racist KOFFIE THEE VAN Y$ENDYK'5 Adverteert in dit Blad i4 VeloNaaimachines Boreas Fornuizen Haarden en Kachels IM maschniachine Mij. ft GIST IS LEVEN 5 ONZE TIJD en NIEU Irving s Gist-Tamine N MM MMMTO MM. WMKHMD MM W IELE DUIZENDEN LEZERS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter puibliciteitsmiddel in Gouda en omgeving is dan de ZATERDAGEDITIE van de Goudsche Vraagbaak Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten, nieuwe en oudere gevallen. WNI No. 161 WIE PROEFT DIE ROEMT GOUDSCHE COURANT 5. bi; ft a contant en in Huur. t-H Lange Tiendeweg 54, F* RENEMAN VAN DER HEIJDEN, GOUDA GOUDA, ■mm mm bergami NIEUWE® Volksbibliotheek PAKJE5 De Bibliotheek EISCNT VEEL VAN DE HUISVROUW Utrechtsche Hypotheekbank UtRICHT FEUIL Als Gij ZWAZIR HERSENWERK Dankbetuiging. JAARBOEKJE» Goudsche Vraagbaak PRIJS 25 CENT. VEREENIGING VAN VRIJZINNIGE HERVORMDEN. Johanne Willemine Jacoba DEFAMIL 40 Dit bladv 1916 19 Da so 20 4 alsook van Ziekenhuizen. Zieken- I [T GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND: 2697 40 Exploiten. financiën. Gemeente-Secretarie. der Maitechepplj tot Nut van 't Algemeen «■oor het plaatsen van aanvra gen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL HUUR en VERHUUR Wij hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld: n.l. van 18 ge wone regels EEN GULDEN elke regel meer 0.12%, mits contant aan ons Bureau: MARKT 31 Uiterste termijn voor ZATER DAGMORGEN 9 uur. en -eveneens voor het annon- ceeren van aanvragen en aan biedingen van KOOP en VERKOOP Die vaak door gebrek aan hulp te kampen heeft met neuralgie en hoofdpijn MttJS I 0.7B, 150. I L60. I Vl^»uilftl 1. an^eePwgta wordt GEOPEND VRIJDAG 5 OCT. a.s. van des n.m. 7*/2 9J/2 uur Catalogus a f 0.25 verplicht. Leesgeld 3 cent per deel en per week. 1915 13 IVerkoopdepöt Zend vooral vroeg in. GEGARANDEERDE OPLAGE MINSTENS 6000 EX. Wij maken onze ABONNEM per kwartaal j Franco per po Abonnement bij onze agent Onze bureai Redactie Telei «UT geen saunaua «niumnii ONZE OARANTIg Koop OM doos Irtfag*. GM-Taatea Tokte», ten «M f0.75 m Man proof op oaio kootoa. tadtea U .iel volkomen ooortoigd «aa da •oadervoNe wortdng duw tsbhttM. door dada- qk randtal «otounwor om do ladta» daaa oa kotefaa U pw tesrawte pote fat (M Houd woord jeg< het ook tegenover lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag-of hoofdpijn, geen eetlust, slechte spijs vertering enz. neem dan Wortelboer’s Kruiden of Wortelboer’s Pillen van Jacoba Maria Wortel- boer van Oude Pekela en gij zljt spoedig weer her steld. Verkrijgbaar 60 ct. bij Apothekers en Drogisten. ’Sït'ïr "-'.".“tiS™ nieuw opgezweept worden door coffeïne- bevattende dranken. De coffeïne- vrije koffie HAÜ «paart hart en zenuwen en verochaft U, wat aroma en smaak betreft, hetzelfde ot. Ondergeteekende betuigt hiermede haar hartelijken dank aan de Zusters van de Wijkverpleging, alsmede aan den WelEd. Zeergel. Heer Dr. MON TAGNE, voor de goede behandeling tijdens de ziekte en het overlijden van haar man C. J. VAN WIJNGAARDEN. Wed. P. v. WIJNGAARDEN Schotman. Gouda, 3 October 1928. Heerenstraat 155. In bevoegde kri tot nog toe geen de samenkomst va nationale deskund ken van een de: vraagstuk der seh De „Intransigea: dat de byeenkoms digen, belast met ling van de Duits ber te Parys zal p ,^Het lykt waar hieraan toe, dat e sloten worden op streeks 40 millii Frankryk 30 millia De Duitjsche a worden in jaarlijks Hoen. Men zou beginne industrieele obliga te plaatsen, die d< sorbeeren. Van den anderer der twee laatste zo nen 18 maanden g< Het iblad.merict landsche schuld va francs bedraagt, w Amerika en 81 mil deeld over een tijd'’ De contante waai 80 milliard frank 1 Frankrijk van Duit ling van zyn schub Daarbij zouden dar liard francs voor vi den oorlog aangeric van Frankryk uit i milliard' ifroor het v bouw heeft betaald. In totaal moet Fi i francs kry'gen, wat liard goudmark. Aangezien het aa ae betalingen voor percent bedraagt, z sche betalingen op goudmark kunnen v De Engelsche reg cieel verklaard, dat peesche schuldenaar verlangt te ontvang schuld van Engel Staten te voldoen. Onder deze omsta: allieerden zich met ste 40 45 milliard nen stéllen. Dit bedrag zou zo tijd, misschien binn langer liquide kunnt wel in series van 2 t Voorloopig zou r leeningen alle Dui spoorwegobligaities Bij de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON alhier is ter perse om binnenkort te verschijnen een voor iederen Gouwenaar onmisbare wegwijzer op alle gebied, die den titel zal dragen van DER GEMEENTE GOUDA 'voor 1928—1929. Bevattende alle inlichtingen betreffende Rijks- en Gemeentediensten, - Openbare en Bijzondere Instellingen enz enz. - Uit officieele gegeven samengesteld. Dit boekje bedoelt telken jare den inwoners van Gouda in het kort in te lichten over al datgene wat ieder hunner eigenlijk weten moet, omdat ieder met al wat tot het Gemeentelijk- en het Rijksbestuur wat Gouda betreft, dagelijks te maken heeft. Waar moet ik hiervoor wezen? Wat moet ik in dit geval doen Tot wien moet ik my wenden l Wat moet ik betalen voor gas, voor electricïteut, voor water? Hoe hoog is de belasting? Welke school moet ik hebben voor mijn kind Deze en zoo talloos andere vragen komen y er telkens en telkens naar voren. Weet ge ook wat er bij Politieverordening verboden is, waarvoor ge de kans loopt bij overtreding te worden gestraftKent ge de regelingen van het verkeer in deze Gemeente? Weet ge welke formaliteiten er te vervullen zyn bij geboorte, huwelyk en dood Kent ge Uw stad in bijzonderheden en ook hare instellin gen ?En weet ge wat er in Gouda bestaat op het gebied van gezondheidszorg, liefdadig heid, sport, kunsten en wetenschappen? De zal U op al deze dingen het antwoord geven en U een wegwyaer zyn, zooaJs U uit de hier volgende opsomming van den inhoud zal blyken. INHOUD: Advocaten en Procureurs. Algemeene Zaken. Ambachts-(Nyverheids)school. Apothekers. Arbeidsbeurs. Arbeidsinspectie. Arbeidswet. Archied. Archivaris. Armwezen. Badhuis (Vo.ks- en Schoolbad). Begraafplaatsen. Begraafwet. Belastingen (Ryks). Belastingen (Gemeente). Besmettelijke Ziekten. Bewaarscholen. Beeienswaaidigheden. Bestedelingenhuis. Bevol king. Biljartclub „Ter Gouw”. Bioscopen. Bioscoopwet. Bode- en Bestel diensten. Bouw- en Woningtoezicht. Brandweer. Brievenbussen. Buiten gewoon Zegel. Burgerlijke Stand. Burgemeester. Centr. Tehuis voor Israëlieten in Nederland. Chnistelyk Geref. Kerk. Commissie voor Openbare Feesten. Deurwaarders. .Diensten en Bedryven (Gemeentelijke). Doktoren. Drankwet. Echtscheiding. Eerste Hulp by Ongelukken. Evangelisch Luth. Gemeente. Expeditie. Exploiten. Financiën. Garages. Gemeente-Ontvanger. Gemeenteraad. Gemeente-Secretarie. Gemeente-Secretaris. Geneeskundige Dienst. Geneeskundige Wetten. Geref. Kerk. Geref. Gemeente. Gezondheids commissie. Gymnasium. Groene Kruis. Heil des Volks. Hulpbetoon. Hall. M!y. van Landbouw. Hinderwet. Huwelyk. Hoffmansgesticht. Invoerrechten en Accijnzen. Israël Kerkgenootschap. Jacht en Visschery. Janskerk (St.). Kaashandelaren (Ned. Vereen, van). Kalender. Kantongerecht. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Kerkgenootschappen. Keuringsdienst van Waren. Kieswet. Kiesvereenigingen. Kinderbond. Kunstnijverheid’ en Volkskunst. Koepokinenting. Kostelooze Geneeskundige Hulp. Krankzinnigenwet. Librye. Loterywet. Markten. Militaire Zaken. Middenstandsvereenigingen. Monumenten. Motor- en Rywielwet. Museum (Stedelyk). Muziekschool. Muziekgezelschappen. Natuurkundig Genootschap. Nijverheidsdepartement. Nutsdepartement. Ned. Reisvereeniging. Nutsspaarbank. Nederl. Herv. Gemeente. Notarissen. Onderwys. Onteigeningen. Ontvanger. Ornitho logische Club. Oud-Katholieke Kerk. Oude Vrouwenhuis. Oude Mannenhuis. Overlijden. Paspoorten. Pensioenen. Personeelszaken. Plantsoenen. Politie (Ry'ks- en Gemeente-). Politieverordening. Postcheque en Girodienst. Posterijen. Redacteur Gemeenteverslag enz. Registratie en Domeinen. Reini- gings- en Ontsmettingsdienst. Rem. Geref. Gemeente.Renteberekening. II. K. Kerk. R. K. Volksbond. Ry'ks Hoogere Burgerschool. Scholen (Openbare- en Bijzondere-). Schoolgeld. Slachthuis (Gemeentelijk). Sociale Zaken. Schouw burg. Sociëteiten. Stedelyk Muziekkorps. Sportvereenigingen. Schaakclub „Messemaker”. Specialisten. Staatsloterij. Stadhuis. Stadsapotheek. Steenhouwerswet. Stratenlyst. Successie. Tuberculosebestrijding. Telefoon dienst Telegraaf. Tooneelvereenigingen. Trekhondenwet. Vaccinatie. Vaccinebewij'zen. Vakvereenigingen. Veewet. Vereeniging v. Gezondheids- koloniën. Verkiezingen. Verloskundige dienst. Vermakelijkheden. Vleesch- keuringswet. Vogelw'et. Vorstelijk Huis. Volksbond tegen Drankmisbruik. Volksonderwijs. Volksgaarkeuken. Vreemdelingenverkeer. Verzekering- Maat schappij en. VuurwapenweL Wapenwet. Waag. Waarborg (Goud- en Zilverwerken). Warenwet. Werkinrichting. Werkloosheidsverzekering. Wethouders. Woningwet. Weeshuizen. Wijkverpleging Ned. Herv. Gemeente. IJkwet. Ijsbond. Zegelrecht (Huurcontracten). Ziekenhuizen. Zieken kassen. Zangvereenigingen. Zwemin ichting. Ieder kan hierin terstond vinden wat hij noodig heeft. Bestellingen worden thans reeds aangenomen door den Boekhandel en de Uitgevers A. BRINKMAN ZOON. Afdeeling GOUDA Het GODSDIENSTONDERWIJS, uitgaande van bovengenoemde vereeniging en opleidende tot lidmaat der NED. HERV. KERK, zal worden gegeven op de Dinsdagavonden van 8-9 uur voor jongeren (leeftijd +14-17 jaar) en van 9-10 uur voor de ouderen (leeftijd '18 jaar en ouder), te beginnen met Dinsdag 9 October a s. in de „Reunie”, Oosthaven (kamer 2) Men gelieve zich op te geven bij den leider, den heer J. VAN ROSSUM, Ned. Herv. Proponent, Crabethstraat 40, of bij de bestuursleden de heeren C. VAN KRIMPEN, Gouwe, en F. C. A. LAUGEMAN Josephstraat 63 De Heer en Mevrouw Dr. J. P. TREUB-Riefenstahl geven kennis van de geboorte van hun dochter GOUDA, 2 Oct. 1928. 12 zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard, en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte. s BEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede, Zwakte, Bleekzucht Eiwitziekten, Nephritis Asthma, Hoest, Bronchitis Maag of ingewanden (slechte spijsvertering, verlies van eetlust, zwaarten in de maag, krampen, beladen tong Huidziekten (uitslag, roode puistjes in ’t aangezicht, ekzema, jeukte, steenpuisten enz. op elke plaats, baard, haren), Spataderachtige zweren Rheumatiek, jicht, zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever, leverstee nen, bieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren. Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len, moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling, G, DAMMAN, doctor in de Medicij nen, bij firma J. H. J. SNABILIE (Afd. D 85) Groote Markt 7, ROTTERDAM. Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men liidt. EEN GEHEIMZI 9 ..O, spreeiK”, verv< er u om. Als liet u tot wtantioiop br met gehee, onh^ uwe droetheiui wt Zwaar genoeg geb| schuld, die niet 1 wischt. O, vei* geheim.” „Noq tonie. „Noojiit?’ weder in gramseha een weigering, die «tog ondï-agelijker veirkeerdl dat ik s Amtonie, hare trai „maar ja bent iqoo gekomen, da.t iki g nrijn smairt te verb gij juist op dezen op den dag, dien mijn gelukkige <tear gij mjj uW po ginnen, hetgeen gij geweigerd.” s,n welk een diag het nie half bdj aichaedv K «OOTSn MBNSCNE «niBUMG DSB 051 •NMNWMteW H* MkM. HltfcAnh (WllftteMw O. 4. ONT te fe. h MM M art gastrisch» M«>fM» <m d» su^swwmMmMM' (MOM op^cwsld Wrisssan» •Moal, ■I sist <Ml af wwnM gsoMte. <mm> Ma «f «m» ONT TAMINk-TABLMTTKN U «M U fttoM aa P«ndbrieve^\f 47-000.OOO,- De BANK steü beschikbaar 4'|2 °|o Pandbrieven a 99‘|2 °/o in stukken van f 1000.—f500.en f100. De Di r e c t i e Mr. A. J. S. VAN LIER Mr. P. R. HOORWEG.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 3