mg lad. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 25 September J828 15878 87* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen irtaal BBBGAWACHT, boskoop» gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FEUILLETON. DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. be- .unnen ourant m toe- aanden (Wordt vervolgd). week) heden. iaft dan ook ten hraven conclusie, wy Uwen Raad laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daage vóór óe plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te ijjn. de Dat oen antwoordde metiHcneii t spot- GOUDSCHE COURANT heeft Zaterdag beslist dat een man zijn vrouw kwaadwillig kan verlaten door, terwyil hy niet haar in hetzelfde huis samenwoont, te weigeren om tot haar te spreken. De magistraat bracht nog in het midden dat het huis en de meubelen eigendom van de vrouw waren en dat zij niet weg kon gaan zonder dit alles in óen steek te laten. Twee jaar lang al had de man geen woord tegen zyn vrouw gezegd, en wanneer hy thuis kwam om te eten of te slapen, gedroeg hy zich „als een automaat”. De magistraat beval den man zyn vrouw 85 sh. in de week uit te keeren en sprak een scheiding van tafel en bed uit. Een tragisch geval. Nieuwe kerk af gebrand daags vóór de voltooiing. Vrydag, een dag voordat de laatste steen zou worden gelegd is de kerk van St. Ju^e, Thornton Heath te Londen door brand ge teisterd. Meer dan twintig jaar lang had de gemeente er het geld voor bijeengebracht. ten tot het wyzi- vaststelling van pneming en ver- het van Iterson- no. 300 van 1924, rderheid van ons tl 7 is betoogd; Jwe Vergadering voorstellen tot in dien zin te i dat, zoodra Uw b 1 en 2 hiervo- zal hebben ver- ons maatregelen >t oproeping van rende betrekking 'an het van Iter- de alsdan nog ide voorschriften len wat diens ln- zan de voorwaar- n verpleging van on-*Ziekenhuis. et huidige College idigheden bekend worden geconclu- n dienen te wor- BUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. Een oneerlijke bankdirecteur. In Regensburg. De directeur van de bank Louis Nieder- möyer, Josef Goeschl, is onder verdenking van oplichting gearresteerd. De boeken wyzen een actief aan vpi 100.000 M., ter wijl het passief 460.000 M. bedraagt. Waardoor het tekort ontstaan is, moet nog worden vastgesteld. Voornamelijk zyn zakenmenschen uit de middenklasse in Regensburg en omgeving de dupe. Onder de benadeelden bevindt zich iemand, die 70.000 en een ander, die 60.000 M. verloren heeft. Winter in de Harz. De eerste sneeuw gevallen. In het Harzgebergte ia gisteren de eerste sneeuw gevallen. Qok vanmorgen heeft het Uur gesneeuwd zoodat het landschap reeds een wintergezicht vertoont. Een nieuw reuzenvliegtuig. By de Junkerswerke te Dessau wordt een nieuw reuzenvliegtuig gebouwd met een spanwijdte van ruim 50 Meter, waarbij voor het eerst de aan den romp grenzende draag vlakdeelen ingeridht zullen worden tot ver blijfplaats voor passagiers en alle motoren vpn buiten onzichtbaar in de draagvlakken zullen worden ondergebracht. ENGELAND. De verdwenen predikant. In het vaderland terug. Hutchinson, de verdwenen predikant van Doddinghurst, is Zaterdag uit Canada in het vaderland teruggekeerd. By ztfn aankomst te Liverpool geïnterviewd verklaarde hij, dat hij nog denzelfden avond naar zyn voor malige standplaats zou terugkeeren. Hij be riep er zich op dat hy als’Britsich burger, op grond van -de Britsclie vrijheid, gaan mocht wanneer, waar en hoe hy verkoos. De zwijgende echtgenoot. Een magistraat in Noord-Londen ABONNEMENTSPRIJS^ per kwartaal f 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad m kwartaal iM, v»r week 22 cent, orenü waar At ImoixiM per looper xewhledL Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.81. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan one Bureau: MARKT SI, GOUDA, bü onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 8—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48480. Hot Engelsoh- Fransohe vlootwerdrag, Een antwoord van Amerika te wachten. pers wordt beweerd. De Quai d’Orsay trach- te wel op kalmeerende wyze te betoogen, zooals ook al van officieele Engelsche zyde is gedaan, dat het marine-accoord tusschen de beide Europeesthe mogendheden alleen maar diende om de ontwapening te verge makkelijken, maar de opwinding der Ame rikanen toont aan, dat men in de Vereenig- de Staten daarover anders denkt. De Parysdhe correspondent van de Voss. Ztg. spreekt als zyn gevoelen uit, dat na de thans gepubliceerde bizonderheden er niet meer aan kan worden getwijfeld, dat het En- gelsch-Fransche vergeljuc op het stuk var. de ontwapening ter zee .^auf dem Rücken” van Amerika tot stand is gekomen. De Ver- eenigde Staten hebben steeds een beperking der kleine kruisers geëischt, maar Enge land, dat het in dit opzicht oneens was met Amerika, heeft zich nu den steun van Frank rijk weten te verwerven. Bovendien opent echter de overeenkomst, die alle lichte scheepseenheden van elke beperking wil uit sluiten, de deur voor een nieuwen interna tionalen bewapeningswedstryd, want ten slotte is het thans zelfs voor de leeken geen geheim meer, dat de sterkte der vloot niet meer gelegen is in de groote schepen, maar veeleer in de kleine bewegelijke scheeps- eenheden. Stellig is het ook geen toeval, dat Frankrijk, hetwelk sinds enkele jaren met groote intensiteit werkt aan den wederop bouw van zyn vloot, in heel zyn vlootbouw- program rekening heeft gehouden met de samenstelling van lichte zeestrydkrachten, ten aanzien waarvan het blykens het ge sloten verged yk met goedkeuring van Engeland nadrukkelyk de vrye hand heeft gekregen .Houdt men, aldus de correspon dent van ’t Duitsche blad, bovendien nog rekening met de door Engeland op het ge bied van ’t Landleger gedane concessies, dan is het werkelijk ongerijmd de Engelsch- Fransche overeenkomst als een belangrijken vooruitgang op den weg naar een algemee- ne ontwapening voor te stellen. Dat men er in Volkenbondskrimgen ook zoo over denkt, blijkt wel uit een mededee- ling van de correspondent van de Petit Pa- rissien te Genève, waarin hij zegt, dat men te Genève er zeker van is dat Amerika in verband met de verscherping van het vloot- verdrag van een voorbereidende ontwape ningsconferentie, niets zal willen weten. Verwacht wordt, dat Paul Boncour bin nenkort de vraag zal opwerpen of de voor bereidende ontwapeningscommissie niet haar bestaansrecht verloren heeft, nu haar werkzaamheden eigenlijk op het doode punt zyn gekomen. Het eenige wat volgens Bon cour nog kans van slagen heeft, is een be slissing uit te lokken door een beroep op de openbare meening en daardoor druk op de regeeringen uit te oefenen. Dit zou volgens den correspondent ook de meenifig van Dr.. Benesj ztfn, die nog steeds optimistisch ge stemd is. Had een groot man niet evenzeer zijn kleine gebreken, er zou minder over hem gesproken worden. op de at betreft de «a- idige met dezen, genten, ten spoe- reden; •odigen, na aler te geven aan 23, voor zooveel vermeld op p?g. ‘noemde rapport c en voorstellen le instructie van in dien zin dat ?ren en het o lismedicus g( In Amerika neemt de ontstemming over den inhoud van het Engelsch-Fransch vloot- vergelyk toe. Volgens de corr. van de New York Ame- ricain is President Coolidge voornemens een nota te zenden aan de Engelsche en Fran- sche regeering, waarin hy „energiek en ca tegorisch het geheime Engelsch-Fransche marineverdrag afkeurt”. In deze nota zal verder meegedeeld worden: (»1) dat de Vereenigde Staten van zins zyn hun vlootprogram van 23 kruisers met een inhoud van 10000 ton ten uitvoer te leg gen; (2) dat de voorbereidende ontwapenings conferentie, die in den herfst te'Genève zou byeenkomen, als van nul en geener waarde moet worden beschouwd; (3) dat geenerlei wijziging der tonnage vóór 1931, het jaar, waarin de mogendheden te Washington weer zullen samenkomen, gelijk is afgesproken, mag plaats hebben; (4) dat de Fransche en Engelsche regee- ring geruststellende verklaringen moeten afleggen met betrekking tot den Ameri- kaans^n eisch, dat de tonnage der krui sers de 800.000 ton niet te boven mag gaan, hetgeen de mogendheden in staat z.ou stellen schepen van elke waterverplaatsing tot een grens van 10.000 ton te bouwen, gelijk in ’t verdrag van Washington is vastgesteld. Naar verluidt, zal in ’t begin van deze week de Amerikaansche nota worden ver zonden. Te Parys doet men nog wel, alsof men niet gelooft, dat Amerika een krasse nota in zee zal zenden ,maar dit is slechts een voorgewende gerustheid. De President zal verder in de ndta uit drukking geven aan de Amerikaansche isolatiepolitiek en ronduit verklaren, dat de Vereenigde Staten niet geneigd zyn, zich in buitenlandsche verwikkelingen van welken aard ook te begeven. Aanleiding hiertoe zyn de voorwaarden van de Britsch-Fransche vlootovereenkomst, waarin zoo luidt de beschuldiging alle Amerikaansche wen- schen met betrekking tot de ontwapening in den wind zyn geslagen. President Coolidge zal, zoo zegt men, aan Frankryk en Groot- Brittannië zegigen, dat de Vereenigde Sta ten door hun geografische ligging alleen moeten staan en zich niet kunnen laten bin den door maritieme overeenkomsten tus- schen Groot-Brittannië en Frankrijk. Hy zal verder uiteenzetten, dat de Vereenigde Staten niet kunnen toelaten, dat eeliige Europeesche naties over de tohnage-quaestle beslist. De nota zal verder nog te kennen geven, dat de overeenkomst voornamelijk de bedoeling heeft, Frankryk en Groot- Brit- tannië onaantastbaar te maken en de verde diging van de Vereenigde Staten te ver zwakken. Het ontwerp van de notS moet reeds door^president Coolidge zyn goedge keurd. Hieruit blykt wel dat men er in Amerika heel anders over denkt dan in de Fransche De blinde predikant der kerk was bij den brand tegenwoordig. Vrienden vertelden hem, welke vorderingen het vuur maakte, terwyl hy luisterde naar het loeien der vlammen en het kraken van het brandende ^houtwerk. De oorzaak is onbekend; men denkt aan boos opzet. Voor den predikant is hiermee een werk van veertien jaar, gedu rende welke hy zich voor den bouw ijverd had, ongedaan gemaakt. ZUID-SLAVIë. De moord in de Skoepsjtina. De Moro Giafferi zal Rasjitsj verdedigen. Men %ai rich liet afschuwelijk dra ma in de Hkoepejtina nog wel herin neren, dat zicii don 20en Juni heeft afgenpeekt In de opwinding van hot debat haalde de radicaal Saaijitsj een| revolver voor den dag en schoot op Steven Rad'jitej. Paul Reditsj, die zich voor zijn oom plaatste, en dr. Basa ritsiek werden op slag gedood. Steven Raditsj wordl gewond en is laiter, in direct 'tengevolge van deze verwonding overleden. Deze ongelukkige aansl g heeft geleid tot een volkomep scheu ring tusuchen de Serviërs en de Kro aten en het proces tegen den inoorda naar is daarom van groot politiek be- lang. Rasjitsj heeft mr Bogoljoeo Woetsjitsjenitsj tot zijn verdediger Ge kozen en deze heeft den beroemden Parijechen advocaat de Moro Giafferi véraocht hem in zijn verdediging bij te staan, aan welk verzoek mr. Moro Giafferi gevolg zal geven, zal de eerste keer zijn, dat in politiek proces in Servië de hulp van een Fransch advocaat w'ordt ingeroe- peti. Naar men udt radicalen Setrvilchen 'kring te Parijs aan dé Petit Parisien mededeelde, heeft mr. Woetsjitsjenitsi zich bij zijn beeüuit vooral laten - idem door de overweging, dat het p’el- dooi van iemiand, die geheel buiten de Servische politièk staat, meer in druk op de jury zal maken, d»n dat van een Serviër. VBR. STATEN. Nieuwe plannen voor een Oceaanvlucht. Uit New-York wordt aan de Evening Standard gemeld, dat Mrs. Keith Miller, cpt. Lancaster (die de Red Rose naar Australië vlogen) en cpt. Lyon (marconist en navigator aan boord van de Southern Cross) plan hebben een Oceaanvlucht van Old Orchard naar Croydon en terug te ondernemen. Een eendekker voorzien van twee motoren van 220 P.K. en óén motor van 550 P.K. wordt voor deze vlucht ge bouwd. Mrs. Miller zal als tweede Pilote dienst doen. inderheid op dat, eningen voor den eur afschaft, m n gel zal moeten lige. Het heeft liggende bezwa- mde practijk van jjpen. de minderheid i voorstellen door ADVERTENTIEPRUSt Uit Gouda «n omrtrakao fhaboo«tMb tot dan beaorgkring 1—5 regela f L80, eUn regal meer 1.25. Van óuitan Gouda en dan bezorgkring: 1—5 regela L55, elke regel meer B.M. Advartantün In bat Zatardagnununer 28 Mi. O» de voorpagina 58 5> booger. Gewone advertentiMn en ingezonden mededeeUngan bty contract tot war gereduoeerdan prjja. Groote lettera en randen worden berekend naar plaataruimta. n der minderheid rijven van de re- ratie van het zie- van den medicus meerderheid dat r geheimhouding verandert er bij le klachten niet* eningen door den lonlijk of door de •schreven. den Heelkundige erheid naar de jening dat een tend geschieden letrokkene. Hier bij de vervulling ïesheer-Directeur gelegenheid kun- j«empe| eener aristocratische deftig heid te dragen, welke slechts leelijke wouwen van hoogen rang eigen is. Overigens scheen het gelaat der jon ge dn me, die tegenover haar zat, te bjemijasi, dat men met zillke trekken schoon kon wezen; want tussohen haat en de oudste dame bestond! de vol- hiaakste gelijkenis. De uitdrukking al leen was verschillend want op dit blanke en rozeioode gezichtje vertcon de zich slechts een kleine zweem van hoogmoed en spotlust. Evenwel kon qnieti gemakkoiijk zien, dat die dames moeder en dochter wairefn. De oudste der twee lieeren was een oiMt-generaal, oen grijsaard, die er nog jeugdig uitzag. Ook hij bewaarde het stilzwijgen, mai»r hiakl daarbij zijn oqgen zoo strak op zijn buurman ge vestigd, alsof hij in dé gedachten van dezen wilde leaen, en daarbij grooten luid om een gesprek te beginnen Wat den laatsten der vier betreft. f hij was een niiaii van omtrent dertig Haren. Ook hi'j hakt iets boosaardigs en hoogmoedigs in zijn gezidht, maar van een geheel anderen aard dan de oudste dainé. Hij hari' een stompen wipneus, voorruit stekende wangbeen deren en daalrbij holle wangen, een broeden, platten mond1, eien achter waarts wijkende kin, en onrustig heen en weer bewegende oogen. Hij was vrij rijzig en welgemaakt, maar had een stroeve statigheid, die een trokken was, keerde de gravin zich tot hare dochter en zeide: „Dat meis je is jonger dan gij, en weet toch niets van zulk een zotte vreesachtig heid.” „O, moeder’,, Camille verafahtelijk, „die ..Dat is waar”, zeit^TtM tand, ,diu< arme on wet end te hebben gêen recht om bijgeloof wezen.’ Mevrouw de Brevibe beet zich op de lippen, terwijl hare dochter Gagerjt zoo verbaasd aanzag, dat detze zich verbeeldde, dat zij zijn schimpschot niet had begrepenhét meisje ver wonderde zich slechts, dat hij daar dien durfde toevoegen. Zij ging u met hare moeder heen, terwijl Gage roe, een deuntje fluitende, op en nee. wandelde, en eindelijk büj zichaelven begon te prevelen „Zestig zeven tig taciitigdu|zJanM het bosch van Coudray, dertig hondierditwiiiügduf zend het laudJgoed Lorières. zestien hon<k‘rdztwndtrt,ig<h|izeiid.” Zoo kwam hij tot tweemaa' hondercNui zend, en riep toen verheugd uit ..Tweemaal hondendidnizend livres in komen als iwiildé hij zeggen: „Daar van zal ik toch ook wel wat krijgen. Op dit oogenbllk k\vam mevrouw de Brevise terug. de bezwaren der elligste dat de ;eling, betrekking jen, tot gevolg ep van soIhcitan- ictie van Genees* ml voelende, over i doelmatige ver- nheden beschik- reageeren. jging van 50 lingen enz. boven enoemen Genees- voldoende bron >rg die de zeker- zyn tegemoet te i beschikken over heid in denkbeel- RUSLAND. De „Krassin” terug geroepen. D«| Russisclie ijsbreker »,Krassui” heeft bevel gekregen zoo spoedig i8p- gelijk naar Leningrad^ terug te koerek onverzoenlijken haat aanduioue tegen de deur achter zich gesloten, of iedereen, cl.e schooner ol geestiger ionmste damA zeido creHuwonH»*- n wftis dan hij. Een kwartier was er in die diepite stilte verloopen, toen een ’mnn het vertrek binnentrad. ,,Zoo uijt gij daar, Pontois zeilde de oudste dtr twee denies. Blijft gij van nadi|t op het kasteel?” »,Als mevrouw de gra vin hef verkiest -antwoordde die man, „wal ik terugkamen maar ik kwam eigenlijk om mijnheer den genei aal naar huis te brengen, want het is bij na middernacht„Dan wensch ik u goeden nacht, mijnheer zeide de gravin, zich tot dien generaal keeren- de, en vervolgde daarop, zich weder tot Pontois richtende „Blijft Eugenie deaon nacht bij de markiezin waken? ,Ja, mevrouw antwoordde Pon tois, „mijn dochter en de oude Mar tha zullen dozen nacht bij mevrouw de Soubjirun blijven.” De gravin en de bestuurder der goederen van me vrouw de Soubiran want dit was de jongste cfcir twee neeren wissel den een blik van verstandhouding, terwijl de oud-generaal naar zijn hoed zocht. „Moet ik terugkamen vroeg Pontois. „Neen, blijf maar thuis”, anbwooitldie de gravin. ,,Gij zult wel moe zijn. Vannacht is er niets te vreezen, hoop ik. Maar kom mor genochtend vroeg hier.” De oud-generaal en Pontois verwii- dlerden zich, en nauwelijks haddein zij 1 - in een ouderwetsch salon van het kasteel Laugrasserie zaten, op oei. koiwleai Odober-avand' in 1838, vier perscMiienf oni het bijna uitgebrande vuur. Een paar kaarsen verlichtten slechts flauw bét ruime vertrek, waar in men geen ander öeluid hoorde dan dan van den regen, die tegen de ven sters kletterde. In dien kring, die om den liaard zat, scheen een onrustige spaupnig te heerschen maar niemand' sprak een woord. Het gezelschap be stond uit twéé hoeren en twee dames. Een dezer dames kon omtrent vijfen veertig jafcen oud zijn. Misschien was zij eens schoon geweest, toen dé frischboid en ronding der jeugd! hare scherpe gelaatstrekken verzachte; maar op dezen leeftijd, vooral bij hare bui- tengewOne magerheid, was er in tu ar gelaat niets bevalligs of innemends overgebleven. Een puntige neus, dun ne Hopen en kleline grijze oogen ga ven tiaar een trolsdii en boosaardig gezicht. Zij was lang en schraal en toch scheen dit uaterlijk geheel den SPANJE. De brand te Madrid. Reeds 110 dooden onder de puin- hoopen vandaan gehaald. Onjtrent liet opruimingswerk na deu brand in Uet theater Novedakles, dat den gebeden macht heeft voortgeduurd verluiut dat 7ó lijken onder de puiu- hooptn vandaan zijn gehaald. Men neemt aan dat er nog meer dan IUO dooden. onder het puin zijn. Het theater had 3000 plaatsen en alles was bezet. Er werd een revue opgevoerd, en in een der acten tra den danseressen op, die op een don ker tooneel dansten me* electrisch ver lichte staven. Wellicht was de iiijslrudtiei van de electrisohe inrichting niet goed', want er ontstond kortsluiting, welke tot de catastrofe gel$d heeft. Plotseling vlogen vonken uit de gloeilampen dek staven en alle lichten gingen uit, zoodat het theater volko men in duister gehuld was. In een minimum van tijd standen de coulissen in brand, een dichte rook drong van het tooneel in de zaal On- miiddellijk daarop vloog hot brandend gordijn van het tooneel in de zaal Een brandscherm was in het theater niet aanwezig. In den schouwburg vond men twee groote honden ongedeerd' terug, die ter bewaking van den schouwburg en tot het verjagen van de tallooze ratten dienden. Er zijn vele gevallen van heldhaftigheid te vermelden, in het bizonder dat van een ouden man, ie nadat het licht in den schouwburg waa gedoofd eerst met lucifers en daarna 1 met een kaars zonder vrees op zijn post bleef, het publiek den uitgangen wees en het tot kalmte aanspoorde tot hij zelf door de vlamünen gegrepen werd en als slachtoffer, van zijn plicht omkwam. Politie-agenten bewaken de hoopen kleedingstukken, schoenen en andere gelbruiksvoorweirpen, die in den schouwburg gevonden werden. Bengaulsch vuur de oorzaak. Volgens hedenmorgen ontvangen te legranunen zijn lot nu toe 110 lijken geborgen, w.o. 11 van kinderen, liet aantal gewonden is tot 400 gestegen. Over het ontstaan van den brand worden verschillende berichten ver spreid. Zoo wordt thans gemeld dat de brand js ontstaan ten gevolge van Bengaalsch vuQr, dat op het tooneel werd ontstoken. Het Bongaalsch vuur zou de coulissen hebben doen vlam vatten, waarna de brand via het too- nieelgordijn naar de zaal is overgevlo gen. Volgens verklaringen van den in specteur der verlichtingsinstallatie, die zich voor de voorstelling op de hoogte o-_f ae jongste dame zeide geeuwende: „Moe der, ik ben doodmoe. Gaat gij meue naar boven?” „Nog niet, CmniMet antwoordde de gravin; „maar als gij Hioe zijt, kunt gij wei gaan Slapen, —„Alleen riep liA meisje uit, ter- wijl zij onwillekeurig huiverde.. „Gij hebt gelijk'", zefodte dé gravin, „ik zat ireegdan. Ik heb het t best geacht geen kamenier meue te bren gen, mijnheer Gagerot vervolgde zij. ,.Maar ik kom terstond terug. Wees zöo goed> een oogenblik te wachten.’ Dit «‘ggende naku^Aji een der kaar sen maar CamjjMw^^nd hdet op „Kom1, Caniille’C/jAw.-. few.e moeder droog. „Ik hier blijven. ino(‘<ler”.!Ï*fi^^iL^lk;t meisje. De gravin fronste 'S&Ml^whoiofd, en Gagerot vroe» lachende „Is mejut- 'Irouw bang voor spoken „Geen diwaze kinderachtigheden”, hernam de gravin de Bnevise. Camilte aarzeldé nog, toen een der deuren van het salon geopend1 werd, en er een meisje binnentrad, met een kaars in de eene em een koffiekan in de andtere hand. „Wat hebt gij daar, Eugenie?” vroeg de gravin. „Ik heb in die keuken koftie gehaald voor Martha en mij”, antwoordde het meisje. „Daar wij al drie nachten heb ben gewaakt, vreezen wij in slaap te vallen. Dit Zeggende, ging zij een andere deur uit. en toen aj ver

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1