lad. NOP )ON. HEID NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWÜK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. No. 18861 o 1828 67* Jaargang lEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen UI F» FEUILLETON. Marie Antoinette. Da vloatewaraankomat tusschan Frankrijk an Engalnnd. :n wijkt )E5T er komen, dat Gij t en Uw vrienden afstand aan her- etGeeen hardnek- 1 te ontgaan dooi e halen Dit kan 1 van Uw adem- dlottig worden. :st, hoe schijnbaar inmiddellijkmetde sterkende Akker s Ge tot dusverre hebt met andere verwaarloosden, nauwden hoest af an vandaag nog in hoestprikkel - te verdrijven met j (GEN: 1-4 regels f SJM, elke regel meer IM, O> ffi- Het van aanwe- hefciben waargeno- f 1.50.12.75, f <50 nog en de (?ewepnt van... ver- terwijl zieke eers’c ALBANIë. De kroning van Koning Zogoe I. Ann diei Berlijnache bladen ontleent die N. R. Ct. nog de volgende bdjzon- aan dra al •di Borst Koningin en martelares. innen door D. Ft. SE KBACHTF1L- irbare Bustes. Ook rakken. Bekroond eere-dipïoma’s. In toeneming. Gega- oor Artsen aanbe- dankbetuigingen. I stuks s.r»o. 20fl fa onder rembours twissel. itr. 21. Den Hm» BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Auto in brand. De Peruaansche gezant in Duiisch- land en zijn vrouw gewond. Uit München wordt geméld, dat in de na bijheid van Eiehstadt een auto van den Pe- ruaansohen gezant te Berljjn bij het uitwij den voor een vrachtauto met hout tegen een boom is gereden en> over dien kop gé slagen. De auto vloog in brand en werj Naar die Chicago Tribune uit Washington meldt zijn aldaar de antwoordnota’s van Frankrijk en Engeland ontvangen waarin deze beide mogendheden nadere inlichtin gen geven omtrent de Fransch-Engeleche Vlootovereenkomst welke door staatssecre taris Kellogg verzocht werden. de er mij diaaironu onbekwaam toe Dat d®ed mij verzuimen op mijn hoede te zijn. Toen ik plotseling inzag welke waanzin rich van mdj hatdi meester ge maakt, was het te laat.’ De Volkenlbondsveigadering heeft giste ren slechts een kortstondige bijeenkomst gehouden. Toen de algemeen e discussies zouden moe ten beiginnen, moest voorzatter Zahle mede- decflên, dat nog geen enkel spreker zich .vad laten inschrijven, dat het hem ondanks verschillende bemoeiingen nog niet gelukt was, een gedelegeerde berend te vinden, om het debat te openen. - GlllllSIHE auRAM 1 ie» middag stond broeder Patri dus göbogeui (*er de siervenspon e duv markiezin de Moidoirgel. Zij had naar vale bewustzijn heliouden en heim laten vbnneken haar vaarwel te ontvangen. .Lel het gevoel alsof hij, ten tweeden male eene moeder loot, was hij haar genaderd, Y vonne op een wenk van de hel vertrek verliet, en zijn woord was een zadhl verwijt, hem «oor zijhe droefheid ontlokt. -.Gij hebt te veel getergd van uwe krach en, tante, cfioor naar het paleis te gaan. Waa>rt>m dieed- gij dat ook?” „Ik dieed niet anders dhn wat velen onzer hebben vericiht. mijn zoon' ant woordde z!j met een zachten glimlach: ..Mijn leven geven voor onze- vorsten. I >e koningin werd met slijk overdekt; he' zriu beneden mij zijn gewpest van Ure rijde weg te blijven, uit vrees voor de enkele levensdingen. d5e mij nog «verbleven <op aarde Begeef u tot Hwe Majetete’t als gij miij die oogen gesloten hebt en aeg haar, dat ik ster yenoe voor tiaar heo gebeden; dat ik na het is voor uw klooster bestemd. Jk hoop, dat gij dit goed zuil keuren. O, tante’ riep de monnik uit, „ik I elioef niets, waarlijk niet. „Toch wel want geld kan. vooral in tijden als deze, «on» onwaardeer baar nut stichten De kinderen, mij dtoor den Hamel geschonken, wachten mij reeds met hun vader Daarboven op Het aou dus natuur, ijk zijn ge weest, diat mijn fortuin op u overging; maar ik heb het aan Yvonne nagela ten. om mijne liefdewerken voort te zetten. Zij oil u jaarlijks eene som uitkeeren van twintigduizend francs Beveled' dere vooral ten behoeve van onze vorsten Ik voorze het «ogen blik waarop dat noodfig zal rijn. „Ik beloof het u”. antwoordde broo dier Patricïus, „maar ik smeek n, put uzelve niet me1 spreken uit.' ..Nog slechts een oogenblik en alles zal gezegd zijn. Ik heb Yvonne voor die wet als mijn dochter aangenomen Koodat ook mijn narim op haar ov-r zal 'zaan. Ik «tttt dnt. onnda'1 zij alleen achterblijft en opdat de man. die «»ij reide dat hij onwaardiig is -reworden haar niet uit z)ou vinden en tvnr wel licht eefld1 zon afpersM Ik betpa*M<<e eerder dat ril hier irt Madeleine znn blijven wonen ZoeK h-anr te troosten over miin heenwann Zi' ’s de wend de geweest van. (Wordt vervolCTdV stammeling van leden, wier gestel door losbandigheid vernieigd) werd. Geef mij te drinken, ik hefo u meer te zeggen.” Hij voldieed' aan haar verzoek een óogenblik later hernam zij „God is goed voor mij geweest- Hij leeeFt mij den tijd gelaten alles te re gelen zoodal ik in vrede heen kun gaaiu Ik laat u slechts een kleine bom u uiat^eii. ioen n.j haar een nau uur ate/ «ftniei üluc. ue nondngiin ra gepeins yerzoiinefi «chter. D ie cue vrouw. nvouiipe.de zij, een voor een at die dames van bel nou voor haar geestesoog latende voor mjtreuuceiQ.„tra zou zij zijn geheim niet nebben geraden Galles, de staatspresident van Mexico, heeft de laatste dagen enkele lielangi'jjke verklaringen aflgelegd. O.a. deelldle hy mede dat hjj noch prijs stelde op verlenging van zjjn ambtstjjd welke beginsel mogelijk was wegens de vermoording van Obregon, die ails zijn opvolger was aangewezen nodh herkozen wonsdhte worden. Kenners der Mexicaansche- politiek conoludeeren hieruit, dat een gewichttige verandering is ingetreden in de Mexncaanscha staatkunde der laatste decennia, daar de militaire machtspolitiek vele jaren lang de normale rqgeermethodte was. Aangewen Galles na Obregon's dood de eeruige politicus van be- teekenns is en veel geestdriftige aanban ge?B heeft, zou het hem niet aJ te moeilijk zijn .gevallen zyln dictatuur voort te metten, vooral daar zjjn militarre vrienden nog Amerikaanechen geaant, zoodat mei een dlruk op hem trachten te oefenen, ten einde hem hiertoe te bewegen. Hierin zijn zy blijkbaaV niet geslaagd en Callies blijft bovendien bij zijn besluit om. zoodra de ver kiezingen hebben plaats gehad, voengoed van het tooneeJ te verdwyveni. Hiertoe heeft Calles zich echter niet bepaald. Inte gendeel: de militairen heeft hij ertoe aan gespoord slechts trouw dfe constitutie te dienen en zich verre te houden van alle staatkundige intrigues. Een dter laatste be richten behelst zelfs; dat de militairen Cal1- les’ standpunt volkomen deeien. Alle gene raals van die republiek, dóe te Mexico City vertoeven .aldus wordt in een telegram gezegd hebben zidh gehaast hun adhae- tsie te betuigen met de uitlatingen van Cal les, hierop neerkamende, dat er een eind is gekomen aan de militaire dictatuur. Zij venkilaarden, zoo luidt de slotzin van .’t telegram, dat de eenige taak van *t leger moet zijn dengene te steunen, dien het con gres op grondwettige wijtze aan het hoofd (ter regeering zal plaatsen. Beteekent een en ander, dat de Mexicaan- sohe toestanden, die van een spreekrwoor- delijlke beruchtheid waren, van nu af aan „MU8. vrij. jiveen, levruuw.’ „mi gij neb|t n.et getracht desoii- daibKs baar hart te wmn&n ,,lk zou dat als eene misdaad heb ben beschouwd.” „uan zijt gij een braaf njen&ch, graiaf de Vereen zeidie de koningin oïUiawrd, „maar ik beklaag er u tnei m nder diep om. Zult gij haar hier wederzien „Ja, Majesteit, en dial was die eem ge reden, die mij naait Zweden deed leruggaan. in plaats van rechtstreeks uit Amerika naar Parijs terug te kee- ren. Intusschen, mijn plicht riep mij thans hier en ik heb niet geaalrzeld over persoonlijke gevoelens heen te stappen.' ..Waar ik u dlankbaar voorben. Zeg mij. is er iet» waardoor ik u den strijd gemakkelijker kan maken ln- dien ik den naam dier vrouw kende, zou ik haar misschien voortaan kun nen overslaan bij mijne uiitnXxxlicm- gen, zoö vaak gij van dienst rijt.’ ..Ik dank uwe Majesteit voor 2.00 veel goedheid; doch... zij is aan he» hof verbonden. Wil er echter geen tweemaal over denken, mevrouw. Ik heb Uwefvfciijestefit alleen daanom mij ne onvergeeflijke dwahlsihieid bekend, «p at zij niet langer zou meenen, dal een gril mif van hier voerde; voor het overige moet een man rijn leed weten Een kortstondige Volkenbondsvergadering. Pres. Calles aan het woord tot het verleden zuilen behooren? Dit zou een bemoedjger.ile realiteit rijn, want tot dusver regeerden in Mexico maar al te dlik- wjjifi wanotxle en tuchteloosheid, terwijl de talrijke bungerooriogen het land in een toe stand van voortdurendé onrust Iriekten. In elk gevail heeft Calïes er zoowel bjj die mi- litatiren alis hungers cp aangeiironigen alles te doen, wat er toe kan bijdragen om een rustige, vreedzame democratische ontwikke ling van heit •land) te verzieflceren, opdat dit opnieuw tot bloei zal komen. Het streven van Calles, om weer tot schappelijke consti- tutionedle verhoudingen terug te keeren, moet stelillig worden toegiejuicht en het is te hopen, dat de ernstige politieke tegenstel lingen, die in (Mexico bestaan, niet opnieuw zullen leiden tot buitensponiigihecten, die in Mexico cot op het oogieriblik bjjna schering en inslag cyn. Tusschen de revoilutionnairen zelf is het niet pais en vreê en vöoral (te conflicten tussdhen. boeren en arbeiders bljj - ven een onzekeren factor vormen. Maar mogelyk is het, dat Calles’ ernstig woord de bezinning jn beide kampen doet terug- keeren. Trouwens: voor die revolutionairen is het een kiwestie van zelfbehoud om eens gezind te zijn, omdat bij! hun onderlinge ge schillen slechts de reactionairen zijde kun nen spinnen. Het wachten is inmiddels op den uitslag der verkieringen. Onder de candiidaten vooa- een voarloqpig tweejarig presidentschap wordt vooral Manuel Perez Trevino genoemd, de gouverneur van den staat Coahuila, die vroeger al eens minis ter van nijverheid; handel en arbeid is ge weest. Hij ie bovendien een vriend van den --1~x ~en aan neemt, dat, wanneer hy aan het hoofd van den staat komt te staan, dit ten goede zal komen aan de betrekkingen ttfsschen Mexico en de Vereenngxte Staten. En dan rijst onmiddelHlij'k een tweede vraag: hoe zal! het conflict tusschien kerk en staat in Mexico zich vender ontwikkelen, wanneer Callee zaj zyn af getreden en vervangen door een ander? Er zyn optimis, die aan nemen, dat eerlang de scherpste kant jes, van tgeschil zullen worden afgesle pen. Dit wart te wensohen, omdat dit slechts de consolidatie van de toestanden in Mexico in de hand zou kunnen werken. ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per woA 22 cent, overal waar de beaorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA by onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9—6 mu-. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. haar van verre| aegetnde, aooals zij verlangde dat ik liare Kinderen zege nen zou. Ik vrees, dat gij persoonlijk weinig voor haar zult kunnen verrich ten malar wat gij doen kunt, aat (la$ niet na, onverschillig wat het u .irage kosten. l)e oogen, die J»jna een eeuw de meuscldieid hebben gadege slagen, zien scherp en ik zeg u, wat I men ook ooit over Marie Antoinette zal fluisteren, zij is go xi in haar wonen de edelste gekoelens, zij oezit eene1 fijnbesnaarde ziei. Zij waa waard gew eest door otns gansche volk be mind te worden maar het heeft God aehaagd haar tot ons te zenden, in moeilijke dagen, bodewijk XVI moet boeten voor de schuld zijner vaderen (*<i zijne geimiailim is veroordeeld dit schrik wekkend erfdeel met hem te dragen Veroordeel den kon:ng nooit. Hij is ziw®k. waar Idraeht 200 noodig zou zijn geweest; maar ook zijne ziai is edel. Hij kan niet anders handelen dan hij doet. hij. de ongelukkige M- uernedien over it& kromlig van Zogoe 1 lot woning van Albanië i<« plechtigheid, wa» zeer handig ia tooneei gezet. i)e regeering irao raeis ongediaain gelaten nut* de gectsüdriït van de bcwoiliKing zoo umuurbjK mogen k te laten sobijnen. Uit alle tuinen wa reu ue bloemen veruwenen. men had ze noodig oei er de gevels mede le versieren van ue muzen gelegen aan die slrateui, waarlangs die nieuwe so iling zioli naar net parlement en ver volgens terug naar njn villa zou be geven. Er werd ook druk gevlagd. Uil ue pro.inde waren de belaugsiellpn- oen in nationaal custuium gesonKu Ve>e aanbangei» van Zragoe, mnw 1 van zijn eigen stam, hadden die red van het siroontgebied van de Man naar lirana oiuiernoimen. Den gan- saiien rijdagnaaht waren daar de herbergen geopend. Zaterdagochtend om négen uur heelt president hvungeh de zitting van de conpdtuante geopend, nauwelijks een Kwartier later wareai de betrokken artikelen van de nieuwe gronawet aangenomen en was Zogoe tot koning uitgeroepen Honderd en een kanon schoten werden gelost om de bevol king in kennis te stéilen van het be- s uh der volKsvertegenwoordugrag. in- tusscheiu begaf een delegatie van net parlement zien naar de villa van Zo goe om hem mede te deelen, diat hij tot koning van 'Albanië was uitg&roe pen. Met de noodige eerbetuigingen werd de republikeinsche vlag gestre ken., s Middags om vier ulur begaf ko- i'ing Zogoe 1 zich naar het parlement om den grondwietteiijkeiL eed af te -•egge». Een uur nadien, defileerden een groot aantal oflioieren en burgeiijae hoogwaardigheWbekleeders langs de koninklijke villa. De nieuwe vorst ver scheen op het balcon om zijn getrou wen te begroeten. Zog-.-e ontving even eens de ministers, een delegatie dtr Kamerleden en het diplo|:natieke corps s Avonds bood de regeering aan het aiploma/tieke corps een feestmaal aan In alle kerken en moskeeën rijn Zon dag godsdienstoefeningen teu- eerevan den koning gehouden. De eerste eerste officieele erkenning. Italië heeft als eerste buiten! andsche mo gendheid Achmed Zogoe als koning van Al banië erkend. De Italiaansche gezant te Tirana (leekte Achmed Zogoe officieel mede, dat d<- Ita liaansche regeering hem opdradht had ge geven, terstond in officieele verbinding' tot de koninklijke Albaansohe regeering te treden. Koning Zogoe (tankte in zijin antwoord Italië voor den steun, walken het Albanië heeft betoond. 63 - „Ik vreies dat er geein, genezing voor mij beslaat, mevrouw aiitwöorade hij met een poging te glimlachen. „Wij Zweden vergeten ïliet noch ais wij haten, nochi als wij liefhebben „Maar zijt gij wel aeiker van uwe zaak Ik zou dit niet aan een Fransch- man vragen maar gij rijt geheel vel schillend. Als ik u vroeger iefs te ver wijten; heb gehadi, dan was het eene zekere schuwheid, Heeft rij u niet misleid „Neen. Majesteit, daarvan is geen sprake. En toch ligt de schulld aan mb a1 leen. Ofschoon ik vroegtijdig naar Frankrijk Fwram. was ik trouw mijn landaard geblevenenkele gen bleven ztonude in mijn oog. mocht men ze ook niet ais zoodani’ tellen in mijne omgeving, en ik' waan. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda cn omMrriwo iWMMmndo tot don boaorgtring) J^6 regelo L80, alko regel meer 6.26. Van buiten Gouda en den bezorgkring: regete L66, elke regel meer BJW. Advertentiln in het Zateniagnummer 28 byaiag op den prjja. Liefdadigheide-advertentün de helft van den prija. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels 2Ji, elke regoi tZ~_Z. Z, de voorpagina 66 booger. Gewone advertentie en ingezonden mededeeiingen by contract tot neer goreduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentie kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onse agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan be* Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zyn. blijft, toch groote veranderingen in het ka binet zullen tengevolgie hebben. Minister Churchil) als metselaar. Winsten Clwvhiill, de minister van nancién, ua een veeleydd|g man, aldus de EJtC. AJa soldaat, als journalist, als staatsman, als schilder en als historicus lieeft hy talenten ontvouwd, die in ieder geval boven de middelmaat uitgingen. Thans heeft de minister een nieuwe lief- höblbery gevonden in handenarbeid en wel in metselwerk. Zyn keizers en koningen geen beroemde houtzagers geweest? Waar om zou Winston Churchill dan geen metse laar zijn? De heer Churchill kreeg dezer dagen plotseling het pllan een huis te bou wen op zyn landgoed Westerham. Hy wilde zijn vacantie besteden aan het wenken eraan, doch daar hy geen kans zag het werk in één vacantie af te bouwen en hy niet zoo geduldig en gedurig is als de Ita- naansehe pastoor, die heel alleen en steen voor steen zyn eigen kerk bouwde, riep hij de hulp in van een metselaar-aannemertje uit zyn buurt, die rttet atfn drie zoons kwam om Ohurchiill het handlwerk te leeren en mee ty^iouwen. Benjamin-Barner, zoo heet het mietselaarsbaasje vond Ohurchill een vluggen leerling. „Hij verbaasde my”, zei Ben, „in minder dan geen tyd lei hy al een steen per minuut en diat is al heej aardig v<x>r een beginner”. De minister is niet „grootsch” ook. ,Jlij is, als ik het zoo eens zeggen mag, net één van ons, als hij op het werk is. Ik zei tegen hem: „Dat is vandaag jou werk, mijnheer", en hy zei ^Goed; Ben:’ en ging aan den slag”. De minister werkt geregeld door, meestal van ’s ochtends tien tot ’s middags één en van ’s middags 2 tot half ze8 of zes uur. Hjj draagt op het werk een oud blauw pek, waar nu al heel wat kalikspatten op zitten, een ouden deuk hoed hy is beroemd oni de veelheid en veelsoortigheid van zyn hoofddeksels, naar men weet en handschoenen. Twee paar dunne handschoenen heeft hjj al versleten, doch thans heeft hy een dikker paar leeren handschoenen genomen. Onder het werK rookt de minister een sigaar, maar die laat hjj in zjjn ijver vaak uitgaan. Men vraagt zich in het dorp af, waarvoor het nieuwe huis een huis van acht kamers voor dienen moet. Toen men het Churchill vroeg, zei hjj: „Wie weet, of ik er zelf nog niet eens in kom te wonen; men weet nooit hoe men soms achterop komt in de wereld Een minister van financiën kan het weten. A's hjj nu maar niiet hard gaat metselen; dan kan hij wel eens last krijgen met den bond van metselaars, want, Punch heeft er ons vaak genoeg op gewezen, er is niets wat een Engelsche metselaar erger schuwt dan werken en een steen in de minuut is al rjj- kël jjk veel. Het ernstige genomen besluit moet snel worden uitgevoerd; de beste wil kan wankelen, wanneer men het uitstelt. geheel vernield. De gezant werd licht ge wond, zjjn vrouw, drie mede in den wagen zat, echter zwaar. NOORWEGEN. geheimzinnige kampvuur hij Frans Jozefland. Tie Tromsö zjjn gi ter nog 2 zeehonden jagers aangiOkomeiiy raarvan de bemannin gen verklaren, dat zj teekenen zigheid van mensehe op het Edlge-eilanrl (ibjj Frans Jozeflaïid men. Er zjjn poglingeii gedaan om aan land te komen, doch de toestand van het jjs be lette dit. De meening van Hel mar Hanssen. De l’ooldesleundiigen Helmar Hanssen die Amundsen op verschaidene expedities heeft vergezeld is van meaning dat Amundsen i)Og in leven is. Hy gplooft dat de gevonden drijrvea- van ‘het vliegtuig Latham door een toevall is verloren ei$ hjj acht het niet on- waarschynljjk dat d« .bemanning van het vliegtuig zich heeft;, kunnen redden. In dien de schiipbreukelinigen erin geslaagd zjjn wapens uit het Vliegtuig mede te nemen, dan biedt (te poolstreek genoeg levensmiddelen om ftet geruimen tjjd te kunnen uithouden. L FRANKRIJK. De oceaaiwlucht van Assolemt en Lefèvre. Een noodlanding hjj Cassa Blanca. Uat Itarjjs wordt gemeld dat een draad loos bericht is ingekomen van Assolemt en Lefèfre meldende dat zjj een noodlanding hebben moeten mnSten bjj Cassa Blanca, I wegens een defect?*iian den olietoevoer. Ulit Gassa Blanca wordt nog nader ge meld dat de Fransnhe vliegers Assolant en Lefèvre na hun Handing verklaard hebben dat zy niet naar Parjjs willen terugkeeren doch voornemens tejn van Dakar over het 'zuddeljjk gedeelte Wn den Atlantischen Oceaan naar Dakar en vandaar naar New York te vliegen. ENGELAND. De zonnige zomer. De zonneschyn-uren in Engeland. Engeland heeft dit jaar den zonnigsten zomer sedert 1911 gehad. Te Londen werden 702 zonneschjjn-uren »n de afgeiloopen drie maand'en. opgeteekend tegen 460 in de overeenkomstige maanden van |iet vorige jaar. Chamberlain zal niet aftreden. Naar aanleiding van verschil lende ge ruchten over een aftreden van Minuter Chamberlain wordt dit officieel bekend g«- inaakt dat dleze geruchten onjuist zjjn. Wel moet met de moeüjjkheid rekening worden gehouden, diat sir Austen niet zoo spoedig herstek! zal zjjn of ziéh hjj zyn terugkomst dfie voorioopig op 5 November bepaadd blijft, nog niet tegen zjjn zware taak opge wassen zou gevoelen. In dót geval zou hjj echter ookniet plotseling aftreden maar de abgemeene verkiezingen van Mei afwach ten; die, ook aks die regeering gehandhaafd ue vrouw wal» itiet weer

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1