach ,.men is altijd blij naar het ver^ haal van nobele daden te luisteren en <*en geslacht, waartoe gijzelve behoort, kan niet anders dab vele sefaoone bladjijden in zijne geadhiedenm tellen. Hoe zacht was de blik, die baar voor deze hoffelijke woorden dankte; hoe uitdagend die, door haar aan Or leans toegeworpen. „Uwe Majesteit is goed, zooals ik haar altijd gedacht hdb”, ging d$ markiezin voort, en zij keerde zich andermaal tot den hertog ,.Ik sprak van familietrekken, monseigneur, en een der onzen Is. dat wij steeds de vijanden zijn geweest van verradera. Het was een Loison. die ter dlood werd gebracht, omdat hij aMeen dri jmoed had gehad] tegen Concini waarschuwen zijn vader werd ge kwetst in zijne worsteling met Jad- kouiiig sLuoerue van angst, aat. er een uitbarsting zou volgen op die Kloeke taai, terwijl zoowel Mane An toinoue al*, oe prinses <l.e Lamoailo de moedige vrouw vo-l bewondermg en dankbaarheid aanoagen. De hertog was een oogenblik lijk kleurig geworden, doch «erdl zichzelf spoedig meestee. Hij zocht slechts naar een middel zfch te wreken. „Eeü| merkwaardig kloosterling zei- de hij spottend. „Hot wordt waarlijk tijd, zooals zoovelen wensohen, dat uergedijke middieleteuwsche inrichtin gen ais die inonnikenhiuzen uit wor- i den geroeid.” ,,Dat zou inderdaad zeer geluklig aijn voor... hen, da el dlan wenschen monseigneur' klonk het ijskoud „Zij zouden dan minder struikelblokken ontmoeten in hun heilloos streven. Ik ben het met Uwe Hoogheid) eiens, dat het niet in de roeping van geestelijke broedters ligt, zich in tijden van vrede met politiek in te laten, maar wan neer het vaderland in gevaajr verkeert, dlan herinnert ook de monnink zich zijn plicht voor Frankrijk en zijn ning bij de gratie Gods op te staan, niet met bloedige wapenen, maar met hieel de kracht zijner welsprekendheid Ik verheug mij, dat de overste der Capudjners er ook aldus over denkt Hef. bewijst, dat het oude Frankrijk nog niet tot het verleden behoort „Nu*zeide de toegdsprokene. wei- ques Clement, uen moordenaar van iiendriK 111 Een Loison viel in onge nade bij Lodewijk XIV, omdat hij oen Zonnekoaung dunde waarschuwen te gen ae vriendschap van een prins, die zijne krijgsplannen aan Duitschland verkocht Hector de Loison, de al to lammeling dier mannen, iwier vader het leven van Lodewijk XV redde, heeft dienzelfden trek met hen allen gemeen hij weet het verraad te her kennen, en poogt het tegen te gaan. Ui hbj slagen, weet ik nietmaar nieii in die overwinning, in de poging ligt de deugd want dat streven spreekt van ono© aller onveranderlij- ke gehechtheid aan de kroon. Ik ont ken niet, dat mijne bloedverwanten nunne gebreken hadden, mannen van hun tijd zijn geweest maar allen zon der onderscheid waren dapper en trouw en daarom is het mijn eenigé trote een der hunnen te zijn.” „Mevrouw de Montowgel heeft daar alle reden toe”, zeide de koning, moed) scheppende, nu hot begon te blijken, dat aij het terrein winnen zou. „Wij hebben geen vrienden gehad, die ons met grooter zelfverloochening dienden en ook de man. die den degen voor het boetekleed verwisselde), was een voortreffelijk officier imjn groot vader zeide meermalen, dat hii met honrterdl Lofeon’s Huroptt had kunnen overwinnen.” ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2u4O, per week 22 cent, overal waar de Deaorging per looper geschiedt. Franco per pést per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.b0. Abonnementen «orden dagelijks aangenomen aan ons Hui eau: MARfcl 31, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boeknandel en de postkantoren. Onze bureaux xjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Radactie Telef. 88. Postrekening 48400. deze instelling geweest, vooral gelyk te be- 1 grypen valt van de zyde der winkeliers i Zelfs by de verkiezingen voor den gemeen teraad kwam het pro en contra in het ge- ding. Menige candidaat werd aanbevolen, met de mededeeling dat 5 hy geen lid van Eigen Hulp was. De bedoeling was natuur lijk om alle winkeliers ert hen wier lot aan deze gebonden was, te trekken. Breedte stroomen van discussies en debatten zyn over de coöperatie heen gevloeid maar zyi hield stand, drong door eh won véld, tot in alle gemeenten. De Haagjechc vereemging Eigen Hulp is op dit géhled ontegenzegge- iyk de premier geweest. Later zyn ook in den Haag andere coope- ratieg verschenen en is de strijd daarover geluwd. Eén der belangrijks factoren is na-] tuurlyik geweest de voortdurende uitbrei-l ding van den Haag die steeds nieuwe afne^ mers aanvoerden en dus aan alle iiieuwd klanten bezorgden. In de halve eeuw vart haar bestaan heeft Eigen Hulp meer daij tachtig millioen gulden aan waren afgele-l verd, een bedrag dlat niet gering is. Van de hooge idealen die men aanvanke lijk had is wel niet veel terecht gekomen] Voor het groote publiek góng het alleen orr| de vraag of de een goedkooper was dan aq andér en het dividend was overwegend. Dat neemt niet weg datongetwijfeld de cuope-t ratie regelend heeft gewerkt op de prijsbe paling omdat de winst tenslotte ar.der dé afnemers werd verdeelid. Het dividend-stel- sel vond navolging bjj enkele winkelier» maar zelfs dat was niet in, staat om de coö peratie tegen te gaan. Ze bleef bloeien er. zy heeft ontegenzegigeUJk*'veel goeds ge daan. Dat zij door haar grooten omvang wel eens ietwat den bureaucratische!! kant opging, is te ibegirypen. Of zuiniger beheer mogelyk ware geweest is niet te beoordee- len. Natuurlijk zijn velen in den loop der tijden van Eigen Hulp weggegaan maar het blijkt uat de cijfers dat zy daarnaast altyd bleef groeien. In de crisisjaren heelt men het uiterst moeilyk gehad, maar juist in dien tijd heeft zy- haar nuttige zyde het best doen zien. De storm tegen Eigen Hulp is bezworen. De winkeliers hebben er zich bij aangepast en andere concurrenten die misschien nog geduchter zijn, n.L de warenhuizen, zyn ge komen. Eén ding heeft de ervaring in deze halve eeuw wel geleerd, n.l. dat een nieuwe stroo- ming niet is tegen te houden. Zoo min a's de coöperatie was tegen te houden is de concentratie die zich in de Wairenhuizen uit, te stremmen. Voor het vele goed dat Eigen Hulp vooral alg premier deed verdient zij hulde. Velen zullen haar arbeid altyd dankbaar geden ken, niet in de laatste plaats om het rtoffe- lyk voordeel dat zy ervan genoten hebben. De tweede jubilaris is niet van zoo vreea- gurtnue zien gewennen te gevw» „vau Drueaer Maincm b^Boefc net trou wens n^mana te veirwonxiiereui, diathij oorlogzucht g is. Men schijpc dient ouden mensen wel een tijdaimg te kunnen bedwingen, maar sterven: doet hij niet en de vos ver toont altijd weer ijn staart. Als ik nrij goed herinner, was die vrome jarnevoetganger van than» eenmaal een onzetf lichtzinnigste ho velingen. „Hoogheid", nonpelde d« koningin, zie’ nauwelijks kneter kunnende oe- tMingen. j Maar de oude vrouw liet zich niet i verslaanj. Hare oogen schoten vonken, toen zij antwoordde ..Nienuend heeft graaf Heötor de Loison beter gekend dan ik, die zijne tante ben, monseigneur.” 0, vergeef viel hij haar met'ge veinsde deelneming in de rede, „men kan zich ook moeilijk alle familierela tie herinneren en het zou bij nie mand opgekofneti zijn een oogenblik te veronderstellen, mevrouw de maricieu zin...” „Dat ik eene Loison wab?” vroeg' zij snel, om een einde te maken aan zijne gekunstelde verwarring. Lieve hemel, ja. mevrouw”, her mmi Orleans, Zich nog steeds héél ver legen aanstellend, ofschoon niemand dupe (was van .ijn opzettelijk slecht gespeelde rol, „ik wil daarmede nog niet zeggen, dat de Loiaon’s slechte F I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1