t s I illl Blad. A rd. HEID ■rmen door D. Ft. IE KRACHTl’IL rbare Bustes. Ook ukken. Bekroond eere-Jipioma’s In toeneming Gega jor Artsen aanbe <Uri rbetui gingen stuks SJiO, 200 is onder ru-mboa lo twissel, tr. 21, Den Heaic- n NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No.' 18880 ^Donderdag 27 September 1828 87»Jeargan g O Dit blad verschijnt dadelijks behalve op Zon- en Feestdagen draagstuk 1 - FEUILLETON. DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. 3 1 - BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, G0UDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. het L (Wordt vervolgdD TA6WTTW Vele menqchen doen met hun leven als de kinderen met een geschenk. Zij zijn er blijde m'ede, maar bederven en ver nielen het. ensch, die baby eén vraagstuk kwestie i> hulp van idermeel >este verstand en verpleegster. joekje aan WESTZAAN. De Krassin wordt in de eerste da gen van October ui St. Petersburg ver wacht. *den tot het coali- \en toen deze in au kwam Sarwat Uegaf zich in die Londen, waar hij een stand j op hü op- grootere Men meent te weten dat vandaag aan de gezanten der Vereenigde Staten in Groot- Brittannië en Frankrijk ter doorzending aan de regeeringen van deze twee landen het antwoord van de regeering te Washing ton is gezonden betreffende het Engelsch Fransch vlootvergelij'k. Het antwoord aan Londen gezonden» is in zijn groote lijnen nagenoeg gelijkluidend^ aan dat, gezonden aan Parijs. Het verwerpt, naar men gelooft, het voorstel tot het hervatten van onder- handelingen betreffende de beperking van de vlootbewapeningen met als grondslag het EngelschiFransch vërgelyk. Tegelij kertijd zet de regeering der Vereenigde Staten opnieuw ihaar standpunt uiteen in zake het vraagstuk der ontwapening ter zee. naar heit vertrek van de ziekte te gaan en Eugenie te roepen. Hij ging naar beneden, trad zonder gedruiscti te ma ken het vertrek van de zieke binnen, nad was Ota •*e len; de Ma la gedeelte- Het wetsontwerp op de winkelsluiting. Het uitgestelde afdeelingsonderzoek. Het besluit van de Centrale Afdeeling der Tweede" Kamer, om het ontwerp van wet op de winkelsluiting thans nog niet in de afdeelingen te behandelen en dat bij een volgende regeling van werkzaamheden daaromtrent een beslissing genomen zal worden, is, volgens Het Volk, genomen, omdat men de agenda van het afdeelings onderzoek in verband met de Staatsbegroo- thans te overbelast oordeelde, dan dat het aanbeveling zou verdienen daarop ook nog. het niet onbelangrijke winkelsluitings- wetsontwerp te plaatsen. Men vreesde, dat aan het ontwerp niet de noodige aandacht zou kunnen worden geschonken. Verwacht kan echter worden, dat het bij het volgend afdeelingsonderzoek aan de orde zal worden gesteld. Stenhuis Links-Socialist. De heer Stenhuis heeft volgens net „Volk” in een vergadering van de orgaanconunissic van de Openbrief-onderteekenaars mee gedeeld, dat hy van plan is in de Tweede Kamer zelfstandig als links^socialist op te treden. handeld het beroep van den raad der gemeente Stoppeldijk tegen het besluit van Ged. Staten van Zeeland tot niet-goedkeu- ring van het raadsbesluit tot ontslag van den secretaris-orttvanger der gemeente Van Zon. Het raadsbesluit was gegrond op het te kort schieten door den secr.-ontvanger in de uitoefening van zyn functie. Ged. Staten, aanwijzingen van fraude wel aanwezig en slordigheid bewezen ach tende, meenden echter, dat er geen vol doende grond bestond voor een zoo ingrij pende straf als het verleenen van ontslag. Mr. L. N. Deckers, lid der Tweede Kamer trad op als gemachtigde van de gemeente Stoppeldijk. Hy constateerde, dat hier geldt een strijd tusschen het algemeen en pnvaat belang, erop wijzende, dat ook Ged. Staten de handelingen van den secretaris laakbaar achten, doch uit medelijden hem willen handhaven. Het gaat hier niet alleen om de belangen van den betrokkene en zelfs niet om die van de gemeente Stoppeldijk, doch om dit algemeen belang, dat de amb tenaren in ons land ervan doordrongen moeten zijn, dat zy eerlijk en onkreukbaar behooren te zyn. De Ned. Bond van Ge meenteambtenaren moet dan ook ophouden met op te^ komen voor de particuliere be langen van elk lid, dat fouten heeft gemaakt, die niet mogen worden getole reerd. De vertegenwoordiger van den Bond van Gemeenteambtenaren, optredende voor den betrokken secretaris, betoogde, dat dit ge val helder belicht het gebrek aan een onpartijdige rechtspraak voor ambtenaren. Onder den invloed van de dorpspolitiek te Stoppeldijk, den schoolstrijd aldaar, zyn de feiten opgeblazen en is den secretaris ont slag verleend. Ondanks het feit.dgt Ged. St. de zaak in onderzoek hadden, kon de raadsmeerderheid op hun uitspraak niet wachten; de secretaris moest worden ont slagen. Tegenover de rede van den heer Deckers stelde spr. het feit, dat de rechter den betrokkene niet heeft veroordeeld, het geen een streep door de rekening van de raadsmeerderheid was. De Kon. beslissing volgt later. AAT uw MAX UfT ROOXBH GEEF HEM TABLITT Dat defoe overeenkomst zoo spoedig gesloten werd, was het gevolg eener ounstandigheiidi, welke mevrouw deBre- yise eerst vernam, toen zij later te Iwijs een onderzoek deed naar Ga- gerot. Gagerot en de geruïneerde dandy P’aul Chagoin kenden elkander reeds sedert lang, en haatten elkander we- dlerkeer/ig. Verscheidene melen had de spilzieke neef den praalzucht igen Gagerot otver zijn gierigheidDeschaiamd gemaakt. Wel honderd) malen had hij dezen, door die tergende stoutheid zijner inzetten, van de speeltafel ge jaagd. Toen Gagerot zich eens be rodmde, dat een setioone op hen» ver iiefdi wae, fhald Paul binnen vieren- twintig uren zijn beminde weggekaaot. Bovendien stak Paul den draak' met de kundigheden en vooral met de on baatzuchtigheid van Gagerot. Einde lijk. om de maat «vol te meten, had Paul, toen Gagerot met spelen eenige honderden louis d’or aan hem verlo ren en voot deze som accepten ge- ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar de beaorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.89. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 83. Postrekening 484M. Het Amerikaansche antwoord. De slotzitting van den Raad van den Volkenbond. Een opdracht aan Jhr. Loudon. Een spoorweggeschil. dische commissie, in het byaonder door Unden, Rolm en Politis, die de voornaamste autéurs zyn van het algemeen verdrag tot vreedzame regeling van internationale ge schillen, dat thans open staat voor toetre ding van alle staten. Wat de ontwapening betreft, bepaalde Zahle zich tot het ujtspre- ken van de hoop, dat de organen van den Volkenbond het volgend jaar waardevolle resultaten aan de Assemblee zullen kiunncn voorleggen. Met betrekking tot het ontwapenings- werk maakte Zahle een toespeling op het Engelsch-Fransche vlootaccoord in den kor ten zin: „Eenige desillusies hebben zich helaas voorgedaan op hetzelfde oogenblik, waarop nieuwe hoopvolle uitzichten zich schenen te openen.” Zahle sprak echter het vertrouwen uit, dat de volkenbondsorganen door hun arbeid in het komende jaar aan de tiende volkenbondsvergadering waardevolle resultaten op het gebied van vermindering en beperking van bewapening zullen kunnen aanbieden. Ook maakte Zahle een toespeling pp de discussie over de ontruiming van het Rijn land en bracht hy in herinnering dat derge- lyke discussies veel moeilijker zouden zijn geweest, indien de Volkenbond den staats lieden niet de gelegenheid tot besprekingen bood. Ten slotte sprak Zahle zijn vertrou wen uit in de nieuwe methode van interna tionale oprechtheid, waardoor de staten in het openbaar en rechtstreeks met elkander debatteeren over aangelegenheden, die hun het meest ter harte gaan. Naar de N. R. Ct. vernam heeft Jhr.: Lou don van den Volkenbondsraad de fonneele uitnoodiging gekregen in verbinding te wil len blijven met de mogendheden wier mee- ningsverschililende een spoedige byeenkomst der voorbereidingscommissie voor de ontwa peningscommissie nog in den weg staan. Ook heeft de Volkenbondsraad den heer Loudon het verzoek kenbaar gemaakt om in verband met den stand der besprekingen tusschen de zeemogendheden den .datum der nieuwe byeenkomst der voofbereidingscom-x missie naar eigen inzicht te willen bepalen, doch deze commissie in ieder geval uiterlijk in het begin van 1929 byeen te roepen. De Volkenbondsraad hefeft bovendien besloten overeenkomstig den wensch der verga dering, dat de commissie Bernstorff in zake de wapenfabricage te Genève zal bij eenkomen, om nogmaals te probeeren de meeningsverschillen in zake de publiciteit voor de wapenfabricage uit den weg te rui men. De raad benoemde op grond van de ver dragen vap ‘st. Germain en Trianon ingenieur K. Kal ff, directeur der Nederland- sche Spoorwegen, tot lid van de commissie van drie arbiters voor de beslechting van het geschil tusschen een Oostenryksche io- kale spoorwegmaatschappij en Hongarye. BUITENLANDSCH NIEUWS. ITALIË. jonggezellen opnieuw bedreigd. s De belasting verdubbeld. De nünisterraad) heeft besloten de vrijgezellenbelasting te verdubbelen. De belasting voor de vrijgezellen werd in December 1926 ingevoerd, ruige verlegenheid. Zij was naiïwe lijks in staat om; hare dochter in be dwang te houden, die geheel verw’’- derd bleef roepen „Ik heb tiaar ge zien. Ik heb haar gezien. Daar is zij. Daar is zij’ En nu deed het ge schreeuw van Gagerot haar begrijpen dat er een erf ander ongeluk was ge beurd. Het gerucht deed echter nie mand te voorschijn kooien want de bedienden sliepen aan het andere ein de van het kasteel, en de gravin, was derhailve genoodzaakt naar beneden te gaan, twaar zij Gagerot vond, die nog om hulp riep. Maer op het oogenblik, dat zij het ziekenvertrek binnen trad, werd de vensterdeur geopend,, en, vloog Eugenie op Gagerot aan. roe- pendie ■zwijg, .jnijnheer, zwijg Vervolgens toen rfj de gravin zag, gaf zij een gil, wierp zich op een stoel neder, en barstte in tranen uit. te Parijs, 55 jaar oud, Ie oud-premier van en verwonderde zich, dat hij Eugenie daar niet vond. Doch misscltóen ook zaj tiet gegil' gehoord, en gaan zien wat het beteekende. hiernaar te vragen, naderde hij oude Martha1, die in een armstoel zat, en zag nu dat dle-ze sliep, zoo vast zelfs, dat geen aanstooten of schud den haar deed ontwaken. Eenigszins ontsteld zag Gagerot om zich heen, en betnerkte nu, diat een der vensterdeu ren, die in heit park uitkwamen, niet geheel dicht was. Qit vergrootte zijn ongerustheid. Hij snelde naar het bed dar zieke, en zag met schrik, dat haar gelaat met een kussen was be dekt. Hij rukte dit weg. Mevrouw de Soubiran was gestiktzij ademde niet meer. Hevig ontsteld, begon Gagerot 2X)<i hard om hulp te roepen, dat me vrouw de Brevise hem hoorde. De gravin bevond zich in geen ge in zyn slotwoord wees president Zahle de verrichte arbeid, welke zich naar b!S merkte heeft gekenmerkt door openhartigheid en waarin hy een waarborg ziet voor den vrede en nieuwe methoden van internationale openhartigheid, vryheid van oordeel, en directe debatten tusschen de sta ten. Hij vertolkte de voldoening der Assem blee over de nieuwe bijdrage tot de inter nationale arbitrage, geleverd door de jori- ADVERTENTIEPRU8: Uit Gouda «n amatrafc» (Mworaida tot dan beaorgfcring) 1—6 regelt L39, elke regel meer 825. Van buiten Gouda en dan bexornkring: 1-5 regels f 1.55, elke regel meer 8M. AdwrtontHn in liet Zaterdagnumaar 28 bjjalag op den prjja. Liefdadigtodda-advertentiin da helft van den prjje. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1-4 regels 2J5, elke regel meer f LM. O* de voorpagina 58 8> booger. Gewone advertentidn en ingezonden mededeelingen hty contract tot sear geredueeerden prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen 'worden ingezonden door tuasehenkcMnst van eoliede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zjjn. daar .uussolini mieende aldus het hu wen ijk te l>e,orderen en het gebbortc cijfer te doen itijgeui. Zijp verwachtin gen Rijken echter te zijn Beschaamd, DUITSCHLAND. De vlucht van de „Graaf Zeppelin.” De „Graaf Zeppelin” is na een vlucht van ongeveer 4 uur weer te Friedrichshafen ge land en terug in de loods gebracht. Weer een moord in een trein. Op de Kaiserbrücke te Mainz is het lyk van een 28-jarigen man gevonden. De man moet goed gekleed geweest zyn, maar had noch een horloge, noch geld, noch papieren bij zich. Men vermoed, dat hij in den trein beroofd en vermoord is en daarna uit het raam geworpen werd. De knoeierijen met oorlogsleeningen. Weer een arrestatie. Op bevel van den Officier van Justitie' is zekere Glasel, directeur van het Delphi- pallast, een lokaal in het westen van Ber lijn, in hechtenis genomen. Glasel zou zich samen met Schneidt, den directeur-gene- raal van het Delphi-pallast, die voortvluch tig is, aan knogjeryen met oorlogsleeningen hebben schuldig gemaakt. Een Nederlandsch echtpaar het slachtoffer van een geveltoerist. De dief gearresteerd. Een Nederlandsch bankier, die met zyn echtgenoote verbleef in een hotel in het westen van Berlyn, werd Dinsdagnacht ge wekt door gedruisch in zyn kamer. Een geveltoerist was langs een steiger, die voor het gebouw stond, naar boven geklommen en vervolgens door het open raam in de kamer van het Nederlandsche echtpaar binnengedrongen. Met de hulp van een zak lantaarn had de indringer reeds de juwee- len van de echtgenoote van den bankier, waaronder een kostbaar parelsnoer, buit gemaakt. Op het oogenblik, waarop hy de kamer weder door het open raam wilde verlaten, ging de bankier hem te lyf. De man slaagde er echter in zich los te ruk ken en langs den steiger te vluchten. De bankier alarmeerde nu het personeel van het hotel, dat het gebouw tentond omsin gelde. Weldra was ook de politie ter plaatse Eerst kon men geen spoor van den dief ontdekken;; tenslotte vond men hem in een .Zij trachtitö mujnhjeer Gagerot te dloeni begrijpen, dat de kinderach tige schrik der markiezin vjoor het iiifiken-van een testament waarschijn lijk ten gevblge zou hebben, dat haar neef haar erfgenaam werd, maar dat iemand, di,e belang bij de besebikkin gen van mevrouw de SoUbiran, naar detze angstvalligheid niet uit het hoofd kon praten, hoewel zulks door een Weeindeling gemakkeMjk zou kunnen 'gescbiedien. Gagerot begreep mevrouw de Brevise voordat zij half had uitge sproken, en bood haar zonder omwe gen zijn diensten aan fiOIDSCHË (IIIIIAM. De Volkenbondsvergadering te Genève is gisteren met een slotwoord van president Zahle gesloten. Te vorep werden nog een aantal zuiver formeele quaesties afgedaan. Verder stelde de Raad de procedure vast voor de benoe ming van acht leden van het centraal con- trole-orgaan, dat krachtens de onlangs In werking getreden opium-conventie toezicht, houdt op den handel in verdoovende midde len. Hiertoe zal een subcommissie van den Raad van drie leden, eventueel uitgebreid met een vertegenwoordiger van de U.S.A., tijdens de volgende Raadszitting kennis ne men van de candidatenljjst, waarop alle sta ten, die tot de conventie zyn toegetreden, twee namen kunnen plaatsen. De subcom missie maakt daaruit een voordracht van 16 personen op, waaruit de Raad eventueel bij gestaan door een vertegenwoordiger der U. S.A., de acht leden kiest. j Alle leden van den volkenbondsraau, alle staten, die de Geneefsche opiumconventle geratificeerd hebben, dus ook Nederland, en voorts Amerika worden uitgenoodigd vóór '15 November twee candidaten op te geven en liefst een dezer buiten de landsgrenzen zelf te kiezen. Ook wordt den regeeringen in overweging gegeven, dat een der candidaten een bijzondere deskundige zal zijn over den toestaikl in de landen, die opium vóórtbren gen of verdoovende middelen vervaardigen, terwijl de andere candidaat een bijzondere kennis van de toestanden in de door verdoo vende middelen geplaagde landen moet be zitten. Een ondercommissie uit den volkejibonds- raad, bestaande uit de gedelegeerden van Canada, Finland en Japan, zal dan uit ai deze candidaten een voordracht van zestien deskundigen opmaken, waarna de volken bondsraad in Zyn op 10 December aan van gende nieuwe zitting de definitieve keuze van acht leden zal doen. Men ziet uit het ingewikkelde dezer rege ling, dat de raad er zidh reeds van bewust is, dat een groote strijd om de zetels te wachten staat. t CHINA. Noodlottige brand te Hankau. Tal van dooden; 7000 menschen dakloos. In een speelhuis in de inlandsen© stad Hankau is gisteren een brand uitgebroken, die zeer snol om zich heen greep. Tweeduizend, huizen en winkels zijn afgebraud, een dier hoofd- slraiten is vernield. Er zijn reeds ze ven lijken gevonden. Men vreest dat er in de vijvers nog tal van person0® verdronk em zijp A die trachtten aan de vuurzee ife ontkdknen Er zijn 7000 per sonen dlakloos. bt retersburg. Ook dte vlieger Tsjoes- nowski bevijfdt zicji -aan boord. geiven had, welke hij niet betaalde dfie briefes verachtelijk aan zijn knecht geschonken, om er mede te doen wat hij wjïide. Galge|rot werd derhailve door den knecht van Paul •gedagvaalrd, en hoewel hij terstond liad be<aald, was de zaak toöh ruebt- 'blaar geworden Men zal licht begrijpen hoe gaarne Gagerot wilde medewerken oni zijn vijand te doep onterven. H®t toéval djende hem uitmuntend. Mevrouw oe Brevise was nauwelijks wetifer ee„ maand te Panjs, toen mevrouw ue Soubiran gevaarlijk ziek werd. Men heeft gezien, op welke manier Gage rot bericht gaf, dat hij zijn volle be lofte had vervuld Keeren wij nu terug lot het gecd dart men eensklaps in het kastel hoor de. Dit gerril was door Camille de Bre vise aangehetven, die. toen hare moe der bij haar kwam, een heiligen ze nuwtoeval had. Gagerot was haat ge volgd, en de Gravin verzocht helm ojn at -uicu iiciii 114 een leegstai^i vertrek van het hotel, waar hy zich acfi|^r een gordyn verborgen had. Het bleek een oude bekende van de justitie te zyn. De buit was nog in zyn bezit. AFRIKA. Een fort in de lucht gevlogen. 40 dooden, 200 gewonde rokkaansche stad Melifli lijk verwoest. Havas meldt uit Melilla, dat daar een munitiedepot het fort Cabrerizas Bajar in de lucht is gevlogen. Er zouden 40 dooden en 200 gewonden zyn. Er stonden een groot aantal kleine huizen omheen. In het fort waren 20.000 K.G. buskruit opgeslagen. De nieuwe wyk van Melilla werd vrywel geheel verwoest. Men vermoedt, dat onder de ruïnes nog meer slachtoffers liggen. Onder de ver misten bevinden zich twee artilleristen van de wacht van het fort. De hoogecommissa- ris voor Marokko, Sun Jurjo, werd gister avond te Melilla verwacht. RUSLAND. De Krassin op weg naar huis. 1 e Kraewin is gisteren ie Tromsoe aangekomen op den terugweg naair SSt Petersburg. Ook dte vlieger Tsjoes- EGWPTE. Sarwat I’aVija overleden. Zaterdagmiddag isV plotseling overleden dl Egypte Sarwat Pasja. In 1926 was hjj' toegeïte tiekabinet van Adly Pasja den zomer van 1927 aftn Pasja in zijn plaats. Hy 1 hoedanigheid naar verdrag met Engeland tot stand bracht. Daar de. meerderheid van de Kamer niet van dit verdrag gediend bleek te zijn, nam hy zijn ontslag en werd opgevolgd door Nahas Pasja, die op zyn beurt weer zyn plaats afstond aan Mohammed Mahmoed Pasja. BINNENLAND. De Koninklijke familie uit Amsterdam naar Den Haag vertrokken. Heden te hatf tien is de Kon. hunt lie, die een week in Amsterdam ver toefde, naar den Haag vertrokken. Door de muziek van de Marine werd liet Wi'ihelnxus gespeeld. De wacht pre senteerde het geweer en langzaam reed de caddillaa waarin de Koningin en de Prinses hadden plaats genomen langs het paleis, tcegejuicht <toor een voor dit vroege morgenuur talrijk pu bliek, en vervolgens langs Daan, Spui Singel, Kojiijigsptlein, Leid»ch|eiBtraat, Overtoom en Hofweg naar Den Haag Dr. S. C. graaf van Randwyck tweede zendingsconsul. Het Eed. Bijbelgenootschap heeft in samenwerking met de zendingscorpo raides en Kerken, die in het Zendüngs consulaat verbonden zijn, tol tweeden zendingsconsul benoemd dr. S. C. graal, vati Rand wijck. Zooals men we^t is de eerste zendungsconsul dlr. N. A. C. Sloteanaker de Bruine. I ’e heer Van Randwiijcg is een zoon van den burgemeester van Amersfoort Hij studeerde te1 I trécbt in de rech ten en was eenagen tijd werkzaam bij het llooge (Icununiissana'at van den Vol kenbond te Danoig. Dezer dagen is hij in het huwelijk getredlen met mej. O- Thomas, dochter van wijlen prof. Franc Thomas te Genève. De lieer en mevr. Van Randwijck denken eind' October het vaderland ie verlaten, in Decenioer deel te nemen aatn de vergadering der WereldkFede- ratie van Chrisfetn-Studenten in Britse^ Indië, en dan vandaar naar Batavia ta gaan, waar zij in het begin van Ja nuari verwacht worden De gemeentesecretaris van Stoppeldijk. Een ontslagkwestie. Voor de Raad van Staten is gisteren be-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1