orsK Jemd? ainate inspan-* lie last van U »orst en iucht- krachtdadige 9'1. t KEN 3ON. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN (HEID kvormen door D. Fr. CHE KRACHTPIL- derbare Bustes. Ook zwakken. Bekroond ;n eere-diploma's. h kI toeneming. Geg*- Door Artsen aanbe- ele dankbetuigingen. 00 stuks 3.50, 200 wis onder rembours ostwissel. ÏROOP neeskrachtige d en beroemd jmoplossende trking. Onge- mchitis, kink- n aandoenin- ilingsorganen. r. if 1.50. f 2.73, f rijn voordeel! Donderdagss September 1828 No. 16868 76* Jaargang .bank Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Of toenen Goed uiten BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FEUILLETON, Marie Antoinette. OORWEG. schen ministerraad in te lichten. BINNENLAND. 8«' zeker oni [eneesmidde- vragen aan i de Medicij- ite Markt 7, jsblad iedt. Alle wezens strek daarom allen. om te re gevallen, 60UDSCHE101HIM. Koningin en martelares. mtr. 21, Den Haaf- Men verwacht dat de Duitsche Rykskan- seller heden het standpunt van zijn regee- ring nader zal omschrijven, zoodat Briand in staat zal zijn Vrijdag te Paryis den Fnan- SPANJE. Het complot tegen Primo de Rivera. Talrijke arrestatie». Omtrent het complofc, dat in Spanje ont dekt moet zijn, wordt gemeld, dat ettelijke duizenden personen, vooral leden der repu- bbkeinsehe partjji, (gearresteerd ayn. Het feit, dat ook tal van militaire personen ge arresteerd aijn, schjjnt er op te wijzen, dat de beweging ook onder het leger tal van aanhangers heeft gevonden. Te Cadix moe ten 320 personen zijn gearresteerd, onder wie zich ook verscheidene communisten be vonden, die naar deze stad waren gekomen ter bijwoning van het congres der Spaan- sahe mynwerkersbonden. Ook te Barcelona zijn eenige honderden personen in hechtenis genomen, o.a. de brigadegeneraal Lopez Achoa, die als een der veiibitterdste tegen standers van Primo de Rivera wordt be schouwd. Primo de Rivera moet zich, na zijn aankomst uit San Sebastiaan ui tlMadrid, terstond naar het ministerie van oorlog heb ben begeven om daar nadere besprekingen in verband met den toestand te voeren. Vol gens een officieel communiqué moet thans overal in het 'land weer rust heerschen. Het telefonische verkeer tusschen Parijs en Spanje was gisteravond weer normaal. ZWITSERLAND. De noodtoestand der boeren. Een betooging te Bern. Zondag heeft in de hoofdstad een open bare betooging plaats gehad, waaraan onge veer 20.000 boeren, van heinde en ver van ten voor mailen.’' De vorstin trad langzaam op Dein toe, legdje ue beide handen op z'jne schouders en zag hem aan met een onbeschrijfelijk, en, blik waarvoor de* veiradier einuUgde de oogen neer tq slaan, daarop wendde zij zich af, gaf tien wenk aan mevrouw die Lambalie cn pdinties Elistioeth haar te volgen en trotA. zich in hare vertrekken tJerug- Heel dien avond vertoonde zij zich met meer Mevrouw de Polignao was zoo ontsteld door de berichten, wet te zi, bij hare thuiskomst vernam, d!at zij prinses de Latnballe verzocht vikr 24 uur hare plaat» bij de koningskin deren te willen innemen, aangezien z.ij aich met zware hoofdpijn te bed moest leggen. Mevrouw Elisabeth bracht uren ach tereen op haar bidlstoel neergeknield door. Marie Antoinette zat in eer. fauteuil met starren blik voor zach uit te staren, zonder een enkel woord te uiten. Den volgenden dag heerschte er een angstwekkende stilte. De Fetsen, Bazin d Huillier en dte Lauziun wisselden el kander af, om berichten te gaan in winnen, malar telkens als een hunner ierugke»erde, bracht hij slechts de tij ding mee, dlat zoo hier en daar nog enkele oproerige troepjes rondtrekken door de straton, voor het overige de rust niet w&rd verstoord. (Wordt vervolgd). deeflt mede dat bij het herstel van de uit de 14de eeuw dagteeikenende pastorie te South Minima menschel ij ke overblijfselen zijn ge vonden, vlak onder de vloer van een slaap kamer, waar het vel» jaren gespookt had. Ds. Allen Hay, de predikant, vertelde gis teren dat hjj, dadelijk nadat hij, dertig jaren geleden, zijn intrek in de pastorie had geno men, gemerkt had, dat er af en toe om drie uur ’s nachts een geest in zijn slaapkamer op bezoek kwam. Een tante van den dominee zag op zekeren dag toen zij de slaapkamer voorbijkwam, een lange dame in ouderw.etsche kleder dracht uit die kamer komen en de trap afloo- loopen. „Wie is die logée?” vroeg de tante en zij beschreef wat zij gezien had. De vrouw van den dominee antwoordde: „Wij hebben geen logiée gehad. U moet het spook gezien heb ben”. Een andere maal toen de dominee niet thuis had geslapen, had de tante die daar niet van wist, geklaagd <Lat de dominee ’s nachts om drie uur biji het naar boven gaan zoo’n leven had gemaakt dat zy er wakker van geworden was. De vrouw van den dominee was alweer overtuigd dat het spook haar parten gespeeld had. Een anderen keer zag een gemeentenaar het spook dn de kerk. Het knielde eerst bij het altaar en liiep toen kalm naar de sacristi. hun bergen gedaald, deelnamen. In verschil lende redevoeringen, afgewusseld' door het zingen van vaderlandslievende liederen, werden hun eischen onderstreept. N.l. be scherming door den staat om door den hul digen moeilijken tyu heen te komen. Een der sprekers waarschuwde o.a. tegen de po gingen van uiterst links om tóch van de be weging meester te maken, terwijl hy echter daarnevens .protesteerde tegen de politiek der regeeripg en dei’ banken. Een andere woordvoerder legde den na druk op het vredelievende karakter van de betooging, die allerminst door .revolutionaire gedachten is ingegerven, hetgeen in stryd zou zijn met de mentaliteit van den Zwitser- schen boer. ciul men zeil ue Vijandeiijiitueden be- gon en ue opruiers stolden het voor afeet men een vreedzame menigte) heeft neergesabeildi Er volgde een diepe stilte, leder wachtte een woord de< konings al, een besluit, dalt misschien den toe stand nog kon redden, maar hij bleei als vernietigd zwijgen, tot Marie. An toinette hdm naderde en, de bevende hand' op zijn arm leggende, filuisterde: „Lodleiwijlk, nog is het misschien niet te laat. Toon hun, dat niet Neu ker alleen hun welzijn wilde. Laat uw eerste besluit een daadl van ver zoening zijn. Begeef u naar Parijs en geef daar last de Bastille te ontvol ken, schenk amnestie aan al wie zich ofiar bevindt.-’ Ik Naar Parijk* gaan? Nul?” vroeg de zwakke vorst. „Wilt gij mijj levend) zien verscheuren „Ik zal u vergezellen, zoo gij wilt, nufar gij, en geen ander, moet het eenig besluit afkondigen, dlat die rust weer herstellen kan, het volk zal be wijzen, dat hij het waarlijk liefhebt, dat het niet uw minister alleen was, die aan zijne belangen arbeidde.” „Gij vergist u, lieve)”, sprak dleko rung zacht. Zij zouden er enkel Uit affeidlen, dlat ik bevreesd ben. Op een oogeriblik als dit moeten wij ernstig wikken en wegen alvorens te hande len Ik zal heel den dag met nies anders bezig zijn, mijne ministers ont- BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. De moord in den trein. De dader(s) nog niet opgespoord. De politie te Bremen is er, naai- het Hbld. verneemt, tot dusver nog- niet in geslaagd de(n) moordenaar (s) van den in den snel trein Altona.Bremen vermoorden direc- teuir-generaal van de Delmenhorster Marga- rinefabriek, de heer Nondmann, op het spoor te komen. De eenige aaniwyizing, die men heeft, is een stroohoed, die langs de spoor lijn, in de nabijheid van het lijk van den heer Nordmann werd gevonden. Deze hoed is, naar uit het etiket blijkt, afkomstig uit een hoedenwinkel te Rotterdam, en men vermoedt derhalve, dat de dader deel uit maakt van een internationale misdadiigers- bende. Te oondeelen naar den toestand van het lijk moet er een wanhopige worsteling tus schen den heer Nordmann en zijn aanval ler (s) hébben plaats gehad. De spoorwegdirectie heeft een bedrag van M. 1000 uitgeloofd aan degene, die mede- dedliingen kunnen verstrekken omtrent den moord. Canada’s mogelijkheden. Voor emigraniw, mus goede arbei ders altyd plaats. öur iienry Dick\otn, president der caiidGecbdue Nationale öpoaqwege'i, die zich op een tournee door Europa Devunot, tunemde er Kennis te manen met de jongste vier beteringen, a er spoorwegexploatatie en Om in ueneve al lid dier Iramportooiijndseie. eenjge conieremties bij te wonen, heeft gister middag in Hotel des Inde» eetn aantal persvertegenwoordigers ontvangen leu einde hiet doel va»| zijn komst uiteen ie zetten. Dit be&iaat voornamelijk in het ver strekken van inlichtingen over demo gelijkheden voor emigranten in Cana da Deze zijn volgens dien heer Thorn* ton vele en velerlei. Canaxia is e>jn rijk land. Het heeft een sterk ontwik kelden landbouw, een groeleindieumijn bouw en een industrie, welke vooral door benutting van waterkracht, ge- makkelijk concurreetren kan met die uii de Vereenigdle Staten. Canalda wenfechlt die landen, waar overbevolking heenscht, te helpen. Het heeft bij een grootte van een wereld deel, slee ts een bevolking van 9 mil boen zielen Er is dlus ruimte genoeg en bovendien zijn de kansen, om wer- eekzucht Maag of zwaarten in tslag, roode enz. op elke Rheumatiek, jr, leverstee- ziekten van ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsb per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bMOifing per looper geschil Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, COUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. RUSLAND. De verdwijning van de Sowjeteki Sjewer. Omtrent het lot van de Sowjetski Sjewer, het groote vliegtuig, dlat van Wladiwostok onderweg was langs de noordkust van Sibe rië met St. Petersburg als eindpunt en over hetwelk men zich thans ongerust maakt, heeft prof. Lawrof, die zelf het noorden van vole expedities goed kent, gezegd, dat als de vlieger^ hadden moeten dhlen, zij het nog lang zouden kunnen uithouden, daar zij gewe ren en ammunitie by zich hadden en dus van de jacht konden leven. Verscheidene expe dities, die oorspronkelijk met een ander doel naar Noord-Azië waren vertrokktn, hebben nu opdracht naar het verdwenen vliegtuig te zoeken. Hoewel met de mogelijkheid gere kend moet worden, dart, het vliegtuig met de bemanning verongelukt is, heer acht over het algemeen een optimistische stemming. Prof. Witeniboerg, de secretaris van een der commissies van de Academie van Weten schappen heeft gezegd, dat de vliegtocht van Krassinski, wat de moeilijkheden betrof, nauwelijks achterbleef by de expeditie van Nobile. Een overeenkomstige vliegtocht was in April van dat jaar volbracht door den vlie ger Wilkins. Maar April! is in de Poolstreken voor vliegtochten een veel gunstiger tyd en kan in elk gevail niet vergeleken worden met de omstandigheden van September. De toe-, stand van het ys in de Oost-Siberische zee, waarover Krassinski vliegen moet, is dit jaar buitengewoon bezwaarlijk. De Kolyma, een schip, dat op weg was naar den mond van de Lena, is teruggekeerd en berichtte dat het niet mogelijk as verder te gaan. De Stawropool, die zich op het oogenblik op de meridiaan van kaap Sjewemy bevindt is in gesloten door het ijs en bericht ook over de slechte gesteldheid van het ys. Het zal Kras sinski dan'ook uiterst moeiliyk vafllen weer qp te stijgen. Het schip, het laatste, dut het watervliegtuig van Krassinski gezien heeft, heeft draadloos meegedeeld, dat het zich in de buurt van kaap Sjewemy moest bevinden. Verdere berichten stonden de Academie niet ter beschikking ENGELAND. Een door een predikant gestaafde spookgeschiedenis. De correspondent van de Londensche Star prestaties voor den dag komen. Uit dezen hoofde heeft iMüller dan ook een lans ge broken voor een vflugger opschieten van den ontwapenmgsarbeid, dien de Volkenbond ter hand heeft genomen. Maximale ontwa- peningseischen stelt Duitschiand, dat zelf zyn weermacht grootendieels heeft af ge schaft, niet met een ontwapening per étap pe kan het eveneens genoegen nemen, maar er dient toch iets te gebeuren, omdat Duitsch land’s ontwapening de inleiding nicest zyn van die der andere .staten. Müller kwam ook te spreken over Duitsch- land’s eventueel e oorlogssterkte, waarop Briand den nadruk heeft gelegd. Naar aan leiding daarvan merkte hiyi o.a. op, dlat het reeds tien jaren is geleden, dat de wapeiir stilstand is gesloten en dat daarom het aan tal jonge mannen, in IDuitschUanri', die den oorlog hebben meegemaakt en bij een vol gend gewapend conflict bruikbaar gevechts- materiaal zouden kunnen opleveren, op vlugge wyize slinkt. Muller gaf toe, dat Duitschiand een kaderleger heeft ,doch dit liebben de overwiinnendte geallieerden het zelf opgedrongen, zodat te dezer zake een verwijt niet op zyn plaats is. ENenmin ging het, naar Müller meende, aan het Duitsch iand kwalijk te nemen, dat zyn nijverheid en jjandelsmarine zoo’n groote vlucht ne men. Wanneer dlit niet (geschiedde, zou Duitschiand zyn verplichtingen op het ge bied der schadevergoeding ónmogelijk kun nen nakomen. Dat de rijkskansellier, wiens verklaringen als stroef en koel worden ge schetst, toch nog wel eenigen «in voor hu mor heeft, blykt hieruit, dat hy bij de vast stelling Van het feit, dlat Duitschiand een millioenenvolk is, hetwélk zich nog steeds uitbreidt, de opmerking maakte, dat men dit Duitschiand niet euvel kon duiden: ,,Het nieuw-malthusianiisme is nog niet in een vci-drag vastgelegd”. Het is ondertu-sschen maar te hopen, dat zoo spoedig mogelyk de scherpste kanten van het incident worden afgeslepen en dat het gebeurde niet de .besprekingen over de Rijnland ontruiming, die door een gisteren gehouden conferentie in een nieuw stadium zijn gekomen, ongunstig zal beïnvloeden. Da negende Volkenbondswergadering. Een antwoord van Hermann Müller. De ontruiming van het Rijnland. Het is alleszins verklaarbaar dat de op winding, veroorzaakt door Briund’s rede, die een aanval op Duitschiand inhield, nog niet dadelijk is geluwd en dat men door gaat met te fantaseeren, wat Briand er wei toe mag hebben bewogen ditmaal zoo scherp tt zijn. Heeft hy. een wenk gekregen van l olncaré om {Duitschiand eens ferm aan te pakken, omdat de Duitsche kritiek op de traagheid van den ontwapeningsaibeid, tot dusver door den Volkenbond verricht, tevens neerkwam op een gispen der Fransche acti viteit te dezei- zake? Sommige berichten stellen het voor, dat Briand volkomen op eigen initiatief heeft gehandeld, al schynt beïnvloeding door sommige Fransche poli tici niet uitgesloten. Het kan niet geloochend worden, dat Hermann Müller's betoog, dat een aansporing behelsde, eindelijk met de ontwapening eens een flink begin te maken, van vele zijden instemming ontmoette. Om nu te voorkomen, dat het streven naar alge- meene of althans uitgebreide ontwapening by talrijke staten ingang zou vinden, achtte Briand het misschieh noodfcakeliyk om een pleidooi te houden ten gunste van het stand punt der Franschen, die, gelyk men weet, een zeer voorzichtige en weinig omvang rijke ontwapening voorstaan. Zoodoende raakte hij onvermijdelijk in conflict met den Duitschen rykskanselier. Engeland neemt op het gebied der on^" wapening vrijwel hetzelfde standpunt in als Frankrijk en is eveneens de meening toege daan, dat slechts stapje voor stapje vorde ringen kunnen worden gemaakt. Lord Cushendun, die Chamberlain wegens diens ziekte te Genève vervangt, heeft in de Vol- kerbondsvergadering gisteren dan ook breedvoerig uitgiewyd over de vele practi- sche moeilijkheden, waarvoor de Volken bond op het stuk der ontwapening zich ziet geplaatst. Toch was lord Cushendun, al is hij het in weeen eens met Briand, veel voor zichtiger, wat zijn terminologie betreft en hy beschikte dan ook over den fy nen tacc om te kennen te geven, dat hy Müller’s teleurstelling over het uitblij ven van groote vorderingen zeer wel kon begrijpen. Ondertusschen Iweft de Duitsche ryks kanselier gisteren de gedegenheid aange grepen om zich te verweren tegen Briand’s aanvallen. Hij deed dit niet in de Volken bondsvergadering zelf, maar ontving de In ternationale pers; tegenover de journalisten verklaarde hiy, dat hij geenszins in eerbied voor den Volkenbond te kort schoot; dat hij vertrouwen stelde in dit instituut, bleek uit het feit, dat hiy de ideeën daarvan voort durend beeft gepropageerd op alblerlei wijze. Nochtans mocht hy niet de oogen sluiten voor het feit, dat by een deel van het Duit sche volk hetzelfde vertrouwen wel eens zoek is, omdat dikwiylls de daden, waarop het kan worden gebaseerd, achterege blij ven. Daarom moet die Volkenbond met 3 „Hat moest geschieden'mompelde FramMrijk’s gebieder, „maar er is lodt leop iK, geen bloed bij gevloeid?” „Helafis, Sire, dat k<jn riiet uitblij ven. Laanbesc begon diet de menigte te sommeeren uiteen te galan, het park weder te verlaten maar die lieden weigerden er van te hooren en dron gen onder geschreeuw en getier ver der. Toein liet die1 prins de* saibells trek ken en sloegen zijn manschappen er op los. Het is een tooneel van onbe schrijfelijke vekwalrri/ng geweest, dat ik persoonlijk bijwöondie. Demiensc ien werden onder de hoeven der paarden veirtiredfein. „Het pjark wiertcU nu ruimd?” vroeg Olelans. „Ja, monseigneur, maar ten koste van n*nig leven, en dat heeft het volk voor het «ogenblik Z’nneloos van woede gemaaktmen wil niet inzien, wenschen gelukkig te zijn; uw welwillendheid uit tot 69 „Gy hebt dus tijding voor ons wiiue Lode wijk, aehterqvi* in een armstoel leunende en hem vol verba aantaiende. „Is de orde nog niet hersteld? Spreek.” Heel Parijs is in oproer, Sire gaf de Zwitser met inspanpiing ten antwoord, als kostte het zijn trouw Hart inoeite den vo|rst, dien, hij diende en llieflhad, zulk- een ernstige mede- deeling te doen. 0ch kom”, riep Orleans lachend •.Van u ook heeft dei pandek zich meester gemaakt.” .,Ik spreek miert van mijzelven mon- 4<ngneur”, wierpi de officier hem bijna gestreng tegen. „Ik breng Zijne Ma lestest alleen het bericht oiver van lei- tp®i. Sire, het volk is het park aer l'uileri&i binnengedrongen, met het f’oel het paleis t« böstomïen, waar uien meende dlat Uwe Majesteit zich oohdeld Men riep van alle zijdien, dat lnen dien koning dwiingen ging Necker weder op zijn post te roepen.” Marie Antoinette sitondi, aan een marmeren beeld1 gelijk, aan hare plaats geketend. De prinses de Laimballena derde luaar, instinctmatig gevoelende dal er gewaar in aantocht was voor die beminde vorstin. Zelfs Lodewijk was thans bleek gei worden. Alleen de hertog bewaarde ziijn spottendo kwlinte. ge- bicutn, en morgen zuiden wij zaen Marie Antoinette s oogen begonnen te vlammen. Die weraeioosiieiu, dat uitstellen, zelfs nu, dat er te Parijs w.erd gevochten, maaKte haar buiten zichzelve doet» zij herinnerde zich, out zij ziuh niet aheen bevond, en Laar ontroerd gelaat verkreeg op eens een uitdrukking 'van spotternij, als al leen de vertwijfeling daarblinnen naar kon verleenen, terwijl zij uitroep Dan zeker miaar feestgevierd, aan niets te denken, niets meter voelen.” En zellfs die wanhoopskreet w^rd niet verstaan. ..Ja antwoordde Lodewijk, goed hartig hare ijskoude, krampadhtig ge- tfWde hand in de zijne nemende, ga u wat verstrooien op Klein .Trianon Gij hebt het noodig, Antoinette/’ „De koning heeft gelijk”, haastte hertog Filips aid» te zeggen, niets lie ver wenschende dan door rfijn hand langer 'Marat in allerijl de tijding naar, Parijs te kunnen ovdrbrengen, dat et tenig antwoord der gehate Oortenrijk- sclie op het bloedbad der Tuftenen een nieuw vermaak was geweest, „het dient nergens toe te treuren. Onze troepen hebben het gepelupel dte wet ten gestelid dalt is een overwinning. Iaat ons die vieren om' van avond een illuminatie te geven van de boer derij en molen. Wij gaan er dan ter stond met ons allen de toebereidse- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda «n omstiakw (Mtoonoda tot dan bMOTfkring): 1—6 regels LBO, elke regel meer tJ5. Van buiten Gouda an den bezorgkring: 1—5 regels 1.55, elke regel meer 9.8fi. AdvertentÜsn in bat Zatardagnummer 26 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertcntiiln de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDBELINGEN: 1-4 regels 2J6, elke regel meer 146. Op de voorpagina 52 8* booger. Gewone advertentiin en ingezonden mededeeiingen txö contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiön kunnen worden ingezonden door tuaeebenkomet van rollede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vó6r de plaatsing aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. Naar verluidt werden in deze con ferentie de besprekingen geleid door Lord Cushenidiun, die op de verkla ring van den Duitschen Rykskanselier dat DuitAohland juridisch en moreel recht heeft op een ontruiming van het Rijnland moet hebben geantwooixl, dat d.e behande ling van deze kwestie op zuiver juridische basis waarschijnlijk niet tot een oplossing zou leiden. Een onderzoek naar de oplossing van de quaestie wordt, zoo zei hy^ door al'le be trekkenen als het beste beschouwd. Het voorstel daartoe is van Lord Cushen- dun uitgegaan. Ilhams bleek gei warden Alleen de ,,En.... wat heeft de overheid drttan vroeg dé konling. Troepeh gerequireerd, Sir<>. Prins de Lalmbesc heeft aan het hoofd' van zijit huzaren liet park der Tuteriën onlruimdf.” „Dat moest

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1