editie L <5 IE HEE OON. utés KEN7' --r VrijdagZU No. 18889 >21828 Gouda ■DE GOUpA x J EIG- FEUILLETON. Marie Antoinette. 67« Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen veldige strijd 1733 60 RENDORFF ijd HOLLAND; Koningin en martelaren. &e, :IE (Wordt wrrolgd). '4"*’iTt ‘g—(1 A >or ke rd. FMIN zl|n. 1788 100 Litschland ibervredigeiule bewijtzen Jominig van zijn verplichtingen Er wordt veel gepraat, veel betoogd. Men beijvert zich uitvluchten te vinden. Rykskanselier Müller heeft zijn vertrek uitgesteld. In afwachting der zitting van Zondag a.& zal de Duitsche delegatie haar onderlinge beapiMbngen voortzetten. Briand zal den Franschen ministerraad eenige voorstellen doen, die het tot stand komen van een accoord zouden vergemak kelijken. In de zitting van de derde Volkenibonds- commissie» zijn voor en tegenstanders van onverwijlde ontwapening aan het.,woord ge weest. Tot de eerste groep behoorde begry- pedykerwys ook graaf Afpponyi, de Hon- gaarsche afgevaardigde .Zijn land is immers Van huis naar de kroeg is slechts een schrede. Maar omgekeerd! BELGIë. Een kuiutzydetrust 7 Een overeenkomst tusschen Belgi sche banken en mevr. Loewenstein. In verband met de onderhandelingen be treffende de overneming van de aandeelen Tubize door de Société Générale en Belgi que; gaat thans op de iBmussedsche beurs het gerucht, dat de Société Générale de Belgi que, de Banque Beige pour ijfetrangé en de Mutuelle Solvay gezamenlijk aan de wedu we Loewenstein een bedrag van 1,5 milli- oen hebben verstrekt. Als, onderpand zou 70 - Elk hunner werd) bij de koningin ou* boden en poogde*, uit medelijden inert, tiaar lijdend gelaat, haar den.ju- c'ruk te verbergen, door allen, ontvan gen, dlat die stilte de voorbode was van een tweeden, veel hevige® storm Alleen tot de Fersen richtte Mfl-id Aniodnette een vraag, die hij niet ont wijken kon. Zij bevond zich op dat (•ogenblik alleen' met hem en, hem vlak in de oogen ziende, sprak zij op Lijna gebiedenden toon „Gralaf die Fersen, gij ziijt een vriend!, dien ik steedb waar heb be vonden. Nadat er een oogenblik van windstilte volgde op de voorvallen van gisteren, is alles weer als te vo ren, wil men het gevaar niet onder die oögen zien maar mij zou het-doo- den in het onzekere te verkeer en om trent hetgeen ons bedreigt. Zeg mij daarom oprechtzijn <te troebelen be dwongen, of zullen zij volgens uwor den hertel?” Hij, zag haar aan met een uitdruk king vol droefheid en b^vondering. ABONNEMENTSPRIJS’ P« fewurtete V« mt Xowtertoted par kwartaal flM, p« •veral waar M bezorgiag p« koper gwchfafe Prauw par po* per kwartaal ƒ10*. Zondagsblad ftJSQ. AhMm—wmtaa warden dagalljk» umgmomen aan «na Bureau» MANKT M, GOUDA; bQ omi agantaa a loopare, d*> boekhand*» da paatkantoren. Onaa bureaux rij» dagelflka geopend m A-4 aoe.| AdmiaKntla MM» Aangaande de conferentie der mogendhe den over de quaestiê van het Rijnland, op Donderdagochtend, wordt nog gemeld, dat het tot dusver bereikte resultaat in goed in gelichte kringen bevredigend wordt geacht, in de quaestie betreffende het recht op de ontruiming van Ihet Rijnland werd in zoover toenadering vfericregen, dat volgens verkla ringen uit Fransche bron Duitwchland even tueel bereid zou z^n tegemoetkomingen van Frankrijk te compenseeren. Daarentegen wezen de Duitsche vertegen woordigers Frankrjjks eisch tot het invoe ren van militaire controle met beslistheid af, en werden daarin, naar verluidt, door Lord Gushendun ondersteurid, die trachtte tusschen de Fransche en Duitsche staatslie den te bemiddelen. NOORWEGEN. Wrakstukken van de Latham 7 In het Zuidelijk deel van de Straat van Trotnsoe zijn gisteren door een Noorschen kotter weer stukken van een vleugel van een vliegtuig opgeviacht, die, naar men meende, van de Latham VI, het vliegtuig van Amundsen, afkomstig zouden sjjn. Na een ingesteld onderzoek bleek het dat de stukken afkomstig zjjn van een vliegtuig van den kruiser Strassburg, dat Zaterdag I j.l. hcht beschadigd werd. De Krassin zal slechte tot eind September in het Poolgebied blijven. Volgens een draadloos bericht van de Krassin wordt in verband met het slechte weer, het vliegtuig van Tsjoekofski gede monteerd en op den yabreker geladen. De voorzitter van de Russische hulpexpeditie deelt in verband hiermede verdetr-mede, dat de Krassin nog slechts tot einde September in het Poolgebied zal blijven en daarna m verband met de groote gevaren voor de on derneming terug zal koeren. VER. STATEN. Een orkaan boven Portorico. Donderdag heeft boven Portorico een or- uen voor hel gelaat slaande, kermde. „O, Toinon, reine», gij alleen hebt mij steeds de waarheid gezegd, Nog öeji oogwenk bleet Iwtu blik somber op hem rusten. Zij vqorzag wat komen zou zij gaf er zich rekenj- sobap van, dat daoe man, de geb&euer (•ver hel schoonste land ter wereld, «oor zijn grenzelooze zwakheid va» ka+akter hun rijk, hun kroop, hun leven in gevaar had gebracht, d'at well cht, door zijne schuld hun zoon nooit over Frankrijk zou regeeren maar zij was toch boven alle® vrouw en de aanblik van die ineengedoken figuur, het toonbeeld van onherstelba re droefheid, deed1 ten slotte 't mach tigste gevoel, waartoe een vrouwen hart in staat is medelijden in haar ontwaken. Niet langer toornig, maar peinzend staarde zij hem aan. Was het zijne schuld, dat hij zoo weinig voor de zware taak berekend was gebleken, waartoe niet dig en keus of roeping, maar het lot hem had bestemd? Dat bij nooit den madhtigsten geest van een heerscher had bfeaeten, dat hij, van de beste bedoelingen bezield, reeds spoedig door gebrek aan ener gie e» volharding zijne taak aan an/” deren uad moeten overlaten? BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLANÜ Bouwen en Wonen”. „Bouwen en Wonen” aldus beet een tentoonstelling ingjeridht door de ^Gagaah” (Gemeinnützigie A.G. fiir Angestellten- Heimstatten)een organisatie, waarin ver tegenwoordigers van vafcvereenigingen van elke richting zitting hebben en die het bou wen van goedkoop®, smaakvolle en practi- sche woningen beoogt. Op aen groot terrein te Zehlendorf by Berlijn heeft de „Gagfah” 30 modelhuizen met model-woningen opge richt. Zij vormen de tentoonstelling. De hui zen en de woningen «fjn het weak van 17 bekende Duitsche architecten. De huizen zijn meest allen reeds geheel ingericht, zoodat de bezoekers der tentoonstelling ter plaatse kunnen leeren hoe men wel en hoe men niet dient te wonen. Geen huurkazernes meer. Veel licht en lucht. De vertakken der ver schillende woningen zijn niet grooter dan elders maar zij zijn heel wat practiacher ingericht. Elke slaapkamer beschikt over ingebouwde kasten wat tot nu toe een grootje zeldzaamheid te Beriya was. Elke woning heeft een balkon. De kantens zijn geheel „gerationaliseerd”. Geen der huur ders dezer woningen moet een keuken- inrichting koopen. Deze js aanwezig en zij be^davoordt geheel aan'de eischen van den ty^Rn elke keuken sttefr een provisiekast, die eveneens van de eeftamer uit kan wor den geopend. Men kanldus de spijtzen van de keuken direct naar Ae eetkamer door geven. In een byoondere 'afdeèling der tere toonstelling wordt getoond, hoe vroeger werd igewoond. Het verschil valt hier we’ zeer duidelijk in het oog. De Stinnes-affaire. Een nieuwe arrestatie. In de Stinnes-affaire (heeft een nieuwe arrestatie plaats gehad. Aan het slot van zijn verhoor werd de directeur Hirsch in arrest gesteld, daar hy er ernstig van ve- dacht wordt actief aan de malversaties met de oorlogsleeniinigen te hebben deelgeno men. Den rechter van instructie was reeds eenige weken bekend, dat Kirsch byi lie Stinnes-affaire betrokken was. Hij is te Pa- I rys werkzaam geweest. De moord in den sneltrein. Een spoor. De gevonden stroohoed geeft aanwijzing. Naar uit Berlijn wordt gemeld, heeft de politie een spoor ontdekt van den misdadi ger, die in den sneltrein Hdhnburg^Bremen den heer Nordmann heeft beroofd en daar na uit den trein geworpen. Een heer uit Hamburg heeft zich by de politie gemeld en meegedeeld, dat de moordenaar eerst bij hem in de coupé had gezeten. Onderweg is hy naar dé coupé gegaan, waarin de heer Nomdmann zat. De getuige heeft een nauw keurige beschrijving van den moordenaar meestem had opgevolgd. Toe» hij een nieulwen. gebieder verkreeg,, wachtte hij andere ord'ers af eti zou die even getrouw hiebben gehoaraaaimdlmaar zij wenjen noodt gegeven, dlus bleef alles zooals het gewöest wae voortdu i re*> 1 Wat het volk ontdekte, toe» het eln delijk meester wal» der plaats, was., men moet het erkennen, „geschikt om - het Waanzinnig valn toorn te maken Ir de onderaarilsche celle» waren mannen vastgeklonkiefni aa» ketenen, de straten van Parijs d’oortrok, debe- 'Z--> gehangenen met zich voerende, Jele lieden van bloed, schouwspel, dalt degenen, die hen za gen, nog de weinige koelbloedigheid ontnam, die hun overgebleven was. Ten palajze werkte bet gebeurde afs een donderslag. D« kopfeig ver nam het, terwijl hij rustig aan zijl. Vtraaibank stond te knutselen. In aller jjl trok hnj zijn jas aan en spoedde bij ®eh naar de kamer, waar Mairie An toinette van hare getrouwen omringd en haar blik zoo voü welvendien d-e verwijten, trof hem' dermate, dat MJ op een stoel neertonk en die han- sdiuldig gemaaktmaar door zijn on verbri'ioonbare traagheid i» het nemen van besluiten, zijn dorst naar het le ven van een eenvoudig burger, zijne voorliefde -dot nuttoioooe bezigheden, liet hij toeatandten gestaan, die, de re- geqring van zijn grootvader hadden geschandvlekt. Niet alleen weigerde bij, uit gemakzucht gehoor te geven aan Marie Antoinetie's smeekbeden omtrent dien gehaien kerkêr, hij had steeds verwaarloosd zioh met eigen oogen te overtuigen van hetgeen da»" verborgen gehouden werd. De gouver neur dier Bastille, markies de Launay, werd geen enkele maal door hem on dervraagd1. Men heeft, laatstgenoemde alle schuld wilden g«ven, niet tevre den met het feit, dat hij zijne fouten met den dood boettemaar hij was inderdaad slechte een dienaar, die Van Duitsche zyde wordt volgehouden dat Duitschlandi niet voornemens is compen saties te doen, Duitschland, zoo zegt men, heeft recht op de ontruiming, omdat het artikel 431 heeft vervuld, omdat het de her stelbetalingen op tijd betaalde en omdat de ontwapeningsbepaliygen van het verdrag van Versailles tot het uiterste zyn uitge voerd. Volgens de correspondent van de Daily Herald zou gisteren de Duitsche Rykskanse- lier Muller voorlezing hebben gedaan van eelKop 16 Juni 1019 te Parys tusschen Wil- sonl Clemenceau en Lloyd George gemaak te endoor hen onderteiekende overeenkomst, welke korten wijd geleden'door het Ameri- kaansche lid /tér vredesconferentie Baker werd gepublyeend. In deze overeenkomst verplichten «iich de geallieerden tot een vroegere ontruiming van het bezette gebied, wanneer D voor de nal zou geven. De Dail/ Herald bevht een uittreksel van deze géhéime overeenkomst, waarin staat: JWanneer Duitschland op een vroegeren datum hqt 'bewys levert van zyn goeden wil en voldoende waarixhgen geeft voor de na- 1/oming van zyn verplichtingen, dan zijn de betrokken geallieerde regeeringen bereid tot een overeenkomst over de vroegere beëindi ging van de bezetting te geraken”. kunnen geven .Hy heeft ook gezien, dat deze den sneltrein te Rothenburg verliet. Uit het onderzoek is voorts gebleken, dat de strooien hoed uit Rotterdam, die in de buurt van het lijk is gevonden niet aan den moordenaar kan hebben toebehoord, dgar l deze een sportpet droeg. Voor de arrestatie van den moordenaar is een premie van 5000 mark uitgeloofd. HONGARIJE. Journalist vermist. Naar de bladen melden, is de Zwitsersctie journalist Julius Mantel, die twee dagen geleden met zyn vrouw te Boedapest was aangekomen, sedert Woensdagmorgen sjfaorloos verdwenen. Mantel, <lre te Zürich gebaren en 30 jaar oud is, hadbWoenadagmorgen zijn hotel ver laten om éeh' chèque te gaan incasseeren. Sedert is hij £iet meer teruggekeerd. Zijn vrouw'heeft aangifte gedaan bjj de politie, die thanH een onderzoek instelt. ENGELAND. wDe reis van den prins van Wales. De prins van Wales en rijn broer, de her tog van Gloucester, afln gisteren te Cairo aangekomen met een apedalen trein, die hun door de Egyptische regeering ter be schikking was gesteld. Er werden op ver zoek van den prins by aankomst geen eer bewijzen gedaan. De prinsen werden daarna door den gouverneur van Cairo ontvangen. De prinsen gingeft aanboord van het jacht van Koning Foeod, waannee zy een tocht op de Njjil zullen maken. Prins George bij Mary Pickford op bezoek. Prins George, die het na de ontvangen vaderlijke vermaning, niet gewaagd heeft Bollywood per vliegtuig te bezoeken met een filmsterretje als gids, heeft gisteren een bezoek gebracht aan het „deugdzaamst echtpaar”, dat in heel Hollywood te vinden is, Mary Pickford en Douglas Fairbanks. Hy gebruikte by hen het noenmaal en heeft onder hun geleide daarna een wandeling door de film-stad gemaakt. ITALIË. Een vlinderplaag. Maandagavond doken in den omtrek van Loda en Codogno zwermen van miljoenen kleine witte vlindertjes op, die als een dichte wolk op de velden neerstreken. De auto's konden op de wegen haast niet door de zwermen heenkomen. Dinsdag werden de zwermen in de streek van Cremona gerap porteerd. mevrouw Loewenstein aan de 'banken haar i deelneming in de Internationa» Holding and Investment Corporation hebben afgestaan, waardoor de genoemde banken de controle A over de kunstzijdefabrieken van Tibez heb- ben verworven. Verklaard wordt, dat de Sociétó Générale plan heeft een kunstzyde- trust te vormen. Hoewel hier slechts sprake van een beurugerucht, is, aldus wordt uit Brossel ge teeld, de mogelijkheid, dat zulk een overeen komst tot stand komt, niet buitengesloten, te minder, daar <te Mutuelle Solvay er by betrokken is. laatstgenoemde maat schappij n.l. te den laatsten tyd nauwer by de kunstzyde-industrie betrokken, doordat zij hjj de nieuw opgerichte maatschappij Soie d’Obourg belang heeft genomen en bo vendien een niet onbelangrjjken post aan deelen Tubize in handen heeft. RUSLAND. Ex-keizerin Dagmar ziek. De voormalige tsarina Dagmar van 'Rus land, de weduwe van teaar Alexander III, ligt in haar vüUa te Kopenhagen ernstig ziek. Z<i ia in November 1927 tachtig jaar geworden. Haar gezondheidstoestand gaat van daag tot dag achteruit en men vreest, dat gy het niet lang meer maken zal. ZWEDEN. Windhoos boven Zweden. De windhoos, dia Dinsdag het Deenache district Hobro verwoestte, heeft zijn weg genomen over Zweden en in de omgeving van Gotenborg groote schade aangericht. Verscheidene gebouwen werden verwoest, een brug werd vernield. Ook aan de electri- sche leidingen werd groote schade toege- bracht De oogst heeft op vele plaatsen zwaae gateden. Het dak van een hedswerd door den wind een halven KjM. ver meege dragen. Oe ontruiming wan het Rijnland. Een geheim document. Volkenbond en ontwapening. ontwapend en Ligt vrywel onbeschermd te midden van staten, die tot de tanden toe gerust zyn. Op grond van het Volkertbonds- verdrag en de vredesverdragen meende hy, dat Hongarye het recht had erop aan te dringen* dat het voorbeeld van Hongarye s ontwapening met bekwamen spoed door de andere naties zou worden gevolgd. Een overeenkomstig standpunt nam de Duitsche graaf Bemstorff in, die zich ge heel aansloot by Hermann Muller’s betoog, hetwelk de noodzaak bepleitte, dat de een zijdige ontwapening d,er landen, die in den wereldoorlog de nederlaag hebben geleden, binnen afzienbaren tijd wordt gevolgd dooi de inkrimping der weermacht van andere staten. De Griek Politis gaf blyk van minder oorüvarendheid. Verheugend was, dat de Duitschers van Franschen kant steun erlangden. Paul Boncour toch was-het geheel met Bemstorff eens, dat de plenaire vergade ring er eindelek toe moest overgaan het tijdstip vast te stellen, waarop de vooibe- reidende ontwapeningscommissieIxxidon bijeenkomt, welke laatste tot taak heeft een conventie op te stellen, die betrekking heeft/ op inkrimping der bewapening. De Fransche vertegenwoordiger meende, dat gedeeltelijke ontwapening momenteel stellig op haar plaats was, daar de tot dusver ge sloten verdragen, vooral dat van Locarno, Europa ook reeds, dank zij reëele waar borgen ,een gedeeltelijke veiligheid hebben geschonken. Mocht er op (ht atok van «kan een Franedh-Duitsche eensgezindheid bestaan, de Engelsche vertegenwoordiger, lord Cus- hendun, zorgde er echter voor, dat het ge wekte optimisme weer werd weggetvaagd. Hy beweerde, dat er op ’t oogenblik nog aller Led moeilijkheden aan de ontwapening in den weg staan en d'at, al acht Engeland ont wapening een onafwijsbare eisch, nochtans toet overleg te werk moet warden gegaan eik elke overhaasting vermeden. Lord Cus- hendun wilde het dan ook liever aan den voorzitter overtaken om de commissie, na dat voorzichtige voorbereidingen, die succes waarfborgen, zijn getroffen, bijeen te roepen. Principieel verzette da Engelsche gedele geerde zich zoo nadrukkelijk mogelijk tegen de Fransch-Duiitsehe ontwapeningsideeën. Vermoedelijk zal de ontvangst van het Fransch-Engelsche vlootvergelyk, die in Italië en Amerika zeer veel te wenschen overiaat, lord Cushendun ertoe hebben be wogen zoo weinig tegemoetkomend te zijn. De Engelsche minister toch he^ft gisteren’ te Genève meegedeeld, dat het tusschen Parijs en Londen gesloten marine-accoord ^buitengewoon onaangenaam” werd gevon den (foor „zekere” partijen. Men ziet dus: te Genève schiet men niet op. Wantrouwen beheerscht de gemoederen. De lwfuain(g des koning» die thans weder glimlachte over zijn vrees van aen vorigen dag, had hern van ver- onlwaaruiapg vervuld. „Uwe Majesteit w«et niet hoeziels>- gaarme ik haar gerust zou wille» stel- iqjPi Z|f"idie hij, „maar zij doet een .jeroep op inijnei eerlijkheH, dlus ben ik haar mijn volle meening verschu - dagdi. Mogelijk vergis ik mij, en niets zal mij liever zijn dan migelijk te' rebben gehad maar ik vernam dat t- groote volksvergaderingen zoutoen plaats hebbenhedesi, en dlat voor spelt niet veel goetfe. Het dbet mij vreezen, dal er nieuwe plannen woi den beraamd De tegenwoordige lei ders 'der <mtevredenen moeten mannen zujni. todgerust Toet groqte overredings kia,chi en die voor niets terugdeinzen. Hij bleek zich niet vergist te heb ben. Reeds den volgenden dag had er eene gebeurtenis plaats, die Lode- wijk XVJ eindelijk en ten laWtste <*e oegen opepde. Volgen® «en vooraf overlegd plan trok een onafzienbare gewapendte1 (menigte op tegen dlatzelfde gebouw, dat steeds de ongelukkigs vorstin van schrik vervuld' had1. De gri.i ze BaStille, schijnbaar berekend eiken annv«l te kunnen weerstaan, bleek niet sterk genoeg tegen dien toorn pener lang verdrukte natie. Lodew'jk XVI was met in het voetspoor van rijn voorganger gefcèden, hij had zich aan geen dv^ngertandüj of wreedheden GOUDSCHE COÜRANTT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d- LL. OUDERKERK l i U, OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, «m. ADV RKHUITlVUMBt Gaada «a «BrtsqlHa (htouBÉiMia 1—1 racete LM, elke regel meer AAS. Va» tedtea Oeade n rtho teaaagiaiegi rtgei meer AJA. AJnitaatflta te bat latardafeManaT M B **B-edvertentiSn da helft wa dn frfla IRNt U-4 regate ROS, el» mraiiaaw f RM O» Gewooë'advertentila sa iDfeconttea ■adartailtagaa AQ eaatHMl M mmv gHtadMagb dia prija. Groote lettere aa randea wordaa barakaad aaar pteaterateata AdwtentiSn kunnen worden incexonttea door teaarhanlrnmet vea Mled» harifta» dalaraa. Advertentiebureaus aa obm Ageatea «a moatea - - aaa bat Bureau xü> incekomaa, teadade vaa epMMa van V—I regela LH, alka raael Hfalac op daa prija. Llefdad INGEZONDEN MEDEDE1 da voorpagina 6A banger. randen worden barakand aaar pteetaraimte. eMr da plaaMng uie de beendereai bloot haddien ge legd, mannen iwier baard of haar nooit gekuipt was geworden, die geheel ver vuild, i» lompen gehuld, niets men- schelijks meer hauwen Er bevonden zich daaronder krankzinnigen; in an dere holen ontdekte men ongelukki- gen-' met slangen^ otn- hen heen; elders geraamten van onbegraven dooden, overal eenej ellende, die elke b«- schrijving te boven gaal. Geen won der, dat de verwoede menigte zich wm den gouverneur meester mrakte en hefn om bet leven bracht. Maar hij was niet de eenige doode. De Bastille was niet zonder slag of stoot overgegeven, aan weerszijden waren tal van ortfejrs gevallen; de sol daten dies konings hadden hun plient gedaan, en toen hel gepeupel weder zonu er vragen naar wat recht en bil- vrijde lijk was, de bevelen zijn® vroegeren f dropen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1