I ra «4 .4 q blaas NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVER, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, era. Donderdag' 6 September 1928 No. 18862 87» Jaargang f t I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i rui, KEUHXETON. Marie Antoinette. I tl. si.- Haag. ermogen. NEGENTIENDE HOOFDSTUK. (Wordt vervolgd 0 Na het tten - en erdwijnt. wzwakte. gelijk verste r- toegepast bij srs, by kli<jr- le die gevallen en geleidelyk oor alle geval- ver- i al Breukbanden Bourant gratis 6702 leelijke hts voor mgeving. llige at- n arbeid GRIEKENLAND. De Koortsepidiemie. Een citroen-kuur.' Naar uit Athene wordt gemeld, is ook die Grieksche minister var. marine door de geheimzinnige koortsepidemie aangetast. Wat Venizelos betreft, die te Kephissia vertoefde, toen hij door de ziekte werd aan- dan de Pabletten frisschen ding en 'liezen. i uit planten- gij lijdt, man jen uitvoerige e zenden aar nedicünen, bij die U alle teling, met de fiOUDSCHE COURANT. üeive uw zegen te vragen. Pin de trotsdhe ctoohier van Ilabs- uuirg Lotharingen knielde neer, ter wijl de Gevende handen der stervende zioh ower haar gebogen hoofd! uitstrek ten. broers en verdere familie. Langs den weg, dien de lylkstoet nam naar het kerkhof van Montmartre, stond een dichte menigte ge schaard. indrukwekkend was de stilte, die de dui zenden in acht namen by het naderen van de militairen detachementen, die vooraan gingen Men hoorde toeni alleen dte gelijk matige stappen van de soldaten. En talnjke krijgsmacht met vaandels en muziek werd ontplooid. De muziek speelde treurmar- schen, waarbuswohen, de omfloerste troms af en toe hun eentonig gebom lieten hoo- ren. Hierop volgden 10 wagens volgesta- peld met kransen. De veelkleurigheid van de herfstbloemen zette daaraan hy zonde ren luister by. De lylkiwagen self was ge tooid met bundels zwarte vlaggen, die met zwart gaas omwoeld waren. De wagen werd getrokken door zes paarden met lange zwarte dekkleeden. Boven die kist was de krans van den pre sident dej- republiek aangebracht. Vlak er achter Liepen de nabestaanden, de militaire vertegenwoordiger van den president van de republiiek ging vooraf daarna de presi denten van Kamer en Senaat,, daarachter die Minister. De stoet, waarin de l'udhtvaart ruim ver tegenwoordigd was, werd door afgezanten van allerlei genootschappen gesloten. Tusschen een neigens onderbroken drie dubbele haag van belangstellenden ging de stoet naar het kerkhof van Montmartre, waai- eveneens, vooral op de hooge brug, dde er overheen loopt een enorme menschen menigte wachtte. Aangezien op uitdrukkelijk verlangen van den overledene geenerlei ceremonieel mocht plaats hebben en geen toespraken mochten wmden gehouden, beperkte men zich er toe de kist op een katafalk te zet ten, waarlangs de geheele stoet defileerde. Daarna woonden alleen de familieleden de eigenlijke byizetting in den grafkelder by. De geheele plechtigheid had een karak ter van wijding en deemoed, een bewijs hoe algemeen de tragiek van dit plotseling af snijden van een zoo werkzaam leven werd gevoeld. Betreffende het onderhoud tusschen Mül ler en Briand dat gisteren te Genève plaats vond, is gi?en officieel communiqué uitge geven, Daairentegm heeft de Duitsche de legatie de volgende officieuse mededeeling verstrekt: „Tusschen eten Duitschen Rijks- kanselier Mlüller en den Franschen minis ter van buiten landsohe zaken, Briand, had Woensdag het voorgenomen onderhoud plaats. Onderwerp der besprekingen vormde de ontruiming van het Rynland. De besprekingen hebben anderhalf uur ge duurd. Zy droegen uit den aard der zaak een voorloopig karakter. Aan beide zijden was men het er over eens om verdere 'be sprekingen met de overige bezettende mo gendheden te <ioen volgen.' Beide staatslieden, bespraken verschil lende vraagstukken, die °IP de agenda voorkomen en die Europa betreffen. De Rykskanselier aettte in het by.zoiu.ler het Duitsdhe verzoek uiteen om onmiddellyke ontruiming van het Rijnland <loor de geal lieerde troepen. Na de toetreding van Duiüschlanid tot den Volkenbond de ver dragen van IxMiarno en de stipte nakoming der verpliohltingen, welke uit het vredes verdrag en de Dawesovereenkomst voort vloeien, was een spoedige ontruiming van het Rijnland een gebod der politieke nood zakelijkheid. Rlriand verzekerde, dat de Enansche regeering den Duitsdhen wensch grondig overwogen heeft en bereid is Duitschlana tegemoet te kamen zoover de toestand het gedoogt. Daartegenover moesten de ver schillen met de Ry nlandbezetting samen- hangende kwesties eerst opgelost worden. Een dadelyke ontruiming van de tweede en derde zone kan slechts het resultaat van latere onderthandeliingien zijn. Oe Volkonbondsvergadaring. Jhr. Beelaerts van Blokland aan het woord. Het onderhoud tusschen Muller en Briand. Frankrijk wenscht nog geen ontwapeningsconferentie LlaagiSühe 1 internat lonate Hof voor te leg gen, dut mede als toespeling jp hdt Hon- gaansch-Roemeensqh geschil, dat toor ver politiekte geesten aan ce gierechtelyke meer, waarin het t^iuia behoort, dreigt te worden onttrokken, linden spaande even min die trage ontiwapenaars, die, Locarno en KeiliWg ten spyt, niet willen ópschieten, en steldé de logische vraag, wat het begin der ontwapening nog tegenhoudt, wanneer de onderteekenaars van helt KeHogg-pact hun bdlofte om dien oorlog te verbannen ernstig meenen. Na linden’s rede wend de plenaire zitting der Assemblee tot hedenochtend ver daagd. Op een Juli-avood vai\ het jaar 1789 nadait die koningin, als naar gewoonte tuuatr bedde kinderen was gaan onnhial zen, aleer zij insliepeni, onbewust van 1607 8 HEIIDEN, Gouda ADVERTENTIEPRIJS: Vit Gouda on omAMkw (MiooMnda tot don bosorgkring 1—4* regels Ufl, elke regel meer *J5. Van buiten Gouda en dan becorafaring: 1—6 regel* L55, elke regel meer LU. Adwrtantiln in het Zatardacnummer M bjjeiag op den prjj*. Liefdadigheido-a<teertenti*a de helft van den piü*. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» LM, elke regel neer IM Op de voorpegina M 6> hooger. Gewone advertentiün en ingezonden mededeeüngen 14 contract tot seer gereduceerden prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plaatarahnte. r laren, Advertentiebureau en onze agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname renekerd te ztyn. Vervolgens kwamen de drie comr.-.issies byeen. In de jurdlisidhe commissie had een - kort debat plaats over de codificatie van het internationaal recht. De Be.gjischie ju rist RoUn legde eenogen twyfel aan dein. <lag of dfe eerste codifjcatie-conferentie van den Volkenbond' wel helt volgende jaar te Den Haag zou kunnen wonden gehouden, zooals de Assemblee had besloten. Hy grondde dezen twiyfel op de omstandigheid, dat een groot aantal regeerirugen haai ant woord op de vragen der vooaibeuieidende commissie, waarin piof. Francois zitting heeft, nog niet hebben ingezonden. Verder heeft <Je vierde commissie de geiden voor deze conferentie, die dlooir <le verplaatsing van personeel hooge kosten met zich zal mede brengen, nog niet toegestaan. Ook meende Hollini, dlat het Vredespaleis te Den Haag niet voldoenuile ruimte biedt voor een deigelyke bijeenkomst. Mt. J. Limburg stelde den. heer Rolin wat dit laatste betreft gjeheel gerust en be toogde dat de Assemblee verleden jaar be sloten heeft, dat de conferentie in 1929 zou wonden gehoudfem en zij niet de gewoonte heeft -op haar eena genomen besluit terug te komen. Ook sprak de heer Llmbung zich üit tegen uitbreiding der agenda, zooahs enkele leden wenschelijk oordeelden. In de tweede commissie heeft itó Volken- bondscomimissaris voor de Builgaarsche vluchtelingen een, uiteenzetting gegeven over den verrichten arbeid. Nederland was in deze commissie vertegenwoordigd door den 'heer E. Heldring. In de zesdje of politieke commissie is een korte gedachtewisseling gehouxlen over de slavernij. deren, zijn omgekomen. Toen het toe stel van Great Falls vertrok, was al les in orde. DUITSCHLAND. De zaak van Stinnes Jr. De rol van den Franschman Calmon. Hugo Stinnes. Jr. en een aantal verdere personen, betrokken in het oomlogsleenings- njuitoreiuie stor?i»en, wilde zij zich bij de in het pauk vertoevende prinsen 1 die Femen, geheel bestoven en verhit, ale van een snellen tocht, in die gan gen van het paleis ontmoette. •Een weinig verwonderd zag Marie Antoinette hem aan. Zijn gelaat droeg de sjjoren eener geweldige ontroering en toen hij sbaian bteef en haar smeek te hem een oogenblik te willen aan- hooreti. meakte zich een onbestemde angst van haar meester ..Er is toch geen ramp geschied vroeg zij snel. ,.De koning „Is wel, Majesteit, en zal over een of twee uren' hoer zijn maar ik bid u, wil mij even aanhooren.' De jonge vorstin ademde ruimer. Hare kinderen had) zij daarjuist ge zond en gliiniacherad verlaten, de ko ning was welvarende, al hare vnen den bevonden zich' in hare nabijhehi. muien er gevaar dreigde, dan was het toch niet voor het oogenbkik. „Kom mede naar mijn schrijfkamer, .eiide zij kortaf De Zweedötclie edelman volgde haar zwijgend en, het vertrek öinuengetre '‘en zijnde, sloot hij de deur en ging hij zich overtuigen of een andere toe gang, door een zijden gordijn veroor- gen.^wel didhit was. Meer en meer vertfaasd sloeg Marie Antoinette hem gade. Zij vroeg, een weinig hoogfliartig „v.eeft Zijne Majesteit u wellicht tot r - r- t hoofd der geheime politie aangesteld, prinsessen voegeto, toen zij graaf graaf?’’ V i i x - u-.x Indien de koning dht gedaan had, mevrouw”, klonk liet bitter, terwijl Lij eeirbiediig voor tiaar kiwahi staan, ,had ik misschien van eenig nult kun nen weaen, mogen voorzien wat te duchten viel Thans ben ik slechts de boodschapper van een trouw vriend Uwer Majesteit.” ..En die te?” ..Broeder Pairicius Hij zendt mij tot u, mevrouw, en zijn waarschuwing scheen mij zoo ernstig, dlat ik zelfs mijn dienstplichten verzaakte, om zon der uitstel naar Versailles te rennen.” ..•Ik weet, dat ik in u beiden trou we vrienden hemt”, antwoordde Marie Antoinette, plaats nemende ..gij zijt geheöl uitgeput van dien rit. Ga dus zitten en zeg mij wat er is voorgeval len.” schandaali, zyn opnieuw voriioonl door den rechter van .mstructac. De Tol, diede Fransche advocaat Calmon, gewezen lid van de Franeehe Kamer, in de zaak heeft gespeeld, is nog steeds met duidelyk- Stinnes heeft zeer belastende varklaringen voor Calmon afigelegid, maar daar deze in Frankrijk veirtoeft, is het niet mogielijk hem door de Duitsche justitie te doen vervolgen. Wel zouden de Duitsche 64 Ziij brak plotseling liare woorden ai ttn de monnik ontsteildiewaut met 'ton laatste kkachtsinspaiining richtte j. zlch m bed overeind! Hij meende ü0t het einde daar was maar h.j zag tlnans, dat zij niet een uitdrukkiing van groote vreugde naar die deur blikte, hij niet open had hoorein gaan, Gn zich omwendende week hij eer biedig ter zijde, want op den; drempel vertoonde zich Marie Antoinette, ge volgd door de prinses die Laimballe en de oude Madeleine, die van i fukking weende, in weerwil van '•are droefheid.- „Uwe Maljesteit hier, bij mij' sta melde de markiezin. - E«rst enkele uren geleden vernam [k van uw toestand”, antwoordde de Koningin, hare beidfe handen grijpen <lle- „«n ik ben onnliddellijk hierheen gwden. om u te danken voor het JW>ek dat u, helaas, het leven kos- toJi zalmaar ook om thans voor mij Een gruote brand. In de fabriek van dwarsliggers en matten van de I rahsche staatsspoor wegen in Bretagne heeft een groote brand gewoed, die met grooftei snelheid om zich heen greep. Meer dan honderdduizend dlwarsieg- gers en zesduizend telegraafpalen be nevens groote hoeveelheden teer en ander materiaal werd' een prooi der vlammen. BUITENLANDSCH NIEUWS. FRANKRIJK. De begrafenis van Bokanówski. Ofschoon Bokanowtfki bepaald had dat bij zyn graf niet zou worden gesproken, heeft de uitvaart met groote plechtigheid plaats gehad. Het departement van Handel was van binnen en van buiten met zwarte lamfers behangen, die met zilver waren aïgezet. Het stoffelijk overschot was in een chapelle ardente opgebaard, daar langs is geue£ileerd door wie hem een lautete huide wilde brengen. Toen de kist naar buiten wend gebracht om op den lijkwagen te wor den gezet, vnel mevrouw Bokanowski flauw en het duurde eenigen tjjid eey ze was ihy- gekomen en in een der rijtuigen kon. plaats nemen. Achter de koets volgden de leden der familie: de twee oudste zoon», drie gegrepen, hy is naar het ziekenhuis over gebracht. De geneeaheeren zeggen, dat hy een sterke constitutie heeft en zy hopen, dat hy spoedig zal herstellen. Op hem wondt dezelfde behandelingsme thode toegepast als op de andere patiënten, welke methode bestaat in een soort citroen- kuur. Twee citroenen worden zoolang gekookt in vier liter water, totdat dit door verdam ping tot een kwart liter is geblonken. Dit vestje vloeistof wordt in drie gelijke doses gebruikt met tusschenpoozen van drie uren. Een bepaalde werkzame medicijn tegen deze aiekte is echter niet bekena. JAPAN. De overstroomingen. Veie slachtoffers op Korea. De ovenstroomingsramp op Korea braidlt zich steeds meer uit. De rijstvelden zyn nagenoeg alle verwoest. De Japansche re- geering heeft schepen gezonden om de be volking berichten omtrent den stand van het water n zongen voor den aanvoar van levensimldelen. Volgens die laatste berichten bedraagt het aantal dooden meer dan duizend. NOORWEGEN. Een gedenkteieken voor Amundsen. 1-te Noorsche regeerjng heeft beslo ten een. herdeukingstlag voor Anuuid- tten te houden Aaa het einde van de ihaand zal in zlijn geboorteplaat^ een gwleaikteeken voor den l’ooftvorscher onthuld worden. VER. STATEN. Ernstig vliegtuigongeluk. 8 slachioiTers w*a»by 2 itiiuk-ren, volgen» een bericht un San Lane C ity in oen staat Utah aan de New York Herald is het postvliegtuig van Great Falls in Moutane naar Sak Lake City bij Pocatello in Idaho omlaag ge stort en vernield bij e»n poging tol landen, waarschijniijK ten gevolge vjan plotselinge mioeilijkheiden met den motor Alle inaittendeu, <te bestuur der e» 7 passagiers, waarbij tweekin- ABONNEMENTSPRUSt per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper gesdiiedt Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. Jhr. Beelaerts van Blokland, de Neder- landsche gedelegeerde qp efe Volkenlbondis- vergadering te Genève beeft gisteren, wjj niebdei. hët reeds m het kort, het woord ge voerd en daarby een vrjj uitvoerig betoog gehouden voor de bescherming der minder heden, waarmede de Volkenbond is belast. De heer Beelaerts besprak verder de ar beid van het comité voor arbitrage en vei ligheid, die een ■document heeft opgeleverd in de modeliverdragen voor arbitrage, ver zoening en non-agressie, en hij wees op her wederzjjdsche hulpiverleenlngs vraagstuk dat grondige bestudeering door deze Ver- gacfering verdient. Men zal nu ook zoo zeide hy moeten onderzoeken, in hoeverre de be palingen betreffende nonragressie den in vloed zullen ondemgaam van het Kellogg! pact. De heer Beclaert oefende critiek uit op de werkzaamheden van dten commissie, die betaig is een ontwerp-conventie op te stel len voor de watpenfabricage. Hy herinnerde er aan, hoe er nauw verband bestond tus- schen een zoodanige conventie en de reeds bestaande convenltae op ilen wapenhandel, welke laatste reeds door de Nedeilandsche regeering is (geratificeerd. Hij betoogde met nadiruk, dat de totstandkoming '-’an een conventie op de wapenfabricage van groote beteekenis zou zijn voor den ontwape- ningsanbeadv en in verband met die slechte resultaten van de commissie voor de wapen fabricage verweeg hy naar art. 8 van het Bondspact, welks begjnisel inizake de publi citeit van. bewapening ongietwyfeld de kern inhoudt voor een vergelijk. Over den economischen arbeid van den Volkenbond was dte heer Beelaerts beter te spreken. Hij herininerdle aan de conventie op de in- en uitvoerverboden en aan de twee protocollen betreffende dien uitvoer van beenderen en huiden. Hy getwaagde voorts van het feit, dat er in het afgelooper jaar talryke handelsverdragen gesloten zijn, die een verlaging van rechten irihoudien en ook de mee^t-begunstiglng-clausule. Maar Uit moet de oogen niet doen sluiten voor het feit, dat er ook een verhooging van som mige tarieven valt waar te nemen. Daar tegen moet krachtig worden geageerd. Tot slot werd door jjiem de wemschelykheid betoogd van de instelling door den Volken bond van een permanente minderheden commissie, een oud denkbeeld, dat reeds in 1920 <Ioor prof. Gilbert Murray werd ver dedigd. Het tegenwoordige regime, dat in hoofdzaak berust op speciale Raadscom missies van drie, düe tot taak hebben om mindterheden-petities te bestudeeren, achtte de heer Beelaerts verre van volmaakt. De critiek van Jhr. Bee'aerts werd ge deeld door den Zweed Unden, -lie wilde weten, waarom de Raad zoo bang is om ge- schillen van juridischen aard aan het Axetf d» Fersen wierp haar eeu au larteiiuyKen baik toe. zou zijn le ven hetböen gegeven, om iiaalr geluk kig te zien en h«t was juist voor hem wriggeleigdi alle rust uit haair gemoed te verbannen. „Uwe Majesteit sprak zooeven van geheim» politie", ze-idie haj, „maar ik vrees torus, dat men verzuimd heeft Haar in Frankrijk in te stellen of zoo zij al bestaat, dan wordt zij uit geoefend door mennen, d e of wel ge- heel en aü voor hunne taak onbe kwaam. of wel verraders rijn. In bei- Gie gevallen laten rij den koning voort .gelooven aan eene rust, die verdwe- pen is. aan eene veiligheid', die nog sletchte een hersenschim mag heeten. „Zou de toestand dreigend zijn?” m<$!ipeldte de koningin, nog half on- geloovig. Zijne Majesteit hoeft mij daarvan met geen enkel woord ge sproken ..Omdlat men den koning blinddoekt 'ij^vrouw riep de Feteen uit. ..Zijne Majesteit weet minder af van al wal zich toebereidt, dan de minste straat jongen te Parijs. Broeder Patricius. düe rich meer dan ooit onder de min dere klassen blijft bewegen, heart mij verzekerd, dat het volk in volte gis ting te.” En hij laat mij dat weten ktonk liet peinrend ..Ja Majesteit maar hij zou dat zeer zeker niet hëtfjen gedaan, in uiep er niet een groot gevaar te be zweren ware geweest. Mag ik Uwe Majesteit vragen, o* het haar bekend is. dat de monnik veertien dagen ge leden bij den koning was?” ..Noen sprak de vorstin verbaasd. „Zijne Majesteit heeft tnij daarvan mets gezegd. Dat bezoek zal waarschijnlijk op zettelijk geheim zijn gehouden", her nam de Zweed ..het liep zeer storm achtig af. De koning bevond zich niet alleen, toen Hector de LOison aaage- diend werd de hertog van Orleans was bij hem maar hoe ongahme de klioosterbroieder ook in diens bijzijn sprak, liij durfde hetgeen hij te zeg gen had niet tot later te verawijgen Met lieel zjjn trouw aan het vorstelijk huis, deél-de hij Zijne Majesteit het '(“vaar mede, dat voor hemi verborgen wa" Hij zeide hem welk oen indruk i et bijeenroepen dier Staten-Generaal op 5 Wei jongstleden, hadl gemaakt, hoe de tijdiing, dat de koning op die vergadering om siibsidie had’ gevraagd het volk bijna krainkzinnig van woede bad gemaakt, hoe er nog siechts een kleinigheid noodfg was om burgerooi- log te doen uitbreteken." Burgeroorlog herhaalde de kv. ningin verbleek end. „Zou de monnik niet overdrijven Wees zonnig, vriend'lijk, zacht en trouw, Zoolang nog d’uwen 't licht beschijnt O, moogt ge eens vrij zyn van berouw, Als ’t liefste in donk'ren nacht verdwijnt. Koningin en martelares. De Correspondent van de Daily Herold seint uit Genève aan ayn blad een onder houd met een der vooraanstaande leden van de Fransdhe delegatie by den Volkenbond. In dit ondenboud verldaa«Je die Fransche (gedelegeerde dat een aljgemcjene ontwajpe- ningsconfenentie niet kan woVtlen bijeenge roepen zoolang Groot-Bnittannie en Ame rika het niet eens zyn geworden pver de vlootbeperking. >De FranMche Regeering zal zich tegen een wereldconferentie vopr de ontwape ning verklaren, zoolang tusschen de ge noemde Aaiten geen overeenstemming in zake de vlootsterkte is bereikt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1