Blad. NOBEL infabrie£ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx Maandag i 87* Jaargang Mo. 18883 bar 1828 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen i BAKKEN gst adres it 73 flood» FEUILLETON. i j 7- 1 DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. 1879 40 GOUDA. in (Wordt Tervoln^i neoben die i schitterend rel in goed- n en beter GOUDA 1878 100 en, L electrische een geheet ,E”. Groote uik. een Gemeentefonds, waaruit jaarlijks aan de gemeenten uitkee- ringen worden gedaan volgens een formule, waarin eenerz^ds de druk der verplichte uitgaven en anderzijds de draagkracht der ingezetenen tot uitdrukking is gebracht. De middelen van het fonds worden ver kregen uit de opbrengst van de Gemeente belasting, een nieuwe heffing die blijkens de Memorie van Toelichting bedoelt te zijn een unificatie in gematigder vorm van de gemeentelijke inkomstenbelasting. De gemeentelijke inkomstenbelasting wordt afgeschaft, evenzeer als de forensen belasting. Aan de gemeenten wordt afgestaan de hoofdsom der grondbelasting hetzij °P de gebouwde hetzij ongebouwde eigendommen, naar keuze van elke gemeente. Aan de gemeenten wordt de bevoegdheid gegeven een eigen verteringsbelasting te hellen. Hiertegenover wordt de Ryks be las ting op het personeel afgeschaft. Aan ue gemeenten zal vrij staan opcen ten op de Gemeentefondsbelasting te hef fen, waarvan het getal niet hooger mag zijn dan het getal opcenten dat in de ge meente geheven wordt op het gebouwde en dat, indien het de 30 overschrijdt, in zekere verhouding zal moeten staan tot het aantal opcenten of de vermogensbelasting. De wet van 1897 inzake de uitkeeringen aan de gemeenten wordt ingetrokken. Door een wijziging van de Provinciale Wet wordt aan de provinciën, ter vervan ging van opcenten op de personeele belas ting een iets ruimer bevoegdheid gegeven tot het heffen van andere opcenten. Het ontwerp van de Staatscommissie 1921 tot regeling van den steun aan noodlijden de gemeenten, wordt, behoudens wijziging van één der artikelen, in dit wetsontwerp overgenomen. Het zal in werking treden op 1 Mei 1931 een gedeelte der bepalingen op 1 Januari 1980. De financieele betrekking tusschen rijk en gemeenten. De voornaamste bepalingen van het wij zigingsont werp. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de financieele betrekking tusschen het Kijk en de gemeen ten en wyziging van eemge bepalingen der Gemeentewet. De voornaamste bepalingen daarvan zjjn de volgende Ingesteld wordt Uit de toelichting. Aan de Memorie van toelichting ontleenen we nog dat de Ministers van Financiën en van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, groote waardeering hebbende voor den ar beid der commissie en op een voornaam punt de door haar getrokken lijn volgende, zich met de conclusies van het verslag der Staatscommissie 1921 niet kunnen vereeni- gen. Hun bezwaar ligt voornamelijk in het leeningen verkregen zijn en zouden ook nieuwe gevallen van bedrog bekend zijn geworden. De controle zal in de komende dagen wor den voortgezet. Nog een arrestatie wordt geméld en wel van Jozef Schneid te Parijs, de voormalige directeur-generaal van het „Delphia Palast” te Berlijn,die bij de oNigutiezwendel be trokken is. Hat Fransoh- Britsoh Wlootaoooord. Poincaré over' de a.s. besprekingen. Zooals men kon verwachten, heeft Ame rika met betrekking tot het Fransch- Engelsch vflootvergelijk zijn „onaanneme lijk” uitgesproken maar het heeft de aan dacht, getrokken dat het dit niet op bitsen en verbitterden toon heeft gedaan, zooals algemeen verwacht werd. Integendeel de nota was, men heeft het reeds kunnen lezen op rustige wijze gedirigeerd, en sluit een vergelijk niet uit. Het Fransch-Engieisch vergelijk vormt, zooals het thans is, naar het Amerikaansche inzicht geen beaprekingébasis. In beginsel, zoo gaf de nota te kennen, is Amerika niet gekant tegen een Fransch-Engelsche af spraak, wanneer deze de ontwapening ten goede komt, maar de onderhavige voorstel len bevatten een regeling die voor Amerika onaanvaardbaar is. Zelfs gaat Amerika nog verder door te verklaren, dat het op elke conferentie gaarne rekening wil houden met speciale verdedigingsbehoeften, van welke maritieme mogendheid ook, alleen niet op een basis alls in het Fransch-Engelsch ver drag, omdat Amerika onvermijdelijk acht een opnieuw opleven van den bewapenings- wed ijver. Het Amerikaansche bezwaar richt zich met name tegen het feit, dat alleen kruisers tot en met tienduizend ton en gewapend met zes- tot achtduims-kanonnen, alsmede duik- booten waarvan de inhoud 600 ton te boven gaat, naar de Franschen en Engelschen wil len, zuilen worden beperkt. Hierdoor zouden juist de typen worden getroffen, die Ame rika het meest noodig heeft. Het gevolg ervan zou tevens zijn, dat landen met een groote koopvaardijvloot, waarop makkelijk zesduimskanonnen kunnen worden aange bracht, in tijd van oorlog in een bizonder voordeelige positie zouden komen. Amerika wil de tonnage van aKe scheepsklassen be perken én evenzeer de duikbooten beneden de 600 ton. Nog liever zou ze deze geheel afgeschaft zien. Het is nu aan Engeland en Frankrijk te antwoorden op de Amerikaansche kritiek. Over het algemeen schijnt de indruk der nota te Londen en Parijs, al komt zij feite lijk op een volkomen weigering neer, nog J gunstig te zijn, daar men een fel en scherp document had verwacht. In plaats daarvan laat Amerika de deur voor verdere besprekingen open en ook in de Fransche hoofdstad is men blijkens de telegrammen de opvatting toegedaan, dat de Amerikaan sche nota de voortzetting der onderhande- lingen voorstelt. ABONNEMENTSPRIJS» pe* kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad p~ 10”” Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan om Bureau: MARKT 81, GOUDA, bh onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. SPANJE. Wederom een spoorwegongeval. Drie dooden, vele gewonden. Naar uit Gibraltar gemeld wordt heeft Zondagochtend bij Cordova een botsing plaats gehad tusschen twee sneltreinen. Drie personen werden gedood, vijftien ande ren zwaar gewond. Gisteravond laat waren poch de reizi gers noch de voor Gibraltar bestemde post op de plaats van bestemming aangekomen. CHINA. De plundering van de „Anking”. Een Britsch schip door piraten ge nomen. Het Britsche s.s. „Anking” van de China Navigation C:mpany is op 26 September op weg van Singapore naar Swatau door piraten genomen en naar de baai van Honghai gebr!*ht, ten noorden van het be ruchte zeerooversnest in de baai van Bias, en daar voor anker gegaan. De stuurman en de hoofdmachinist, beiden Britten, werden gedood evenals de Chineesche bootsman. De kapitein werd gewond. De zeeschuimers verschenen plotseling op de brug, waar de kapitein ep. zjjn tweede officier hun weerstand boden, doch de kapi tein werd gewond en zijn tweede officier gedood. Na een wanhopige worsteling tus schen de officieren en priraten behie'usn de laatsten de overhand. Het schip werd ver volgens naar de Honghaibaai gebracht. Toen het eenmaal voor anker lag, werden de passagiers op de brug op een rij gezet e" gefouilleerd, terwijl de lading en de hutten stelselmatig werden geplunderd. De zee schuimers namen daarna in de sloepen van het schip» met hun buit de vlucht. Zij moeten een buit van 9000 pond ster ling gemaakt hebben. Er waren 1400 passa giers aan boord, vermoedelijk allen Chinee- zen. In marinekringen verwacht men dat on verwijld krachtmaatregelen genomen zullen worden door den marine-commandar t ir. China, Admiraal Sir Reginald Tyzwhitt, tegenwle zeeroovers, die zich meester maak ten van het Engelsche s.s. „Anking", twee der officieren vermoorden en een aantal an deren verwonden. BINNENLAND. De Koningin hedenavond naar Het Loo. Naar het Corr. Bur. meldt zal II. M. de Koningin hedenavond naar liet .Loo tcrugkeeren. Als ge een goed voornemen hebt, laat er geen gras over groeien, want spoedig kan het gras over u groeien. bingang ie zijde ligende gezegden en uitdrukkingen maar hij zélf geraakte daardoor zoo weinig van van zijn stuk, dj^t ook anderen de-ze spoedig vergeten waren. Toen Cornelie rich verwijderd had, wend de hij zieb, zoo bedaard als ware er niets gebeurd, tot Lavignan, en vroegy „Kent uwe vrouw dan die onbeken de?” „Ja”, antwoordde Lavignan; „zij gaan zelfs veel met elkander om.’ „Dan zult gij haar ook wel ken- v. In dezen geest heeft Minister Poincaré zich ook uitgelaten gisteren bij de onthul ling van een monument voor de gesneuvel den in Chambery. In de rede, welke hij daar bij hield herinnerde hij aan het feit, dat Frankrijk na den oorlog, die zonder zijn schuld werd ontketend, zaoh er toe beperk- scnilueren. irij was een poos onbie- wégejijk blijven zitten met het hooid in ae hand efi dien edleiooog op een stapied boeken," maar stond nu op, - n zien achter den schilder te plaatsen, die aan zijn hanen bezig was „Hé, dat ziym haren’ zeidie| die schil der, die de stokkerige pieken van Ga gerot in zijde-achtage krullen had her schapen. ,,Ja’ was het antwoord, „maar ik verbeeld mij, dat het voor hoofd walt te smal is.' „Dan zu> len wij het wat breeder maken,. „En dan”, hernam Gagerot zachter sprek’ende, „moesten de wenkbrau wen wat meer ujtkomen. Gij moet op merken, dat de organen van het na denken en de vergelijking van denk beelden zeer sterk bij mij ontwikkeld zijn” „Ja wei”, zeide Lavignan,. „Kom Lavignan”, zeide een heer, die op de sofa een sigaar zat te roo- ken, „houd u nu zoo dom niet. Gij begrijpt immers wél, dat gij hem den kop van een wijsgeer, en genie moet geven. Gagerot is voornemens zijn por tret te laten lithographeeren en net aan at de kiezers van zijn arrooidisse.- met te zenden. Dat recommandeert „Altijd' dezelfde aardigheden, Cha goin”, zeide Gagerot, terwijl hij knor rig weder ging ritten. „Ik zou' u n» den om eens een ander onderwerp te liezen.” Dé schilder vervolgde stilzwijgend rijn arbeid, totdat er aan de deuir werd 6 Wjij bevinden ons nu in een dier huiizen van het kwartier Saint-George- wiedxeir bovenste verdieping door de atehera van een half dozijn schilders wordt ingenomen. Hét eerste atelie hetwelk wij-met onze lezers zullen binnentreden, is dat van Eugène La vignan, een middelmatig kunstenaar, maar begaafd mét een talent, dat juist geschikt is om een schilder rijk te maken. Reeds tien jaren lang scbil- derd|e Lavignan altijd dezelfde por tretten hij gaf namelijk alle vrouwen gnoote oogen, kleine mondjes, een fraaie kleur, blanke ronde armien, c-n fijne mollige handjes,0 en maakte daar bij het afbeeidheï gelijkend genoeg, dat men het mode, daarin kon her kennen Lavignan wa» ook bijzonder in de mode bij de dames, zelfs hr haar, die inderdaad smaak voor de schilderkunst hadden. Gagerot die de zonderlingste mid delen aanwéndde om rich tot gedepu teerd© lei doen benoemen, had Lavig- nön ulijtgekozen otri zijn portret te te, de teruggave te eischen van de gebieden» welke het in 1871 verloren had tegen den plichtig tot uiting gebrachten wil van de bewoners. iDe vrede, zoo ging spreker voort, verre van ons onvoldaan of onbevredigd te laten, heeft ons dus de gewettigde voldoe ning geschonken, waarop wij na zooveel be proevingen hoopten; en wij hebben van nie mand iets geëischt, behalve datgene wat de verdragen ons beloofden, te weten: veilig heid en herstel. Sedert dien hebben wij de wapens neergelegd en niets méér nage streefd dan de nakoming van deze verplich tingen. Geen land, zoo vervolgde de premier, heeft zoozeer geleden als Frankrijk, geen land telde zooveel dooden, zag zooveel steden en dorpen verwoest; wij zyn dus het volk, dat zich het best de gruwelen van den oorlog kan voorstellen en dat dus uiteraard het meest geneigd is, ze te vervloeken. Wy zyn dan ook de eersten geweest, die ons be gaven op den weg der ontwapening. Te Washington, te Genève, te Parijs hébben wij door vermindering van onze effectieven en door verkorting van den diensttijd voor beelden gegeven, waaruit onze goede wil af doende blijkt. Men zal niettemin begrypen; dat wy genoodzaakt zjjn bij de beoordee- ling van hetgeen noodig is voor onze verde diging, rekening te houden met de aanvals middelen, waarover anderen oeschikken door hun kader, door hun vereenigingen voor militaire voorbereiding, door de groot te van hun bevolking, en door het gemak, waarmee zij hun industrie kunnen omzetten. Evenzeer moeten wij, als men opnieuw het herstel'vraagstuk onder het oog wil zien, er aan herinneren, dat een ïcgeling, wil zy billyk zyn, ons behalve al datgene, wat wy aan onze schuldeischeis moeten betalen, een behoorlijke vergoeding moet verschaffen voor onze oorlogsschade. Maar hoe groot ook op het gebied van veiligheid en herstel de noodige voorzich tigheid moet zijn, die ons niet veroorlooft lichtzinnig onze onderpanden te laten varen, wij willen niettemin de onderhandel ingen niet ingaan met de bijgedachte, dat wy ze zullen laten trainee ren en mislukken. In tegendeel, wy zullen er zoo spoedig moge- lyk mee beginnen, en wij willen ze oprecht en vol vertrouwen voeren. De hoofdzaak is, dat niets zoo funest zou zyn voor het werk, dat thans begonnen is, als een samenwer king, die verzuurd werd door humeurigheid of verkild door twijfelzucht. Onze dooden, zoo besloot Poincaré, heb ben ons bevolen onze zege niet te verzaken en Frankrijke erfdeel te bewaren en te be veiligen tegen vreemde invasies; maar zy hebben ons evenzeer gelast, FranKrijk voor een terugkeer van de ramp te sparen, en met volhardend geloof te werken aan de organisatie van den vrede. Wij zullen dit dubbel vermaan niet vergeten. geawpic. Aiien nepen te geljja „uin nen. ncm jongeman openue ue aeur, luaar Pleet op den areaivpei staa „tiet is Arthur de Cliajigiron iluia- teruie chagoïJu een jongeman die naasv liem zat ui het oor. voorneem wasmj heen was hij een goede jongen, maa- sinds hij gebrouwd is De Cliangiroin groette Gagerot als een ouden benende en wnenade zien toen tot Lavignan, zeggende „Neem mij niet kwalija, mijnheer. Ik dacht dat ik hier bij mijnheer Torey was.' „Dat is hiernaast zeide Lavignan met de vriendenjaheid van een win kelier, die aijn buurman een klant hoopt weg te kaipen. „llOheb daar aangeklopt, inaar geen antwoord ge kregen”, hernaim de Changiron „en daar de portier mij gezegd had, dat mijnheer Tordy in zijn atelier w meende ik, dat ik mij had vergist. Ik zal nog eens aanktoppen „Men zal u tocli niet opendoen” zeide eer. sdhoone vrouw, die van achter een kamerschut te voorschijn 'kwam1, dat Gagerot tot achtergrond diende. „Waarom niet Is hij niet meer zijn atelier?” „Jalweï, malar jn prouiv» as Mj hem, en dan doet hij nie mand open. „Hé”, viel Chagom hierop in; zich tot Lavignan richten de. „Heeft hij uw vtoorfoeeld gevolgd? is hij 'ook met rijn modél getrouwd?” Lavignan beet zich op de lippen, en zijn Comelie zou hierop waar- ritoffen. Lié’s in Marengo, ADVEBTENTlEPBUSi Wit Genta at enataakw (Mtwraxte M te bwrgkrinc): 1-4 rente f LM, «Ik. mw f U4. Vu Mltu Wonde en dn beeorgkrte*: 1—1 rente f 1M, elke n<el meer f ML AdeertutUta in bet ZMonlanu»' M Mleteg v du prik Lief dedl*beid»«dTeiMntUta de bettt tu du peite. INGEZONDEN MEDEUBEL1NCKN: 1—4 rente LM. "E- I ML prjjs. Groote lettere en randen worden berekend naar piaataniimta. 4 Advertentitn kunnen worden ingezonden door tneechiwikornet van eoliede Boekhanda- laren, Advertentiebureau! en onze agenten en jnooten daage vóór de piaataing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname vOzekerd te zjjn. BUITENLANDSCH NIEUWS. FliANKKUK. Overstroomingen in het Zuiden. Het einde der week heeft in vele streken van Frankrijk hevige iyweders met regen gebracht. In de omgeving van Pont du Fosse is de Drac buiten haar oevers getrede i. Het dorp staat gedeeltelijk onder water. DjjiSt. Clement heeft een bergbeek door het hooge water verwoesting aan een spoorwegbrug aangericht. Een goederentrein ontspoorde. Het verkeer is gestremd. k Ook uit Largentière -en Bourg-d’Oisans wordt schade gemeld. Het B. T. A. meldt Wl Grenoble, dat de riviej Romance door de Jongste regens sterk gezwollen is. De door de zijrivieren aange voerde watermassa veroorzaakte een dijk doorbraak over een lengte van 250 meter. Het water stroomde een vlakte binnen en staat op sommige plaatsen drie meter hoog. De schade bedraagt eenige rhililioenen. Een hevig onweder bóven Parys. Naar de Montag uit Parys méldt heeft in den nacht van Zaterdag op Zondag boven Parijs een hevig onweder gewoed, waardoor groote overstroomingen werden aangericht, ook uit het gebied der Alpen en het Dau phine departement worden zware stormen gemeld. In de stad Briancon in het Dep. des Alpes zyn alle verbindingen verbroken. De passa- gderstrein BrianconCap is ontspoord. In de omgeving van Cap zijn do rivieren gui ten haar oevers getreden. Een Italiaansche vliegmachine verongelukt. De vliegenier majoor Penzd oiwhet leven gekomen. Het Italiaansch mtóne-waterv&egtuig, dat van Spitsbergen terugkeerde naar Italië en waarin zich drie officieren o.w. Majoor Penzo en twee mecaniciens bevon den, is boven de Rhóne-vallei, toen de ma chine op twee K.M. ten zuiden van Valence plotseling van richting veranderde en in botsing gekomen met een electrische gelei ding. De machine stortte in de Rhone. De drie officieren verdronken, de twee mecani ciens zyn Jicht gewond. DUITSCHLAND. Spoorwegongeval bij Kaiserslautern. Uit Kaiserslautern wordt gemeld dat he denmorgen te half zes by het station Kai serslautern een personentrein in botsing ge komen is met een anderen trein. De tweede wagon van den personentrein werd in een andere gedrukt. Tot nu toe zyn er 1 doode, 2 zwaar en 6 licht gewonden. De Obligatiezwendel. De politie te Berlyn heeft, zooals gemeld, tezamen met verscheidene accountants der justitie, Zaterdag in opdreeht van den Off - cier van Justitie by verschillende banken een controle der boekhouding ingesteld. Vol gens het „Berliner Tageblatt” zou kostbaar materiaal voor het ophelderen der aange legenheid inzake het bedrog met de oorlogs swujiUdjn. eertu boos aniwoord gegeven meten de rooker, muist Cluagtyn mt, met had geant woord „Ais hij iniet iiaiair getxoujwd is, heeft hij het zeer geheim genou- oen, want meunAn^i weet er iets van. Hij beeft haar meegebradu uit Zwit serland, maar er is niemand die haar kent.” „Och wat zeide Chagoin, ,,tK wed dat wij haar wef kennen). Hij houdt haar zeker opgesloten. Maar zijn vrouw wil niemand zien. Zij leeft zoo eenzaam als een marmot in rijn hol. Deee zondeninge uitdrukking bracht iedereen aan het lachen, behalve La vignan die bloedrood werd en zijn vrouw, die ach zeer bedaard tot de Changiron wendde en verjvolgde „Wacht een oogenblik, mijnheer. Ik zal Manuei gaan zeggen, dat gij hier rijtdan zal hij wei bij u komen? Hij zad mij wel opendoen. Paul Chagoin had in den zoowel zijn goede als zijn kw Dikwijls ontvielen hém bei.teJ GIHIISIHE COURANT. neui „O ja, wij wonen in het aenide huis. l— is rij niet wat ik zoo even zeido? „U neen ant woordde de schilder, „dat durf ik ver zekeren. „Dan aal zij zeker ai schuwjeilijk le-edijk (wezen zeide Cha goin Lavignan antwoordde slechts met een lach, waarvan de betecKenis al leen door Gagerot werd begrepen. „Zij is niejt ledijk Aide deze. De &chn der stond op, zette zich in postuur, ais iemand, die een plechtige verkla ring wil afleggen, en zeide toen op een ernstugen toon„Gij weet het niet maar verbeeld u, zoo gij kunt, een scboonheici, ongen, een voorhoofd, een mond, een hand, een leest, tot in het ónmogelijke, om van te schreeu- wezen.” De bewondering van den schilder, hoe zonderling ook uitgedruki, was zoo vurig, dat zelfs de Changiron er ach over ^rbaasde. „Welnu”, zeide Changoui, „dan zal haar man jaloersch rijn en haar daarom opsluiten.” - „Gij hebt reeds gehoord, dat het haar eigen verkiezing is, dat rij niet uit gaat.” »-• „Nu, ik wil haar toch zien, hernam Chagoin „Ik ga oogenblikke- bjk b;j de deur van hét atelier op sdtf ld wacht staan.” Hij stond op. om dit voornemen ten uitvoer te brengen, maar op hetzelfde oogenblik werd de deur geopend, en trad Torcy binnen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1