IEE rs E VI iling ifi 9'1. ra S blad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RKTïrAMBACHT RFRKENWÓUDH, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NffiUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, ent Woensdag 18 September 1828 Mo. 16873 bank 78» Jaargang te Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen EERSTE BLAD. GOUDA f I FEUILLETON. wartaal 1 I Marie Antoinette. rjt u inten Hl JORWEG. 1 4OLLAND: JHR. LOUDON. f courant :t en toe- (Jfordt vervolgd) I 1 J Geen der daden van een ander wordt meer gecritiseerd dan een zoodanige, die hem niet zoo licht is na te doen. De mf tuiten walren geteld; I anderen hadden zich nauwelijks I over liet ge Koningin en martelares. lichtingen te verstrekken en te beraadsla gen over de resultaten der besprekingen te Genève inzake de ontruiming van het Rijn land. u itterdam Breukbanden lourant gretle 6702 I lid IlkSUlE COURANT. ^flaanden per week) maf heden. sekzucht Maag of zwaarten in I tslag, roode I enz. op elke I iheumatiek, I ir, leverstee- I ziekten van eneesmidde- I vragen aan 1 i de Medicij- I >te Markt 7, I men lijdt. I Groote schade op de Bahama- eilanden. Volgens berichten uit New-York waren van Zaterdag tot heden tengevolge van den orkaan alle verbindingen met de Bahama- eilanden verbroken. Gisteren werd verno men dat «r geen menechenlevens te betreu ren waren, ofschoon er groote schade aan eigendommen is toegebracht. Nadeel voor de zoutindustrie van de Turks-eilanden. Volgens een officieel telegram van de Turks-eilanden heeft de orkaan geen groote schade aangericht, maar heeft de zout industrie geleden, doordat groote hoeveel heden zout uit de zoutpannen door de zee zijn weggeslagen. Honderdvijftig dooden in Zuid- Florida. Door den orkaan zyn in Zuid-Florida 150 menschen gedood. De schade is onbe rekenbaar. De Valkenbondsvergadering. Een rede van Jhr. Loudon. aldlaar wat. de koningin •e gevallen, De tornado ook Georgia be reikt. Volgens te Londen ontvangen1 berjriiten heeft de orkaan thans ook Georgia bereikt. De stad Savvannedi is totaal van de buitenwe reld afgiesncden. Daar alle veabindir^en ver broken zyn werden nog geen juiste berich ten ontvangen. Het blijkt uit de ingekomen opgaven dat de tornado op de kust aankomt. De snelheid van den storm is belangrijk verminderd en men hoopt dat hij spoedig uitgeraasd zal zijn. FRANKRIJK. Een monument voor minister Bokanowski. Mevrouw Bokanowski heeft het stuk grond, gelegen naast het vllieg-.ekk van Tioul, en waarop haar man verongelukt is, gekocht. Daar zal een monument voor den verongelukten minister opgericht worden. Communistisch journalist gearresteerd. Bij. zijn terugkeer naar Parijs is de Ge- neefsche correspondent van de „Humanité gjearresteend. Over de reden hiervoor meldt, volgens een Wolffbericht, Havas, dat de betrokkene nog een jaar gevangenisstraf moest on<lergaan wegens apruïnfe tot onge hoorzaamheid. VER. STAÏEN. De orkaan in West-Indië. Een Britsche Kruiser te hulp. De Britsche admiraliteit deelt mede dat in verband met den prkaan in West-Indië de kruiser „Durban” order heeft ontvangen naar Colon te gaan voor het geval er op de Bahama-eilanden hülp noodig is. Zoo noo- dig kan de „Durban” 25 September te Nas sau zijn. De bezoeken van de „Durban” aan Acapulco en Punta Arenas zyn dientenge volge af gelast. Prins George dient op de „Durban”. A R0NNFMENTSPRIJS* per kwartaal 2.25, per weak 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT 31, GOUDA Hj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48480. Fi*ansch-Britsc!he vlootaccoorj ontmoet, vrij openlijk aan Amerika toeschreef, terwijl hij volgens de byeoiMteve corr. van het Hbkl. gemakshalve Rusland verantwoordelijk stei lte voor veel der vertraging van het ontwa- peniingwwerk elders dan op zee. Ook wilde hjj well toegeven, dat de werkelijke moei lijkheden, <ke de ontwapening tegenhou houden, niet van technischen maar veeleer van politieken aard zijn. Desniettemin wist hij niets betera voor te stellen dan den Raad te veraoeUcen een beroep-op die regie ringen te doen om de onderlinge moeilijkhe den, düe een begin van ontwapening belet ten, nogmaals in een geest van internatio nale solidariteit te onderzoeken, teneinde een nieuwe vruchtbare bijeenkomst van de ontwapeningsconferentie moge lijk te maken i voor dinde 1928 of in tien aanvang van 1929. Tegen dit voorstel had lord Cushendun bezwaren in verband met het feit dat tie groote vlootmogendbeden der Washington- sche conferentie in 1931 opnieuw zullen bijeenkomen, zootöat het geen zin had om nu iets te beginnen dat in de praktijk zou neer komen op een verstoring van dlat plan. Hy gaf luide lijk te kemr.en, dat Jhr. Loudon niet behoefde te rekenen op Britsche aan vaarding van zyn ui.tnood’iging. Hij verweet de Nedenliandsche gedelegeer de dat hij zyn plan voor een bespreking te Parys dinar tie zeemogendheden had aange- kontlügd, zonder hierover tie aanwezige ge- deltgeerden der zeemogendhedlen blijkbaar tb hebben geraadpleegd. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda au nmUrijifc (Wwonoda tot dan bcaorttalnc) 15 regels L80, elke regel meer f K25. Van buiten Gouda en dan bezorgkring; 1—5 regels 1.55, elke regel meer 0.84. Advertentiin in bet Zaterdagnununer M ft bfjaiag op den prijs. Liefdadigheida-adveitentlin de helft van den prtjs. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1-4 regels 05, elke regel meer IA 0> de voorpagina 51 ft hooger. Gewone advertentiMn en Ingezonden mededeeiingen btf contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar phatumimtr Advertentiin kunnen worden ingezonden door tneerbênkomat van eoliode Porirhende laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan hut Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te rijn- m op de kunnen reaaen Sou. ElKe poging tol ouUvl wa» ónmogelijk. Een landedeibmau, graaf de Daxnpierre, die den treuri- gem stoet voorb^jKwam, werd' aan stuk- Ken gescheurd cunklat hij het gewaagd iiad de kon ngin heel onde>rdlanig te groeten. In elK gehudn, elk dorp, waar men doorheen trok, voegde de bevolking aich bij de menigte uit Varennes. wintigduizend liedje», die in eveq aoQvel© vijanden hersctiapen waren. Omgaven e» volgden de rijtuigen deeis te voet, deels op karren, voorzien vau drank, en zeer zeker zou de vorste lijke fa’tniiüe ten slotte door hen zijir vennaord'. ware haar niet een deputa- van drie leden der Staten-Gener-al tegemoet getzonden, die die orde ge deeltelijk herstelde. Twee hunner ech ter, de: republikeinen Pétion en Bar nave, legden dien vekderen weg af in het reeds zoo vdöe koninklijke rijtuig en eerstgenoemde had nog de gruw- rame vermetelheid de lief el jke prin ses Elisabeth met zijne plotseling op gewelde liefde te kwellen en haar zelfs den arm ojn het middel) te sl iat». Lodewjjk XVI bleef echter onver st oorbaar Te Chalons genoot men eenigever- hdleming. De bevolking trouw getfleven en bood zelfs b’^emen aan. 74 „Dufei zelfs in onze ballingschap gu- trouwi?" zeide zij met een zachten ghmQach. „Gij zou de liefde verdient hebben dtei vrouw die gij bemint graaf en indien zij vrij ware geweest en uw geheim had geraden, zou zij eene toewijding als die waartoe uw hart in staat is, zeer zeker hebben verkozen boven veel o^Barde, met eigen han acheirtsnnJrT hebben emvergewor- pen, die u sdiefdde.' .Mevrouw' staimetóe Axel ..Laait mij u danken voor haar”, en bare doorschijnende vingeren strekte;1 wd1 uit naar zijn bevende hand, met gebaar, dat w^l is w®ar elke ’iwaze hoop verboodi. maar toch ver telde van hetgeen had kunneri zijn in dien niet de koningin van Frankrijk maar de aartshertogin van Oostönrijk Ixm op haar paid had ontmoet Zij verwijderde zich daarop, zionder dat hij meer de kfracht had gevonden een woord te uiten. Hij had als bij de vluchtige flikke BIKNENLAKD. Indische vorsten ten Move. 11. M. de Koningin Deet gisterenna- ndddag te half vier in het n-opiiteUJs. Paleis aan het Noorüeinue, in tegen woordigheid van Z. k. H. den Prins der Nederlanden en van ii. K. H itmiseia Juliana op pleciLstatige wijze m audiëntie ontvangen Monaunad ra rekesit, Sultan van Koete, vergeuelu van Pangeran Aria Tjokro, Tweede Landsgroote van Koetei, die begeleid wierden door den Assiatent-Resident de Nijs Bik. toegevoegd aam den Sul tan en den heer Petrus Biumberger, van het 1 epartement van Koloniën, toegevoegd aan den Landagroote De Sultan, ztoo>v>el ais de Landsgroo- te, dfroegen tiet grpote gala-costuium. dat, volgens den Indischen Adat, bij groote plechtige gelegenheden gedra gen wordt, zwaar mei goud besdkte, eenigsziins lange jassen, waaronder de Sultan een witte en de RijKsgroote een zwarte pantalon droeg. De hoofd deksels, zwart lalkensche taii-pa's. wa ren om zet met prachdge witte struis vederen met pluimen van dezelfde ve- dereoort. In de vestibule werden deze hoog geplaatste Indische personen ontvan gen door Hr. l.vls. Adjudant, kapitein van hei Indische Leger van Keateren, die hen geleidde naar de kleine bal zaal, waar de audiëntie plaats vond en waar Koningin. Prins en Prinses omringd waren door een schutterend gevolg. Suiten Mohamad Parekesit bood1 met een korte toespraak tot de Koningin, in de Nederlahdsche taal, eenige gi schanKen aan, o>.a. twee mdisohe wa pens. waarvah één voor Prins Hen drik bestemd was en nog twee fraai bewerkte kistjes met andere geechen keti. waarvan een was oesternd voor Prinses Juliana. .Met eemiige woorden beantwoordde de Koningin de toespraaK van den Sultan, wiens geschenRen ondier dank betuiging werden aanvaard. Te 5 uüir ontving Hare Majesteit, wederom verga/eld door Prins en Prinses, op dezelfde ceremonieele wij ze Teukoe Oemap, zoon van Teukoe Hadji Bralii.m. Bestuurder van het Pi- direesche landschap End jong, gelegen ten Z. O. van Sigli. Deze hooggeplaatste Indische auto riteit, die roski geding droeg, bood de Koningin, namens zijn vader, een nub- debiijk aan. Oox hij richtte zich daar bij in de Nederlandsche taal met en kele woorden to. de Koningin, die met een kort woord van denK ant woordde. Het huldeblijk bestond in een waardevol geschenk in zilver. Cutihemlon vroeg1, of <Le heer Ix>u- don aicih wel bewust was van de groote draagwijdte, van zyn voorstel, dat in de practyk zou neerkamen op een nieuwe con ferentie voor vlootbeperking, ofschoon in de conventie van Washington uitdrukkelijk was bepaald, d'ait herziening dleu- conventie van Washington eerst in 1931 aan de orde zou kunnen warden gesteld, en hy\ verzeker de, dat het zyn wensoh was, dat de openbare meening van kle wereld geen oogenbLk in on zekerheid zou varkeeren, of het denkibeé'd van (ten heer Loudon voor verwejeenlijtoing vatbaar zou zyn. In antwoond op deze terechtwijzing zeide Jhr Loudon dat hiat niet in hem opgekomen was de bedoelde Parijsche conferentie ook maar «enigermate het als door Bocnour be doelde karakter te doen dragen. De debatten werden daarop venteagd tot hedenmorgen. BUITENLANDSCH NIEUWS. BELGIL Einde Zomertijd 6 October «.s. In den nacht van 6 op 7 October «al het winteruur in Befjgiè wonden ingevoerd en geldig bljjven tot 20 April 1929. Staking bij de „Kwatta”-fabrieken. Zeshonderd werklieden van de chocolade fabriek Kwatta te Bols dfHaine zijn in sta king gegaan. De stakers eischen een ver- hoQgfing var. loon voor de vakarbeiders tot vyftag frank en van het loon der andere werklieden naar verhouding. ENGELAND. Een gift van lord Inchcape (en bate van mevrouw Hinriilitfe. Naar Reuter meldt^ heeft lord Inchcape, de vader van Elsie Mackay, die met Hinch- Mffe op een paging om den Atlantischen Oceaan over te steken van Ocst naar West, is omgekomen, een som van 1D.OOO pond sterling geschonken, waarvan de jaarlijk- sche interest voor mevrouw Htinchfliffe be stemd is. Reeds eerder was van een soort gelijke gift melding gemaakt, inaar toen ze men,, dat er nog verschillende betalir.gen aan anderen af zouden gaan, wat thans niet het geval schynt te zyn. DUITSCHLAND. De moord m den trein. Uit Boiz.nbu.rg wordt gemekt, dat rhen Zondagnacht den vermoede!ijken moorde naar van den heer Nordmann, <tetn arbeider Emi] Hopp, op het spoor is gekomen. Hy begaf zich naar liet Brackener Veerr, waar hy zich over de Elbe liet zetten. Kort daar op arriveerde van Hamburg een auto met rechercheui's, die ith vervolging van den v.uchtelir.g op touw zetten. Beieren wenscht een conferentie der Duitsche landen. De Beiersche staatsregeering heeft tot rykskanselier Müller het verzoek gericht de staats- en ministerpresidenten der landen te Berlijn bijeen te roepen, ten einde in- Un de derde commissie van j Volkenbandsv erg a< tering jltA Genève heeft Jhr. Lou- mn, die Nederiandsuhe gede legeerde opnieuw eén plei dooi gehouden Voor ontwa pening. J De heer Louden erkende met lof waardige oprecht heid, dat het tot niets dient om J-een nieuwe bijeenkomst van de voorbereidende ont- Wapeningscommissie uit te sênnjven, tenzij de mogend heden het eens wonten over del hoofdpunten voor een onjtwenp-conventie, hetgeen tot dusver ónmogelijk bieek. Hij verklaarde een oogenblik van optimisme beleefd te hebben, nadat Minister. Chamberlain in het Britsche parlement het Fransch-Brit- sahe vlootaccoond had aan- gekondigid. Dit en het pact van Kellogg en de bemoedi gende redevoeringen van Boncour en Bemstorff in iteoe commissie hadden hem hoop gegeven, dat een spoedige bijeenkomst van de voor bereidende onibwapenings-confeientie mo gelijk zou bkyken. Maar hy moest bekennen, dat de speech in <'He derde commissie van 'tord’Cushenduii, die gelijk men zich zal herinneren tegen elke over haasting gericht was, hem een koude douche had gegeven. Hij meende, dut thans de eeniige uitweg was om aan de groote zee mogendheden Frankrijk, Engeland, Japan, Italië en Amerika te vragen, deskundigen te sturen om met hem te oveu'leggen of een oplossing van <te onderling bestaande moei lijkheden mogelijk was. Hy hoopte, dat die Bondisvergarfering de vaststelling van een datum voor de bijeenkomst der voor bereidende ontwapeningsconferentie aan hem zou ovehlaten. opdat hij zou kunnen han delen wanneer dfe bijeenkomst van de vloot- mogendhedten met hem resultaat zou hebben opgeieverd. Zonder ttat kan hij echter °P dit moment niets uitrichten, dat kan® op stagen bood. Zonder dlat weigerde hy in te grijtpen tenzij de Bondsvergadering hem daartoe speciaall maruliaait mocht geven. Na déze rede sprak Paul Bancour, de Fransch gedelegeerde en hy voerde aan dat op grond van de gedeeltelijke veiligheid, die een gevolg is van Locarno en de ontwa pening in somm ge landen krachtens de vre desverdragen thans <De eerste etappe van die mtwapening moet worden verwezenlijkt, Heel interessant was de mededeeling van Boncour dat hij de moellykherten, welke het ring van een blauwem weeirlichtstraal tfcxi land) ner aeloften aanschoqw'd, dat hij nooit aou mogen betredien. Een half uur later keerdie zij terug, o..i Item met de toebereidselen tot de. vlucht te belasten. Hij zou aver alles de leidUng behouden, zonder yp weg in die onmiaciellijke nabijheiid oer voi sten te zijn, op een afstand en te paard kan hij beter aver hen waken In den nacht van 21 Juni was alles daartoe gereed. De kotniing had aan Marie Antoinette's snieekbetden loege- geven. Zijzelve zou reizen onder den naam van barones De Korff, alleen vergezeld van lieden, die eigen leven ails niets telden voor hun behoud. Me vrouw Elisabeth, jomfxvrouwe de Tour- zei, de nieuwe gouvernante der kin aeren, baron de Moubtier, de markies de Valery en de Malden waren bij h*. Allies gelukte in den aanvang uit muntenn. De bellede reiswagens verlie ten ongestoord' Parijs, en bij elite schrede, die men verder kwam, hei- Ipefdie de hoop der konirg op geluk- teger toekomst Helaas, te SaintiMénahouldi, waar n.en van postpaarden zou verwisselen, dfen volgenden avond tegen zonsonder gang, kwam Lodewijk's gulzigheid weer boven Hij kon niet van tafel ópstaan alvorens dO uitstekende ip re hebben gegeten, die men hen had voorgezet De minuten walren geteld; de uJ—- - uen tijd gegund ieis te nu.tigen en de I oningin stond daar aan d'uiaend aiy« sten ten prooi, hjem niet durvende haasten iu bijziijn van onder hoor igtn. Da» talmen was hum doodvonnis. De pobtmeester Drouei, oie door die Fer sen s zorgen afwezig was geweest, trad binnen op het oogenbjk dat de ko- ning eindelijk opstond, en herkende hem. Terwijl het rijtuig den tocht her vulte snelde hij naar de overheid der plaats er werden in a.lerijil paarden gezadeld esi bevelen gegeven en te Varennes zagen de vorstelijke reizi gers zacii in hechteus nemen De Fersefn was er van verre mach teloos getuige van. Hij was overeén- tzekonen, dat de markies van Bouillé zdah juist niet zijn regiment huzaren bij de rijtuigen zoujrtjegen, om de vorstelijke familie verder onder velig geleide de grenzen over te brengen naar de Vooraienigheid had het an ders gewild. Bouillé had zich van weg vergi&t en kwam te laat aan. toon de honing reeds door de steeds aan gfm iende menigte naar de hoofdstad werd teruggevoerd O. dfie tocht. Hij werd een lijdensweg, waarvan de bit terheid zich n-et laat beschrijven. Lodiewijk XVI had tot daartoe de rot willen vervullen van koetsier der barones de Korff, ten einde mindor kans te loopen opgemerkt te worden tn wate daarom in grof bruin laken mee oen giimmemien koetslerehoed ge kleed. In q'..UeJde costuum, thjaifezoo bespottenjk gefworden, moest h|ij aan de zijde der koningin den langen ;e- rqgtoicht a.leggen. Van alle zijden schreeuwde hei volk, verwoed' het feut, dak de vorst), wien men leven toch zoo duldeloos bitter moaut had, herni woorden vol hoon toe,; maar geien enkele opwelling van oorn toekende zich af op zijn breed goedhartig gejaat. Marie Antoinette sidderde onder de beschimpingen zon der naam. welke men haar naar hel hoo^d slingerde meer dan eeais zag men groote tranen rollen langs haar gelaat, zelfs de engelachtige prinses Elisaböth kwam in opstand tegen het v reede gepeupell Lodewijk alleen) be hield eene opiverstoorbare kalmte. Axel de Fersen zag van verre het lijdien der hem zoo dierbare vrouw aan, zondér haar hulp te mogen bie den. Het was geen lafhartigheid, die hem daarvan weerhielld hij had niets Bever gebrild dan zich op die dronken lasteraars te werpen en te sterven na er eenigen te hebben doen boeten voor hunne laaghartigheid. Maar dan zou hij ook niets meer voor Marie An toinette l-nmnen verrichten, nu ten minste moott hij nu en dan. onder de vermomming van een man van het volk, haar koets naderen, haar zelfs eenmaal toefluisteren, da', zoo het ergste gebeurde, hjj hare kinderen Dit nummer bestaat uit twee bladen Loixl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1