J4orvg Victoria Abonneert U op dit Blad. Landdag te Reeuwijk I I I I d Vee- NI EU wiga Tentoonstel ling uit te komen. - Deze huisvrouwen zullen zeker met blijdschap en vertrouwen zien, dat de Blue Band fabrieken hun nu een merk margarine, J3s™S brengen, dat een. NIEUWE BESPARING mogelijk maakt. C. TEEKENS Ozq. I No. 1681 r 7«T 2 MADGAPINE voor ALLEN Marie Ai z BLOEDARMOEDE. - Algemeens verslapping. van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond” op Zaterdag, 22 September a. s. te halfdrie in den tuin van Hotel „Zomerzorg”, (bij ongunstig weder in den zaal.) SPREKERS ALLSON'* CUSTARD fcT POWDER Evenals vorig jaar, had ik het genoegen met de hoogste onderscheiding op de gryg wordt gekarnd inde BlueBand fabrieken.... KAMPIOEN MEDAILLE vette koelen HET KOST ÉÉN ■O verstandiqc huisvrouw weet, dat vele kleintjes een groote maken en dat eiken dag een draadje, een hemdsmouw in het jaar vormt. Tot zulke huisvrouwen spreken wij nu in het bijzonder, tot de huisvrouwen, die weten, wat een kleine besparing per dag op den duur beteekent. (Oni^ Onderwerp: Wij Vrijzinnigen. r t. Dit blad ve 'Ml '4. W/Z/rn'M '7/'///////^^^^^ Dit nummer bes EERS1 S®1 4 1788 100 Terug van de Reeuwijksche Blri Den Haag. Aanbmltnd Lange Tlendeweg. W 'A 7//////////////. 7M WM0/A0///M De Riemerstraat 2 c/4. - Te verkrijgen by Apothekers en Drogisten. CreamybfycK' BEBGAMBJ NIEUWERI FEUIL Koningin e ts nwjm SANGU1NOSE is zuiver plantaandig, SANGU1NOSE vormt krachtig en zuiver bloed. SANGUINOSE wekt den eetlust op, SANGUINOSE versterkt de zenuwen, SANGUINOSE helpt by hoofdpyn. SANGUINOSE verwekt een gezonde levenslust, SANGUINOSE maakt zich dagelyks nieuwe vrienden. Tweemaal per dag een eetlepel. Prijs per fl. 2.—, 6 fl. 11.—, 12 fl. ƒ21.—. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. Om een goeden de zekerheid der o dig, noch aanmoed strijd vol te houder 40 Vrouwengroep Afdeeling Rotterdam Mevr. L. C. M. MAILLETTE DE BUY WENNIGER-Hulsebos, Lid der Provinciale Staten, Rotterdam. ABONNEME1 per kwartaal Franco per post Abonnementen bÜ onze agentei Onze bureaux Redactie Telef. Oude en niei We hooien ze t telkens weer en var over den geest van jeuigjd in het byzow den snellen aehterui over het tekort aan het (grove, het niets woordig geslacht. En die voortduren dat wy geneigd zyi klachten te erkenne; zekös wie nog nauw achter zich hebben, bedliïohtheid over d< lyke beduchtheid en gesteldheid in het a op ook voor de rus het Leven, maar wel ven, omdat we ons ten het leven sluite zelf gekozen isolemt aan ons voorbijgaat volle deel hebben a en ontwikkeling en ons geestelylk leven, dat we ons duidelijk geven van de .juist! beduchtheid. Het leven veranda voortdurend nieuwe verandering moet o ring gelijken tred 1 vreemd tegenover staan. Dat wil zeg aanpassen aan het -v we dat niet, dan sto< grijpen het leven nie de veranderingen iwe die tusschen ons zeb ontstaat en komen to over het verkeerde levensvormen en de gesteldheid, de leven komend geslacht. De neer ze ouder wordt niet. En dat is de re durend d|ie klachten den aarnhef van dit niet het leven en ni slacht, het zyn wij 2 van de onvenmydelyil Dit wil natuurlijk veranderingen in he zen. Ongetwijfeld va j en'>t un»U Insahrl 77 >,Er is goed voc zweer u kundig gelaten v£ baar hart zou 1m stelde u zoo hoog. Norbert rilde ev »Ja'gaf hij ir lach toe, terwijl hi 7 he haren onder het voorhoofd sDn meer overgeblever jongeling, die van de dan een zonnig Ik ben een wild mijn loopbaan vejr van. ik de laatste moet niemand! vra daarvah de schuld We mij iiMijn leve nifèn in die dagen, ter zich vormt. Er boeten ook. Allee lot kennen. Wees ©ogenblikken ulitst Een Victoria, meneer Van Degelijk, is merkwaardig door wat-ie NIET doet! Hjj brandt schitterend, regu leert perfect - maar bovendien: nooit kolendamp! - Circulatie weigert nooitHjj is geen slokopEn hjj is NIET DUURDe vier geboden voor een goede haard In Gouda verkrijgbaar bij de Firma: P. ROND PZNZeugstraat 96. f ySty nsdsenew lee vee zijnde 2 Eerste Prijzen 1 Tweede 1 Eervolle vermelding H I W8D J.LCUPfiHASÈbOH H*ARL£M Voor engros bij de Fa. RENEMAN ».d. HEIJDEN ta Gouda ‘Vraagtons gratis recépfenboekje. I {"mum i i n lilm i li 1/ 8*18888 8 8Itkl'T Ze zijn er dus van verzekerd een margarine te ontvangen, die, al is'ze goedkoop, van uitmuntende kwaliteit is en van zuivere samenstelling. Voedzaam en licht verteerbaar door de natuurlijke en zuivere bestanddeelenI Wees ook U verstandig en neem vandaag eens een proef met een pakje van een half pond. pieuweB^pariogl Mej. Dr. M, J. BAALE, Amsterdam, Dr. T. BEEKENKAMP, Lid der Provinciale Staten, Gouderak, en Dr. W. ZUYDAM, Onderwerp: De drooglegging der Reeuwijksche Plassen. Er zal gelegenheid zijn dn motorboot! een rondvaart over de Plassen te makend De bijeenkomst zal worden opgeluisjterd door muziek. Het bestuur van de afd. „Qouda” van de Liberale Staatspartij „De Vrijheidbond” wekt alle geest verwanten met aandrang op dezen landdag bij te wonen. ^|MI ■W Speciale Autobussen vanaf de Markt te half twee, 2 uur en half drie. *- "''‘ffi ,*e 8 MM** ^A'en 6 uur,zoo noodig ook later. i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3