EN »lad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN nten I •M No. 18872 Dinsdag 18 September 1828 78* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 1 BERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, era. FEUILLETON. Marie Antoinette. I 1780 fi r 21.- aag. r te iingel 8o, geen vleugelen had, held versland gö- een Singel 80, (Wordt vervolgd). uiteahuis w huis. in 2 pracht- toegezonden. I, dat U in 1 geestelijke con- zoo- 5000 van heb- wïjdang de, iets 1777 150 928 voor den 1688 50 ikaatste ge- erkwikkend; GOUDSCHE COURANT Goede menschen zijn zelden goede menschenkenners en omgekeerd. Koningin en martelares. 7 ikzucht S - Maag of a vaarten in I lag, roode I iz. op elke I leumatiek, I leverstee- I iekten van I neesmidde- I /ragen aan de Medicij- I e Markt 7, I leiHüdt^^^J ■ren, van de iningsoorden s zij waren t en medewerking sni regeling dus wel niet mogelyk zijn, daar <le beslissing over de ontruiming tenslotte bij de Vereen igde Staten ligt. reeds in Portorico hongersnood. De aanwe zige voorraad levensmiddelen is door de autoriteiten in bedlag genomen en zal wor den gedistribueerd. Bovendien dreigt liet uitbreken van epidle- miën. Volgens voorzichtigie schattingen be draagt het aantal dooden op Portorico meer dan 1000. Behalve op de Fransche eilanden zijn ook dooden te betreuren op de eilanden onder Engelseh bestuur n.m. 55. Op Amerikaansch gebied en die kust van Florida zym tot nu toe slechts 2 dooden gemefld. Volgens een te New-York ontvangen doch nog niiet bevestigt bericht zijn by het in storten van een school te Boynton in het westtettyk deel van Polmbeach 40 kinderen bedolven. 'Reuter meldt uit New-York, dat men schat, dat de schade, die door de orkanen veiworzaakt is, 13 millioen pond sterling be draagt; dhazrbij is niet inbegrepen de scha de, toegebracht aan particuliere en publieke eigendommen als scholen, instituten e.a. De schade aan den koffieoogst bedraagt 2 nül- 'llioen pond, due van den tabaksoogst 1 mil lioen. u verdiend. Zijne oogen waren vochtig gtevor- cten. Marie Antoinette zag hem ont rcerd aan. ,,Te ved bloed1 is reed’s voor ons vergoten gij hebt gelijk, graaf, he’ zou eene misdaad zijn nog mieer edele slachtoffers te laten vellen voor onza zaak Ik zal met den koning spreien. W«9ke ook de befelissiing Zijner Ma jesteit zij. ik dank u voor uwe vriend schap, die zich nooit een, uur verloo chende. waar zoowelen ontrouw wer- ADVERTENTIEPRUS: Uit Gouda «n omatrafcao (Wboorande tot den beaargkring) 1—6 regele L88, elke regel meer L25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—5 regel» 126, elke regel meer L8fl. Advextantifa in het Zaterdagnummer 2fl M btfelag op don pijja. Uefdedigheido-adTeBteutita do helft van den pr#*. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 rogeb LM, elke ngai moer LH Op do voorpagina 6f booger. Gewone advertentiin en ingezonden mededeeüngen hg contract tot soor goreduceerden prijs, Groote letten on randen worden berekend naar plaatarcimta. Advertentiln kunnen worden ingezonden door tuoochenkomot van ooliodo Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten on moeten daags vóór do plaatoing aan bot Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. ningin aarzelend!. ,,uain zouden uwe getrouwen nog aheea voor u Kunnen sterven, Majes teit sprak hij zacht. „Ik voor mij vraag geen schooner lot maar liet is /oor Uwe Majesteit, voor hare kind a 1 ren, dat ik beef. Sedert eenj jaar sloeg ik onafgebroken de teekanu des tijds gade. De storm, over dlit laiiid losgc- '«brekeji, is te hevig om voort te duren. Rcedslïeersc.lit er verdeeldliieid' onder de leiders van dep opstand, dringt elk/den ander ter zijde, in de hoop don voorrang te verkrijgen. Naijver 7jR' de resolutie dooden Frankrijk zal zelf den k'oning terugwonsctien, die men thans van zijne rechten bc roeven wil Stel uzelve niet bloot aan de buiteiiispiorighedlen van een volk, dat nog ijlhoofdig is. Later, als deze koorts badaard is, zal men u en de uwen in triomf terughalen, u einde- I A - Voor de verkiezing van den. nieuwen presi dent is hieromtrent géén beslissing te ver wachten en als dan de regeei’ing van Was hington zich tegen deelneming aan de onder handelingen uitspreeki, zal van deze niets terechtkomen. Zonder tusschenkompt van Washington zal eer ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zc per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.88. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Talef. Intens. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 484M. betaalbaar bestaande schonk i© midden van al hare smalt. Z’j rees overeind en zeide met onvaste stem „Ik begeef mij tot Zijne Majesteit Wil hier het antwoord aïwachten. In dien het gunstig luidt, dan zal ik op uwe vriendendiensten moeten rekenen mijnheer de Fersen, om alles voor ons in orde te brengen. Gij weet, wij zijn zoo goed als Frankrijk’^ gevangenen geworden, de kon ng wordt zelfs des nachts bewaakteen van de mannen der Garde Natiionale. onder bevel van enzen vroeg eren getrouwe, markies de Lafayette”, verkolgde zij met oneindi ge bitterheid. slaapt in hetzelfde ver trek als Zijne Majesteit, met een touw om den airm, waarvan het andere ein de om den pols des konings is beves tigd toch 's ontkomen ibogélijk langs het vertrek van nwnouw Elisabeth, wier kleerkast tot een geheime gang leidt, aan niemand buiten ons bekend, maar al het overige zal moeilijk zijn enslaagt het, dan* zullen wij ook spoedig van ji moeten scheiden.” De jonge kolonel wierp haar smeekenden blik toe. „Verbiedt Uwe Majesteit mij dan, mij m Oostenrijk tot haar dienst te stellen?” vroeg hij. ,i,d, Het is imenschelijk BINNENLAND. Ueiuc voor <le ikoiungui. nei ueJue Uur circa 2U.UUV vrijwil ligers van den Bijzonderen Vrijwihi gun Lanastoirm, deelnemers aan uen Nataoualen Lauüslormdag, zal op Don derdag 27 bepteunoeir voor tl. Al. ue koningin gesuueaen uaOai do colonne van lioutrust is aigeunarciieerd nabij die Duinoordkerk. De Mulder tolkwestiie <n kort geding. Donderdag zail die president aer Am- steraamische rechtbaaiK te Amsterdam, nxr. P. Conniok Weplenbergh, in kort geding behandelen de Mmdprtolkv es- ,tie, gerezen naar aanleiding van het plaatsen van een tweeden tolboom, die op last van het Hoogheemraad schap van den Zeedijk oeoosten Mid den voOr hen die weigeren tol le be talen, gesloten wordt gehouden. Hein aal de vraag wouden voorgelegd of het Hoogheemraadschap tot het a'fslui ten van' een openbaren weg voor ben die tod betaling weigeren, gerechtigd is. (Tel.) Geen dienstbode onder de ongevallenwet. 1ie(n wetsontwerp is mgediend tot wijziging dier Ongevallenwet 1921 en tot wijziging van de Land- en 'luni- bouwongelviallenwet. Voorgesteldl wordt om den m de wetten van 2 Juli 1928 opgenomen ver jaringstermijn van vorderingen op do Riijksveiraekeiringsbank van 6 maanden te brengen op een jaar. Voorts maakt de minister van de gelegenheid gebruik om uitdrukkelijk te laten uitkomen, dat door de wijzi gingswetten van 2 Juli j.l. ni«t zooals door velen werd gedacht, onder het bareik der wettelijke ongevaQlen-ver- zekering zijn komen, te vallen alle bemjnd geweten door de schitterend- &t" t mannen van haar tijd1, edellieden en 'prinses tingelend van geest, beval lig en schoon maar wat ook de las ter uitgestrooid had, nood had zij haar plichten vergeten. Zij had geschertst, gelachen, was de koningin aller fees ten geweest, maar had de leegte laten voortknagen aan haar hart, en.... dat geen oogenblik betreurd. Zij had spoe- Jutig’ de bittere les gelieerd, diait de zoet ste vreugden der vrouw niet voor vor stinnen zijn weggelegd', dat het her melijn veroordeelt de ziel verkleum 1 Ui zich om te dragen, te worden ver teerd door een nooit gestilden honger naar walt het armste bloemenverkoop- stertje kan bemachtigen. Het was een deel gewees* van hare grootheid en zij had' het met fiere onderweromg aanvaard Maar nu, in deze ure der vernede- ling, van gevaar, nu geen andere hul de '"haar meer bewezen werd dan die van sombere troifw iiu vrienden waren ^veggevaillen, op wie zij als op rotsen van sterkte had gerekend, nu werd de on'idekkihg, welke de vrouw was, zoo lang in stilte vergood door dezen dich ter’ ijken zoon uit het Noorden, voor uien liefde niet minder dlan de toe wijding van heel een leven, beteeken tte iets dat haar zoö diep bewoog, dat het ha&r een oogenblik van geluk Daar personen tot biarnntandadhie ben g-ericht gehjren” ovc.. kruister, heeft deze «Minister, aldus een Wolf.fibericht van 17- Sept., toestemming ge geven, dat er een „Antrag” gehouden zal woreïen of een referendum over het volgen de ontwerp gehouden ■zal woixien: „Ontwerp-wet aangaande het veaibod van den ibouw van. panitsersehepen en kruisers. De rijksdag lieeft krachtens „Volksbegeh- ren” tot de volgende wet besloten, welke eerst door den Rijksraad1 moet worden goed - giekeurd: Artikel 1. De bouw van pamtser- schepen en kruisers van welke soort ook, is verboden.” De „Antag” lis opengestefld van 3 tot 16 Oct. 1928. Wanneer een tiende der stem gerechtigden voor een .referendum blijkt te zijn, zal het gehouden worden. gebied ter sprake te brengen, zoodat zij niet getracht heeft in het bijzonder de ont ruiming van. de tweede zone te verkrijgen. De delegatie had gehoopt, dat de wil voor een goede verstandhouding zich zou uiten door een onmiddelliike ontruiming van de tweede zone, wat echter niet is geschied. Het Difitsche standpunt was, dat de ontrui ming niet gekocht zou moeten worden door bizondere concessies, wat de schadevergoe ding betreft en ten slotte, dat er ook geen sprake kon zijn van een voortduren der con trole tot na 1935, het jaat, waarin de bezet ting volgens het verdrag van Versailles zou eindigen. De opvatting <i!er Duitsche delega tie is, dat met de thans getroffen overeen komst een moreel succes ie behaald en on- J getwijfeld iedere nieuwe verplichting ver- [•ébieden^ meden is. De Duitsche delegatie had niet de opdracht het vraagstuk der schadevergoe ding'ter., sprake te brengen. Daar dit van de zijde der tegenpartij geschiedde, konden de Duitsche onderhandelaars, zich er op be roepende, dat aan de afspraken van Thoiry geen gevolg is gegeven, wat echter niet aan Duitschland te wijten is, zich bereid verkla ren om voorstellen voor nieuwe mogelijkhe den in overweging te nemen. Nadrukkelijk werd (Daarbij verklaard, dat een oplossing voor Europa niet tegen de Vereenigde Sta ten gericht mocht zijn en dat Anferika, in dien het dit wenscht, aan de onderhandel in- gen moet deelnemen. Wat de instelling van de nieuwe commissie voor het Rijnland be treft, wordt er op .gewezen, dat deze com missie in ieder geval een vooruitgang l>e- teekent tegewei' de instelling van een per manente militaire commissie, die verleden jaar werd verlangd. Echter bestaat de mo gelijkheid, dat deze commissie, al wondt daardoor vermeden, dat de Volkenbond met het onaangename recht van investigatie in beweging zal worden gesteld1, een steen des aanstoots zou kunnen worden, indien zij een zijdig samengesteld d>eu worden of haar te ver gaande bevoegdheden zouden worden verleend; dit za(l dus bijl de toekomstige on- derhandtelingen geregeld) moeten worden. Ten aanzien van de/Vraag, hoelang deze commissie liaar bevoegdheden zal uitoefe- nen, heeft Duiltschland geen enkele verplich ting aangegaan. Dit zal dus afhangen van de ontwikkeling der betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk in d'e toekomst. Overigens is men aan Duitsche zjjde van op vatting, daft de in de pers reeds dikwijls op geworpen viaag van een tweezijdige trole geen practische bebeekenis heeft, lang, voor de Fransche grenszone geen mi litaire beperkingen van eenigen aard zijn voorgeschreven. Hoe dit alles ook zy, voorloopig zal er niets gebeuren. In die eerste plaats zal moeten warden af gewacht of de Vereenilkde Staten aan de De overeenkomst in zake het Rijnland. De bouw van den Pantserkruiser. Sovjet Rusland zal tot het Kellogg- Pact toetreden. Geflyk wy reeds berichten is men te Genève 'tot een voorloopig resultaat geko men inzake de ontruiming van het Rijnland en de daarvoor in die plaats te betalen schadeveijgoedinig. Zoo -zal dus binnen af- zienibaren tijd een oplossing gevonden wor den voor dfit probleem. De buitenilandsche troepen zoo zei het communique zullen het Duitsche grond gebied verlaten en het vraagstuk der door Duitschland aan de geallieerden te betalen vergoedingen zal worden ge- regjelld op een wyze, die voor Duitschland veel prettiger is, omdat een definitieve som zal wonden vaakgesteld. Men krijgt den in druk /lat Frankrijk by de bepalling van het eindbedrag genoegen zal nemen niéb. een som, die dit land veroorlooft daarmee alleen het herstel der verwoeste g< te betalen, maar tevens de bedragen, waar voor het by Amerika en andere geallieerden in ’t kryt staat. Vermoedelyk zal aan de regdling der tchadevergoedingskwestit tevens, indoen eenigstzins mogelyk, een re geling van de schulden der geallieerden onderling verbonden wonden. Het is niet aan twijfel onderhevig, dat, wanneer op den grondslag van het in het communiqué vermelde accoord in denzelfden geest vender wordt geanbdid en de geest van Locarno by voortduring levend blyft, men een belangrijken stap in die dichting van een waarachtigen vrede zal hebben gedaaaj, te meer daar (Duitschland, zooals uit verschil lende berichten afgeleid kan worden, be spaard zal blyven voor verdere servituten en geen onteerende vooiwaanden behoeft te aanvaarden, die zyn souvereiniteit aan tas ten. Bizonderhedlen dienaangaande zyn nog niet bekend, maar het is niet uitgesloten, dat de kwestie van de handhaving der cun- trolle op heft Rijnland, die <||oor de Fransche nationalisten steeds zoo vurig is bepleit en door Duitschland, steed's even hardnekkig van de hand is gewezen, dlerwyze wordt gere geld, dat ,/jen zeker toeziicht” op het thans nog bezette gebied zal bleven bestendigd en wel tot het tijdstip, waarop anders die bezet ting zou wonden opgeheven. Heeft Duitschland nu eigenlyk wel veel weten te bereiken, zoo vraagt men zich af, het communiqué laait aan duidelijkheid wel iets te wenschen over. 0p grond van de uitlatingen der leiders dep verschSUiendle delegaties tegenover de pers na de beslissinde conferentie is het wel mogelijk zich een tamelyk nauwkeurig beeld van dte opvattingen der verschillende mo gendheden oyer de tot stand gekomen over eenstemming te vormen. De Duitsche dele gatie heeft verkregen, dat officieel onder- handtetlingen over de ontruiming zullen plaats hebben. Daailbij wordt er op gewe zen, <8at de 'Duitsche delegatie opdracht had' «ui uC de ontruiming van het Rijnland on het Saar- nieuwe onderhandeltogen zullen deelnemen. De Poolexpeditie van Nobilé. De opsporingsv aar tuigen van Spits bergen vertrokken. Oveeenkomstig het reeds eerder aange- kondiigde voornemen, is de Citta di Milano, het hulpschip van de expeditie Nobilé, dat op Spitsbergen gebleven was voor het ver dere opsporen van <te vermisten van de Ita lia,, Zaterdlag uit de Komingsbaai vertrokken om via Noorwegen thuis te varen. Thans zyn alle hulpschepen, op de Kras sin na, uit d'e Spitsbergschc wateren ver trokken. Voor het eerst sinds Maart was Zondag de Koningsbaai zondter vreemde schepen en vliegtuigen. Naar men weet, blyft de Krassin nog tot 1 October de wateren tusschen Spitsbergen en Frans Jozefsland afzoeken. Een lezing van dr. Behounek. De correspondent van de N. R. Ct. Praag schryft. In de grootste te Praag beschikbare zaal, die dicht was gevuld, heeft dr. Behounek, teruggekeerd nu ook van zy<n huwelijksreis, zyn eerste voordracht over dte Poolexpeditie Nobile gehouden. Van dezelfde plaats als destijds Amundsen heeft hij zijn hoorders twee uur lang toegesproken. Veel van de voordracht ging verloren ten gevolge van de slechte acoustiek en van de gedemptheid waarmee dr. Behounek sprak. Ook in zyn ivoordachlt, evenals in zyn ar tikelen' in de pers, neemt dr. Behounek het op voor Nobilé hetgeen aan de omstan digheid niets veranderd, dat toen Nobiles foto op het doek verscheien, deze met vijan dige stilte werd begroet, terwyl TsjoekJ- nowski en Lundborgh werden toegejuicht, en by het projecteeren van het beeld van prof. Samoilowitsj, den leider van de Kras- sin-expeditie, een ware storm van geest- drift losbrak. Een huiverende spanning kwam in de zaal toen dr. Behounek '<an Zappi en Mariano veilheide, die hij niet spaarde: hoe zij Malmgren in het ysgraf hadden gelegd, en, na weggegaan te zyn, op eenigen afstand stil hielden, en wachtend omkeken, of Malmgren zich toen nog niet weer zou oprichten en medegaan. De lichtbeelden waren natuurlijk het sen sationeelste van de voord’racht. ENGELAND. Een nieuwe Oceaanvlucht. In een Moth-vliegtuig. Luitenant Macdonald is voornemens de volgende maand in een Moth-vliegtuig alleen een vlucht te ondernemen over den Atlan- tischen Oceaan. Onlangs dteed hiij een vlucht dwars over Europa naar Syrië, ofschoon hy eerst acht uur ondervinding van vliegen had opgedaan. Met den Atlantischen Oceaan van New- Foundland, naar Ierland over te ^eken hoopt hy dte eerste te zijn, die een vluent van dazen aard in een klein vliegtuig volbrengt. den. Zeg mij, bevindt de vrouw, die .held verstand geen vleugelen had, gij lieliliebt, zich «reeds in veiligheid? In h niet wist te uiten, em zjj had zich Kan aij ons (wellicht vergeizielien bij ons veinrek, opdat gij daardoor van alle noodcloozie zorgeni ontheven zon worden Ik zou zoo gaarne op mijne beurt iels voor ui doen, en ik kan haar als een dienst verzoeken met mij te ga>an Of wilt gij mij haar naam niet noemen In uren als deze vallen kleine bedenldngen weg.” Axel de Fersen werd zoo mogehj' nog bleeker en zijn stem klonk broken, toen hij antwoordde Zij zal in veiligheid worden ge steld, indlien Uwe Majosteti* den Ro lling tot vertrekken weet te bewegen.' Marie Antoinette zag heao opeens doordringend aan. Dat antwoord, op zoo nederigen toon gegeven, als go.d 'het bijna een bede on» vergiffenis, trof haar tot in het diepste van haar wezeni. Zijn neergeslagen blik, zijn gansdhe uiterlijk waren slechts al te velsprekend <hi een lichte siddering doorliep haro leden. Haar leven was zonder liefde voor- bijgedaan Zij kon de deugden des kóniT^s tewondaren, het was h re verfiljnde natuur ónmogelijk geweesi een teederdeir gevoel toe te dragen dan medelijden aan dien willooaen vo.at, die er sftehls aan dacht het logge lichaam te voeden, in wien geen smalad eene opwelling van verontwaar diging kon verwekken, wiens ontwik Volgens officieede m&dedeelingen van de Sovjet-regeeiünig zal iRuslapcl tot het Kel- loggpact toetreden. De plaatsvervangende commissaris van buitenl. zaken Litwinof ^gemaditiigd het BU1TENLANDSCH NIEUWS. VER. STATEN. De orkaan in den Weat-Indischen archipel. De kust van Florida heeft ernstig geleden van de tornado. De Zuid-iOostlkust van Florida heeft ern stig van de tornado geleden. Voor zoover- tot nu toe vaststaat is die streek tusschen Jupi ter en Miami hert; zwaarst geteisterd. In Miami en I’almbi werden vele huizen ernstig beschadigd!. Auto’g werden door den orkaan weggeslingerd. Lichte gebouwen werden weggeslagen. De storm ging ver gezeld met hevige regenval. Intusschen heeft de tornado over Fort Meijers Tampa bereikt waarbij den storm in kracht toe neemt. De bevolking vlucht in paniek. Hongersnood in Portorico. Juiste berichten over het aantal slacht offers van dien storm ju Portorico ontbreken nog dltyd. De kleine dorpen in de omgeving hebben door den storm meer igeJeden dan aanvankelijk werd gedacht. Op de sinaasappel- en tabaksplantages bedraagt de schade 10 a 15 millioen dollar. De herstelling van helt telegraaf- en tele foonverkeer zal ongeveer 3 millioen dolar kosten. Volgens de laatste berichten dreigt thans 73 „Vergeel mij aan te dringen, me- viouw zeiüe hij smeeikeaid, „de loe stand is onhoudbaiair. Het was een bange tweestrijd), die nu in bet gewed der ongelukkige vrouw volgde. Zij ag de juistheid aijner woorden in. Het zoiu Ageen lai- barligheid zijn een land tqr verlat? i, cat zijn koning myt slijk overdekte, hem geen enkelen hoon of smaad oe- fepaarde. Lodewijk XVI had1 zich be wenderenswaardig gelaten betoond on,- c v-.mw- der de rampen, die hem dag op dag lijk die liefde schenken, zotoweer door ti effen maar zelfs nu nog was e’’ geen andere geestkracht dan die der onderwerping in liep» ontwaakt. Wat ook gebeurde, van hem viel geen daad te verwachten, die hen miee&tebr maak te over den toestand. Mocht zij (Üan. Uit een vaisch begrip van eergevoel, dien heilige, hare kinderen en zich wlve laten ombrengen En tod», had hare moeder haar niet geleerd,’dat men mpest weten te ster- op zijn post „En zoo ik bleef?” vroeg die ko- in DuftschAapld meer dan den i ryksminister zaken een adlres inzaKe een „Volksbe- gehren” over de quaestiie van dtey pantser-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1