Blad mi. I y ïi I f NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMS REKEN No. 18886 Donderdag 4 October» 1628 67" Jaargang kbank NIEUWERKERK, OUDERKERK, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen T t 9 lanten FEUILLETON. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, 1, enx DE FAMILIE PONTOIS EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD. HOORWEG. A V. uilUVr„£LWB 1 XVlJVU 1.UUVlUJlWVUlj .liuilivvm A IGENi 1—4 regels LM, elks regel meer LM. O» BUITENLANDSCH NIEUWS. te. onbe- „zou ik je dat (Wordt vervolgd). 00.- do»£ mij dit eind aan mar lere gevallen. s’ u. lig" ten.' Houd woord jegens uzelf, dan zult ge het ook tegenover anderen kunnen. De ontruiming van de 2 nog bezette zones zou binnen 18 maanden haar beslag kunnen krijgen. iMochten Amerika en Engeland het bed ra.? van hun vorderingen op Frankrijk vermin deren, dan zou Frankrijk ook zyn vorderin gen op Duitschland kunnen verlagen. nog altijd een toeval of een misdaad storing kon brengen. Het zal, zeide hij, een ordedyke -betooging worden, indien wy geluk hebben, maar de verantwoordelijkheid voor een toe- vai draagt de regeering, daar zy het na tuurlijke middel, een verbod niet koos. Dr. Seipel aan het woord. Bondskanselier dr. Seipel nam daarna het I woord. Hy zeide, dat indien Renner beweer de, dat de regeering steeds weer rekening hield met een gewelddadige omverwerping der republikeinse he grondwet, hjj deze be wering niet had kunnen bewezen. Seipei wist ook niet, waaruit moest blijken, dat de Heimwehren daarnaar streefden. Voort» kwam hij op tegen de bewering, als zouden de leiders der Heimwehren zjph tegen het parlementaire stelsel hebben uitgesproken; juist de oppositie had dit gedaan. Wat de ingediende voorstellen betrof ver klaarde hy, dat de regeering bereid was met de partijen besprekingen te openen over de binnenlandsche ontwapening. tl men lijdt. den met den angst, waarmede om mij mijn geheim te !n- bood mij jóu vermogen en ABONNEMENTSPRIJS* per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bexrtging per looper geschiedt Franco per poet per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan oia Bureau: MARKT 81 GOUDA, bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—8 uur. Administratie Telef. In tere. 82- Redactie Telef. 88. Postrekening 48400. ZWITSERLAND. Een bergstorting. Twee en half millioen vierkante meter bosch en weiden verwoest. Een groote bergstorting heeft nabij Bel linzona plaats gehad. De lawine kwam van een hoogte vip twaalfhonderd meter. De bergen Monta Chiara en Ruscada zijn geheel verdwenen. De weg van Gesero is over een afstand van twee kilometer vernield. Een geweldige hoeveelheid steen, naar schatting dertig millioen kubieke meter, die werd tegengehouden bij Orbello, ongeveer in het midden van het dal van Arbedo, vormt een dam, die het geheele dal verspert. Het aspect van het bengterrein is volkomen gewijzigd. De geologen en hydrologen vragen zich met bezorgdheid af, óf deze dam den druk van het water zal kunnen weerstaan. Zy meene.i echter dat dit natuurlijke bolwerk alls weer standsvermogen heeft van een dam, door menschen opgeworpen. Op het oogenbiik be dreigt geen enkel gevaar de gemeente Ar bedo, noch dén spoorweg. De autoriteiten zijn ter plaatse. De schade zou een half mil- koen francs bedragen. Ongeveer 214 mil lioen vierkante meter bosch en weiden zyn verwoest. Er zijn geen persoonlijke slacht offers. IiOIIMHL (OURANT. ADVERTENTIEPRIJS] Uit Gouda au omatrakw (kabounnda tot <Uo bwortkrln<) 1—5 regels 1.80, elk* regel meer LM. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 1—4 regels 1.65, elke regel meer LM. Advertentie in bet Zaterdagnummer 28 beslag op den prijs. Uefdadigheide-adveitentün do helft van den prijs. INGEZONDEN MJEDEDBELLNGENi 1—4 regels LM, elke regel moer LM Op de voorpagina 58 booger. Gewone advertentün en ingezonden mededeeiingen btf contract tot zeer gereduceerden prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiin kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van rollede Boekhande laren, Advertentiebureau! en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bst Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn. geneesmidde- te vragen aan in de Medicjj- oote Markt 7, Bleekzucht j Maag of zwaarten in uitslag, roode i enz. op elke Rheumatiek, iver, leverstee- lle ziekten van een ner- uit- st i- zeide Toroy;. ,Ik - Antonie ,,Nu ik één „zal wöordde Antonie, de dag nog, toen dlood, in c“- Gij moest sterven want alleen de ■wanhoop. die den dood zoekt, kon een levend wezen in den afgrondl birengen waarin een onvoorzichtigheid je had doen nederstorten. Ik vond jé daar, en de gedbehte aan den dood, dien ik zelve al» een weldaad zocht, deed m:j schikken. Ik verbond je wonden ik, zwakke vrouw, sleepte je uit de dieptei, en bracht je naar dé hut, waar gij zoolang ziek zijt geweekt.” „Ik weet het, Antonie. Tie'1 is niet noopte mij dat te herinneren” „Luister, luister. Ik verlangde naar den dood. Maar toen ik zag dat er niemand Da schadevergoedingen en het Rijnland. De Engelsch-Fransche vlootovereenkomst. In bevoegde kringen verklaart men dat trachten onder te brengen, tot nog toe geen datum is vastgesteld voor de samenkomst van de commissie van intei- nationale deskundigen, Jaelast met het zoe ken van een definitieve regeling van het vraagstuk der schadevergoedingen. De „Intransigeant” weet echter te melden dat de bijeenkomst van financieele deskun digen, belast met de voorbereiding der rege ling van de Duitsche schuld, begin Decem ber te Parijs zal plaats hebben. ,;Het lijkt waarschijnlijk, voegt het blad hieraan toe, dat een overeenkomst zal ge sloten worden op den grondslag van om streeks 40 milliard goudmark, waarvan Frankrijk 30 milliard zou krijgen. De Duitsche schuld zou gemobiliseerd worden in jaarly-ksche tranches van 215 mil lioen. Men zou beginnen met alle spoorweg- en industrieele obligaties van het plan-Dawes te plaatsen, die de markt zou kunnen ab- sorbeeren. Van den anderen kant zou de ontruiming der twee laatste zones van het Rijnland bin nen 18 maanden geheel afloopen. Het blad«meikt verdpr op, dat de buiten- landsche schuld van Frankrijk 183 milliard francs bedraagt, waarvan 102 milliard aan Amerika en 81 milliard aan Engeland, ver deeld over een tijdvak van 62 jaar. De contante waarde van deze schuld is op 80 milliard frank te schatten, wellk bedrag Frankrijk van Duitschland voor de rege ling van zijn schuld zoo moeten ontvangen. Daarbij zouden dan nog ongeveer 100 mil liard francs voor vergoeding van de tijdens den oorlog aangerichte schade komen, waar van Frankrijk uit eigen middelen reeds 89 milliard- ♦oor het werk van den wederop bouw heeft betaald. In totaal moet Frankrijk dus 180 milliard t francs krijgen, wat gelijk staat met 30 mil liard goudmark. Aangezien het aandeel van Frankrijk in de betalingen voor de schadevergoeding 52 percent bedraagt, zou het totaal der Duit sche betalingen op ongeveer 60 milliard goudmark kunnen worden gesteld. De Engelsche regeering heeft echter offi cieel verklaard, dat Engeland van de Euro- peesche schuldenaarsstaten slechts zooveel verlangt te ontvangen, als noodig is om de schuld van Engeland aan de Vereenigue Staten te voldoen. Onder deze omstandigheden zouden de ge allieerden zich met een eikch van ten hoog ste 40 A 45 milliard goudmark tevreden kun nen stéllen. Dit bedrag zou zonder moeite na zekeren tijd, misschien binnen 6 A 8 jaar of nog langer liquide kunnen worden gemaakt en wel in series van 2 tot 5 milliard goudmark. Voorloopig zou men door internationale leeningen alle Duitsche industrieele- en spoorwegöbligaties volgens het Dawes-plan Maar toen buiten bracht, ken over g, de, over j ten, werd ik Irotsoh, dat ik je had ge red. Als ik je zag, boe j* u- „O, spreeut”, vervolgdie hij, „ik smeek er tl om. Als liet een ongeluk is, dat u tot wanhoop brengt, kan het toch niet geheet onherstelbaar ziljii. Zoo uwe droefheid' wroeging is, hebt gij zwaar genoeg gettoet, en er is geen, schuld, die niet kan worden uitge wischt. O, vertel mij toch dat geheim.” „Nooit antwoordde An tonie. „Nooit?” herhaalde Manuel, weder in gramsotiap opstuiviende over een weigering, die h«to van dag tot dag ondrag el ijker werd „Het is verkeerd!, dat ik zoo schreft”, zeide Antonie, liare tranen, afwisschende „maar ja bent '4>o onvoriioeds b'nnen- gekomen, dat ik geen tijd had om mijn smakt ie verbergen. ,.Bn dat gij juist op dezen dag moest weenen, op den dag, dien i){ gehoopt had on- dér mijn 'gelukkige dlagen te tellen, daar gij mij uw portret had laten be ginnen, hetgeen gij mij zxx) lan^ hebt geweigerd.” >,Ik dadht er niet om, wélk een diag het was”, zeide Anto nie half bij achzedve. .,Deze dag is 9 om door een vrome herinnering betrekking, te heiligen, ddwijl het mij ■"’c was om openlijk de joue te - ,,Maor waarom is dit oninoge- nu zijn je js verhewg- lUiVKIg, Vil 1UOOV*K-‘‘UV1U vêïgit ik, dat ik mij aaii den dood had ge wijd.” ,,Ilagelijk» dacht gij er om zeide Manuel mót feeder verwijt „want dagelijks wilde gij mi', veria tdrf.” - „Én 'lan weende ik; want ik gevoede, dat ik moest. „Gij beminde/mij dan niet? „Manuel” hernam/Antonie op een teederen maar tmiriuen toon- Het was op een avon<Cdat wij bij elkander zaten, en gij mij raag had geraagd om je te zMUgcn, wie Ik was en hoe ik daar kwam, zonder inedetli] ik je nmcekty tenwan£ Jjk BINNENLAND. Nederlandsche Tuinbouwraacft* ucovUui’ ueu .seueilauuscuon. luiu oouurduu uezur uageu vur^auerU. Naar uamuiuLug van eeu iwzw. van den Miiaater van olnnenuanuacne un LUiUitxMiw om een vooruracut vimt ut^e- v a irdigkieii ud.w ue lu&ixueeiie vei‘oaMe4T.io vun uel iiueriicuuio.kUki L,auuuuuw aiibi.- Cuul te i.oiue, wem, in >eruauüi met, ue uiiisLuuüqpiieia, u&i de 1‘n, Ux>&uiU.re coa venUe, dae odevoer geujKujuiig auuaor zou women geaouueu, voor unoopauideu iqd is uiigesteLu, uestotou, geen vourdx<cm in te zoiMieu, daar umoeldo vergadering voor den tuinbouw niet van groot beuun^ geaout werd, terwijl, iiidien de pxjuMMUiitairecou- vcuLe doorg>Ajaan was, daarvoor ongetwij feld een afgevaardigde van den Tulnoouw raad zou zijn voorgedragen, die in dat ge val tevens de vergadering van het Insti tuut ikul Kunnen bij wonen. Tot lid van de Commieem, welke de voor zitter van den lioogen Kaad van Arbeid w enaohl in te stoken, om praeadiviee uit te brengen omtrent liet voorontwerp van de nieuwe veiligneids'wet werd als vertegen woordiger van den Tulnbouwralad aange- V wezen de heer Valstar, Ld van den Hoo gt® Raad van Arbeid. Ten aanzien van een uiuioodiging van den minister van Biiuienlundsche Zaxen en Landbouw om deel te nemen aan een be- spreidng niet de Centrale Landbouw-orga- nisaties over d|e regeling van het tentoon stollingswezen op landbouwgebied werd l>e- 8 to ten, dat de Tulmbouwiraad zich op die bijeenKoinet door den voorzitter zal doen vertegenwöordigen. De veigadering was van oordeel, dat eon samenjaan met den landbouw op dit terrein voor den tuinbouw niet door den thans lieetaanden toestand zou te verklaren zijn. RUSLAND. De „Krassin" wordt Vrydag te Petrograd verwacht. De „Krassin” is ir> de Finlandsche golf aangekomen en zal Vrijdagmiddag te Le ningrad terugkeeren. OOSTENRIJK. De demonstraties op 7 October. Geen gevaar voor onlusten in Weenen. Officieel worut medegedeeld; HondsRas- seuer dr. Seapu heeit in verband met de vrees voor mogeiyKe onlusten op a.s. Zon dag, medegedeeld, dat de zakenwereld of wie ook in Oostenrijk met bang behoeft te zyn voor onlusten. Afgezien van het feit, dat iWiener-Neu- stadt bijna 56 K.M. van Weenen ligt en dus een overslaan van inogeljjike onlusten daar vandaan naar Weenen of andere centra m Oostenryik uitgesloten is, gaat het hier om een propagandatocht eenerzijds en een tegendemonstratie anderzijds. De Bondsre- geering heeft in vereeniging met de Neder- Oostenrylksche Landsregeering alle voorbe reidende maatregelen getroffen om ernstige botsingen en mogeuyike uitbreiding der on lusten te verhinderen. Hiertoe zyn de orga nen dea. openbare veiligheid volkomen in staat. De ten huize van dr. Buresch, den Lan- ueshauptmann van Neder-Oostenryk, afzon derlijk gevoerde onderhandelingen naar aan leiding van den opmarsch van de Heim wehren en van de, sociaal-democraten ie Wiener-Neustadt op 7 October a.s. hebben geleid tot een compromis, dat den opmarsen van beide partyen, zoowel' wat den tijd ais de plaats betreft, beperkt. Het voornaamste plein van de stad zal tot twaalf uur in den middag ter beschik king staan van de Heimwehren en na dien tyd aan de sociaal-democraten worden afge staan. De routes, die de beide optochten zul len vilgen, worden met wederzydsch goed vinden zoo gekozen, dat botsingen tusschen de beide partyen naar menschelyke bereke ning niet zullen plaats vinden. Onder deze voorwaarden is gevolg gegeven aan hef pro test, dat de sociaal-democraten hadden inge diend tegen het verbod van hun opmarsch. In den Nat. Raad nam dr. Renner het woord ter motiveering der soc.-dem. motie. Hij verklaarde, dat de bevolking van Wie ner Neustadt zich bedreigd gevoelde door den aangekondigden opmarsch der Heim wehren, hetgeen de soc.-dem. party er toe bracht een tegenbetooging te organiseeren. Het laatste jaar bestond, er een rustige toe stand, die door het optreden der Heimweh ren was verstoord. Achter deze stond een kleine minderheid van industrieelen, die zich met geld een machtsinstrument had ver schaft De soc. deni. hadden zich by Hferha- ling bereid verklaard hun Schutzbundfiprma- ties te ontbinden, mits de andere party het zelfde deed. Spr. verheugde zich over de overeenkomst betreffende den 7en October, maar hy achtte ze niet bevredigend, daar DUITSCHLAND. De ,;Grat Zeppelin Ojn half 6 te Friedrichthafen geland. ^De ,3eppelin" is gisteren om half zes te Friedrichshafen vlot geland. Het luchtsahlp is 34 Mi u«r in de lucht geweest en heeft een afstand v\n 3000 kilometer afgelegd. In vakkringen is mep over het resultaat zeer voldaan, temeer daar de weersomstan digheden niet zoo gunstig waren. Degenen, die de reis hebben meegemaakt, beschreven vol geestdrift hun indrukken. Vooral het nachtelijke gedeelte van de vaart had een diepen en imposanten indruk ge maakt. Een der schoonste indrukken maakte Rot terdam bij avondschemering. Overal in Ne derland en Engeland werd het luchtschip hartelyk begroet. De geestdrift in Duitschland was schryfelyk. Het luchtschip wordt thans voor de reis naar Amerika gereedgemaakt. Voor deze reis zal ook post worden meegenomen, die 7 October afgestempeld wordt. Waarschynllyk zal tevoren nog een korte inspectietocht worden gehouden om nog enkele aangebrachte verbeteringen ie be proeven. Een Duitsch stoomschip gezonken. Het s.s. „Marie Pinango” van de Nordd. Sch. Ach. Geselsch. te Hamburg, dat zich met een lading kolen bevond op weg van Havanna naar Italië is volgens een tele gram van den kapitein naby de „Azoren” in den storm gezonken. De opvarenden wer den gered. jou iiaam tuin, een naoni, dien ik, boven een vorstcnnaani zou Verkieuen; inaar ik weigerde alles, om te kunnen zwijgen; - Iwt was op diiun avond, dat je zeide: Wel nu, ik zal je niets meer vrUgun. Je zult voor mij een engel zijn, wiens vaderland in don lueiijel is, on die op de aarde geen mam Iwwfi. Zoo zal ik je beminnen, zon der meer to willen 'weten. Ik zal je niet liuyjar om wederliefde smeeken; jo zult mij heilig wezen, en ik zal ja danKOO, wanneer je voor mij loven wilt, alsol ,e mij voor de tweede maaal hot leven gal. j Zeg, wil je het zoo?.” Dit was, in den donkeren nacht van eenzaamheid en wan hoop, een lioh tol raai, die mij verblindde. Ik reikte je mijne hand, en je gaf mij den imam van Antonie, den naam van je moeder, onee ónmogelijk worden.” - lijk?’ vroeg Manuel bitter, zich voornoiren berin narende om haar gehedin te doorgronden. Ik moet en wil de waar heid weten. Wat zij ook moge zijn, hoe ijselijk of schandelijk ook, ontsluier haar mij, of ik zweer, ik zal onderzoeken, na- «poren.. - „En dat zou sc'iandejijk we zen. Alleen om je te toonen hoe schand-1 lijk dit wezen zou, heb ik jh herinnerd wat er tusschen ons beiden is voorgeval len.” - „Wblnu. schandelijk of niet, i'< zal liet doen; want ik kan zoo niet langer le ven.” - ,,O”, riep Antonie uit, „nu be grijp ik je. Dat de last je te zwaar wordt, Volgens den Romeinschen correspondent der Kölnische Zeitung heeft het reeds zoo veel besproken vlootverdrag in Italië een pijnlijk opzien gebaard en de pers heeft het ten hevigste aangevallen. Er be hoort, zoo wordt opgemerkt, niet vee; scherpzinnigheid toe om te bevroeden, dal Engeland opkomt voor de Fransche beian gen in het .gebied van de Middellandsche Zee en den Balkan. Trouwens te Sofia is het reeds ten gunste van Zuid-^Slavië opgetre den. Voorts wordt verklaard, dat Frankrijk in elk geval tegen Italië at zjjn strijdkrachten vry> heeft. Hy heeft besloten tot den bouw van den trans-Sahara-spoorweg, die in 1935 volgens Mussolini voor de Europeesche politiek een gewichtig jaar "voltooid zal zyn om in geval van nood de Senegalnegers in vyf dagen aan de Fransche Zuid-Oost- grens tegen de Latynsdhe zuster te kunnen gebruiken. In Tunis wordt de autonome ver dediging georganiseerd en tegen Tripolis het nieuwe Fransche steunpunt voor de vloot Geda aangelegd. Corsaca wordt als steunpunt voor aanvallen uit de lucht op Italië ingericht en reeds nu bedient men zich in Frankryk van zwarte troepen ter bevei liging van „het aller-ltaliaanschte eiland”. In Italië juicht men daarom den aanval, die Amerika op het „beruchte” pact heeft ge daan, toe, maar men is het er over eens, dat dit aan de zaak weinig verandert: men zal het bestaan van een formeel verdrag, wan neer het werkelyk wordt gesloten, te Lon den en Parijs ontkennen en om tactische redenen zal men het wellicht in ’t geheel niet sluiten. „Wat komt het erop aan”, schrijft de La- vora d’Italia, „ook de Entente van 19(>4 heeft nooit een volkomen officieelprotocol gehad; het is heelemaai voldoende, dat het verdrag bestaat in het voornemen der onder- teekenaars”. In ItalW vergelijkt men de tactiek, die de Westelijke mogendheden mo menteel tegenover Amerika velgen met die, welke zjj voor den oorlog tegen Duitschland hebben gevoerd. Men spreekt van de „ope ning der vijandelijkheden” op politiek ge bied en bespreekt de toekomstige nieuwe groepeeringen in de politieke wereld, welke het nieuwe geheime verbond tusschen de Westelijke mogendheden tengevolge moet hebben. begrijp L; dat Re ecu levend verdr.öl voor jo bon, ea mijn te^jonwoordlginold jp onge lukkig maakt, zie ik dadelijks; on uu je het zogt, Manuel, kun ik jp ook zeggen, wat ik reeds sedert lang beslot-® lieb. Jij hobt mij allee» en verlaten op die wereld gevonden;’ ik wil heengaan, zooals je mij gevonden hebt. Ik zal heengaan, Manuel, je zult nooit wedw van mij hooren spre ken; en ik zweer jo, ik zal je nooit van 1 hardheid of ondankbaarheid beschuldigen Kan ik van je dsolien, wat de krachten van een mensch te boven gaat? Wij heb ben. een onmogplijken droom wilen verwe zenlijken; elke dag, ieder uur dodt mij dit inzien. Welnu, ik zal er een- 'ken. Ik heb daartoe don moed, dien jij niet hebt Morgen, dezen avond als je wilt, ver laat ik dk huis.... -» „Wat!” riep Ma nuel, bij dit don beeld in tranen uitbar stende, „zou ik jo verlaten, ongeUikkiw Antotóe! Zou ik je alleen am je lot ovef- laten? Bemtin je mij dan niet meer, dat gij zoo spreekt In de vervoering zijnqr smart, sloot hij haar in zijn armen, als vreesde hij, dat zij hom oogenblikkolijk zou ontvluchten. Maar voor de rade maal liet Antonie zioh niet verteederon door dezen ploteelingen tenigkeer zijner liefde, «i hem zacht van rich afstootonde, antwoordde zij„Luister, Manuel! toen je mij op de knie^p vond llggtm, bad ik om kracht, om je te veria was om ju op te passen, wij/le ik bij je ulijvian, toldai Je guneel gered w#wt. tersi na verloop van ©11 dagen waart gij buiten gevaar. ,,En ver- iungue gij toen nog naai den dood? ,,Ja maar ik had den moed niet meer om te sterven ^»,Giij gevoel do toen wel, dat ik je beminde? zei de Manuel. - „zlk heb jou eerst bemind antwoordde Antonie, meteen traan miiinder bitter dan hare vangen. „Ik weet niet, iioe dat gevoel te min den mijner wanhoop bij mij opkwam. •- -- je IxHer werd, en ik je naar bt, en je p daar hoorde -spre- de natuur, die on» omring- je plannen en vooruitzioh- Als ik je zag, boe je ja verheug de in hel leven, voelde ik mij ook ge lukkig, en (uesébenbeide vergat deirhalve een n lerlvwaardi’0. eennöod lottige dag in uw leven?;” ri«piManuel uit, met de drift van iomand, die een onverwachte' ontidékking dfaet. „Ma nuel”. riep Antoni© ontsteld uit. ,,1 vijfde October is derhalve jaardag „Manuell, Manuel haalde zij, als abn zij door dien roep den loop zijnér gedachten ten. Het is z<x/‘, zie het aui jo schrik.’- Antonie wrong hare handen. „Nu ik viibt punt heb vervolgde hij. ik alles weten. Ik zal zoeken, vragen, nasporen....” „Manuel”. zeide An- ton;e, met drift op staande, „dat zou schandelijk' wieeen. „Schandélijk? herhaalde hij geraakt. „Ja ant- „Manuel, heugt je ik je gekwetst, half een rotskloof vond liggen want

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1928 | | pagina 1