m N IC 1 f. aak 4 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN B' No. 16889 Woensdag 3 October '1828 67» Jaargang ober uur. NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. FEUILLETON. *1' r I aak BERGAMBACHT, BERKENWOUDE. BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDEliAK, HAASTRECHT. MOORBIWCHT. MOERCAPELLE, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen -f- Het Labouroongrss. DE FAMILIE PONTOIS iuEN GhaihlMZlNNlGE MISDAAD. week 22 cent, overal waar de bezorging per looper, geschiedt itediensten, De «i del en de Uitgevers (Wordt verrolffd). I* - ijn, zooals U uit de om binnenkort te die gebied, die den Het kennen der ziekte is 't begin der genezing. werden vernield -Het staat nog niet vast, of er menschenlevena te betreuren zijn. <1. HEIIDEN, Goud. ÜIHIkSIHE (OlliAM. 1 het percentage onruptba veroordeelden warenfer De oorzaak hieiyan eerste plaats het gnjote gen in Frankryk. In ’z" 39.309-518 inwoners gen; in 1926 bedroeg' i de 40.743.897 inwoners. vtioretol door 'eiupug *ro- kort in te lichten •met al wat tot het maken heeft. Waar oet ik my wenden? *og is de belasting? idere vragen komen «ordening verboden nt ge de regelingen te vervullen zyn bij ook hare instellin- teidszorg, liefdadig* tieuu, ais mu* lumu nog iiicto ge geven, zoolang zij hem dat geheim oiitiueld. Alen heeti zeker reeds begrepen, e die vrouw was mwar men week nog niet, hoe Eugepie, Joriy had ontmoet, en hoe zij hem zoo lang lukl Kunnen verbergen, wie zij was. Toeu Manuel Antonie iu tranen vond iuoopte hij voor een oogenblik, dat zij zich door zjn eigen lijden zou laten verteederen, en een woord van iroos. meer op tiaar zou uJitiwerkai, dan een bedreiging. Terwijl zij nogtop hare kniefcp!b!ele, liggen, zette hij zich bij haar neder, nam hare* handen in de zijne en zei de met een zachte stem „Gjj schreit, arme Antonie. Welk verdriet maakt je toch zoo bedroefd?” Antonie barstte opnieuw in tranen uit, verborg haar gelaat in zijn han den, maar gif geen antwoord1. - An tonie”, hervatte hij met nog grootere teederbeid ..waartoe dat hardnekkig stilzwijgen Waarom verbergt gij v mij de gedachte, die je kwelt en waarme de gij je zelf misschien onrecht doet Zij glimlachte treurig. ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper, geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.89. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81, GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux itjn dagelijks geopend van 9—6 uur. Administratie Telef. Interc. 82; Redactie Telef. 88. Postrekening 48466. BELGIE. De overstroomingen. Het water zakt. Door het stoppen met blokken beton en zakken zand van het gat, dat het zeewater in den voorloopigen dyk had geslagen is het gevaar voor verdere overstroomingen van de velden en oevers van den IJzer geweken. Sedert de aankomst van geniesoldaten werd onverdroten, ook bij nacht, gewerkt. Naar het departement van Landbouw ver neemt zyn de berichten over de ramp en over de veroorzaakte schade schromelijk overdeven en heeft de plotseling verwekte herinnering aan de overstroomingen van 1914 ertoe geleid, dat zeker betreurenswaar- dig ongeluk, waarby enkele hectaren land onder water werden gezet, werd opgeblazen tot een verschrikkelijke ramp. Ofschoon de breuk van den dam 's nachts plaats had, heeft zich, aldus Landbouw, geen enkel on geval voorgedaan. In strijd met de eerste berichten is geen enkel stuk vee omgeko men. Op het gewicht van Antonie, die hem een blik vol 'wanhoop toewierp, voel de Manuel zijn beéluit wankelen. De macht, welke deze vrouw over hem uitoefende, was verbazend. 'Zoodra hij van haar verwijderd was, geraakte zijn riel in opstand tegen den dweepen- gouruin uw versiwuiu. „Ik pen nu tMXiaaru' antwoordde Mauuei met een ■uevende steun „het was slechts een dwaze inva'i, oie maj in het nootd Kwam. f De Changinafi verwijderde zich maar itauweiljijKs iiaxl bij de deur gestolen, of Alanue, vloog ui dolle woede naar het portret sneed het aan stukken en vertrapte hei onder zijn voeten; daa” na’ zonk bij afgemat op een stoel ne der, eai barstte in tranen uit. Langza merhand werd hij bedaarder, stond op, verborg de stukken van het ver scheurde doek in een hoeken verliet toen zijn atelier, bij zichzelven mom pelende „Neen, ik kan zoo niet lan •ger leven. Ik zou krankzinnig1 worden. Vandaag nog moet er een einde aan komen.” Gewapend met een besAiit, dat bij voor anveraetbdli^k hield, ging bij de trap aif, naa'r zijn woonvertrek, en opende drittig de deur. Zijn vrouw lag voer een kruisbeeld op baarkn.e- en, met liet hoofiï in de handen. Toen zij Manuel hoorde, zag zij om haar gelaat was nait van tranen. MacDonald tegen de buitenlandsche politiek der regeering. Dat komende gebeurtenissen haar scha duwen vooruit werpen, blykt den laatsten tyd vooral in Engeland. Dezer dagen hebben de conservatieven ’n „wapenschouw” gehou den. Te Birmingham is gisteren onder voor zitterschap van Lansbury het congres tier Engelsche arbeiderspartij geopend. Deze politieke vergaderingen houden natuurlijk verband met de algemeene verkiezingen in Engeland, die binnen afzienbaren tyd zudien worden gehouden en waarvan de uitslag zal ibepalen, of het kabinet-Baldwin al dan niet aan ’t bewind zal bljjven. Terwjjl op her conservatieve congres in hoofdzaak een pro- tectiepolitiek werd bepleit, klonk een heel andere toon in de redevoeringen, die op de Labour-bijeenkomst werden gehouden. Dat de arbeiders niet tevreden zyn met de regeering, die thans aan het bewind is, Is algemeen bekend. Zy beschuldigen haar er van een reactionaire binnenlandse he politiek te voeren, die vooral tot uiting is gekomen in de vaikvereenigiugsiwet, die de rechten der arbeiders zoozeer heeft besnoeid. Maar ook met de buitenlandsche politiek van het conservatieve kabinet kan Labour zich niet vereenigen. Wanneer MacDonald dan ook aan het bewind komt, zullen belangrijke wij zigingen worden aangebraoht. Zoo is de En gelsche arbeiderspartij gekant tegen de voorbehouden, welke Chamberlain heeft ge maakt met betrekking tot het pact van Kel logg. Vooral echter hebben de arbeiders be zwaar tegen de huidige Engelsche ontwape- ningspolitiek: zy willen alle soorten van be wapening zooveel mogelyk, in overleg met andere landen, beperken en h. i. is het ook noodig, dat deze ontwapenings-beperking zich uitstrekt tot de gewapende reserves. Ook is Labour een voorstander van onver wijlde Rynlandontruiming, en de leider dien de op het congres dan ook een resolutie in, waarby geëischt werd, dat alle vreemde troepen onvoorwaardelyk uit het Rynland teruggetrokken zouden worden. Deze resolutie werd met algemeene stem men goedgekeurd. iDe Labour-leider diende vervolgens een resolutie in over den wereldvrede en de ont wapening. In deze resolutie wordt de Engelsche re- geering verantwoordelijk gesteld voor ’t feit, dat vele regeeringen haar politiek in voor- oorlogschen geest voortzetten. Geëischt wordt, dat Engeland het algemeene verdrag van arbitrage, verzoening en judicial re re geling, aangenomen op de jongste Assem blee, zonder reserves, die het verdrag ver zwakken, zat onderteekenen. Verder verklaart de resolutie, dat het verdrag tot uitbanning van den oorlog m alle oprechtheid beschouwd zal worden als een middel tot afschaffing van den oorlog behalve voor de gevallen, dat een krijg noo dig is volgens de bepalingen van het hand vest van den Volkenbond. De huidige toe- N ^verheidsschool, zet. Archief, begraafplaatsen. Besmettelyke ugenhiuis. Bevol- - Bode- en Bestel- itmssen. Buiten ui s voor Israëlieten inbare Feesten. 1 oren. Drankwet. Luth. Gemeente. ante-Ontvanger. Geneeskundige te. Gezondheids- lulpbetoon. Hoii. it. Invoerrechten Janskerk (St.). eht. Kamer van nst vim Waren. ieid en Volkskunst, inkzinnigenwet. tandsvereenigingen. Muziekschool. jrheidsdepartement. Neder 1. Herv. ranger. Ornitho- lude Mannenhuis. Plantsoenen, ae en Girodienst. lomeinen. Reini- erekerting. R. K.-j olen (Openbare- en Zaken. Schouw- gen. Schaakclub Stadsapotheek. ijding. Teledoon- Vaccinatie. 1 ng v. Gezondheids reden. Vleesch- iDrankmiSbruik. Verzekerring- 'aarborg (Goud-*en eid*sverzekering. W d. Herv. Gemeente. ihuizen. Zieken- stand rechtvaardigt de vermindering van aiile soorten bewapening door internationale overeenkomsten. De resolutie verlangt on- middeliyk opgeven van het vlootcompromis evenals een spoedig bijeenroepen van de voorbereidende ontwapeningscommissie en van de ontwapeningsconferentie. De Engelscne regeering, zoo zegt de reso lutie, moet haar tegenstand opgeven tegen een effectief ontwaperungsverdrag en on- middeliyk een drastische all-round vermin dering (hlr bewapening invoeren, die moet leiden totAeen geieidelyke algeheele ontwa pening. De nieuwe Labour-regeering zal, wanneer zy het bewind aanvaardt, onmiddellylk eiKe internationale overeenkomst pubnceeren, aie nog geheel of gedeeltelijk geheim wordt gehouden en de naleving van deze overeen komsten zal afhangen van de beslissing van het Lagerhuis. In zyn toelichting veroordeelde Macdonald in een scherpe sarcastische rede de politiek van Chamberlain, en zeide zoodra het par lement byeen komt de publicatie van de Britsch-Fransche vlootovereenkomst te zul len eischen. Ook deze resolutie werd met alg. stem men aangenomen. Van belang is nog verder Lansbury’s op merking, dat, zoodra Labour weer de leiding der regeering heeft, de diplomatieke en commercieele betrekkingen met sovjet-Rus- land terstond zullen worden hersteld. Dat beteekent echter niet, dat den Russischen communisten in Engeland vry spel wordt gelaten. De Britsche communisten zelf mo gen in Engeland naar hartelust propaganda voeren, doch een arbeidersregeering zal niet gedoogen, dat Russische communisten zich opdringerig bemoeien met de binnenland- sche politieke aangelegenheden van Enge- lan‘l' Dat de Engelsche arbeiders overigens weinig voelen voor het communisme, is gis teren duidelyk gebleken. Er werd n.l. met een overweldigende meerderheid een aanbe veling aangenomen van het dagelyksch be stuur der party om de communistische ele menten uit de party te stooten. Maar mogen de arbeiders niets van een samengaan met uiterst-Links willen weten, door toenadering tot de liberalen, waarvan de laatste dagen nog al eens sprake was, zyn ze evenmin te vinden. Ook dit bleek gisteren overduidelijk uit de gehouden rede voeringen, waarin den liberalen tweeslach tigheid voor de voeten werd geworpen en de beteekenis dezer party zeer geringschattend werd beoordeeld: de party van Lloyd George bestond, naar ter congresse werd opgemerkt, nog slechts uit enkele bouwvallige resten en was gedoemd om te verdwijnen. Uit dezen hoofde werd samenwerking ontraden. Of dit ook voor zulke verkiezingen geldt, waarby de zetel naar alle waarschijnlijkheid door uöh eerbied!, men jij hem* inboezem do maar naiuwelijks zag bij baar, ot hij gevoelde zich weder geneel aan haar onderworpen. Het -was noch do volmaakte scheoiiihefidi, noch het bemin nelijke karakter, noch dei innemende geestigheid van Antonie, welke haar zulk een macht over den schilder ver leende. Dei oorzaak hiervan iag in het geheimzinni- g|’ dat h<wr vroeger' loven,, zells voor de oogeu van Manuel, omhuld». Die pijnlijke onzekerheid, deed zijn lk‘*le beurtelings vertlauwen en horie.'en die onaaKer- hoid was do boon der twijfelingen, die het hart van den schjder pijnig den. Dikwijls had hij haan- gewaagd naar hattr vroeger leven, inaar gebe den, tranen noch dreigementen haddjen het stilzwijgen van Antonie kunnen overwinnen. Alle atanvallen stieten af op hare zachtzinnige maar atandvasti- ge weiger ng. Als hij weenife en bad, antwoordde zij schreiend ,,lk kan u niete zeggen Ails hij opstoof en haar op een liatrschen loon ondervroeg, Ixiog zij treurig haar hoofd, en ant woordde insgelijks ,,Ik kan u niets zeggen.” Dit antwoord' wan een kopc ren poort tusschen Manuel en Anto nie. Deze vrouw, die zich geheel aan hem had overgegeven, had in haar leven een ondoordringbaar geheim, een onschendbhar heiligdotn. of een schandielijken moordkuil, waartoe hem de toegang was ontzegd, en het was De ontploffing bij Hoboken, uoou oer twee soldaten. viuitewi Ue ornsligp oiupiOillDg, uio aan mt oiiiue «kat \origti wixak bij luA lort vuu iiobuikoa utHilk plaat» getiiul on waarbij 2 Huidaioii h.H loven letrioron, meldden de bladen imj« de volgende bijzonderheden Da 15U mausohappen 'Ier ae batterij, die ia nel lort wanon gelegerd, hadden rich1 reeds Ier ruste begeven, toen zij omstreeks eón uur s nachts werden gieweat door he-" .go ontplof linden. Zij snelden naar be’ iniudtiedvpml, op eiuelo homierden maters aistand der sluujiplautsen, waar een dui zendtal gjrunuien, welke aan. do Dultschers toebelioonl liebben, g>'lx>rgen waren. Dank zij het moolig optreden van varoohiUcnde hunner, oepaaide ziuh alles bij één muui- Uedepoi, dal in de vlammen opging. bjweui^ bioe«. dut opzei ui IkX. spel was, want terwijl bijl* aile soldaten zioh in spanden om hel vuur te sluiien en. verder onheil te vooruomen, begaven de brand- ULichters zicii naar de slaapplaatsen 4er soldaten, om deze in brand te stekcui In een oogwenk stonden vijf grooto barakken, ia kder waarvan ziab een 30-tal bedden bevonden, m liolitolaaie. Terwijl de soldaten bezig waren al wat maar emjgszins to redden was in veilig- ncid te brengen, bfleldde liet vuur zioh cnel uit, moest alle aroeid geslaakt worden en konden de soldaten staken luiat hun bran- vlende kleedaren Na ongeveer *20 minuten stortten met groot givkraak de daken neder en eenige minuten later blodf er slechts een siiveulcn- de puinlioop over. Toen de daken ingestort waren, zag men plots te mjddem, der vlammen on bet gloei ende puin, twee gansdh verkoolde lijken liggen, waarvan de killederen totaal ver brand ware'll Tot heden is het nog onbe kend, hoe deze manschappen zijn omgeko men. Werden zij verrast in bun slaap Wanen zij naar de brandende kazerne terug gekropen om hun kleederen te redden?. Midden in dim nacht werd bevel gegeven appèl to blazen*. Drie der iraiischappen ont braken. Van één wist men dat hij, door tien schrik I»vangen, het hazenpad gekozen (liad. Later werd hij verstopt tusschen struikgewas tenigajevondien. Dte beide ver koolde lijken werden geiaentifiLoeerd als van een soldaat uit Tisseit bijBlacsveld, en uit Seraing. ZWITSERLAND. Een bergstorting. Een geweldige lawine. By Bellinzona heeft gisterenmiddag tegen 3 uur op de Monte Arbino een hevige berg storting plaats gehad. In een geweldige la- i wine van steenen stortte de 4op van den berg in het dal. De ontstane puinhoop bezit een uitgestrektheid van 214 vierk. K.M. en is op vele punten c.a. 1(X) M. hoog. Een 20- tal alpenhutten, die echter, diiar men ue bergstorting had voorzien, ontruimd waren, ADVERTENTLEPRUSi Uit Gouda «u omatrskao (batroonoda tot dae basorgfcring) 1—5 regela L86, alkr regel meer 05. Van buiten Gouda an dan bezorgkring: 1—5 regels L55, elke regel meer 1.86. Advartontifa in iwt Zaterdagnummer 26 bHsiag op den prjja. Liefdadigheida-adveitentün de helft van dan prtfa. INGEZONDEN MEDEDREL1NGEN: 1—4 regels 2J5, elke regel meer 6A6. Op de voorpagina 56 N booger. Gewone advertontün en ingezonden medededingan btf contract tot zeer gereduceerden prijs. Groots letten en randen worden bankend naar plaatanümta. Advertentün kunnen worden ingezonden door tuaacbenkamat van «oliede Boekhande laren, Advertentiebureaux en onze agenten en'moeton daaga vóór de plaateing aan bat Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd to zjjn. 8 „Hobl gij dan ovur haar gesp roken? vroeg ue schuider, terwijl hnj ue chan guuii met gioeienue oogeu aan&lnar- ,,Och, zoo ter loops”,antwoord de deze „uiteen a,s een voorbeeld van scHooflineidi. „Anders niet 7 - „Wel neen; wat zouden wij anders van haar gezegd hebben?” Do een »tu|iptrekKende beweging deed Manuel (ten schilderstok breken, waar op hij le*unde. „Wat scheelt u T” vroeg de Changiron. „Niets, niets” was het antwmrd. „Wanneer kunt gij "beginnen?” vroeg de Cbangiron, wien het speet, dat hij onbedacht iels gezegd had, dut dien schilder onaan genaam was. „Zoodra gij vetrkiest’ antwoordde Manuel1; „maai*”, vervolg de bij terstond, „hebben Gagerot of Gliagoipi niets van mijn vrouw ge zegd (,,Kixm kont”, anttwpordde de Changironi op een vriendischapp^ lijken toon ,,dê jaloezie doet u het hoofd draaien. Uw vrouw is schoon, izeer schoon, maar dat gij u verontrust over een Gagerot üf Changodn, is „Zij verwonderen zich „Het is waar pre met op elkander ge- kjemde unden „zij hebben haar met gezien, sedert zij mijn vrouw is Maar laat ons diar van zwijgen. Men vindt mij belachelijk niet waar? Wel nu, het zij zoo. Men verzint al- lerlefi sprookjes daarover. Men 'egt vervolgue hij, met een poging om ‘e glimlachen, „dat mijn vrouw een prin f see is, die ik geschaakt heb, of mis- schim”, hier scheen hij voor zijn eigen gedachten te ijzen, „een ver oordeelde, die uit een gevangenis ia ontenapit.' „Torcy viel de Chan giron heuo ernstig in de rede, „gij zijt Op weg om gek te worden. Wat drom mel, gij hebt toch zeker geweten wie zij was; en toen gij haar tJroAli», hebt gij over het veriedene h^hgesiapc, indien dharin. iets slechts was?’ „Denkt gij dat dan?’ vroeg Manuel vetrhleekend. „Op zulk een dwaze vraag kan ik gelen antwoord geven. Kom, wees bedaard”. Manuel scbee.i zichzelven geweld aan te doen, en antwoordde„Gij hebt geflijik. Voor u zijn die dingen van geen het minste belang. Zwijgen wij er geheel van. Zend mij uw schilderijen en miniatu ren, dan zal ik beginnen.” „Mor gen zult gifj aWee hebben. Vaarwel, e* een conservatief zal worden gewonnen, wan neer liberalen en arbeiders elkaar niet by- springen, blykt uit de discussies niet vol doende. In elk geval schynt het, dat de Labourparty in *t algemeen een zelfstan dige politiek wenacht te voeren. BUlTEblLAJNDSCH NIEt'WS. FRANKRIJK. Buitenlandsche Misdadigers. Steeds‘toenemend in aantal. De arrestatie te Parys, de vorige week, van een bende Tsjeciro-lSiowuaksche en Zuid Slavische bandieten,.die zich gedurende de laatsêb maanden aan tal van inisdryven hebben schuldig gemaakt, doet het „Petit Journal” nogmaals besluiten aan te dringen op strengere maatregelen tegen de invasie van ,;buitenlandsch canaille Trouwens, het Kamerlid Mottu, afgevaardigde voor het departement Seine en Oiee, heeft reeds een interpellatie over het onderwerp aangekon- digd. De inisdaden-statistiek toont dan ook in derdaad dat Frankrijk reden heeft zich be zorgd te maken. Van alle misdaden, in Frankryk begaan, worden er tien procent door buitenlanders gepleegd. In 1926 steeg -tbareiul: van de 1333 281 buitenlanders. i is natuurlijk in de >te aantal vreemdelin- i 1921 waren er op de i 1.556.459 vreemdelin- dit aantal 2.565.047 op Deze toenemende immigratie sproot uiteraard voort uit het gebrek aan arbeidskrachten in Frankrijk zelf aanstonds den oorlog. Het „Petit JoumaJP eisoht strengere con trole der paspoortemTemoeifijking bij het toedaten der vreemdelingen en verlaging van het immigratiecijfer, waarby de door de Ver. Staten gevolgde politiek ten voorbeeld kan strekken. Voorontwerp Veiligheidswet. Commissie van prae-advies. Do voorzitter van den Hoogeu Raad >&u Arbeid hooft benoemd in de couunissie, welke aan den Raad prae-advies zal uit brengen omtrent liet bij dou Raai aanhan gig gemaakte voorontwerp van eou nieu we Veiligheidswet: tot lid on voorzt ter prof. ir. I P. de Vooys, «i tot leden de iieoren J. V. Andiriesson (R.iK. Weri. Ver bond) W. C. van As (Kon. Ned. Mldden- ataiMlsbondf) Joh. Brautigam (N.V.V.) G Caret (ZeevisHoherij)nrr. P. J. H. Cort van der Linden (Verb. v. Neder 1. Werkg.)ir. Vu R. G. Croesan (Kon. Ned. Landbouwoomit»'*) B van Ee'storen ',Chr. Werkg. Ver.)J. C. Glasiua (Binnen scheepvaart) L. Hoyermam, J. Hilgeuga (N.V.V.)K. do Jonge (N.V.V.)G A. de Klerk (N.A.S.)A. J. Loerakker «R.- K. Werkl Verb.), J. S. Ruppert jr. :C. V.V.), Ch. Stulemeyer (Alg- R-K. Werkg. Ver.)F. V. Valstar (Ned. Tuinbouw- raad) L. Vteenstra (Verbond vakorg. Hoofdarb.)prof. dr. J. A. Veraart, mr. J. Westhoff en C. J. Ph. Zaalberg. De voorstellen in zake „De Leidsche Hout” aangenomen. iu du uvüdUivui^MMiiTug vui den ge- luceuleraud van uol<k» werden ut uooaiUeu vuurt^eum, over n<< voorstel >au 15 en A. om 2o pel. der looum ton uo.ioove van de bij wijze van wer<verecua<u»ug uit te voe run werkwu wor ,,De Leidscuo Hout voa gunioeiKewlipJ aau de stichting to verelrea- la». Bij de rt^piiaiuau werd Let v ureuln*Uende leden nognwaft streden. Zoo murkte do beer van Eoa (S D.A.P.) op, dat zijn iractie sympathiseert ui?t ,,W Leddeohe Hout maar juist daar om wil waarechuwou tegen lage looneu, die veler sympailde voor do instelling zul len doen dalen. Spr. acht de aan,eg van ,,De Leidsche Hout geen werkverschaf fing maar werkvurruiiuiug besmet door te lage looneu,. Hiertegen voerde de wethouder voor so ciale zu^eu, de lieer Goeliuga (A.-R.) aau dut het werk thans nog niet zou zijn be- gunnen als er geen werkloozen zouden zijn. Stemt <io raad, dit voorstel al, oi wil uien du rijkasubsiuie laten vallen, dan zal do stichting liet wenk aam besteden, worden er slechts vakliodien oangesteid ea zijn de Leidsclie werkloozen hecleiuaai uitgesloten. i V erecliiUende leden heboen ook ernstige bezwaren tegen liet veel te lage loon, maar ineenen toch voor het voorstel te moeten stemmen omdat er niets te winnen is als do raad zich niet veruenigt met d» ziens wijze van het college. Nadat de wethouder, de heer Goslinga- (A.41.)de toezegging had gedaan, dat dwa*iii»aeid. „Wat zouden zij gezegd heboöii Zij Kennen naur wei. „Niet?’ - -~---- slechts, üut gij tiaar zorgvuldig borgen, houdt, veloe Manued kJemde

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1