it I f-t Bi Ij I H ’J it .NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No. 18884 87* Jaargang lUDERKERK, OL’DE WATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, I B - - l FEUILL ON. DE FAMILIE 3 T Dinsdag 2 October 1828 ak tak S3T w o Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen V i|? BERGAMBACHT, «ERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, ST0LWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 11 R'i j^J11 FyaMsch-Enflaisohi Vlootvardi etv dit Londen, ^1 het deze correspondentie d< voorshands nog ï^et* be- sche [regeering ajis een de houding’, a^n' te voorn verdere besprekin JNTOIS De Regeering er arbeidsaangelegeril Ln de 18 September j.l. door 1 ningiin uitgesproken Troonrede U geerin^ weet als gewoonlyk van de( plannen, welke zij men tot de ^rbeidsaangelegenheden él g koestert. Uiteraard L-, pan zoowel dan invloed ig als van het feit, Regee- wjj thans bezitten, n^tvsëeunt1 op imentaire meerderhpidM'&h’ zijA er wanjgeikondigde IT x5*-'*-,*<* viyiuuim I IJV/OJCkWl. p WVvVUlVZUJL, UX1Ï10XAVXUV'XXX j niVVlVUXVXJVXlX, lVXkJX4XVkJXXX X 4 - i trap SJ (Wordt vervolgen. f liensten, •it1 ,,CiT op am- A! in illchde waarvs van an< zooaJs U uit de it van den en 60 Ipren w dmnken de (den. 1. de Ko tt de Re- pverzicht |trek|ting fe nieawe tervintlen uh de a.s. r Lanidibouiwlioo ;en. a© main van ae r we! de voor- dlt gebied' in waarin enkele aanhangers mdó partij zaten te eten, te verkieAi ii deze ipla d v'hrkiez® yi ring, dit u een. pari) flodder dt en de Uitgevers m 1 i gebied, 'dtó< 1 p i ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda an omstrek» (beboerende tot dan beoorgtring) 1—6 regels f 1.80, elke regel meer 1.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1i regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zaterdagnummer 28 Mjalag op den prys. LiefdadigheidB-advertentiën do helft van den prfla. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels LM, elke regel meer LM. Op do voorpagina M G> booger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeeiingen bty contract tot zoor gereduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tussehenkomst van •oliede Boekhande laren, Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór do plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. llereentL 1 uitXl In de Ver nkat- f'KgK'l- leqmer Lfc 4 kaaikp Lwoord Bracha- ontwerp zal (Otatd- jedlM^ té^reaifeh zbü f een belajïferijk stuk bracht. Daarnaast hebben] wij nog de wettet lijke regeling van de arbeidsbemiddeling, de verdere doorvoering der Arbeidswet, enz., die de Regeerihg ongetwijfeld ook bezig zul len houden. Zoo is er byv. dezer dagen een Kon. Besluit verschenen, waarin is bepaald dat de bepalingen van de Arbeidswet met betrekking tot de verpltegingsinrichtingen 1 Januari 1929 iri werking zuilen treden. In de Troonrede dan is allereerst mede gedeeld, dat een nieuwe regeling van de arbeidsovereenkomst van kapiteins en sche pelingen zal worden aangeboden. Verder is een wetsvoorstel betreffende de bescherming van jeugdige personen en vrou wen by het verrichten van landbouwar- beid in voorbereiding; blijkbaar wil de Re- geering den landbouwarbeid van volwasse nen personen niet regelen, doch wil zy zich bepalen tot de bescherming van jeugdige personen en vrouwen. Uiteraard kan hier nog niets over gezegd worden, voordat het ontwerp zelf is ingediend. Het zal intus- schen zeer moeilyk zyn een regeling te tref fen, waarbij vooral in den drukken tyd de landarbeid, op welke wyze dan ook, be perkt zal worden. Te hopen is, dat deze be perkingen niet van dien aard zullen zyn, dat het bedrijfsleven in den landbouw daar door moeilijkheden ondervindt. Een voorstel van wet tot regeling der werkloosheidsverzekering is benevens in voorbereiding. Zooals bekend is oVer deze kwestie reeds geruimen tijd in den Nederl. allerlei lo brengen on ze uoe- in No na- j, verheidsschool Archief. •raaf plaatsen. - Besmettelijke rhuis. Bevol- 3ode- en Bestel- ssen. Buiten voor Israëlieten ire Feesten. n. Drankwet, h. Gemeente. e-Ontvanger. Geneeskundige Gozondheidis- pbetoon. Holl. Invoerrechten mskerk (St). Kamer van van Waren. en Volkskunst, zinnigenwet. dsvereenigingen. Muziekschool. jidsdepartement. Nederl. Herv. jer. Ornitho- i Mannenhuis..— Plantsoencrt- m Girodienst. einen. Reini- certing. R- K. l (Openbare- en ken. Schouw- Schaakclub adsapotheek. ig. Teledoon- Vaccinatie. v. Gezondheids- len. Vleesch- ankmidbruik. - Verzekering- borg (Goud- en verzekering. ïerv. Gemeente, zen. Zieken- i'niy hik i ïis naar Indiè ,n uiig propagandist ak der geologie, meer bezighoudt iarde on ue fao- vorming invioed een der grond- weienschappelij. steunen Hierbij op willed jzen. or vechter is van die in tegenstei- chool, volgens i der landbouw- ijdein op hetger ligt, terwijl dien en veel unhide.* ld, ook aan die%e de plaats wil ml. /Toixdat er een aan de oneven- te groote waar- irische kwesties den mo^ cineii] Üen Unti ■'"'“Ui Haar m tdfcv binnenkort d van den Uw tien. jAlleêj^ Generaal w i dezf Imaferal den gere^elf stellen, de Regeering sociale wetgeving tot stand zoii hebben Het zijn dagen, die met gouden letters in ons levensboek zijn opgeteekend, wan neer wij menschen ontmoeten, die ons gewaarwording geven van een schoon gedicht, menschen wier handdruk tintelt van onuitgesproken sympathie en wier liefdevolle, rijke natuur aan onzen haas tigen, ongeduldigen geest een wonder bare rust geeft, die goddelijk is. ABONNEMENTSPRIJS, ;i per kwartaal 2.90, per weel Franco per poet per kwart» Abonnementen wórden dag bjj onze agenten en loopers, I Onze bureaux zyn dagelyjt Redactie Tgaf. 88. Poetreky ort in te lichten at al wat tot het ken heeft. Waar ik my wenden is de belasting? re vragen komen dendng verboden ge de regelingen zervulleh zijn bij k hare instellin- szorg, liefdadig- I binnenkort te I I HUITENLANDSCH NIEUWS. DUITSCHLAND. ft Een verkiezingsveldslag te Geesthacht. Een doode, zes zwaar- en zestig licht gewonden. In Geesthacht hebben bij de Zondag ge houden gemeenteraadsverkiezingen bloedige botsingen plaats ge^ad tusschen commu nisten en leden van den Reichsbanner. Vol gens ooggetuigen trachtten de communisten het lokaal, waarin enkele aanhangers van* laatstgenoemd^ partij zaten te eten, te be stormen. Bij het gevecht vielen twee zwaar gewon den aan de zijde der communisten en onge veer 20 licht gewonden aan beide kanten. 'De verstrekte politiemacht verscheen di rect ter plaatse en slaagde erin, de orde te herstellen. In de Hegebergstraat had later een nieu we botsing plaats in verband met een straat- betooging. Aan het gevecht werd door niet minder dan 1500 menschen deelgenomen. De „slag” loste zich na eenigen tijd op in ge vechten tusschen groepen, waarby schiet en steekwapens, gummiknuppels, messen e.d. voor den dag kwamen. Plotseling vielen schoten! Steeds warden nieuwe stormtroepen in het „veld” gebracht en de politie was geruimen tyd tot werke loosheid gedotemd. X Na een uur bleek het resultaat strijd te zyn: een doode, 6 zwaar- lichtgewonden. Eindely'k kon de politie de situatie meester worden en door middel van salvo’s de vechtenden uiteendrijven. Ernstig ongeluk. Zaterdagmorgen heeft in de Rothenburg- straat in Hamburg bij het herstellen aan een gaspjjp een ernstig ongeluk plaats ge had waarby vier personen gedood werden. Vijf arbeiders waren bezig met het dicht maken van pypen die in ’t grondwater lagen Vier daarvan, die in de pijpen warer, ge kropen, gaven spoedig geen teeken van leven meer. De brandweer werd gewaarschuwd. Vier brandweerlieden voorzien van gasmaskers begaven zich in de pijpen maar moesten on- middellijk daaruit terugkeeren. Intusschen had men de pijpen af gesneden zoodac-inen de vier verongelukte arbeiders te voorschijn kon halen. Pogingen om de levensgeesten óp te wek ken waren tevergeefs. De brandweerlieden hadden ook ernstige gevolgen ondervonden Times is de opvatting toegedaan, dat deze onderhandelingen, gelijk de Amerikanen wenschenjj niet den vorm jnoeten aannemen eener nietiwe drie- of vijfmogendheden-con- fetentie. Deze correspondent betoogt ver der, dat in de no|a duidelijk het verlangen tot uiting komt de deur niet achter zich dicht te slaan; men wenscht in Amerika in tegendeel den weg voor verdere onderhan- delingen te banen. vervangen vroeg Gagerot. aijn wel grooter dames, die er hare portretten mee pronken”, woordue Cotmeilie ,,em dan spreek ik er nog niet eens van, dat ik mijn wciioiuders aan de gravin de G. heo moeten leenem. die een dult heeft, en mijn armen aan. ,,A1 genoeg viel Lavignan haar in de rede, „gij behoeft dat niet in de courant te laten aelten.’’ ,,Ja”,> hjervatte Corne'ie knorfrii, „die dames inukein je allerlei com pl> men ten, a'te gij haar zoo opgelapt, en mij, (lOUISUIE COURANT Iragt deze correspondentie door de Amerikaan- i geschikte grondslag vooMverdere besprekingen zal worden be schouwd. Men schijnt er wr&h te Parijs op voor te bereiden om als bemiddelaar tus schen Washington en Londen op te treden. Intusscheij blyft men in Engeland van. meening, dtit ondanks de beslistheid, waar mee de EngelschrtFransche voorstellen van de hand worden gewezfn, de toon der nota niet onvriendelijk is. Bovenal, zoo oordeelt men in <ie Engelsche hoofdstad, geeft de nota aanduidingen, hoe men het vraagstuk van de beperking der bewapening weer van ’t doode spoor af kan brengen, waarop de kwestie was geraakt na de mislukte poging om het vraagstuk weer nieuw leven in te blazen. De belangrijkste passage in dit op zicht behelst, naar de opvatting van den Londenschen correspondent der Fr. Ztg., het slot der nota, waarin verwezen wordt naar een voorstel, dat Frankrijk in Maart 1927 heeft gedaan ter zitting van de voorberei dende ontwapeningsconferentie. Volgens dit voorstel kon de aanpassing van de beper king der bewapening ter zee aan de bizon- dere behoeften der verschillende volkeren geschieden, door wel-is-waar alle scheeps- klassen te beperken, maar den mogendheden toe te staan tot een overeen te komen per centage in een klasse van schepen meer te bouwen, mits de tonnage in een andere klas se dienovereenkomstig wordt verminderd. De Vereenigde Staten, die reeds indertijd voor dit denkbeeld voelden, kwamen weer met deze idee voor den dag en zijn van ge voelen, dat zij als grondslag kan dienen voor besprekingen tusschen de belangheb bende mogendheden. De Washingtonsche correspondent van de i ciiging met te laten gelden, en anl wioordde slechts „Ik. kan dit zeer wel begr jpen, als iemand in het vuur van zijn arbeid is, miaar ik ben toch blijde, dat ik nu over mijn plan met u kan spreien, en, ik hoop het met elkander eens te worden want indoen gij mij mocht afwijzen, aou ik met weten lot wien mij te vervoegen. Ik weet, dat ik op uwe bescheiden heid kan rekenen want indien men ooit de waarheid vennoedd©, zou ik ni'j belachelijk hebben gemaiaikt ,Gij hebt dan al uwe originCelen bij ef aar?” „Ten eninste grotendeels Een partij oude porttretten, die op mijn landigoed waren gebleven, en een aantal fraaie miniaturen, voormen een vrii volledige verzameling van allebs- belkende ChanTironsom de reeks aan te vullen, ztl'en wij slechts twee of drie portretten behoeven te verzin nen. Het mooilljkis'e zal wezen, ae mlanier van allerlei schilders goed te vólgen want mijn schoonmoeder wi volstrekt portretten van bekende groo te meesters hebben.” ,,Eén portret zal vrij wat moeite geven. Onder de ontbrekende personen bevindt zich de beroemde Margber tet de Changiron, de vertrouwde vriendin van Anna vnn Oo^emrxik.” ..Ja”, «We* Manuel. ..zij moet een vroulw van wonderbare schoonheid zijn geweest „De (Meilieden van heren tijd”, hernam de Oiangiron ladende. vonden haar Tenslotte wordt medegedeeld, dat men bezig Is aan een wetsvoorstel betreffende minimum loonen in de huisindustrie. De laatstfe Intern. Arbèidsconferentie heeft daaromtrent een ontwerp-verdrag aange nomen en als uitvloeisel daarvan zal onge twijfeld dit. nieuwe wetsontwerp aangekon- digd zijn. Ook hier blijft afwachten de bood schap. Het principe echter, dat de Regee ring zich met de loonen in de industrie be-., moeit, moet zeer gevaarlijk genoemd wor den, omdat men daarbij wel [weet waar men begint, doch nooit vyadr men^jtenslottle bljjft. E^n regeling voor $e Ijuisi^dustrie hepft bovendien het igiloote nadóel, dat de hatid- hqving uiterst ihoejlyk te controleeren ''js, zoodat ■'een belangrjjKe uitbreiding van de 'controleerende orguhen, deïiirbeidsinspectie, met de daaraan verbondeii| Kosten, wel het allereerste resultaat van dez^ nieuwe regee- ïfingsbemoeiing zal «ijn. -a i Intusschen, zooals wy reegis opmerkten, gelogen wij niet, dat dit all|s nog dit jaar reedaptot wat verheven zal Worden. Hat I Blykens berichte^ dit Engelsche kabinet raadslagen over de houding* ajpn' nemen tegenover de Ainerikaansche nota van antwoord. Technische overwegingen bui ten beschouwing gelaten, zal de regeering zich o.a. bezighoudey. met de vraag, of de Engelsche nota aan de Amêrikaansrhe re geering en de tekst van het Fransch-Eng-el- sche accoord in extenso, tezamen met de technische gegevens, gepubliceerd zullen worden, of de nieuwe besprekingen met de Vereenigde Staten al dan niet gemeen schappelijk met Frankrijk dienen te worden aangeknoopt. In de nota van Kellogg schijnt de voorkeur gegeven te worden aan gelijk tijdige besprekingen tusschen Londen, Was hington en Parys. Zonder kennis van den inhoud van het Fransch-Engelsch accoord kan men echter moeilijk zeggen of Londen en Parys tot gemeenschappelijke bespreking verplicht zijn. Naar verluidt zou. de Engelsche en de Fransche regeering voornemens zijn de re geering der Ver. Staten alle bescheiden voor te leggen ,die met de Fransch-Engelsche vlootvoorstellen samenhangen. Op een voorstel van de Japansche regee ring om den tekst van het vloot-accoord te publiceeren, is nog niet geantwoord. Naar de New-Yorksche correspondent van de Daily Chron. meldt, moet de Fran sche regeering aan den Amerikaanschen ge zant te Parijs de geheele correspondentie ter inzage hebben verstrekt, welke met En geland over het vraagstuk der ontwapening is gewisseld. In deze correspondentie moe ten voorstellen voorkomen, die met de Ame- rikaansohe denkbeelden gedeeltelijk overeen stemmen, zoodat men te Parys hoopt, dat een persotmlijk- tienten groote be ek ken w>r ver- Mi, h /ZxxJTls dan lende publicaties p 'ifijn laborato- whiélnein in den optere vooral n van b moet EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. 7 lorcy groette met oen gemeenzaam knikje en ging toen, rechtstreeks naar de Cnangircxi maar in luet voorbijgaat lette hij op Gagerot en Chagoin, die zoo sterk zijn aandach|t trokkein, djit hij onder het spreken niet kon nala ten, hen, naan het schoten met onwil lekeurig wantrouwen, a^n te zien. „Gij verlangt mij te spreken, mijn- hjeer de Changiron?” - „Jal. De groote zaak is eindelijk! besloten, en wüj hebben alle bouwstoffen verva- mold.” „Zoó”. zeide Manuel, die aan geheel iets anders* scheen te den ken. „Welnu, mijnheer die markies, ik ben fot uw dienst.' Eerst moe ten wij nog eens over de voorwaarden spreken. Het is een zaak van belang. Manuel scheen te hnsteren nahr een vah de hetirbyzonder kan d de wekgevers woj teïtfvan Xrbeid heel Ratfd'van ArbeiAeé deza kwfestfc. Dqfcel antt^oor0 ent het u)l 'dat de lijiiniéter aa^ gen^Raad y$h ArÖ voordat ’hy dit mededeelt, <i|t bedding is,.L a® gevraag aaffl da toch, zeker nog nil stadiutn. w i ,,Ja”,> hervatte „die damce makiin gij haar zoo heat die er tot vervelens toe voor moet zitten, zeggen zij geen woord.” Gagerot en Chagoin verwijderden zich nu(. De woordlenwisseiling tusschen Lavignan en zijn echtgenoole wera vervolgens op een vrij zonderlinge manier voortgezet. Hij bleef, terwijl hij haar beknorde, ijverig aan het lee- kenen, en Cornólie bleef als model onbewegelijk zitten, terwijl zij hem 'Zoo bits mogelijk tegensprak. Daar echter hun woordenwisseling voor de- lezer van geen het minste belang is, zulllen wij ons naar het atelier van Torcy begeven, onn te hooren over welke zaak van belang de Changiron den schilder sproken wilde. „Houd mi’j ten goede” zeide Torcv, terwijl hij zijn itelier voor den markies opende, ,,maa>r ik was zoo druk beziig. dat ik u nie* hoorde kloppen.” De Changiron was te beleefd, om deze verontschu: /BMchillende, die onad'iMM few hebben. A" fff’Wdat 'het wl "'ft, dat, gezi mi, die nog pnafgedajmy Regeerijig tlÉns aan kom plling-izal gaan. Iinmeraj iet omwerp' Zi(‘kt.i'.w<t, M eeh MeJmqrie van'Wl ksteiLyan J^beidi zaljm >i!an dftt ontrem zal weel te-d< :lop een a die op de trap „Laten wij, mijn atelier iWerkloosheidsraad overleg gepleegd. De or ganisaties van werkgevers en arbeiders en de andere leden van den Raad Jkonden'echter niet tot overeenstemming komen, omdat de ^arbeidersorganisaties vast hielden aan het principè$ dat de werkloosheidsverzekering 'aan de ^akvereenigingen moew wordenvast- gei^oppiSil, waaruit j^olgt, dat medewerking srkgeversi aan niet mogelyk is. In Ut niet eien bijdrage van tien geëischt. De Minis- n thans aan den Hoogen Age vragen gesteld over Frageq 'j|jn nog niet Be lt niet voor het belang, het advies van den Hoot lil st^lt, wanneer' hm R; gelagen heeft, rf^eds iwetsorittverp in ,.voor- m onder (leze voowerei- 1 |kele fAitó dat Inj aan ij[n Aiwjd advies heeft qjb voorbereiding un11| vergevorderd DENEMARKEN. Heropening van de Nationale Bank waarschijnlijk. Reconstructieplannen. Nadat reeds Zaterdag by een vergadering in het gebouw van de Nationale Bank van de zijde der Privatbank mededeeling was gedaan, dat belangrijke toezeggingen voor de verschaffing van nieuw kapitaal waren ontvangen, zoodat de mogelijkheid van een heropening der bank gegeven was, zijn gisteren nadere bizonderheden omtrent het plan der reconstructie bekend geworden. Er is in totaal een nieuw aandeelenkapitaal van 28 millioen toegezegd, waarby dan nog ongeveer 12 millioen, welke van het oude aandeelenkapitaal) beschikbaar zullen blij ven, komen, zoodat het plan bestaat om het aandeelenkapitaal van de gereconstrueerde bank op 40 millioen kronen vast te stellen. Uit de overige activa der bank zal nog een bedrag1 van 5 a 6 millioen kronen beschik baar blijven, waaruit een dispositiefonds zal worden gevormd, dat voor de toekomstige reconstructie der Aarhuser oliefabriek zal ten minste schoon genoeg, om eÏKan- der dood te slaan maar die schildlars schijnen haar niet zoo bewonderd te hebben want er is geen portret van haar te vindejn.’ „Zonderling zeide Manue’ „Als ik maar iets van haar voorkomen wist. Was zij bijvoorbeeld bruin of blond „Geen van bei- de. Zij had lichtbruine haren, zeer .e gehnatige trekken, groote blauwe oog en en. zwarte wenkbrauwen. Ik weet het u eigenlijk niet te zeggen, maar zij moet in alle opzichten een volmftakte schoonheid zijn geweest.” Op dit oogenbli’k schoot de schilder driftig het gordijn weg, dat een half afgewerkt portret bedekte, dat op dien ezel stond, en vroeg .,Zou zülk een gelaat niet aan uw denkbeeld van het ideale schoonheid beantwoorden „Schoon, zeer schoon”, riep do Chan giron opgetogen uit. „Ik maak u mijn compilimentmaar ik ge'oof niet, dat er een vrouw- op de wereld bestaat, die op dit portret gelijkt Het is een schepping, die Raphael waSardiig is.” „Het 's heit portret van mijn vrouw zeide Manuel. ..Dan verwondert het mij niet”, hemai-u dte Ghangiran. ..dat Lavignan geen woorden genoeg bad om hare schoonheid te beschrij ven Ir kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad [22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. V 8.15, met Zondagsblad 3.80. Jjks aangenomen aan ona Bureau: MARKT 81, GOUDA, eu boekhandel en de postkantoren. WBopend van 9—5 uur, Adnunjjtratw Telef. Interc. 82; lichten tred, di'en men hoorde, en antwoordde als het u belieft, naar gaap. Toen zij heengingen, trad Oorne-lie w.eder binnen. „Hij houdt zjn Du.ci- nea toch niet zoo zorgvuldig opgeslo ten zeide Chagoin. „Dei Changiron zaïl haar te ‘zien krijgen.’ „Jaiwel hernam Córnelie. „De vogel is gevio gen Z j is al naak hare, kamer». „Misschien ib zij een prinses, die haar incounito wil bewaren.„Een prin- sxs is zij zeker niet, want dta zdh zij u niet kennen”, zeide Cornelie. ,en zij kent u.” „Mij?” riep Chagoin uit. „Ja, en mijnheer Gagerot tns- geilijks want toen Manuel vroeg wie er hier waren, en ik uwe namejni noem de. gaf Antonie een gil, en we.ru dboddjlee-k.’’ „Dat wordt een ingewikkelde h o- rie”, merkte Gagerot aan. „AntOr nie zeide Chagoin. „Ik herinner mij geen enkele Antonie.” „Daar slaal het twaalf uur”, merkte Corne lie op, zich tot ha’ar man keerende. „zoo meteen zal mevrouw C. komen on> te poseeren, en gij hadt haar be loofd dat hare handten gereed zouden afijn.” „Dalftis waar’ antwoordde Lavignan. „Njif tot mórgen, mijnheer Gagerot. l^oin, Cornelie, ga nvaair bit ten, dut ik uwe handen teekén.' „Moeten die schoone handen dé bee- nfge handen van die banikiersvrouw van het verstikkende gas. Een onderzoek naar den aard van het doodende gas is in middels gelast. De zwendel-affaire. Do Duiiiricho bladen gaan voort namen en firma s in verband mul den zwendel in obllgat.es mcu daarbij man ook verschillende derland gevestigde zaKen, di,o daarom tuurlijK nog geon Nederlandscho zaaien zijn, Hoe echter sommige dier bladen reeds kunnen spneken over gpwo.gerde uitleverin gen door Nederland en over de houding der N<xlerlandsche autoriteiten, is niet duide lijk. Voor zoover bekend is, is van Duilscho zijd» in deze zwendel-affaire bij db Nu lerlandsche politie of justitie nog gsen enkele stap gedaan, noch eenige in lighting ingtewounen. De „Voos. Ztg.” verhaalt omtrent een 2-tul in Nederland gevestigde Duitscbers, wier namen »e met de zwendelarijen in ver band bracht, dat deze in 1926 te Berlijn groote aankoopeu van obligaties van oor- logslecMiingwn hadden gedaan. Op den dag, dat te Berlijn oen opzienbarende inbraak in een juwvliersmagBaijn, plaats had ge had, verlieten de beide handelaars Berlijn. In eenige koffers vervoerden zij voor hon derd millioen aan obligaten. Toen ze uit Berlijn te Hamburg aankwamen, werden ze door de Hambungsche politie aangehoudeti, de tie daders van den juweielendiefsial meende te hefbben gevonden. -Toen de ka ters echter geen juweel en, maar effecten ULiken te bevatten, werden de heeren na tuurlijk onmiddlellijk vrij gelaten. Van Ham burg begaven ze zioh daarop naar Amster dam. I In hoeverre o.vton deze aarukoopen in verband staan in< t de gepleegde zwendela- rij, zal nog moeten bliijkien, voor de „Vosb. Zóe.” sbhijnfc ddt verband reeds vast te staan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1