Klad. •■/S ira NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 87» Jaargang No. 18866 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen twintigste hoofdstuk. A z otterdam EEl’ILLETON. Marie Antoinette. Dinsdagen SeptoniberJ’1828 BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, UW- HINGEN NG’S AMINE ETTEN GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWÊRKERK^ OUDERKERK, ÖUDEWATËR, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx ■ieuwe Raadsleden van den Volkenbond I. ƒ21.—. i Haag. In het (Wordt ▼örvtlgdj iddel, dat U in e en geestelijke 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad -1 waar de bearoiging per looper geschiedt. •-A-l-J j u oa <ua' Bureau: MARKT >1, GOUDA i, Brtukbandtn icourant gratis 6702 Koningin en martelares. 1668 S0 delikaatste ge in verkwikkend; 60UDSCHE COURANT ABONNEMENTSPRIJS, p« kwartaal Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT II, GOUDA bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. kennen hebben gegeven, dat hij van ant woord zou dienen. Hij wijde de scherpe cri- tiek over den gang van zaken in het ont wapen! ngsvraagstuk met een tegenaanval beantwoorden en opnieuw de aandacht vestigen op de mogelijkheid, welke iDuitsch- land nog steeds heeft om zich te bewapenen. Ook het verzet van de Fransche militaire kringen tegen iedere bestrijding van <le be wapening «al hierbij een rol hebben ge speeld. Van Fransche zijde is te kennen gegeven, dat Briand in zjjn rede de openbare mee rling in Frankrijk heeft weergegeven en dat bij den tegenwoordige n stand van zaken Briand in het ontwiimtagsvraagstuk zich meer tegemoetkomend kan toonen dan in het ontwapeningsvraagstiuk, te meer daar tusschen de Fransche en Engelsc.be delega tie volledige overeenstemming over de hou ding der twee mogendheden in de derde commissie van den Volkenbond is bereikt Zoo heeft uezer dagen de Beiiynsche or ganisatie van de soe. dein, partij de „Vor warts” de coren gewasschen, waarbij de hoofdredacteur Stampfer wees op de hoo- gere taak v,an het blad ails het door binnen- en buitenland erkende officieele pariijorga- gaan, en de houding van de Vorwarts” trachtte te rechtvaardigen. Hij betoogde o.a. dat ook ingewijde krin gen riet geweten hadden van het besluit van de soc. dem. ryksmanisters. Ook voor de „Vorwarts” wag 't oen onaangename ver rassing geweest. Men achtte het echter niet op <len weg van de „Vorwarts” te liggen om nu maar dadelijk op de soc. ministers, niet de eersten de besten, los te slaan. Na nog te hebben gewezen, dat men de oppositie in de partij in het orgaan ruim schoots aan het woord had gelaten, ver- kl aarde de heer Stampfer, dat men steeds weer voor hetzelfde verschijnsel staat, n.I. dat zoolang dé soc. democratie in de oppo sitie is, de houding van het orgaan wordt goedgekeurd, maar dat ihet blad onder een coalitiepolitiek ten scherpste wondt aange vallen. Stampfer zette uiteen, dat de party niet op het standpunt kan vastgelegd worden, principieel eiken eisch voor leger en vloot af te wijzen; zij strijdt niet tegen de ryks- weer, maar om de ryksweer, waarbij zij zin rijken en republikeinschen geest verlangt. By den strijd om het pantserschip is de partij geleid door de meening, dat het geld voor andere doeleinden beter besteed ware. De soc. partij mag aich niet blind staren op de idee, alsof er niets anders op de wereld bestond als het pantserschip; de beslissende strijd van de arbeidersklasse'ligt toch veel meer op het gebied van de grondwet, het bedrijfsleven en sociale hervormingen- Daarmede moet een centraal orgaan reke ning houden. De oppositie tegen „De Vorwats” voerde hiertegenver aan, dat de Berlynsche partij leden geen onvoorwaardelijke tegenstan ders van een coalitiepolitiek zyn, maar alleen een ,,KoaHtion auf jeden Fall” af wezen. Liefde, innige, oprechte liefde is de beste lamp voor de huiskamer. Zij geeft licht en warmte tevehs en kweekt zegen en vrede aan den huiselijken haard. In de Volkenbondsvergadering zjjn giste ren na gehouden verkiezingen de drie niet- permanente zetels van den Volkenbonds- iSad, thans ingenomen door de Nederlanid- sche, de Coliumbiaansche en de Ohineesohe gedelegeerden, ten deel gevallen aan Span je, Perzië en Venezuela. Spanje haalde 46, Perzië 40 en Venezuela 35 van de 50 stemmende landen. De Noren, wier kansen goed schenen, wisten slechts 11 stemmen bijeen te garen, waaronder die van Nederland. De nieuwe Raad, die dezer dagen onder voorzitterschap van Briand* bijeen komt, zal dus bestaan uit vijf groote mogendheden en voorts uit Spanje, Roemenië, Polen. Fin land, Venezuela, Cuba, Chili, Canada en Perzië. Na de'verkiezingen werd Spanje voor drie jaar herkiesbaar verklaavdi, met 37 tegen 10 stemmen, dus negen minder dan het voor zijn zetel bijeen wist te krijgen. In politieke kringen te Berlijn heeft de lede van Briand in de Volkenbondevergade- ring groote verrassing en1 verbazing ver wekt. Volgens berichten iuit Genève heeft de Duitsche delegatie gisterenavond een bijeen komst gehouden. Bovendien had von Schu bert een bespreking met Briand. Deze ont ving bovendien de vertegenwoordigers van de pers. Men mag wel aanmemen, dat deze ontvangst en de bespreking met von Schu bert velband mMiclkaar houden. Van Duit sche zijde zal echter op de rede van Briand geantwoord worden, niet slechts in de voor bereidende ontwapeningscommissie, maar ook nog tijdens het débat in de Volken- bondsivergadering. Men verwacht, dat het Duitsche antwoord bij de slotbesprekingen zal gegeven worden. jen zich te en als het rzwakt is; i algeheele zal dan ‘bberi. Ist'Tamine tiin in hun bij zonder aar zij het men zuive- eelezenuw- id en krach- De vitami- t. heilzaam. ïeei een doos zenuwgestel ondetdadige betalen wij ;rug na ont- ledige doos. in dooien vaa n f2,50 bljds tpothekera co slen 1OLLANDSCHZ INDUSTRIE Mij „Veatl VHe“> - Den HU| ADVEBTKNTIBPBU8, Uit Good» «n onto*» Jtaborand» tot <toa to^rgkrlng): 1—6 re^eto f LBO, «Uto ra»el near f »J6. Van Onlten Gouds an dm bo>oigkrüi<: da balft nn dan pr|a. INGEZONDEN MBDEDBËL1NSEN1 1—6 r«Ga Ui, alka nfto Baat f LH. O, da voorpagina 58 ft booger. Gewone advertentie an ingesoaden mededeeilDgaa htf contract tot mi geredoMordu prijs. Grootejetten^en randen wortenbsrekand^nw^MtroiinU. TVafrhwwte- laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan bat Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname venekerd te zQn. Marie Antoinette vörtoonide zich den ganschen volgenden dag niet tegen den a/vond liet dfe koning haar ver wittigen, dat hij na tafel tot haar ko men zou maar zij schreef hem daar op het volgend antwoord ,,Ik ben te ongesteld, oni over ahe- daagsclie onderwerpen te spreken Gij hebt de twee middelen ter uwer be schikking, die mij genezen kunnen. Zoo gij mij die weigeren blijft, ’>e- spaar ons beiden dan de pijn van een onderhoud.” Hij liet haar bloemen en vruchten brengen dlat was zfijn eenig antwoord. Den volgenden midldag, het was 12 Juli, vond de kon:ngin, op het «ogen blik dat zij met haar beide kinderen een wandeling door het park wilde doen, versdheidene leden, van het hof daar in een groe^j bijeen staan fluis- Tariefsverhooging op de spoorwegen. Naar de N. R. Crt. verneemt zullen de nieuwe tarieven bij de rijksspoorwegen reeds 7 October in werking treden. Van dien dag af zal het systeem van vier klassen, dat tot nu toe bij de Duitsche spoorwegen bestond, veiivallen om te worden vervangen door het systeem van twee klassen. Alleen de tweede en dei-d® klasse blijven bestaan. Men vermoedt in ingewijde kringen, dat voortaan veel drukker dan jm het verleden in snel- en D-treinen zal worden gereden. In de D-treinen zullen in het binnenlandse!) verkeer de coupé’s eerste klasse ook door reizigers tweede klasse kunnen worden ge- bnuikt. In het internationale verkeer blijft de eerste klasse natuurlijk bestaan. De ta rieven voor het goederenvervoer op de spoorwegen worden elf procent verhoogd. Voor belangrijke levensmiddelen, zooals town. )>e uitdrukking van, bun gelaat was zeer v«rschiliendl. JJe een zag er veronkwaardijgd, de ander verslagen uu enkelen schenen te weigeren iets te gelooivenalleen de hefrtog van Orleans, die bij hen wafe, behield heel zijn uiterlijke onverschilligheid,. „Men moet geen) waarde hechten aan hetgeen baldadige kinderen doen, zeide hij sdhoudleropihalend. Men straft ze en zij zijn onmiddellijk wder zoel ,,Is er iets ongewoons vporgevallen, heeren?'’ vroeg de koningin, diede..e laatste wpordlen opgevangen had1. Axeï de FOrsen naderde haar en antwoordde luidt „Het voik heeft het ontslag van mi nister NeoJcer vernomen en is daarte gen opgestaan, Majetoteit. Duizenden hebben zich voor het Theatre francais verzameld, de sluiting geöischt en overal op die muren aangeplakt: Geen schouwburg, geen bal hedfen. *Tet is een dag van rouw.” Hunne blikken ontmoeten elkander. Hij had reeds den vorigen dtag door hare ongeöteldlheid1 begrepen, dat zij een nederlaag haid geleden en be klaagde haar van gansoher harte. ,,Is de menigte thatns tot kalmte ge bracht?” vroeg zij, ofschoon'zeer bleek toch oogenschijnlijk bedaard. Zij bleef nog even woelig, op bet cogenblik. dat ik de stad verliet, om in ailerijl hierheen te rijden en de bevelen des konings te gaan verne- 67 „Over wijfitien andere jarein zullen wij nog even ver zijn. Maar dat mag niet, bodewijk Thans is het oogen- i blik van handelen. Het is eane daad vaii| clementie, waairtoe gij geen ande- ien raad) behoeft. De koniug kan grn- lie verleenen dat is zijn heerhjkst recht. O, doe hiet, ik smeek het u, doe het heden.” Lodevvijk XVI stond op. „Ik weet niet wat u vandaag be- elt, Toinon”, reide hij, haar glimla- chendi aanziende. „In den aanvang nijneJr regeering hebt gij mij ook me nige» wenk gegeven, dien het mij later speet te hebben opgevoügd. Niet «tot ik u dat wil verwijten, lieivegij luisterde daarbij slechte naar de in geving van uw nobel hart; malar vrou wen hebben! Reen begrip van staatsza ken en het was daalrom zoo verstan- <Hg van u daar later geheel van af te z-W. Kom thans mede en vergeet dat ik u ietel geweigerd heb. Houd* mij ge- Met betrekking tot het onderhoud dat de Duitsche rykskansedieir Hermann Müller Zaterdagmiddag met lord Cushendlun had over de ontruiming van het Rijnland, wordt nog gemeld, dat hierbij de Engelsche gede legeerde den Diuitschen rijkskanselier er op merkzaam op heeft gemaakt, dat de kwestie van de ontruiming zuiver juridisch een be slissing van de geallieerden noodlig heeft, doch dat in den tegenwoordiigen toestand de Fransche regeering in het bijzonder bij deze kwestie geïnteresseerd is. Zy moet dus de leiding bij de onder handelingen hebben. De Engelsche regeering is mtuuriyk in haar beslissing volkomen vrij, doch zal geen op lossing aanvaarden, welke door de Fran sche regeering onaannemelijk geacht wordt. Spanje, Perzië en Venezuela. Eén rede van Briand. Besprekingen tusschen Müller en Cushendun. perkingen dier bewapening volgen. Tenslotte sprak Briand over de kwestie der mindeihedén. Hy ondersteunde izekere door Zaleski op de vooretellen van den Ne- «erlandschen geelegeerde jhr. Beelaeits van Blokland gemaakte kritische opmerkingen. Voor den oorlog is het lot der minderheden enger geweest. Hun roep om hulp is zeer overdreven. Thans zorgt de Volkenbond voor de bescherming. By het uiübreiden van den steun aan de minderheden moet even wel zeer voorzichtig te werk worden ge gaan. De minderheden mogen niet aange- moediigd worden tegen hun staten op te tre den, daar de vrede dan ernstig in gevaar zou wonden gebracht. Met betrekking tot de ontwapening kon digde Briand beslissende gebeurtenissen aan, welke de ontwapen! ngsgedachte zeer zouden bevorderen. Briand noemde het Fransch-jBritsche vlootaccoondl een voorbeeld van ontwape ning en liet hierop volgen: „We hebben geen geluk. Wy onderteekenden het accoord in het belang van den vrede, doch wenden beschuldigd geheime dausules te hebben opgenomen, tegen bepaakle mi-gendheden gericht.” Vervolgens stelde Briand de pogingen van Frankrijk üi het licht ten opzichte der ont wapening. Hy erkende de beteekenis der minderheüdsiquaesüies, <ioch zy moeten geen aanleiding worden tot onrast en massa-be- toogingen ten gunste yam grenswijizigingen. Hij eindigde met een betuiging van Frank- ryka wil tot medewerking aan de ontwape ning Briand' sprak ten slotte nog eenige woor den van hulde aan het adres van Strese- mann, doch deed dit op een vry ontactische wyize, waardoor het ongeveer als een jam merklacht klonk aan het adres van Muller, omdat deze thans inplaats van Dr. Strese- manm Duitsohland vertegenwoordigt. De rede van Briand werd luide toege- juicht, natuurlijk onthield de Duitsche dele gatie 'zich van elk applaus. De rede veroorzaakte een groote beroe ring. Het was juist twee jaren geleden dat Briand de Duitsche delegatie op de meest vróendelyke wyize verwelkomde, terwyl thans bijna geen vriendeflyik woord tot de Duitsche vertegenwoordigers werd' gezegd. In sommige kringen in Genève verklaart men de houding van Briand aldus, dat deze verstoord is geweest over de uitlatingen van Hermann Müller omtrent de oneerlijke houding van zékere mogendheden in het otwapeningsvraagstuk. Briand zou dit heb ben beschouwd als een directe critiek op d'e houding van Frankryk en dit als een per soonlijken aanval heeft opgevat. Reeds terstond nadat Hermann Mül'Ier zijn rede heeft gehouden, moet Briand te BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Soc. Partij en het Pantserschip. De stryd tusschen liet opportumistische, waarvan de „Vorwarts” de tolk is en het orthodoxe kamp in die soc. party raar aan leiding van de capitulatie van de >oc. rijks- minister in zake het pantserschip, duurt voort. staan toeluisteren De Daupbijn wae nog te (/mg, om zioh van bet gevaar rekenschap ie geven maa!r die kleine Madiaane Royale, een buitengewoon schrander kind-, keek met ontstelden blik den spreker aan. flaar moeder bemerkte dit en rito de hertogin de PolignJae aan barèv zijdle. „Ga met hen wandelen, zoo diep mogelijk het park in”, fluisterde zij „zulke dingen zijn niet geschikt voor liunne 'ooren. Tracht vooral Thérése gerust te stetlea”, en terwijl aan haar verzoek werd voldaan en de gouver nante dér Kinderen van Frankrijk zich zoo goed1 mogelijk van haar plicht poogde te kwijten, ofschoon zij veel Bever verdere berichten was blijven aïwatehten, hernam die koningin, zich tot Artois keerende „Gij wilt ons aus bet genoegen doen uw broeder op de hoogte van dien toestand te gaan stellen. Ik wacht u in de groote rid dcrzaal op. Vergezelt gij mij hertog, en gij ook. graaf?” vroeg zij, zich tot Folignac, en de Försen kelerende, en de hand op den arm van Proven ce leggende. De kleine groep schreed op het pa le s toe, zonder dat Orleans bet waar dc liet viertal te volgen. Hij was al te achtbaar buitengesloten. In de vergadering die na de verkiezing werd gehouden, heeft de Fransche Minister van Budtenlandsche Zaken, Briand. een groote rede gehouden, waarin hij op voor treffelijke wijze <le belangrijkste problemen betreffende het handhaven van den vrede besprak. 'De Volkenbond verklaarde Briand is op het oogeniblik de grootste, ja de eenige bewaker van den vrede. Zonder den Volken bond waren dé belangrijke overeenkomsten van Locarno en het pact van Parijs niet ge sloten. De vredesorganisatie te Genève heeft sinds haar bestaan reeds verscheidene oorlogen in de kiem gesmoord en een reeds uiitgéhroken oorlog tot stilstand gébracht. De weg naar dén vrede is steeds met tal rijke en voor éen deel met groote moeHyk- heden bedekt, welke moeten worden over wonnen. Sprekende over het ontwapen.ngsv raag- stuk, verklaarde de Fransche minister van buitenlandsche zaken, dat aan een onmid- dellijke algeheele ontwapening te land, ter zee en in de lucht op het oogenblik niet kon warden gedacht. Een machtig land <lat niet by den Vol kenbond is aangesloten, heeft zyn bewape ning versterkt en beroemt zich daarop. Duitschland bezit slechts een ieger van honderdduizend man, doch een zeer groot aantal moedige mannen, die bewapend kun nen worden. Al deze factoren zijn elementen, welke slechts een langzaam voortgaan op den weg der beperking van de bewapening toestaan. Het belangrijkste is, dat de besliste vredes wil der volken het werk van den Volken bond voortdurend bevordert. Reeds thans kan met voldoening geconstateerd worden, dat de bewapeningswedloop opgehouriën heeft. Binnenkort zullen ook verdere be zel schap aan tajöl. Ik ben hongerig ais een wolf.” Zij antwooixkie zelfs niet maar \iucntte naar luw eigen vertrekken, waar zij zich opstoot, om zich onge stoord aan hare ■’wunhoop over te tin nen geven. Haar binnenste was van bUtqrbeid \ervuld legen dien man, wien het aan ille kracht ontbrak Lot handelen, die alleen tegen aijn ware vriendiein op te treden wist. men, mevrouw gai de Zweed ten antwoord, „Eerst sedert een half uur hen ik liier.’ „nn Zijne Majesteit?” vroeg Marie Antoinette op trillenden topn. „Hééft mij nog niet kunnen ontvan gen. Dat kan eerst over een udr ge schieden.” De koningin begreep aian&tond's de reden. Zoo vaak hij te Versailles ver toefde, maakte bodewijk XVI gebruik van do middaguren, om ee#ie siësta te liouden en gaf dan zijn kamerdie naar Cléry last te verfianderen dat iemand tot hem1 doordrong. „Lieve hemel”, riep de hertog van rleans uit. „Het is ook waarlijk de moeite niet waard Zijne Majesteit voor zulk eene kMnigheid te storen. Sen handjeivol belhamels. „De Fersen sprak van duizenden, neef”, wierp de graaf van Provence verontrust in het midden „Ja”, gaf Artois toe, voor het eerst eens uit zijn gewone zorgeloosheid •wakker geschud, men moet onzen Iroedér op de hoogte van de zaak brengen.” „Indlien Uwe Hoogheid zich daar mede belasten wil”, sprak de Zweed- schr edelman haasiig, „zou ik haar zeer dahkbaar zijn. Ik mag niet ont breken aan het hoofd van mijn regi ment, voor het geval dat de troepen uit zouden moeten rukken.” De beide koningskinderen hadden graan, peulvruchten, grutterswaren, vleesch, groenten, aardappelen, enz. bljjven echter de oude tarieven geuiaiwhaaflcL De zaak-Stiinnes. Naar de „Vosa. Ztig.’ weet mee te ctee- len, had Strnues Jr. voor ruim 700.000 goud- niark aan obligaties van oorlogsleenmgen opgekocht, zoodait hij over een nominaal bedlrag van 80 milli-oen aan Duitsche oor- lógsleeningoblagaties beschikte. By valori satie zouden deze obligaties een bedrag van 12 millhoen mark (goudmark wel te ver staan) hebben vedtegenwoordligd, zoodat Stinnes, als ayn groote slag was gelukt, 11% millioen mank „verdiend.” zou hebben. In verband met deze feiten acht men het dan ook zeer twijfelachtig, of Stinnes wel uit de preventieve heentems zal worden ont slagen. De beslissing hierover zal waar schijnlijk Woensdag a.s. vallen. Voorts deelt de „Voss. Ztg.” mee, dat het onderzoek in Weenen nog niet is geëindigd. Voorts verluidt, dat bij dit onderzoek aan het Licht is gekomen, dat ook te Weenen een centrale van obligatiezwendelaars was ge vestigd. Van Stinnes uit liepen de draden dus naar Amsterdam, Landen, Parijs, Boe karest en Weenen. Een Berlynsch correspondentiebureau weet mee te deelen, dat by die knoeierijen ook twee groote Berlynsche banken betrok ken zouden zyn geweesit. Men dient af te wachten ,of deze berichten juist zullen, blij ken. Het is echter niet onmogelyk, dat het onderzoek in de eerstvolgende dagen nog verder zaj worden uitgestrekt. Een aanvaring op de Elbe. Twintig passagiers gewond. Zom.iaigavond is op de bib» hei passagiersschep „Kouuugi» Luise ma 00 passagiers aan böorcf op weg naar Alkauia BlauReweser, door ‘t Engelsche s s. „Cornwood” langszij geramd on ernsiig b(eschadigd. Het Engelsche s.s GruKle die Koningj^ Luise, om te voorkomen dat het schip zou dnkeu naar dien oever. Op de 'Xoaingiu Luise ging onmdddellijk het electrische Ldftt uit terwijl het water direct iu de machinekamer drong Er ontstond een paniek en een angstwekkend gegil weerklonik in dien donkerend avond over de rivier. Talrijke Elbé-schepeii en andere vaartuigen snelden toe en namen de passagiers van de Konin gin Luise over. Door die hevige bot sing werden talrijke passagiers min of meer ernstig getwond. Op de stijger van Blankeweser moes ten ongeveer 20 gewöndeni worden ge- Fjolpen. Drie van hen waren ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Voor zoover kon wor den nagegaan is niemand oungekom-'n TSJECHO-SLOWAKIJE. Ernstig spoorwegongeluk. Vele dooden en gewonden. station Saitz by Lundenburg is

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1