NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN en blaas Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 4- L L rljs. Gouda. FEUILLETON. Marie Antoinette. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEL! WIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. gouda.„m No. 16885 imber 1828 i Privaatlessen en g' C K raat 96. tmnister Necker wilt F haard :ht ij»! □epen i n. ïrkamers lectrische heel com- Miderdugavond n, inschrijving en het samen- ADVERTENTIEPRIJS; Uit Gouda «n amtóNtan (Wboanod* tot den besortkring) btyelag op den prijk Uefdadigheida-édTeitentfta de helft van dan prik INGEZONDEN MEDEDBELINGEN: 1—4 regels LM, elke rafel naar LM. Op de voorpagina 5fl tt booger. Gewone advertentün en ingezonden mededeelingen taty contract tot mr geroduceetrdan prtja. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. AdvertentiMn kunnen worden ingezonden door tuanehenkooM van aoliodo Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn. Koningin en martelares. ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per wedt 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48480. geweest, van Cl e had’ sl«ehte willen verge- aan waar had van geestelijke andere! kinderen leien uit pMnten- nen gij lijdt, man- xm een uitvoerige jp te zenden aar. de medicijnen, bij 'AM, die U alle landeling, met de De waarde van den mensch bestaat niet in wat hij weet en kan verrichten, maar in den adeldom van zijn hart. hield mij daarvan terug? Dit al leen, dat ik uwe gemalin, de moedtr onzer kinderen was, en ik beni geble ven, ik ledigde zondier mhj te bekla gen mijn bitteren kelk. Lodewij'gij hebt het in we hand mij diaarvoor te beloonendoe het, het is de moeder van den Dauphijn, die er u om bidt: iaat Necker aaniblijvien en volbreng die groote verzoeniiigsdaad de Bastille te doen ontruimen, de vrijheid weder te geven aan allen}, die daar opgeslo ten zijn. Dat zal liefde wekken, de 1-efde, die ons tot nu toe onthouden werd.” „ónmogelijk, lieve droomstar, klonk het glimlachend!. „Necker heeft zich, helaas, ónmogelijk gemaakt bij de prin sen. Hij begrijpt niet wat jeugd! is en nog mindieri dat vorsten niet als klei ne burger» unnen leven. Indien ik hem de hand boven het hoofd hield', zou ik even goed Provence en Artois als Orleans grieven en dat is de man nie‘ waard. Ik wil gelukkige, tevre den gezichten in mijne omgeving zien. Wat die Bastille betreft, dait kan ik tot later uitstellen. Ik moet er eerst net mijne raadslieden over spreken het is een veel te gewichtig besluit „Vijftien jaar geleden hebt gij mii bctzeiWe geantwoord”, riep de ko- nngin radeloos uft. (Wordt vervolgd). RUSLAND. Zinowjef en Kamenef. De sterren van Zinowjef en Kame- nei, de „bekende’ opppsitie-ïeide schijnen langzamerhand, weder op te komen. Zooals men weet, waren hun, na hun boetedoening en wederaannc- ming in partij en staatsdienst, onder geschikte lunet ie» toebedeeld bij den Centrosojoez. Thans zullen zdj, naar uit anti-bolsjewistisehe bron wordt ge meld, vandaar overgaan naar bet Cen traal Statistisch Bestuur, waarbij zij belangrijke functies zullen bjekleeden, dan op liet oogenblik bij dien Centro sojoes. isoleering, een handeling, die de Ver. Sta ten zal verwikkelen in een poging om alle onrechtvaardigheden van de bestaande ver dragen in Europa te bestendigen. In Washington wordt echter beweerd, dat president Coolidge by zyn beroep op den Senaat om het verdrag te ratificeeren, on omwonden zal verklareü, dat de tjjd is aan gebroken om de oude politiek van isoleering op te geven en dat de Ver. Staten zich voortaan moreel gebonden moeten voelen om met Europa samen te werken in elke poging, die gedaan wordt om oorlog te ver mijden. Indien deze voorspelling juist is, zullen de voorstander» Van isoleering in den Senaat hieruit argumenten halen om aan te toonen, welke ernstige gevolgen het voor de Ver. Staten kan hebben, wanneer zjj ver plicht worden om den vrede in Europa te helpen handhaven. 100] wijk zag er zeer atgemat uit. Hij in een leuningstoel neergeaonken staarde met strekken blik voor uit, toen zijne gemaün hem in particuliere vertrekken opzocht. vriéndelijk. „Daair ben ik blipim Het definitief is opgelost en die in verschillende gevallen heeft bétemmenl, dat de Raad zich tot het Hof wendde teneinde juridische op lossingen te krijgen voor geschillen ook van ■politi eken aard. Aan Minister Beelaerts, weid hulde ge bracht voor zijn laatste rapport inzake het verschil tusschen Polen en Litauen. Dit rapport in zeer gematigden vorm gesteld gaat niet verder, <lan dat het blijft hopen op een, gunstig resultaat van recht- streeksche Poolsch-Litausche onderhande- lingen, maar het plaatst de bezem achter de deur door te verklaren, dat, indien de ouderhandellmgen thans niet slagen, ook bedreigde belangen van derden in aanmer king dienen te worden genomen. Alsdan zou de Raad een studiecommissie van des kundigen kunnen uitsturen, om na te gaan, welke de moeilijkheden zijn, die de rechten van derden aanranden, als de inleiding tot verdere bondsactie. Woldemaras bestreed het recht van den Raad om in deze zaak de rechten van der den te 'betrekken. Ten slotte kwamen nog in bespreking een rapport met klachten \aiï de Du» cache min derheid in Poolsch Silezië over de veilig heid der door onverantwoordelijke Polen gekwelde Duitschers in Poolsch Opper-Si- lezië, dat eindigde met het uiten der vrome hoop, dat de Poolsdae regeering behoorlijke maatregelen zal nemen. Minister Beelaerts uitte de hoop dat Po len zal medewerken om aan deze klachten een einde te maken. Mgr. Seipel deelde na tuurlijk deze zienswijze en ging er zeer diep op in. Maar de Pool Zaleski had bezwaren. Hy vond de bestaande regeling mooi genoeg en kop geen analogie zien tusschen het mino- riteiten-regiem en mandatenregiem, zooals de heer Beelaerts had doen uitkomen. Han dig was zyn argument, dat hjj geen be zwaar zou hebben tegen een permanente ininoriteitenconunissies, indien alle bonds leden zich wilden verplichten, dit nieuwe regiem te aanvaarden. Zeer wed weet Za leski vermoedelijk, dat Italië voor Tirol in zooiets nooit zou toestemmen, zoodat de blaam voor de mislukking niet alleen op Polen zou vallen. 66 - Ik weet het niet, graaf. Gij zijt nooit in, mijn spiegel kan tor geweest. t waar „Neen, mevrouw. Ik weet alleen. iat zij hier op het slot te vinden is.’ ,,Ja, het was een verrassing, die de honing mij wilde bereiden. Zijne Ma jesteiit liet al die wanden van een klein vertrdk voor mij met spiegelglas be- WIV tIwwt VWL dekken en voerde mij zelf daarheen, Ik heb mijn diner laten bestellen toen het gereed was, om te zien of rijn plan niet goed gelukte. O, die kamer, ik heb het den koning nooit gezegd', om zijn genoegen niet te be- derven, maar ik ontvlucht haar als een «pookvertrek, want zoodra ik haai betrad', zag ik mijzelve onthoofd in der panellen weer. Ik iweet wel, Mgt aan het spiegelglad alleen AndMre personen, langer of kleiner dön ik, zien zichi daarin Diet aldus maar die tout in het glab is juist op de hoogte van hals en nooit moet ik door die katner, of ik rie mijzelvei De correspondent van de Daily Telegraph te New-York wijst op een ernstige waar schuwing, die geuit wordt door de New- York World, dat het verdrag van Kellogg by de behandeling door den Amerikaan- schen Senaat denzelfden weg op kan gaan als het voorstel indertijd om lid te worden van den Volkenbond en om deel te nemen aan het Internationale Gerechtshof. Het blad vraagt de aandacht voor een hoofd artikel in de Chicago Tribune, dat het ver drag bestempelt als een nieuwe „heilige alliantie”, een afwijking van de politiek van wéér uturn». Maar, Komaan, net is Uuuus geen ougenblik aan diergelijke zaken ie deouieai. ik moet mij vooroo- reiden op hetgeen mij te doen staat mrtrent de zaak Necker en ook dat andere punt, dus z&l ik u luer niet langer weerhouden. Heb de goedheid ast te geven, dat men mij waarschuwt zoodra Zijne Majesteit op liet kasteel aankomt.” Dit geschieddte een uur later. Lode- was en zich zijn „Zij# gij daar, Toinon?” zeid^hij vriéndelijk. „Daair ben ik blij om. Het doet mij goed de zorgen des levens van mij af te kunnen schudden, al zij het dan Ook maar voor eeftige uren. over twintig minuten. Dat zal alle mui zenissen verdrijven. Kom zoolang wat bij mij zitten praten en vertel mij wel ke grappen mijn vroolijke brooders weer hebben uitgefiaald. Ik heb be hoefte aan afleiding.” Maar Antoinette rilde even. „Aflei ding Ja, dat was heit wachtwoord aan dit hof gewee&t, van den aanvang af. Zij ook had1 ten, zoo vaftk er leed' of gevaar haar levenshemel opkwam, en toe had het gevoierdi?” Het Zelfverwijt, dat haar plotseling onverwacht overlijden heeft in diplo hiatieke en politieke kringen levendi ge deelname verwekt. Vooral ook in kringen der delegatie te Gearêve. Rijkspreaident Van Hindenburg, rijks kanselier Herman Miiliier, staatssecre taris Von Schubert, benevens de an dere leden der Diriteche dlelegatie te Genève hebben den broeder van den overledene tclegralmurten gestuurd waar in zij liun oprechte deelneming beiui gen.' Ook dr. Stresemann, die te Baden- Baden veftftoeft, heeft betuigingen van deelname doen zendien. ENGELAND. Groote brand te Londen. 1500 gezinnen moeten vluchten. De grootste brandt, te Londen sinds vele janen vóórgekomen, brak Zater dagmorgen uit Op een houtjwerf. De brand werd mijlen ver in den oiintrek gerien en was zoo hevig, dat meer dan^ 1500 gezinnen nabij het ter- re*n van den brand hun huizen m nacntgewaadi moesten verlaten. De vlammen werden snel gedoofd, doch niet dan nadat een aantal huizen hadden vlam gevat. ITALIË. Ernstig Spoorwegongeval. Twaalf gewonden. Een Pulhnan-trein uit Genève is bij het binnenrijden in het stetion van Milaan m botsing gekoinen met een locomotief. Twaalf spoorwegarbeiders werden gewond, onder wie 3 ernstig. Het proces-Zamboni. lvu MiaxtuiJiuwiruti van oü jaar vungemsstrai werdi zateraag opgo egit tioor net bijzonder fiabcistisch militair gerechtshof aan twee leden van ue ta.idlie van Zambonl, die onmiduelhjk ni zijn aanslag op het leven van Mus solini door de volksmenigte werd geiyncht, te Bologna in octooer 10215 Deze beiden waren beschuldigd van medeplichtigheid en moreele veranp wxirdielijkhieid voor den aanslag van den jongen ZaïmLoni. net zijn zijn vader, Monolo, Zamboni en zijn tante van moederszijde Virginia Tabarroni. t-udovico, de broer van den mioda diger, werd vrijgesproken b“ij gebiek aan bewijs. HUj slaagdfe er in een ali bi te bewijzen, aantoonende, dat hij in Milaan was op het moment dat de aanslag plaats vond. De vader en tante werdeai moreel veran#waoTd|elijk bevondjenj aan. den aanslag van dien jongen, daar zij sy stematisch anarchistische dénkbeelden in dien geest van den jongen hadden gegoten. MomOlo noemde zichzelf tijdiens het proces een .anarchistisch fascist” wat door het O. M. een belachelijke „con tradictio in terminis” genoemd werd. De VolkenbondsvMrgadering. Nog eens de kwestie der minderheden. Het Kellogg-pact. Evenals Minister Beelaerts van Blokland hébben Hermaan MüHei’ en Dr. Motta, de Duitsche en Zwitserselw» gedelegeerden op die Volkenbondsvengadering te Genève een lans gebroken voor het vraagstuk (betref fende de bescherming oer nationale minder heden. Zy verklaarden zich geheel aan te sluiten bij Minister Beelaerts en gaven ook als hunne meening te kennen dat men met deze minderheden in het vervolg meer reke ning zal moeten houden. Mgr. Seipe! sprak in soortgeliyken geest. Hermann Müller sprak op bezadigde, maar rViettemin energieke wijze en spoordie verder er den Volkenbond, toe aan nu edn- d'elyk eens met verblijdende daden voor den dag te komen. Het speet den rykskanselieT vast te moeten stellen, diat de langdurige discussies en onderhandel inken te Genève tot dusver het ontwapeningsviaagstuk nog niets verder hébben gébradit. Mül'ler be oogde met nadlruk dat 't hoog tijd werd tot algemeene ontwapening over te gaan, nu Duitachland reeds goruimen tij<l op eenzij dige wijze was ontwapend. Nadrukkeiijk waarschuwde hy voor de ernstige gevolgen voor het bestaan van den Volkenbond, wan neer deze er niet in slaagde op het gebied der ontwapening te bereiken wat de volke ren hoopten en verwachtten. De Volken bond mag, aldus de beteekenis van Müller’s uiteenzettingen, niet falen en hy achtte het dringend noodig, «lat het besluit, om de eerste ontwapeningsconferentie te houden, met langer op zich liet wachten. Blijft de Volkenbond in verzuim, dan is het onver- mijidel'yke igevoilg daarvan, dat de bneede massa zyn vertrouwen in dit instituut ver liest. Verwyizend naar de negatieve uitkom sten der ontwapeningsibesprekiingen, merk te de rykskanselier dan ook terecht op, dat de wereldvrede ónmogelijk tot stand kan komen, wanneer de ontwapening daaraan niet vooraf gaat. Op het gebied der ont wapening eiischt Duitsehland van de ove rige staten niet, dat «ueze hals ove>- kop algeheel ontwapenen, maar wel, dat ttappe- gewijae een progressieve ontwapening plaats, vindt. Reeds de eerste étappe aldus Müller moet een gevoelige veran dering brengen in het tegenwoordige be wapend ngspeil. De Zwitsersche giedélegeerde Motta be paalde zich alleen tot het bespreken van het minderheidsregime en was van meening dat die Raad meer gebruik moest maken van «Ie adviezen van het Perm. Hof van Int. Ju stitie. Hy stelldle aan de Bonavergadering voor, een wensch te uitten, waarin aan den Raad wordt verzocht om door het Perm. Hof in Den Haag zelf te laten beslissietn, of de Raad adviezen van. dit Hof kan vragen met gewone meerderheid van stemmen, dan wel of hiervoor eenstemmigheid noodig is. Dit is een quaesti«»41ie tot dusver nog nooit op bezuinigingen, overal en altijd, werd ton laatste oncHragelijk. Filips zegt terecht...” Filips van Orleans?” riep Mare Antoinette driftig int en, zijn hand, los latende, stond zij ijlings op, als wilde zij zadi tegen den vijand verdedigen. „Hoe is het mogelijk, dat gij luistert naar zijne inblazingen. Hij wil slechts onzen ondergang ik zou het gevoe d hebben, ook al had men het mij niet gezegd1.” „(rij hebt zonderlinge zegslieden, lieve”, antwoordde haar gemaal, on tevreden „Onze neef is belasterd en ikzelf was wel eens «xwechlvaardig ge noeg te twijfelen aan helm maar nu ik höb leeren inzien hoe weinig hii dat verdient, welke een trouw vriend hij integendeel voor mij is, zal ook niets mij te veel rijn, om iu zake Nec- ker, zijn raad te volgen die is als al tijd die van een oudejren broeder.” „Welnu. Geloof dlan in hem”, Monk het met klimmende opgewondenheid. Overlaad hem 'net gunstbewijzen, zoo gij wilt maar verhoor ook mijne be den. Ik heb er recht op, Lodowijk. Geen vorstin werd' ooit zoozeer mis kendl door een volk, met zooveel slijk overdekt als ik. Honderdniaal heb ik op het mint gestaan dit voor mij »oo onherbergzame land' voor altijd te ver laten. te vluchten naar mijn eigen va derland, waar men mij met heel de curie liefde rxxi liebben ontvangen BUITENLANDSCH NIEUWS. DUiASUttLAND. Familiedrama' in Aussig. Een werklouze doodt vrouw kind en pleegt zelfmoord. .dsiemmorgen vroeg ixrab in een de naljijl.eia van Aussig slaand' t uis orand uit «ie te huiip snellende bu ren vonden de deur gesloten, l’oen zij de deur hadden openge|b|roKen, vouden zij badena m naar bloem op eten vloer oe djken van die vrouw van den werK leuzen ntoteelaar Sfliwskel en zijn <kch- terije. Schickel vond men opgehangen op den zolaeir. Men neemt aam, dat de mooirdenaar zijn daad beging in een vlaag van waanzin^ daar hij herhaal de malen last stoornissen oiitkwamen, doordat zij kort tevoren naar school waren gegaan. De Zaak-Stinnes. Belangrijk materiaal in beslag ge nomen. De justitieele autoriteiten te Berlijn hebben de laatste dagen in het bui tenland! omvangrijk materieal in be slag doen nemen, diat volgens het oor deel van het O M. aanmerkelijk heelt bijgedragen tot opheldering van de knoeierijen met de obligatie» der oor lügsleeningen. Onder "het in beslag ge nomen materiaal bevindlt zich o m een belangrijke correspondJentie, waarnaar men reedls geruinnen tijd had gezocht. Graaf Brockdorff-Kantzau plotseling overleden. Deelneming in diplomatieke krin gen te Berlijn en Genève. zaterdagavond is te, Berlijn in de woning van zijn broeder, waar hij 'ijuelijk verloefdie. plotseling aan hart- venamiiiing overleden, de Duitsche ge zant te Moskou, graaf Van BrockdorB Raulzau. De overledene was 59 jaar oud Het bericht van het plotseling en aangreep, stemde naak zacht voor dien zwakke en in het hairnstochtelijk ver langen hem, al ware het d'an ook slechts één dlag, geestkraicht te schen ken, knielde zij naast hem neder en omklemde zijn hand. Verrast zag de koning haar aan. „Hoe nu, Toinon?” vroeg hij glim lachend. „Dat ben ik niet van mijne lieve, trotsche aartshertogin gewoon Heeft aj mij om een gunst te vragen? „Ja, Lodbewijk gaf zij ernstig ten antwoord!, „een groote gunst zelfs. Is het waar, dat gij minister Necker wilt doen aftreden ,.Ja, wïïromen. waar maar hoe kunt gij dat reeds weten, lieve?” vroeg,, t ij verwonderd'. „Dat doet weinig aan de zaak toe. Ik iwist het en dat is mij genoeg om u on de knieön to smdeken zet, dat heilfooze plan niet door. O, Lodtewijk, die man is zulk een ftrouw dienaar geweest, hij toonde zich zoo eerlijk, zoto belangeloos, onder alle omstandig heden maar bovenal, hij ie zoo be mind bij het volk', zijn heengaan zal onlusten veroorzaken.” „Dat ’aatete alleen geloof ik niet antwoorddle de koning hoofdschuddend „Men zal verstandig zijn en tóch schik ken in het onvermijdelijke Nedkerbe zit al de döugden waarvan gij spreekt maar hij heeft één groot gebrek hij is de minister van het volk, niet die der kroon geweest. Zijn aandringen Ramp by Au to-rennen. Een auto, met een vaart rij dend van 200 K.M. tusschen de menigte geslingerd. 19 dooden; 26 gekwetsten. Bij die autorennen te Mila n ou^den tiraod Prix u Europe k.ee^ uereuuer Mat was i om, terwijl lüj een vaart van meer dan 200 kilometer uursneihcid bad'. Zijn wagen wdrd tusschen detme- mgte geslingerd en maaide alle men schen die zich op zijn weg bevonden eenvoudig weg. De renner zelf werd gedood, ri.enzoo allen die door den wagen waren geraakt. De menseben, hel waren er 19, werden op slag ge dood en a/grijselijk verminkt. Niet minder dan 26 personen weerden gewond'. Lichaambideelefli waren, geheel afgeirukt, kermend lagen tusschen de lijken de vele gewonden. Het geheel had den aanblik van een slagveld op net oogenhllik, dat een, granaat tus schen een troep soldaten is ingesla- Een gAjdige paniek ontstond onder de nMhigtet, diie in wildlet vlucht wegrendo, *og niet beseffend, welk een ontzettende ramp had plaatsgegre pen Vele dlamee, dfie op de publieke tribune stonden, vielen flauw en eeni- ge oögenblikken heerschte et een ver warring gediurendle welke iedereen het hoofd verloren scheen te hebben. Daar het Roodie Kruis slechts posten haa uitgezet, op die ppnten, waar hei meeste gevaar dreigde, was deskun dige hulp niet direct ter plaatse, doch aS spoedig snelden vele vrijwilligers en politie-agenten. toe, die de eerste hulp verleenden. De lijken, geheel om der bloed, boden zulk een prijselijk schouwspel, dat z:j met kleedingstuk- ken en kranten werden hediekt. waar na verder alle zorg aan de zwaarge wonden wetrd besteed. Aangezien draagbaren niet beschikbaar waren, werden de deuren van de tribune af gehaald en met behulp daarvan wer den de gewonden naar die palrtidulie- re aüto’s gebracht, die voor het ver dere vervoer naar het ziekenhuiszorg droegen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1