ra ï'l. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Wonsdmg 12 September 1828 No. 16867 76* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen *4/1 BERGAMBACHT, BERKENWQUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. bank I FEUILLETON. Marie Antoinette. rmogen. Koningin en martelaren. (Wordt vervolgd). die noodlottige vetrtbHnding. als het zeggen tegenover eene verblinding die niet was om voort te blijven genieten nog aan een onbewolkten hemel wil- lige at- arbeid leelijlce ts voor igeving. 'Ja hei en - en rdwijnt. dan de abletten risschen ling en liezen. it hield volgens zijn ‘cskanselier rtiet vol- j interne moéilyk- tterdam Briukbindan aurant gratia 6702 60ÏDSCHE COURANT. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omtaraluo (Maxmada Ut dan tmcrgfaing): ---u - meer 0.M. JORWEG. I De ontwapening zeW moet aan het oor deel van lederen staat worden ovengelaten. Er bestaat geen gemeenschappelijke schaal, welke aan alle staten voor de vermindering oer bewapening kan worden opgelegd. Met byaondere warmte sprak de leider der Britsche delegatie over bet Kellogg- pact, wölks onderteekening te Parijs een historischen datum beteekent. Het pact is in algeheele overeen stenpfting met het doei van den Volkenbond én beteekent een wel daad voor de menschheki, daar het het ont ketenen van oorlogen buitengewoon bemoei lijkt. Men kan, meende hy, met vertrouwen dto toekomstige ontwikkeling van de vredes politiek tegemoet zien. 1—6 regels LM, «Urn 1—6 regel* L55, elke r__ btyeiag op den prfta. Liefdadigheids adveatant INGEZONDEN MEDEDBELINGEN: 1—4 de voorpagina 54 4» boogex. Een mensch zal niet met opzet het leven van eenig wezen verwoesten, zelfs niet van een worm of een mier. Moord in een trein. liwchen de sita.ions Schetozel on Rothenburg op de lijn Altona-Br tanen is 1 hnsdagochitend het lijk gevonden van den heer Franz Nordmann, eerst© directeur van de margarinefaibriek Dei- naenhprat Uit het Onderzoek isgeblo kon., dat Nordmann in den, trein door een paar bandieten is overvallen en vermoord. Nadat ze hun slachtolter liadden geplunderd wierpen de bai- dteten zijn lijk uit den trein. BELGIS. De dood van Ixiewenstem. Geen vergiftiging. Dr. Paul en dr. Kohn-Abrest heb t«en hun officieel rapport gepubliceerd omtrent de oorzaak vain Loewensteins dluod. Van vergiftiging is geqn sprake Jx> schouwing van hert lijk doet ver moeden dat Loewenstein nog leefde toen hij in zee viel, althans zijn er aanwijzingen., dat het bloed- nog cir culeerde. Het is niet mogelijk te zeggen of men hier met een ongeluk te doen heeft Aanneemjbaar is, dat hij tegen de deur van de vliegmachine is gevak lep en deze aldus geforceerd heelt- Een kwetsuur aan den linkerschouder steunt deze hypothese. Zoebkof opnieuw uil België gezet. Zoebkof, de zwager van den ex-keizer, die nog steeds te Ijuxemburg vsTblyft, blijkt zich in het stille stadje wel erg te vervelen. Reeds zou l’4j, trots het veihod van de Belgische regeering menigmaal over de Belgische grens zijn gekomen en zelfs een paar maal te Brussel zyn geweest Bij een. nieuw uitstapje van dien aard werd hij ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.86. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—8 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48460. HEHDEN, Gouda Zondag per auto aan het station Stockem, dicht bij Aarlen aangekomen, met het plan verder per spoor naar Brussel door te rei zen, door een gendarme herteend en naar Aarlen gelend, van waar hij weer over <ie Belgdsch-Luxemburgsdie grens te gezet NOORWEGEN. De vliegers Hasselt en Cramer. By de redoing opnieuw gered. Naby Hoestenborg op Groenland js zoo- als eerst thans is vernonRen op 5 September de motorboot, waarin zich de vliegers Hassell en Cramer, de Amenkaansche pro fessor Hobbe en een paar andere personen bevonden, op een klip galoopen en gezon ken. Alle opvarenden konden worden gered. ITALIË. Een vliegtocht van Milaan naar New-York. De Poohiche vlieger Klisisiz is te Milaan aangekomen om tegenwoordig te zijn bij de laatste voorbereidingen, voor zijn voorgenomen ouoadlekbrokcu vlucht van Milaan naar New York. TSJECHO-SLOWAKIJE. Het spoorwegongeluk te Baits. Het aantal dooden tot 19 gestegen. Blijkens nadere berichten is hetspoorweg- ongeluk by Saitz te wyten geweest aan verkeerden wusselatand. De wisselwachter en de opzichter, die voor de richtige bedie ning van den wissel verantwoordelijk waren, zijn dadelijk geschorst. De wissetwadrte-r heeft getracht zich op te hangen, doch kon tajidig gered worden. De trein, die het ongeluk veroorzaakte was een D-treui; de wachtende trein, waar mee de D-treun botste, een goederentrein. De locomotieven van bekte treinen en de eerste drie wagens van den sneltrein wer den vernield. In een van de vernielde rijtui gen neiade toevallig ock de Itoemeensehe minister Angelesco, die zich even voor de botsing naar het restauratierijtuig had be geven en het daaraan te danken had, dat hy ongedeerd is gebleven. Voorts bevond zich een Engelsch toenstengeaeischap van achttien menschen fn den verongelukten trein. Aan de huilipwerloening schijnt het een en and&r ontbroken te hebben Het dixunte veel te lang eer er hulp op kwam dagen en toen bleek deze nog onvoldoende voor den om vang van het ongeluk. Het aantal dooden bedroeg aanvankelijk zestien, teiwijl er 31 gewonden vart wiie vijftien er ernstig aan toe zyn, oveigebracht zijn naar de ziekenhuizen te Briinn. Blij kens latere berichten was het aantal doo den tot 19 gestegen. Men hoopte vannacht nog het spoor weer voor het verkeer vrij te krijgen. VER. STATEN. Vijf ernstige vliegongevallen. Zondag hebben in de Ver. Staten op ver schillende plaatsen vyf ernstige vliegonge vallen plaats gehad. In totaal -werden 9 personen gedaad en 4 ernstig gewond' 1.25. Van buiten Gouda on dan bezorgkriag: Adwntantiln in hat Zatentagnununer 26 tt itten <te helft van dan prtja. WEN: 1—4 regate IB, kb regel meer 146. O»z Gewone advertentiMn en ingezonden mededeaUngen b0 contract tot mr goreducoerdon prjjs. Groote lettere en randen worden betekend naar plaataraimte. Advertentün kunnen worden ingezonden door tuaerhénirwnet van «oliede Boefrhende- laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daage vóór do plaateing aan bot Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname Tenokerd te x0n. zij ontroerd, „ik weet, ciat ik onder alle oaHtaiMliglrediefn op u kan r^ke- beu,” „In leven en dood, Majesteit' ant woordde hij eerbiedig. „Zoudt gij willen zorgdragen, dat men mevrouw de Laimbaile en prin ses Eli&abeith verzoekt zich bij ons te voegen. In uren als deae heeft men en behoetfte aan, zich te omringen van zipie gotrouw*»!, van allen die men liefheeft. De jongen kolonel snelde heen en weldra was de koningin omringd van al de haren, op uitzondering der oi^ J in een hoek der groote zaal geaetèn. Ook de graaf van Artois keerde na verloop van een kb artier terug. ..Zijne Majesteit kleedt zich aan om hier te komen zeide hij, weder ge heel en al gerustgesteld. „Hij wil u aLen verzekeren slechts al te gauw aan praatjes te hebben geloofd. De kuning is overtuigd, dat er niets em sdgs kan1 zijn voorgevallen Marie Antoinette wierp haastig een blik op de Fersen. Hij had de oogen neergeslagen, maar Heet zich op de lippen, om- geen schérp antwoord tfe geven. Had hij niet met eigen oogen geilen, dat hier een oproer losbrak waarvan me» de gevolgen nog onmo gelijk kon berekenen Waarom toch zyn omtwapend. Het blad verklaart, dat de ontwapening van Duitsdhfland zoover is doorg-evoerd als maar eenrigszins voor een natie, die in een oorlog gewikkeld was, mo- gelijk is. Naar een maatstaf a’s Briand aanlegt, kan van ontwapening geen sprake zyn. De resultaten van Locarno zyn gelyk nul. Wanneer na een aantal ja ren het Kellogg-pact ook andere vruchten af werpt, zal de wereld gerechtigd zijn een onderzoek, te doen instellen naar de vraag of Frankrijk een natte js, die in vrede kan leven. De Daily Herald kon.t tegen op, dat Briand Rusland, Duitschland en Amerika als de booswichten vooastelt, terwijl Frank rijk en EngelaM de helden van den vrede zyn. Er bestaat geen twytfdl aan, dat Frank rijk en Engeland kooilsachtig aan de bewa pening werken. Polemieken, zooals Briaral die gevoerd -heeft, mbeten <Ue tegenstellin gen vergrooten. In een uitvoerig telegram uit Genève aan de Times wordt het vermoeden, dat Briand op aanwijv-ing van Poincaré heeft gehan deld, van de hand geweaen. De Franache minister van buitenlandsche zaken is wel licht slechte wat realistischer geweest dan tot nu toe. Zijn landgencoten zien eer nauw verband tusschen de (bezetting van het Rijn land en de veiligheid. Le Populaire is het «enige Fransche blad dat critiek op de rede van Briand uitoefent, het blad noemt de woorden van Briand een teleurstelling!, des te meer, nadat de onder- teekening van het KellogigHpact groote hoop had gewekt. Briand heeft -zich gehaast deze verwachtingen te logenstraffen. De mili taire manoeuvres in het Rymland hetedke- nen een nieuwe phase -in de Fransdhe bui tenland sche politiek. In de gisteren gehouden bijeenkomst van den Volkenbond heeft Lord Cushend-un de rol vaai bemiddelaar gespeeld. De Engelsche gedelegeerde begon met te zeggen -lat ihij kon deden in en sympaithiseeren met Mul ler's teleurstelling over de langzaamheid van het ontwapenttngsiwerk. Aan den anderen l^it meendng de Duiteche Wo doende rekening met de heden, waarvoor de voorbereidende ontwa peningscommissie staat. Ontwapening kan niet tot stand wonden gebracht door een besluit van de vergadering. Alles, wat ge daan kan worden, is een apparaat op te bouwen, waardoor artikel 8 van het conve nant tot volle uitwerking kan komen en oen beperking der bewapening, welke vereenig- baar te met de vealigjhdd van ieder land, verkregen kan worden. De vergadering kan slechts haar wensch te kennen geven om voortgang gemaakt te zien met het werk dor ontwapening en er haar leedwezen over uitspreken, dat de ont wapening niet spoediger tot stand is geko men. In de namiddaguren hebben besprekingen plaats gehad tussehen de vytf belanghebben de mogendheden over de ontruiming van h.et Rijnland. De algemeene gedachtenwisseling was tamelijk breedvoerig, daar de beraaflslagin- gen in drie talen vèrtaalid moesten wordten. Men heeft in -deze eerste zitting nog geen bijzonderheden kunnen vastlegger», doch de besprekingen hébben er toe geleid om een grondslag voor de beraadslagnigen te leg- ge, die Do>ndendag voortgezet zuilen wor den. BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De nieuwe spoorwegtarieven. Met 7 October gaat de winterdienst met de wijzigingen in. Omtrent de wijzigden bij de rijks spoorwegen deelt Woiif roede, dat al e ijziig-nlgen met 7 October rngaan. Van dien datum at is etc toog slechts n 1-lased met kussens, dé tweede klasse, «i één klasse met houten bankende U^ide klasse. De tegenwoordige eer ble kliafese blijft aillleen in de doorgaan de sneltreinen, in de F 1). en F F D. treinen en in de slaapwagens bestaan Le met 7 October van kracht wor dende nieuwe tariefven voor reizógers- ervoer oedlragen met inbegrip van belasting voor de eerste klasse 11,2 ptennig, voor de tweede klasse 5,6 pfennig en voor de derde klasse 3,7 pfennig per KM. dus in die verhou diing 3:1,5:1. Do (toeslagen voor sneltreinen CsChniedlaüge) bedragen pe»r 75 K.M. 2 mark voor de derde klasse, bjwen 300 K.M. 10 reap. 5 mark voor de Eü- züge de hedft. Voor- de eerste en tweedle klossen in de F. D. dreunen betaalt men 4 mark in de F.F.I) treinen (de Rheingold) 8 mark toeslag. Voor gezelschappen in Schnell- en Eilzüge wordU slechte 75 van den toeslag geheven. De zaak-Stinnes. Een arrestatie te Wcenen. Te Wetenen ia in verband1 met de 68 - „En zuiilen wij hier heel den dag aan deze vreeselijkei onzekerheid ten prooi moeten blijven hernam Marie Antoinejtte, zoodba zij buiten zijn ge ut- guooven nu net noodweer reeds .•an net woeden was. Alleen mevrouw Elisabeth verniel d» stem.: „Uwe Majesteit moet mij toestaan haar te vergezellen.', zotde zij bijna sn eekend. „Neen, zie mij met boos aan, Lodeiwijk, ik twijfel er niet aan 'cl gij hebt gelijk maar wij vrouwen maken ons altijd schrik beelden. Ik zou geen oogenbak gerust zijn, als ik u alleen wist in de misschien nog woelige stad." „Kom dan mede, Elisabeth", ant- Aoordde die koning. weder tevreden gesteld, ,.en gij zult u met eigenoogen veizbker en. rijj eindigde zijh volzin niet, üe deur der zaai werd geopend en met een uitdrukking van groote ontroering Öp gelaat trad een der hovelin gen graaf de Lauzun, binnen. ..Sire zeide hij met een "buiging, „Baron Wn d'Huülier is (Daarjuist uit Parijs aangekomen met de taats'e berichten voor Uwe Majesteit. F ilips van’ Orleans was Lauzun ge volgd en sloeg nieuwsgierig dto aan wezigen gade. En die berichten? staimeMte Marie Antoinette, voordat Lodewijk XVI had kunnen Antwoorden. ..Zijn, helaas, slecht, mevrouw, ant woordde de jonge edelman lie koningin sidderde. Al« hij. de schitterendste, vroolijtete howeiing van Fra ik rijk, zoo diep bewogen scheen v«<n ten ai ie uuur geuuxxM rust i loan LoüMwijk av1 tAiuMe*urau, bleek hij even gelijkmoedig als altijd. Hij trad zelfs op ue Fersen toe, oui hem' op deus schouuer te Kloppen, eli zeide lachend te iiMUden van alge- ■neeue stilte „Mi]p| beste rouwprofeet, Lk misken, geen oogenblik uw ijver voor ons, i aar hij heeft u te ver gevoerd. Gij hebt niet begrepen, dat een kleine gisting geen kwaad kan. Het is .een slroovuurtje, waarbij do ontevreden heid van het volk zichzelf vertetri. Het gepeupel is een ondeugend kina', dm bedaart, zoodra het maar een oogenblik uitgeraasd) heeft. Ik heb in laten spannen en begeef mij zelf naar de stad), om mij vim den toestand te overtuigen, en voorspel u allen, dat ik terug zal keeren met liet bericht. Jat alleb weder rustig gewordeu is Zonderling genoeg, de.koning had onder het spreken blijkbaair ozettelijk vermedefi zijne gemalin aan te zien Het was alsof hij vreesde een sprake loos verwijt in hare oogen te> lezen. Zij stond daar, op geringen afstand van hetw, zeer bleek, het fraaie voor hoofd van een diepen rimpel door groefd, maör de lippen vast op elkan der genepen, en uitte geen enkel woord. Dok de Fersen zweeg. Wat kon hij hoor gekomen warep „Niet weten wat wetende kinderen na, er verder te Parijb voorvalt? Ik zou -**1 er mij heen begeven, indien ik niet vreesde het gepeupel nog meer op te wieden. „Ik kan er heenrijden, mevrouw’ stelde de hertog voor. „Mijn waarde vriend”, klonk het met een droevig glimlachje. „Ik ge loot niet dait gij veel meer bemind zijl dan ik „Maar over een half Uur zullen wi; bericht hebben”, riep de Fersen. „Ik heb bevel gegeven, dat mijne officie ren van uur tot uur een ruiter hier heen zouden zenden. Ik begrijp zelfs niet, dat anien dien kwrüng nog niet van een andere zijde heeft ingelicht.” Marie .Antoinette stak hem de hand toe. »,G>j ajt eten waar vriend”, zeide De rede van Briand. Lord Cushendun bemiddelaaiDe’ontruiming van het Rijnland. Meister Briand's betoog in de vergade- ng van den' Volkenbond wordt >n de Fran- ihe, Duateche en Engebche pers naUxuriyk zeer uitvoerig besproken. Algemeen i» men van meening dat Briand’s rede in elk g«\al van geen groot vertrouwen in iDuitechlands mentaliteit blyk gaf. Fransche politici hebben soortgelijke be schouwingen in den loop der laatste jaren meermalen (gehouden, waar na Locarno wer den dergelijike uitlatingen veel schaarscher. Niemand had ondertusachen kunnen denken, dat het juist Briand zou zijn, die thans weer die oude koeien uit de sloot haaide. Muller’s rede, die de aansporing behelsde, dat einde lijk eens de andere -taten het Duitsche ont- wapeningsvoonbieeild volgden, heeft den Fnanschen staatsman blijkbaar zoo geprik keld, dat hij 'óch er niet van. kon weerhou den een ontactisch en wrevelig verweer te redigeeren. Dat Briand’s betoog groote beroering heeft gewekt is duidelijk evenzoo dac de Duitschers vooral door inhoud en toon on aangenaam waren getroffen, daar feiteljjk Briand’s woorden konden worden uitgelegd als kritiek op de eerlijkheid van Duitech- lands vredeswil. Het was of Briand wilde zeggen: „Gy, Duitschers kritiseert wél de traagheid, die by de ontwapening aan den dag treedt, maar het is nog meC«oo zeker, dat gy vandaag of morgen niet weer op nieuw uit den Ibandl springt en daarom dient de ontwapening met de Uiterste omzichtig heid ter hand te worden genomen.” Hoe dit ook ay, Briand’s rede heeft in heel Duitech- land de diepste teleurstelling gewekt, daar zy wordt beschouwd a!« een aanduiding, dat de Fransch-lDuiteche toenadering nog geens zins eén hechten grondslag heeft. Zelfs wortlt reeds gewaagd van een vernietiging van den tot stand gebrachten verzoenings- arbeid en een der Duitsche bladen geeft zelfs als zyn oordeel! te kennen, dat Briand zijn heer en meester Poincaré heeft overtroefd. Men vraagt zich af wat de reden is ge wéést, dat Briand zulke scherpe pfllen af schoot? Was het alleen uit wraak wegens het feit, dat van Duitsche zyde het werk van den Volkenbond), vooral op het terrein der ontwapening, werd gekritiseerd, denzelfden Volkenbond, waaraan Frankrijk zoozeer is verkleefd? Of waren er redenen van binnenkandsch-politidkeni aand het verzet der nog steeds jn Frankrijk machtig-’ militairen tegen ontwapening die Briand noopten zoo energiek zich tegen iDnitsch- land te keeren? Of wilde Briand, deor een kradhtigen toon te laten hlooren, bij voor baat zyn positie versterken, zy het op een ietwat «onderlinge wyize, in verband met ie a.s. besprekingen over de ontruiming van net Rijnland? De Daily News neemt Duitschland tegen de beschuldigingen van Briand in bescher ming, dat Duitschland nog niet'geheel zou dan kon wefa ook bet ergste verwek ten. „Gij overdrijft vamdiaag alleo" mom pelde de koniög ontstond. „Laat ko- lone* Bastin binnetxkouuen, Lauzun en tqfwijl de toeg esprok ene tich verwij derde, keerde Lodewijk zich tot Or lea a roet de vraag „Wat zegt gii ervan, Filips Is er wtol reden zich ongerust te makejn, ometat eenige liKifxIdircrikien lieden er vermaak in hebben gevoodien zich op ongepaste wjze aan te stellen? Als zij weer be ginnen, zal men enkelen hunner in hechtenis neunen en daarmede taalles uit. Er intoet slechts schrik onder zul ke dwazen gebracht worden.” ,,Uwe Majesteit is de wijsheid zel ve”. sprak de hertog beslist Allee- Marie Antoinette ving de kleine flik kering van spot op. die zich daarbij in z:jn oogen vertoonde. Aller blikken richtten zich nu naar de deur; want den drempelver scheen. zwart 'van stof en buiten adem de Z'vitsersche hoofdoffieder, een van s kondngs trouwste dienaren, een man bekend om zijn® koelbloedigheid en de kallmte. welke hij onder alle om standigheden bewaarde Deze had hem echter voor eenmaal verlaten btmnes-®ffaire gearresteerd de houihandielaar Beta Gross de vroe gere directeuir-generaal van de beken «e houthandelnïaatachiappij Forest). Grows was jarentang een* vertrouwena- u an van Hugo btinnes Sr etn bied ook na diens dood in nauwe relaties u.et diens zoons. Tengevolge van on gelukkige speculaties verloor hij 'ijn geheele vermogen en was genoodzaakt als directeur generaal van de Foresta af te treden. In het najaar van 1926 had hij in opdracht van Stinnes Jr. groote hoe veelheden obligaties vah Duiteche oor- logsleeningen vaar Berlijn naar Roe menië gesmokkeld, defce met behulp Van viervalschte koopb^iefjes vaal Ween sche banken en met vervalschte leve- ringsbriefjes bij het Duitsche gezant schap te Boekarest als oud bezit aan- gegevetn. en vervolgens weer naar I Antschlahd teruggesmokkeld. Gross heeft een vrijwel volledig? bekentenis aigelegdl. Het schijnt, dat Shnnes in gebreke is gebleven hem voor zijn handlangersdiensten te be talen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1