4 Ijl nilRAHT N LEZEN irkzaam dat :iteitsmiddel ng is dan de IE van de NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ilvraagstuk bond 67"Jaargang No. 16875 uin van ÏUYDAM. in. FEUILLETON. i Marie Antoinette. I BERGAMBACHT, BERKKNWOUDB, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPE1XE, NIEUWER- lapping. X -MBA Vrijdag 21 September 1628 KERK a. <L UM OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN8TOLWUR WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, cm. Rotterdam. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zoo-en Feestdagen ekt alle geest- ERKOOP van aanvra- sn van Naar verluidt zou bij de regeering het plan bestaan oim Borms op 11 November, den verjaardag van den wapenstilstand, uit de gevangenis te ontslaan. 50NEEL het annon- igen en aan- LDKN 1 0.1214, mits Als gij begint te glimlachen over zaken, die U vroeger deden lachen, wees dan zeker, dat de ouderdom in aantocht is. iRHUUR; tr deze soort peciaal tarief /an 1—8 ge- Koningin en martelares. GOIIDSCHE (III RV\l. mensch, die bafoy a één vraagstuk selkwestie is de hulp van (indermeel i beste verstand- •s en verpleegster. enboekje aan o. WESTZAAN. ,RKT SI voor ZATER- uur. Jen. I i Haag. 40 I BUITENLANDSCH NIEUWS. ITALIË. De hervorming van den Grooten Raad. In zijn Februarizitting heeft de Gtroole Raad een motie aangenomen, die zeidie, dat het oogenblik gekomen was om de samen stelling en de functie van dit Lichaam en zyn positie tusschen de constitutioneefe staatslichamen bij de wet te regelen. De Groote Raad is reeds lang het voorbereidend bestuursorgaan. Zijn besluiten worden door den ministerraad nader uitgewerkt en zien dan als koninklijlce besluiten, algemeene maatregelen van bestuur en besluit-wetten bet licht. Bij deze functie heeft de nieuwe kieswet den Gran Consiglio nqg bestemd tot kiescollege van de Kamer, doch feitelyk de samenstelling van dit orgaan van „volksver tegenwoordiging” geheel in de regeling van de positie van den Raad noodzakelyik. kan de quaestie in korten tijd geregeld wonlen, misschien wel in een paar weken, misschien wel in twee maanden. Zoodra ztf re,geld is, kan onmiddeDyk de totale ontrui ming beginnen.” De nieuiwe commissie zal dit alles goed kunnen regelen. Voor chicanes behoeft men wezenlijk niet bang te zijln. En daarom zou men immers ook de commissie een commissie voor ver zoening kunnen noemen, opdat alles ten snelste persoonlijk kan worden afgedragen. De Duitsche wenschen, die mij indertijd door rijkskanselier Luther te Locarno zijn voor gelegd1, heb ik alls in vervulling doen gaan. Ik heb ze vervuld van a tot z. Geen enkele wensch is onvervuld gebleven. Maar zoo be sloot Briand men moet Locarno niet als een to overs taf 'beschouwen, waar men steeds weer nieuwe dingen kan halen. vroeg in. DE OPLAGE OOO EX. Prof, van Hamel, de hooge commissaris van den Volkenbond te Danbzig heeft tot den Volkenbondsraad een brief .gericht, waarin hij den raad dankt voor het vertrouwen, dat hij hem gegeven heeft en waarin hij ver klaart bevredigende resultaten verkregen te hebben voor de verschillende belangen, die op het spel stonden en met groote belang stelling te hebben gewenkt voor dte toepas sing van de nieuwe internationale methoden, die verwezenlijkt worden onder die auspiciën van den Volkenbond. Met het oog op de belangen, die op het oogenblik nog op het spel staan, veroorlooft hü zich aan den Volkenbondsraad het denk - beeld in overweging te geven, om het einde van zijn mandaat vast te stellen tegen het begin van Juli van het volgend jaar. «At Blijkens berichten uit Genève verwacht men dat het voorstel van Jhr. Loudon, zoo niet geheel zal wordien aangenomen, dan toch zal teiiden tot een bespreking te Parijs, en men neemt aan dat Amerika zich dan zeker op die een of andere manier aal laten vertegenwoordigen. De Belgische Amnestie-quatsiie Vrijlating van Borms? Briand ove r de ontruiming van het Rijnland. Jhr. Loudon’s voorstel. professor van Hamel neemt ontslag. De kwestie der -amnestie en de uiteenloo- pende meeningen daarover hebben in ’t Bel gische parliament tot heftige debatten aan leiding gegeven. Tot een oplossing js men echter niet gekomen. Het Vlaamsche standpunt werd uiteen gezet zoowel dbor Van Cauwelaert alg door Rubbens. Eerstgenoemde kantte zich tegen de regeeningsvoorstellen, omdat Borms niet van de gratiemaatregeden zou profiteered terwijl talrijke andere personen evenzeer zouden wonden uitgesloten. Naar Vani Cau welaert opmerkte, zou, wanneer de amnestie een feit werd, dit aan de binnenlandsch- politieke versteviging ten goede komen. Dit was ook de opvatting van den Katholieken Vlaming Rubbens, een anti-activist, die geen scheiding tusschen het Waalsche en Vlaam sche gebied wenscht, maar niettemin alge meens kwijtschelding der straffen bepleitte, omdat deze handelwijze den Belgischen staat ten goede zou komen. Hij verwachtte daarvan kalmeering der gemoederen en een ondermijning van ’t activisme. .Bestendiging van den tegenwoordigen toestand zou de ac tivisten, aldus de strekking van zijn betoog, slechts aanmoedigen om in hun verzet tegen den Belgischen staat te volharden. Vooral de uitgewekenen voeren een levendige pro paganda. Hun terugkeer zou hun actie doen verloapen. Minister Janson liet duidelijk uitkomen dat 'hü tegenstander was van werkelijke amnestie en alleen genoegen kon nemen met clementiemaatregelen. Wanneer deze wer den goedgekeurd, zouden, aldus de minister, slechts op een vijftigtal veroordeelden de amnestie niet van toepassing zijn. Doch dit vond de minister niet erg, omdat dit juist de personen waren, die op onivergeeflijke wyze tegen den Belgischen staat hebben ge zondigd. De Minister meende dlat het het beste was de verdere besprekingen tot November uit te stellen. De amendementen en sub-amen dementen zouden dan naar de centrale sec tie van de Kamer worden gezonden, dlie in ’t begin der volgende maand opnieuw bijeen komt. De heer Janson meende, dat verdere de batten van geen nut waren. Gesteund, door de socialisten kwam de frontist Vos tegen uitstel van behandeling op en meteen begon hij zijn beschouwingen over de amnestie te midden van een groot tumult ten beste 'e geven. Daarna sprak de heer van Cauwelaert en ook hü werd herhaaldelük in de rede geval len. Hy meende dat de zaak dadelijk opge lost kon worden. Aan hem was het niet te wüten als zy’a* sedert twee jaar aan dte Ka mer onderworpen ontwerp nog niet was goedgekeurd, doch thans was de zaak in troe bel water venzeild. Teveel partybelangen waren op het gpel en ingewikkelder dan ooit 76 Maar één© voldoening toch smaakte het gepeupel en het had deae te dtan- kietn aam Jeanne Dubairry. Ook dé vroe gere gunstelinge bad willen vluchten, doch niet zonder haar reusachtig ver mogen;. Zij trachtte dit in geld om te zetten en waohttie daarom te lang. Haar eigen secretaris verraiadde hare ver blijfplaats, en nu volgden tooneelen, die neel het laaghartige karakter dier vrouw blootlegden. Zij wilde niet ster ken. Van he,t oogenblik af harer ge vangenneming, vernederde zij zich tot in het ongelooTelilJke Zij kroop in het stof voor cipiers en rechters, bood hen schatten aan, kermde en jainmer- de en smeekte onafgebroken om' ge nade. Men moest haar als een ineenge krompen massa' op de doodskair laden Op het schavot ging haar gekerm in brullen ww en dlaar, om nog slechts één minuut langer te leven, klaagde zij een heele reeks van onschuld]gen ®an. Zij stierf zooals zij geleefd! had. ABONNBHBNTSPKUBi tt m* ZaMwtóM par knrtul fi.90. par wmR R™*1 *“r •’•“■'«‘“t P« fa>P«r gwshfedfc rnmo. pv port p« kw»rtMl /RJ*. fMH>. Abonnmnentwi worim dwW Mnpraome» urn on. Btnnii MARKT tl, GOUDA, kg «u. «renten loop.ro, doe boaUandd on d. portkantoren. Ohm taream «tin das«Uib RAoprad «»-l AdmlnMnU. Tol M. tt bende naar de woning, waar men jaar lang alle nooden had gelenigd. Hij hamerde inét die soli van een pistool op de deur en eischte binnor. gelaten te worden. Enk ede minuten later werd diie deur geopend en vertoonde zich de hooge gestalte van Bloeder Patricius. „Wat wüt gij, mjannen?'’ vroeg hij bedaard1. „Hier z jn slechts twee weor- looze vrouwen en ik. Dit huisbehooi- de toe aan dè markiezin de Montor gel, de vriendin der armen.” „Dat is waar”, mompelde een der mannen. „Wij hebben hier naets te maken.” En missdhien zouden de overige met h«m zijn vertrokken, indien niet Sylvain’s blik op d^n monnik 'was bllij- ven rusten, eerst vol ontzetting, daar op met eene uitdrukking van zinne- looze woede. »,Gij riep hij uit. ,,Gij r m uw» je dus gemist? Ha, maar dat zal mij geen tweed© maal gebeuren. Je zult het mij thans zeggen waar Yvonne is Hector de Loison verwaardigde zich niet een» hem te antwoorhen. Hij richtte zich slechts tot de Overige man nan en riep met luide stem „Vrienden, de vrouw die hier leef de. was eene weldoenster van het volk. Zij ontzegde zichzelve alle weel de om1 neer weg te kunnen gevetn Toen rij stierf, liet zij haar vermogen na aan een arm meisje, de weies van achtte hü <^en toestand. Zü'n wensch was dat zoo spoedig mogelük amnestie zou worden verleend, welke woorden op een hoonend ge lach van de zü-de der socialisten wenden ont haald. Van Cauwelaert, die toen begon te weifelen, meende vender, dat een dieper onderzoek der quaestie zou uitwüzen, Jat alleen amnestie en met genade de oplossing zou brengen. Zijn betoog mocht niet baten, de Kamer nam ten slotte het voorstel van de regeering aan en verwees de amendemen ten en sub-amendementen naar een speciale commissie. De Kamer ging daarna tot 13 November uiteen. In zün vengiadermg van gisteravond héett de Raad het wetsontwerp dienaangaande behandeld en aangenomen. Het telt elf arti kelen. De Raad zal ook voortaan worden samengesteld uit de ministers, de onder staatssecretarissen en die voornaamste ge zaghebbers van de partü- Hü zal de aan hem onderwoipen lüst van candidaat-algevaar- digden moeten goedkeuren (d. w. z. uit de 800 candidaat-Kamercandidaten de 400 de finitieve candidaten benoemen, wier verkie zing daarmee verzekerd' is), belaft worden met de goedkeuring van de statuten, beslui ten en polutieke richtsnoeren van de party en met het ontslaan en benoemen van dé leden van het directorium. Voorts zal de Raad ook gehoord' moeten worden over vraagstukken van constitutioneelen aard. De groote beteekenis van het nieuwe sta tuut van den Raad ligt, geLyk Mussolini in dertijd in de memorie van toelichting op de nieuwe kieswet schreef, in zün aanwüzmg tot het lichaam, dat de candidaten, die door de vakvereenigingen en de verder tot can- didaatstelling bevoegde lichamen zün aan gewezen, stempelt tot wettige leden van den staat, een stempeling die reeds met een be noeming .geljjk staat en alleen nog de be krachtiging .behoeft van het kiezerscorps, welks stem meer bedoeld is afls oordeel over de politieke ridhtaing, die de Groote' Raad door de samenstelling van dte lüst heeft aan gewezen, dan als bekrachtiging van de keuze der personen. Voor het overige blijtt het karakter van den Grooten Raad wat .het was. Hü «al ook voortaan, gelü'k de Critica Faisoista het eens noemde, de typische uitdrukking blyven van den revolutionairen wïl van het fascisme. Generaal Nebilé weer in actieven dienst. Generaal Nobilé, die onlangs ter beschik king was gesteld, is wederom in actieven dienst gestelid. VER. STATEN. De orkaan in West-Indië^ Nog steeds stormberichten. De uitloopers van de tornado zün door stormen in Niieuw-Engeland en in het zee gebied van Noord-Amerika merkbaar. Uit deze gebieden worden verscheidene slacht offers en aantzienlüke schade gemeld. Hoe wel de storm onder dp pleizier-jachten veel schade heeft aangericht, komen de groote Oceaanschepen op tyd binnen. Het Russische en Mexicaansche Roode Kruis heeft telegrafisch deelneming betuigd aan het Amerikaansche Roode Kruis. De hougeropstootjes op Portorico. De passagiers van het s.s. „San Lorenze”, dat veilig in New-York is aangekomen, zün ooggetuigen geweest van den orkaan boven Portorico. Het schip was im de haven van San Juan voor anker gegaan en de passagiers konden uit 'hun hutten het schouwspel gade slaan. Zy’ vertellen dat het 36 uur laag sche merdonker was, terwül er gelüktü<l g ont zaglijke wolkbreuken plaats hadden en het geloei van den wind zóó hevig was, dat de ADVERTKNTIEPRUBi UK Gwda «uatNtaa (liilniirwli M V-l regels UO, elk. regel meer OJK Vaa buiten Gouda ea te teo'gkrtagi 1—8 regels LM. elks regel meer 0.30. Adsertantte kn bat teordagmmuMr M bijslag op te prijs. Liefdadlgheide-adrertantUn do helft uaa te prQa INGEZONDEN MEDEDEELINGKNi 1—4 regeto ftM, elke regel maar fMü O* de voorpagina 50 booger. Gewone advertentie «n ingezonden mededeolingon bQ eoatrnel tot soar gorateasr te prüa Groote letters sn randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van soliodo heette» dolaren, Advertentiebureau en onze Agenten en moeten daags vóór do ptetate aan bet Burean rijn Ingekonren, teneinde van epnaano vnnokerd Os rihi Een berichtgever van de „Frankf. Ztg.” heeft gistenen een endenhout! gehad met Briand, voordat hy naar Parys Lenug- keende. Briand beklaagde zich in de eerste plaats over de houding van de Duitsche pers, die hem op heftige wüze onder handen heeft genomen. Briand verklaarde, dlat men de dingen zien moet zooals zy zütti'. Dat heeft de Duitsche pers echter niet gedaan en daardoor is zü n arbeid ten zeerste bemoei- lükt. De correspondent gaf vervolgens uiting aan zün ibezoatgdl»eid, dat dte derde zone niét ontruimd zou worden, vóór de quaes- ties van de herstel schulden en van die inter- geallieerde schulden geregeld zulten zün. Maar deze quaesties kunnen bü de bestaan de groote tegenstellingen tusschen verschil lende Europeesche landen onderling en met de Vereenigdfe Staten nog jaren lang slepende blijven. Eveneens schy'nt aan een ontruiming van de tweede zone niet te wor den gedacht, zoolang de door Frankryk ge- wenschte commissie van vaststelling en ver- gelyking niet is ingestekL Ook bü de oplos sing van deze quaestfe moet men met het oog op de 'bestaande groote meeningsver- schülen rekening houden met groote ’ver traging in de oplossing daarvan. Betreffende de regeling van de herstel- schulden deelde Briand het volgende mede: „Mten moet goed inzien, waarom het hier gaat. "Wij betalen, onze scholen aan de Ver- eenigdle Staten en zullen ze verder betalen, or^afihankel'yk van de oplossing, die wy’ in zake dte herstelschulden verkrygen. Het Fransche volk zou echter gaarne weten, wat het van 'Duitechland verder nog te verwach ten heeft. De quaestie van dte herstelechui- den is een zaak, die op zichzelf staat. Ame rika heeft er niets mee te maken, daar wy onze schulden aan Amerika tin elk geval zul len betalen. By’ goeden wil aan beide zijflen W at F dips vain Orleans beirêtt, hij" was geul even in FranKrijK, reikeuende op oe oaiiKbaarneia van biet vqik voor zijne Jaaas-aieaiwcetn, en „Phjippe Egalité”, «saais hij thans geinoemd wérd, als vriend der Om-wenteling, ontzag zich i^iet miede te stemmen voor s konings terechtstelling. De bhk, nem bij die gevégeinheid door Lodlewijk boegeworpen, was de eenige ajsem- drüppel in zijn beker bedwelmenden wijn. Maar ook zijn straf zou niet uitblij ven. Het doel van al zijn streven wérdl eindelijk doorzién en evenals laijn sladhtoffer werd hij door die gui’ lotine gedood. Jaren later besteeg de zoon van den koningsmoordenaar, Louise Philippe dien troon, waarvoor zijn vader renegaat géwordén was. Doch; dit onrecht kon niet duren. Ook hij werd door een revolutie van zijn kroon beroofd, en lieden zwerven de afstammelingen, die hem hadden moe ten öpvolgen, 'als vadejrlandsloozen door Europa rond. In die stille rug de Varennes vond een dier tooneelen plaats, zooals er die dagen zoovele voorvielen. Sylvain Norbert had van den een of ander ve»* nomen, dat het hotel de Montorcel niet alleen sdhatten, maar ook een priester verborg en, een twintigtal „burgers”, in waarheid echter het schiuimi van het gepeupel, medeneineri de, begaf hij zich met die bewapende hij kain», „gij zult slechts de armen bestelen'maar oeze kamer zal( nie mand binnen klomen dan over mijn1 lijk.” Hij liad de armen over die borst ge kruist en zag er zoo indrukwekkend uit, dat de bende zich zeker tevreden zou hebben gesteld miet de kostbaar heden, wélke hét overige gedeelte der woning bevatten mocht en hem het leven gelaten doch Sylvain; Nor bert bekommerde zich op dat oogen- blik om goed mochi geld meer. Hier was de man, dien hij het meest ge haat had op aarde, en h«m ontkomen rou hij niet. „Waar bleet Yvonne?” herhaalde hij dreggend. „Waar en wanneer is zij gestorven „Mij dunkt, dat gij het recht op een antwoord hebt verbeurd”, sprak de geestelijke broeder moedig. Hij wist wat volgen zou; maar zijn laatste bevel aan de bedde vrouwen was geweest Ifcngs een achterpoortje te vluchten en eftke minuut uitstel kon hare redding beteekenen. Sylvain gréep zijn geweer en legde het op den monnik aan, d<ie zich niet verftjerde en hem strak in de oogeu bleef zie». ..Nog eene laatste maal zeg mij wat Ik weten wil, wat ik e'sdi te verne men. Leeft rij nog en zoo ja. wat is er dan yan haar geworden?” (Wordt vervolgd). ourgers, uat zij aangenomen had als naar kina, met ae aparaaht hare tam yoiurt te zegten; wat getrouw werd vol- bracnt. Dat meisje is lieden eene vrouw, maar voliKoimien hulpibfehoevend Zij verloor béide armen bij een brand Zij bevindt zich hier, zonder andere bescherming dan eene stokoude dienst bode en mij, die niet naar de wape nen mag grijpen gij zult niet eerloos zijn om haar kwaad te willen. Gaat van hier laat haar die vrijheid', die zij zoo nuttig besteedt." „Ja laat ons gaan”, riepen enkelen. „Neen, nteD”, schreeuwde Norbert. Het zijn leugens, waarmede gij u om .den tuin laat leiden. Ziet gij dan niet dat die vrouwen een monnik, een van onee bitterste vijanden, eene schuil plaats verleenden Daardoor alleen reeds verdienen zij den dbodl. En deze J man, weet gij wie hij is? Ik héb hem ,Gij Ik hob geikendl ais hoveling van Lodlewijk XV i a(g Lodson, en a? Boodanig ontstal hij mij mijne bnnd, heeft b j mijn gansche leven vernie tigd. Oog om oog. tand om tand!. Voor waarts, mannen.’ Deze taal miste de gewensebte uit werking niet. Alle aarzeling was nu op eens verdwenen Dreigend drong de bende het voorhuid binnen. Broeder Patridus was achienrit ?e- *reden, doch had zich voor een geslo ten deur geplaatst. „Plundert zooveel gij wilt”, sprak explosie van een ammoniakfaibriek in de on- mwkfellüke nabyheid niet hoorbaar was. Heele huizen werden omvergeworpen, hoo rnen vlogen door <fe lucht. In 23 stadjes op Portorico hebben de be woners ernstige onlusten veroorzaakt we gens de schaarschte aan levens middelen. Zy vochten voor de half vermelde winkels of plunderden opslagplaatsen. Auto’s met levensmiddelen uit naburige oorden werden overvallen en leeggehaald. Neigen compag nieën der nationale garde rijn opgeroepen om de orde te herstellen en voor de levens- mixklelenvoorriening te zorgen. Bovendien rijn 25 patrouilles onder aanvoering van vrijwillige reserve-officieren met voedsel het I binnenland ingetrokken om den eersten nood te lenigen. Het eerste Roodte Kruisschip met levens middelen en kleeren dat te Portorico aan kwam, werd door burgemeester van twaalf plaatsen letterlük bestormd. Zij vroegen om kleeren, levensmiddtelen en geld, daar zijl anders niet naar hun steden terug durfden keeren. De gouverneur heeft den stamt van beleg afgekondligd. De Oceaantocht met' ewi opvouwbare boot. Kapitein Romer in den orkaan omgekomen. Uit New-York, wordt gemeld, dat men zich ernstig ongerust maakt over den Duitschen kapitein Frantz Romer, die in een opvouw bare boot den Oceaan is overgestoketn. Tien dagen geleden ia hü van Virgia- eiland naar Cuba vertroldcen, waar hü nog niet is aangekomen. Men vreest, dat hü in den wervel stormig die de West-Indiaehe eilanden heeft ge teisterd, omgekomen is. Het huwelyk van Tunney. (Jun aan de publieke belangstelling te ontvluchten zal Tunney, déex-Kam- p.oenbouLser alwaar gewicht, zijn hu- weAijk met de iiuÜLonairsdochter Jo- sepHiiine Lauder te Sörrents bij Napels laten voltrekken. DU1TSCHLAND. De tocht van Von Hühnefeld. Vqni llühnefeldi is> Dooidendagmorgen vroejg van Angora via Aleppo naar Bagdad vertrokken. Een nieuwe markthal, de grootste der wereld. De stad Berlijn is voornemens, een markt hal te bouwen >die de grootste van de we reld zal worden. De kosten zullen 40 50 mihliioen mark bedragen. ZWITSERLAND. Ernstig spoorwegongeval. Op de lyn BernSchwarzenburg. Op de lijn lleTn-SclLwaïrzenburg is >i 'aiidemtag 'in een 'ooctot, waar het uit zicht slecht is, een, goederentrein met vee op een arbéiderstreun geioopen. De machinisten van beidie treinen en 23 andere personen werden, gedeel telijk ernstig, gewond. De materieele schade is aanzienlijjlc

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1