vielen agens chines Z—I 41 blad. iie Hij. I extra 77 80 EN 3N. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. KERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN, STOL W UK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. IEID No. IB863 Vrijdag 7 8eptemberJI928 67" Jaargang da I f Huur. M. 'eg ll Marie Antoinette. FEUILLETON” ;unst. ■nr f MH OB otsch in den N kunnen i HAAR- I voor 21 ontstaan te droog 4DAG en )AM. vlieg- k het te zou eindelijk ernst komen (Wordt vervolgd). tsche i telt zijn 2697 40 Advertentiebureaus «d onze Agenten Bureau zb» tngekomen. teneinde ven I GODMIE COURANT. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Koningin en martelares. tien door D. Fr. S KRACHTPIL- are Bustos. Ook tken. Bekroond ire-diploma’s. In Mjneoning- Gag»- r Artsen aanbe- iankbetuigingen. tuke 3-50, 200 onder rembours isMl- 11, Den H«M- ABONNEMENTSPRUBi per kwartaal f«. F» week 1? rent, mat londageblad por kwartaal /IM, per wook 22 cent, arend waar do bezorging per looper gaonhiodb Franco por poot per kwartaal ƒ8.15, Mt ZcmdagAlad f 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oao Buresai MARKT M. GOUDA. M| omo agenten ea loopera, den boekhandel en do postkantoren. Onre bureau» rtJ» dagelijks geopend wow R-4 anr.| Aitinioiotiailo Tot M. n 65 - „N«an, nwrouiw”, klonk bet met kwidit. ,iw«nt hetgeen hij toen nog een dat en was opgelapt. Het was in ;ket geheel niat geschikt meer om vijf personen te vervoe ren en bovendien was de last niet behooriyk verdeeld. D verantwoordelijikheid van dege nen, die onder deze omstandigheden het vliegtuig toch hebben laten vertrekken, zou dus bij een serieuze emjuêtte wél aan te too- nen zijn. Bovendien moet de bestuurder een ernstige fout begaan hebben door te willen omkeer en toen hjj bemerkte, dat de motor het begaf. Wanneer de motor by het op vliegen niet goed trekt, zoo leert men altijd aan de beginnende piloten, beschrijf dan vooral geen bocht om naar het vliegveld terug te keeren, hetgeen men instinctmatig wil doen, want dan verlüest het toestel juist alle vaart en valt recht naar beneden. Beter is het, op een willekeurig punt recht voor uit een noodlanding te wagen; de gevaren daarvan zyn altijd nog beter te trotseeren dan de val, die anders onmdlddelijk is. Ka ntin, ervaren bestuurder, wist dat ongetwij feld zeer goed, maar was waarschijnlijk onder déh indnuk van de liooge passagiers, die hy vervoerde, er^ rekenende op zijn be hendigheid, wilde hy een noodlanding tin het vry'e veld, met de kans op breken van het toestel en verwonding van de inzittenden, vermijden. Maar de motor Wet hem te spoe dig in den steek en hij kon zijn plan ni^t meer uitvoeren. Het ware geluk is tevredenheid, en de tevredenheid heeft overal genoeg. ADVERTENTIEPRIJS. UH Gooda onwtralMB (MumraMw M ttl KgUrtuH 1—5 regel» f L80, elk» regel meer fOM. Ven boftaa Geode re du beeregkriegi 1—5 regel» LM. elke regel meer 0.80. Adrertentiia te het laftardagMMMr M bijslag op den prfja Liefdadigheida-advartantiën de helft eau dao prfla. INGEZONDEN MEDEDERLINGKNi 1-4 regete flM. elke de voorpagina 80 booger Gewone adrertentite en ingeeondee mededeel tngee bfl «aatract tot eear den prija Groot» letter» an randen worden berekend naar plaetmrnhnte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaaebankonuit ren aoHede heette» delaren, Advertentiebureau en onze Agenten on moeten daag» vóór de plawtetal hot O*.».—». .M* «L.mJ U in- wel er r. in Hunne houding- Ik zweer Lwe Majesteit bij mijn eer, dat die tijd tot glimlaehen of twijfelen vooitoij is.” ,,lk betreur li«t gebeurde meer dan ik zeggen kan antwoordide die ko ningin iets kalmer. ..Broeder Priricau» verdient een onbeperkt vertrouwen en wa« die geestelijkheid van opr’oersto- ken befcohuldiTt, is een leugenaar, die den troon van zijn hechteten steun wil bercoven. Maar heeft de nuonnik u al leen tot mij gezonden, om mij op de hoogte te steflen van die zaek ,,O neem, Majesteitf’ antwoordde Axel de Fersen heastig. Persoonlijke grieven tellen voor heft niet mede, waar hij zijn plicht volbrengt, en ik dedlde ul het. swrgevalbetie slecht»! me de als waarschuwing tegen dien waren vijand, die helaas, in ’s koning» on- micMSellijke nabijheid) vertoeft. De her tog van Orleans heeft zich den steun ..Weinig, dat is waar’, verklaarde zijne toehoorstermen kan dank baarheid ontberen. Jai, al ziet gij en de monnik de zaken, naar ik nog wil gelooiven, te donker in. ik ook besef volkomen, dat Necker s ontslag op dit oogenblik een onvergeeflijk e fout zou zijn n aar wat kan ik daaraan v«r anderen Allee, waarschijnlijk, indden Uwe Majesteit slechts haar invloed) aanwen den wil.” ,.Het is we.. Ik beloof u, beproeven Is er nog meer ,,Nog slechts dit ééne. Majesteit. Broeder Patricius1 weet met zekerheid, dat men onder het volk vergadleringen beilegt, waarop ter sprake is gebracht, in geval van opstand, te beginnen met de beslootnini’ der Bastille. Er win den portretten van Latude verspreid.” „Wie is Latude?” vroeg de konin gin verbaasd. „Een slachtoffer van mevrouw de Ifompadour. al kan men he n met recht een gelukzoeker noemen. Henri Mayers de Latute kwam uit de provincie n^ar Parijs in de hoop hier spoedt» for tuin te maken. Dit ging niet vlug ge noeg naar zijn wensch en hit bedacht een aeer min plan om te slagen. ^L’Oeuvre” pubi.cee.rl een interview met Blériot over den toestand van de Fransche luchtvaart. „Alls het zoo gaat zeide deze, „is binnen vyf jaar de Fransche vliegtuig industrie van de wereldmarkt verdwenen. Dat komt, omdat er bij ons veel te-vee' fa brieken zjjn, 34 teigen 4 in Duitsehland en 3 in Engeland. Alleen wanneer thans krach tig wordt ingegrepen en het aantal con structeurs tot vier of vijf wordt terugge- bracht, Is onae industrie te redden. Men kan hun b.v. een jaar (geven om het onder ling eens te worden en dan» als geen con centratie verkregen is, d)e opdrachten be perken tot enkele huizen, naar mate van de bereiiote resultaten. Ik zelf ben volkomen bereid, d eerste te zjjn om mij terug te trek ken”, zoo voegde Blériot er by, „alh Jat de Fransche luchtvaart ten goetle kan komen”. r-en iucnivaart-minisiene. i e .-aomo.sidaa gireren gehouuen .-.juxic /jiUfig aam ben oudeezoek oer ipiiaesues, aan o© ordie geslelu doei me upvolgii^ van BQAanowski. i-e raau uesloon om aan i-oumeirgue ui util «etstvolgenden munisterraad, te hoiHiqa op 14 beptember te RamlJouii- let, een oesluit ter teekening Voor de leggen tot instelling van een ministe rie voor die luentvaart en er tevens de be\oegdineiden van vast te stellen. De raad besloot voorts de vijf slachtoitera van het ongeval, waarbij Bokanpwski den doodi voncfc, pij ..ordre de la na turn” te vermeldlen. van het ongeval, waarbij Bokanpwski tvviui vvibimi, un ,,inuuv uc ia. ud te vermeldle». Ontsnapping van dr. Bougrat. De moordenaar van den incasseer der Rumèbe. Dx. Bouggat, de dokter te Marseille, ftic tot levenslangen dwangarbeid is wrodr- deeld wegens moord op den wissel looper Rumèbe, heeft kans gezien uit het Bagno te ontsnappen. Op 14 Maart 1925 had hy den wisselloo- per hy zich ontvangen en hem een verdoo- vingsmiddel gegeven, waarop Rumèb1? in de spreekkamer dood bleef. Het kon uitge maakt worden, dat de dokter 8507 francs van het slachtoffer had verduisterd. Hjj verborg het slachtoffer, dat in een kast in het laboratorium werd geplaatst en, toen twee maanden later bij den dokter sen huiszoeking Werd gedaan, werd het lijk ont dekt Dr. Bougrat vertelde toen, dat Ru mèbe zich by. hem vengiiftügd had en dat de diefstal door een ander moest zyn geschied. De dokter was iemand van zeer immoreel gedrag. Bij het proces ging hét vreemd toe. Een oplichter, die met dr. Bougrat in de gevan genis had gezeten, hield vier uur lang een requisitoir en andere medegevangenen leg den ook de zonderidngsrtle getuigenissen af, die op den jury ieder een tegengestelde uit werking hadden van die, welke de openbare besdhulldiginig bedoelde. Bougrat is altykl blylven ontkennen en er zijn er velen, die niet (in den moord geloo- ven. De jury was 'fan ook zoo voorzichtig, O» ontruiming van hot Hijnlanri. Minister-president aan het woord, onttrekken. In verband hiermede is Briand thans zo zegt men aan .het laveeren, en hij heeft reeds verkifegen dat de quaestie niiet in een algemeene door diplomatieke samenwerking verkregen regeling ter sprake zal komen, maar in een sami-.-nspreking tusschen de vyf mogendheden, Duitsehland, Engeland, Fiankryk België en Italië. Dit zou dus ibeteekenen dat deze vyf ri:o- gendheden gezamenlijk een definitieve vorm zouden geven aan het Daiwesplan door vaststelling van een aantal annuïteiten. K In de Volkenlbonidsvergadering is giste ren door Minister Beelaert het laatste rap port uitgebracht over het Poolsch-Litausch gesdhld, dat een opsomming was van teleur stellingen over het feit dat <le dlirecte onder- handelingen tusschen Polen en Ditauen op vrywel geen enkel punt tot eendg behoor lijk resultaat hebben geleid, zoodat noch op economisch gebied of op dat van het grens verkeer, noch inzake de over?enlkomsten no pens non-agresisie of arbitrage en concilia te tot dusver iets is bereikt, dat oenige onmiddeliyikie ontspanning dn den toestand tusschen ‘beide landen kan brengen. Terecht mocht minister Beelaerts spreken van zyn deceptie, welk woord door vielen, die dit onverkwikkelijke geschil van den beginne af hebben gevolgd, nog veel te zwak zal worden geoordeeld. De Pbol Zaleski zeide na voorlezing var het rapport dat Polen het geschil niet voer den Raad hoeft gesleept, en dat het zijn lianden jn onschuld wasdht, wanneer de Raad geïmiteerd begint te raken. Wolde- rnaras verstond de kunst om zichzelf en zijn zaak volkomen ongenietbaar te maken, dóór in een rede, die amlefhalf t.ur duurde, een historisch overzicht der directe onder handelingen te geven, dat in de warme at mosfeer der zaal eindeloos voortdreunde, en waarnaar al spoedig niemand meer luis- teerde, behalve misschien de rapporteur Beelaerts en de Pool Zaleski. geen doodvonnis uit te spreken. Want de meest opzienbarende verklaring is bij het proces af gelegd door een zoo gezaghebbend en hoogstaand deskundige als prof. Barrat uit Lyon, die onder eede getuigde, als resul taat van zyn onderzoek, dat de hoeveelheid •vergift, in het lichaam van Rumèbe gevon den, zoo zwak was, dat ze onmogeflyk den dood kon hebben veroorzaakt Zyn ontsnapping wekt niet de minste verwondering, daar een poging daartoe ge heel ligt in de lyn van dit avontuurlijke Iwen. Alleen is men er verbaasd over, dat men een dergelijk personage niet beter be waakt heeft Een f ransche verpleegster door den Dmtschen gezant te Paiija gehuldigd. Von Hösnh, de Duitsche gezant te Parys, heeft gisteren in het geoantsehapsgclbouw te Parys aan de Fransche verpleegster Su zanne Simonnet het eereteeken van het Duitsche Roode Kruis overhandigd. De ver- pleegster had ten behoeve van een DuUsdie zieke tweemaal vrywülig haar bloed ter be schikking gesteld voor een transfusie. BELG1E. Het debat over de Legerwet. De socialisten geven hun obstruc tie op. I e kamer heelt gisteren, nadat de HoeialiBten num ooatructie hadden op- gegevien, die kern van de nieuwe le- gerwiet aangenomen, door biet veelbe sproken artikel 12 goedi te keuren, dat den ctuur van den diensttijd1 bepaalt en de vergoedingen. Het bepaalt in hoofdzaak, dat de dieneittijdi .wordt gebracht op respectie velijk acht, tien, twaalf, dertien of veertien maanden, naar gelang der’ categorie. Ongeveer 23.000 recruten zullen acht maanden dienen Voor elke maand meer betaalt de regeemg een vergoe ding van 400 franc», terwijl ook een vergoeding van 150 francs is voorzien Voor e?lke week herhalingsoefeningen. ENGELAND. Nieuwe beschuldigingen tegen den gewezen Maharajalrvan Indore. De gewezen Maharajah van Indoie, een der Britsch-Indische vorstendommen, doet weer van zich spreken. Men herinnert ztieh wellicht dat hjj, sterk gecompromitteerd wan door het complot tot ontvoering van de bajadère Mumtaz Begum te Bombay en den moord op haar minnaar, een rijk Indisch koopman. De Britsdh-Indische regeering heeft hem daarna gedwongen afstand te doen van zjjn troon en de afigezette vorst heeft toen zyn opzienbarende huwelyk met Nancy MiUer. een jonge Amerikaansche, gesloten, met wie haj nu te Parys vertoeft. Intusschen heeft Pandarinath Raypurkar een schoone Hiindoeache, te Bombay een actie om 13.800 schadevergoeding tegen hem ingesteld, omdat hy haar en haar doch ter tien jaar lang üi een font opgesloten en tevens wreed behandeld zou hebben. der prinsen, van den hertog de Po- lignac en and eren verzekerd, om Nee ker te doen vallen. Ziedaar wat bröe der Patricius Uwe Majesteit laat amea ken nog tijdig te voorkomen maar dan ook zonder een dag uitstel want de minister znl morgen of overmorgen van zijn portefeuille worden ontheven ,,Zijt gij zeker van wat gij daar zegt prevelde die koningin. ,,Mij ’S daarvan niets bekend.” ..Broeder Patrtcius werd' daarvan \erwittiigd' door een hooggeplaatste \rouw, die van nabj getuige ia van de daden van Orleans, maar daarover niet reehtstree.s met Uwe Majesteit (fujrft spreken. O. mevrouw, tel, wat ik u bidden mag. die waarschuwing niet gering. Het besluit moe» ingetrokken 'worden voordat b?t bekend' is geraakt. Het zx>u het sein tot den opstahd wor den. Jaoqne» Necker wordt vergood ddor de natie. Men weet, dat hij er door feijne onverrroefide pogingen reeds gedeeltelijk in slaagde die geschokte finanrièn te herstellen'hai is een waar Zwitser, een voorbeeld van eer lijkheid en plidhtsbetradhfing. Indien iemand Frankrijk nog redden kan. dan Is hij het Ik weet, het voilk gaat te vefr in die aanbiddinghet schrijft hem ook de weldaden toe. die alleen uit ’s konings persoonlijk initiatief zijn voortgekomen ïnehlr wat beteekent dat in uren als des», 'udien hij eene revolutie voorkomen kan Polen en Litauen. De Noorsche Da be^prekingiön te Genève over de ont ruiming van ihct Rijnland, zulten naar heden bekend is gemaakt eenst den volgenden week worden voortgezet. Het is bekend dat het hoofd der Duitsche regeenng, rijkskanselier Herman MüUer, in plaats van Dr. Stnesemann naar Genève is gegaan en mét den Fransohen minister van buitenlundsche zaken, Briand een ont moeting heeft gehad. De heide heeren heb ben anderhalf uur met elkaar gepraat en uit de vensdhillende berichten kan worden afgeleid, dat Müller tegenover den Eran- schen minister de spoedige ontruiming der bezette gebieden hééft bepleit. Het onver wijld verlaten van het West^Duitsche ge bied door de troepen der geallieerden achtte MüUer een eisch van .politieke noodzake lijkheid. Om aan zyn betoog kl|eim by te zetten, herinnerde de rijkskanselier era»., dat Duitsehland niet alleen was toegetre den tot den Volkenbond en zich had aange sloten bij te Locarno gesloten verdragen, maar bovendien nauwgezet de bepalinger. van 't verdrag vervulde en stipt de hand hield aan de fiinancieele verplichtingen, welke uit de Dawesregeling voortspiuiten. MüUer vond by Briand, die eveneens van gevoélen is, dat de Fransah-Duitsche toena dering een belangrijke factor der Europee- sche politiek is, een gewillig gehoor en (te Fransdhe minister gaf dan ook te kennen dat zyn'land in begtinaefi bereid was een tegemoetkomende houding aan te nemen. Aan den ancteren kant Itiet Briand echter uitkamen, dat er nog allderlei kwesties be stonden, die eerst bevredigend dienden te worden geregeld, voordat verdere stappen konden worden gedaan met betrekking tot de ontruiming. Deze kon volgens hem pas geschieden ais uitkomst van op een later tijdstip te houden besprekingen. Het eerste contact der beide staatslieden heeft dan ook geen rechtstreeksahe resu - taten opgelleverd, doch reeds nu is var. be lang dat er beiderzydis een welwillende ge- zindhetid bestaat. Briand’s ‘houding is duidt*- lytk: hij neemt het standpunt in, dat het vraagstuk der bezetting geen louter l'ransoh-Dudtsiahie kwestie js, maar een aan gelegenheid, waadby ook (België, Engeland en Italië een stem in het kapittel hebben en hij heeft dan ook te jennen gegeven met de vertegenwoordigers van deze mogendheden de quaestie te willen bespreken, welke be spreking dus volgende week zal plaats heb ben. Men mag van oordeel zyn dat na het besluit, van de EVansche minüstei-raad waarin gezegd werd dat de Rjjn onder alle omstandigheden eerst ontruimd zal worden wanneer een algemeene regeling voor de schateweigoeding en de schulden getroffen is, alle besprekingen onnoodig zullen zyn, <le E'ransche Minister is echter te veel de zg. Locarnopalitiek toegedaan om zich aan de consequentie daarvan niet te kunnen aen.’ i>u de KOiiiug riep zij gejaagu uit. i e koniug aarzelde, waarop hertog i u ps LUlriep „Sire, deze mtun noou- Mttiut mij net siliizwiijgen te verbreken, alleen aoor nuij bewaard, om; Uwe Majesteit niet noodeloo» te kwellen Ik heb ui l de allerbeste bron inlichtin gen vcrKregen, die bevestigen, wal ik yenert eenigen itijdi had gevreesd, dat Itei de> gepjBbeJijildieidl is, die woelingen ander het volk doet ontstaan. Zij wil J meerdere rechten 'verkrijgen en daar- om bij hei vuur, door haarzelve ge stookt. die rod van redder spe.en, re- ke|nde op uwe dHnikbaabhei'dl. Deze iiinn is daartoe gekozen, om aijne be- ketedliead met liet hof. Ik acht het duin» mijn plicht voor de- volle waar heid op te kannen en hem aan te kla gen alb de a el v^n het complot Sire, in naam van den vrede in uw rijk, smeek ik u deoen saniqiizweerder ge vangen te laten nejneti. 0. die ellendeling riep de ko ningin. znchzelve in hare opgewonden heid vergetend'. .lEn die koning „Atitwoordlde, dat hij te veel ach ting vöor hel karakter van Hector d'e Loison koesterde, om niet overtuigd te zijn, dht hij slechte een speelbal was in handen van anderen. Hij wei- perdle dan ook hem naar die Bastille te zendön. zooale de hertog wilde maar verbood hem daarom niet min si 'em» vóórzag, i» lieden bijna voldongen feil liet is mogeiijK de ramp reieds morgen losbarst, vu het orgsto is, dal het een ongelijko strijd zal wezen aan de eene zakle het gansche volk, aan de andere onzo vorsten met hunne vrienden, indien «■czen nog allen pal zullen blijven s.aan. Op het leger valt niet te reke nen Le officieren mogen ztdihuneed herinneren, de helft der manschjippen tad zonder twijfea tot den vijand ove;- fiaan want de, soldaten zijn zelf zo ne© uit het voik.” En Loison s woorden hebben geen nidirirk op dien k'oning gemaakt1?' vroeg Marie Antoinette snel. .,Zij deden dat merkbaar, mevrouw, *tot de hertog, broedletr Patricius opeens het zwijgen opldgde mot den uitroep, dat hij een- dtwaafei was, die het waag de den koning van zijn gemoedsrust te berooven. Hij vroeg Zijnie Maje.i- Ht vergunning hem de deur te wij- in tyden van; vrede de ch iéle bevolking door het springen van gifgashoudende werktuigen bedreigen: Ihij sprak over de be richten in de internationale pers over ge houden of nog te houden groote manoeu vres te land) en ter izee en besloot uit dtt alles, dat de vredes-atmosfeer'erg gedrukt is, omdat overal nog de oorlogspsychose heerscht. Op sociaal, humanitair en economisch ge bied zyn <te laatste jaren Vorderingen ge maakt, echter niet op politiek gébied; het verdrag van Kellogg is volgens Mlohwin- ckel het eentige geweest Mohiwinctael eindigde met den eisch. dat men in de geheele wereld de spreuk zou waar maken, diie gegrift is op den penhou der, die te Havre aan Kellogg geschonken is, n.l.; „si vis pacem para pacem", zoo gy den vrede wilt, bereidt u ten vrede. BUITENLANDSCH NIEUW& FRANKRIJK. Het vliegongeluk te Toul. De bedreigde Fransche tuigindustne. Men. houdt zich in Parijs naar de corr. van het Hbld. meldt nog steeds bezig met het ver scii ris kei yke vliegongeluk, tlat aan minister Bokonowsky en vier anderen het ieven gekost heeft, en dringt aan op een ondeizoek door volkomen onpaity-dige onderzoekers. De „Matin” maakt melding van hetgeen door competente personen op dit gebied verzekerd wordt, nJ. dat men om der. mi nister af te halen een oud en aügewerkt toestel had gezonden, dat zoo goed mogelyk UzU- - .'-.1t dat 1 En hij handeld» wij», want ik vree» dial er niet één Franflchiuan nan het hof is, die den toeetandi ziet, zooals hij waarlijk i», of wel zonoer een wbordi tot zajne verüedi ging Iq hebben mogen uizen Het i» daarom dat hij mij al» boodfedhapper uitkooH. Ui4 _.si_ Interessanter vond men de nede van den Noorschen M.inistei*-I*resident Mbhwinchél, di;e over de werkzaamheden van den Bond zyn teleurstelling mtsprak en waann hij scherp geesekle de militaire tendensen, die ondanks- alle leed var. d|en pas geëtruligden oorlog weer hoogtij vieren. Ofschoon men in de Engélsche pers heeft kunnen lezen, dat Londen van de luchlt uit met de moderne oorlogsvldegtuigen in en kele uren te verwoesten zou zyn, gaat men rustig verder met liet bouwen van vernle- I ingswerktuagen, alsmede met het op stapel zetten van duikbooten en het vervaai-diigeii van giftige gassen, die slechts namelooze ellende over de menschheid kunnen bren gen. Mohwiinckel herinnerde aan de phosgeen- ramp te Hamburg en de gevaren, die zelfs d©r s.roug ooit nog ten paieize te ver schijnen vbetoonde hij zuch diaar weor Hetzij nn die KoninKlijKe vertroKKuii, hetzij bij u, mevrouw, dan eerst zou hij zandietn uitstel gevangen worden ge nomen Titan» werd1 hij we^ezonden,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1