IE n naat izen isl I 1 ilil B ad. ‘J IERS UUR lMP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandagss September 1928 87a Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen II n 6 3URG I rniwe Kruis” Bell shn. Bureau Marie Antoinette. "l iten Keiierstr. 38 reg EEUILLETÖÏË BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx. I 164010 Tel. 66 met van Bal b «0* I personeel genomen.’ (Wordt vervolgd. -ement lowéki Tel. 686. 1595 41 uwe het iTELS ring, rima kwaliteit l T»l. 731 Koningin en martelares. at «n Winterju lan. I»! 1EKONÏNG Gouda, bekroond: 1924, R’dam 1926. echt 1927. van tal- lekomst van ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de beaorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan om Bureau: MARKT 31, GOUDA, by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening <8480. n vestibule, met tuin en i zolder. vermoedt, Engelland Fiwiki’yks steun heeft weten te verwerven natuurlek als ge volg van concessies aan Frankryk in 't vraagstuk der onderzeeërs op het stuk der kruisers. Juist op dit terrein biggen, zooals men weet, Engeland en Amerika met elkaar overhoop. Er zouden echter nog wel enkele andetv feiten vermieldi kunnen wonden, die een ver klaring in zich sluiten van die verkoeling tusschen Washington en Londen. Amenka’s voortvarendheid, die aan den dug werd ge legd Wj het contact-zoeken met de nationa listische regeering van China, heeft in En kel and ernstige ontstemming gewekt, om dat het anti-Chineesche front der mogend- heden, waarvan sommige o.a Engeland nog geschillen hadden te regr-len met d'e 'bhjneesGhe machthebbeis, door Amerika’-' optreden wend doorbroken. Kwaad bloed heeft het-verder in Engeland gezet, dat Amerika aan Egypte heeft voorgestekl een anbiitrageverdrag te buiten. Dit Komt, naar men te ofificieeler plaatse in Engeland van oordieel is, niet te pas, omdat de stap der Vereenigde Staten feitelyk neerkomt op een Amerikaansche erkenning, dait Egypte een volstrekt onafhankelijke staat is. Zoo- iets kan Engeland, dat zym voogdyinecihten onder geen beding wil laten varen, niet ge- doogen. i Men ziet dus, dat er tusschen Engeland en Amerika verscheidene punten van wrij ving bestaan. 1 ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omstrek» (behooi»d« tot dan bssorgkring 1—regale L8Ö, elke regel meer IJS. Van buiten Gouda an dan beiorgkrin*: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 9.89. AdvwtantMn in bat Zatardagmunmer 29 tt htfaiag op den prjja. Liefdadigheids-advententifa da helft van dan prtfa. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regala AM, «Uw regel meer M. O» de voorpagina 59 booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngwn btf contract tot sear gereduceerd» prijs. Groote letters en randen word» berekend naar plaataruimta. Advertentiën kunnen word» ingezond» door tuaeebenkomat van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau» en onze agent» moet» daage vóór de plaatsing aan ha» Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Het is gemakkelyk, verbeteringen aan brengen by dingen, die eenmaal uit gevonden zyn. 61 - Orleans wilde antwoorden, doch Mar rie Antoinette stond op en zeide ,»Maj dunkt, dat ik ui allen Uiaite 18(ng genoeg heb laten genieten van liet bijzijn der markiezin, om met van zelfzuchtigheid beschuldigd tewopden, indien ik mevrouw die Montorgei mee neem naar mijn boudoir, oan onge stoord met haar te kunnen spreker. Ik moet u ook volstrekt de kinderen van Frankrijk toonen, mevrouw ging zij vol innemendheid voort „ik stel er prijfe op, dat gij niet zult vertrek ken zonder den Dauphijn en zijne zuster uw zegen te hebben gegeven Hare bezoekster had haar voor beeld gevolgd en antwoordde ontroerd met een 'woord van dank. Daarna ging zi] eén diepe buiging voor den ko- ning maken. boog ook voor mevrouw Elisabeth prinses de Laimlballe en Lo- dewijks broeders, on» ten slotte met opgehesen hoofd langs Filipe van Or leans te gaan, als zag zij hem met eene De Christin kon geen Judas be een handjevol gezonde lieden, terwijl er domtoren in overvloed aan het hof verbonden zijh.” „Het is dan ook slechts eene daad vaai goedhartigheid van den prins men hee.t hem den man, voorgesteid als ejen hon^eiitlijder, wien het aan brood ontbrak voor zijn, talrijk gezin er ik heb uitgevonden, dat hij onge huwd is, voor geen sterveling heeft te zorgen, maar daarentegen beketud staat cm zijn revolutionnaire denkbeelden, terwijl ik nooit duivelachtiger gelaat heb gezien. Welnu, Elisabeth, dit eéne is een feit dat de persoon; die zij» zaak bij uw broeder bepleitte, zijne aanstelling verkreeg. Filips van Or leans was. Begrijpt gij niet, dat mij de vrees bekruipt een vijand te meer in onze omgeving te hebben, een 4>i- on?” „Ik moet dat onderzoekensprak de prinses verontrust. „Hoe heet die maai ..Marat'* „Ik dank u voor de waarschuwing, Thérèse. Ik zal nauwlettend toezien maar ik herhaal U, van mijn invloed cp Artois is niets te hopen Hij zal mij uitlachen als ik hem waarschuw, „Lachen, altijd lachen", mompelde de grootmeesteres hotcFdSchurMend. het eindigt op weenen. Ue Engvlsch-Amerikaansche betrekkingen. De Fransche Minister Bokanowski b y een vliegramp gedood. Met vier andere reizigers in een vliegtuig verbrand. Ij» vi?rbaml met fantastische berichten omtrent een vengelyk tusschen Eng'elaml en Frankrijk iinzake hun vlootpolitiiek hebben Fransche en Engelsche autoriteiten het nuttig geoordeeld op de onjuistheid van vele sensationeels geruchten te wü^en. Zoo heeft lord. Ousihendun, <liie (Jhamberlain tij dens diens ziekte vervangt, de beteekenis van ’t vergelijk trachten te verkleinen, dat hy slechts een compromis noemde en geen eigienlyko overeenkomst met een definitief karakter. Naar de Britsche minister- het voorstelde, was het vergelijk eun uitvloeisel van F ransel» -Engel sch overleg in. verband met den wensch der voorbereidende Volken- bondscommissie voor de ontwapening, om te weten hoever sommige staten bereid »yn te gaan op 't gebied van inkrimping der be' wapening. Frankryk en Engeland hebben daarop elk een conventie geredigeerd en uit de bestu<leering en vergelijking dezer beide ontwerpen zou het veigelijik tot stand »yn gekomen, hetwelk Ci*ahendun kenschetste als een eersten stap qp tien weg naar een maritiem accoord. Wanneer men Cushen- diun mag gelooven, mag ep achter het ver gelijk niets boosaardigs worden gezocht en zou het vengetyk slechts zyn voortgekomen uit het eea-ly'ke verlangen van Eegeland en Frankryk om door middel van ontwapening den vrede een dienst te 'bewijzen. Nadruk kelijk verloochende hy het, dat er geheime bepalingen bestonden en met dezelfde klem ontkende hy, dat een Fransch-Engelsche samenwerking op vlootgebied werd be oogd. In gelyken geest heeft zich Leygues, de Fransche minister \an marine uitgelaten, die opmerkte, dat het vergelijk niets ge heimzinnigs bevatte, volkomen loyaal was en niet ten doel had de maritieve overeen komst van Washington, aan de onderkeke- naars waarvan trouwens de tekst van 't compromis was gezonden, te ondermynen. Al deze geruststellende verklaringen zyn niet in staat geweest het Amerikaanische wantrouwen weg te vagen en zelfs zijn er wel Engelsche bladen, die kritiek leveren op de politiek der Britsche regeering, diie naar men zegt met het Fransch-Engel sche vlootvergelyk, dat op zoo zwakke wijze van oflficieele izyde wordt verdedigd, een ernstige fout heeft begaan. In elk geval wordt ook als een teeken van Amerika’s ontstemming het feit uitgelegd, dat, toen Kellogg zich naar Panys begaf, om aldaar op 27 Augustus het vnedesfpact, waaraan zijn naam is verbonden, te teeke- nen, hy nalliet Engeland aan te doen. Op zijn terugreis naar Amerika meed' de Ame- rikaansche staatssecretaris Engeland even nadrukkelijk, doch vond wel tijd enkele dagen in Ierland door te brengen. In som mige Engelsche kringen meent men. dat Kellogg met opzet ingeland links heeft laten Eggen, omdat, naar men in Amerika Het vliegtuig, te Toul gereed stond, was een tweedekker met luchtgekoelden motor, die dienst deed op de gewone lijnen van de Compagnie Internationale de Navi gation Aérienne. Hij vertrok Zaterdiagmid- dag om 5 uur van Le Bourget en werd be stuurd door ecu van de gewone piloten van de maatschappij, Gabriel Hanin, uit Straatsburg, cïie in vllegerskiingen zeer be kend is-Verder reisden, met de machine Le- franc, technisch directeur van de maat schappij, de mecanicien Vidal en de marco nist Villiins. De machine was onlangs van een nieuwien motor -voorzieni en werd voor het vertrek grondig geïnspecteerd. De reis naar T&ül; werd «feonder eenig in cident afgelegd. Zondagmorgen cm 9 uur verscheen Bokanowski op het vliegveld te Toul en nam plaats in de vliegmachine, die zes passagiers kan vervoeren. De personen, die uit Parijs waren -gekomen, stegen even eens weer in en het toestel taxi'de over het terrein. De menschep die op het veld h?t vertrek byiwoonden, kregen tien indruk, dat de piloot eenige moeite had h^t vliegtuig van den grond te krygen eni verder te stij gen. Al spoedig scheen dit bezwaar echter overwonnen, want de madiin? steeg tot on geveer 500 Meter. Tot hun groote ontsteltenis zagen de toe- schouwer» plotseling, hoe het vliegtuig naar rechts begon af te glijden en vervol- gans met razende snelheid viel, om neer te storten op een weg, die zich op nauwelijks 100 meter afstand van het vliegveld be vindt. Ternauwernood was het toestel neer gesmakt, of een geweldige vlam steeg op. De reddingsbrigade, die onmiddellijk ge alarmeerd werd, she&w naar de plek waar de machina zich bevond, doch de hitte was zóó intens, dat de leden dér brigade op een afstand moesten blyven en geenerlei po ging konden doen, om dé inzittenden te be- vryldi?n. Er bestond voor de slachtoffers niet de minste kans te ontsnappen. Eerst een uur nadat de ramp had plaats gethad, konden de geheel verkoolde lichamen uit het toestel worden gehaald. i mer een figuur gewoi-den die nieeteld© in het leven der natie. Hij was een der meest modern^ Fran- sdien: hy had veel in de Vereenigde Staten gereisd en luchtte zyn streven op het invoe ren van Amerikaansciitm bussiness-geest en financieele klaarheid in Frankrylf. Hy was het tegendeel van een financieel of commer cieel romanticus, en daardoor een man van het slag waaraan Frankryk geruimen tyd niet overryk was. De overlieden miniater was een groot vriend' van Nederland en de Nederlandsche nyverheid, hy bezocht in Juni j.l. Rotter dam en de Nenyto, waar hy de Fransche afdeeling opende. buiTenlandsch NlEIiW DU1T3CHLAND. De dood in de bergen. Twee slachtoffers. Uit Heiligeniblut, wordt gemeld, dat de Frankforter prof. Heinrich. Weber by een bengtoei- op den Gross-G-lockner met ayn gids Burgsteiner naar beneden fg gestort en gedood. Achmed Zogoe Koning van Albanië. De kroon geaccepteerd. In de Zaterdag gehouden zitting der Na tionale Vergadering werd de door de com missie voorgestelde grondwetswijziging by acclamatie aangenomen, waarna Actuned Zogoe bey tot Koning van Albanië werd ge proclameerd. En uit negen leden bestaande commissie begaf zich vervolgens naar 'i® villa van Achmed, om hem «le kroon aan bieden, die hy aanvaardde, waarna hy ka den namiddag in het parlement den eed af- legde. De familie van den nieuwen koning be staat uit: Sadt, konmgin-moeder, prins Dzjelal, broeder van den koning, en vyf prinsessen, zusters van den koning. De mooiste dezer zusters heet Semia. Zy is in 1906 geboren en staat bekend als de lievelingszuster van den nieuwen vorst. Ze draagt met voorliefde de uniform van admiraal. Prinses Semia is een tyd hmg verloofd geweest met Enver Bei, den rijken neef van Moefj, Bei, gewezen miMater van financiën. Er kwam echter een einde aan de verloving, omdat Moefi Bei in het parle ment Achmed Zogoe verantwoordelijk stelde voor de politiek dde Albanië finan cieel afhankelijk maakt van het buitenland. Moefi moest daarop naar het buitenland vluchten. Een andere zuster van Achmed Zogoe was gehuwd met Zena Bei, Albaansch gezant te Praag die aldaar is vermoord. De vader van den nieuwen Koning overleed in 1911. Beweerd wondt dat Achmed ook nog een aohttienjarigen buitenechtelyken zoon heeft. Achmed is jaren lang verloofd ge weest met Wzlatzya, dochter van Sjefket Bei, den rijkste van atte Albaniëra. Toen Achmed echter naar het koningschap begon te streven, maakte hij een einde aan de verloving. Om een uitvlucht te vinden, be weerde hij dat Sjefket Bei betrokken was by den aanslag op Zena Bei, den gezant te Praag. FKANKRIJK. Levine zal niet met Miss Boil en Acosta de Oceaan oversteken. Levine, die zyn Junkers-eendëkker op le Bourget gereed houdt voor een transatlan tisch vlucht, heeft naar veriuidt een hut be steld op de „Leviathan”. Indien het weer morgenmiddag niet gunstig is, zal liy het ondernemen van de vlucht overlaten aan miss Boll en Acosta. ITALIË. De arrestatie van Kossi. Qok zjjn doehlet in hechtenig ge nomen. Cesare Rossi en zyn dochter zyn gear resteerd. Rossj was een der stichters van de fas cistische party. Hy behoorde tot de leiders, die den opmarsch naar Rome meemaakten. Later werd hy leider van hot persbureau van het departement van den minister-pre- sident. De gearresteerde was betrokken by den moord op Matteotti. Hij werd echter destijds weder vry gelaten en nam de wyk naar Parys, waar hij een heftige agitatie tegen het fascisme op touw zette en pam fletten tegen Mussolini en het fasciatnsche •stelsel publiceerde. Uit Baizel wordt nog gemeld, dat de ar restatie van Rossi te Campione aar. het meer van Lugano in Tessin groote opwin ding veroorzaakt heeft, vooral door de voor i loopig nog onopgehelderde begeleidende omstandigheden. Het zou namelijk vast staan, dat Rossi, die zich sedert eenige maanden onder een valschen naam in Lu gano opthield, in handen gevallen was van Italiaansche politie-spionnen. In een auto, waarin Rossi met een jongedame, die in werkelijkheid een lid van de politie was, een tochtje deed, werd hy naar de Italiiaansche enclave Campione gebracht, waar hij on- middeljjk gearresteerd werd en naar Luga no werd overgébïacht. {.roeteu., „Zou men niet aeygen, dak Egypte ciüö eeai aijner nAttmnien had aige- staan (riep hij «net een valscbien lach zoodra de deur aioh achter de beide vrouwen had gesloten. „O, in dat geval zou ik niets op een gansche lading daalrvan tegen heb ben schertste de grappenmaker Ar tois, „want voor eene mummie zat er nog leven genoeg in, neef. Het was waarlijk eene vekmaketlijke schermut seling. die wij bij woonden. ,,lim' zeide de hertog ontstemd, .men behaalt nooit eer bij een spie gelgevecht met vrouwenmen moet "e te zeer ontzien. Anders zou men ie met een enkel woord schaakmat, zetten.” als zij Loison's zijn", sprak nu voor het eerst prinses Elisabeth met zacht verwijt. „Zij had nog heel wat andere feiten kunnen opsoiugnen, oie haar recht schonken trotsdi op nare naamgenoot en te zijn.” „Wei, wel, mijne heilige nicht be gint dus losbandigheid te verdedigen? klonk het boefeaardig. ..Die schoone Hector, de hoveling van weleer, was lichtzinnig onder de lichtzinnigeni." „Maar wisdïte dat urit door een le (ven van boete. Ik bewonder die kracht neef”, antwoordde de jonge vorstin vastberaden. ..Gij zijt immers nog al tijd een goed katholiek?” Zij had alle redenen daaraan te Te Sampfgny hadden gisteren ter gele genheid van Poincaré’s 68sten geboortedag samenvallende met het twee-jarig bewind van Poincaré eeniig11. feesteljjkheden plaats. Onder de igasten wam ook Minister Boka- nowéloi, minister van Handel en Posteryer. en tevens van de civiele luchtvaart. Deze is kort na zijn vertrek van bet landgoed op tragische wyze om het leven gekomen. Van Sampjgny had die Minister zich per auto naar Toul begeven, om vandaar met een vliegtuig- te gaan naar Auvergne te Cieranont-Ferrand, waar 00,1 vliegfeest zou plaats hebben. Vóór zyin vertrek hadden verscheidene collega’s Bokanowski nadrukkelijk aange raden, den geheel en wqg per auto af te leg gen, doch hij wees hiun raiadgevinigien een grapje van de hand en hield aan zijn plan vaat. Als leider van het <lei civiele luchtvaart heeft rijke vluchten gemaakt en de de burgerlijke luchtvaart had zoozeer zyn aandacht in beslag genomen, dat hy zioh in den laatsten tyd bijna geheel aan de ont wikkeling daarvan had gewijd en zich met kracht verzette tegen het plan een afzon derlijk ministerie van Luchtvaart in te stel len, dat dan niet onder z'yn leiding zou staan. NOORWEGEN. Een dryver van de Latham gevonden. Diepe rouw in Noorwegen. Het visschersvaartuig „Brodd” van Aale- sund, kapitein Haride, is van het Beren- eiland te Tromso aangekomen met een twee Meter langen drijver, die gebleken is af komstig te zyn van het Lathamvliegtuig van Amundsen en G-uilbaud. De officieren van de „Michaei Sara” hebben den dryver herkend. Hy ós gerepareerd met een kope ren plaat en by navraag by den chef van het mawnestation te Bergen, veiklaarde deze, dat inderdaad een der dry vers van het I-athamvliegtuig tydens het verblijf te Ber gen met een metalen plaat is gerepareerd. Voprts verklaarde Ixij, dat de drijver een blauw-gr^zekleur had; dit is ook de kleur van den door de visschersboot gevonden dryver. Het wrakstuk is gevonden op 16 K JA. ten noordwesten van Thorsvaag by het Füglo- eiland, noonledyk van Tromso gelegen, Er schijnt dus weinig twiyfel meer te zyn of het vliegtuig is verongelukt en de be- Met Minister Bokarowski die op zoo tra gische wijze om het leven kwam is een merkwaardige figuur en een stoer werker heengegaan. Maurice Bokanowski wjend op 31 Augus tus 1879 uit Joodsche ouders te Havre ge boden. Hy ontving een juridische opleiding, wend’ advocaat aan het Hof van Appèl en vond weldra zijn weg naar de politiek als man van het centrum. In 1914 werd hy voor de Seine tot Kamerlid gekozen. Bokanowski was geen Schitterend spre ker, waardoor de gewone weg naar parle mentair succes hem ontzegd scheen. Maar geleidelijk bouwde hy zich een reputatie op als expert in financieele .zaken en als een by uitstek practisch man. Nadat hy in 1924, in een van Poincaré’s kortstondige kabinetten, de portefeuille van Manne had gehad, ia hij in de huidige Ka- „Zijt g*j daar zexetr van?" tluister- l<’e mevrouw Elisabeth ontsteld. „Ik bezit er de bewijzen, van „Uieei ze mij riep die prinses uit; maar liet er aanstonds moedeloos op volgen „Neen, waartoe eigenlijk Zijne Majesteit zou toch niet te bewe gen zijn toi straffen. Lodewijk is zoo enge lacht ig goed, dat hij niet in zoo veel! slechtheid gelooven kan, en da.tr bij schijnt elk besluit hem zooveel te 1 risten(lat toen Marie Antoinette hem' als eenig ge&cbenk op haar naamdag d'e ontruiming der Bastille heeft ge vraagd. hij daartoe niet heeft kunnen overgaan, ofschoon hij anders de barm hartigheid zelve is. ..En kunt gij ook geen invloed op uw andere broeders uitoefenen?" "vOp Provence misödhienniet op Artcns. die hét leven zkx> zonnig in ziet, dat hij mij altijd van het voeden va dwaze schrikbeelden beschuldigt Maar waarom vraagt gij dat „Het was juist met het 007 op den graaf van Artois, helaas", mompelde dri grootmeesteres verslaitjen ..Ik heb geen bewijzerj voor wat ik nu zeggen ga. alleen de voorgevoelens van eene bezorgdihei'd en vriendschap, en tot hier toe hebben zij mij nog geen enkele maal bedïrogen Uw jongste broeder heeft op eens een arts voor rijn stal personeel genomen.” .Wélk eene dwaasheid”, riep me vrouw Elisabeth lachend uit. ..voor tvMjje-len, ditaar zij wist ook boe gaar ne hij er voor door bleei gaan. ,A>, zeer zeker. „lm zult gij ook niets tegen Maria Magdalena aan te voeren hebben en lodi werden er zeven duiveien, zeven hooldzonden uit haar uitgedreven, wat naar niet verhinderde een heilige ie wqrden. Ik geloof aan de beseeruig van dien edelen monnik, zooals ik ge- loo. aan de hare." Eai| ook zij groette het gezellsohap en trok zich in hare kamers terug, ge volgd door mevrouw de Lamballe. wu zij een wenk had gegeven. „Ik had kunnen weenen van dank baarheid over dat bezoek, Thérèee", zeide zij, zoodra de anderen haar met meer konden hooreau „Wat was het veelzeggend onder drize» omstandighe den. Zoo veelzeggend, dat de verrader in ons midden aanstonds poogde het te vergallen antwoordde dé toegc- sprokene bitter. ..Zoudt gij toch waarlijk nog altijd denken mompelde de jonge prin ses. „Ik denk niet ik wéét maar het is ommogejijk dien koning de oogen te openen. O. Elisabeth, bezit ook gij dan niet den mrinsten invloed op broeders? Het is Orléans, dié schotschrift tegen Hare Majeseit liet verspreiden het werd' op kosten van het Engelsch genootschap gedrukt. hOUNHE «MJRANT 1641 40 H 1642 60

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1