f louder I if iA ERN” KEN DON. 4 TRIEJ je Tiendeweg No. 18877 Maandag 24 September 1828 67* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ■straat 1 >1 bouda. uiringen FEUILLETON. Marie Antoinette. I BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN unwnnu HIM 1 KÜKKlN nieuwerkbbk, ouderkerk, oudewater, ■I van 1818 20 =N r A. D. 1’. 18 „Hier sliert rAT haar lessen ■nskunit tevreden doet iliteiten, als ‘rkrijg-baar. i GESLOTEN. G 3 OCT. |straat. BOURBON. 1801 40 EFOON 198 24 Gouda No. 326 w 50. Al te veel voorbereiding belet soms het welslagen. Koningin en martelares. LUCHTVAART. Kapitein Koppen te Medan geland. MEDAN, 24 Sept. Het eerste postvlieg tuig, bestuurd door Kapitein Koppen, arri veerde hedenmiddag 3 uur te Medan. om bet 1 Het Fraasoh- Engelscha vlootaoboord, De publicatie dóór een Amerikaanach blad van den tekst van het vlootverdrag tusschen Engeland tn Frankrijk heeft heel wat pennen in beweging gebracht. Beweerd wordt dat het blad zijn mede deel ingen putte uit een brief, dien het Frun- sche ministerie var. buitenlandsche zaken had gericht tot Fransche diplomatieke ver tegenwoordigingen. Zooals bekend is, heeft dikwijls het hard nekkige gerucht de ronde gedaan, dat aan ue betrokken staten Amerika, Italië en Japan maar een deel van ’t vergelijk is meegedeeid. Van Engelache zijde betoogt men thans opnieuw, dat aan genoemde mo gendheden de volledige bepalingen van ’t accoord ter kennis zijn gebracht. Hieraan voegt men toe, dat Tokio efi Rome geneigd zijn een gunstigen indruk te krijgen van de voorstellen als grondslag voor de besprekin gen. Dit is een merkwaardige mededeeling, daar tot dusver de meening zich overal had post gevat, dat Italië ten scherpste tegen het vergelijk was gekant. Met zekerheid was dit echter alleen bekend v$n Amerika, dat nog steeds de beantwoording der voorstel len achterwege heeft gelaten. Overeenkom stig de gebruikelijke procedure is men nog niet tot openbaarmaking van ’t vergelijk overgegaan, omdat het Amerikaansch ant woord nog niet binnen is. Van Britsche zijde wordt het betreurd, dat deze normale procedure ditmaal het aanzijn heeft gegeven aan talrijke geruchten, die, naar men te Londen zegt, een geheel ave- rechtschen uitleg gaven, zoowel wat de strekking als den omvang der overeenkomst betreft. Wat zijn de werkelijke feiten Vol gens dé Engelsche uiteenzettingen waren geruimen tyd in de voorbereidende ontwa peningscommissie geen .vorderingen te ma ken, omdat de opvattingen van Frankrijk en o_ Engeland ten zeerste uiteenliepen ,wat de ,’t Engelsch-Fraijsch vloot verge lijk. vuur breiddle zich met ongekend)© snel heid uit. In weinige ©ogenblikken stond alles in brand De toeschouwers dlie het theater tot de laatste plaatsen bezetten, stormden naar de geheel on voldoende uitgangen, waarbij talrijtce personen onder dien voet werden ge loepen, Het orkest deed nog een po ging door muziek de rust te herstel len doch tevergeefs. Behalve de brand weer namen alle beschikbare politie agenten en een afdleeling infanterie aan het reddingswerk deel. De brand weer trachtte den brand tot die haard •te beperken, doch /was miaiobteloos. Be- fha/lve het theater brandde ook nog een blok huizen oim het theater af In de reddingsstations bevonden zich bij het afzenden van dit bericht 200 gewonden, van wie tachtig zeer ernstig. Het aantal dooden isnognte* bekend doch men rekent op eenige honderden. Allen die de plaatsen op de boven ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.9Q, per week 22 cent, overal waar de besorging per looper geechiedt. Franco per post per kwartaal f 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48488. STADSNIEUWS. GOUDA, 24 Sept. 1-928. Gemeenteraad. De Raad dezer Gemeente is bijeengeroe pen op Woensdag 26 September 1928, des namiddags 7% uur. Aan de orde komt: la. de benoeming van: le. 4 leden der Commissie voor de straf verordeningen. Aftredend: E. van Dantzig, W. J. Middel- 'wéerd, J. H. Prevoo, A. van Wjjnen; 2e. 3 leden der Commissie van bijstand in het beheer der Gemeente-lichtfabrieken. Aftredend: A. Fokkers, W. J. Middel- weerd, A. van Wijnen*; 8e. 3 leden der Commissie van bijstand in het beheer van den Gemeentelijken rei- nigings- en ontsmettingsdienst. Aftredend: W. J. Middelweerd, Muylwük, L. Overhand; 4e. 3 leden der Commissie van bijstand in het beheer der Gemeentewerken. Aftredend: A. Fokkers, G. Th. Steen- land, T. van Vliet 6e. 5 leden der Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeentelijk Woning bedrijf. Aftredend: A. Fokkers, W. J. Middel weerd, Mevr. A. E. H. RieszNoothoven van Goor, M. A. Verkerk, T. van Vliet; 6e. 5 leden der Commissie van bijstand in hetbeheer der gemeente-financiën. Aftredend: Mevr. J. N. van Dantzig- - Mel les, L. Overhand, G. Th. Steenland, M. A. Verkerk, A. van Wijnen; 7e. 2 leden der Commissie van bijstand in het beheer van het gemeentelijk pensioen fonds. Aftredend: Dr. A. C. A. Hoffman, J. G. C. Kamphuizen; 8e. 5 leden der Commissie van bijstand voor het onderwijs. Aftredend: Ed. van Dantzig, Mevrouw J. N. van Dantzig—Melies, Dr. A. C. A. Hoff man, G. Th. Steenland, Mevrouw A. E. H. Riesz—Noothoven van Goor; 9e. 3 leden in de Commissie van bijstand in het beheer van het Marktwezen. Aftredend: J. G. C. Kamphuizen, C. H. Koemans, L. Overhand; lOe. 3 leden in de Commissie van bijstand in het beheer van het openbaar slachthuis. Aftredend: J. G. C. Kamphuizen, C. H. Koemans, L. Overhand; lie. 3 leden en 3 plaatsvervangende leden-raadsleden der commissie voor sociale aangei egenheden Aftredend: leden C. H. Koemans, P. D. Muylwijk, J. H. Prevoo; Plaatsvervangende leden: W. J. Midde’- weerd, L. Overhand, M. A. Verkerk. lb. Benoeming door den Voorzitter van de leden der commission tot het onderzoek •lOI 1NIIE (OlRl VI. ontwaardaging gewekt, dat men be sloot de meest afdoende maatregelen te nemen. De „Prinses Juliana” in Quarantaine. Alk* passagiers ingeënt. net s.s. .Pnnses JuLana van de öloomvaart MaauMnappij „Nedierianü is Zaterdag te) AniMieruajm aangekomen met de geie quaramamevlag in te» 'Te Southampton had een passagier net schip verlaten die lijdende was ge ween aan pokken. liet senip werd ge meerd op de F'ransche boeien, tus schen 9uniatra-kad*e en golfbreker, on der bewaking van den Havendienst. De directeur van den Geneeekundi gen Dienst, de heer L. ileijermans, de leider van de afdeeling Volksge zondheid dr. W- F. Veldhuyzen, en de geneeskundige adviseur der „Neder land dr. G. P. Utermdhien, hebben een onderzoek ingesteld naar het v< dachte ziektegeval aan boord, en deal den daarna mede dat zich aan boord geen verdachte gevallen van pokken zijn ontdekt. Niettemin achtte men het raadzaam alle passagiers, alsmede de geheeio bemanning in te enten. Hie. na werd het schip vrijgegeven. De passagiers en de leden der bemanning zijn echter gehouden zich nog gedu rende veertien dagen onder de con trole van de plaatselijke geneebkunrii ge diensten of doktoren te blijven stellen. berekening der tonnenmaat betreft. Deze meeningsverschillen kwamen hoofdzakelijk hierop neer, dat de Engelschen voor een be rekening volgens oe categorieën der vloot opkwamen, terwjjl de Franschen de vaststel ling bepleitten eener globale tonnenmaat, die de verschillende mogendheden naar eigen believen konden indeelen. Frankrijk en En geland hebben naderhand contact gezocht en de uitkomst dezer besprekingen is feen vergelijk geweest, dat er het zijne, naar men aannam, toe zou kunnen bijdragen, om meer schot te brengen in de onderhandelingen ter zitting van die voorbereidende ontwapenings commissie. Er was eehter een groote maat. Het accoord zou de goedkeuring moeten wegdragen der voornaamste fnaritieme mo gendheden. Daarom werd het dezen terstond meegedeeld, maar lord Cushendun, die Chamberlain tijdens diens ziekte vervangt, heeft duidelijk te verstaan gegeven, dat, wanneer het vergelijk onaannemelijk was voor de andere mogendheden, het automa tisch zijn belang zou verliezen. In dat geval zou moeten worden geprobeerd in de voorbe reidende ontwapeningscommissie andere wegen te bewandelen, teneinde tot overeen stemming te geraken. Merkwaardig is, dat de autoriteiten te Landen trageven, dat de bizonderheden, welke de ^nerikaaosche krant heeft ge bracht over het accoord juist zijn. Het is duidelijk dat de overeenkomst nog wel eenig stof zal opjagen. Het onthaal, dat het accoord in Amerika te beurt valt, wordt er niet gunstiger op en men blijft beweren, dat de overeenkomst tegen Amerika is gericht. Verwacht wordt dan ook, dat Coolidge eerlang den Europee- schen mogendheden ervan zal verwittigen, dat Amerika ónmogelijk zijn instemming kan betuigen met dn voorstellen, vervat m Mr. Fock naar de Eerste Kamer? Jhr. de Muralt naar de Tweede Kamer. Naar de Tel verneemt ligt het in h©t voornemen oud gouvemeur-gene- raal mr. D. Fock, den leider van den Vrijheidsbond, zitting te doen, nemen in de Eerste Kamer. Het lid dezer Kamer jhr. ir. R. R. L. de Muralt heeft zich bereid verklaard zijn plaats in le ruimen voor dien leider der partij In verband hiermee worden in den Vrijheidsbond) pogingen aangewend jhr De Muralt bij de komende ver kiezingen in de Tweede Kamer terug te brengen door hdn een kans bid dende pijaate op de candidatenJijst van den Vrijheidsbond le geven. Zooals men zich herinneren zal was jhr. De Min alt vroeger do' reeds lid! van de Tweede Kamer. Hij bewoog rich voor namelijk op het gebied van waterstaat en defensie en interesseerde zich o voor koloniale vraagstukken. Naar men weet za/1 Jhr. de Mura binnenkort als burgemeester van Bor culo aftreden. De benoeming van Mr. Droogleever Fortnyn tot burgemeester van Rotterdam. Minster Kan’s antwoord aan B. en W. van Rotterdam in zake de bur gemeestersbenoeming. Do minister van Binnenlandsctie Za ken en Landbouw, Mr. Kan, beeft aan B. en W. van Rotterdam een schrij ven gebonden, in antwoord op de bei de bekende moties door den gemeen teraiad van Rotterdam aangenomen in zaike de lijurgemeentersbienoeming. Aengaande de eerste motie merkt de minister op, dat Grondwet noch G emeentewet overleg met het gemeen tebestuur vordert en dat dergelijx overleg, voor zoover hem bekend, ook niet pleegt te worden gehouden, Wat de tweed)© motie betlreft zegt de minister, dat in de groote meer derheid der gemeenten rekening wordt gehouden met de politieke gesteld heid, doch dat juist voor dienen ge- wichtigen post de politiek moet ach terstaan 'bij de geschiktheid. De mi nister concludeert, dat de afkeuring een poging van den gemeenteraad is, om zich een bevoegdheid aan te ma tigen in strijd' jnet onze grond'wet ei. wettelijk bestel. luwir ©euiige wooruen van üetcie en eerbied' toe te iluisteren, waarna Lij zijne makkers oyerhaalde met hem te 1 uobbelen, zood/at geen hunner meer aicht ga op die koningin,, one voor het eerst weer vrij kon ademhalen. Maar hij keerde niet w etter na dien oenen dag. Hij moest verdacht geraakt zijn; En het doodvonnis werd ten laatste oo\ over Marie Antoinette uitgespro ken. Zij had het zwijgend aangehoord Nie,s kon haar meer aan bet teven doen hechten, sedert een dunvelsche ingeving den afgevaardigd)© Hébe” had doen zorgdragen den achtjarigen dauphijn een stuk te laten ondertee kenen, waarin oijne moeder zooge naamd door hem van de allergruwe lijkst© daden werd* beticht. Sedert zij dan stuk had hooren voorlezen, be hoorde zij reeds niet meer tot de aar de, was zij gestorven voor al wat nog lijden waa. Zij verliet de Conciergerie met zoo hoog opgeheven hoofd*, dnt zij aan de lage pioort het voorhoofd stootte. Toch voelde zij nog iet» als eene ontroe ring. loen de man, die haar bogen schijnlijk op de kar duwde, zacht on eerbiekMg (hare gebpnden handen druk te Zij zag hem aan en herkende hem aanstonds ondanks zijne vermomming. Hare lippen bewogen rich als. tot eene vraag en ofschoon deze onudtge sproken bleef, raadde* hij haar en antwoordde zacht, onder het getier dpi oor ijke »rd. GEMENGDE BERICHTEN. Liebermann’s arrestatie. Een Haagsche inspecteur naar Helsingfors. Een inspecteur der Haagsche recher che is naaf Helsingfors vertrpkken, om zich van een en ander op de hoog te te stellen, in verband met»de ar- resiatie aldaar van S. Liebermann. Stenhuis* opvolger in het N.V.V. Naar de Tel. verneemt zal het be- stuur,van het Ned. Verboöd van Vak- vekeenigingen aan de binnenkort te houden hoofdbestuiursveTgadering voor stellen geen bestuurder aan te stelten in do vacature ontstaan door het om sitig van don heer Stenhuis, en ver der om den tegenwoordigen secretaris deal heer Kupere, te benoemen tot voorzitter. in Het Volk publiceert het partijbe stuur der S.D.A.P. de briefwisseling met dien heer Stenhuis over diens Ka merlidmaatschap. Aanteiding tot dexe briefwisseling was de omstandigheid, d>at de heer Stenhuis ontslag genomen had als voor Z'tter van het N.V.V. wegens invalidi teit en zijn latere plotseling publicatie dat hij gezond! was. Sonnnige pariij genooten vroegen zoh af (en dit is misschien begrijpefijk), of er wellicht geheime invloeden tegen Stenhuis aan het werk konden zijn er waarom hij van de plaails gegaan was, die hij in i het N.V.V. bekleeldjde „Het antwoord is prompt te geven Op 24 Aug 1.1. heeft Stenhuis eenige brieven verzonden aan een aantal per sonen in de beweging, waaruit blijkt, dat het (mderscbeidingsvermiogen van wat al of niet toelaatbaar is, bij hem met den dag meer zoek raakt. ,,De kennisneming dezer blieven heeft in <ten Partijraad), waartoe alle Kamerledlen waren uitgenoodi^d, docu waar Stenhuis niet aanwezig was zon dier eenige uitzondering dermate ver er 3 doodên en 200 gewofnden wie 60 ernstig geteld!. Nader wordt gemeld' Het „Teatre Novedadies’ ligt in het dichtst /bevolkte gedeette van de stad en was een oud houten gebouw, ge: heel tusschen de huizen ingebouwd Tegen het eindie van de laatste voor stelling sprong plotseling een groote vlam van het tooneel' in de zaal Hei rangen bezet hadeten^uden leven zijn gekomen. Volgens een te Parijs uit Madrid ontvangen bericht zou het aantal jjtacht- ofters bOO bedragen. Primo de Rivera en de burgemees ter van Madrid waren te middernacht op de plaats van den brand. OOSTENRIJK. Een dram*. Zijn eigen ouders vermoord. De 16-jarig© Ferdinand Airtmann te Weenen wordt ervan verdactut rijn ouders te hebben vermoord, met het doel in het bezit te komen van een vermogen groot 70.000 kronen waar voor Hegieruniirat Art man zich verze kerd had. J e jongen die eerst bekend had de ciaiad gepieegd te hebben is op zijn bekentenis leruggeuronien. D© jonge Artmann lierriep rijn bekentenis, dat hij zijn vader uit noodweer zou heb ben iic.ergeschoteJn'. H|ij verklaarde, dat hij deze bekentenis gedaan liad ui. liefde tot zijn moeder, orii haar van de schuld aan een moord vrij te plei ten. VER. STATEN. De orkaanramp. Sombere doodencqfers. Begra fenis in zee. I it New Vork wordt geknield, dat volgens de laatste berichten uit Weet Palm Beiaoh de leider der hulpactie tot nu toe in totaal 1385 dooden heeft vastgesteud. In het gebied van Okee- cliobee waren gistere^ volgens een bericht van dien coiiwhandant der mili tie 544 doodien geborgen. Het totale aantal wordt op ongeveer 1500 ge raamd. Door de verpestende lucht is pet gevaar voor bet uitbreken van eoi- dein/ieün zeer groot. Er zijn reeds typhusgevalten vastgesteld. Daar bij de groote hitte <ter lijken snel tot ont binding ©vergaan en er niet genoeg handen voor het begraven zijn, is men er toe overgegaan de lijken met vaar tuigen naar zee te brengen, waar men ze laat zinken. ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n omitrdMD fWworand* tot dan bMorskrinc): 1—5 regel* L3Q, elke regel meer 05. Vaa buiten Gouda «n dan beiorgkring: 1—5, regel* L55, elke regel meer 8.88. Advertentie in het Zaterdegnommer 21 tt bjj«i*g op den prtj*. Liefdadigheide-advertentifa de helft van den prtfa. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regel* LM. elke regel meer 141. Op de voorpagina 58 hooger. Gewone advertentün en ingesonden mededelingen htf contract tot «eer geredueeerden prjja. Groote lettere en randen worden berekend naar plaataraimta. Advertentiin kunnen worden ingeaonden door tuaachentoomat van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onse agenten en moeten daag* vóór de plaataing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname venekerd te «8n> saamgescwooKiie menigte ,,1k heb) slechts ééne vrouw op aar de liefgehad. Haair te redden beproef ik tevergeefs in al deze miaandeiï ^maar tot bet laatst toe zal ik liaar ter zijde staan.’’ Zijn van smart verwrongen gelaat was nog tot haar opgebeven, toen zij het schavot beMIoin. Zijn blik zond haar hel laagte afscheid der wereld toe hij had den moed haar te zien sterven. Het was het grooüsle offer dat Axel die Fersen had kunnen bren gen. 'Daarna keerde hij naar zijp vader land terug, oni' voort te leven* met eene onherstelbare diroeheid, tot de dtoük van een inoordlenaar zich in Zwe den over heni' ontfermde Maar ook Frankrijk’» schoone ko ningin bleef niet ongewroken. Mar-it stierf onder het mes vain Charlotte Corday, Hébert, Robespierre. Saint .Just, Camille riesmotfdns, al do hoofd mannen der On twen teling, wierpen zich als wolven op edkandOr en ver scheurden elkaar. Hprfen stroomt de menigte lachend en vrootijk over diezelfde Plase de la Concorde, waar Zoovele edel'e, maar cók zoovele sdhtildlige hoofden rijn ge vallen. Wie is er, die er nog aan vtenkt Wie houdt even op met. scherr- sen. om te fluisteren „Hier stierf Marie Antoinette.” EINDE. irttoffen. né’s in Marengo, 78 - De ongelukkige moeder wist vooral dat zij haar zoon en dochter niet weer zou zien, zij twijfelde niet aan liet lot dat haar wachtte, en toch voorzag ^ij *‘og niet al die smarten daarvan. In haair naakte eed* liet men haar nacht ‘si dag bewaken door ruwe mannen, woestelingen, dlie zelfs geen erbarmen voor vrouwelijke schaamte gevoelden, dte haar bespotten als rij zich onder hunne oogen ontkleed en moest. Men anthieHd haar opzettelijk hdt noodige linnengoed men martelde haar met verhalen over den dood des konings en dergenen. die eens hare vrienden waren geweest, In die enkele maan den tijds werden de eens goudblonde lokken sneeuwwit. Slechts één enkelen nacht sliep ?-ij zonder angsten. Het was toen een nieuwe bewaker haar zoolang had aangezien, dat zij gedwongen was: naai hem op te blikken, en ondianiks zijne verirtoimniing, den vroegeren kolonel harefr Zwitsersche garde herkende. Onder een ruwen uitroep naderde I hit haar maar zijne oogen smeekten om genade voor die taal en hij wist BUITENLANDSCH NIEUWS. SPANJE. Een enorme theaterbrand in Madrid. Meer dan vijfhonderd dooden en gewonden. in het Bioscoop Theater ,,Teatre Novedadies" in Madrid/ even voor bet einde van de middagvoorstelling i. door kortsluiting brand ontstaan. Ifetivüur breidde zich met ongeken de snelheid uil over het geheel© ge bouw,. Onder de 500 toeseh|ouwers brak eieai paniek uit. Tot nu toe zijn er 3 dooden en 200 gewonden van BINNENLAND. De Kon. familie in Amsterdam. l*e Koninklijke familie heeft Zater dag in Amsterdam een bezoek ge bracht aan he< Centraal Gebouw der Amsterdamscliie Mij. voor Jongemannen. Daarna werd een rijtoer gemaakt door Plan Zulid'. Zondag w©rd een groote rijtoer gemaakt en een bezoek gel racht aan het Stedtelijk Museum. V andöag zal een bezoek worden ge bracht aan de torpedojagers ,,de Roy- ter’’' en „Evertsen wélke liggen aan de de löuyterkade. Dinsdagavond is er in het Paleis een avondfeest.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1