Zen )P 41 ‘1 I Hat Ü4NSIHSIITUUT voorhaan C. Wiliams. OEN IMS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, ^ERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OüDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDLNXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz T {Dinsdag 4 September 1828 NO. 16860 87» Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ie Tabletten EEUILLETON. Marie Antoinette. t ver- op de' t dan le be- i 4*» ï«tige enzfe. - - jur genezen. irat geen schadelijke 'i it zuivere medicinale ,j levolle Ingrediënten. - icest vooraanstaande ijdelljke werkingvan j )mt met de gastrische takteen opgewekte» 'J gevoelen neem eenol roeit U frisch en op- fl De Reèri ven den Volkenbond bijeen. W .1 12 fl. 21 Den Haas. 1667 18 t* en a, hu» KAJiAU.ES ETEn Koningin en martelares. t zulk nutte- kon, terwijl Slavisol] zaken, 1 Tot v g aderin; Müller, r. ±550 'oaUnag. enuwzwakte. ■n degelijk verster- rucht toegepast bjj noeders, bij klier- in alle die gevallen •lijk en geleidelijk ilel voor alle geval- e ge- kinlc- het Kdlogg-(pact toe te treden. De iZiweedische, minister van buiteland- sche zaken heeft aan dien Amernkaan.-chen gezant te .Stockholm doen weten, dat de Zweedsche regeering voornemens is tot het pact van Parijs toe te treden. Dit besluit moet evenwel door het parlement worden geratificeerd. DO brieven ontvangen verbruik Stelt zich voor te Gouda medio Oct. a.s. DANSCURSUSSEN te openen in Hotel „CENTRAAL”, Markt, Gouda. Inschrijving telkens WOENSDAGS 5—19 SEPT, en 3 OCT. a.s. van 2</j5'/i en 79 n.m. Aanb. door de meest vooraanat. fam. Zie prospectus. Op aanvr. verkrijgb. Correspondentie-adres Hotel Paulez, Den Haag. ABONNUaiENTSPRUSc per kwartaal 2.26, per week 17 cant, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau-. MARKT SI, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. 1 Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Ml Wat het antwoord van de Sovjet Regee- ring betreft het heeft stellig zin nader ken nis te maken met den inhoud! der nota. Deze bepaalt zich er niet toe bepaald ja te zeg gen maar maakt integendeel veel kritisahe opmerkingen. De sovjetregeering deelt al lereerst mee, dat zij van *t begin van haar bestaan af neeft gewerkt voor het hand haven en waarborgen van den vrede en daarom eiken stap in deze richting toe juicht Het eenige middel, waardoor oorlo gen op werkzame w^jze kunnen worden voorkomen, acht zij ondërtusschen een al- gemeene en volledige ontwapening, want in een atmosfeer van algemeene kocrt--aohtige bewapening leidt elke wedstrijd onvermij delijk tot dea oorlog, die te verwoestender zal zijn, naarmate het stelsel d“ir bewape ningen volmaakter is. De voorstellen der sovjefregeering hadden echter niet den In 5 minuien. 4n 5 tot 10 minuten, j to 10 tot 13 minuter tn 10 tot 13 minuten is In24urcn. J ra'.isbescimivingovc: I ;enuwsloringen, huid- gevitte koude, slapc- ila veizwakklDfi. Oppervlakkige tnenschen beschouwen ernstige dingen te licht en onbeduidende dingen te zwaar. 62 - liet vfes alsof de smaad, op de ko hiugin «geworpen, aif hare getrouwen tot Uaufr voteroje. orsciieideniei faanAi-cs uit dien adelstand), die zich' op de kas- leeleal in de proviitoiën hadden terug- gc trokken,, om geein deel te nemen aan de feesten van het hof, keerden Wr Parijs terug en vertoonden zich weer te Versailles. Telkens mocht mevrouw de Lam- balle met stralend gelaat Marie An toinette eene nieuwe aanvraag om audiëntie overbrengen. Mjeer en meer schaarden de ware koningsgezinde®! zich om den troon. Terwijl zij op een morgen bezig was ne bfeveien ïuarer meesteres aï te wach ten. omtrent dag en uur, waarop de koningin deze verschillende bezoeken ontvangen, trad Lodlewijk XVI binnen in zijn smidspaikje, dat hem dwazer dan ooit stond, door zijne on nwiharendi toegenomen zwaarlijvig heid. jonge vorst, met het thans rood' iiaar eigen nart van vrees vervuld wa» voor hetgeen hem en de zajiiem .vaeh|toe Axel ae i'ersen was met Marie An toinefble alleen gebleven. Zij, wees hem een stoel tegenover den hare aan. „Ik ook had ue hoop opgegeven u «eer te zien’ zeude zij, den bdik on derzoekend op hiem vestigende. „Gij zijt lang, heel iHng weggeble ven en wiij hebben alleen door derden van uwe heldendlaidien gehoord. „Toch was Frankrijk geen oog en blik uit mijne gedaditen, Majesteit. Ik was eenvoudig naar mijn vaderland gegaan, toen mijne diensten niet meer vereisoht werden ih de Nieuwe We reld.” t En thans komt gij ons bezoeken... voor hoe lang?” „Voor zoolang de koning mij in zijn veer acht weken uit Canada naar Engeland terug te koeren. Half Engeland leefde mee met de myste rieuze verdtwijning van den domijné, die den 25en Juli j.l. zijn rustige (pastorie te Dod- dinghurst verliet, zjg. om met vacantle naar Ierland te gaan, maar niet terugkeer- de. Waar was de geestelijke gebleven? Zijn butler, zijn secretaresse wedden verhoord, maar niemand kon uitsluitsel geven. Totdat zijn naam werd ontdekt op de passagiers lijst van de „Empress of Scotland”, dlie op 4 Augustus uit Ohedbourg naar Quebec was vertrokken. Rev. Hutchinson was heel verbaasd dat men zich zoo ongerust over hem had ge maakt. Hij had weliswaar niet duidelijk te kennen gegeven dat hjj* Engeland voor goed verlaten wilde, maar dat kwam omdat hy wat oververmoeid was. Hy trok naar Cana da om zich daar als landbouwer te vesti gen! Onllangs liet hjj wetèn diat het hem er best beviel. Thans echter heeft een der Engelsche provinciebladen uit Brooks (Alberta) van den geestelijke een telegram ontvangen, waarin deze zijn voornemen aankondigt naar Engeland terug te keeren. De bisschop van Chelmford zal nu moe ten uitmaken of Rev. Hutchinson na zijn desertie zoo maar weer zijn functie hervat ten kan. Dorpsoorlog tegen vliegtuigen. Het lage vliegen boven bewoonde dorpen. Het dorpje Hemble in Hampshire is in rep en roer omdat de vliegers van de Hamp shire Light Aeroplane Club, wellke haar vliegveld vlak bij het dorp heeft, zóó laag plegen te vliegen dat de bewoners er groote hinder van hebben. Zij hébben nu den strijd tegen de vliegtuigen aangebonden en één van hen, de heer Findlay Smith, plantte achter in zijn tuin een vlaggestok van 50 voet hoogte om aldus de vliegers te dwin gen zijn woning te eerbiedigen. Edoch, de vlaggestok werd „omver gevlogen”, en een der toestellen, bestuurd door miss Grace, viel te pletter. De ruzie Js zoo hoog geloopen dat Sir Sefton Brandeer, de directeur van den bur gerlijken luchtdienst, zich naa>- Hamble heeft begeven om de zaak te onderzoeken. Het vliegveld is particulier bezit van dd heeren Roe and Co. DUITSCHLAND. Berucht inbreker gesnapt. Voor 1% millioen mark aan bont- waren gestolen. Een eigenaar* dige arrestatie. Zondag is het de Berlijnsche politie ge* lukt een der igevaarüjkste inbrekers vart »0 IDSCHE mRANT. helpen U bfl bet De Belgische minister van buiterJand- sche zakenv de heer (Hymans, heeft in <lo „Flambeau” een veridaring gepubliceerd over het Verdrag van Parijs, waarin hij o.a. het volgende opmerkt: De onderteekeniing van liet pact heeft aanleiding gegeven tot een ceremonie waarvan de grootschheid en de beteekeniis een levendiigen indruk teweeggebracht heb ben op dé uitgelezen vergadering, vereenigd ten paleiize van de Quad d’Orsay alsook op de openbare meendng te Parijs. Was het geen treffend schouwspel den vertegenwoordiger van Duitschland aan de tafel der gevolmachtigden 'te zien zetelen tusschen de vertegenwoondiigens van Frank rijk en van België? Het is in die volle beteekenis van hit woord een moreel pact. De staten verbinden zich onderling op hun eer. Elke aanvals oorlog zal moeiljjker, gevaar lijker weiden. te erkeiwim. „En toch hebt gij den oorlog opge zocht’, klonk het verwoadterdl. „Waar OUl;?” Axed de P ersen bewaarde bet stil zwijgen, tot de koningin hare vraag herhaalde Toen antwoordde hij op gespoorden toon „Men kan ook tot den krijg gaan, om er den dood te zoeken.” ,.l)en dood?” herhaalde Marie An toinette. hem opmerkzaam aanziende „Gij wilde dus sterven?’’ ,.Ja. Majesteit, inaar de dood) schijnt op het slagveld degenen te ontwijken die hem zoeken”, klonk het op een toon vol onbeschrijfelijke bittertieid. Maar waarom te sterven, als men zooals gij. alles bezit, wat het levert waarde geeft?” Alles., m sschien imflar dan ook op het ééne na. dat dat „alles” over treft „Bedoelt gij lidfde?” vroeg de ko ningiin zacht ..Gij weet, ik ben eene vriendin gij behoeft nonh spot, noch onbescheidenheid te vreeaon van mijne zijde De jonge nvan boog toestel iiimend het |hoofd. ..En er zou ééne vrouw gevonden worden, die u haar hand weigerde? Monk hel ongeloovig. ..Vertel mij uv leed' Of heeft die verre toch* dfof eene voordfeel gehad u te genezen"?” (Wordt vervolgd) ..Dat is het antwoord aan een vriend en ik" dank er u voor antwoordde de vorst n met een weemoedigen glim lach. ,Sams koint bet mij voor, dat wij spoedig den steun van al onze getrouwen zuilen behoeven en t ver- heugt mij u daar weer ondier te mo gen rekenen, graaf de Fersen.’ ..Uwe Maje^etit heeft toch geen oogenblik aan mijne toewijding ge- twfjHd, wil ik hopen!?” riep hij haas tig uit. haar met stnartelijk» verbazing aanziende. „Bij oogenblikken, ja”, antwoordde Minister Hymans over de beteekenis van het Kellogg Pact. Het antwoord van Sovjet1 Rusland. laire vergadering vati den Vol- is gisteren overgegaan tot de vor- yan de commissies. Benoemd werd ter 1'b.n <le eerste, dé juridische min. Scia- ||bvoorzitter der 2e commissie, die hganisatoiri salie kwesties, het lid van jutaei-schen bondsraad Motta; als van. de 3e qommissie, die voor (enting, de Belgische gedelegeerde dé Wiiart; van de 4^ d|fe financieele isle, de Poitugeebche afgevaardigde i, voor ge- ■zit- Berljjm, dten 38-jarigen inbreker Guteki, handen te kirjjgen. Gulski was een speciali teit in het inbreken in ibontzaken en heeft, naar men berekent, in de laatste maanden voor een waarde van IK millioen mark bontwaren gestolen. Zjjm aanhouding ge schiedde onder eigenaardige omstandig omstandigheden. Een vriend van Guliski reed gisteren per auto naar Lehrün, dooi Gulski op een motorrylwiel gevolgd. Onder weg begonnen zy oen wedstrijd, waarby Gulski weid aangereden en kwam te vallen Met een ernstige zenxuwverlammmg weid hy opgenomen en naar zyn woning ge bracht. De politie, die een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk instelde, kwam tot de ontdekking, dat zy met den lang ge- zochten inbreker had te doen. Zy bqgaf zich terstond naar de woning, wiferheen Gulski was gebracht en te bed lag en nam hem in hechtenis. In zyn bezit werden twee geladen revolvers gevonden. NOORWEGEN. De nasporingen in de Poolstreken. Volgens rauiobeiridït van de CiUa «i Milano is de Bragan-zia op /ten dien breedtegraad aangekomen, langs den ijsrand, die zich van kaap Platen tot het eiland Parry uitetrekt, zonder iets merkwaardigs op te meirken. olgen» nieedieelingetu van de Hob by en de Veslekari kan mep ais zeker aaiuiemen, dat er geenerjei aanwij zing hoegenaamd is van schipbreuke lingen. op de eilanden Gillisland en Victoria, dn© zorgvuldig werdem afge zocht. Ue Krassin is in de Koningsbaai aangekomen. Prof. Sauoilowitsj en ko- lOaiej Romagna hebben overleg ge pleegd over de verdere samenwerking De Koningsbaiai begint ijsvrij te ge raken. De gezondlheidstoestandi van overste Mariano gaat vooruit. VER. blATEN. De redding van Hassej en Cramer. Meer definitieve berichten. («isLoravond heeft men in ons blad reeds kunnen lesen van de wonder- uaanlijke redding van de vliegers lias sell eu Cramer, die 18 Augustus van Ontario opstegen, omi via Groenlaiil en IJsland naar Stockholm te vliegen, maar van wie sedert dien niets meer gelioord werd. Reuter en V.JD. beves tigen het verheugende nieuws thuns en geven uitvoerig verstlag van de leddfimig. De stoutmoedige luchtreizigers dan kregen op 19 Aug. boven het Zuiden van Groenlanfd gebrek aan benzine en ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omMrakeo (WMXmnde tot dm toaargtainf) 1—6 regda 1A0, elka regel meer 9.25. Van buiten Gouda en den bezoigkrin<: 1—6 regeb L56, elke regel meer 0.89. AdTartentifc^ji het Zatordagnummer 2t btfeiag op den prjjs. Liefdadixbeide-adveitentidn de helft van dan prija. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 reg^a 2J5, elko regel meer Ml. Op de voorpagina 50 booger. Gewone advertentiin en ingezonden mededeeiingen bty contract tot zeer gereduceerden prtja. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiin kunnen worden ingezonden door tuaechenkomM van aoüede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaateing aan hot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ztjn. Er zal moeten nagedacht wmixlen, alvorens het risico te lóqpen, dat het gewet- n tier vo.keren in veitoet kome. De heer Briand heeft met veel scherpzin nigheid gezegd dat een echte realistische politiek de zedelyke sancties lekten daitawyU tot de poiitaekfe sancties. Maar men moet ook het pact niet over schatten en voorgaan aan den eeuwig- du t enden vrede gelooven. Het anti-ooriogispact kan ai <le oorzaken van conflict en al de driften waaruit soms deze gewelddadige ondernemingen v(*ort- vloeien niet vernietigen. Daarom is het dat de landen die er naar streven het vredes- regjme op te bouwen, niet nalaten, tegely- kertijd de maatregelen te namen, welke hunne landsverdediging vereisdit. Dat doet België en moet het uoen dOor rekening te houden met zyh aardrijkskun dige ligging. De Vereenlglde Staten hebl>en zooeven bewezen dat zij niet alle belangstelling voor den wereldvrede en de Europeesche orde verloren hebben. AAn Wilson heeft men den volkenbond te danken en de heer Briand heeft tenecht in den aanvang zyJier redevoering zyne gedachtenis opgeroepen. Aan Kellogg komt de eer toe, geïnspi reerd door een. voorstel van Briand, aan de volken der wereld een universeel pact te hebben voongesteld, dat Amerika dbet deel nemen aan liet handhaven van de veilig heid in de wereld waar het overal belangen te behartigen heeft. vu quuu gv^aut, zag er u.i ais vai tejuu /.cbkii&puig hjuu. inj wcxu op ueu voet gevOigd uoor eeu uii^, SauiiK jUUgnruuscii met prachtig Ujn ut^icdfcii gelaat eu gouvunue bruine inaroïi, üue hij u.e/i goeden, smaaiK hudl in ei le poeuiereu Zijn aanblik ueed Matie Antoinetie een xakuftop uutroep vaui verrassuig slaken Graaf (te Ferueti' Eu zij strekte hieai de hand toe, dlie hij vol ontroe ring aan de lippen bracht. „Ik breng u een verkoren schaap terug reide LodewijK lachend, zon dier te beseffen lioe weinig dijt beeld bij den gespi orden ZweedBchen edel man paste. „Toen ik hem daarstraks mijn atelier zag binnentreden, meen- te ik eene geesterfversciiijninig te zien. Ik uacht dat u het aangcnaalmt zou zijn naar zijne verbalen over Amerika te 'r dienst wil behouden, luisteren. Gij weet hoe dapper hij daar önder Lafayette voor de vrijheid gestreden heeft. Maar nu verlaat ik u weer, want dat liofrioge-werk moet nog. heden voltooid zijn, liet i» een waar meesterstuk en geeft niet alleen de uren maar de dagen en maanden van het jaar aan. Komt gij niette, Thé rèse, o»n- het te bewonderen Mevrouw de Laimiballe gehoorzaam de met een snVarteliljken gjimlaéht Was dit groote kind nieft gelukkig te reke nen. dat hij zachi nog met looa speelgoed vermaken l kenbo^ts yoorz.| loja; i v<flor o den Zi voorzin oiitwaj Carton commaas>-e, ue roibugeescne aiigievaiu. Vasc^ncéHos; van de 5é commissie, r sociale en hygiënische kwesties, Matos, zhrtt vqn Guatemala te Parnys; als voorzit ter der de politieke commisaie, de 25uid- minister van buitenilandMche arinkowiiLs. »-voonzitter§ van de plenaire ver werden benoemd1: Rijkskanselier iet 88 stemmen, Briand (38), Lord n (37), de Canadteesche eerste- ministeri Mackenzie King1 (33), Adatci (40) en Migri Seipel (24). Met de voorzitters der commissies en den voorzitter van de commissie voor de agenda^ Caballero, vormen deze het per manente bureau der plenaire vergadering. Heulen 12 uur zal! dit een vergadering hou- den in dé vrtrekken van het secretariaait- generaal. De (plenaire vergadering zal Dins dag 4 uur bet debat beginnen over het rap port van <len Hecretaris-generaal. De Nederlandsche delegatie is als volgt over de commissies verdeeld: mr. J. Lim burg, eerste (juridteöhe) commissie, dé heer Heldring tweede (technische) com mis- sie, plaatsvervanger jtraaf va» Uroburg Stiirum, derde ontwapenings~) commissie, jhr. Loudon, vierde (Ibqgrootings- com missie, prof. Van Eysinga, vijfde (sociale en humanitaire commissie, prof. Fran?eis, zesde (politieke) commissie, graaf Van Limburg Stirum. Prof. Van Eysinga is bvendien lid der agendla-coinmi.ssie. Marie AUteneite openhartig, „ou jjjj wi' u wel bcAenjieii, dat dde gedachte n*ij pjn deed. (J, ik verdacht u niet toi ome vijanden overgeloopen te Zijn, maar gij zijt een zoon vau het Noor den, gij bezit eten ernpt uwer laadge- nooten hef kon zijn, dat gij ons bad iiiistverstaan in cte veustrooiingen waar toe men vaak alleen zijn toevlucht! nani om.... vele andere zaken te ver geten.” „Indien iemand dai bfegrepen heelt, mevrouw, dan was het zeker ik sprak de Ferseai op een toon, die haar geen twijfel meer overliet. Zij wist trouwens, dat deze man liever gestorven ware dan onwaarheid te spreken. ..Dan moet gij mijne booze gedach ten vergeven, graaihernam zij met een zonnige uitdrukking. „Trouwens, gijzelf waart daar niet schuldig aan Wat behoefdlet gij ons zoo plotseling te ontvluchten voor den vrijheidskrijg van een volk aan gene zijde van den Atlantisdiien oceaan Gij waart bier zooveel als een vriend dies konings, oomruandant van het Zweedfechie regi- /mentwait had gij nneer te wenschen? Trok de zucht tot krijgsdadlen en avon tuur u dan zooaeer aan. dat gij vol strekt naar een ander werelddeel wil de?” .Neen. Majesteit, dat niet Herzien *'oe:en van bloed werkt steeds afstoo- tend op mij, Ik schaam mij niet het steur, van de meerderheid dar voorberei dende commissie van de ontwapeningscon ferentie ontvangien en het ontwerp was van de hand gewezen. Daar de sovjetregeering geen kans onbenut wil laten om by te dra gen tot vermindering der bewapening, is zy opgekomen voor gedeeltelijke ontwapening maar ook dit ontwerp kon niet de goed keuring wegdiagen. Hiermee, aldus de Russische nota, is Je machteloosheid van den Volkenbond op het stuk den* ontwape ning aangetoond. Maar de sovjetregeering wyst er tevens op, dat zij al lang voor het ontstaan van het Kelloggpact ter verwer- kelyking van haar vredespolitiek zich tol de andere mogendheden heeft gewend met het voorstel bïlaterale verdiragen te slui ten en wel om niet slechts van den oorlog af te zien, maar ook eiken aanval op elkaar onmogelyk te maken. Enkele staten, -zoo- als Duitschland, Turkije, Afghanistan, Per- zië en Litauen aanvaardden dit pact. Sóm mige gaven een ontwijkend antwoord en weer anderen wezen het Voorstel af met de eigenaardige motiveering, dat een onvoor- wiaardelijik aftzien van aanvaller, onveree- nigbaar wa.s met verpl.ichti.ngeji tegenover den Volkenbond. Dit is overigens aldus merkt de nota op voor Üiezeifde mogend heden geen beletsel gewéést het pact van Parijls te onderteekenen. Verder kritiseert de a#jetnotu het feit, dat in het pact van Kellogg elke venplich- ting om te ontwapenen qtatbreekt en daar in met eens waarborgen wworden geboden voor de beperking dier «feeds toenemende bewapeningen. Het pact daarom, naar de Russen meenen, een dtode letter zonder eenigen reëelen inhoud. I R8MN»y.jM> OWlUie. BLITKNLANDsj^ NIEUWS. FRANKRIJK. De dood van Bokanowski. Begrafenis op staatkosten. Blijkens bericht uit Parijs zal Bokanow-s- ka op staatskosten worden begtraven omdat hy in de uitoefening zijner functie is ge storven gedurende een officieele luchtreis. Het gerechteiliijk onderzoek belooft gee- nerled opheldering te brengen, daar de be- stuurdler dood en het toestel vernield is. Men blijft evenwel de meening toegvdaan, dat de bestuurder, een zeer ervaren man, geenenlei fout heeft gemaakt er. dat *le oorzaak van het ongeluk gelegen <is in een gebrek aan het toestel zooals bij tal van luchtrampen van den laatster tyd m Frankrijk. -Met het oog op de opwinding der open bare meening zal Poincaré, als hy naar Pa rijs terugkomt voor de begrafenis, een buitengewonen kabinetsraad bijeenroepen die de noodrige besluiten zal nemen. ENGELAND. De avontuurlijke Dominé. Terug naar Engeland. „Een verrassende wending” noemt de „Daily Ghronide” het besHuit van Rev. Hut chinson om na «en afwezigheid van onge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1