lief INM m NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag 17 September 1928 78» Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen in Co. im r FEUILLETON. Marie Antoinette. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REE UW UK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Et*-' 3 Wat „half’ is, vriend, is zelden recht; Bedenk „half” goed is ook „half’ slecht. ivraag beta- 1755 IV VI 11. Wil MV.. --,1- - c hun leven ««tellende boven de (Wordt vervolgd). ij in onze irzicht van irende col- -- van Pro- Artois de lafhartigheid had- GOUDA ta Tiandewtfl 10 jke iaetelliagM respM De heeft De aandrang om een minister van de lucht vaart was te sterk. Wie echter met die bei- i aanwezig de hoeren •man, Her Steenwijk, iBriët, v. d. Hoeven, v. d. Bergh, Fran sen, Moltmaker, Lindeyer, de Gijse- >toffenK en I860 100 Koningin en martelares. BINNENLAND. De sluiting der Kamers. zateraagmKMlag te 3 ure heeft BUITEN LANDSCH NIEUWS. duitschland" De affaire-Stinnes. Wie had de secretaresse van den rechter van instructie omgekocht? Naar men weet is vorige week de secre taresse van den rechter van instnictie in de affaire Hugo Stinncs Jr. ontslagen, omdat zij bijzonderheden, die 'bij het getuigenver hoor aan den, dag waren gekomen, ter ken nis van een belanghebbende had gebracht, die self bij de knoeierijen met Duitsche ooclogs1-obligaties betrokken was geweest, en voor wien heit dug van groot belang was» te weten, wélke verklaringen er waren ai- gelegd. Thans melden de biaden, dat deze belang hebbende de eergisteren gearresteerde di recteur van een Berlynsch reisbureau, Leo Hirsch, was. iHy, had de secretaresse aan geboden, haar terstond 5000 mark en even tueel later een hooger bedrag uit te betalen, als zij hem op de hoogte hield van het onder zoek in de zaak-Stinnes. iouaen, Buste- ngemeten zeer zaak, die het als ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda omatniun (tahoomuda tot dm bwergfrrinc): 1—5 regain LM, elka regel meer A25. Van buiten Gouda en den bezorgfcriüf: 1—5 regels L55, elke regel meer A8A Advartentiita in bet Zaterdagnnmwier 2* tt büalag op den prjja. Liefdadigheide-adTeuteutita de telft van dan prtya. INGEZONDEN MEDEDEELLNGEN: 1—4 regela AM, elke regel meer AM. 0p de voorpagina 5fl tt booger. Gewone advertenties en ingezonden mededeeiingen htf contract tot soar garedueoerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatanrimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaachécikomat van soliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór do plaataing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. Hielen U geheel in te dragen en G0UD8CHE (IHTirtT. ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.8A Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 96 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. uit New- ;offers van de voorzitter der llollan|di*che Maatschap- piy van Landbouw, dr. Lovink, op de algemeen© vergadering dezer Mij. ie i\led|embiljk gehouden rede in zatte de besürijding van het mond en klauw zeer. waarin de indruk gevestigd wordt ais zou van die aijde dier regeering de laatste jaren te kort zijn geschoten in tiet bevorderen van de wetenschappe lijke hulpmiddelen, ter bestrijding, van genoemde ziektei noodfcakeiijk, wordt ifw van de best iiigeliehte zijde mede gedeeld, dlat op die osntwerp-begrooüng van Binnenl. Zaken en Landbouw na voorlichting van den, Veeartsenijkunde gen Dienst bereids gelden zijn uitgo trokken, teneinde in 1929 een begin te kunnen maken met den bouw eener geheel nieuwe RijkaBeguuriia^ welke uiteraard overeenkomstig de moderne wetenschappelijke elsdien zal worden ingeridtot. Afgezien hiervan werden reeds in 1927 naiar aanleiding van het rapport van de studiereis van den directeur van den Veearteenijk'undigen Dienst dr Bergdr en den diresteur dier Rijks seruininrichting dlr. Lourens bespre kingen aangövangen met verschillende organisaties op landbouwgebied, ten einde overleg te plegen omtrent do beste wijze onu te geraken tot de stich ting van een instituut, waar in het bij zonder onderzoekingen op het gebied van mond- en klauwzeer zouden wor den verricht. Het overleg daaromtrent is op heden nog niet beëindigd. Liberale Radioamateurs. Heli bestuur van de V ereeniging van liberale radiloatuateurs (V. L. R. A.) heeft zich voorloopig geconstitueerd en bestaat uit de heerenMr. D. ^ock, voorzitter8. Wijnbergen to Hille geniberg, secretaris Wt. J. Bastiaan te s-Gravenhage, penningmeester; mr. G A. Boon, H. P. Gelderman. mr. O. Kettlitz, prof. mr. M. Venijn, W. Wil ton en mej. J. G. Stuart, Toxopeus Pott. oorzaken, die het verlies van het luchtschip met dit verlies in verband staan, de volgen daarvan en de wijze, waarop reddingswerk verricht is*.**-— t VER. STAlfe^J. De tornado te Tor/'oiilco. Volgens de laatstè bfajptrn York zou het aantal tornado te Portorico, tusJchen 1000 en 2(XX) bedragen, terwyl het aantal dakloozen on geveer 10.000 zal hedragdn. De materieele schade wordt op honderd millioen dollar ge schat. Hevige branden ep aardverschuivingen hebben de tornado gevolgd. Tengevolge van de wolkbreuken stortten groote stukken steen overal neer. De oogst op het, eiland js totaal verwoest. By heit reddingswerk werden de politie en de militairen bijgestaan dóór gevangenen. Te Portorico is gebrek aan levensmidde len en men vreest het uitbreken van besmet- telyke ziekten. Deze tornado wordt beschouwd als de grootslte stormramp welke ooit het midden Amerikaansche eilandengebóed heeft ge teisterde Het verlies aan menschenlevens tengevolge van de «torn die over Illinois Zuid-Dacota en Wisconsin gewoed heeft be aat vorsten we»nig ware vrieutieu Du iZiiteu. Ga dus in vrede, hertogin, en vinu het genua ver van dit land, waar een sinja op leven en dood wordt syxulgeiziei. liet ware, te veel van u ge- vtrgu geweest, te willen uat gij met ons hadl weten tei sterven. Tot' toeiwij- dling is met ieder in sUUit7 Majesteit’ riep mevrouw de Po- lignad uit, opgezweept door de blitse ironie dfezer woorden. „Ik verzeker u, dat niiijn besluit inuj meer kost dun ik Kan zeggen. ,.M<nder in elk geval dan het le ven", klonk het spottend. „Ga thans, ga de menigte mócht eens komen I -at zou waarlijk jalirturer zijn voor uw grootsch besluit.” Banger thans voor de sarcastische woordlen, die haar gejeseflden, den voor elk ander gevaajr, vluchtte de herto gin die vorstelijke vertrekken uit. Al les was trouwiens reeds tot hare reis gereed. Zij vertrok nog dliemzelfden na’cht, stak naar Engeland over, waar zij zich zoodanig schaamde voor naar npegenomen rijkdom, tegenover de Franschd uitgewekenen, die meer en meer toe kwamen stroonien, maar doodann waren geworden, daar zij alles «wat 'AU betnaten hadden opgeof ferd aan de verloren zaak van h.un vorst, dlat zij naar Weenen. vh«c|tiAte en aldaalr, .Joo ’goed als doodverklaard van wanhoop stierf, in hetzelfde jaar als de koningin, die zij alleen verla ten ha|d om leven en gdd te reddOn Nieuwe wet op de N.V. Op 1 April a.3. in werkmg. Het Staateblad 364 bevat bet Kon. Besluit van 8 September j.L, houden de vaststelling van den dag van in- wérkingtireding van de wet van den 2den Juli 1928 (Stbl. no. 216), tot wijziging en aanvulling van dë bepa lingen omtrent de na®mloo®e vennoot schap en regeling van de alansprake lijkheid voor het prospectus. Bepaald is, dat dei Wet in werking treedt op 1 April 1929. Eervol ontslag verleend aan Jhr. van Reenen. Als voorzitter der Algemeene Rekenkamer. Op zijn verzoek is met ingang vair 1 October eervol ontslagen met dank voor zijn langdurige en belangrijk*» diensten jhr. mr. J. H. van Reenen, de vorsten geworden, onbedwdenue monarchen, bang voor de natie, die zij eenmaal hadden ontvlucht, niets waardig in eigen oogen, wankelende onder do kroon, waaraan nog bloed- dfruppels kleefden. De eerste verjaardag van de inin- me der Bastille werd op luisterrijke wijze door het Fransche volk gevierd. Lr had een algemeen feest op het ubamps de Mars plaats en, «men dwong den kouing, die geheel willoos, als eien schip zondier roer, op de woelige zee der partijen, voort werd geslin gerd. dat bij te wonen. In zijne tegenwoordigheid zwoeren drie millioen gewapende burgers de nieuwe constitutie te doen eerbiedi gen- Hij was in waarheid de knecht eer oproerlingen geworden. Van dien dag af zagen Lodtewijk’s getrouwen en zij waren nog talrijk, zij maakten zelfs de keur uit va« den Franschen adel in, dat de votrste- lijke familie verloren was en nada1 er andero aal een jaar van vernederingen nas verstreken, smeekte de Fersen Marie Antoinette den kondig te be wegen het land te verlaten, zich in veiligheid te stéllen in Oostenrijk, een voorstel dat eerst miet geestkracht vaa de hand' werd gewezen, zonder ech ter dat de jonge Zweed zich ontmoe digen liet. RUSLAND. Tegemoetkoming aan concessionarissen. Het Tass-agentschap maakt bekend', dat de Raad van Volkscommissarissen een pro gram heeft goedgekeurd voor verdere ont wikkeling van de concessies in Sovjet-Rus- Ihnd. Het voorziet in het plaatsen van wreenxl kapitaal in ae hoofdtakken en secun daire takken van het economische leven. FAan het centraal comité voor de concessies is gelast de aanbiedingen van concessiona rissen en pioniers met grooter welwillend heid te ontvangen en hun in dit geval alle mogelyke faciliteiten te verschaffen. Het schijnt mogeiyk vooral voor de ex ploitatie van metaalindustrie, automobielen, papier, cellulose en kunstzijde bijzonder gunstige voorwaarden te stellen. ENGELAND. Chamberlain iri gevaar? Zijn stoomschip in de gevaarlijke- stormzone. Volgens een Havas-telegram uit Nieuw- York gelooft men, dat het stoomschip met Sir Austen Chamberlain en zyn familie aan bool’d zich op weg van Bermudas naar Ha vanna bevindt en zich begeeft in de rich ting, waarover de orkaan in West-Indië dreigt téfcgaan. Een draadloos bericht uit Havanna kelt nog mede, dat men niets van de Orconia heeft vernomen. De maatschap pij van het schip vermoedt dat het van koers veranderd is ten einde den orkaan te ont gaan. tien. Op het gebeurde zinspelen kou zaj net. .,Karn* gij mij ook zeggen, dat gij heengaat, Thérèse?” vroeg de konin- gin. Mevrouw de Laraballe zag haar aan met eene uitdrukking van zoo smarte hjk verwijt, dat Malrie Antoinette1 de l and op haar schouder legde en sprak ..Vergeef mij het leed1 maakt mij onrechtvaardig. Ik ben zeker van u. Gij zult blijtieD, alltijd, bij mijne kin deren en mij, ook al moest gij de 'allerlaatste wetaeri om' dat te dloien. Gij zijl gewroken, Thérèsemaar thans ook zal geen andteire ooit bij machte aam uwe plaats in te nemien in r ijo hart.” ,,Da>t vraag ik niet”, antwoordde mevrouw die Lamballe zacht; ik vraug mets anders dan uw lot te mogen deelen. Laaf mnj dat groote voorrecht en. onverschillig hoe dat lot ook zij, ik zuil niemand iets te benijden heb ben.” De toestand verergerde inmiddels Boodanig. dat ook de graven van Pro vence en Artois de lafhartigheid had den hun broedter alleen te laten tegen over den no? steedls klimmende vólks- tcorn en zich naar Engeland begaven, ftun leven sitellende boven d« eer. Provence word' in latere jaren koning van Frankrijk onder d©n imam van Lodëwfïk XVITI. Artois als Karel X, naar de beide eens zöo vroolijke jon gelingen waren sombere, wantrouwen de portefeuilles te belasten BepaaikÜe radicale bladen hadden de on handigheid deze gelegenheid gebruiken om een oriëntatie naar links van het ministerie te bepleiten. Daartoe bestond niet <te minste aanleiding. Na de algemeene verkiezingen liet Poin caré het politieke karakter van het kabinet zooweel mogelijk onveranderd, al zou die uit slag een lichte verschuiving naar rechts ge wettigd hebben. Een dergelijke rdaabregel leek Poincaré echter in tegenspraak met de nationale eendracht. In tie tweede plaats moet bij twee zoo belangrijke posten ais de departementen van handel en van luchtvaart in de eerste plaats op de technische be kwaamheden gelet wonden. Het toe val wil, dat Ket Kamerlid Laurent Eynac, die vlie ger en eenige malen onderstaatssecretaris van de luchtvaart geweest is, behoort tot de groep, waar ook Bokanowski by ingeschre ven was. Het gezag van EjMc wordt alge meen erkend. In de party politiek trad hij nooit op den voorgrond. Op den minister van handel rust vooral de taak de ongeoorloof de prijsstijging te beletten. Door hem ook uit de Kamer te kiezen, zou Poincaré ris- keeren bepaalde elementen voor het hoofd te stooten, want een algemeen erkend techni cus op dit gebied is er nie<t. Daarom omzeil- de hy de moeiLijkhöden door een senator als zoodanig voor te dragen. Oud-minister Ché- rin bood zich toen vanzelf aan. Als minister van landbouw en algemeen begrootingsrap- porteur heeft hy zijn sporen verdiend. Hy is een gematigd man, verknocht aan Poincari, algemeen geacht en van groote werkkracht. Op deze manier is het kabinet versterkt ten gevolge van Bokanowski’s afschuweryken dood. mi- cor- De I-'yansche ministerraad heeft Laurent Eynae/tot minister van luchtvaart en A. Chér/n, rapporteur in den Senaat, tot mi nister van handtel benoemd als opvolgers van den py de vliegtuigramp omgekomen nister Bokanowski. Over deze benoemingen schrijft de dent van de N. <Ct. uit Parys: vervanging van wy'ien Bokanowski Poincaré veel hoofdbrekens gekost. Van het begin af aan stond' vast, dlat hjj door twee ministers zou worden opgevolgd. hadat zij met zulk een, haast ver dwenen was, dat zij zelfs de onwel v degelijkheid had gehad de deer opeu te laten achter zien, ging Marie Au tomode deze sluiten en, in een leu ningstoel nederzinkeinde, verzonk zij in diep gepeins. „Het is niet de hertogin de Pong nac, het is juffrouw Polastron, dfte mij verlaten Heeft”, klonk het van tus sdueu haite opeengeklemde tanden. 0. wa* wij vorsten sonns kortaüclliitig zijn. Wij geilooven de woorden van ver knochtheid, welke men ons toevoegt in zonnige dagen, en als een springvloed op komt zetten, cliie ons dreigt te ver zwelgen, laten dezelfden, die gisteren nog spraken van eeuwige trouw, ons alleen. En drie vrouw werd door mij tót gouvernante gekozen over mijne kiwleren, het liefste wat ik op aarde tezit. Zij. bewaakt ze fraai, voorwaar, de kinderen van Frankrijk, op hei «ogenblik dat zij dit het meest behoe ven 0. de dwaas, de blinde die ik btn geweest. Lanubaile zal zich ver heugen ovér het geval, znj heeft het mij altijd voorspeld? al mijn vertrou wen in die yrouiwj WW eenmaal be rouwen zou.” Jm# Maat de fijngevoelige prinses ver- laeugdie z:ch niet. Integendeel, bij het vernemen der handelwijze van de her togin bloeddle haar hart slechts voor Marie Antoinette, begaf zij zich tot deze met vochtige oogen, doch slechts om haar sprakeloos de handen te kus- 72 Dien dag te Versailles kan ik niet uit het geheugen bannen. Hel gepeu- haat mij, het haat alle vrienden van tjwe Majesteit en hiet zat komen om mij te dloodén.” „Zoodat gij beslloten hebt te ver trekken?” vroeg Marie Antoinette langzaam. „Ik kan niet anders", stamelde de hertogin, hel hoofdl vol schaamte bu’ gende, onder den blik dier doordrin pinde oogen. welke zich op haar ves- ^den. „Ik zou hier sterven van augst, als» het langer zoo voortduurde. 0 Majesteit, zeg dlat gij mij verstaat, ™’j vergiffenis schenkt.” »,U verstaan dóe ik niet”, antwoord ’Je de koningin hooghartig, ondanks de smart, die haar op eens vervulde, wch bedrogen te zien in die vrouw, voor wie zij een trouwe ziel, als de ^ihsew de Latnballe, op dén achter* Wrond hiaars harten gedrongen had', ik zal het ooit nliet beproelven ik heb u diaartoe te lang vetrkeérdibe- fdepen. Te vergeven heb ik niets. De ■ondervinding had mij moeten leeren, Een aoooord bereikt in de Rijnlandkwestie. Twee nieuwe ministers, opvolgers van Minister Bokanowski. Te Genève heeft gistermorgen een bijeen komst plaats gehad van <le verte-genwoordi- gers van de aes mogendheden, welke be trokken. zyn by een e.v. ontruiming van het RÜinHand.’ Deze bijeenkomst duurde geiui- men tijd en had plaats in hotel Beau Riivage, waar db Britsche delegatie verbliyf houdt. Na afloop van de conferentie wend een communiqué verstrekt aan de pers waarin verklaart wordt dat overeenstemming is verkregen lo. in zake- het openen van offi cieel© onderhandelingen over het door Mü‘- Ier gedane verzoek om vervroegde ontrui ming; 2o. over de noodzakelijkheid eener volledige en definitieve regeling van het vraagstuk der schadeloosstelling en ©ver de vorming, ter béreiking van d'it doel, van een commissie van financieele deskundigen, aan gewezen door de zes regeeringen; 3o. om trent het beginsel der vorming eener vast stelling»- en verzoeningscommissie, welker werkwyze, doel en duur het onderwerp zul len uitmaken van offerhandelingen tus- schen de regeeringen. Meerdere by'zonderhedcn werden niet be kend gemaakt. ■Hermann MKiller vertrok nog denzelfden dag naar Duitschlapd, de andiere gelegeer- den ook Briand zullen nog enkele dagen te Genève blijven. Briand' leverde na de conferentie tegen over enkele journalisten eenig commentaar op het resultaat der besprekingen over een eventueele ontruiming van het Rynlland en legde speciaal nadrullc op den hartelijken toon der besprekingen en op het feit, dat deze gelukkige uitslag den stoot zal geven tot een algemeene qplossing der hangende kwestie. Zeer dukielyk bleek uit nog andere medetleeLingen van iBrianti <lat oolk thans weer het geld een voorname factor is ge weest bij de besprekingen en dat de bekende publicist Bernhard in de Vossische Zeitung niet ten onrechte schreef, dat Duitschland de ontruiming van de tweede zone onmid dellyk en de bevryding van het geheele Rijnland lang vóór 1938 verkrijgen kan, ter wyl tevAs de kans 'bestaat dat de fixatie Van de Dhitsche repèratieschulcten op een conferentie \van experts, ovenwogen wordt, o.a. door hal Fransche verlangen naar geld. draagt volgens de laatste belichten uit New York 44. De schade bedraagt 5.000.000 dollar. Nader wordt nog uit New York geseind: De tornado die de laatste dagen West- Indië geteisterd heeft, heeft zooals gevreesd werd thans Florida bereikt. In Miami, Palmbeack en andere steden is groote scha de aangericht. Bijzonderheden ontbreken nog daar alle verbindingen verbroken zyn. FRANKRIJK. De nasporingen naar de „Latham” opgegeven. De Minister van Marine deelt mede dat in venband met de weersgesteldheid de naspu- ringen naar de „Latham” en Aimundsen en zy n metgezellen moet wonden opgegeven. ITALIË. Een commissie van enquete naar het verlies van de „ItaUa”. Ingesteld is een commissie van enquete naar hét verlies van de „Italia”. Voorzit ter is de bekende Poolvaarder Cagni. Inge steld zal worden een onderzoek naar de veroorzaakt hebben en naar alle feiten, die ge- het zateraa^nniMiag te 3 ure heeft de .Mimsner .vajq, Buinemandschei Ziuten en Landbouw, mr. J. B. Kan, in ambu- codtuum in inatiini der Koningin het fit tings jaap der Staten-f leneraal gesloten vend aard. Nadat de minister in het paleis aan het Noordlejnide ontvangen was door den IMmaarschjalK der Koningin, ba ron de Smetii, reed hdj even voor drie uur van het Paleis ai in een gala koets, welke voorafgegaan en gevolgd werd door afdieedingen huzaren, naar t Tweedie Kamergebouw, langs Koord einde, lieulSftraat, Kneuterdijk en Bui tenhof. Aan dien ingang van het Kamerge bouw werden Min. Kan dé militaire eerbewijzen gebracht door een deta chement militaire politietroepen, waar na de Commissie van in- en uitgelei de hem naar de vergaderzaal leidde Slechts enkele ©ogenblikken !ater verliet de Minister het gefoouiw, nadat hij de rede bad ifitgesproken en recdi langs denzelfden weg naar het Paleis terug. Bij het Paleis en op het Binnenhof hadden zich,' eenige honderden kija- lustigen opgeheld. In de vergaderzaal ware Me fleden der Eerste Kanna Steger, Diepenhorst, Geldj man,' Polak, die Vos jas v. u'. uufïcii, v. u. Duugiu:, ritui Moltmaker, Lindayer, de Gijse- laar, Ossendorp, de Muralt. Verkoute- ren, de Veer, van Embden en ’’’Ik en die der Tweedte Kamer de heeren Buys de Beerenbrouck; Engels, Tila- n'us, v. Sóhaik, van Rijeketvorsel, an Vuuren, Vliegen, van Gijn, Katnp- schiöer. Oud, Beumier, Arts, Langmflu, mej. Kate en mej. Meyer. De voorzitter del, Eerste Kalmer, in genera ais unForm1, had 'Op den voorzit- tersoetel plaats genomen. Een nieuwe Rijksseruminrichting. Naar aanleiding van de door den

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1